Mencipta atau memadam format nombor tersuai

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Excel menyediakan pelbagai opsyen untuk memaparkan nombor sebagai peratus, mata wang, tarikh dan sebagainya. Jika format terbina dalam ini tidak memenuhi keperluan anda, anda boleh menyesuaikan format nombor terbina dalam untuk mencipta format anda sendiri. Untuk mengetahui lebih lanjut cara mengubah kod format nombor, anda mungkin ingin menyemak semula garis panduan bagi menyesuaikan format nombor sebelum anda bermula.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Menyemak semula garis panduan untuk menyesuaikan format nombor

Mencipta format nombor tersuai

Memadam format nombor tersuai

Menyemak semula garis panduan untuk menyesuaikan format nombor

Untuk mencipta format nombor tersuai, anda bermula dengan memilih satu daripada format terbina dalam sebagai tempat permulaan. Anda kemudian boleh mengubah sebarang seksyen kod format tersebut untuk mencipta format nombor tersuai anda sendiri.

Format nombor boleh mempunyai sehingga empat seksyen kod, dipisahkan oleh koma bernoktah. Seksyen kod ini mentakrifkan format untuk nombor positif, nombor negatif, nilai sifar dan teks, mengikut tertib sepertimana dinyatakan.

<POSITIF>;<NEGATIF>;<SIFAR>;<TEKS>

Contohnya, anda boleh menggunakan seksyen kod ini untuk mencipta format tersuai berikut:

[Biru]#,##0.00_);[Merah](#,##0.00);0.00;"jualan "@

Anda tidak perlu memasukkan semua seksyen kod dalam format nombor tersuai anda. Jika anda menentukan hanya dua seksyen kod untuk format nombor tersuai anda, seksyen pertama digunakan untuk nombor positif dan sifar dan seksyen kedua digunakan untuk nombor negatif. Jika anda menentukan hanya satu seksyen kod, ia digunakan untuk semua nombor. Jika anda ingin melangkau satu seksyen kod dan memasukkan seksyen kod seterusnya, anda mesti memasukkan akhiran koma bernoktah untuk seksyen yang anda langkau.

Garis panduan berikut seharusnya membantu dalam menyesuaikan sebarang seksyen kod format nombor ini.

Garis panduan untuk memasukkan teks dan menambah jarak

 • Memaparkan teks dan nombor    Untuk memaparkan teks dan nombor dalam sel, kurungkan aksara teks dalam tanda petikan Kembar ("") atau mendahului aksara tunggal dengan garis condong belakang (\). Masukkan aksara dalam seksyen kod format yang sesuai. Contohnya, taipkan format $0.00 "lebihan"; $0.00 "kekurangan" untuk memaparkan jumlah positif sebagai "$125.74 lebihan" dan amaun negatif sebagai "$-125.74 kekurangan." Perhatikan bahawa terdapat satu aksara Ruang sebelum "Lebihan" dan "Kekurangan" dalam setiap seksyen kod.

  Aksara berikut dipaparkan tanpa penggunaan tanda petikan.

$

Tanda dolar

+

Tanda tambah

(

Tanda kurung kiri

:

Titik bertindih

^

Aksen sirkumfleks (karet)

'

Koma atas

{

Tanda kurung keriting kiri

<

Tanda kurang daripada

=

Tanda sama dengan

-

Tanda tolak

/

Tanda garis condong

)

Tanda kurung kanan

!

Tanda seru

&

Ampersan

~

Tilde

}

Tanda kurung keriting kanan

>

Tanda lebih daripada

Aksara ruang

 • Masukkan seksyen untuk entri teks    Jika dimasukkan, seksyen teks adalah sentiasa seksyen terakhir dalam format nombor. Masukkan aksara "at" (@) dalam seksyen di tempat anda ingin memaparkan sebarang teks yang anda taip dalam sel. Jika aksara @ diabaikan daripada seksyen teks, teks yang anda taip tidak akan dipaparkan. Jika anda ingin untuk sentiasa memaparkan aksara teks khusus dengan teks yang ditaip, kurungkan teks tambahan itu dalam tanda petikan berganda (" "). Contohnya, "resit kasar untuk "@

  Jika format tidak memasukkan seksyen teks, sebarang nilai bukan angka yang anda taip dalam sel dengan penggunaan format itu tidak akan dipengaruhi oleh format tersebut. Selain itu, keseluruhan sel turut ditukar kepada teks.

