Memasukkan data secara manual dalam sel lembaran kerja

Memasukkan data secara manual dalam sel lembaran kerja

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda mempunyai beberapa opsyen apabila anda ingin memasukkan data secara manual dalam Excel. Anda boleh memasukkan data dalam satu sel atau dalam beberapa sel sekaligus atau pada lebih daripada satu lembaran kerja sekaligus. Data yang anda masukkan boleh terdiri daripada nombor, teks, tarikh atau masa. Anda boleh memformatkan data dengan pelbagai cara. Terdapat juga beberapa seting yang anda boleh laraskan untuk memudahkan lagi entri data.

Topik ini tidak menerangkan cara menggunakan borang data untuk memasukkan data dalam lembaran kerja. Untuk maklumat lanjut mengenai cara bekerja dengan borang data, lihat Menambah, mengedit, mencari atau memadamkan baris menggunakan borang data.

Penting: Jika anda tidak boleh memasukkan atau mengedit data dalam lembaran kerja, ia mungkin dilindungi oleh anda atau individu lain untuk mencegah data daripada diubah secara tidak sengaja. Pada lembaran kerja yang dilindungi, anda boleh memilih sel untuk melihat data tetapi anda tidak akan dapat menaipkan maklumat dalam sel yang dikunci. Dalam kebanyakan kes, anda tidak boleh mengalih keluar perlindungan dari lembaran kerja melainkan anda mempunyai keizinan untuk melakukannya daripada individu yang menciptanya. Untuk menyahlindungi lembaran kerja, klik Nyahlindung Helaian dalam kumpulan Perubahan pada tab Semak Semula. Jika kata laluan disetkan semasa perlindungan lembaran kerja digunakan, anda mesti menaipkan kata laluan dahulu untuk menyahlindungi lembaran kerja.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Menaipkan teks atau nombor dalam sel

Memasukkan nombor yang mempunyai titik perpuluhan tetap

Memasukkan tarikh atau masa dalam sel

Memasukkan data yang sama ke dalam beberapa sel sekaligus

Memasukkan data yang sama pada beberapa lembaran kerja sel sekaligus

Melaraskan seting lembaran kerja dan format sel

Mengubah arah kekunci Enter

Mengubah lebar lajur

Membalut teks dalam sel

Mengubah format nombor

Memformatkan nombor sebagai teks

Menaipkan teks atau nombor dalam sel

 1. Pada lembaran kerja, klik sel.

 2. Taipkan nombor atau teks yang anda ingin masukkan, kemudian tekan Enter atau Tab.

  Untuk memasukkan data pada baris baru dalam sel, masukkan pemisah baris dengan menekan Alt+Enter.

Halaman Atas

Memasukkan nombor yang mempunyai titik perpuluhan tetap

 1. Pada tab Fail, klik Opsyen.

 2. Klik Lanjutan, kemudian di bawah opsyen Pengeditan, pilih kotak semak Selitkan titik perpuluhan secara automatik.

 3. Dalam kotak Tempat, masukkan nombor positif bagi digit di sebelah kanan titik perpuluhan atau nombor negatif bagi digit di sebelah kiri titik perpuluhan.

  Contohnya, jika anda memasukkan 3 dalam kotak Tempat kemudian menaipkan 2834 dalam sel, nilai akan muncul sebagai 2.834. Jika anda memasukkan -3 dalam kotak Tempat kemudian menaipkan 283, nilainya ialah 283000.

 4. Pada lembaran kerja, klik sel, kemudian masukkan nombor yang anda inginkan.

  Data yang anda taipkan dalam sel sebelum memilih opsyen perpuluhan Tetap tidak akan terpengaruh.

  Untuk mengubah opsyen perpuluhan Tetap secara sementara, taipkan titik perpuluhan apabila anda memasukkan nombor.

Halaman Atas

Memasukkan tarikh atau masa dalam sel

 1. Pada lembaran kerja, klik sel.

 2. Taipkan tarikh atau masa seperti berikut:

  • Untuk memasukkan tarikh, gunakan tanda miring atau sempang untuk memisahkan bahagian tarikh; contohnya, taipkan 9/5/2002 atau 5-Sep-2002.

