Gambaran keseluruhan formula

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Jika anda pengguna Excel Online yang baru, anda akan mendapati bahawa Excel bukan semata-matanya grid yang anda masukkan nombor dalam lajur atau baris. Ya, anda boleh menggunakan Excel Online untuk mencari jumlah bagi lajur atau baris nombor, tetapi anda juga boleh mengira pembayaran gadai janji, menyelesaikan masalah matematik atau kejuruteraan atau mencari senario kes terbaik berdasarkan nombor pemboleh ubah yang anda masukkan.

Excel Online melakukan sedemikian dengan formula dalam sel. Formula melakukan pengiraan atau tindakan lain ke atas data dalam lembaran kerja anda. Formula selalunya bermula dengan tanda sama dengan (=), yang boleh diikuti dengan nombor, operator matematik (seperti tanda tambah atau tolak) dan fungsi, yang benar-benar boleh mengembangkan kuasa formula.

Contohnya, formula berikut mendarab 2 dengan 3 kemudian menambah 5 kepada hasil tersebut untuk memberikan jawapan, 11.

=2*3+5

Formula berikut ini menggunakan fungsi PMT untuk mengira pembayaran gadai janji ($1,073.64), yang berdasarkan pada kadar faedah 5 peratus (5% dibahagikan dengan 12 bulan bersamaan dengan kadar faedah bulanan) untuk tempoh 30-tahun (360 bulan) bagi pinjaman $200,000:

=PMT(0.05/12,360,200000)

Berikut adalah beberapa contoh formula tambahan yang anda boleh masukkan dalam lembaran kerja.

 • =A1+A2+A3    Menambah nilai dalam sel A1, A2 dan A3.

 • =SQRT(A1)    Menggunakan fungsi SQRT untuk mengembalikan punca kuasa dua bagi nilai dalam A1.

 • =TODAY()    Mengembalikan tarikh semasa.

 • =UPPER("hello")     Menukarkan teks "hello" kepada "HELLO" dengan menggunakan fungsi lembaran kerja UPPER.

 • =IF(A1>0)    Menguji sel A1 untuk menentukan jika ia mengandungi nilai yang lebih besar daripada 0.

Bahagian formula

Formula juga boleh mengandungi sebarang atau semua yang berikut: fungsi, rujukan, operator dan pemalar.

Bahagian formula
Bahagian formula

1. Fungsi: Fungsi PI() mengembalikan nilai pi: 3.142...

2. Rujukan: A2 mengembalikan nilai dalam sel A2.

3. Pemalar: Nombor atau nilai teks dimasukkan terus dalam formula, seperti 2.

4. Operator: Operator ^ (karet) menaikkan nombor kepada kuasa dan operator * (asterisk) mendarab nombor.

Menggunakan pemalar dalam formula

Pemalar adalah nilai yang tidak dikira, ia sentiasa kekal sama. Contohnya, tarikh 10/9/2008, nombor 210, dan teks "Pendapatan Suku Tahunan" adalah pemalar. ungkapan atau nilai yang terhasil daripada ungkapan, adalah bukan pemalar. Jika anda menggunakan pemalar dalam formula dan bukannya rujukan kepada sel (contohnya, =30+70+110), hasilnya hanya berubah jika anda mengubah suai formula.

Menggunakan operator pengiraan dalam formula

Operator menentukan jenis pengiraan yang anda ingin lakukan pada unsur formula. Terdapat tertib lalai dalam mana pengiraan berlaku (ini mematuhi peraturan matematik umum), tetapi anda boleh mengubah tertib ini menggunakan tanda kurungan.

Jenis operator

Terdapat empat jenis operator pengiraan: aritmetik, perbandingan, perangkaian teks dan rujukan.

Operator aritmetik

Untuk melakukan operasi matematik asas seperti penambahan, penolakan, pendaraban atau pembahagian; menggabungkan nombor dan menghasilkan keputusan berangka, gunakan operator aritmetik berikut.