 • Menambah ruang    Untuk mencipta ruang selebar aksara dalam format nombor, masukkan aksara garis bawah (_), diikuti dengan aksara yang anda ingin gunakan. Contohnya, apabila anda ikuti garis bawah dengan tanda kurung kanan, seperti _), nombor positif dijajar selari dengan nombor negatif yang dikurung dalam tanda kurung.

 • Aksara berulang    Untuk mengulang aksara seterusnya dalam format bagi mengisi lebar lajur, masukkan asterisk (*) dalam format nombor. Contohnya, menaip 0*- untuk memasukkan sempang yang secukupnya selepas nombor bagi mengisi sel, atau menaip *0 sebelum sebarang format untuk memasukkan awalan sifar.

Garis panduan untuk menggunakan tempat perpuluhan, ruang, warna dan syarat

 • Memasukkan tempat perpuluhan dan digit bererti    Untuk memformatkan pecahan atau nombor yang mengandungi titik perpuluhan, masukkan ruang letak digit, titik perpuluhan dan pemisah ribuan berikut dalam seksyen.

0 (sifar)

Ruang letak digit ini memaparkan sifar tak bererti jika nombor mempunyai bilangan digit yang kurang daripada bilangan sifar dalam format. Contohnya, jika anda taip 8.9, dan anda ingin memaparkannya sebagai 8.90, gunakan format #.00.

#

Ruang letak digit ini mengikuti peraturan yang sama seperti 0 (sifar). Walau bagaimanapun, Excel tidak memaparkan tambahan sifar apabila nombor yang anda taip mempunyai bilangan digit yang kurang pada kedua-dua bahagian titik perpuluhan berbanding bilangan simbol # dalam format. Contohnya, jika format tersuai ialah #.##, dan anda menaip 8.9 dalam sel, nombor 8.9 akan dipaparkan.

?

Ruang letak digit ini mengikuti peraturan yang sama seperti 0 (sifar). Walau bagaimanapun, Excel menambah sifar tak bererti pada kedua-dua bahagian titik perpuluhan supaya titik perpuluhan dijajarkan dalam lajur. Contohnya, format tersuai 0.0? menjajarkan titik perpuluhan untuk nombor 8.9 dan 88.99 dalam lajur.

. (noktah)

Ruang letak digit ini memaparkan titik perpuluhan dalam nombor.

 • Jika nombor mempunyai lebih banyak digit di bahagian kanan titik perpuluhan berbanding bilangan ruang letak dalam format, nombor dibundarkan kepada seberapa banyak tempat perpuluhan yang disediakan oleh ruang letak dalam format. Jika terdapat lebih banyak digit di bahagian kiri titik perpuluhan berbanding ruang letak yang disediakan, digit tambahan itu akan dipaparkan. Jika format mengandungi tanda nombor (#) sahaja di bahagian kiri titik perpuluhan, nombor yang kurang daripada 1 akan bermula dengan titik perpuluhan; contohnya, .47.

Untuk memaparkan

Sebagai

Gunakan kod ini

1234.59

1234.6

####.#

8.9

8.900

#.000

.631

0.6

0.#

12
1234.568

12.0
1234.57

#.0#

44.398
102.65
2.8

44.398
102.65
 2.8
(dengan perpuluhan terjajar)

???.???

5.25
5.3

5 1/4
5 3/10
(dengan pecahan terjajar)

# ???/???

 • Paparkan pemisah ribu    Untuk memaparkan koma sebagai pemisah ribu atau untuk menambahkan skala pada nombor dengan gandaan 1,000, termasuk pemisah berikut dalam format nombor.

, (koma)

Memaparkan ribu pemisah dalam nombor. Excel memisahkan ribuan dengan koma jika format mengandungi koma yang dikurung dengan tanda nombor (#) atau dengan sifar. Koma yang mengikuti Ruang letak digit skala nombor dengan 1,000. Contohnya, jika format #. 0,, dan anda menaip 12,200,000 dalam sel, nombor 12.200.0 dipaparkan.

Untuk memaparkan

Sebagai

Gunakan kod ini

12000

12,000

#,###

12000

12

#,

12200000

12.2

0.0,,

 • Menentukan warna    Untuk menentukan warna bagi seksyen format, taipkan nama salah satu daripada lapan warna berikut dikurungkan dalam tanda kurung siku dalam seksyen. Kod warna mestilah item pertama dalam seksyen.

