Menggunakan Analysis ToolPak untuk melakukan analisis data kompleks

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Jika anda perlu menghasilkan analisis kejuruteraan atau statistik kompleks, anda boleh menjimatkan langkah-langkah dan masa menggunakan Analysis ToolPak. Anda menyediakan data dan parameter untuk setiap analisis dan alat ini menggunakan fungsi makro statistik atau kejuruteraan yang sesuai untuk mengira dan memaparkan hasilnya dalam jadual output. Sebahagian alat menghasilkan carta di samping jadual output.

Fungsi analisis data boleh digunakan hanya pada satu lembaran kerja pada satu masa. Apabila anda melaksanakan analisis data pada lembaran kerja terkumpul, hasil akan muncul pada lembaran kerja pertama dan jadual kosong berformat akan muncul pada lembaran selebihnya. Untuk melaksanakan analisis data pada lembaran kerja selebihnya, kira semula alat analisis untuk setiap lembaran kerja.

Analysis ToolPak termasuk alat yang diterangkan dalam bahagian berikut. Untuk mencapai alat ini, klik Analisis Data dalam kumpulan Analisis pada tab Data. Jika perintah Analisis Data tidak tersedia, anda perlu memuat program tambahan Analysis ToolPak.

 1. Klik tab Fail, klik Opsyen kemudian klik kategori Tambahan.

  Jika anda menggunakan Excel 2007, klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Opsyen Excel

 2. Dalam kotak Urus, klik Tambahan Excel kemudian klik Pergi.

  Jika anda menggunakan Excel untuk Mac, dalam menu fail pergi ke alat > tambahan Excel.

 3. Dalam kotak Tambahan , tandakan kotak semak Analysis ToolPak , dan kemudian klik OK.

  • Jika Analysis ToolPak tidak disenaraikan dalam kotak Tambahan tersedia, klik Semak Lalu untuk mengesannya.

  • Jika anda digesa bahawa Analysis ToolPak pada masa ini tidak dipasang pada komputer anda, klik Ya untuk memasangnya.

Nota: Untuk menyertakan fungsi Visual Basic for Application (VBA) untuk Analysis ToolPak, anda boleh memuatkan Tambahan Analysis ToolPak - VBA tersebut dengan cara yang sama anda memuatkan Analysis ToolPak. Dalam kotak Tambahan tersedia, pilih kotak semak Analysis ToolPak - VBA.

Alat analisis Anova menyediakan jenis analisis varians berlainan. Alat yang anda perlu gunakan bergantung pada bilangan faktor dan bilangan sampel yang anda punyai daripada populasi yang anda ingin uji.

ANOVA: Faktor tunggal

Alat in melakukan analisis varians ringkas pada data untuk dua atau lebih sampel. Analisis menyediakan ujian ke atas hipotesis yang setiap sampel diambil daripada taburan kebarangkalian dasar yang sama terhadap hipotesis alternatif yang taburan kebarangkalian dasar tidak sama bagi semua sampel. Jika terdapat dua sampel, anda boleh menggunakan fungsi T.TEST pada lembaran kerja. Dengan lebih daripada dua sampel, tiada itlak sesuai T.TEST dan sebaliknya model Anova Faktor Tunggal boleh digunakan.

ANOVA: Dua faktor dengan pereplikaan

Alat analisis berguna apabila data boleh dikelaskan bersama dua dimensi berbeza. Contohnya dalam uji kaji untuk mengukur ketinggian tumbuhan, tumbuhan tersebut boleh diberikan baja berlainan jenama (sebagai contoh A,B,C) dan juga boleh diletakkan di tempat berlainan suhu (contohnya tinggi, rendah). Untuk setiap pasangan yang sesuai {baja, suhu}, terdapat pemerhatian ketinggian tumbuhan yang sama bilangan. Menggunakan alat Anova, kita boleh menguji:

 • Sama ada ketinggian tumbuhan untuk berlainan jenama baja diambil daripada populasi dasar yang sama. Suhu diabaikan untuk analisis ini.

 • Sama ada ketinggian tumbuhan untuk tahap suhu berlainan diambil daripada populasi dasar yang sama. Jenama baja diabaikan untuk analisis ini.

