Gambaran keseluruhan XML dalam Excel

Gambar rajah XML

Microsoft Excel memudahkan anda mengimport data Bahasa Penanda Boleh Perluas (XML) yang dicipta dari pangkalan data dan aplikasi lain, untuk memetakan unsur XML daripada skema XML kepada sel lembaran kerja dan untuk mengeksport data XML yang disemak untuk interaksi dengan pangkalan data dan aplikasi lain. Bayangkan ciri XML ini sebagai menukar Office Excel kepada penjana fail data XML dengan antara muka pengguna yang biasa.

Dalam artikel ini

Mengapa menggunakan XML dalam Excel?

Data XML dan fail skema

Senario utama XML dan Excel

Proses asas menggunakan data XML dalam Excel

Mengendalikan peta XML

Menggunakan anak tetingkap tugas Sumber XML

Jenis unsur dan ikonnya

Mengendalikan sel berpeta tunggal

Mengendalikan sel berulang dalam jadual XML

Pertimbangan keselamatan peta XML

Mengimport data XML

Mengendalikan skema tersimpul

Mengeksport data XML

Menggunakan fail Format Excel Office Open XML didayakan makro

Mengapa menggunakan XML dalam Excel?

XML ialah teknologi yang direka bentuk untuk menguruskan dan berkongsi data berstruktur dalam fail teks boleh dibaca manusia. XML mengikut garis panduan standard industri dan boleh diproses dengan pelbagai pangkalan data dan aplikasi. Dengan XML, pereka bentuk aplikasi boleh mencipta tag tersuai, struktur data dan skema yang tersendiri. Secara ringkas, XML sangat memudahkan takrifan, penghantaran, pengesahihan dan pentafsiran data antara pangkalan data, aplikasi dan organisasi.

Data XML dan fail skema

Excel bekerja terutamanya dengan dua jenis fail XML:

 • Fail data XML (.xml) yang mengandungi tag tersuai dan data berstruktur.

 • Fail skema (.xsd) yang mengandungi tag skema yang menguatkuasakan peraturan seperti jenis dan pengesahihan data.

Standard XML juga mentakrifkan fail Transformasi Bahasa Helaian Gaya Boleh Perluas (XSLT) (.xslt), yang digunakan untuk menggunakan gaya dan menukar data XML kepada format persembahan yang berbeza. Anda boleh menggunakan pengubahan ini sebelum mengimport fail XML ke Excel dan selepas mengeksport fail XML dari Excel. Jika fail XSLT dipautkan ke fail data XML yang anda import ke Excel, anda mempunyai opsyen untuk menggunakan atau tidak menggunakan pemformatan sebelum data ditambahkan pada lembaran kerja tetapi hanya apabila anda membuka fail XML menggunakan perintah Buka dari dalam Excel. Pilih jenis fail Fail XML (*.xml) sebelum anda klik butang Buka untuk melihat fail XML dalam folder.

Senario utama XML dan Excel

Dengan XML dan Excel, anda boleh menguruskan buku kerja dan data dengan cara yang tidak mungkin dapat dilakukan atau sangat sukar dilakukan sebelum ini. Dengan peta XML, anda boleh menambah, mengenal pasti dan menyari data perniagaan tertentu dari dokumen Excel dengan mudah. Contohnya, invois yang mengandungi nama dan alamat pelanggan atau laporan yang mengandungi hasil kewangan suku akhir tahun lalu bukan lagi sekadar laporan statik. Anda boleh mengimport maklumat ini dengan mudah dari pangkalan data dan aplikasi, menyemaknya dan mengeksportnya ke pangkalan data dan aplikasi yang sama atau yang lain.

Berikut ialah senario utama yang direka bentuk untuk ciri-ciri XML tangani:

 • Meluaskan kefungsian templat Excel sedia ada dengan memetakan unsur XML pada sel sedia ada. Ini memudahkan lagi tindakan meletakkan data XML ke dalam templat anda dan mengeluarkannya dari templat tanpa perlu mereka bentuknya semula.

 • Menggunakan data XML sebagai input kepada model pengiraan sedia ada dengan memetakan unsur XML pada lembaran kerja sedia ada.

 • Mengimport data XML ke dalam buku kerja baru.

 • Mengimport data XML dari perkhidmatan Web ke dalam lembaran kerja Excel anda.

 • Mengeksport data dalam sel dipetakan ke fail data XML yang tidak bersandar pada data lain dalam buku kerja.

