Senario pengurusan pengguna untuk Office 365 PowerShell

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Gunakan senario PowerShell ini untuk dengan cepat menambah akaun pengguna daripada fail, memperuntukkan lesen, menguruskan keahlian kumpulan edaran dan mengeset kata laluan.

Mengautomatikkan mengimport berbilang pengguna

Anda boleh mengautomatikkan mengimport berbilang pengguna ke Office 365 dan menyimpan banyak masa. Untuk mengimport bilangan pengguna yang besar, anda perlu terlebih dahulu menyediakan fail nilai dipisahkan koma (CSV) dengan maklumat pengguna yang berkaitan. Maklumat minimum yang diperlukan untuk mencipta akaun pengguna ialah nama paparan, dan yang pengguna utama nama (UPN).

UPN pada ialah nama pengguna dalam format alamat e-mel. Nama pengguna (atau "pengguna") diikuti oleh yang "di Daftar" diikuti dengan nama domain Internet langganan Office 365 anda. Contoh UPN adalah belindan@contoso.com. Anda juga boleh menyediakan data bagi sebarang sifat akaun pengguna yang boleh ditulis, seperti lokasi, nombor telefon dan alamat.

Untuk sifat akaun pengguna asas, seperti UPN dan nama paparan, menyediakan fail CSV dengan pengepala dua lajur berikut:

 • UserPrincipalName, DisplayName

Seterusnya, menambah akaun pengguna baru pada setiap baris CSV dengan menaip UPN dan memaparkan nama, dipisahkan oleh koma.

Nota: Kerana anda tidak menentukan kata laluan untuk setiap akaun baru, Office 365 akan menjana mereka.

Menyimpan fail CSV di lokasi yang anda boleh mencapai, seperti C:\O365Admin\NewUsers.CSV. Kini anda sudah bersedia untuk mencipta akaun pengguna.

Untuk bermula, anda perlu menyambung ke Office 365 dengan yang Windows Azure Active Directory Module untuk Windows PowerShell. Lihat menyambung ke Office 365 PowerShell untuk arahan.

Seterusnya, isikan yang laluan serta nama fail antara dua-tanda petikan, mengalih keluar teks arahan dan < dan > aksara.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -DisplayName $_.DisplayName }

Menjalankan perintah yang terhasil daripada tetingkap Windows Azure Active Directory Module untuk Windows PowerShell.

Untuk maklumat akaun pengguna lebih terperinci, menyediakan fail CSV dengan pengepala lajur berikut dan mengisi seberapa banyak baris pengguna seperti yang diperlukan:

 • UserPrincipalName DisplayName, FirstName, LastName, tajuk, kata laluan, UsageLocation, Office, Jabatan, telefon mudah alih kepada, StreetAddress, bandar, Negeri, PostalCode, negara

Nota: Pengepala lajur harus mempunyai tanpa ruang, seperti setiap perlu dirujuk oleh $_. unsur perintah Import Csv . Hanya medan UserPrincipalName dan DisplayName yang diperlukan dan nilai kosong akan dilangkau. Kod UsageLocation adalah kod ISO dua aksara untuk pengguna rantau.

Menyimpan fail CSV di lokasi yang anda boleh mencapai, seperti C:\O365Admin\NewUsers.CSV. Kini anda sudah bersedia untuk mengimport mereka sebagai akaun pengguna.

Isikan nama fail untuk fail CSV anda, dan kemudian menjalankan perintah terhasil.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName  $_.UserPrincipalName -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName -DisplayName $_.DisplayName -Title $_.Title -Department $_.Department -Office $_.Office -MobilePhone $_.MobilePhone -StreetAddress $_.StreetAddress -City $_.City -State $_.State -PostalCode $_.PostalCode -Country $_.Country -Password $_.Password }

Memperuntukkan lesen dalam Office 365

Pengguna mempunyai capaian penuh ke Office 365, mereka perlu diperuntukkan lesen Office 365. Dalam senario ini, anda memperuntukkan lesen kepada akaun pengguna.

Untuk bermula, anda perlu menyambung ke Office 365 dengan yang Windows Azure Active Directory Module untuk Windows PowerShell. Lihat menyambung ke Office 365 PowerShell untuk arahan.

