Pintasan papan kekunci untuk Access

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menggunakan pintasan papan kekunci untuk capaian pantas ke operasi atau perintah yang kerap digunakan. Seksyen berikut senarai pintasan papan kekunci yang tersedia dalam Microsoft Access 2010. Anda juga boleh menggunakan pintasan papan kekunci untuk mengalihkan fokus kepada menu, perintah atau kawalan tanpa menggunakan tetikus.

Kekunci pintas umum

Kekunci pintas Global Access

Membuka pangkalan data

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka pangkalan data baru

CTRL+N

Membuka pangkalan data sedia ada

CTRL+O

Mencetak dan menyimpan

Untuk melakukan ini

Tekan

Mencetak objek semasa atau terpilih

CTRL+P

Membuka kotak dialog Cetak daripada Pratonton Cetak

P atau CTRL+P

Membuka kotak dialog Persediaan Halaman daripada Pratonton Cetak

S

Membatalkan Pratonton Cetak atau Pratonton Tataletak

C atau ESC

Menyimpan objek pangkalan data

CTRL+S atau SHIFT+F12

Membuka kotak dialog Simpan Sebagai

F12

Menggunakan kotak kombo atau kotak senarai

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka kotak kombo

F4 atau ALT+ANAK PANAH BAWAH

Menyegar semula kandungan kotak senarai atau kotak kombo Medan carian

F9

Bergerak ke bawah satu baris

ANAK PANAH BAWAH

Mengalih ke bawah satu halaman

PAGE DOWN

Bergerak ke atas satu baris

ANAK PANAH KE ATAS

Mengalih ke atas satu halaman

PAGE UP

Keluar dari kotak kombo atau kotak senarai

TAB

Mencari dan mengganti teks atau data

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka tab Cari dalam kotak dialog Cari dan Ganti (Pandangan Helaian Data dan pandangan Borang sahaja)

CTRL+F

Membuka tab Ganti dalam kotak dialog Cari dan Ganti (Pandangan Helaian Data dan pandangan Borang sahaja)

CTRL+H

Mencari kejadian berikut bagi teks yang ditentukan dalam kotak dialog Cari dan Ganti apabila kotak dialog ditutup (Pandangan Helaian Data dan pandangan Borang sahaja)

SHIFT+F4

Bekerja dalam pandangan Reka bentuk

Untuk melakukan ini

Tekan

Bertukar antara mod Edit (dengan titik selitan dipaparkan) dan Mod navigasi dalam helaian data. Apabila bekerja dalam borang atau laporan, tekan ESC untuk meninggalkan mod Navigasi.

F2

Bertukar kepada helaian sifat (pandangan Reka bentuk dalam borang) dan laporan dalam pangkalan data Access dan projek Access

F4

Bertukar kepada pandangan Borang daripada pandangan Reka Bentuk borang

F5

Bertukar antara bahagian atas dan bawah tetingkap (Pandangan Reka Bentuk pertanyaan dan tetingkap Tapis/Isih Lanjutan)

F6

Berkitar merentasi grid medan, sifat medan, Anak Tetingkap Navigasi, kekunci capaian dalam Sistem Capaian Papan Kekunci, kawalan Zum dan bar keselamatan (pandangan Reka Bentuk jadual)

F6

Membuka kotak dialog Pilih pembina (Reka bentuk pandangan tetingkap borang dan laporan)

F7

Membuka Editor Visual Basic daripada sifat terpilih dalam helaian sifat borang atau laporan

F7

Bertukar daripada Editor Visual Basic Editor kembali kepada pandangan Reka Bentuk borang atau laporan

SHIFT + F7 atau ALT + F11

Mengedit kawalan dalam pandangan Reka Bentuk borang atau laporan

Untuk melakukan ini

Tekan

Menyalin kawalan terpilih pada Papan Klip

CTRL+C

Memotong kawalan terpilih dan menyalinnya pada Papan Klip

CTRL+X

Menampal kandungan Papan Klip di sudut atas kiri seksyen terpilih

CTRL+V

Mengalihkan kawalan terpilih ke bahagian kanan (kecuali kawalan yang merupakan sebahagian daripada tataletak)

ANAK PANAH KANAN atau CTRL+ANAK PANAH KANAN

Mengalihkan kawalan terpilih ke bahagian kiri (kecuali kawalan yang merupakan sebahagian daripada tataletak)

ANAK PANAH KIRI atau CTRL+ANAK PANAH KIRI

Mengalihkan kawalan terpilih ke atas

ANAK PANAH ATAS atau CTRL+ANAK PANAH ATAS

Mengalihkan kawalan terpilih ke bawah

ANAK PANAH BAWAH atau CTRL+ANAK PANAH BAWAH

Meningkatkan ketinggian kawalan terpilih

SHIFT+ANAK PANAH KE BAWAH

Meningkatkan lebar kawalan terpilih

Jika digunakan dengan kawalan yang berada dalam tataletak, seluruh tataletak akan disaiz semula

SHIFT+ANAK PANAH KANAN

Mengurangkan ketinggian kawalan terpilih

SHIFT+ANAK PANAH KE ATAS

Mengurangkan lebar kawalan terpilih

Jika digunakan dengan kawalan yang berada dalam tataletak, seluruh tataletak akan disaiz semula

SHIFT+ANAK PANAH KIRI

Pengendalian tetingkap

Secara lalai, pangkalan data Microsoft Access 2010 paparkan sebagai dokumen tertab. Untuk menggunakan Menjubin dokumen, klik tab fail ., dan kemudian klik opsyen. Dalam kotak dialog Opsyen Access , klik Pangkalan data semasa dan di bawah Opsyen tetingkap dokumen, klik Windows bertindih.

Nota: Anda perlu menutup dan membuka semula pangkalan data semasa agar opsyen berkesan.

Untuk melakukan ini

Tekan

Togol Anak Tetingkap Navigasi

F11

Berkitar antara tetingkap yang terbuka

CTRL+F6

Memulihkan tetingkap diminimumkan yang terpilih apabila semua tetingkap diminimumkan

ENTER

Menghidupkan mod saiz semula bagi tetingkap yang aktif apabila ia tidak dimaksimumkan; Tekan kekunci anak panah untuk mensaiz semula tetingkap

CTRL+F8

Memaparkan menu kawalan

ALT+SPACEBAR

Memaparkan menu pintas

SHIFT+F10

Menutup tetingkap aktif

CTRL+W atau CTRL+F4

Bertukar antara Editor Visual Basic dan tetingkap aktif yang sebelumnya

ALT+F11

Bekerja dengan Bestari

Untuk melakukan ini

Tekan

Togol fokus ke hadapan antara kawalan dalam bestari

TAB

Bergerak ke halaman bestari yang berikut

ALT+N

Bergerak ke halaman bestari yang sebelumnya

ALT+B

Melengkapkan bestari

ALT+F

Lain-lain

Untuk melakukan ini

Tekan

Memaparkan alamat hiperpautan yang lengkap bagi hiperpautan terpilih

F2

Menyemak ejaan

F7

Membuka kotak Zum untuk memasukkan ungkapan dan teks lain dalam kawasan input yang kecil secara mudah

SHIFT+F2

Memaparkan helaian sifat dalam pandangan Reka Bentuk

ALT+ENTER

Keluar dari Access

ALT+F4

Menggunakan Pembina

CTRL+F2

Togol ke hadapan antara pandangan apabila dalam Jadual, pertanyaan, borang, laporan, halaman, senarai jadual pangsi, laporan Carta pangsi, prosedur tersimpan atau fungsi projek (.adp). Jika terdapat pandangan tambahan yang tersedia, ketukan kekunci berturutan akan beralih ke pandangan berikut yang tersedia.

CTRL+ANAK PANAH KANAN atau CRTL+KOMA (,)

Togol kembali antara pandangan apabila dalam Jadual, pertanyaan, borang, laporan, halaman, Jadual pangsi senarai, carta pangsi laporan, prosedur tersimpan atau fungsi .adp. Jika terdapat pandangan tambahan yang tersedia, ketukan kekunci berturutan akan beralih ke pandangan sebelumnya.

Nota: CTRL+NOKTAH (.) tidak berfungsi bagi semua syarat dengan semua objek.

CTRL+ANAK PANAH KIRI atau CRTL+NOKTAH (.)

Kekunci pintas Anak Tetingkap Navigasi

Untuk melakukan ini

Tekan

Pergi ke kotak carian anak tetingkap navigasi dari mana-mana dalam pangkalan data.