Operator aritmetik

Makna

Contoh

+ (tanda tambah)

Penambahan

3+3

- (tanda tolak)

Penolakan
Penafian

3–1
–1

* (asterisk)

Pendaraban

3*3

/ (garis miring)

Pembahagian

3/3

% (tanda peratus)

Peratus

20%

ˆ (karet)

Pengeksponenan

3^2

Operator perbandingan

Anda boleh membandingkan dua nilai dengan operator berikut. Apabila dua nilai dibandingkan menggunakan operator ini, hasilnya ialah nilai logik — sama ada TRUE atau FALSE.

Operator perbandingan

Makna

Contoh

= (tanda sama dengan)

Sama dengan

A1=B1

> (tanda lebih besar daripada)

Lebih besar daripada

A1>B1

< (tanda kurang daripada)

Kurang daripada

A1<B1

>= (tanda lebih besar daripada atau sama dengan)

Lebih besar daripada atau sama dengan

A1>=B1

>= (tanda kurang daripada atau sama dengan)

Kurang daripada atau sama dengan

A1<=B1

<> (tanda tidak sama dengan)

Tidak sama dengan

A1<>B1

Operator perangkaian teks

Menggunakan ampersan (&) untuk merangkaikan (cantum) satu atau lebih rentetan teks bagi menghasilkan sepotong teks tunggal.

Operator teks

Makna

Contoh

& (ampersan)

Menyambungkan, atau merangkaikan, dua nilai untuk menghasilkan satu nilai teks berterusan

"North" & "wind" menghasilkan "Northwind"

Operator rujukan

Menggabungkan julat sel untuk pengiraan dengan operator berikut.

Operator rujukan

Makna

Contoh

: (titik bertindih)

Operator julat, yang menghasilkan satu rujukan kepada semua sel antara dua rujukan, termasuk dua rujukan tersebut.

B5:B15

, (koma)

Operator kesatuan, yang menggabungkan berbilang rujukan menjadi satu rujukan

SUM(B5:B15,D5:D15)

(ruang)

Operator persilangan, yang menghasilkan satu rujukan pada sel biasa untuk dua rujukan

B7:D7 C6:C8

Tertib Excel Online menjalankan operasi dalam formula

Dalam beberapa kes, tertib yang pengiraan sedang dilakukan boleh menjejaskan pulangan nilai formula, maka adalah penting untuk memahami cara tertib ditentukan dan cara mengubah tertib untuk memperolehi hasil yang anda inginkan.

Tertib pengiraan

Formula mengira nilai dalam tertib tertentu. Formula sentiasa bermula dengan tanda sama dengan (=). Excel Online mentafsirkan aksara yang berikut tanda sama dengan sebagai formula. Mengikuti tanda sama dengan adalah unsur yang menjadi terhitung (operan), seperti pemalar atau rujukan sel. Ini dipisahkan dengan operator pengiraan. Excel Online mengira formula dari kiri ke kanan, mengikut tertib tertentu untuk setiap operator dalam formula.

Pendahuluan operator

Jika anda menggabungkan beberapa operator dalam satu formula, Excel Online menjalankan operasi dalam tertib yang ditunjukkan dalam jadual berikut. Jika formula mengandungi operator dengan pendahuluan yang sama—contohnya, jika formula mengandungi kedua-dua operator pendaraban dan pembahagian— Excel Online menilai operator dari kiri ke kanan.

Operator

Perihalan

: (titik bertindih)

(ruang tunggal)

, (koma)

Operator rujukan

Penafian (seperti dalam –1)

%

Peratus

^

Pengeksponenan

* dan /

Pendaraban dan pembahagian

+ dan –

Penambahan dan penolakan

&

Menghubungkan dua rentetan teks (perangkaian)

=
< >
<=
>=
<>

Perbandingan

Penggunaan tanda kurungan

Untuk mengubah tertib penilaian, kurungkan bahagian formula yang akan dikirakan terlebih dahulu dengan kurungan. Contohnya, formula berikut menghasilkan 11 kerana Excel Online melakukan pendaraban sebelum penambahan. Formula mendarabkan 2 dengan 3 kemudian menambahkan 5 kepada hasilnya.

