Gambaran keseluruhan Formula dalam Excel

Gambaran keseluruhan Formula dalam Excel

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Jika anda pengguna baru Excel, anda akan menemui ia adalah lebih daripada hanya grid yang anda masukkan nombor dalam lajur atau baris tidak lama lagi. Pasti, anda boleh menggunakan Excel untuk mencari jumlah bagi lajur atau baris nombor, tetapi anda boleh juga mengira pembayaran gadai janji, menyelesaikan masalah matematik atau Kejuruteraan atau mencari senario kes terbaik berdasarkan nombor pemboleh ubah yang anda pasang masuk.

Excel melakukan ini dengan menggunakan Formula dalam sel. Formula melaksanakan pengiraan atau tindakan lain pada data dalam lembaran kerja anda. Formula sentiasa bermula dengan tanda sama dengan (=), yang boleh diikuti dengan nombor, operator Matematik (seperti yang + atau - Daftar untuk penambahan atau penolakan), terbina dalam dan fungsi Excel, yang benar-benar boleh mengembangkan kuasa formula.

Contohnya, formula berikut mendarab 2 dengan 3 kemudian menambah 5 kepada hasil tersebut untuk memberikan jawapan, 11.

= 2 * 3 + 5

Berikut adalah beberapa contoh formula tambahan yang anda boleh masukkan dalam lembaran kerja.

 • =A1+A2+A3    Menambah nilai dalam sel A1, A2 dan A3.

 • =Sum(a1:A10)    Menggunakan fungsi SUM untuk mengembalikan jumlah nilai dalam A1 hingga A10.

 • =TODAY()    Mengembalikan tarikh semasa.

 • =UPPER("Hello")     Menukarkan teks "hello" kepada "HELLO" dengan menggunakan fungsi UPPER.

 • = IF(A1>0)    Menggunakan fungsi IF untuk menguji sel A1 untuk menentukan jika ia mengandungi nilai yang lebih besar daripada 0.

Formula juga boleh mengandungi sebarang atau semua yang berikut: fungsi, rujukan, operatordan pemalar.

Bahagian formula   

Bahagian formula

1. fungsi: fungsi sisihan piawai mengembalikan nilai pi: 3.142...

2. rujukan: A2 mengembalikan nilai dalam sel A2.

3. pemalar: nombor atau nilai teks yang dimasukkan secara terus ke dalam formula, seperti 2.

4. operator: yang ^ operator (karet) menaikkan nombor kepada kuasa dan * (asterisk) operator mendarabkan nombor.

Pemalar ialah nilai yang tidak dikira; Ia sentiasa kekal sama. Contohnya, tarikh 10/9/2008, nombor 210 dan teks "Pendapatan suku tahunan" adalah pemalar semua. Ada ungkapan atau nilai yang terhasil daripada ungkapan bukan pemalar. Jika anda menggunakan pemalar dalam formula dan bukannya rujukan kepada sel (contohnya, = 30 + 70 + 110), hasil perubahan hanya jika anda mengubah suai formula. Secara umum, anda digalakkan untuk meletakkan pemalar dalam sel individu yang mereka boleh diubah dengan mudah jika perlu, kemudian rujukan sel tersebut dalam Formula.

Operator tentukan jenis pengiraan yang anda ingin laksanakan pada unsur formula. Excel mengikuti Peraturan matematik umum untuk pengiraan, iaitu tanda kurungan, skil, Pendaraban dan pembahagian, dan penambahan dan penolakanatau singkatan PEMDAS (Sila alasan saya kepada Mak Sally). Menggunakan tanda kurungan membenarkan anda untuk mengubah tertib pengiraan tersebut.

Jenis operator. Terdapat empat jenis operator pengiraan: aritmetik, perbandingan, perangkaian teksdan rujukan.

 • Operator aritmetik

  Untuk melakukan operasi matematik asas seperti penambahan, penolakan, pendaraban atau pembahagian; menggabungkan nombor dan menghasilkan keputusan berangka, gunakan operator aritmetik berikut.