Sama ada telah mengambil kira kesan perbezaan antara jenama baja yang ditemui dalam titik bulet pertama dan perbezaan suhu dalam titik bulet kedua, enam sampel mewakili semua pasangan nilai {baja, suhu} yang diambil daripada populasi yang sama. Hipotesis alternatif adalah terdapat kesan disebabkan oleh pasangan {baja, suhu} tertentu dan di atas perbezaan yang berdasarkan baja sahaja atau pada suhu sahaja.

persediaan julat input untuk alat anova

ANOVA: Dua faktor tanpa pereplikaan

Alat analisis berguna apabila data dikelaskan pada dua dimensi berbeza seperti dalam kes Dua Faktor Dengan Pereplikaan. Walau bagaimanapun, untuk alat ini, ia dianggapkan terdapat hanya satu pemerhatian untuk setiap pasangan (contohnya setiap pasangan {baja, suhu} dalam contoh sebelumnya).

Kedua-dua fungsi lembaran kerja CORREL dan PEARSON mengira pekali korelasi antara dua pemboleh ubah pengukuran apabila pengukuran pada setiap pemboleh ubah diperhatikan untuk subjek N. (Sebarang pemerhatian yang tertinggal untuk mana-mana subjek menyebabkan subjek diabaikan dalam analisis.) Alat analisis korelasi berguna terutamanya apabila terdapat lebih daripada dua pemboleh ubah pengukuran untuk setiap subjek N. Ia menyediakan jadual output, matriks korelasi yang menunjukkan nilai CORREL (atau PEARSON) yang digunakan untuk setiap pasangan pemboleh ubah pengukuran yang sesuai.

Pekali korelasi seperti kovarians, ialah pengukuran setakat mana dua pemboleh ubah pengukuran "berbeza bersama." Tidak seperti kovarians, pekali korelasi diskalakan agar nilainya bebas daripada unit yang mana dua pemboleh ubah pengukuran dinyatakan. (Contohnya, jika dua pemboleh ubah pengukuran ialah berat dan tinggi, nilai pekali korelasi tidak berubah jika berat ditukarkan daripada paun kepada kilogram.) Nilai sebarang pekali korelasi mestilah terangkum antara -1 dan +1.

Anda boleh menggunakan alat analisis korelasi untuk menguji setiap pasangan pemboleh ubah pengukuran untuk menentukan sama ada dua pemboleh ubah pengukuran cenderung untuk bergerak bersama iaitu, sama ada nilai besar bagi satu pemboleh ubah cenderung untuk bersekutu dengan nilai besar yang lain (korelasi positif), sama ada nilai kecil bagi satu pemboleh ubah cenderung untuk bersekutu dengan nilai besar yang lain (korelasi negatif) atau sama ada nilai kedua-dua pemboleh ubah cenderung untuk tidak berkaitan (korelasi hampir 0 (sifar)).

Kedua-dua Alat Korelasi dan Kovarians boleh digunakan dalam seting yang sama, apabila N pemboleh ubah pengukuran berbeza diperhatikan pada set individu. Setiap alat Korelasi dan Kovarians menghasilkan jadual output, satu matriks, yang menunjukkan pekali korelasi atau kovarians, masing-masing, antara setiap pasangan pemboleh ubah pengukuran. Perbezaannya ialah pekali korelasi diskalakan untuk berada terangkum antara -1 dan +1. Kovarians sepadan tidak terskala. Kedua-dua pekali korelasi dan kovarians ialah pengukuran setakat mana dua pemboleh ubah 'berubah bersama."

Alat Kovarians menghitung nilai fungsi lembaran kerja COVARIANCE.P untuk setiap pasang pemboleh ubah pengukuran. (Penggunaan langsung COVARIANCE.P ialah pilihan alternatif yang lebih baik daripada alat Kovarians apabila hanya terdapat dua pemboleh ubah pengukuran, iaitu, N=2.) Entri pada pepenjuru jadual output alat Kovarians dalam baris i, lajur i ialah kovarians untuk pemboleh ubah pengukuran ke-i dengannya sendiri. Ini hanyalah varians populasi untuk pemboleh ubah seperti yang dikira oleh fungsi lembaran kerja VAR.P.

Anda boleh menggunakan alat analisis Kovarians untuk menguji setiap pasangan pemboleh ubah pengukuran untuk menentukan sama ada dua pemboleh ubah pengukuran cenderung untuk bergerak bersama iaitu, sama ada nilai besar bagi satu pemboleh ubah cenderung untuk bersekutu dengan nilai besar yang lain (kovarians positif), sama ada nilai kecil bagi satu pemboleh ubah cenderung untuk bersekutu dengan nilai besar yang lain (kovarians negatif) atau sama ada nilai kedua-dua pemboleh ubah cenderung untuk tidak berkaitan (kovarians hampir 0 (sifar)).