=5+2*3

Sebaliknya, jika anda menggunakan tanda kurungan untuk mengubah sintaks, Excel Online menambah 5 dan 2 bersama-sama kemudian mendarabkan hasilnya dengan 3 untuk menghasilkan 21.

=(5+2)*3

Dalam contoh berikut, tanda kurungan yang mengurung bahagian pertama formula akan memaksa Excel Online mengira B4+25 terlebih dahulu kemudian membahagikan hasilnya dengan jumlah nilai dalam sel D5, E5 dan F5.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Menggunakan fungsi dan fungsi tersarang dalam formula

Fungsi adalah formula dipratentukan yang melakukan pengiraan dengan menggunakan nilai tertentu, yang dipanggil argumen, dalam tertib atau struktur tertentu. Fungsi boleh digunakan untuk melakukan pengiraan mudah atau kompleks.

Sintaks fungsi

Contoh fungsi ROUND yang berikut membundarkan nombor dalam sel A10 yang menggambarkan sintaks bagi suatu fungsi.

Struktur fungsi
Struktur fungsi

1. Struktur. Struktur fungsi bermula dengan tanda sama dengan (=), diikuti oleh nama fungsi, tanda kurungan pembukaan, argumen bagi fungsi yang dipisahkan dengan koma dan tanda kurungan penutup.

2. Nama fungsi. Untuk senarai fungsi yang tersedia, klik sel dan tekan SHIFT+F3.

3. Argumen. Argumen boleh menjadi nombor, teks, nilai logik seperti TRUE atau FALSE, tatasusunan, nilai ralat seperti #T/B, atau rujukan sel. Argumen yang anda tentukan mesti menghasilkan nilai sah untuk argumen tersebut. Argumen juga boleh menjadi pemalar, formula atau fungsi lain.

4. Petua alat argumen. Petua alat dengan sintaks dan argumen muncul apabila anda menaip fungsi. Contohnya, taipkan =ROUND( dan petua alat muncul. Petua alat hanya muncul untuk fungsi terbina dalam.

Memasukkan fungsi

Apabila anda mencipta formula yang mengandungi fungsi, anda boleh menggunakan kotak dialog Selitkan Fungsi bagi membantu anda memasukkan fungsi lembaran kerja. Apabila anda memasukkan fungsi dalam formula, kotak dialog Selitkan Fungsi memaparkan nama fungsi, setiap argumennya, perihalan fungsi dan setiap argumen, hasil semasa fungsi dan hasil semasa keseluruhan formula.

Untuk memudahkan penciptaan dan pengeditan formula serta meminimumkan ralat menaip dan ralat sintaks, gunakan Formula AutoLengkap. Selepas anda menaipkan = (tanda sama dengan) dan huruf awalan atau pemicu paparan, Excel Online memaparkan, di bawah sel, senarai juntai bawah dinamik bagi fungsi yang sah, argumen dan nama yang sepadan dengan huruf atau pemicu. Anda kemudiannya boleh menyelitkan item daripada senarai juntai bawah ke dalam formula.

Penyarangan fungsi

Dalam kes tertentu, anda mungkin perlu menggunakan fungsi sebagai satu daripada argumen bagi fungsi yang lain. Contohnya, formula berikut menggunakan fungsi AVERAGE tersarang dan membandingkan hasil dengan nilai 50.

Fungsi tersarang

1. Fungsi AVERAGE dan SUM tersarang dalam fungsi IF.

Pengembalian yang sah    Apabila fungsi tersarang digunakan sebagai argumen, fungsi tersarang mesti mengembalikan jenis nilai yang sama seperti yang digunakan oleh argumen. Contohnya, jika argumen mengembalikan nilai TRUE atau FALSE, fungsi tersarang mesti mengembalikan nilai TRUE atau FALSE. Jika sebaliknya, Excel Online akan memaparkan nilai ralat #VALUE! .