  Operator aritmetik

  Makna

  Contoh

  + (tanda tambah)

  Penambahan

  = 3 + 3

  - (tanda tolak)

  Penolakan
  Penafian

  =3–3
  =-3

  * (asterisk)

  Pendaraban

  = 3 * 3

  / (garis miring)

  Pembahagian

  = 3/3

  % (tanda peratus)

  Peratus

  30%

  ˆ (karet)

  Pengeksponenan

  = 3 ^ 3

 • Operator perbandingan

  Anda boleh membandingkan dua nilai dengan operator berikut. Apabila dua nilai berbanding dengan menggunakan operator ini, Hasilnya ialah nilai logik — sama ada TRUE atau FALSE.

  Operator perbandingan

  Makna

  Contoh

  = (tanda sama dengan)

  Sama dengan

  = A1 = B1

  > (tanda lebih besar daripada)

  Lebih besar daripada

  = A1 > B1

  < (tanda kurang daripada)

  Kurang daripada

  = A1 < B1

  >= (tanda lebih besar daripada atau sama dengan)

  Lebih besar daripada atau sama dengan

  = A1 > = B1

  >= (tanda kurang daripada atau sama dengan)

  Kurang daripada atau sama dengan

  = A1 < = B1

  <> (tanda tidak sama dengan)

  Tidak sama dengan

  = A1 <> B1

 • Operator perangkaian teks

  Menggunakan ampersan (&) untuk merangkaikan (cantum) satu atau lebih rentetan teks bagi menghasilkan sepotong teks tunggal.

  Operator teks

  Makna

  Contoh

  & (ampersan)

  Menyambungkan, atau merangkaikan, dua nilai untuk menghasilkan satu nilai teks berterusan

  = "North" & "wind" menghasilkan "Northwind".
  Tempat A1 memegang "Nama keluarga" dan B1 memegang "Nama pertama", A1 = & "," & B1 menghasilkan "Nama keluarga, nama pertama".

 • Operator rujukan

  Menggabungkan julat sel untuk pengiraan dengan operator berikut.

  Operator rujukan

  Makna

  Contoh

  : (titik bertindih)

  Operator julat, yang menghasilkan satu rujukan kepada semua sel antara dua rujukan, termasuk dua rujukan tersebut.

  B5:B15

  , (koma)

  Operator kesatuan, yang menggabungkan berbilang rujukan menjadi satu rujukan

  =SUM(B5:B15,D5:D15)

  (ruang)

  Operator persilangan, yang menghasilkan satu rujukan pada sel biasa untuk dua rujukan

  B7:D7 C6:C8

Halaman Atas

Dalam beberapa kes, tertib yang pengiraan sedang dilakukan boleh menjejaskan pulangan nilai formula, maka adalah penting untuk memahami cara tertib ditentukan dan cara mengubah tertib untuk memperolehi hasil yang anda inginkan.

 • Tertib pengiraan

  Formula mengira nilai dalam tertib tertentu. Formula Excel sentiasa bermula dengan tanda sama dengan (=). Excel mentafsirkan aksara selepas tanda sama dengan sebagai formula. Selepas tanda sama dengan adalah unsur yang akan dikirakan (kendalian), seperti pemalar atau rujukan sel. Ia dipisahkan oleh operator pengiraan. Excel mengira formula dari kiri ke kanan, mengikut tertib tertentu bagi setiap operator dalam formula.

 • Pendahuluan operator dalam Formula Excel

  Jika anda menggabungkan beberapa operator dalam formula tunggal, Excel melakukan operasi dalam tertib yang ditunjukkan dalam Jadual berikut. Jika formula mengandungi operator dengan keutamaan sama — contohnya, jika formula mengandungi operator Pendaraban dan pembahagian — Excel menilai operator dari kiri ke kanan.

  Operator

  Perihalan

  : (titik bertindih)

  (ruang tunggal)

  , (koma)

  Operator rujukan

  Penafian (seperti dalam –1)

  %

  Peratus

  ^

  Pengeksponenan

  * dan /

  Pendaraban dan pembahagian

  + dan –

  Penambahan dan penolakan

  &

  Menghubungkan dua rentetan teks (perangkaian)

  =
  < >
  <=
  >=
  <>

  Perbandingan

 • Menggunakan tanda kurung dalam Formula Excel

  Untuk mengubah tertib penilaian, kurung dalam tanda kurungan bahagian formula yang akan dikirakan terlebih dahulu. Contohnya, formula berikut menghasilkan 11 kerana Excel melakukan pendaraban sebelum penambahan. Formula mendarab 2 dengan 3 kemudian menambahkan 5 kepada hasilnya.

