Pilih opsyen tatabahasa dan penulisan gaya dalam Office 2016

Pilih opsyen tatabahasa dan penulisan gaya dalam Office 2016

Artikel ini menerangkan opsyen gaya tatabahasa dan penulisan yang boleh anda pilih dalam kotak dialog Seting Tatabahasa untuk Microsoft Word dan Microsoft Outlook.

Note:  Jika anda memilih opsyen untuk teks yang ditulis dalam bahasa selain daripada versi bahasa Word dan Outlook anda, opsyen itu mungkin berbeza. Contohnya, beberapa nama kumpulan mungkin berlainan dan yang lain seperti Diperlukan, mungkin tidak akan muncul.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Memaparkan kotak dialog Seting Tatabahasa

Memilih cara kesilapan tanda baca harus dikesan

Memilih cara kesilapan tatabahasa harus dikesan

Memilih cara kesilapan gaya harus dikesan

Memulihkan seting peraturan asal

Memaparkan kotak dialog Seting Tatabahasa

Outlook

 1. Cipta atau buka item.

 2. Klik tab Fail kemudian klik Opsyen.

 3. Klik Mel, kemudian klik Opsyen Editor.

 4. Klik Membaca Pruf.

 5. Di bawah Apabila membetulkan ejaan dalam Outlook, klik Seting.

Halaman Atas

Word

 1. Klik tab Fail kemudian klik Opsyen.

 2. Klik Membaca Pruf.

 3. Di bawah Apabila membetulkan ejaan dan tatabahasa dalam Word, klik Seting.

Halaman Atas

Memilih cara kesilapan tanda baca harus dikesan

Selepas anda memaparkan kotak dialog Seting Tatabahasa, anda boleh mengubah suai seting berikut.

 • Tanda koma diperlukan sebelum item senarai terakhir

Pilih salah satu opsyen ini:

 • jangan semak    Pilih opsyen ini jika anda tidak inginkan penyemak tatabahasa menyemak isu ini.

 • jangan    Pilih opsyen ini jika anda inginkan penyemak tatabahasa untuk membenderakan mana-mana ayat yang memasukkan tanda koma sebelum item terakhir sebagai satu kesilapan. Berikut adalah satu contoh ayat yang penyemak tatabahasa anggap sebagai tidak betul dengan seting ini: Tolong beli susu, biskut, dan pisang.

 • sentiasa    Pilih opsyen ini jika anda inginkan penyemak tatabahasa untuk membenderakan mana-mana ayat yang tiada tanda koma sebelum item terakhir sebagai kesilapan. Berikut adalah satu contoh ayat yang penyemak tatabahasa anggap sebagai tidak betul dengan seting ini: Tolong beli susu, biskut dan pisang.

 • Tanda baca diperlukan dengan petikan

Pilih salah satu opsyen ini:

 • jangan semak      Pilih opsyen ini jika anda tidak inginkan penyemak tatabahasa menyemak isu ini.

 • bahagian dalam      Pilih opsyen ini jika anda inginkan penyemak tatabahasa untuk membenderakan mana-mana frasa dalam tanda petikan yang tanda komanya berada di luar tanda petikan sebagai satu kesilapan. Berikut adalah satu contoh yang penyemak tatabahasa anggap sebagai tidak betul dengan seting ini: Sementara pengkritik menganggap lakonan itu "cemerlang", mereka membincangkan beberapa perkara yang tidak konsisten dalam plot itu.

 • bahagian luar      Pilih opsyen ini jika anda inginkan penyemak tatabahasa untuk membenderakan mana-mana frasa dalam tanda petikan yang tanda komanya berada di dalam tanda petikan sebagai satu kesilapan. Berikut adalah satu contoh yang penyemak tatabahasa anggap sebagai tidak betul dengan seting ini: Sementara pengkritik menganggap lakonan itu "cemerlang," mereka membincangkan beberapa perkara yang tidak konsisten dalam plot itu.

  • Ruang diperlukan antara ayat

Pilih salah satu opsyen ini:

 • jangan semak      Pilih opsyen ini jika anda tidak inginkan penyemak tatabahasa menyemak isu ini.

 • 1 (ruang)     Pilih opsyen ini jika anda inginkan penyemak tatabahasa untuk membenderakan mana-mana ayat yang mempunyai lebih daripada satu ruang selepas noktah sebagai satu kesilapan.