  • Untuk memasukkan masa yang berdasarkan jam 12 jam, masukkan masa yang diikuti dengan ruang, dan kemudian taipkan atau p selepas masa; Contohnya, p 9:00. Jika tidak, Excel memasukkan masa seperti saya.

   Untuk memasukkan tarikh dan masa semasa, tekan Ctrl+Shift+; (koma bernoktah).

 • Untuk memasukkan tarikh atau masa yang terkini apabila anda membuka semula lembaran kerja, anda boleh menggunakan fungsi TODAY dan NOW.

 • Apabila anda memasukkan tarikh atau masa dalam sel, ia akan muncul sama ada dalam format tarikh atau masa lalai untuk komputer anda atau dalam format yang telah digunakan pada sel sebelum anda memasukkan tarikh atau masa. Format tarikh atau masa lalai berdasarkan pada seting tarikh dan masa dalam kotak dialog Opsyen Rantau dan Bahasa (Panel Kawalan, Jam, Bahasa dan Rantau). Jika seting pada komputer anda ini telah berubah, tarikh dan masa dalam buku kerja anda yang belum diformatkan dengan perintah Format Sel akan dipaparkan menurut seting ini.

 • Untuk menggunakan format tarikh atau masa lalai, klik sel yang mengandungi nilai tarikh atau masa, kemudian tekan Ctrl+Shift+# atau Ctrl+Shift+@.

Halaman Atas

Memasukkan data yang sama ke dalam beberapa sel sekaligus

 1. Pilih sel yang anda ingin masukkan data yang sama. Sel tidak perlu bersebelahan.

  Cara memilih sel

  Untuk memilih

  Lakukan ini

  Sel tunggal

  Klik sel atau tekan kekunci anak panah untuk bergerak ke sel.

  Sejulat sel

  Klik pada sel pertama dalam julat kemudian seret ke sel terakhir atau tekan dan tahan Shift sambil anda menekan kekunci anak panah untuk mengembangkan pemilihan.

  Anda juga boleh memilih sel pertama dalam julat kemudian tekan F8 untuk mengembangkan pemilihan menggunakan kekunci anak panah. Untuk henti mengembangkan pemilihan, tekan F8 sekali lagi.

  Sejulat besar sel

  Klik pada sel pertama dalam julat kemudian tekan dan tahan Shift sementara anda klik sel terakhir dalam julat. Anda boleh skrol untuk menjadikan sel terakhir kelihatan.

  Semua sel pada lembaran kerja

  Klik butang Pilih Semua.

  Butang Pilih Semua

  Untuk memilih keseluruhan lembaran kerja, anda juga boleh tekan Ctrl+A.

  Jika lembaran kerja mengandungi data, Ctrl+A memilih rantau semasa. Menekan Ctrl+A kali kedua akan memilih seluruh lembaran kerja.

  Sel atau julat sel bukan bersebelahan

  Pilih sel atau julat sel pertama kemudian tekan dan tahan Ctrl sambil anda memilih sel atau julat lain.

  Anda juga boleh memilih sel atau julat sel pertama kemudian tekan Shift+F8 untuk menambah sel atau julat bukan bersebelahan yang lain kepada pemilihan. Untuk berhenti menambahkan sel atau julat pada pemilihan, tekan Shift+F8 sekali lagi.

  Nota: Anda tidak boleh membatalkan pemilihan sel atau julat sel dalam pemilihan bukan bersebelahan tanpa membatalkan keseluruhan pemilihan.

  Seluruh baris atau lajur

  Klik tajuk baris atau lajur.

  Lembaran kerja menunjukkan tajuk baris dan tajuk lajur

  1. Tajuk baris

  2. Tajuk lajur

  Anda juga boleh pilih sel dalam baris atau lajur dengan memilih sel pertama kemudian tekan kekunci Ctrl+Shift+Anak Panah (Anak Panah Kanan atau Anak Panah Kiri bagi baris, Anak Panah Atas atau Anak Panah Bawah bagi lajur).