Sebelum anda boleh memperuntukkan lesen kepada pengguna, anda mesti mengesetkan lokasi penggunaan untuk akaun pengguna tersebut berdasarkan kod ISO dua aksara untuk rantau mereka. Lokasi penggunaan menentukan negara yang perkhidmatan yang akan digunakan dan menentukan ciri yang berlesen tidak tersedia untuk rantau tersebut. Contohnya, Amerika Syarikat adalah untuk Amerika Syarikat. Berikut adalah contoh mengesetkan lokasi penggunaan berdasarkan UPN akaun pengguna:

Set-MsolUser -UserPrincipalName user@contoso.com -UsageLocation US

Untuk melihat senarai lesen yang tersedia, SKU akaun mereka dan kuantiti yang selebihnya untuk tugasan, jalankan perintah berikut:

Get-MsolAccountSku

Seterusnya, isikan lesen dan UPN akaun pengguna, dan kemudian menjalankan perintah yang terhasil daripada tetingkap Windows Azure Active Directory Module untuk Windows PowerShell.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
UserLicense -UserPrincipalName $userUPN -AddLicenses $license

Memperuntukkan lesen kepada berbilang pengguna

Dalam senario sebelumnya, anda Peruntukkan lesen kepada akaun pengguna tunggal. Memperuntukkan lesen kepada pengguna berbilang memerlukan beberapa langkah lagi tetapi masa yang dihabiskan akan berbaloi untuk bilangan akaun pengguna yang besar.

Untuk bermula, anda perlu menyambung ke Office 365 dengan yang Windows Azure Active Directory Module untuk Windows PowerShell. Lihat menyambung ke Office 365 PowerShell untuk arahan.

Pertama, memaparkan senarai lesen yang tersedia, SKU akaun mereka dan kuantiti yang selebihnya untuk tugasan dengan perintah ini:

Get-MsolAccountSku

Untuk memaparkan senarai pengguna tidak berlesen, gunakan perintah ini:

Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly

Untuk menyimpan senarai pengguna tidak berlesen ke fail CSV yang anda boleh gunakan untuk menentukan dan memilih akaun pengguna untuk memperuntukkan lesen, isikan yang laluan serta nama fail, dan kemudian menjalankan perintah terhasil.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example: c:\reports\Unlicensed_Users.CSV>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Export-Csv $fileName

Anda juga boleh menggunakan perintah tempat untuk memaparkan senarai akaun pengguna tidak berlesen yang berdasarkan kriteria yang lebih khusus, seperti mereka di Amerika Syarikat. Berikut adalah contoh:

Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.Country -eq "United States"}

Gunakan Perintah ini untuk menentukan sifat akaun pengguna dan nilai yang diperlukan dan memaparkan set tertentu pengguna tidak berlesen, dan kemudian menjalankan perintah terhasil.:

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

Untuk mendapatkan senarai sifat akaun pengguna, isikan sebarang akaun pengguna UPN, dan kemudian menjalankan perintah terhasil.

$userUPN="<the UPN of any user account>"
Get-MsolUser -UserPrincipalName $userUPN | Select * | More

Contoh berikut memaparkan semua pengguna tidak berlesen dalam bandar London:

$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

Sebaik sahaja anda telah mengenal pasti set akaun pengguna, anda menggabungkan ia dengan cmdlet Set-MsolUserLicense untuk memperuntukkan lesen kepada setiap satunya. Isikan lesen, nama sifat dan vale kerjanya, dan kemudian menjalankan perintah terhasil.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Berikut adalah contoh yang menguntukkan lesen Office 365 E5 Contoso tersebut untuk semua akaun pengguna tidak berlesen dalam bandar London:

$license="contoso:ENTERPRISEPACK"
$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Menguruskan penerima kumpulan edaran

Anda boleh menggunakan kumpulan edaran untuk mencipta senarai agihan e-mel. Kumpulan edaran yang boleh digunakan hanya dengan e-mel aplikasi seperti Microsoft Outlook untuk menghantar mesej e-mel kepada koleksi pengguna. Dalam senario ini, anda menggunakan PowerShell untuk menguruskan penerima kumpulan edaran.