Halaman Atas

Proses asas menggunakan data XML dalam Excel

Gambar rajah berikut menunjukkan cara fail dan pengendalian yang berbeza bekerja sama apabila anda menggunakan XML dengan Excel. Pada dasarnya, terdapat lima fasa dalam proses:

Gambaran keseluruhan cara Excel bekerja dengan data XML

Langkah 1 Menambah fail skema XML (.xsd) pada buku kerja

Petak bual 2 Memetakan unsur skema XML pada sel individu atau jadual XML

Petak bual 3 Mengimport fail data XML (.xml) dan mengikat unsur XML pada sel dipetakan

Petak bual 4 Memasukkan data, mengalihkan sel dipetakan dan menggunakan kefungsian Excel sambil mengekalkan struktur dan takrifan XML

Petak bual 5 Mengeksport data disemak dari sel dipetakan ke fail data XML

Mengendalikan peta XML

Anda boleh mencipta atau membuka buku kerja dalam Excel, melampirkan fail skema XML (.xsd) pada buku kerja kemudian menggunakan anak tetingkap tugas Sumber XML untuk memetakan unsur skema XML pada sel individu atau jadual. Selepas anda memetakan unsur XML pada lembaran kerja anda, anda boleh mengimport data XML ke dalam sel dipetakan dan mengeksport data XML keluar dari sel dipetakan.

Apabila anda menambah fail skema XML (.xsd) pada buku kerja anda, anda akan mencipta peta XML. Secara umum, peta XML digunakan untuk mencipta sel dipetakan dan untuk menguruskan perhubungan antara sel dipetakan dan unsur individu dalam skema XML. Selain itu, peta XML ini digunakan untuk mengikat kandungan sel dipetakan pada unsur dalam skema semasa anda mengimport atau mengeksport fail data XML (.xml).

Terdapat dua jenis sel dipetakan yang anda boleh cipta: sel berpeta tunggal dan sel berulang (yang muncul sebagai jadual XML). Untuk menjadikan rekaan lembaran kerja anda lebih fleksibel, anda boleh menyeret sel dipetakan di mana-mana pada lembaran kerja dan dalam sebarang tertib walaupun berbeza dengan skema XML. Anda boleh juga memilih unsur untuk dipetakan dan tidak dipetakan.

Pentingnya anda mengetahui peraturan berikut mengenai peta XML:

 • Satu buku kerja boleh mengandungi satu peta XML atau lebih.

 • Anda hanya boleh memetakan satu unsur ke satu lokasi dalam buku kerja pada satu masa.

 • Setiap peta XML ialah entiti tidak bersandar, walaupun jika berbilang peta XML dalam buku kerja yang sama merujuk kepada skema yang sama.

 • Satu peta XML hanya boleh mengandungi satu unsur akar. Jika anda menambah skema yang mentakrifkan lebih daripada satu unsur akar, anda akan digesa untuk memilih unsur akar yang akan digunakan pada peta XML yang baru.

Menggunakan anak tetingkap tugas Sumber XML

Anda menggunakan anak tetingkap tugas Sumber XML untuk menguruskan peta XML. Untuk membukanya, pada tab Pembangun dalam kumpulan XML, klik Sumber. Gambar rajah berikut menunjukkan ciri-ciri utama anak tetingkap tugas ini.

Anak tetingkap tugas Sumber XML

1.  Menyenaraikan peta XML yang telah ditambahkan pada buku kerja

2.  Memaparkan senarai berhierarki unsur XML dalam peta XML yang sedang tersenarai

3.  Mengesetkan opsyen semasa mengendalikan anak tetingkap tugas Sumber XML dan data XML seperti cara membuat pratonton data dan mengawal tajuk

4.  Membuka kotak dialog Peta XML yang anda boleh gunakan untuk menambah, memadamkan atau menamakan semula peta XML

5.  Mengesahkan sama ada anda boleh mengeksport data XML menerusi peta XML semasa

Halaman Atas

Jenis unsur dan ikonnya

Jadual berikut meringkaskan setiap jenis unsur XML yang boleh mengendalikan Excel dan ikon yang digunakan untuk mewakili setiap jenis unsur.

