Pengenalan kepada ungkapan

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menggunakan ungkapan bagi pelbagai tugas dalam Microsoft Access, seperti menjalankan pengiraan matematik, menggabungkan atau menyarikan teks atau mengesahkan data. Artikel ini menyediakan maklumat latar mengenai ungkapan - masa untuk menggunakannya, perbandingan dengan formula Microsoft Excel dan bahagian komponennya.

Dalam artikel ini

Gambaran keseluruhan ungkapan

Mengapa menggunakan ungkapan?

Perbandingan ungkapan Access dan Formula Excel

Komponen ungkapan

Contoh ungkapan

Gambaran keseluruhan ungkapan

Ungkapan ialah gabungan beberapa atau semua yang berikut: fungsi terbina dalam atau takrifan pengguna, pengecam, operator dan pemalar yang menilai kepada nilai tunggal.

Komponen ungkapan

Sebagai contoh, ungkapan berikut mengandungi keempat-empat unsur ini:

=Sum([Harga Belian])*0.08

Dalam contoh ini, Sum() ialah fungsi terbina dalam, [Harga belian] ialah pengecam, * adalah operator matematik dan 0.08 adalah pemalar. Ungkapan ini boleh digunakan dalam kotak teks dalam pengaki borang atau laporan pengaki untuk mengira cukai jualan bagi Kumpulan item.

Ungkapan boleh menjadi lebih kompleks atau lebih ringkas daripada contoh ini. Contohnya, ungkapan Boolean ini terdiri daripada operator dan pemalar sahaja:

>0

Ungkapan ini mengembalikan True apabila ia dibandingkan dengan nombor yang lebih besar daripada 0 dan mengembalikan False apabila ia dibandingkan kepada nombor yang kurang daripada 0. Anda boleh menggunakan ungkapan ini dalam sifat Peraturan Pengesahihan medan kawalan atau jadual untuk memastikan bahawa nilai positif hanya dimasukkan.

Dalam Access, ungkapan digunakan di banyak tempat untuk melaksanakan pengiraan, memanipulasikan aksara, atau ujian data. Jadual, pertanyaan, borang, laporan dan makro semua mempunyai sifat yang menerima ungkapan. Contohnya, anda boleh menggunakan ungkapan dalam sifat Sumber kawalan dan Nilai lalai untuk kawalan. Anda juga boleh menggunakan ungkapan dalam sifat Peraturan Pengesahihan untuk medan jadual. Selain itu, apabila anda menulis Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kod untuk prosedur peristiwa atau modul, anda biasanya menggunakan ungkapan yang sama dengan yang anda gunakan dalam Access objek, seperti jadual atau pertanyaan.

Nota: Untuk maklumat lanjut tentang komponen ungkapan, lihat seksyen komponen ungkapandalam artikel ini.

Mengapa menggunakan ungkapan?

Dalam Access, anda boleh menggunakan ungkapan untuk melakukan mana-mana perkara berikut:

 • Mengira nilai yang tidak wujud terus dalam data anda. Anda boleh mengira nilai dalam medan pada jadual dan pertanyaan, dan anda juga boleh mengira nilai dalam kawalan pada borang dan laporan.

 • Setkan nilai lalai untuk medan jadual atau untuk kawalan dalam borang atau laporan. Nilai lalai ini muncul apabila anda membuka jadual, borang atau laporan.

 • Ciptakan peraturan pengesahihan. Peraturan pengesahihan mengawal nilai yang boleh dimasukkan oleh pengguna dalam medan atau kawalan.

 • Tentukan kriteria untuk pertanyaan.

Salah satu cara yang paling biasa untuk menggunakan ungkapan dalam Access adalah dengan mengira nilai yang tidak wujud terus dalam data anda. Contohnya, anda boleh mencipta lajur dalam jadual atau pertanyaan yang mengira jumlah item baris, kemudian menggunakan nilai tersebut dalam borang atau laporan. Lajur dalam jadual atau pertanyaan yang terhasil daripada pengiraan tersebut dipanggil medan terhitung. Contohnya, ungkapan berikut yang terdapat dalam pertanyaan akan mengira jumlah item baris dengan diskaun digunakan:

ExtendedPrice : CCur ([Butiran pesanan]. [ Harga unit] * [kuantiti] *(1-[Discount])/100) * 100

Ungkapan ini memberikan lajur hasil atau medan terhitung, nama ExtendedPrice.