Alat analisis Statistik Perihalan menjana laporan statistik univariat untuk data dalam julat input, menyediakan maklumat mengenai kecenderungan pusat dan kebolehubahan data anda.

Alat analisis Pelicinan Eksponen meramalkan nilai yang berdasarkan ramalan tempoh sebelumnya, dilaraskan untuk ralat dalam ramalan sebelumnya. Alat tersebut menggunakan pemalar pelicinan a, magnitud yang mana menentukan kekuatan ramalan bertindak balas terhadap ralat dalam ramalan sebelumnya.

Nota: Nilai 0.2 hingga 0.3 adalah pemalar pelicinan yang munasabah. Nilai ini menunjukkan yang ramalan semasa perlu dilaraskan 20 peratus hingga 30 peratus untuk ralat dalam ramalan sebelumnya. Pemalar yang lebih besar menghasilkan tindak balas lebih cepat tetapi boleh menghasilkan unjuran tidak menentu. Pemalar yang lebih kecil boleh menyebabkan susulan panjang untuk nilai ramalan.

Analisis Ujian F Dua Sampel untuk Varians melakukan Ujian F dua sampel untuk membandingkan dua varians populasi.

Contohnya, anda boleh menggunakan alat Ujian F pada sampel masa dalam pertandingan berenang untuk dua pasukan. Alat tersebut menyediakan keputusan untuk ujian hipotesis nol yang kedua-dua sampel datang dari taburan yang sama varians, terhadap alternatif yang tidak sama pada taburan dasar.

Alat mengira nilai f pada statistik F(atau nisbah F). Nilai f yang hampir kepada 1 membuktikan bahawa varians populasi dasar ialah sama. Dalam jadual output, jika f < 1 "P(F <= f) satu hujung" memberikan kebarangkalian memerhatikan nilai statistik F yang kurang daripada f apabila varians populasi sama dan "Satu hujung kritikal F" memberikan nilai kritikal yang kurang daripada 1 untuk tahap keertian yang dipilih, Alfa. Jika f > 1, "P(F <= f) satu hujung" memberikan kebarangkalian memerhatikan nilai statistik F yang lebih besar daripada f apabila varians populasi sama dan "Satu hujung kritikal F" memberikan nilai kritikal yang lebih besar daripada 1 untuk Alfa.

Alat analisis Fourier Analysis menyelesaikan masalah dalam sistem linear dan menganalisis data berkala menggunakan kaedah Transformasi Fourier Cepat (FFT) untuk menjelmakan data. Alat ini menyokong jelmaan songsang, yang mana data jelmaan songsang mengembalikan data asal.

Julat input dan output untuk analisis Fourier

Alat analisis Histogram mengira frekuensi individu dan kumulatif untuk data satu julat sel dan bin data. Alat ini menjana data untuk bilangan kejadian satu nilai dalam satu set data.

Contohnya dalam sebuah kelas 20 orang pelajar, anda boleh menentukan taburan skor dalam kategori gred huruf. Jadual histogram memberikan sempadan gred huruf dan bilang skor antara sempadan terendah dan sempadan semasa. Skor tunggal paling kerap ialah mod data.

Petua: Dalam Excel 2016, anda kini boleh mencipta histogram atau carta Pareto .

Alat analisis Purata Bergerak mengunjurkan nilai dalam tempoh ramalan, berdasarkan nilai purata pemboleh ubah melawan bilangan tertentu bagi tempoh sebelumnya. Purata bergerak menyediakan maklumat aliran yang purata ringkas bagi data sejarah akan sembunyikan. Gunakan alat ini untuk meramal jualan, inventori dan aliran lain. Setiap ramalan berdasarkan formula berikut.

Formula untuk mengira purata bergerak

yang:

 • N ialah nombor tempoh sebelumnya untuk dimasukkan dalam purata bergerak

 • A j ialah nilai sebenar pada masa j

 • F j ialah nilai diramalkan pada masa j

Alat analisis Penjana Nombor Rawak mengisi julat dengan nombor rawak bebas yang diambil daripada beberapa taburan. Anda boleh menggambarkan sifat subjek dalam satu populasi dengan taburan kebarangkalian. Contohnya, anda boleh menggunakan taburan normal untuk menggambarkan populasi ketinggian individu atau anda boleh menggunakan taburan untuk dua kebarangkalian keputusan untuk menggambarkan populasi keputusan melambung syiling.