Jenis unsur

Ikon

Unsur induk

Imej butang

Unsur induk yang diperlukan

Imej Butang

Unsur induk berulang

Imej Ikon

Unsur induk berulang yang diperlukan

Imej Ikon

Unsur anak

Imej butang

Unsur anak yang diperlukan

Imej ikon

Unsur anak berulang

Ikon imej

Unsur anak berulang yang diperlukan

Imej ikon

Atribut

Imej ikon

Atribut yang diperlukan

Imej Ikon

Kandungan ringkas dalam struktur kompleks

Imej Ikon

Kandungan ringkas dalam struktur kompleks yang diperlukan

Imej Butang

Halaman Atas

Mengendalikan sel berpeta tunggal

Sel berpeta tunggal ialah sel yang telah dipetakan pada unsur XML yang tidak berulang. Anda boleh mencipta sel berpeta tunggal dengan menyeret unsur XML yang tidak berulang dari anak tetingkap tugas Sumber XML ke atas sel tunggal dalam lembaran kerja anda.

Semasa anda menyeret unsur XML yang tidak berulang ke atas lembaran kerja, anda boleh menggunakan tag pintar untuk memilih nama unsur XML yang akan dirangkumi sebagai tajuk di atas atau betul-betul di sebelah kiri sel berpeta tunggal atau anda boleh menggunakan nilai sel sedia ada sebagai tajuk.

Anda boleh juga menggunakan formula dalam sel berpeta tunggal jika sel itu dipetakan pada unsur XML dengan jenis data Takrifan Skema XML (XSD) yang ditafsirkan oleh Excel sebagai nombor, tarikh atau masa.

Halaman Atas

Mengendalikan sel berulang dalam jadual XML

Jadual XML serupa dari segi rupa dan kefungsian dengan jadual Excel. Jadual XML ialah jadual Excel yang telah dipetakan pada satu unsur berulang XML atau lebih. Setiap lajur dalam jadual XML mewakili unsur XML.

Jadual XML dicipta apabila anda:

 • Menggunakan perintah Import (dalam kumpulan XML pada tab Pembangun) untuk mengimport fail data XML.

 • Menggunakan perintah Buka dari dalam Excel untuk membuka fail data XML kemudian memilih Sebagai jadual XML dalam kotak dialog Buka XML.

 • Menggunakan perintah Daripada Import Data XML (dari butang perintah Daripada Sumber Lain dalam kumpulan Dapatkan Data Luaran, pada tab Data) untuk mengimport fail data XML kemudian memilih Jadual XML dalam lembaran kerja yang wujud atau lembaran kerja Baru dalam kotak dialog Import Data.

 • Menyeret satu unsur berulang atau lebih daripada anak tetingkap tugas Sumber XML kepada lembaran kerja.

Apabila anda mencipta jadual XML, nama unsur XML digunakan secara automatik sebagai tajuk lajur. Anda boleh mengubahnya kepada sebarang tajuk lajur yang anda inginkan. Namun, nama unsur XML asal sentiasa digunakan apabila anda mengeksport data dari sel dipetakan.

Dua opsyen di bawah butang Opsyen dalam anak tetingkap tugas Sumber XML berguna apabila anda mengendalikan jadual XML:

 • Cantumkan Unsur Secara Automatik Apabila Memetakan     Apabila dipilih, Excel mencipta satu jadual XML daripada berbilang medan semasa ia diletakkan pada lembaran kerja. Opsyen ini berfungsi selagi berbilang medan diletakkan pada baris yang sama, secara sebelah menyebelah. Apabila opsyen ini dikosongkan, setiap unsur muncul sebagai jadual XML tersendiri.

 • Data Saya Mempunyai Tajuk     Apabila dipilih, data tajuk sedia ada digunakan sebagai tajuk lajur bagi unsur berulang yang anda petakan pada lembaran kerja anda. Apabila opsyen ini dikosongkan, nama unsur XML digunakan sebagai tajuk lajur.

Dengan jadual XML, anda boleh mengimport, mengeksport, mengisih, menapis dan mencetak data dengan mudah berdasarkan pada sumber data XML. Namun, jadual XML mempunyai beberapa pengehadan berkenaan cara ia boleh diatur pada lembaran kerja.

 • Jadual XML berasaskan baris, ini bermakna ia berkembang dari baris pengepala turun ke bawah. Anda tidak boleh menambah entri baru di atas baris sedia ada.

 • Anda tidak boleh mengubah urutan jadual XML supaya entri baru boleh ditambahkan ke kanan.