Had tahap penyarangan    Formula boleh mengandungi sehingga tujuh tahap fungsi tersarang. Apabila satu fungsi (kita akan memanggilnya Fungsi B) digunakan sebagai argumen dalam fungsi yang lain (kita akan memanggilnya Fungsi A), Fungsi B bertindak sebagai fungsi tahap kedua. Contohnya, kedua-dua fungsi AVERAGE dan fungsi SUM adalah fungsi tahap kedua jika ia digunakan sebagai argumen fungsi IF. Fungsi tersarang dalam fungsi AVERAGE tersarang akan menjadi fungsi tahap ketiga, dan sebagainya.

Menggunakan rujukan dalam formula

Rujukan mengenal pasti sel atau julat sel pada lembaran kerja, dan memberitahu Excel Online tempat untuk mencari nilai atau data yang anda ingin gunakan dalam formula. Anda boleh menggunakan rujukan untuk menggunakan data yang terkandung dalam bahagian lembaran kerja yang berlainan dalam satu formula atau menggunakan nilai daripada satu sel dalam beberapa formula. Anda juga boleh merujuk sel pada helaian lain dalam buku kerja yang sama, dan pada buku kerja yang lain. Rujukan kepada sel dalam buku kerja lain dipanggil pautan atau rujukan luaran.

Gaya rujukan A1

Gaya rujukan lalai    Secara lalai, Excel Online menggunakan gaya rujukan A1, yang merujuk kepada lajur dengan huruf (A hingga XFD, berjumlah sebanyak 16,384 lajur) dan merujuk kepada baris dengan nombor (1 hingga 1,048,576). Huruf dan nombor ini dipanggil tajuk baris dan lajur. Untuk merujuk kepada sel, masukkan huruf lajur diikuti dengan nombor baris. Contohnya, B2 merujuk kepada sel di persilangan lajur B dan baris 2.

Untuk merujuk

Gunakan

Sel dalam lajur A dan baris 10

A10

Julat sel dalam lajur A dan baris 10 hingga 20

A10:A20

Julat sel dalam baris 15 dan lajur B hingga E

B15:E15

Semua sel dalam baris 5

5:5

Semua sel dalam baris 5 hingga 10

5:10

Semua sel dalam lajur H

H:H

Semua sel dalam lajur H hingga J

H:J

Julat sel dalam lajur A hingga E dan baris 10 hingga 20

A10:E20

Membuat rujukan kepada lembaran kerja yang lain    Dalam contoh berikut, fungsi lembaran kerja AVERAGE mengira nilai purata bagi julat B1:B10 di lembaran kerja bernama Pemasaran dalam buku kerja yang sama.

Contoh rujukan helaian
Rujukan kepada julat sel pada lembaran kerja lain dalam buku kerja yang sama

1. Merujuk kepada lembaran kerja bernama Pemasaran

2. Merujuk kepada julat sel di antara B1 dan B10, secara terangkum

3. Memisahkan rujukan lembaran kerja daripada rujukan julat sel

Perbezaan antara rujukan mutlak, relatif dan bercampur

Rujukan relatif    Rujukan sel relatif dalam formula seperti A1, adalah berdasarkan pada kedudukan relatif sel yang mengandungi formula dan sel yang rujukan merujukkan. Jika kedudukan sel yang mengandungi formula berubah, rujukan akan berubah. Jika anda menyalin atau mengisi formula merentasi baris atau lajur ke bawah, rujukan secara automatik diselaraskan. Secara lalai, formula baru menggunakan rujukan relatif. Contohnya, jika anda menyalin atau mengisi rujukan relatif dalam sel B2 kepada sel B3, ia secara automatik melaraskan daripada =A1 kepada =A2.

Formula disalin dengan rujukan relatif
Formula disalin dengan rujukan relatif

Rujukan mutlak    Rujukan sel mutlak dalam formula seperti $A$1, sentiasa merujuk pada sel di lokasi tertentu. Jika kedudukan sel yang mengandungi formula berubah, rujukan mutlak tetap sama. Jika anda menyalin atau mengisi formula merentasi baris atau lajur ke bawah, rujukan mutlak tidak diselaraskan. Secara lalai, formula baru menggunakan rujukan relatif, maka anda mungkin perlu untuk menukarnya kepada rujukan mutlak. Contohnya, jika anda menyalin atau mengisi rujukan mutlak dalam sel B2 kepada sel B3, ia tetap sama dalam kedua-dua sel: = =$A$1.