Alat analisis Kedudukan dan Persentil menghasilkan jadual yang mengandungi ordinal dan kedudukan peratus setiap nilai dalam set data. Anda boleh menganalisis kedudukan relatif dalam set data. Alat ini menggunakan fungsi lembaran kerja RANK.EQ dan PERCENTRANK.INC. Jika anda ingin mengira nilai seri, gunakan fungsi RANK.EQ, yang menganggap nilai seri sebagai mempunyai kedudukan yang sama atau gunakan fungsi RANK.AVG, yang mengembalikan purata kedudukan untuk nilai seri.

Alat analisis Regresi melakukan analisis regresi linear menggunakan kaedah "kuasa dua terkecil" untuk memadankan garisan merentasi satu set pemerhatian. Anda boleh menganalisis cara satu pemboleh ubah bersandar dipengaruhi oleh nilai satu atau lebih pemboleh ubah bebas. Contohnya, anda boleh menganalisis bagaimana prestasi atlet dipengaruhi oleh faktor seperti usia, ketinggian dan berat. Anda boleh membahagikan perkongsian dalam ukuran prestasi bagi setiap tiga faktor ini, berdasarkan satu set data prestasi dan gunakan keputusan untuk meramal prestasi atlet baru yang belum diuji.

Alat Regresi menggunakan fungsi lembaran kerja LINEST.

Alat analisis Pensampelan mencipta satu sampel yang diperoleh daripada populasi dengan menganggap julat input sebagai satu populasi. Apabila populasi terlalu besar untuk diproses atau dicartakan, anda boleh menggunakan sampel perwakilan. Anda juga boleh mencipta sampel yang hanya mengandungi nilai dari bahagian kitaran yang tertentu jika anda percaya bahawa data input adalah berkala. Contohnya, jika julat input mengandungi angka jualan suku tahunan, pensampelan dengan kadar berkala empat meletakkan nilai dari suku yang sama dalam julat output.

Alat analisis Ujian t Dua Sampel menguji persamaan min bagi populasi yang mendasari setiap sampel. Ketiga-tiga alat menggunakan andaian yang berbeza: bahawa varians populasi adalah sama, bahawa varians populasi adalah tak sama dan bahawa kedua-dua sampel mewakili pemerhatian sebelum rawatan dan sesudah rawatan pada subjek yang sama.

Bagi ketiga-tiga alat di bawah, nilai Statistik t, t, dihitung dan ditunjukkan sebagai "t Stat" dalam jadual output. Bergantung pada data, nilai ini, t, boleh menjadi negatif atau bukan negatif. Di bawah andaian min populasi pendasaran sama, jika t < 0, "P(T <= t) satu hujung" memberikan kebarangkalian nilai Statistik t akan diperhatikan sebagai lebih negatif daripada t. Jika t >=0, "P(T <= t) satu hujung" memberikan kebarangkalian bahawa nilai Statistik t akan diperhatikan sebagai lebih positif daripada t. "t Kritikal satu hujung" memberikan nilai potong, agar kebarangkalian memerhatikan nilai Statistik t lebih besar daripada atau sama dengan "t Kritikal satu hujung" ialah Alfa.

"P(T <= t) dua hujung" memberikan kebarangkalian nilai Statistik t yang akan diperhatikan adalah lebih besar dalam nilai mutlak daripada t. "P Kritikal dua hujung" memberikan nilai potong, agar kebarangkalian Statistik t yang diperhatikan adalah lebih besar dalam nilai mutlak daripada "P Kritikal dua hujung" ialah Alfa.

Ujian t: dua sampel berpasangan untuk min

Anda boleh menggunakan ujian berpasangan apabila terdapat pemerhatian pasangan semula jadi dalam sampel seperti apabila kumpulan sampel diuji dua kali, sebelum dan selepas eksperimen. Alat analisis ini dan formulanya menjalankan Ujian t Pelajar dua sampel berpasangan untuk menentukan sama ada pemerhatian yang diambil sebelum rawatan dan pemerhatian yang diambil selepas rawatan mungkin telah diperoleh daripada taburan dengan min populasi yang sama. Bentuk Ujian t ini tidak mengandaikan bahawa varians kedua-dua populasi adalah sama.

Nota: Antara keputusan yang dihasilkan oleh alat ini ialah varians terkumpul, ukuran terkumpul sebaran data berkenaan min, yang diperoleh daripada formula berikut.