  Jika baris atau lajur mengandungi data, kekunci Ctrl+Shift+Anak Panah memilih baris atau lajur ke sel yang diguna terakhir. Menekan kekunci Ctrl+Shift+Anak Panah kali kedua akan memilih seluruh baris atau lajur.

  Baris atau lajur bersebelahan

  Seret merentasi tajuk baris atau lajur. Atau, pilih baris atau lajur pertama kemudian tekan dan tahan Shift sementara anda memilih baris atau lajur terakhir.

  Baris atau lajur bukan bersebelahan

  Klik tajuk lajur atau baris bagi baris atau lajur pertama dalam pemilihan anda kemudian tekan dan tahan Ctrl sementara anda klik tajuk lajur atau baris bagi baris atau lajur lain yang anda ingin tambah kepada pemilihan.

  Sel pertama atau terakhir dalam baris atau lajur

  Pilih sel dalam baris atau lajur kemudian tekan kekunci Ctrl+Anak Panah (Anak Panah Kanan atau Anak Panah Kiri bagi baris, Anak Panah Atas atau Anak Panah Bawah bagi lajur).

  Sel pertama atau terakhir pada lembaran kerja atau dalam jadual Microsoft Office Excel

  Tekan Ctrl+Home untuk memilih sel pertama pada lembaran kerja atau dalam senarai Excel.

  Tekan Ctrl+End untuk memilih sel terakhir pada lembaran kerja atau dalam senarai Excel yang mengandungi data atau pemformatan.

  Sel kepada sel yang terakhir digunakan pada lembaran kerja (penjuru bawah kanan)

  Pilih sel pertama kemudian tekan Ctrl+Shift+End untuk mengembangkan pemilihan sel ke sel yang terakhir digunakan pada lembaran kerja (penjuru bawah kanan).

  Sel kepada permulaan lembaran kerja

  Pilih sel pertama kemudian tekan Ctrl+Shift+Home untuk mengembangkan pemilihan sel ke permulaan lembaran kerja.

  Lebih atau kurang sel daripada pemilihan aktif

  Tekan dan tahan Shift sementara anda klik sel terakhir yang anda ingin masukkan dalam pemilihan baru. Julat segi empat tepat antara sel aktif dengan sel yang anda klik menjadi pemilihan baru.

  Untuk membatalkan pemilihan sel, klik sebarang sel pada lembaran kerja.

 2. Dalam sel aktif, taipkan data, kemudian tekan Ctrl+Enter.

  Anda boleh juga memasukkan data yang sama ke dalam beberapa sel dengan pemegang isian Pemegang isian untuk mengisi data secara automatik dalam sel lembaran kerja.

  Untuk maklumat lanjut, lihat artikel Mengisi data secara automatik dalam sel lembaran kerja.

Halaman Atas

Memasukkan data yang sama pada beberapa lembaran kerja sel sekaligus

Dengan membuat berbilang lembaran kerja aktif pada masa yang sama, anda boleh memasukkan data baru atau mengubah data sedia ada pada salah satu daripada lembaran kerja dan perubahan digunakan pada sel yang sama pada semua lembaran kerja yang dipilih.

 1. Klik tab lembaran kerja pertama yang mengandungi data yang anda ingin edit. Kemudian tekan dan tahan Ctrl sementara anda klik tab bagi lembaran kerja lain yang anda ingin segerakkan data.

  Butang pengskrolan tab

  Nota: Jika anda tidak melihat tab lembaran kerja yang anda inginkan, klik butang skrol tab untuk mencari lembaran kerja, kemudian klik pada tabnya. Jika anda masih tidak dapat mencari tab lembaran kerja yang anda inginkan, anda mungkin perlu memaksimumkan tetingkap dokumen.

 2. Pada lembaran kerja aktif, pilih sel atau julat yang anda ingin edit sedia ada atau masukkan data baru.

  Cara memilih sel

  Untuk memilih

  Lakukan ini

  Sel tunggal

  Klik sel atau tekan kekunci anak panah untuk bergerak ke sel.