ALT+CTRL+F

Mengedit dan menavigasi senarai objek

Untuk melakukan ini

Tekan

Menamakan semula objek terpilih

F2

Bergerak ke bawah satu baris

ANAK PANAH BAWAH

Bergerak ke bawah satu tetingkap

PAGE DOWN

Bergerak ke objek terakhir

END

Bergerak ke atas satu baris

ANAK PANAH KE ATAS

Bergerak ke atas satu tetingkap

PAGE UP

Beralih ke objek pertama

HOME

Menavigasi dan membuka objek

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka jadual atau pertanyaan terpilih dalam pandangan Helaian Data

ENTER

Membuka borang atau laporan terpilih

ENTER

Menjalankan makro terpilih

ENTER

Buka dipilih Jadual, pertanyaan, borang, laporan, halaman capaian data, makro atau modul dalam pandangan Reka bentuk

CTRL+ENTER

Memaparkan tetingkap Segera dalam Editor Visual Basic

CTRL+G

Bekerja dengan menu

Untuk melakukan ini

Tekan

Menunjukkan menu pintas

SHIFT+F10

Menunjukkan kekunci capaian

ALT atau F10

Menunjukkan menu ikon program (pada bar tajuk program)

ALT+SPACEBAR

Dengan menu atau submenu yang kelihatan, pilih perintah berikut atau sebelum

ANAK PANAH KE BAWAH atau ANAK PANAH KE ATAS

Memilih menu ke kiri atau ke kanan; atau apabila submenu kelihatan, untuk bertukar antara menu utama dan submenu

ANAK PANAH KIRI atau ANAK PANAH KANAN

Memilih perintah pertama atau terakhir pada menu atau submenu

HOME atau END

Menutup menu dan submenu yang kelihatan pada masa yang sama

ALT

Menutup menu yang kelihatan; atau dengan submenu yang kelihatan, untuk menutup submenu sahaja

ESC

Bekerja dalam tetingkap dan kotak dialog

Menggunakan tetingkap program

Untuk melakukan ini

Tekan

Menukar kepada program berikut

ALT+TAB

Menukar kepada program sebelumnya

ALT+SHIFT+TAB

Menunjukkan menu Mula Windows

CTRL+ESC

Menutup tetingkap pangkalan data yang aktif

CTRL+W

Menukar kepada tetingkap pangkalan data yang berikut

CTRL+F6

Menukar kepada tetingkap pangkalan data yang sebelumnya

CTRL+SHIFT+F6

Memulihkan tetingkap diminimumkan yang terpilih apabila semua tetingkap diminimumkan

ENTER

Menggunakan kotak dialog

Untuk melakukan ini

Tekan

Menukar kepada tab berikut dalam kotak dialog

CTRL+TAB

Menukar kepada tab sebelumnya dalam kotak dialog

CTRL+SHIFT+TAB

Bergerak ke opsyen atau kumpulan opsyen berikut

TAB

Bergerak ke opsyen atau kumpulan opsyen sebelumnya

SHIFT+TAB

Bergerak antara opsyen dalam kotak senarai juntai bawah yang terpilih atau untuk bergerak antara beberapa opsyen dalam sekumpulan opsyen

Kekunci anak panah

Menjalankan tindakan yang diperuntukkan kepada butang terpilih; memilih atau mengosongkan kotak semak

BAR RUANG

Bergerak ke opsyen dengan huruf pertama dalam nama opsyen dalam kotak senarai juntai bawah

Kekunci huruf bagi huruf pertama dalam nama opsyen yang anda inginkan (apabila kotak senarai juntai bawah dipilih)

Memilih opsyen atau untuk memilih atau mengosongkan kotak semak dengan huruf yang digariskan bawah dalam nama opsyen

ALT+kekunci huruf

Membuka kotak senarai juntai bawah yang terpilih

ALT+ANAK PANAH BAWAH

Menutup kotak senarai juntai bawah yang terpilih

ESC

Menjalankan tindakan yang diperuntukkan kepada butang lalai dalam kotak dialog

ENTER

Membatalkan perintah dan menutup kotak dialog

ESC

Mengedit dalam kotak teks

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak ke permulaan entri

HOME

Bergerak ke hujung entri

END

Bergerak satu aksara ke kiri atau kanan

ANAK PANAH KIRI atau ANAK PANAH KANAN

Bergerak satu perkataan ke kiri atau kanan

CTRL+ANAK PANAH KIRI atau CTRL+ANAK PANAH KANAN

Memilih dari titik selitan hingga permulaan entri teks

SHIFT+HOME

Memilih dari titik selitan hingga hujung entri teks

SHIFT+END

Mengubah pemilihan dengan satu aksara ke kiri

SHIFT+ANAK PANAH KIRI

Mengubah pemilihan dengan satu aksara ke kanan

SHIFT+ANAK PANAH KANAN

Mengubah pemilihan dengan satu perkataan ke kiri

CTRL+SHIFT+ANAK PANAH KIRI

Mengubah pemilihan dengan satu perkataan ke kanan

CTRL+SHIFT+ANAK PANAH KANAN

Bekerja dengan helaian sifat

Menggunakan helaian sifat dengan borang atau laporan dalam pandangan Reka bentuk

Untuk melakukan ini

Tekan

Togol tab helaian sifat

F4

Bergerak antara pilihan dalam senarai juntai bawah kawalan satu item pada satu masa

ANAK PANAH KE BAWAH atau ANAK PANAH KE ATAS

Bergerak antara pilihan dalam senarai juntai bawah kawalan lima item pada satu masa

PAGE DOWN atau PAGE UP

Beralih ke tab helaian sifat dari senarai juntai bawah kawalan

TAB

Bergerak antara tab helaian sifat dengan satu tab terpilih tetapi tiada sifat dipilih

ANAK PANAH KIRI atau ANAK PANAH KANAN

Dengan sifat yang telah dipilih, bergerak satu sifat ke bawah pada tab

TAB

Dengan sifat yang telah dipilih, bergerak satu sifat ke atas pada tab; atau jika telah berada di atas, bergerak ke tab

SHIFT+TAB

Togol ke hadapan antara tab apabila sifat dipilih

CTRL+TAB

Togol ke belakang antara tab apabila sifat dipilih

CTRL+SHIFT+TAB

Menggunakan helaian sifat dengan jadual atau pertanyaan

Untuk melakukan ini

Tekan

Togol tab helaian sifat

F4

Dengan tab yang terpilih dan bukannya sifat yang terpilih, bergerak antara tab helaian sifat

ANAK PANAH KIRI atau ANAK PANAH KANAN

Bergerak ke tab helaian sifat apabila sifat dipilih

CTRL+TAB

Bergerak ke sifat pertama tab apabila tiada sifat dipilih

TAB

Bergerak satu sifat ke bawah pada tab

TAB

Bergerak satu sifat ke bawah pada tab; atau jika telah berada di atas, pilih tab tersebut

SHIFT+TAB

Togol ke hadapan antara tab apabila sifat dipilih

CTRL+TAB

Togol ke belakang antara tab apabila sifat dipilih

CTRL+SHIFT+TAB

Bekerja dengan anak tetingkap Senarai medan

Untuk melakukan ini

Tekan

Togol anak tetingkap Senarai medan

ALT+F8

Menambahkan medan terpilih pada seksyen butiran borang atau laporan

ENTER

Bergerak ke atas atau ke bawah anak tetingkap Senarai Medan

ANAK PANAH ATAS atau ANAK PANAH BAWAH

Beralih ke anak tetingkap Senarai medan atas dari anak tetingkap yang rendah

SHIFT+TAB

Beralih ke anak tetingkap Senarai medan yang lebih rendah daripada anak tetingkap atas

TAB

Pintasan papan kekunci untuk menggunakan tetingkap Bantuan

Untuk melakukan ini

Tekan

Pilih seterusnya teks tersembunyi atau Hiperpautan, atau Tunjukkan semua atau Sembunyikan semua di atas topik

TAB

Memilih teks tersembunyi yang sebelumnya atau Hiperpautan, atau butang Pandangan pelayar di bahagian atas artikel Laman Microsoft Office Web

SHIFT+TAB

Melaksanakan tindakan untuk dipilih Tunjukkan semua, Sembunyikan semua, teks tersembunyi atau Hiperpautan

ENTER

Mengalihkan kembali ke topik Bantuan sebelumnya

ALT+ANAK PANAH KIRI

Mengalih ke topik Bantuan berikut

ALT+ANAK PANAH KANAN

Membuka kotak dialog Cetak

CTRL+P

Skrol sedikit ke atas dan ke bawah, masing-masing, dalam topik Bantuan yang sedang dipaparkan.

ANAK PANAH BAWAH DAN ANAK PANAH KE ATAS

Skrol amaun yang lebih besar ke atas dan ke bawah, masing-masing, dalam topik Bantuan yang sedang dipaparkan.

HALAMAN HALAMAN KE BAWAH DAN KE ATAS

Memaparkan menu perintah untuk tetingkap bantuan; yang memerlukan tetingkap bantuan mempunyai fokus aktif (klik item dalam tetingkap bantuan).