Anda boleh menggunakan formula dalam lajur yang dipetakan pada unsur XML dengan jenis data Takrifan Skema XML (XSD) yang ditafsirkan oleh Excel sebagai nombor, tarikh atau masa. Seperti dalam jadual Excel, formula dalam jadual XML diisikan dalam lajur apabila baris baru ditambahkan pada jadual.

Pertimbangan keselamatan peta XML

Peta XML dan maklumat sumber datanya disimpan dengan buku kerja Excel, bukannya lembaran kerja khusus. Pengguna berniat jahat boleh melihat maklumat peta ini dengan makro Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Tambahan pula, jika anda menyimpan buku kerja sebagai Fail Format Excel Office Open XML didayakan makro, maklumat peta ini boleh dilihat melalui Microsoft Notepad atau program pengeditan teks yang lain.

Jika anda ingin terus menggunakan maklumat peta tetapi mengalih keluar maklumat sumber data yang mungkin sensitif, anda boleh memadamkan takrifan sumber data skema XML daripada buku kerja tetapi masih mengeksport data XML, dengan mengosongkan kotak semak Simpan definisi sumber data dalam buku kerja dalam kotak dialog Sifat Peta XML yang tersedia daripada perintah Sifat Peta dalam kumpulan XML pada tab Pembangun.

Jika anda memadamkan lembaran kerja sebelum anda memadamkan peta, maklumat peta mengenai sumber data dan maklumat sensitif yang lain masih disimpan dalam buku kerja. Jika anda mengemas kini buku kerja untuk mengalih keluar maklumat sensitif, pastikan anda memadamkan peta XML sebelum anda memadamkan lembaran kerja agar maklumat peta itu dialih keluar secara kekal daripada buku kerja.

Halaman Atas

Mengimport data XML

Anda boleh mengimport data XML ke dalam peta XML sedia ada dalam buku kerja anda. Semasa anda mengimport data, anda mengikat data daripada fail kepada peta XML yang disimpan dalam buku kerja anda. Ini bermakna setiap unsur data dalam fail data XML mempunyai unsur sepadan dalam skema XML yang anda petakan dari fail Skema XML atau skema tersimpul. Setiap peta XML hanya boleh mempunyai satu ikatan data XML dan ikatan data XML terikat kepada semua pemetaan yang dicipta dari peta tunggal XML.

Anda boleh memaparkan kotak dialog Sifat Peta XML (Klik Sifat Peta dalam kumpulan XML pada tab Pembangun.), yang mempunyai tiga opsyen, semuanya dipilih secara lalai, iaitu anda boleh setkan atau kosongkan untuk mengawal kelakuan ikatan data XML:

 • Mengesahkan data terhadap skema untuk import dan eksport    Menentukan sama ada Excel mengesahkan data terhadap peta XML apabila mengimport data. Klik opsyen ini apabila anda ingin memastikan bahawa data XML yang anda import mematuhi skema XML.

 • Menulis ganti data sedia ada dengan data baru    Menentukan sama ada data ditulis ganti apabila anda mengimport data. Klik opsyen ini apabila anda ingin menggantikan data semasa dengan data baru, contohnya, apabila data terkini terkandung dalam fail data XML yang baru.

 • Menambah data baru pada jadual XML sedia ada    Menentukan sama ada kandungan sumber data ditambahkan pada data sedia ada pada lembaran kerja. Klik opsyen ini, contohnya, apabila anda menyatukan data daripada beberapa fail data XML yang serupa ke dalam jadual XML atau anda tidak ingin menulis ganti kandungan sel yang mengandungi fungsi.

Apabila anda mengimport data XML, anda mungkin ingin menulis ganti beberapa sel dipetakan tetapi bukan yang lain. Contohnya, beberapa sel dipetakan mungkin mengandungi formula dan anda tidak ingin menulis ganti formula apabila anda mengimport fail XML. Terdapat dua pendekatan yang boleh diambil:

 • Buang peta unsur yang anda tidak ingin ditulis ganti sebelum anda mengimport data XML. Selepas anda mengimport data XML, anda boleh memetakan semula unsur XML pada sel yang mengandungi formula agar anda boleh mengeksport hasil formula ke fail data XML.

 • Cipta dua peta XML daripada skema XML yang sama. Gunakan satu peta XML untuk mengimport data XML. Dalam peta "Import" XML ini, jangan petakan unsur pada sel yang mengandungi formula atau data lain yang anda tidak ingin ditulis ganti. Gunakan peta XML yang satu lagi untuk mengeksport data. Dalam peta "Eksport" XML ini, petakan unsur yang anda ingin eksport ke fail XML.