  Sejulat sel

  Klik pada sel pertama dalam julat kemudian seret ke sel terakhir atau tekan dan tahan Shift sambil anda menekan kekunci anak panah untuk mengembangkan pemilihan.

  Anda juga boleh memilih sel pertama dalam julat kemudian tekan F8 untuk mengembangkan pemilihan menggunakan kekunci anak panah. Untuk henti mengembangkan pemilihan, tekan F8 sekali lagi.

  Sejulat besar sel

  Klik pada sel pertama dalam julat kemudian tekan dan tahan Shift sementara anda klik sel terakhir dalam julat. Anda boleh skrol untuk menjadikan sel terakhir kelihatan.

  Semua sel pada lembaran kerja

  Klik butang Pilih Semua.

  Butang Pilih Semua

  Untuk memilih keseluruhan lembaran kerja, anda juga boleh tekan Ctrl+A.

  Jika lembaran kerja mengandungi data, Ctrl+A memilih rantau semasa. Menekan Ctrl+A kali kedua akan memilih seluruh lembaran kerja.

  Sel atau julat sel bukan bersebelahan

  Pilih sel atau julat sel pertama kemudian tekan dan tahan Ctrl sambil anda memilih sel atau julat lain.

  Anda juga boleh memilih sel atau julat sel pertama kemudian tekan Shift+F8 untuk menambah sel atau julat bukan bersebelahan yang lain kepada pemilihan. Untuk berhenti menambahkan sel atau julat pada pemilihan, tekan Shift+F8 sekali lagi.

  Nota: Anda tidak boleh membatalkan pemilihan sel atau julat sel dalam pemilihan bukan bersebelahan tanpa membatalkan keseluruhan pemilihan.

  Seluruh baris atau lajur

  Klik tajuk baris atau lajur.

  Lembaran kerja menunjukkan tajuk baris dan tajuk lajur

  1. Tajuk baris

  2. Tajuk lajur

  Anda juga boleh pilih sel dalam baris atau lajur dengan memilih sel pertama kemudian tekan kekunci Ctrl+Shift+Anak Panah (Anak Panah Kanan atau Anak Panah Kiri bagi baris, Anak Panah Atas atau Anak Panah Bawah bagi lajur).

  Jika baris atau lajur mengandungi data, kekunci Ctrl+Shift+Anak Panah memilih baris atau lajur ke sel yang diguna terakhir. Menekan kekunci Ctrl+Shift+Anak Panah kali kedua akan memilih seluruh baris atau lajur.

  Baris atau lajur bersebelahan

  Seret merentasi tajuk baris atau lajur. Atau, pilih baris atau lajur pertama kemudian tekan dan tahan Shift sementara anda memilih baris atau lajur terakhir.

  Baris atau lajur bukan bersebelahan

  Klik tajuk lajur atau baris bagi baris atau lajur pertama dalam pemilihan anda kemudian tekan dan tahan Ctrl sementara anda klik tajuk lajur atau baris bagi baris atau lajur lain yang anda ingin tambah kepada pemilihan.

  Sel pertama atau terakhir dalam baris atau lajur

  Pilih sel dalam baris atau lajur kemudian tekan kekunci Ctrl+Anak Panah (Anak Panah Kanan atau Anak Panah Kiri bagi baris, Anak Panah Atas atau Anak Panah Bawah bagi lajur).

  Sel pertama atau terakhir pada lembaran kerja atau dalam jadual Microsoft Office Excel

  Tekan Ctrl+Home untuk memilih sel pertama pada lembaran kerja atau dalam senarai Excel.

  Tekan Ctrl+End untuk memilih sel terakhir pada lembaran kerja atau dalam senarai Excel yang mengandungi data atau pemformatan.

  Sel kepada sel yang terakhir digunakan pada lembaran kerja (penjuru bawah kanan)

  Pilih sel pertama kemudian tekan Ctrl+Shift+End untuk mengembangkan pemilihan sel ke sel yang terakhir digunakan pada lembaran kerja (penjuru bawah kanan).