SHIFT+F10

Kekunci untuk bekerja dengan teks dan data

Memilih teks dan data

Memilih teks dalam medan

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengubah saiz pemilihan dengan satu aksara ke kanan

SHIFT+ANAK PANAH KANAN

Mengubah saiz pemilihan dengan satu perkataan ke kanan

CTRL+SHIFT+ANAK PANAH KANAN

Mengubah saiz pemilihan dengan satu aksara ke kiri

SHIFT+ANAK PANAH KIRI

Mengubah saiz pemilihan dengan satu perkataan ke kiri

CTRL+SHIFT+ANAK PANAH KIRI

Memilih medan atau rekod

Nota: Untuk membatalkan pemilihan, gunakan kekunci anak panah yang bertentangan.

Untuk melakukan ini

Tekan

Memilih medan berikut

TAB

Bertukar antara mod Edit (dengan titik selitan dipaparkan) dan Mod navigasi dalam helaian data. Apabila menggunakan borang atau laporan, tekan ESC untuk meninggalkan mod Navigasi.

F2

Bertukar antara memilih rekod semasa dan medan pertama bagi medan semasa, dalam mod Navigasi

SHIFT+SPACEBAR

Mengembangkan pemilihan kepada rekod yang sebelumnya jika rekod semasa masih belum terpilih

SHIFT+ANAK PANAH KE ATAS

Mengembangkan pemilihan kepada rekod yang berikut jika rekod semasa masih belum terpilih

SHIFT+ANAK PANAH KE BAWAH

Memilih semua rekod

CTRL+A atau CTRL+SHIFT+SPACEBAR

Mengembangkan pemilihan

Untuk melakukan ini

Tekan

Menghidupkan mod Perluas (dalam pandangan Helaian Data, Pilihan Diperluaskan muncul di sudut bawah kanan tetingkap); menekan F8 secara berulang akan mengembangkan pemilihan kepada perkataan, medan, rekod dan semua rekod

F8

Mengembangkan pemilihan kepada medan bersebelahan dalam baris yang sama dalam pandangan Helaian Data

ANAK PANAH KIRI atau ANAK PANAH KANAN

Mengembangkan pemilihan kepada baris bersebelahan dalam pandangan Helaian Data

ANAK PANAH ATAS atau ANAK PANAH BAWAH

Membuat asal perluasan sebelumnya

SHIFT+F8

Membatalkan mod Perluas

ESC

Memilih dan mengalihkan lajur dalam pandangan Helaian Data

Untuk melakukan ini

Tekan

Memilih lajur semasa atau membatalkan pemilihan lajur, dalam Mod navigasi sahaja

CTRL+SPACEBAR

Pilih lajur ke sebelah kanan, jika lajur semasa dipilih

SHIFT+ANAK PANAH KANAN

Pilih lajur ke sebelah kiri, jika lajur semasa dipilih

SHIFT+ANAK PANAH KIRI

Menghidupkan Mod alih; kemudian tekan ANAK PANAH KANAN atau ANAK PANAH KIRI untuk mengalihkan lajur yang terpilih ke kanan atau ke kiri

CTRL+SHIFT+F8

Mengedit teks dan data

Nota: Jika titik selitan tidak kelihatan, tekan F2 untuk memaparkannya.

Mengalihkan titik selitan dalam medan

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengalihkan titik selitan satu aksara ke kanan

ANAK PANAH KANAN

Mengalihkan titik selitan satu perkataan ke kanan

CTRL+ANAK PANAH KANAN

Mengalihkan titik selitan satu aksara ke kiri

ANAK PANAH KIRI

Mengalihkan titik selitan satu perkataan ke kiri

CTRL+ANAK PANAH KIRI

Mengalihkan titik selitan ke hujung medan, dalam medan baris tunggal; atau mengalihkannya ke hujung baris dalam medan berbilang baris

END

Mengalihkan titik selitan ke hujung medan, dalam medan berbilang baris

CTRL+END

Mengalihkan titik selitan ke permulaan medan, dalam medan baris tunggal; atau mengalihkannya ke permulaan baris dalam medan berbilang baris

HOME

Mengalihkan titik selitan ke permulaan medan, dalam medan berbilang baris

CTRL+HOME

Menyalin, mengalih atau memadamkan teks

Untuk melakukan ini

Tekan

Menyalin pemilihan pada Papan Klip

CTRL+C

Memotong pemilihan dan menyalinnya pada Papan Klip

CTRL+X

Menampal kandungan Papan Klip pada titik selitan

CTRL+V

Memadamkan pemilihan atau aksara di bahagian kiri titik selitan

BACKSPACE

Memadamkan pemilihan atau aksara di bahagian kanan titik selitan

DELETE

Memadamkan semua aksara di bahagian kanan titik selitan

CTRL+DELETE

Membuat asal perubahan

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuat asal penaipan

CTRL+Z atau ALT+BACKSPACE

Membuat asal perubahan dalam medan semasa atau rekod semasa; jika kedua-dua telah diubah, tekan ESC dua kali untuk membuat asal perubahan, pertamanya dalam medan semasa kemudian dalam rekod semasa

ESC

Memasukkan data dalam pandangan Helaian Data atau Borang

Untuk melakukan ini

Tekan

Menyelitkan tarikh semasa

CTRL+KOMA BERNOKTAH (;)

Menyelitkan waktu semasa

CTRL+SHIFT+TITIK BERTINDIH (:)

Menyelitkan nilai lalai medan

CTRL+ALT+SPACEBAR

Menyelitkan nilai daripada medan yang sama dalam rekod terdahulu

CTRL+KOMA ATAS (')

Menambahkan rekod yang baru

CTRL+TANDA TAMBAH (+)

Dalam helaian data, memadamkan rekod semasa

CTRL+TANDA TOLAK (-)

Menyimpan perubahan pada rekod semasa

SHIFT+ENTER

Bertukar antara nilai dalam kotak semak atau butang opsyen

BAR RUANG

Menyelitkan baris baru

CTRL+ENTER

Menyegar semula medan dengan data semasa

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengira semula medan dalam tetingkap

F9

Bertanya semula jadual dasar; dalam subborang, ini akan bertanya semula jadual dasar bagi subborang sahaja

SHIFT+F9

Menyegar semula kandungan kotak senarai atau kotak kombo Medan carian

F9

Kekunci untuk menavigasi rekod

Menavigasi dalam pandangan Reka Bentuk

Untuk melakukan ini

Tekan

Bertukar antara mod Edit (dengan titik selitan dipaparkan) dan mod Navigasi

F2

togol helaian sifat

F4

Bertukar kepada pandangan Borang daripada pandangan Reka Bentuk borang

F5

Bertukar antara bahagian atas atau bawah tetingkap (Pandangan Reka Bentuk makro, pertanyaan dan tetingkap Tapis/Isih Lanjutan) Menggunakan F6 apabila kekunci TAB tidak membawa anda ke seksyen skrin yang anda inginkan.

F6

Togol ke hadapan antara anak tetingkap reka bentuk, sifat, Anak Tetingkap Navigasi, kekunci capaian dan kawalan Zum (pandangan Reka Bentuk, jadual, borang dan laporan)

F6

Membuka Editor Visual Basic daripada sifat terpilih dalam helaian sifat borang atau laporan

F7

Menggunakan anak tetingkap Senarai medan dalam borang, laporan atau halaman capaian data. Jika anak tetingkap Senarai medan belum dibuka, fokus beralih ke anak tetingkap Senarai medan .

ALT+F8

Apabila modul kod dibuka, bertukar daripada Editor Visual Basic kepada pandangan Reka Bentuk borang atau laporan

SHIFT+F7

Bertukar daripada helaian sifat kawalan dalam borang atau laporan kepada permukaan reka bentuk tanpa mengubah fokus kawalan

SHIFT+F7

Memaparkan helaian sifat

ALT+ENTER

Menyalin kawalan terpilih pada Papan Klip

CTRL+C

Memotong kawalan terpilih dan menyalinnya pada Papan Klip

CTRL+X

Menampal kandungan Papan Klip di sudut atas kiri seksyen terpilih

CTRL+V

Mengalihkan kawalan terpilih ke kanan dengan piksel di sepanjang grid halaman

ANAK PANAH KANAN

Mengalihkan kawalan terpilih ke kiri dengan piksel di sepanjang grid halaman

ANAK PANAH KIRI

Mengalihkan kawalan terpilih ke atas dengan piksel di sepanjang grid halaman

Nota: Bagi kawalan dalam tataletak bertindan, ini akan menukar kedudukan kawalan terpilih dengan kawalan yang berada di atasnya secara langsung, melainkan ia telah merupakan kawalan yang teratas dalam tataletak.

ANAK PANAH KE ATAS

Mengalihkan kawalan terpilih ke bawah dengan piksel di sepanjang grid halaman

Nota: Bagi kawalan dalam tataletak bertindan, ini akan menukar kedudukan kawalan terpilih dengan kawalan yang berada di bawahnya secara langsung, melainkan ia telah merupakan kawalan yang terbawah dalam tataletak.