 • 2 (ruang)     Pilih opsyen ini jika anda inginkan penyemak tatabahasa untuk membenderakan mana-mana ayat yang mempunyai satu atau lebih daripada dua ruang selepas noktah sebagai satu kesilapan.

Halaman Atas

Memilih cara kesilapan tatabahasa harus dikesan

Selepas anda memaparkan kotak dialog Seting Tatabahasa, anda boleh mengubah suai seting berikut.

Penulisan dengan huruf besar    Masalah dengan penulisan dengan huruf besar, seperti kata nama khas ("Mr. jones" sepatutnya "Mr. Jones") atau gelaran yang mendahului kata nama khas ("aunt Helen" sepatutnya "Aunt Helen"). Juga mengesan penggunaan berlebihan bagi penulisan dengan huruf besar.

Fragmen dan berlanjutan    Fragmen ayat dan ayat berlanjutan.

Perkataan disalahgunakan    Penggunaan salah bagi adjektif dan kata keterangan, perbandingan dan superlatif, "like" sebagai satu kata penghubung, "nor" melawan "or," "what" melawan "which," "who" melawan "whom," unit ukuran, kata penghubung, kata depan dan ganti nama.

Penafian    Penggunaan negatif berbilang.

Frasa nama    Frasa nama yang tidak betul; salah guna a/an; masalah persetujuan bilangan dalam frasa nama ("five machine" bukannya "five machines").

Kata milik dan bentuk jamak    Penggunaan kata milik menggantikan bentuk jamak dan sebaliknya. Juga mengesan tanda koma atas yang tertinggal dalam kata milik.

Tanda baca    Tanda baca yang tidak betul, termasuk tanda koma, tanda titik bertindih, tanda baca di akhir ayat, tanda baca dalam petikan, ruang berganda antara perkataan atau koma bertitik yang digunakan menggantikan tanda koma atau tanda titik bertindih.

Soalan    Soalan bukan baku seperti, "Dia bertanya jika ada kopi lagi?", "Yang mana satu tawaran satu penyelesaian yang baik?" dan "Dia bertanya adakah awak pergi akhirnya?".

Klausa relatif    Penggunaan yang tidak betul kata ganti relatif dan tanda baca, termasuk "siapa" digunakan sebagai ganti "yang mana" untuk merujuk kepada benda, "yang mana" digunakan sebagai ganti "siapa" untuk merujuk kepada orang, penggunaan tidak perlu "yang" dengan "apa-apa" dan "yang mana," atau "itu" digunakan sebagai ganti "siapa punya."

Persetujuan subjek-kata kerja    Tiada persetujuan antara subjek dan kata kerja, termasuk persetujuan kata kerja dengan ganti nama dan kata kuantiti (contohnya, "All of the students has left" bukannya "All of the students have left").

Frasa kerja    Frasa kerja yang tidak betul; kala kata kerja tidak betul; kata kerja transitif digunakan sebagai kata kerja tidak transitif.

Halaman Atas

Memilih cara kesilapan gaya harus dikesan

Selepas anda memaparkan kotak dialog Seting Tatabahasa, anda boleh mengubah suai seting berikut.

Klise, bahasa basahan dan jargon

 • Perkataan atau frasa dikenal pasti sebagai klise dalam kamus.

 • Ayat-ayat yang mengandungi perkataan dan frasa basahan, termasuk "betul-betul," "betul," dan "lebih banyak" digunakan sebagai kata keterangan; dua kata milik konsekutif; "kena" digunakan sebagai kata kerja pasif; "agak" digunakan sebagai ganti "sedikit"; "takutkan" digunakan sebagai ganti "khuatirkan"; dan "macam mana" digunakan sebagai ganti "kenapa."

 • Kegunaan jargon teknikal, perniagaan atau industri.

Pemendekan    Penggunaan pemendekan sepatutnya dieja atau yang dianggap terlalu tidak rasmi untuk gaya penulisan tertentu— contohnya, "We won't leave 'til tomorrow" bukannya "We will not leave until tomorrow."

Fragmen — cadangan gaya menulis    Fragmen yang mungkin anda ingin elakkan dalam penulisan rasmi, seperti "Hari yang cantik!" atau "Kenapa?".

Perkataan mengikut jantina    Bahasa mengikut jantina, seperti "ahli dewan lelaki" dan "ahli dewan perempuan."