Untuk bermula, anda perlu menyambung ke Exchange Online. Untuk menyambung ke Exchange Online dengan akaun nama pengguna dan kata laluan, lihat menyambung ke Exchange Online PowerShell. Untuk memasang Microsoft Exchange Online Remote PowerShell Module dan bersambung dengan MFA, lihat menyambung ke Exchange Online PowerShell menggunakan pengesahan berbilang faktor.

Untuk menambah penerima kepada kumpulan edaran, isikan nama kumpulan edaran dan UPN akaun pengguna, dan kemudian menjalankan perintah terhasil.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Add-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Untuk mengalih keluar penerima kumpulan edaran, isikan nama kumpulan edaran dan UPN akaun pengguna, dan kemudian menjalankan perintah terhasil.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Remove-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Mengeset kata laluan untuk akaun berbilang pengguna

Gunakan senario ini untuk mengesetkan kata laluan pada Kumpulan akaun pengguna. Contohnya, anda mempunyai Kumpulan baru sukarelawan yang disertakan dalam sekali seminggu untuk membantu atau anda menyediakan stesen kerja demo untuk digunakan di persidangan.

Mengubah kata laluan secara pukal adalah berguna untuk mengeset semula kata laluan pada akaun yang boleh digunakan semula secara tetap. Dengan menentukan sekumpulan pengguna mengikut Jabatan atau kriteria lain, anda boleh secara pukal set semula kata laluan berdasarkan kriteria tersebut. Langkah pertama adalah untuk mengeksport nama akaun pengguna Office 365 ke fail CSV.

Untuk mengeksport senarai berdasarkan sifat akaun pengguna dan nilai tertentu ke fail CSV, isikan nama sifat, nilainya dan nama fail CSV, dan kemudian menjalankan perintah terhasil.

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
$fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Berikut adalah contoh yang mengeksport semua ahli Jabatan sukarelawan ke fail yang bernama c:\O365admin\volunteerslist.csv:

$userPropertyName="Department"
$userPropertyValue="Volunteers"
$fileName="c:\O365admin\volunteerslist.csv"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Semak nama yang terkandung dalam fail CSV untuk memastikan anda telah mengenal pasti pengguna yang betul sebelum mengeset semula kata laluan sebarang. Sebaik sahaja kami mempunyai senarai pengguna yang disahkan dalam CSV format, Terdapat tiga kaedah ringkas untuk mencipta dan memperuntukkan kata laluan baru untuk setiap pengguna.

 1. Tentukan kata laluan baru dan memperuntukkan kata laluan yang sama untuk semua pengguna dalam fail CSV.

  Isikan kata laluan baru dan nama fail CSV, dan kemudian menjalankan perintah terhasil.

  $pass="<the new password>"
  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $pass -ForceChangePassword $True}
 2. Secara manual mentakrifkan kata laluan baru untuk setiap pengguna dalam fail CSV.

  Untuk opsyen ini, anda mesti mengubah suai fail CSV. Menambah lajur di sebelah UserPrincipalName yang berlabel kata laluan dan kemudian memperuntukkan kata laluan untuk semua pengguna dalam senarai. Isikan nama fail CSV, dan kemudian menjalankan perintah terhasil.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $_.Password -ForceChangePassword $True}
 3. Mempunyai Office 365 menjana kata laluan untuk setiap akaun pengguna secara automatik dalam fail CSV.

  Isikan nama fail CSV, dan kemudian menjalankan perintah terhasil.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {[string[]]$a+= $_.UserPrincipalName + " " + (Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -ForceChangePassword $True)} ;$a

Nota: Ketiga-tiga opsyen ini menguatkuasakan ubah kata laluan pada kali pertama pengguna mendaftar dengan akaun pengguna. Untuk mengelakkan ini, alih keluar - ForceChangePassword $True daripada perintah Set-MSolUserPassword .

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

PowerShell untuk pentadbir Office 365

Senario Office 365 PowerShell

Persediaan senario untuk Office 365 PowerShell

Pelaporan senario untuk Office 365 PowerShell

Senario kefungsian lanjut untuk Office 365 PowerShell

Sumber komuniti Office 365 PowerShell

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×