[Hitam]

[Hijau]

[Putih]

[Biru]

[Magenta]

[Kuning]

[Sian]

[Merah]

 • Tentukan syarat    Untuk menentukan format nombor yang akan digunakan hanya jika nombor memenuhi syarat yang anda tentukan, kurungkan syarat dalam tanda kurung siku. Syarat terdiri daripada operator perbandingan dan nilai. Contohnya, format berikut memaparkan nombor yang kurang daripada atau sama dengan 100 dalam fon merah dan nombor yang lebih besar daripada 100 dalam fon biru.

  [Merah][<=100];[Biru][>100]

  Untuk menggunakan format bersyarat pada sel (contohnya, warna pewarnaan yang bergantung pada nilai sel), pada rumah tab, dalam Kumpulan gaya , klik Pemformatan bersyarat.

Garis panduan untuk format mata wang, peratusan dan notasi saintifik

 • Sertakan simbol Mata Wang    Untuk menaip salah satu daripada simbol Mata Wang berikut dalam format nombor, tekan NUM LOCK dan gunakan pad kekunci angka untuk menaip kod ANSI bagi simbol.

Untuk memasukkan

Tekan kod ini

¢

ALT+0162

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

Euro

ALT+0128

 • Nota: Format tersuai disimpan dengan buku kerja. Untuk membuatkan Excel sentiasa menggunakan simbol mata wang khusus, anda mesti mengubah simbol mata wang yang dipilih dalam Opsyen Rantau dalam Panel Kawalan sebelum anda memulakan Excel.

 • Memaparkan peratusan    Untuk memaparkan nombor sebagai peratus 100 — contohnya, untuk memaparkan .08 sebagai 8% atau 2.8 sebagai 280% — masukkan tanda peratus (%) dalam format nombor.

 • Memaparkan notasi saintifik    Untuk memaparkan nombor dalam format saintifik (eksponen), gunakan kod eksponen berikut dalam seksyen.

E (E-, E+, e-, e+)

Memaparkan nombor dalam format saintifik (eksponen). Excel memaparkan nombor ke sebelah kanan "E" atau "e" yang sepadan dengan bilangan tempat titik perpuluhan dialihkan. Contohnya, jika format ialah 0.00E+00 dan anda menaip 12,200,000 dalam sel, nombor 1.22E+07 akan dipaparkan. Jika anda mengubah format nombor kepada #0.0E+0, nombor 12.2E+6 dipaparkan.

Garis panduan untuk format tarikh dan masa

 • Memaparkan hari, bulan dan tahun    Untuk memaparkan nombor sebagai format tarikh (seperti hari, bulan dan tahun), gunakan kod berikut dalam seksyen.

b

Memaparkan bulan sebagai nombor tanpa sifar pendahulu.

bb

Memaparkan bulan sebagai nombor dengan sifar pendahulu apabila wajar.

bbb

Memaparkan bulan sebagai singkatan (Jan hingga Dis).

bbbb

Memaparkan bulan sebagai nama penuh (Januari hingga Disember).

bbbbb

Memaparkan bulan sebagai huruf tunggal (J hingga D).

h

Memaparkan hari sebagai nombor tanpa sifar pendahulu.

hh

Memaparkan hari sebagai nombor dengan sifar pendahulu apabila wajar.

hhh

Memaparkan hari sebagai singkatan (Aha hingga Sab).

hhhh

Memaparkan hari sebagai nama penuh (Ahad hingga Sabtu).

tt

Memaparkan tahun sebagai nombor dua digit.

tttt

Memaparkan tahun sebagai nombor empat digit.

Untuk memaparkan

Sebagai

Gunakan kod ini

Bulan

1–12

b

Bulan

01–12

bb

Bulan

Jan–Dis

bbb

Bulan

Januari–Disember

bbbb

Bulan

J–D

bbbbb

Hari

1–31

h

Hari

01–31

hh

Hari

Aha–Sab

hhh

Hari

Ahad-Sabtu

hhhh

Tahun

00–99

tt

Tahun

1900–9999

tttt

 • Memaparkan jam, minit dan saat    Untuk memaparkan format masa (seperti jam, minit dan saat), gunakan kod berikut dalam seksyen.

j

Memaparkan jam sebagai nombor tanpa sifar pendahulu.

[j]

Memaparkan masa berlalu dalam jam. Sekiranya anda menggunakan formula yang mengembalikan masa yang mana bilangan jam melebihi 24, gunakan format nombor serupa dengan [j]:mm:ss.

jj

Memaparkan jam sebagai nombor dengan awalan sifar apabila sesuai. Jika format mengandungi AM atau PM, jam adalah berdasarkan jam 12 jam. Jika tidak, jam adalah berdasarkan jam 24 jam.

b

Memaparkan minit sebagai nombor tanpa sifar pendahulu.