  Sel kepada permulaan lembaran kerja

  Pilih sel pertama kemudian tekan Ctrl+Shift+Home untuk mengembangkan pemilihan sel ke permulaan lembaran kerja.

  Lebih atau kurang sel daripada pemilihan aktif

  Tekan dan tahan Shift sementara anda klik sel terakhir yang anda ingin masukkan dalam pemilihan baru. Julat segi empat tepat antara sel aktif dengan sel yang anda klik menjadi pemilihan baru.

  Untuk membatalkan pemilihan sel, klik sebarang sel pada lembaran kerja.

 3. Dalam sel aktif, taipkan data baru atau edit data sedia ada, kemudian tekan Enter atau Tab untuk mengalihkan pilihan ke sel berikutnya.

  Perubahan digunakan pada semua lembaran kerja yang anda pilih.

 4. Ulangi langkah sebelumnya sehingga anda selesai memasukkan atau mengedit data.

 • Untuk membatalkan pilihan berbilang lembaran kerja, klik sebarang lembaran kerja yang tidak dipilih. Jika lembaran kerja yang tidak dipilih tidak kelihatan, anda boleh klik kanan tab lembaran kerja yang dipilih, kemudian klik Leraikan Helaian.

 • Apabila anda memasukkan atau mengedit data, perubahan akan mempengaruhi semua lembaran kerja yang dipilih dan boleh menggantikan secara tidak sengaja data yang anda tidak berniat untuk mengubah. Untuk mengelakkan perkara ini, anda boleh melihat semua lembaran kerja sekaligus untuk mengenal pasti potensi konflik data.

  1. Pada tab Pandangan, dalam kumpulan Tetingkap, klik Tetingkap Baru.

  2. Tukar ke tetingkap baru kemudian klik lembaran kerja yang anda ingin lihat.

  3. Ulangi langkah 1 dan 2 bagi setiap lembaran kerja yang anda ingin lihat.

  4. Pada tab Pandangan, dalam kumpulan Tetingkap, klik Susun Semua, kemudian klik opsyen yang anda inginkan.

  5. Untuk melihat lembaran kerja dalam buku kerja yang aktif sahaja, dalam kotak dialog Susun Tetingkap, pilih kotak semak Tetingkap buku kerja aktif.

Halaman Atas

Melaraskan seting lembaran kerja dan format sel

Terdapat beberapa seting dalam Excel yang anda boleh ubah bagi memudahkan lagi entri data manual. Sesetengah perubahan mempengaruhi semua buku kerja, sesetengah mempengaruhi seluruh lembaran kerja manakala sesetengah pula haya mempengaruhi sel yang anda tentukan.

Mengubah arah kekunci Enter

Apabila anda menekan Tab untuk memasukkan data dalam beberapa sel dalam baris kemudian menekan Enter di hujung baris tersebut, secara lalai, pilihan akan beralih ke permulaan baris berikutnya.

Menekan Enter akan mengalih pilihan satu sel ke bawah dan menekan Tab akan mengalih pilihan satu sel ke kanan. Anda tidak boleh mengubah arah pergerakan untuk kekunci Tab tetapi anda boleh menentukan arah berlainan untuk kekunci Enter. Mengubah seting ini akan mempengaruhi seluruh lembaran kerja, sebarang lembaran kerja lain yang terbuka, sebarang buku kerja lain yang terbuka dan semua buku kerja yang baru.

 1. Pada tab Fail, klik Opsyen.

 2. Dalam kategori Lanjutan, di bawah opsyen Pengeditan, pilih kotak semak Selepas menekan Enter, alih pemilihan, kemudian klik arah yang anda inginkan dalam kotak Arah.