Perkataan bertanda sempang dan kata majmuk    Perkataan bertanda sempang yang tidak sepatutnya ditanda sempang dan sebaliknya. Juga mengesan kata majmuk tertutup yang sepatutnya dibuka dan sebaliknya.

Perkataan yang disalahgunakan — cadangan gaya menulis    Perkataan bukan baku seperti "ain't" serta juga penggunaan pelbagai seperti "marah dengan" bukannya "marah keliru."

Angka    Angka yang sepatutnya dieja (gunakan sembilan bukannya 9) dan sebaliknya (gunakan 12 bukannya dua belas). Juga mengesan penggunaan salah bagi "%" sebagai ganti "peratus."

Ayat pasif    Ayat yang ditulis dalam ragam pasif. Bila ada kemungkinan, cadangan ditulis semula dalam ragam aktif.

Kata milik dan kata majmuk — cadangan gaya menulis    Dipersoalkan tetapi tidak salah penggunaan kata milik seperti “Her memory is like an elephant’s” atau "I stopped by John's."

Tanda baca — cadangan gaya menulis    Tanda koma tidak diperlukan dalam frasa tarikh, tanda baca berturut-turut tidak rasmi dan tanda koma yang hilang sebelum petikan — contohnya, “Katanya ‘Dia akan tiba pada waktu tengah hari.'"

Klausa relatif — cadangan gaya menulis    Penggunaan "that" atau "which" dipersoalkan.

Panjang ayat (lebih daripada 60 perkataan)    Ayat yang termasuk lebih daripada 60 perkataan.

Struktur ayat    Fragmen ayat, ayat berlanjutan, kata penghubung berlebihan (seperti "dan" atau "atau"), struktur ayat tidak selari (seperti peralihan antara ragam aktif dan pasif dalam ayat) struktur ayat soalan yang tidak betul dan penerang ayat tersalah letak.

Ayat bermula dengan "Dan," "Tetapi" atau "Harap-harap"    Penggunaan kata penghubung dan kata keterangan pada awal ayat atau penggunaan "campur" sebagai penghubung antara dua klausa bebas.

Kata nama berturut-turut (lebih daripada tiga)    Rentetan beberapa kata nama yang tidak berapa jelas — contohnya, "Amalan perniagaan pejabat cukai pendapatan kekal sama."

Frasa kata depan berturut-turut (lebih daripada tiga)    Rentetan frasa kata depan — contohnya, "Buku yang terletak di atas rak di penjuru perpustakaan di pinggir bandar telah dilapor keluar."

Frasa tidak jelas    Rangkaian kabur — contohnya, “lebih” diikuti oleh satu kata sifat dan majmuk atau kata nama kelompok (”Kami memerlukan pekerja yang lebih teliti,” bukannya “Kami memerlukan lebih ramai pekerja yang teliti”) — atau ayat yang mengandungi lebih daripada satu rujukan untuk satu kata ganti nama ("Semua jabatan tidak memfailkan laporan" bukannya "Tidak semua jabatan memfailkan laporan").

Penggunaan diri pertama    Kata ganti nama aku dan saya tidak sepatutnya digunakan dalam penulisan saintifik atau teknikal.

Frasa kata kerja — cadangan gaya menulis    Penggunaan bentuk-bentuk kata kerja indikatif di mana subjungtif lebih diutamakan, frasa kata kerja terbahagi dan frasa kata kerja pasif — contohnya, "Lada itu dapat dipotong tanpa memedihkan jari-jari."

Bahasa berjela-jela    Klausa relatif panjang lebar atau kata penerang yang kabur (seperti "agak" atau "sangat"), kata keterangan yang tidak diperlukan, terlalu banyak negatif, penggunaan "atau tidak" yang tidak perlu dalam frasa "sama ada atau tidak," atau penggunaan "mungkin … boleh" sebagai ganti "mungkin … akan."

Perkataan dalam infinitif terbahagi (lebih daripada satu)    Dua atau lebih perkataan di antara “untuk” dan kata kerja infinitif — contohnya, "untuk memasuki pasaran dengan beraninya"

Halaman Atas

Memulihkan seting peraturan asal

Selepas anda memaparkan kotak dialog Seting Tatabahasa dan mengubah suai pelbagai seting, anda mungkin memutuskan untuk memulihkan seting kepada keadaan lalainya. Untuk melakukannya, klik Set Semula Semua.

Halaman Atas

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×