  = 5 + 2 * 3

  Sebaliknya, jika anda menggunakan tanda kurungan untuk mengubah sintaks, Excel menambah 5 dan 2 bersama kemudian mendarabkannya dengan 3 untuk menghasilkan 21.

  = (5 + 2) * 3

  Dalam contoh berikut, tanda kurungan yang mengurung bahagian pertama formula memaksa Excel mengira B4+25 terlebih dahulu kemudian membahagikan hasilnya dengan jumlah nilai dalam sel D5, E5 dan F5.

  =(B4+25)/SUM(D5:F5)

  Halaman Atas

Fungsi ialah Formula dipratentukan yang melaksanakan pengiraan menggunakan nilai khusus, dipanggil argumen, dalam tertib tertentu atau struktur. Fungsi boleh digunakan untuk melaksanakan pengiraan yang ringkas atau kompleks. Anda boleh mencari semua fungsi Excel pada tab Formula pada reben:

Pada tab Formula Excel pada reben
 • Sintaks fungsi Excel

  Contoh berikut fungsi ROUND nombor dalam sel A10 yang menggambarkan sintaks fungsi yang.

  Struktur fungsi

  1. struktur. Struktur fungsi bermula dengan tanda sama dengan (=), diikuti dengan nama fungsi, tanda kurung terbuka, argumen untuk fungsi yang dipisahkan oleh koma dan tanda kurung penutup.

  2. Nama fungsi. Bagi Senarai fungsi yang tersedia, klik sel dan tekan SHIFT + F3, yang akan melancarkan dialog Selitkan fungsi .

  Formula Excel - dialog selitkan fungsi

  3. argumen. Argumen boleh merupakan nombor, teks, nilai logik seperti TRUE atau FALSE, tatasusunan, nilai ralat seperti #N/A, atau rujukan sel. Argumen yang anda tentukan mesti menghasilkan nilai yang sah untuk argumen tersebut. Argumen boleh merupakan pemalar, formula atau fungsi lain.

  4. argumen petua alat. Petua alat dengan sintaks dan argumen muncul semasa anda menaip fungsi. Contohnya, taipkan = ROUND ( dan petua alat muncul. Petua alat muncul hanya untuk fungsi terbina dalam.

  Nota: Anda tidak perlu menaipkan fungsi berhuruf, seperti = ROUND, seperti Excel akan secara automatik besarkan huruf pertama nama fungsi untuk anda apabila anda tekan masukkan. Jika anda tersalah eja nama fungsi, seperti =SUME(A1:A10) bukannya = SUM(A1:A10), maka Excel akan mengembalikan #NAME? Ralat.

 • Memasukkan fungsi Excel

  Apabila anda mencipta formula yang mengandungi fungsi, anda boleh menggunakan kotak dialog Selitkan fungsi untuk membantu anda masukkan fungsi lembaran kerja. Setelah anda memilih fungsi daripada dialog Selitkan fungsi Excel akan Lancarkan Bestari fungsi yang memaparkan nama fungsi, setiap argumen, Perihalan fungsi dan setiap argumen, hasil semasa fungsi dan hasil semasa keseluruhan formula.

  Bestari fungsi Excel

  Untuk memudahkan lagi kerja mencipta dan mengedit Formula dan meminimumkan ralat taip dan sintaks, gunakan Formula AutoLengkap. Selepas anda menaip satu = (tanda sama dengan) dan permulaan huruf fungsi, Excel memaparkan senarai juntai bawah dinamik fungsi yang sah, argumen dan nama yang sepadan dengan huruf tersebut. Anda boleh memilih salah satu daripada senarai juntai bawah dan Excel akan masukkan untuk anda.