ANAK PANAH BAWAH

Mengalihkan kawalan terpilih ke kanan dengan piksel (tanpa mengira grid halaman)

CTRL+ANAK PANAH KANAN

Mengalihkan kawalan terpilih ke kiri dengan piksel (tanpa mengira grid halaman)

CTRL+ANAK PANAH KIRI

Mengalihkan kawalan terpilih ke atas dengan piksel (tanpa mengira grid halaman)

Nota: Bagi kawalan dalam tataletak bertindan, ini akan menukar kedudukan kawalan terpilih dengan kawalan yang berada di atasnya secara langsung, melainkan ia telah merupakan kawalan yang teratas dalam tataletak.

CTRL+ANAK PANAH KE ATAS

Mengalihkan kawalan terpilih ke bawah dengan piksel (tanpa mengira grid halaman)

Nota: Bagi kawalan dalam tataletak bertindan, ini akan menukar kedudukan kawalan terpilih dengan kawalan yang berada di bawahnya secara langsung, melainkan ia telah merupakan kawalan yang terbawah dalam tataletak.

CTRL+ANAK PANAH KE BAWAH

Meningkatkan lebar kawalan terpilih (ke kanan) dengan piksel

Nota: Bagi kawalan dalam tataletak bertindan, ini akan meningkatkan lebar seluruh tataletak.

SHIFT+ANAK PANAH KANAN

Mengurangkan lebar kawalan terpilih (ke kiri) dengan piksel

Nota: Bagi kawalan dalam tataletak bertindan, ini akan mengurangkan lebar seluruh tataletak.

SHIFT+ANAK PANAH KIRI

Mengurangkan ketinggian kawalan terpilih (dari bawah) dengan piksel

SHIFT+ANAK PANAH KE ATAS

Meningkatkan ketinggian kawalan terpilih (dari bawah) dengan piksel

SHIFT+ANAK PANAH KE BAWAH

Menavigasi dalam pandangan Helaian Data

Pergi ke rekod yang khusus

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak ke kotak nombor rekod; kemudian taipkan nombor rekod dan tekan ENTER

F5

Menavigasi antara medan dan rekod

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak ke medan berikut

TAB atau ANAK PANAH KANAN

Bergerak ke medan terakhir dalam rekod semasa, dalam mod Navigasi

END

Bergerak ke medan sebelumnya

SHIFT+TAB atau ANAK PANAH KIRI

Bergerak ke medan pertama dalam rekod semasa, dalam mod Navigasi

HOME

Bergerak ke medan semasa dalam rekod berikut

ANAK PANAH BAWAH

Bergerak ke medan semasa dalam rekod terakhir, dalam mod Navigasi

CTRL+ANAK PANAH KE BAWAH

Bergerak ke medan terakhir dalam rekod terakhir, dalam mod Navigasi

CTRL+END

Bergerak ke medan semasa dalam rekod sebelumnya

ANAK PANAH KE ATAS

Bergerak ke medan semasa dalam rekod pertama, dalam mod Navigasi

CTRL+ANAK PANAH KE ATAS

Bergerak ke medan pertama dalam rekod pertama, dalam mod Navigasi

CTRL+HOME

Menavigasi ke skrin data yang lain

Untuk melakukan ini

Tekan

Beralih satu skrin ke bawah

PAGE DOWN

Bergerak satu skrin ke atas

PAGE UP

Bergerak satu skrin ke kanan

CTRL+PAGE DOWN

Bergerak satu skrin ke kiri

CTRL+PAGE UP

Menavigasi dalam subhelaian data

Pergi ke rekod yang khusus

Untuk melakukan ini

Tekan

Beralih dari subhelaian data untuk beralih ke kotak nombor rekod; kemudian taipkan nombor rekod dan tekan ENTER

ALT+F5

Mengembangkan dan meruntuhkan subhelaian data

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak dari helaian data untuk mengembangkan subhelaian data rekod

CTRL+SHIFT+ANAK PANAH BAWAH

Meruntuhkan subhelaian data

CTRL+SHIFT+ANAK PANAH ATAS

Menavigasi antara helaian data dan subhelaian data

Untuk melakukan ini

Tekan

Memasukkan subhelaian data dari medan terakhir rekod sebelumnya dalam helaian data

TAB

Memasukkan subhelaian data dari medan pertama rekod berikut dalam helaian data

SHIFT+TAB

Keluar dari subhelaian data dan beralih ke medan pertama rekod berikut dalam helaian data

CTRL+TAB

Keluar dari subhelaian data dan beralih ke medan terakhir rekod sebelumnya dalam helaian data

CTRL+SHIFT+TAB

Dari medan terakhir dalam subhelaian data untuk memasuki medan berikut dalam helaian data

TAB

Dari helaian data untuk melangkaui subhelaian data dan beralih ke rekod berikut dalam helaian data

ANAK PANAH BAWAH

Dari helaian data untuk melangkaui subhelaian data dan beralih ke rekod sebelumnya dalam helaian data

ANAK PANAH KE ATAS

Anda boleh menavigasi antara medan dan rekod dalam subhelaian data dengan kekunci pintas yang sama yang digunakan dalam pandangan Helaian Data.

Menavigasi dalam pandangan Borang

Pergi ke rekod yang khusus

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak ke kotak nombor rekod; kemudian taipkan nombor rekod dan tekan ENTER

F5

Menavigasi antara medan dan rekod

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak ke medan berikut

TAB

Bergerak ke medan sebelumnya

SHIFT+TAB

Bergerak ke kawalan terakhir pada borang dan kekal berada dalam rekod semasa, dalam mod Navigasi

END

Bergerak ke kawalan terakhir pada borang dan mengesetkan fokus dalam rekod terakhir, dalam mod Navigasi

CTRL+END

Bergerak ke kawalan pertama pada borang dan kekal berada dalam rekod semasa, dalam mod Navigasi

HOME

Bergerak ke kawalan pertama pada borang dan mengesetkan fokus dalam rekod pertama, dalam mod Navigasi

CTRL+HOME

Bergerak ke medan semasa dalam rekod berikut

CTRL+PAGE DOWN

Bergerak ke medan semasa dalam rekod sebelumnya

CTRL+PAGE UP

Menavigasi dalam borang dengan lebih daripada satu halaman

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak satu halaman ke bawah; pada hujung rekod, beralih ke halaman yang setara pada rekod berikut

PAGE DOWN

Bergerak satu halaman ke atas; pada hujung rekod, beralih ke halaman yang setara pada rekod sebelumnya

PAGE UP

Menavigasi antara borang utama dan subborang

Untuk melakukan ini

Tekan

Memasukkan subborang dari medan sebelumnya dalam borang utama

TAB

Memasukkan subborang dari medan berikut dalam borang utama

SHIFT+TAB

Keluar dari subborang dan beralih ke medan berikut dalam borang induk atau rekod berikut

CTRL+TAB

Keluar dari subborang dan beralih ke medan sebelumnya dalam borang utama atau rekod sebelumnya

CTRL+SHIFT+TAB

Menavigasi dalam Pratonton Cetak dan Pratonton Tataletak

Kotak dialog dan pengendalian tetingkap

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka kotak dialog Cetak daripada Cetak

CTRL + P (atau helaian data, borang dan laporan)

Membuka kotak dialog Persediaan Halaman (borang dan laporan sahaja)

S

Menzum masuk atau keluar pada bahagian halaman

Z

Membatalkan Pratonton Cetak atau Pratonton Tataletak

C atau ESC

Melihat halaman berbeza

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak ke kotak nombor halaman; kemudian taipkan nombor halaman dan tekan ENTER

ALT+F5

Melihat halaman berikut (apabila Muatkan Pada Tetingkap dipilih)

PAGE DOWN atau ANAK PANAH BAWAH

Melihat halaman sebelumnya (apabila Muatkan Pada Tetingkap dipilih)

PAGE UP atau ANAK PANAH ATAS

Menavigasi dalam Pratonton Cetak dan Pratonton Tataletak

Untuk melakukan ini

Tekan

Menskrol ke bawah dengan peningkatan yang sedikit

ANAK PANAH BAWAH

Menskrol satu skrin penuh ke bawah

PAGE DOWN

Bergerak ke bahagian bawah halaman

CTRL+ANAK PANAH KE BAWAH

Menskrol ke atas dengan peningkatan yang sedikit

ANAK PANAH KE ATAS

Menskrol satu skrin penuh ke atas

PAGE UP

Bergerak ke bahagian atas halaman

CTRL+ANAK PANAH KE ATAS

Menskrol ke kanan dengan peningkatan yang sedikit

ANAK PANAH KANAN

Bergerak ke pinggir kanan halaman

END

Bergerak ke penjuru bawah kanan halaman

CTRL+END

Menskrol ke kiri dengan peningkatan yang sedikit

ANAK PANAH KIRI

Bergerak ke pinggir kiri halaman

HOME

Bergerak ke penjuru atas kiri halaman

CTRL+HOME

Menavigasi dalam tetingkap gambar rajah pangkalan data dalam projek Access

Untuk melakukan ini

Tekan

Beralih dari sel Jadual ke bar tajuk Jadual

ESC

Beralih dari bar tajuk Jadual ke sel terakhir anda diedit

ENTER

Beralih dari bar tajuk Jadual ke bar tajuk Jadual, atau
daripada sel ke sel dalam Jadual