Formula disalin dengan rujukan mutlak
Formula disalin dengan rujukan mutlak

Rujukan bercampur    Rujukan bercampur mempunyai sama ada lajur mutlak dan baris relatif, atau baris mutlak dan lajur relatif. Rujukan lajur mutlak adalah dalam bentuk $A1, $B1 dan sebagainya. Rujukan baris mutlak adalah dalam bentuk seperti A$1, B$1 dan sebagainya. Jika kedudukan sel yang mengandungi formula berubah, rujukan relatif berubah manakala rujukan mutlak tidak berubah. Jika anda menyalin atau mengisi formula merentasi baris atau lajur ke bawah, rujukan relatif secara automatik diselaraskan dan rujukan mutlak tidak diselaraskan. Contohnya, jika anda menyalin atau mengisi rujukan bercampur daripada sel A2 kepada B3, ia menyelaraskan daripada =A$1 kepada =B$1.

Formula disalin dengan rujukan bercampur
Formula disalin dengan rujukan bercampur

Gaya rujukan 3D

Merujuk berbilang lembaran kerja dengan mudah    Jika anda ingin menganalisis data dalam sel atau julat sel yang sama pada berbilang lembaran kerja dalam buku kerja, gunakan rujukan 3 D. Rujukan 3 D termasuk rujukan sel atau julat, didahului dengan julat nama lembaran kerja. Excel Online menggunakan sebarang lembaran kerja yang disimpan di antara nama permulaan dan nama penghujung bagi rujukan. Contohnya, =SUM(Helaian2:Helaian13!B5) menambahkan semua nilai yang terkandung dalam sel B5 pada semua lembaran kerja antara dan termasuk Helaian 2 dan Helaian 13.

 • Anda boleh menggunakan rujukan 3-D untuk merujuk kepada sel pada helaian lain, untuk mentakrifkan nama dan untuk mencipta formula dengan menggunakan fungsi berikut: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA dan VARPA.

 • Rujukan 3D tidak boleh digunakan dalam formula tatasusunan.

 • Rujukan 3D tidak boleh digunakan dengan operator persilangan (ruang tunggal) atau dalam formula yang menggunakan persilangan tersirat.

Apa yang berlaku apabila anda mengalih, menyalin, menyelitkan atau memadam lembaran kerja    Contoh berikut menerangkan apa yang berlaku apabila anda mengalih, menyalin, menyelitkan atau memadam lembaran kerja yang terkandung dalam rujukan 3-D. Contoh-contoh ini menggunakan formula =SUM(Helaian2:Helaian6!A2:A5) untuk menambah sel A2 hingga A5 pada lembaran kerja 2 hingga 6.

 • Selit atau salin    Jika anda menyelitkan atau menyalin helaian di antara Helaian2 dan Helaian6 (titik akhir dalam contoh ini), Excel Online akan memasukkan semua nilai dalam sel A2 hingga A5 daripada lembaran kerja yang ditambahkan dalam pengiraan.

 • Padam    Jika anda memadamkan helaian di antara Helaian2 dan Helaian6, Excel Online mengalih keluar semua nilainya daripada pengiraan.

 • Alih    Jika anda mengalihkan helaian di antara Helaian2 dan Helaian6 ke lokasi di luar julat lembaran rujukan, Excel Online mengalih keluar semua nilainya daripada pengiraan.

 • Alihkan titik tamat    Jika anda mengalihkan Helaian2 atau Helaian6 ke lokasi lain dalam buku kerja yang sama, Excel Online akan melaraskan pengiraan untuk menampung julat helaian baru di antaranya.

 • Padamkan titik tamat    Jika anda memadamkan Helaian2 atau Helaian6, Excel Online akan melaraskan pengiraan untuk menampung julat helaian di antaranya.