Nota: Kod m atau mm mesti muncul sejurus selepas kod j atau jj atau sejurus sebelum kod ss; jika tidak, Excel memaparkan bulan dan bukannya minit.

[b]

Memaparkan masa berlalu dalam minit. Sekiranya anda menggunakan formula yang mengembalikan masa yang mana bilangan minit melebihi 60, gunakan format nombor serupa dengan [mm]:ss.

bb

Memaparkan minit sebagai nombor dengan sifar pendahulu apabila wajar.

Nota: Kod m atau mm mesti muncul sejurus selepas kod j atau jj atau sejurus sebelum kod ss; jika tidak, Excel memaparkan bulan dan bukannya minit.

s

Memaparkan saat sebagai nombor tanpa sifar pendahulu.

[s]

Memaparkan masa berlalu dalam saat. Sekiranya anda menggunakan formula yang mengembalikan masa yang mana bilangan saat melebihi 60, gunakan format nombor serupa dengan [ss].

ss

Memaparkan saat sebagai nombor dengan sifar pendahulu apabila wajar. Sekiranya anda ingin memaparkan pecahan sebagai saat, gunakan format nombor yang serupa dengan j:mm:ss.00.

AM/PM, am/pm, A/P, a/p

Memaparkan jam menggunakan jam 12 jam. Excel memaparkan AM, am, A atau a untuk masa dari tengah malam hingga tengah hari dan PM, pm, P atau p untuk masa dari tengah hari hingga tengah malam.

Untuk memaparkan

Sebagai

Gunakan kod ini

Jam

0–23

j

Jam

00–23

jj

Minit

0–59

b

Minit

00–59

bb

Saat

0–59

s

Saat

00–59

ss

Masa

4 AM

j AM/PM

Masa

4:36 PM

j:mm AM/PM

Masa

4:36:03 P

j:mm:ss A/P

Masa

4:36:03.75

j:mm:ss.00

Masa berlalu (jam dan minit)

1:02

[j]:mm

Masa berlalu (minit dan saat)

62:16

[mm]:ss

Masa berlalu (saat dan perseratus)

3735.80

[ss].00

Halaman atas

Mencipta format nombor tersuai

 1. Buka buku kerja yang anda ingin mencipta dan menyimpan format nombor tersuai.

 2. Pada tab Rumah, klik Pelancar Kotak Dialog di sebelah Nombor.

  Butang pelancar kotak dialog dalam kumpulan Nombor

 3. Dalam kotak Kategori, klik Tersuai.

 4. Dalam senarai Jenis, pilih format nombor yang anda ingin sesuaikan.

  Format nombor yang anda pilih muncul dalam kotak Jenis di atas senarai Jenis.

  Nota: Apabila anda memilih format nombor terbina dalam senarai Jenis, Excel mencipta salinan format nombor tersebut yang anda kemudiannya boleh sesuaikan. Format nombor asal dalam senarai Jenis tidak boleh diubah atau dipadamkan.

 5. Dalam kotak Jenis, lakukan perubahan yang diperlukan pada format nombor yang dipilih.

  Petua: Untuk maklumat lanjut tentang perubahan yang anda boleh lakukan, lihat menyemak semula garis panduan untuk menyesuaikan format nombor dalam artikel ini.

Nota: Format nombor tersuai disimpan dalam buku kerja yang ia dicipta dan tidak akan tersedia dalam sebarang buku kerja lain. Untuk menggunakan format tersuai dalam buku kerja baru, anda boleh menyimpan buku kerja semasa sebagai templat Excel yang anda boleh gunakan sebagai asas untuk buku kerja baru.

Halaman atas

Memadam format nombor tersuai

 1. Buka buku kerja yang mengandungi format nombor tersuai yang anda ingin padamkan.

 2. Pada tab Rumah, klik Pelancar Kotak Dialog di sebelah Nombor.

  Butang pelancar kotak dialog dalam kumpulan Nombor

 3. Dalam kotak Kategori, klik Tersuai.

 4. Dalam senarai Jenis, pilih format nombor yang anda ingin padamkan.

  Nota: Format nombor terbina dalam senarai Jenis tidak boleh dipadamkan.

 5. Klik Padam.

  Nota: Sebarang sel dalam buku kerja yang telah diformat dengan format tersuai yang telah dipadam akan dipaparkan dalam format Umum lalai.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×