TAB

Mengembangkan senarai dalam Jadual

ALT + ANAK PANAH KE BAWAH

Skrol menerusi item dalam senarai juntai bawah dari atas ke bawah

ANAK PANAH BAWAH

Beralih ke item sebelumnya dalam senarai

ANAK PANAH KE ATAS

Memilih item dalam senarai dan beralih ke sel berikut

ENTER

Mengubah seting dalam kotak semak

BAR RUANG

Pergi ke sel pertama dalam baris, atau
ke permulaan sel semasa

HOME

Pergi ke terakhir sel dalam baris, atau
ke penghujung sel semasa

END

Skrol ke halaman yang berikut"" dalam Jadual, atau
ke halaman yang berikut"" gambar rajah

PAGE DOWN

Skrol ke "halaman sebelumnya" dalam Jadual, atau
ke "halaman sebelumnya" gambar rajah

PAGE UP

Menavigasi dalam pereka bentuk pertanyaan dalam projek Access

Sebarang Anak Tetingkap

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak antara anak tetingkap Pereka Pertanyaan

F6, SHIFT+F6

Anak Tetingkap Gambar Rajah

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak antara jadual, pandangan dan fungsi (dan untuk menggabungkan baris, jika tersedia)

TAB atau SHIFT+TAB

Bergerak antara lajur dalam jadual, pandangan atau fungsi

Kekunci anak panah

Memilih lajur data yang terpilih untuk output

SPACEBAR atau kekunci TAMBAH

Mengalih keluar lajur data terpilih daripada output pertanyaan

SPACEBAR atau kekunci TOLAK

Mengalih keluar jadual, pandangan atau fungsi terpilih atau menggabungkan baris daripada pertanyaan

DELETE

Jika berbilang item terpilih, menekan SPACEBAR akan mempengaruhi semua item terpilih. Memilih berbilang item dengan menekan dan menahan kekunci SHIFT semasa mengkliknya. Togol keadaan terpilih bagi item tunggal dengan menekan dan menahan CTRL semasa mengkliknya.

Anak Tetingkap Grid

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak antara sel

Kekunci anak panah atau TAB atau SHIFT+TAB

Bergerak ke baris terakhir dalam lajur semasa

CTRL+ANAK PANAH KE BAWAH

Bergerak ke baris pertama dalam lajur semasa

CTRL+ANAK PANAH KE ATAS

Bergerak ke sel atas kiri dalam bahagian grid yang kelihatan

CTRL+HOME

Bergerak ke sel bawah kanan

CTRL+END

Bergerak dalam senarai juntai bawah

ANAK PANAH ATAS atau ANAK PANAH BAWAH

Memilih seluruh lajur grid

CTRL+SPACEBAR

Togol antara mod edit dan mod pemilihan sel

F2

Menyalin teks terpilih dalam sel kepada Papan Klip (dalam mod edit)

CTRL+C

Memotong teks terpilih dalam sel dan meletakkannya pada Papan Klip (dalam mod edit)

CTRL+X

Menampal teks daripada Papan Klip (dalam mod edit)

CTRL+V

Togol antara mod selit dan tindih semasa mengedit dalam sel

INS

Togol kotak semak dalam lajur OutputNota    jika berbilang item terpilih, menekan ini mempengaruhi kunci semua item terpilih.

BAR RUANG

Mengosongkan kandungan yang terpilih sesuatu sel

DELETE

Mengalih keluar baris yang mengandungi lajur data terpilih daripada pertanyaan Nota    jika berbilang item terpilih, menekan ini item kunci mempengaruhi yang dipilih.

DELETE

Mengosongkan semua nilai bagi lajur grid yang terpilih

DELETE

Selitkan baris antara baris sedia ada

INS (selepas anda memilih baris grid)

Menambah atau ada... lajur

INS (selepas anda memilih sebarang atau … lajur)

Anak Tetingkap SQL

Anda boleh menggunakan kekunci Windows standard pengeditan apabila bekerja dalam anak tetingkap SQL, seperti CTRL + kekunci anak panah untuk bergerak antara perkataan, dan yang potong, Salindan tampal perintah pada Edit menu.

Nota: Anda hanya boleh menyelitkan teks; tiada mod tindih.

Bekerja dengan pandangan Jadual pangsi

Pandangan Jadual Pangsi

Kekunci untuk memilih unsur dalam pandangan Jadual pangsi

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengalihkan pilihan daripada kiri ke kanan dan kemudian bawah

Kekunci TAB

Mengalih pilihan dari atas ke bawah dan ke kanan

ENTER

Pilih sel ke kiri. Jika sel semasa ialah sel paling kiri, SHIFT + TAB akan memilih sel terakhir dalam baris sebelumnya.

SHIFT+TAB

Pilih sel di atas sel semasa. Jika sel semasa sel teratas, SHIFT + ENTER memilih sel terakhir dalam lajur sebelumnya.

SHIFT+ENTER

Pilih sel butiran untuk item berikut dalam kawasan baris

CTRL+ENTER

Pilih sel butiran untuk item sebelumnya dalam kawasan baris

SHIFT + CTRL + ENTER

Mengalihkan pilihan ke arah kekunci anak panah. Jika medan baris atau lajur dipilih, tekan anak panah bawah untuk beralih ke item pertama data dalam medan, dan kemudian tekan kekunci anak panah untuk mengalihkan item berikut atau sebelumnya atau kembali ke medan. Jika medan butiran dipilih, tekan anak panah bawah atau anak panah kanan untuk beralih ke sel pertama dalam kawasan butiran.

Kekunci anak panah

Mengembangkan atau mengurangkan pemilihan ke arah kekunci anak panah

SHIFT + anak panah kekunci

Mengalihkan pilihan ke sel terakhir dalam arah kekunci anak panah

CTRL + kekunci anak panah

Mengalih item yang dipilih ke arah kekunci anak panah

SHIFT + ALT + kekunci anak panah

Pilih sel paling kiri bagi baris semasa

HOME

Pilih sel paling kanan baris semasa

END

Pilih sel paling kiri bagi baris pertama

CTRL+HOME

Memilih sel terakhir pada baris terakhir

CTRL+END

Mengembangkan pemilihan sel paling kiri bagi baris pertama

SHIFT + CTRL + HOME

Mengembangkan pemilihan ke sel terakhir pada baris terakhir

SHIFT + CTRL + END

Pilih medan untuk item yang kini terpilih data, jumlah atau butiran

CTRL+SPACEBAR

Pilih seluruh baris yang mengandungi sel yang sedang dipilih

SHIFT+SPACEBAR

Pilih seluruh Pandangan Jadual Pangsi

CTRL+A

Paparan skrin seterusnya

PAGE DOWN

Memaparkan ke skrin sebelumnya

PAGE UP

Mengembangkan pemilihan satu skrin ke bawah

SHIFT+PAGE DOWN

Mengurangkan pemilihan dengan satu skrin

SHIFT+PAGE UP

Paparan skrin seterusnya ke kanan

ALT+PAGE DOWN

Memaparkan ke skrin sebelumnya ke kiri

ALT+PAGE UP

Mengembangkan pemilihan ke halaman di sebelah kanan

SHIFT + ALT + PAGE DOWN

Mengembangkan pemilihan ke halaman di sebelah kiri

SHIFT + ALT + PAGE UP

Kekunci untuk menjalankan perintah

Untuk melakukan ini

Tekan

Memaparkan topik Bantuan

F1

Memaparkan menu pintasan untuk unsur dipilih pada pandangan Jadual pangsi. Gunakan Menu pintasan untuk menjalankan perintah dalam pandangan Jadual pangsi.