Anda boleh mencipta medan terhitung pada bila-bila masa anda perlu mengira atau melaksanakan pengendalian pada data dalam dua atau lebih medan jadual. Contohnya, kebanyakan jadual menyimpan nama pertama dan nama keluarga dalam medan berasingan. Jika anda ingin menggabungkan nama pertama dan nama keluarga tersebut kemudian memaparkannya dalam medan tunggal, anda boleh mencipta medan terhitung dalam jadual atau pertanyaan.

Medan terhitung yang menggabungkan nama pertama dan keluarga kelihatan seperti ini: [FirstName] & "" & [LastName]. Dalam kes ini, ampersands (&) menggabungkan nilai dalam medan nama pertama , aksara ruang (satu ruang yang dikurung dalam tanda petikan) dan nilai dalam medan LastName .

Anda juga boleh menggunakan ungkapan dalam Access untuk menyediakan nilai lalai untuk medan dalam Jadual atau untuk kawalan. Contohnya, untuk mengesetkan nilai lalai untuk medan tarikh kepada tarikh semasa, anda taipkan Date() dalam kotak sifat Nilai lalai bagi medan tersebut.

Selain itu, anda boleh menggunakan ungkapan untuk mengesetkan peraturan pengesahihan. Contohnya, anda boleh menggunakan peraturan pengesahihan dalam kawalan atau medan jadual untuk meminta tarikh yang dimasukkan adalah lebih besar daripada atau sama dengan tarikh semasa. Dalam kes ini, anda mengesetkan nilai dalam kotak sifat Peraturan Pengesahihan untuk > = Date().

Akhir sekali, anda boleh menggunakan ungkapan untuk mengesetkan kriteria bagi pertanyaan. Contohnya, katakan anda ingin melihat jualan produk untuk pesanan yang telah dihantar dalam rangka masa tertentu. Anda boleh memasukkan kriteria untuk mentakrifkan julat tarikh dan Access hanya mengembalikan baris yang sepadan dengan kriteria. Contohnya, ungkapan anda mungkin kelihatan seperti ini:

Antara #1/1/20 11 # Dan #12/31/20 11 #

Apabila anda menambahkan kriteria pada pertanyaan kemudian menjalankan pertanyaan, ia hanya mengembalikan nilai yang sepadan dengan tarikh yang ditentukan.

Perbandingan ungkapan Access dan formula Excel

Ungkapan Access kelihatan seperti formula Excel yang kedua-duanya menggunakan unsur yang sama untuk menghasilkan keputusan. Kedua-dua formula Excel dan ungkapan Access mengandungi satu atau lebih daripada berikut:

 • Pengecam    Dalam Excel, pengecam adalah nama individu sel atau julat sel dalam buku kerja, seperti A1, B3:C6atau helaian2! C32. Dalam Access, pengecam adalah nama medan jadual (seperti [kenalan]! [ Nama pertama]), kawalan pada borang atau laporan (seperti borang ! [ Senarai tugas]! [Perihalan]), atau sifat medan atau kawalan tersebut (seperti borang ! [ Senarai tugas]! [Perihalan].ColumnWidth).

 • Operator    Dalam kedua-dua Access dan Excel, operator digunakan untuk membandingkan nilai atau untuk melaksanakan pengiraan ringkas pada data anda. Contoh termasuk + (tambah) atau (tolak).

 • Fungsi dan argumen    Dalam kedua-dua Access dan Excel, fungsi dan argumen digunakan untuk menyiapkan tugas yang anda tidak boleh lakukan dengan menggunakan operator sahaja — contohnya, anda boleh mencari purata nilai dalam medan atau menukar hasil pengiraan untuk format Mata Wang. Contoh fungsi termasuk jumlah dan STDEV. Argumen ialah nilai yang memberikan maklumat kepada fungsi. Access dan Excel kedua-duanya mempunyai banyak fungsi yang untuk memilih, tetapi nama fungsi yang sama dalam program kadangkala adalah berbeza. Contohnya, fungsi AVERAGE dalam Excel sepadan dengan fungsi AVG dalam Access.

 • Pemalar    Dalam kedua-dua Access dan Excel, pemalar ialah nilai yang tidak berubah - seperti rentetan teks atau nombor yang tidak dikira dengan ungkapan.