Mengubah lebar lajur

Di sel mungkin memaparkan #. Ini boleh berlaku apabila sel yang mengandungi nombor atau tarikh dan lebar lajur yang tidak memaparkan semua aksara yang memerlukan format. Contohnya, katakan sel dengan format tarikh "mm/dd/yyyy" mengandungi 12/31/2015. Walau bagaimanapun, lajur adalah hanya cukup lebar untuk memaparkan enam aksara. Sel akan memaparkan #. Untuk melihat seluruh kandungan sel dengan format semasa, anda mesti meningkatkan lebar lajur.

 1. Klik sel yang anda ingin ubah lebar lajur.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Sel, klik Format.

  Kumpulan sel pada tab Rumah

 3. Di bawah Saiz Sel, lakukan salah satu daripada yang berikut:

  • Untuk memuatkan semua teks dalam sel, klik AutoMuat Lebar Lajur.

  • Untuk menentukan lajur yang lebih lebar, klik Lebar Lajur, kemudian taipkan lebar yang anda inginkan dalam kotak Lebar lajur.

Nota: Sebagai alternatif untuk menambah lebar lajur, anda boleh mengubah format lajur tersebut atau sel individu. Contohnya, anda boleh mengubah format tarikh agar tarikh dipaparkan sebagai bulan dan hari sahaja (format "bb/hh"), seperti 12/31 atau mewakili nombor dalam format Saintifik (eksponen) seperti 4E+08.

Membalut teks dalam sel

Anda boleh memaparkan berbilang baris teks dalam sel dengan membalutkan teks. Membalut teks dalam sel tidak akan mempengaruhi sel lain.

 1. Klik pada sel yang anda ingin balutkan teks.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Penjajaran, klik Balut Teks.

Kumpulan penjajaran pada tab Rumah

Nota: Jika teks panjang perkataan, aksara tidak membalut (perkataan tidak dipisahkan); Sebaliknya, anda boleh Lebarkan lajur atau mengurangkan saiz fon untuk melihat semua teks. Jika semua teks tidak kelihatan selepas anda membalut teks, anda mungkin perlu melaraskan ketinggian baris. Pada rumah tab, dalam Kumpulan sel , klik Formatdan kemudian di bawah Saiz sel , klik Automuat baris.

Untuk maklumat lanjut tentang membalut teks, lihat artikel Membalut teks dalam sel.

Mengubah format nombor

Dalam Excel, format sel dipisahkan daripada data yang disimpan dalam sel. Perbezaan paparan ini boleh memberikan kesan yang ketara apabila data itu berangka. Contohnya, apabila nombor yang anda masukkan dibundarkan, biasanya hanya nombor yang dipaparkan akan dibundarkan. Pengiraan menggunakan nombor sebenar yang disimpan dalam sel dan bukannya nombor berformat yang dipaparkan. Oleh itu, pengiraan mungkin kelihatan tidak tepat atas sebab pembundaran dalam satu atau lebih sel.

Selepas anda menaipkan nombor dalam sel, anda boleh mengubah format yang dipaparkan.

 1. Klik sel yang mengandungi nombor yang anda ingin formatkan.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Nombor, klik anak panah di sebelah kotak Format Nombor, kemudian klik format yang anda inginkan.

  Kotak Format Nombor pada tab Rumah

  Untuk memilih format nombor daripada senarai format yang tersedia, klik Format Nombor Lain, kemudian klik format yang anda ingin gunakan dalam senarai Kategori.

Memformatkan nombor sebagai teks

Bagi nombor yang tidak perlu dikira dalam Excel, seperti nombor telefon, anda boleh memformatkannya sebagai teks dengan format Teks pada sel kosong sebelum menaipkan nombor tersebut.

 1. Pilih sel kosong.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Nombor, klik anak panah di sebelah kotak Format Nombor, kemudian klik Teks.

  Kotak Format Nombor pada tab Rumah

 3. Taipkan nombor yang anda inginkan dalam sel berformat.

  Nombor yang anda masukkan sebelum anda menggunakan format Teks pada sel mesti dimasukkan lagi dalam sel yang diformatkan. Untuk memasukkan semula nombor sebagai teks dengan cepat, pilih setiap sel, tekan F2, kemudian tekan Enter.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×