Gaya rujukan R1C1

Anda juga boleh menggunakan gaya rujukan yang kedua-dua baris dan lajur pada lembaran kerja dinomborkan. Gaya rujukan R1C1 berguna untuk menghitung kedudukan baris dan lajur dalam makro. Dalam gaya R1C1, Excel Online menunjukkan lokasi sel dengan "R" diikuti dengan nombor baris dan "C" diikuti dengan nombor lajur.

Rujukan

Makna

R[-2]C

rujukan relatif kepada sel dua baris ke atas dan dalam lajur yang sama

R[2]C[2]

Rujukan relatif kepada sel dua baris ke bawah dan dua lajur ke kanan

R2C2

Rujukan mutlak kepada sel dalam baris kedua dan lajur kedua

R[-1]

Rujukan relatif kepada seluruh baris di atas sel aktif

R

Rujukan mutlak kepada baris semasa

Apabila anda merakam makro, Excel Online akan merakamkan beberapa perintah dengan gaya rujukan R1C1. Contohnya, jika anda merakam perintah, seperti mengklik butang AutoJumlah untuk menyelitkan formula yang menambahkan julat sel, Excel Online merakamkan formula dengan rujukan gaya R1C1 dan bukannya gaya A1.

Menggunakan nama dalam formula

Anda boleh mencipta nama tertakrif untuk mewakili sel, julat sel, formula, pemalar atau jadual Excel Online. Nama ialah trengkas bermakna yang memudahkan pemahaman tujuan rujukan sel, pemalar, formula atau jadual, setiap daripadanya mungkin sukar difahami pada kali pertama melihatnya. Maklumat berikut menunjukkan contoh biasa bagi nama dan cara menggunakannya dalam formula boleh meningkatkan kejelasan dan membuatkan formula lebih mudah difahami.

Jenis Contoh

Contoh, menggunakan julat selain nama

Contoh, menggunakan nama

Rujukan

=SUM(A16:A20)

=SUM(Jualan)

Pemalar

=PRODUCT(A12,9.5%)

=PRODUCT(Price,KCTaxRate)

Formula

=TEXT(VLOOKUP(MAX(A16,A20),A16:B20,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

=TEXT(VLOOKUP(MAX(Jualan),MaklumatJualan,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

Jadual

A22:B25

=PRODUCT(Harga,Jadual1[@Kadar Cukai])

Jenis nama

Terdapat beberapa jenis nama yang anda boleh cipta dan gunakan.

Nama tertakrif    Nama yang mewakili sel, julat sel, formula atau nilai pemalar. Anda boleh mencipta nama tertakrif yang tersendiri. Juga, Excel Online kadangkala mencipta nama tertakrif untuk anda, seperti apabila anda mengesetkan kawasan cetak.

Nama jadual    Nama untuk jadual Excel Online yang merupakan koleksi data tentang subjek tertentu yang disimpan dalam rekod (baris) dan medan (lajur). Excel Online mencipta nama jadual Excel Online lalai, iaitu "Table1", "Table2" dan seterusnya, pada setiap kali anda menyelitkan jadual Excel Online, tetapi anda boleh mengubah nama ini untuk menjadikannya lebih bermakna.

Mencipta dan memasukkan nama

Anda mencipta nama dengan menggunakan mencipta nama daripada pemilihan. Anda dengan mudah boleh mencipta nama daripada label lajur dan baris sedia ada menggunakan pilihan sel dalam lembaran kerja.

Nota: Secara lalai, nama menggunakan rujukan sel mutlak.

Anda boleh masukkan nama secara:

 • Menaip    Menaip nama, contohnya, sebagai argumen untuk formula.

 • Menggunakan Formula AutoLengkap    Gunakan senarai juntai bawah Formula AutoLengkap, yang menyenaraikan nama yang sah secara automatik untuk anda.

Menggunakan formula tatasusunan dan pemalar tatasusunan

Excel Online tidak menyokong penciptaan formula tatasusunan. Anda boleh melihat hasil formula tatasusunan yang dicipta dalam aplikasi desktop Excel, tetapi anda tidak boleh mengedit atau mengiranya semula. Jika anda mempunyai aplikasi desktop Excel, klik Buka dalam Excel untuk menggunakan tatasusunan.