SHIFT+F10

Menjalankan perintah pada menu pintas

Huruf yang digariskan

Menutup menu pintas tanpa menjalankan perintah

ESC

Memaparkan kotak dialog sifat

ALT+ENTER

Membatalkan pengendalian segar semula sedang berjalan

ESC

Salin data yang dipilih dari pandangan Jadual pangsi pada papan klip

CTRL+C

Mengeksport kandungan pandangan Jadual pangsi ke Microsoft Excel 2010Excel 2010

CTRL+E

Kekunci untuk memaparkan, menyembunyikan, menapis atau mengisih data

Untuk melakukan ini

Tekan

Menunjukkan atau menyembunyikan petunjuk Kembangkan (kotak Kotak tambah dan Kotak tolak ) di sebelah item

CTRL+8

Kembangkan item yang kini terpilih

CTRL + tanda campur (pada pad kekunci berangka)

Menyembunyikan item yang kini terpilih

CTRL + tanda tolak (pada pad kekunci berangka)

Buka senarai untuk medan yang sedang dipilih

ALT+ANAK PANAH BAWAH

Secara alternatif beralih ke item yang paling baru-baru ini dipilih, butang OK dan butang Batal dalam senarai juntai bawah untuk medan

Kekunci TAB

Beralih ke item berikut dalam senarai juntai bawah untuk medan

Kekunci anak panah

Pilih atau kosongkan kotak semak untuk item semasa dalam senarai juntai bawah untuk medan

BAR RUANG

Menutup senarai juntai bawah untuk medan dan menggunakan sebarang perubahan yang anda buat

ENTER

Menutup senarai juntai bawah untuk medan tanpa menggunakan perubahan anda

ESC

Menghidupkan Autotapis atau mematikan

CTRL+T

Mengisih data dalam medan yang dipilih atau jumlah terisih (A-Z 0-9)

CTRL+SHIFT+A

Mengisih data dalam medan yang dipilih atau jumlah dalam tertib (Z-9 A-0) menurun

CTRL + SHIFT + Z

Mengalihkan ahli terpilih ke atas atau ke kiri

ALT + SHIFT + anak panah atas atau ALT + SHIFT + anak panah kiri

Mengalihkan ahli terpilih ke bawah atau ke kanan

ALT + SHIFT + anak panah bawah atau ALT + SHIFT + anak panah kanan

Kekunci untuk menambah medan dan jumlah dan mengubah tataletak pandangan Jadual pangsi

Kekunci untuk bekerja dengan anak tetingkap Senarai medan

Untuk melakukan ini

Tekan

Memaparkan anak tetingkap Senarai medan , atau mengaktifkannya jika ia belum dipaparkan

CTRL+L

Beralih ke item berikut dalam anak tetingkap Senarai medan

Kekunci anak panah

Beralih ke item sebelumnya dan masukkan dalam pemilihan

SHIFT+ANAK PANAH KE ATAS

Beralih ke item berikut dan masukkan dalam pemilihan

SHIFT+ANAK PANAH KE BAWAH

Beralih ke item sebelumnya, tetapi tidak termasuk item dalam pemilihan

CTRL+ANAK PANAH KE ATAS

Beralih ke item berikut, tetapi tidak termasuk item dalam pemilihan

CTRL+ANAK PANAH KE BAWAH

Mengalih keluar item daripada pemilihan, jika item yang mempunyai fokus yang disertakan dalam pemilihan dan sebaliknya

CTRL+SPACEBAR

Kembangkan item semasa dalam anak tetingkap Senarai medan untuk memaparkan kandungannya. Atau mengembangkan jumlah untuk memaparkan jumlah medan yang tersedia.

TANDA tambah (pad kekunci berangka)

Meruntuhkan item semasa dalam anak tetingkap Senarai medan untuk menyembunyikan kandungannya. Atau meruntuhkan jumlah untuk menyembunyikan medan jumlah yang tersedia.

TANDA tolak (pad kekunci berangka)

Secara alternatif beralih ke item yang paling baru-baru ini dipilih, butang Tambah ke dan senarai di sebelah butang Tambah ke dalam anak tetingkap Senarai medan

Kekunci TAB

Membuka senarai juntai bawah di sebelah butang Tambah ke dalam anak tetingkap Senarai medan . Gunakan kekunci anak panah untuk beralih ke item berikut dalam senarai, dan kemudian tekan ENTER untuk memilih item.

ALT+ANAK PANAH BAWAH

Menambahkan medan diserlahkan dalam anak tetingkap Senarai medan ke kawasan dalam pandangan Jadual pangsi yang dipaparkan dalam senarai Tambah kepada

ENTER

Kekunci untuk menambah medan dan jumlah

Untuk melakukan ini

Tekan

Menambah medan jumlah baru untuk medan yang dipilih dalam pandangan Jadual pangsi menggunakan fungsi ringkasan Sum

CTRL+SHIFT+S

Menambah medan jumlah baru untuk medan yang dipilih dalam pandangan Jadual pangsi menggunakan fungsi ringkasan kiraan

CTRL+SHIFT+C

Menambah medan jumlah baru untuk medan yang dipilih dalam pandangan Jadual pangsi menggunakan fungsi ringkasan Min

CTRL+SHIFT+M

Menambah medan jumlah baru untuk medan yang dipilih dalam pandangan Jadual pangsi menggunakan fungsi ringkasan Max

CTRL + SHIFT + X

Menambah medan jumlah baru untuk medan yang dipilih dalam pandangan Jadual pangsi menggunakan fungsi ringkasan purata

CTRL+SHIFT+E

Menambah medan jumlah baru untuk medan yang dipilih dalam pandangan Jadual pangsi menggunakan fungsi ringkasan sisihan piawai

CTRL+SHIFT+D

Menambah medan jumlah baru untuk medan yang dipilih dalam pandangan Jadual pangsi menggunakan fungsi ringkasan Sisihan piawai populasi

CTRL+SHIFT+T

Menambah medan jumlah baru untuk medan yang dipilih dalam pandangan Jadual pangsi menggunakan fungsi ringkasan varians

CTRL+SHIFT+V

Menambah medan jumlah baru untuk medan yang dipilih dalam pandangan Jadual pangsi menggunakan fungsi ringkasan Varians populasi

CTRL+SHIFT+R

Menghidupkan subjumlah dan jumlah besar atau mematikan untuk medan yang dipilih dalam pandangan Jadual pangsi

CTRL+SHIFT+B

Menambah medan butiran terhitung

CTRL+F

Kekunci untuk mengubah tataletak

Nota: Pintasan empat berikut tidak berfungsi jika anda menekan kekunci 1, 2, 3, atau 4 daripada pad berangka papan kekunci anda.

Untuk melakukan ini

Tekan

Alihkan medan yang dipilih dalam pandangan Jadual pangsi ke kawasan baris

CTRL+1

Alihkan medan yang dipilih dalam pandangan Jadual pangsi ke kawasan lajur

CTRL+2

Alihkan medan yang dipilih dalam pandangan Jadual pangsi ke kawasan penapis

CTRL+3

Alihkan medan yang dipilih dalam pandangan Jadual pangsi ke kawasan butiran

CTRL+4

Mengalihkan baris yang dipilih atau medan lajur dalam pandangan Jadual pangsi ke aras yang lebih tinggi

CTRL+ANAK PANAH KIRI

Mengalihkan baris yang dipilih atau medan lajur dalam pandangan Jadual pangsi ke paras lebih rendah

CTRL+ANAK PANAH KANAN

Kekunci untuk pemformatan unsur dalam pandangan Jadual pangsi

Untuk menggunakan pintasan berikut, pertama pilih medan butiran atau sel data untuk medan jumlah.

Pintasan papan kekunci tujuh pertama mengubah format nombor bagi medan yang dipilih.

Untuk melakukan ini

Tekan

Menggunakan format nombor umum kepada nilai dalam medan jumlah atau butiran yang dipilih

CTRL + SHIFT + ~ (tilde)

Menggunakan format Mata Wang dengan dua tempat perpuluhan dan nombor negatif dalam kurungan untuk nilai dalam medan jumlah atau butiran yang dipilih

CTRL + SHIFT + $

Menggunakan format peratus tanpa tempat perpuluhan, nilai dalam medan jumlah atau butiran yang dipilih

CTRL + SHIFT + %

Menggunakan format nombor eksponen, dengan dua tempat perpuluhan, nilai dalam medan jumlah atau butiran yang dipilih

CTRL + SHIFT + ^

Menggunakan format tarikh dengan hari, bulan dan tahun kepada nilai dalam medan jumlah atau butiran yang dipilih

CTRL + SHIFT + #

Menggunakan format masa dengan jam, minit dan AM atau PM, nilai dalam medan jumlah atau butiran yang dipilih

CTRL + SHIFT + @

Menggunakan format angka, dengan dua tempat perpuluhan, ribuan pemisah dan tanda tolak untuk nilai negatif kepada nilai dalam medan jumlah atau butiran yang dipilih

CTRL + SHIFT +!