Note: Keupayaan untuk mengimport data XML daripada perkhidmatan Web dengan fail Sambungan Khidmat Dapat Semula Data (.uxdc) untuk menyambung kepada sumber data yang tidak lagi disokong dalam versi yang lebih baru daripada Excel 2003 menerusi antara muka pengguna. Jika anda membuka buku kerja yang telah dicipta dalam Excel 2003, anda masih boleh melihat data tetapi tidak boleh mengedit atau menyegar semula data sumber.

Mengendalikan skema tersimpul

Jika anda mengimport data XML tanpa mula-mula menambah skema XML yang sepadan untuk mencipta peta XML, Excel akan cuba menyimpul skema untuk anda berdasarkan pada tag yang ditakrifkan dalam fail data XML. Skema tersimpul disimpan dengan buku kerja dan skema ini membenarkan anda mengendalikan data XML jika fail skema XML tidak dikaitkan dengan buku kerja.

Apabila anda mengendalikan data XML diimport yang mempunyai skema tersimpul, anda boleh juga menyesuaikan anak tetingkap tugas Sumber XML. Pilih opsyen Pratonton Data dalam Anak Tetingkap Tugas daripada butang Opsyen untuk memaparkan baris pertama data sebagai data sampel dalam senarai unsur, jika data XML yang diimport anda dikaitkan dengan peta XML dalam sesi semasa Excel.

Anda tidak boleh mengeksport skema tersimpul Excel sebagai fail data skema XML yang berasingan (.xsd). Walaupun terdapat editor skema XML dan kaedah lain untuk mencipta fail skema XML, anda mungkin tidak mempunyai capaian mudah kepadanya atau mengetahui cara menggunakannya. Sebagai alternatif, anda boleh menggunakan Tambahan Alat Excel 2003 XML Versi 1.1 yang boleh mencipta fail skema daripada peta XML. Untuk maklumat lanjut, lihat Menggunakan Tambahan Alat Excel 2003 XML Versi 1.1.

Mengeksport data XML

Anda mengeksport data XML dengan mengeksport kandungan sel dipetakan pada lembaran kerja. Apabila anda mengeksport data, Excel menggunakan peraturan berikut bagi menentukan data untuk disimpan dan cara menyimpannya:

 • Item kosong tidak dicipta apabila sel kosong wujud untuk unsur pilihan tetapi item kosong dicipta apabila sel kosong wujud untuk unsur yang diperlukan.

 • Pengekodan Format Transformasi Unikod-8 (UTF-8) digunakan untuk menulis data.

 • Semua ruang nama ditakrifkan dalam unsur Akar XML.

 • Excel menulis ganti awalan ruang nama yang sedia ada. Ruang nama lalai diuntukkan dengan awalan ns0. Ruang nama yang berturutan ditentukan sebagai ns1, ns2 hingga ns<count> yang mana <count> ialah bilangan ruang nama yang ditulis pada fail XML.

 • Nod komen tidak dikekalkan.

Anda boleh memaparkan kotak dialog Sifat Peta XML (Klik Sifat Peta dalam kumpulan XML pada tab Pembangun.) kemudian gunakan opsyen Sahihkan data berbanding skema untuk mengimport dan mengeksport (diaktifkan secara lalai) untuk menentukan sama ada Excel mengesahkan data terhadap peta XML apabila mengeksport data. Klik opsyen ini apabila anda ingin memastikan data XML yang anda eksport mematuhi skema XML.

Menggunakan Fail Format Excel Office Open XML Didayakan Makro

Anda boleh menyimpan buku kerja Excel dalam pelbagai format fail termasuk Fail Format Excel Office Open XML didayakan makro (.xlsm). Excel mempunyai skema XML tertakrif yang mentakrifkan kandungan buku kerja Excel termasuk tag XML yang menyimpan semua maklumat buku kerja seperti data dan sifat serta mentakrifkan struktur keseluruhan buku kerja. Aplikasi tersuai boleh menggunakan Fail Format Excel Office XML yang didayakan makro. Contohnya, pembangun mungkin ingin mencipta aplikasi tersuai untuk mencari data dalam berbilang buku kerja yang disimpan dalam format fail ini dan mencipta sistem laporan berdasarkan pada data yang ditemui.

Halaman Atas

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×