Ungkapan Access menggunakan operator dan pemalar yang serupa dengan sesuatu digunakan dalam formula Excel, tetapi ungkapan Access menggunakan pengecam dan fungsi yang berbeza. Formula Excel biasanya hanya digunakan dalam sel lembaran kerja, manakala ungkapan Access digunakan dalam banyak tempat dalam Access untuk pelbagai tugas, termasuk yang berikut:

 • Mencipta kawalan terhitung pada borang dan laporan

 • Mencipta medan terhitung dalam jadual dan pertanyaan

 • Bertindak sebagai kriteria dalam pertanyaan

 • Mengesahkan data yang dimasukkan ke dalam medan atau ke dalam kawalan pada borang

 • Mengumpulkan data dalam laporan

Anda boleh menggunakan ungkapan Access atau Excel formula untuk mengira berangka atau tarikh/masa nilai menggunakan operator matematik. Contohnya, untuk mengira harga diskaun untuk pelanggan, anda boleh menggunakan formula Excel =C2*(1-D2) atau ungkapan Access = [Unit Price]*(1-[Discount]).

Anda boleh juga menggunakan ungkapan Access atau Excel formula untuk menggabungkan, memisahkan, atau jika tidak memanipulasikan rentetan menggunakan operator rentetan. Contohnya, untuk menggabungkan nama pertama dan terakhir ke dalam satu rentetan, anda boleh menggunakan Excel formula = D3 & "" & D4 atau ungkapan Access = [nama pertama] & "" & [nama keluarga].

Halaman atas

Komponen ungkapan

Ungkapan boleh terdiri daripada pengecam, operator, fungsi dan argumen, pemalar dan nilai. Seksyen berikut memerihalkan komponen ini dengan lebih terperinci. Contoh dalam seksyen ini juga menyediakan perihalan ringkas tentang sintaks yang digunakan oleh ungkapan.

Pengecam

Pengecam ialah nama medan, sifat atau kawalan. Anda menggunakan pengecam dalam ungkapan untuk merujuk kepada nilai yang dikaitkan dengan medan, sifat atau kawalan. Contohnya, pertimbangkan ungkapan = [RequiredDate]-[ShippedDate]. Ungkapan ini menolak nilai medan ShippedDate atau kawalan daripada nilai medan RequiredDate atau kawalan. Ungkapan ini, RequiredDate dan ShippedDate bertindak sebagai pengecam.

Operator

Access supports a variety of operators, including common arithmetic operators, such as +, -, * (multiply), and / (divide). You can also use comparison operators such as < (less than) or > (greater than) for comparing values, text operators such as & and + for concatenating (combining) text, logical operators such as Not and And for determining true or false values, and other operators specific to Access.

Fungsi dan argumen

Fungsi adalah prosedur terbina dalam yang anda boleh gunakan dalam ungkapan anda. Anda menggunakan fungsi untuk pelbagai operasi, seperti mengira nilai, memanipulasikan teks dan tarikh dan meringkaskan data. Contohnya, satu fungsi yang biasa digunakan adalah tarikh, yang mengembalikan tarikh semasa. Anda boleh menggunakan fungsi Date dalam pelbagai cara, seperti dalam ungkapan yang mengesetkan nilai lalai untuk medan dalam Jadual. Dalam contoh ini, apabila seseorang menambahkan rekod baru, nilai bagi medan disetkan kepada tarikh semasa secara lalai.

Sesetengah fungsi memerlukan argumen. Argumen ialah nilai yang membekalkan input kepada fungsi. Jika fungsi memerlukan lebih daripada satu argumen, anda mengasingkan argumen dengan koma. Contohnya, pertimbangkan fungsi Date dalam ungkapan contoh berikut:

= Format(Date(), " bbbb d, yyyy")

Contoh ini menggunakan dua argumen. Argumen pertama ialah fungsi Date() yang mengembalikan tarikh semasa. Argumen kedua ("mmmm d yyyy"), yang dipisahkan daripada argumen pertama dengan koma, menentukan rentetan teks untuk mengarahkan fungsi Format cara memformatkan nilai tarikh yang dikembalikan. Perhatikan bahawa rentetan teks mesti dikurung dalam tanda petikan. Ungkapan ini menggambarkan yang anda biasanya boleh gunakan nilai yang dikembalikan oleh satu fungsi sebagai argumen untuk fungsi lain. Dalam kes ini, Date() bertindak sebagai argumen.

Pemalar

Pemalar ialah item nilai yang tidak berubah semasa capaian sedang berjalan. Pemalar benar, palsudan nol kerap digunakan dalam ungkapan. Anda juga boleh mentakrifkan pemalar anda sendiri dalam Kod VBA yang anda boleh gunakan dalam prosedur VBA. VBA ialah bahasa pemprograman yang menggunakan capaian.