Menjadikan teks tebal dalam medan yang dipilih pandangan Jadual pangsi

CTRL+B

Menjadikan teks yang digariskan dalam medan yang dipilih pada pandangan Jadual pangsi

CTRL+U

Menjadikan teks italik dalam medan yang dipilih pada pandangan Jadual pangsi

CTRL+I

Pandangan Carta pangsi

Kekunci untuk memilih item dalam Carta

Untuk melakukan ini

Tekan

Memilih item berikut dalam Carta

ANAK PANAH KANAN

Memilih item sebelumnya dalam Carta

ANAK PANAH KIRI

Memilih Kumpulan seterusnya item

ANAK PANAH BAWAH

Memilih Kumpulan sebelumnya item

ANAK PANAH KE ATAS

Kekunci untuk bekerja dengan sifat dan opsyen

Untuk melakukan ini

Tekan

Memaparkan kotak dialog sifat

ALT+ENTER

Apabila kotak dialog sifat aktif, pilih item berikut pada tab aktif

Kekunci TAB

Apabila tab dalam kotak dialog sifat aktif, pilih tab berikut

ANAK PANAH KANAN

Apabila tab dalam kotak dialog sifat aktif, pilih tab sebelumnya

ANAK PANAH KIRI

Memaparkan senarai atau palet apabila butang yang mengandungi senarai atau palet dipilih

ANAK PANAH BAWAH

Memaparkan menu pintas

SHIFT+F10

Menjalankan perintah pada menu pintas

Huruf yang digariskan

Menutup menu pintas tanpa menjalankan perintah

ESC

Kekunci untuk bekerja dengan medan

Untuk melakukan ini

Tekan

Buka senarai untuk medan yang sedang dipilih

ALT+ANAK PANAH BAWAH

Dalam senarai juntai bawah untuk medan, seli beralih ke item yang paling baru-baru ini dipilih, butang OK dan butang Batal

Kekunci TAB

Dalam senarai juntai bawah untuk medan, beralih ke item berikut

Kekunci anak panah

Dalam senarai juntai bawah untuk medan, pilih atau kosongkan kotak semak untuk item semasa

BAR RUANG

Menutup senarai juntai bawah untuk medan dan menggunakan sebarang perubahan yang anda buat

ENTER

Menutup senarai juntai bawah untuk medan tanpa menggunakan perubahan anda

ESC

Kekunci untuk bekerja dengan anak tetingkap Senarai medan

Untuk melakukan ini

Tekan

Memaparkan anak tetingkap Senarai medan , atau mengaktifkannya jika ia belum dipaparkan

CTRL+L

Beralih ke item berikut dalam anak tetingkap Senarai medan

Kekunci anak panah

Beralih ke item sebelumnya dan masukkan dalam pemilihan

SHIFT+ANAK PANAH KE ATAS

Beralih ke item berikut dan masukkan dalam pemilihan

SHIFT+ANAK PANAH KE BAWAH

Beralih ke item sebelumnya, tetapi tidak termasuk item dalam pemilihan

CTRL+ANAK PANAH KE ATAS

Beralih ke item berikut, tetapi tidak termasuk item dalam pemilihan

CTRL+ANAK PANAH KE BAWAH

Mengalih keluar item daripada pemilihan jika item yang mempunyai fokus yang disertakan dalam pemilihan dan sebaliknya

CTRL+SPACEBAR

Kembangkan item semasa dalam anak tetingkap Senarai medan untuk memaparkan kandungannya atau mengembangkan jumlah untuk memaparkan jumlah medan yang tersedia

TANDA tambah (pad kekunci berangka)

Meruntuhkan item semasa dalam anak tetingkap Senarai medan untuk menyembunyikan kandungannya atau meruntuhkan jumlah untuk menyembunyikan medan jumlah yang tersedia.

TANDA tolak (pad kekunci berangka)

Dalam anak tetingkap Senarai medan , seli beralih ke item yang paling baru-baru ini dipilih, butang Tambah ke dan senarai di sebelah butang Tambah untuk

Kekunci TAB

Membuka senarai juntai bawah di sebelah butang Tambah ke dalam anak tetingkap Senarai medan . Gunakan kekunci anak panah untuk beralih ke item berikut dalam senarai, dan kemudian tekan ENTER untuk memilih item.

ALT+ANAK PANAH BAWAH

Menambahkan medan diserlahkan dalam anak tetingkap Senarai medan ke kawasan juntai yang dipaparkan dalam senarai Tambah kepada

ENTER

Microsoft Office Fluent reben

Reben Office Fluent

 1. Tekan ALT.

  petua Kekunci dipaparkan di atas setiap ciri yang tersedia dalam pandangan semasa.

 2. Tekan huruf yang ditunjukkan dalam Petua Kekunci di atas ciri yang anda ingin guna.

 3. Bergantung pada huruf yang anda tekan, anda mungkin ditunjukkan Petua Kekunci tambahan. Contohnya, jika tab Data Luaran adalah aktif dan anda menekan C, tab Cipta dipaparkan, bersertakan Petua Kekunci bagi kumpulan pada tab itu.

 4. Terus menekan huruf sehingga anda menekan huruf perintah atau kawalan yang anda ingin guna. Dalam sesetengah kes, anda mesti menekan dahulu huruf kumpulan yang mengandungi perintah itu.

  Untuk membatalkan tindakan yang anda sedang ambil dan menyembunyikan Petua Kekunci, tekan ALT.

Bantuan Dalam talian

Pintasan papan kekunci untuk menggunakan tetingkap Bantuan

Tetingkap Bantuan menyediakan capaian kepada semua kandungan Bantuan Office. Tetingkap Bantuan memaparkan topik dan kandungan Bantuan lain.

Dalam tetingkap Bantuan

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka tetingkap Bantuan.

F1

Menukar antara tetingkap Bantuan dan program aktif.

ALT+TAB

Kembali ke Rumah Nama Program.

ALT+HOME

Memilih item berikut dalam tetingkap Bantuan.

TAB

Memilih item sebelumnya dalam tetingkap Bantuan.

SHIFT+TAB

Menjalankan tindakan untuk item yang dipilih.

ENTER

Dalam seksyen Semak Lalu Bantuan Nama Programbagi tetingkap Bantuan, memilih item berikut atau sebelumnya, masing-masing.

TAB atau SHIFT+TAB

Dalam seksyen Semak Lalu Bantuan Nama Programbagi tetingkap Bantuan, mengembangkan atau meruntuhkan item terpilih, masing-masing.

ENTER

Memilih teks tersembunyi atau hiperpautan berikut, termasuk Tunjukkan Semua atau Sembunyikan Semua di bahagian atas topik.

TAB

Memilih teks atau hiperpautan tersembunyi yang sebelumnya.

SHIFT+TAB

Menjalankan tindakan untuk Tunjukkan Semua, Sembunyikan Semua, teks tersembunyi atau hiperpautan yang dipilih.

ENTER

Mengalih ke topik Bantuan sebelumnya (butang Ke belakang).

ALT+ANAK PANAH KIRI atau BACKSPACE

Mengalih ke topik Bantuan berikut (butang Ke Depan).

ALT+ANAK PANAH KANAN

Skrol sedikit ke atas atau ke bawah, masing-masing, dalam topik Bantuan yang sedang dipaparkan.

ANAK PANAH ATAS, ANAK PANAH BAWAH

Skrol lebih banyak ke atas atau ke bawah, masing-masing, dalam topik Bantuan yang sedang dipaparkan.

PAGE UP, PAGE DOWN

Memaparkan menu perintah bagi tetingkap Bantuan. Ini memerlukan tetingkap Bantuan mempunyai fokus aktif (klik dalam tetingkap Bantuan).

SHIFT+F10

Menghentikan tindakan terakhir (butang Henti).

ESC

Menyegar semula tetingkap (butang Segar Semula).

F5

Mencetak topik Bantuan semasa.

Nota: Jika kursor tidak berada dalam topik Bantuan semasa, tekan F6 kemudian tekan CTRL+P.

CTRL+P

Mengubah keadaan sambungan.

F6, kemudian tekan ENTER untuk membuka senarai pilihan

Bertukar antara kawasan dalam tetingkap Bantuan; contohnya, bertukar antara bar alat dan senarai Carian.

F6

Dalam Jadual Kandungan dalam pandangan pohon, pilih item yang berikut atau sebelumnya, masing-masing.

ANAK PANAH ATAS, ANAK PANAH BAWAH

Dalam Jadual Kandungan dalam pandangan pohon, kembangkan atau runtuhkan item terpilih, masing-masing.

ANAK PANAH KIRI, ANAK PANAH KANAN

Asas Microsoft Office

Memaparkan dan menggunakan tetingkap

Untuk melakukan ini

Tekan

Menukar kepada tetingkap berikut.

ALT+TAB

Menukar kepada tetingkap sebelumnya.

ALT+SHIFT+TAB

Menutup tetingkap aktif.

CTRL+W atau CTRL+F4

Beralih ke satu anak tetingkap tugas dari anak tetingkap lain dalam tetingkap program (arah ikut jam). Anda mungkin perlu menekan F6 lebih daripada sekali.

Nota: Jika menekan F6 tidak memaparkan anak tetingkap tugas yang anda inginkan, cuba menekan ALT untuk menempatkan fokus pada menu bar atau Microsoft Office Fluent reben dan menekan CTRL + TAB untuk beralih ke anak tetingkap tugas.

F6

Apabila lebih daripada satu tetingkap dibuka, tukar kepada tetingkap berikut.