Contoh tatasusunan berikut mengira jumlah nilai tatasusunan harga saham dan syer, tanpa menggunakan baris sel untuk mengira dan memaparkan nilai individu bagi setiap saham.

Formula tatasusunan yang menghasilkan hasil tunggal
Formula tatasusunan yang menghasilkan hasil tunggal

Apabila anda memasukkan formula ={SUM(B2:D2*B3:D3)} sebagai formula tatasusunan, ia mendarabkan Saham dan Harga bagi setiap saham kemudian menambah hasil pengiraan tersebut bersama.

Untuk mengira berbilang hasil    Sesetengah fungsi lembaran kerja mengembalikan tatasusunan nilai atau memerlukan tatasusunan nilai sebagai argumen. Untuk mengira berbilang hasil dengan formula tatasusunan, anda mesti memasukkan tatasusunan ke dalam julat sel yang mempunyai bilangan baris dan lajur yang sama sebagai argumen tatasusunan.

Contohnya, diberikan satu siri tiga angka jualan (lajur B) untuk siri tiga bulan (lajur A), fungsi TREND menentukan nilai garis lurus bagi angka jualan. Untuk memaparkan semua hasil formula, ia dimasukkan dalam tiga sel dalam lajur C (C1:C3).

Formula tatasusunan yang menghasilkan hasil berbilang
Formula tatasusunan yang menghasilkan hasil berbilang

Apabila anda memasukkan formula =TREND(B1:B3,A1:A3) sebagai formula tatasusunan, ia menghasilkan tiga hasil berasingan (22196, 17079 dan 11962), berdasarkan tiga angka jualan dan tiga bulan.

Menggunakan pemalar tatasusunan

Dalam formula biasa, anda boleh memasukkan rujukan kepada sel yang mengandungi nilai, atau nilai itu sendiri, juga dipanggil pemalar. Begitu juga, dalam formula tatasusunan anda boleh memasukkan rujukan kepada tatasusunan atau memasukkan tatasusunan nilai yang terkandung dalam sel, juga dipanggil pemalar tatasusunan. Formula tatasusunan menerima pemalar dengan cara yang sama formula bukan tatasusunan lakukan, tetapi anda mesti memasukkan pemalar tatasusunan dalam format tertentu.

Pemalar tatasusunan boleh mengandungi nombor, teks, nilai logik seperti TRUE dan FALSE atau nilai ralat seperti #T/B. Jenis nilai yang berlainan boleh berada dalam pemalar tatasusunan yang sama — contohnya, {1,3,4;TRUE,FALSE,TRUE}. Nombor dalam pemalar tatasusunan boleh merupakan integer, perpuluhan atau format saintifik. Teks mesti terkurung dalam tanda petikan berganda — contohnya, "Selasa".

Pemalar tatasusunan tidak boleh mengandungi rujukan sel, lajur atau baris yang tidak sama panjang, formula atau aksara khas $ (tanda dolar), tanda kurungan, atau % (tanda peratus).

Apabila anda formatkan pemalar tatasusunan, pastikan anda:

 • Mengurungnya dalam pendakap ( { } ).

 • Mengasingkan nilai dalam lajur yang berbeza dengan menggunakan koma (,). Contohnya, untuk mewakili nilai 10, 20, 30 dan 40, anda masukkan {10,20,30,40}. Pemalar tatasusunan ini dikenali sebagai tatasusunan 1-kali-4 dan bersamaan dengan rujukan lajur 1-baris-kali-4.

 • Mengasingkan nilai dalam baris yang berbeza menggunakan koma bertitik (;). Contohnya, untuk mewakili nilai 10, 20, 30 dan 40 dalam satu baris dan 50, 60, 70 dan 80 dalam baris betul-betul di bawahnya, anda masukkan pemalar tatasusunan 2-kali-4: {10,20,30,40;50,60,70,80}.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×