Formula untuk mengira varians terkumpul

Ujian t: dua sampel menganggapkan varians sama

Alat analisis ini menjalankan Ujian t pelajar dua sampel. Bentuk Ujian t ini mengandaikan bahawa dua set data diperoleh daripada taburan dengan varians yang sama. Ia dirujuk sebagai Ujian t homosedastik. Anda boleh menggunakan Ujian t ini untuk menentukan sama ada kedua-dua sampel mungkin telah diperoleh daripada taburan dengan min populasi sama.

Ujian t: dua sampel menganggapkan varians tak sama

Alat analisis ini menjalankan Ujian t pelajar dua sampel. Bentuk Ujian t ini mengandaikan bahawa dua set data diperoleh daripada taburan dengan varians yang tidak sama. Ia dirujuk sebagai Ujian t heterosedastik. Seperti kes Varians Sama terdahulu, anda boleh menggunakan Ujian t ini untuk menentukan sama ada kedua-dua sampel mungkin telah diperoleh daripada taburan dengan min populasi sama. Gunakan ujian ini apabila terdapat subjek berbeza dalam kedua-dua sampel. Gunakan ujian Berpasangan yang diterangkan dalam contoh susulan, apabila terdapat set subjek tunggal dan kedua-dua sampel mewakili pengukuran bagi setiap subjek sebelum dan selepas rawatan.

Formula berikut digunakan untuk menentukan nilai statistik t.

Formula untuk mengira nilai t

Formula berikut digunakan untuk mengira darjah kebebasan, df. Oleh sebab hasil pengiraan biasanya bukan integer, nilai df dibundarkan kepada integer terdekat untuk memperoleh nilai kritikal daripada jadual t. Fungsi lembaran kerja Excel T.TEST menggunakan nilai terhitung df tanpa dibundarkan kerana adalah mungkin untuk mengira nilai bagi T.TEST dengan df bukan integer. Oleh sebab pendekatan untuk menentukan darjah kebebasan yang berbeza ini, keputusan T.TEST dan alat ujian t akan berbeza dalam kes Varians Tak Sama.

Formula untuk menganggarkan darjah kebebasan

Ujian z: Dua Sampel bagi alat analisis Min menjalankan Ujian z dua sampel untuk min dengan varians diketahui. Alat ini digunakan untuk menguji hipotesis nol bahawa tiada perbezaan di antara min dua populasi terhadap sama ada hipotesis alternatif satu sisi atau dua sisi. Jika varians tidak diketahui, fungsi lembaran kerja Z.TEST seharusnya digunakan.

Apabila anda menggunakan alat Ujian z, berhati-hati untuk memahami outputnya. "P(Z <= z) satu hujung" sebenarnya ialah P(Z >= ABS(z)), kebarangkalian nilai z jauh dari 0 dalam arah yang sama seperti nilai z yang diperhatikan apabila tiada perbezaan antara min populasi. "P(Z <= z) dua hujung" sebenarnya ialah P(Z >= ABS(z) atau Z <= -ABS(z)), kebarangkalian nilai z jauh dari 0 dalam salah satu arah dari nilai z yang diperhatikan apabila tiada perbezaan antara min populasi. Keputusan dua hujung hanyalah keputusan satu hujung didarab dengan 2. Alat Ujian z boleh juga digunakan bagi kes yang hipotesis nol adalah terdapat nilai khusus bukan sifar untuk perbezaan antara dua min populasi. Contohnya, anda boleh menggunakan ujian ini untuk menentukan perbezaan antara prestasi dua model kereta.

Perlukan bantuan lanjut?

Anda sentiasa boleh tanya pakar dalam Komuniti teknikal Excel, dapatkan sokongan dalam komuniti jawapanatau cadangkan ciri baru atau peningkatan pada Excel pengguna suara.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Mencipta histogram dalam Excel 2016

Mencipta Carta Pareto dalam Excel 2016

Menonton video untuk memasang dan mengaktifkan Analysis Tookpak dan penyelesai tambahan

Kejuruteraan fungsi (rujukan)

Fungsi Statistik (rujukan)

Gambaran keseluruhan Formula dalam Excel

Cara untuk mengelakkan formula yang rosak

Mencari dan membetulkan ralat dalam Formula

Pintasan papan kekunci Excel dan kekunci fungsi

Fungsi Excel (berabjad)

Fungsi Excel (mengikut kategori)

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×