CTRL+F6

Menukar kepada tetingkap sebelumnya.

CTRL+SHIFT+F6

Apabila tetingkap dokumen tidak dimaksimumkan, laksanakan perintah Saiz (pada menu Kawalan tetingkap). Tekan kekunci anak panah untuk mensaiz semula tetingkap dan apabila selesai, tekan ENTER.

CTRL+F8

Meminimumkan tetingkap kepada ikon (hanya berfungsi pada sesetengah program Microsoft Office).

CTRL+F9

Memaksimumkan atau memulihkan tetingkap terpilih.

CTRL+F10

Menyalin gambar skrin pada Papan Klip.

PRINT SCREEN

Menyalin gambar tetingkap terpilih kepada Papan Klip.

ALT+PRINT SCREEN

Bergerak dalam teks atau sel

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengalih satu aksara ke kiri.

ANAK PANAH KIRI

Mengalih satu aksara ke kanan.

ANAK PANAH KANAN

Bergerak satu baris ke atas.

ANAK PANAH KE ATAS

Bergerak satu baris ke bawah.

ANAK PANAH BAWAH

Mengalih satu kata ke kiri.

CTRL+ANAK PANAH KIRI

Mengalih satu kata ke kanan.

CTRL+ANAK PANAH KANAN

Bergerak ke hujung baris.

END

Bergerak ke permulaan baris.

HOME

Bergerak satu perenggan ke atas.

CTRL+ANAK PANAH KE ATAS

Bergerak satu perenggan ke bawah.

CTRL+ANAK PANAH KE BAWAH

Bergerak ke hujung kotak teks.

CTRL+END

Bergerak ke permulaan kotak teks.

CTRL+HOME

Mengulangi tindakan Cari terakhir.

SHIFT+F4

Bergerak dalam dan bekerja dalam jadual

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak ke sel berikut.

TAB

Bergerak ke sel sebelumnya.

SHIFT+TAB

Bergerak ke baris berikut.

ANAK PANAH BAWAH

Bergerak ke baris sebelumnya.

ANAK PANAH KE ATAS

Menyelitkan tab dalam sel.

CTRL+TAB

Memulakan perenggan baru.

ENTER

Menambah baris baru pada bahagian bawah jadual.

TAB pada hujung baris terakhir

Mencapai dan menggunakan anak tetingkap tugas

Untuk melakukan ini

Tekan

Beralih ke anak tetingkap tugas dari anak tetingkap lain dalam tetingkap program. (Anda mungkin perlu menekan F6 lebih daripada sekali.)

Nota: Jika menekan F6 tidak memaparkan anak tetingkap tugas yang anda inginkan, cuba menekan ALT untuk menempatkan fokus pada menu bar dan menekan CTRL + TAB untuk beralih ke anak tetingkap tugas.

F6

Apabila menu atau bar alat aktif, beralih ke anak tetingkap tugas. (Anda mungkin perlu tekan CTRL + TAB lebih daripada sekali.)

CTRL+TAB

Apabila anak tetingkap tugas aktif, pilih opsyen berikut atau sebelumnya dalam anak tetingkap tugas.

TAB atau SHIFT+TAB

Memaparkan set perintah lengkap pada menu anak tetingkap tugas.

CTRL+ANAK PANAH KE BAWAH

Bergerak antara pilihan pada submenu terpilih; bergerak antara opsyen tertentu dalam kumpulan opsyen dalam kotak dialog.

ANAK PANAH KE BAWAH atau ANAK PANAH KE ATAS

Membuka menu terpilih atau menjalankan tindakan yang diperuntukkan kepada butang terpilih.

SPACEBAR atau ENTER

Membuka menu pintasan; membuka menu juntai bawah untuk item galeri terpilih.

SHIFT+F10

Apabila menu atau submenu kelihatan, pilih perintah pertama atau terakhir pada menu atau submenu.

HOME atau END

Menskrol ke atas atau ke bawah dalam senarai galeri terpilih.

PAGE UP atau PAGE DOWN

Bergerak ke atas atau bawah senarai galeri terpilih.

CTRL+HOME atau CTRL+END

Petua

Saiz semula dan alihkan bar alat, Menu dan anak tetingkap tugas

 1. Tekan ALT untuk memilih menu bar.

 2. Tekan CTRL + TAB berulang kali untuk memilih anak tetingkap bar alat atau tugas yang anda inginkan.

 3. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  Mensaiz Semula bar alat

  1. Pada bar alat, tekan CTRL + SPACEBAR untuk memaparkan menu Opsyen bar alat .

  2. Klik perintah saiz , dan kemudian tekan ENTER.

  3. Gunakan kekunci anak panah untuk mensaiz semula bar alat. Tekan CTRL + kekunci anak panah untuk mensaiz semula satu piksel pada satu masa.

  Alihkan bar alat

  1. Pada bar alat, tekan CTRL + SPACEBAR untuk memaparkan menu Opsyen bar alat .

  2. Klik perintah alih dan kemudian tekan ENTER.

  3. Gunakan kekunci anak panah untuk menempatkan bar alat. Tekan CTRL + kekunci anak panah untuk mengalihkan satu piksel pada satu masa. Nyahdok bar alat, tekan anak panah ke bawah secara berulang. Untuk dok alat secara menegak di sebelah kiri atau sebelah kanan, tekan anak panah kiri atau anak panah kanan, masing-masing, apabila alat diletakkan hingga kiri atau sebelah kanan.

  Mensaiz semula anak tetingkap tugas

  1. Dalam anak tetingkap tugas, tekan CTRL + SPACEBAR untuk memaparkan menu perintah tambahan.

  2. Gunakan kekunci ANAK PANAH KE BAWAH untuk memilih perintah Saiz, kemudian tekan ENTER.

  3. Gunakan kekunci anak panah untuk mensaiz semula anak tetingkap tugas. Gunakan CTRL+ kekunci anak panah untuk mensaiz semula piksel satu demi satu.

  Mengalihkan anak tetingkap tugas

  1. Dalam anak tetingkap tugas, tekan CTRL + SPACEBAR untuk memaparkan menu perintah tambahan.

  2. Gunakan kekunci anak panah bawah untuk memilih perintah alih , dan kemudian tekan ENTER.

  3. Gunakan kekunci anak panah untuk menempatkan anak tetingkap tugas. Gunakan CTRL + kekunci anak panah untuk mengalihkan satu piksel pada satu masa.

 4. Apabila anda selesai mengalihkan atau mensaiz semula, tekan ESC.

Menggunakan kotak dialog

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak ke opsyen atau kumpulan opsyen berikut.

TAB

Bergerak ke opsyen atau kumpulan opsyen sebelumnya.

SHIFT+TAB

Menukar kepada tab berikut dalam kotak dialog.

CTRL+TAB

Menukar kepada tab sebelumnya dalam kotak dialog.

CTRL+SHIFT+TAB

Bergerak antara opsyen dalam senarai juntai bawah atau antara opsyen dalam kumpulan opsyen.

Kekunci anak panah

Menjalankan tindakan yang diperuntukkan kepada butang terpilih; memilih atau mengosongkan kotak semak.

BAR RUANG

Membuka senarai jika ia tertutup dan bergerak ke opsyen tersebut dalam senarai itu.

Huruf pertama opsyen dalam senarai juntai bawah

Memilih opsyen; memilih atau mengosongkan kotak semak.

ALT+ huruf yang digariskan dalam opsyen

Membuka senarai juntai bawah terpilih.

ALT+ANAK PANAH BAWAH

Menutup senarai juntai bawah terpilih; membatalkan perintah dan menutup kotak dialog.

ESC

Menjalankan tindakan yang diperuntukkan kepada butang lalai dalam kotak dialog.

ENTER

Menggunakan kotak edit dalam kotak dialog

Kotak edit merupakan ruang kosong yang anda menaip atau menampal entri, seperti nama pengguna anda atau laluan folder.

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengalih ke permulaan entri.

HOME

Mengalih ke hujung entri.

END

Mengalih satu aksara ke kiri atau kanan.

ANAK PANAH KIRI atau ANAK PANAH KANAN

Mengalih satu kata ke kiri.

CTRL+ANAK PANAH KIRI

Mengalih satu kata ke kanan.

CTRL+ANAK PANAH KANAN

Memilih atau membatalkan pemilihan satu aksara ke kiri.

SHIFT+ANAK PANAH KIRI

Memilih atau membatalkan pemilihan satu aksara ke kanan.

SHIFT+ANAK PANAH KANAN

Memilih atau membatalkan pemilihan satu perkataan ke kiri.

CTRL+SHIFT+ANAK PANAH KIRI

Memilih atau membatalkan pemilihan satu perkataan ke kanan.

CTRL+SHIFT+ANAK PANAH KANAN

Memilih dari titik selitan hingga permulaan entri.

SHIFT+HOME

Memilih dari titik selitan hingga hujung entri.

SHIFT+END

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×