Nota: Anda tidak boleh menggunakan pemalar VBA dalam fungsi tersuai yang digunakan dalam ungkapan anda. Contohnya, VBA mempunyai pemalar untuk hari dalam seminggu: vbSunday mewakili Ahad, vbMonday mewakili Isnin dan seterusnya. Setiap pemalar ini mempunyai nilai angka yang sepadan. Contohnya, nilai angka untuk vbSunday ialah 1 dan vbMonday ialah 2. Anda tidak boleh menggunakan pemalar ini dalam fungsi tersuai yang terbentuk dari dalam ungkapan. Anda mesti menggunakan nilai angka sebaliknya.

Nilai

Anda boleh menggunakan nilai harafiah dalam ungkapan anda, seperti nombor 1,254 atau rentetan "Masukkan nombor antara 1 dan 10." Anda juga boleh menggunakan nilai angka, yang boleh menjadi satu siri digit, termasuk tanda dan titik perpuluhan, jika diperlukan. Apabila tiada tanda, Access akan menganggap nilai positif. Untuk menjadikan sesuatu nilai sebagai nilai negatif, masukkan tanda tolak (-). Anda juga boleh menggunakan tatatanda saintifik. Untuk berbuat demikian, masukkan "E" atau "e" dan tanda eksponen (contohnya, 1.0E-6).

Apabila anda menggunakan rentetan teks sebagai pemalar, letakkannya dalam tanda petikan untuk memastikan Access mentafsirkannya dengan betul. Dalam sesetengah keadaan, Access menyediakan tanda petikan untuk anda. Contohnya, apabila anda menaipkan teks dalam ungkapan untuk peraturan pengesahihan atau untuk kriteria pertanyaan, Access mengurungkan rentetan teks anda dengan tanda petikan secara automatik.

Contohnya, jika anda menaip teks Paris, Access memaparkan "Paris" dalam ungkapan. Jika anda ingin ungkapan untuk menghasilkan rentetan yang sebenarnya dikurung dalam tanda petikan, anda mengurung rentetan tersarang dalam tanda petikan tunggal (') atau dalam set tiga berganda (") tanda petikan. Contohnya, ungkapan berikut adalah sama:

Borang ! [Kenalan]! [Bandar].DefaultValue = '"Paris" '

Borang ! [Kenalan]! [Bandar].DefaultValue = "" "Paris" ""

Untuk menggunakan nilai tarikh/masa, kurungkan nilai dengan tanda paun (#). Contohnya, #3-7-11#, #7-Mac-11# dan #Mac-7-2011# ialah nilai tarikh/masa yang sah. Apabila Access menemui nilai tarikh/masa sah yang dikurung dalam aksara #, ia akan menganggap nilai sebagai jenis data Tarikh/Masa secara automatik.

Contoh ungkapan

Jadual berikut menyenaraikan beberapa contoh ungkapan Access dan cara ia biasanya digunakan:

Ungkapan

Tujuan

=[RequiredDate]-[ShippedDate]

Mengira perbezaan antara nilai tarikh dalam dua kawalan kotak teks (dipanggil RequiredDate dan ShippedDate) pada laporan.

Date()

Mengesetkan nilai lalai untuk medan jadual Tarikh/Masa kepada tarikh semasa.

ExtendedPrice: CCur( [Butiran Pesanan].Harga Unit*[Kuantiti]*(1-[Diskaun])/100)*100

Mencipta medan terhitung bernama ExtendedPrice dalam pertanyaan.

Between #1/1/2011# And #12/31/2011#

Menentukan kriteria untuk medan Tarikh/Masa dalam pertanyaan.

= [Subborang Pesanan].Form!OrderSubtotal

Mengembalikan nilai kawalan OrderSubtotal pada subborang Pesanan yang berada pada borang Pesanan.

>0

Mengesetkan peraturan pengesahihan untuk medan angka dalam jadual - pengguna mesti memasukkan nilai yang lebih besar daripada sifar.

Beberapa ungkapan bermula dengan operator sama (=), dan orang lain tidak. Apabila anda mengira nilai untuk kawalan pada borang atau laporan, anda menggunakan operator = untuk memulakan ungkapan. Dalam contoh lain, seperti apabila anda menaip ungkapan dalam pertanyaan atau dalam sifat DefaultValue atau peraturan Pengesahihan medan atau kawalan, anda tidak menggunakan operator = melainkan anda menambah ungkapan untuk medan teks dalam Jadual. Dalam sesetengah kes, seperti apabila anda menambah ungkapan pertanyaan, Access mengalih keluar operator = secara automatik.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×