  AutoLengkap Formula Excel

 • Menyarang fungsi Excel

  Dalam sesetengah kes, anda mungkin perlu menggunakan fungsi sebagai salah satu argumen fungsi lain. Contohnya, formula berikut menggunakan tersarang fungsi AVERAGE dan membandingkan hasil dengan nilai 50.

  Fungsi tersarang

  1. Fungsi AVERAGE dan SUM tersarang dalam fungsi IF.

  Pengembalian yang sah    Apabila fungsi tersarang digunakan sebagai argumen, fungsi tersarang mesti mengembalikan jenis nilai yang sama yang argumen gunakan. Contohnya, jika argumen mengembalikan nilai TRUE atau FALSE, fungsi tersarang mesti mengembalikan nilai TRUE atau FALSE. Jika sebaliknya, Excel memaparkan nilai ralat #VALUE! .

  Had tahap penyarangan    Formula boleh mengandungi sehingga tujuh aras tersarang fungsi. Apabila satu fungsi (akan dipanggil B fungsi ini) digunakan sebagai argumen dalam fungsi lain (kami akan panggilan fungsi ini A), fungsi B bertindak sebagai fungsi aras kedua. Contohnya, fungsi AVERAGE dan fungsi SUM adalah kedua-dua aras kedua fungsi jika ia digunakan sebagai argumen fungsi IF. Fungsi tersarang dalam fungsi AVERAGE tersarang kemudian ialah fungsi aras ketiga dan sebagainya.

  Halaman Atas

Rujukan mengenal pasti sel atau julat sel pada lembaran kerja dan memberitahu Excel tempat untuk mencari nilai atau data yang anda ingin gunakan dalam formula. Anda boleh menggunakan rujukan untuk menggunakan data yang terkandung dalam bahagian lembaran kerja yang berlainan dalam satu formula atau menggunakan nilai daripada satu sel dalam beberapa formula. Anda turut boleh merujuk sel pada helaian lain dalam buku kerja yang sama dan pada buku kerja yang lain. Rujukan kepada sel dalam buku kerja lain dipanggil pautan atau rujukan luaran.

 • Gaya rujukan A1

  Secara lalai, Excel menggunakan gaya rujukan A1 yang merujuk kepada lajur dengan huruf (A hingga XFD, untuk jumlah 16,384 lajur) dan merujuk kepada baris dengan nombor (1 hingga 1,048,576). Huruf dan nombor ini dipanggil tajuk baris dan lajur. Untuk merujuk kepada sel, masukkan huruf lajur yang diikuti dengan nombor baris. Contohnya, B2 merujuk kepada sel pada persilangan lajur B dan baris 2.

  Untuk merujuk

  Gunakan

  Sel dalam lajur A dan baris 10

  A10

  Julat sel dalam lajur A dan baris 10 hingga 20

  A10:A20

  Julat sel dalam baris 15 dan lajur B hingga E

  B15:E15

  Semua sel dalam baris 5

  5:5

  Semua sel dalam baris 5 hingga 10

  5:10

  Semua sel dalam lajur H

  H:H

  Semua sel dalam lajur H hingga J

  H:J

  Julat sel dalam lajur A hingga E dan baris 10 hingga 20

  A10:E20

 • Membuat rujukan kepada sel atau julat sel pada lembaran kerja lain dalam buku kerja yang sama

  Dalam contoh berikut, fungsi AVERAGE mengira nilai purata bagi B1: B10 julat pada lembaran kerja bernama pemasaran dalam buku kerja yang sama.

  Contoh rujukan helaian

  1. Merujuk kepada lembaran kerja bernama Pemasaran

  2. merujuk kepada julat sel daripada B1 untuk B10

  3. seru (!) Memisahkan lembaran kerja rujukan daripada rujukan julat sel

  Nota: Jika lembaran kerja dirujuk mempunyai ruang atau nombor, maka anda perlu menambah koma atas (') sebelum dan selepas nama lembaran kerja, seperti = '123'! A1 atau = 'Januari pendapatan'! A1.

 • Perbezaan antara rujukan mutlak, relatif dan bercampur

  1. Rujukan relatif    Rujukan sel relatif dalam formula seperti A1, adalah berdasarkan pada kedudukan relatif sel yang mengandungi formula dan sel yang rujukan merujukkan. Jika kedudukan sel yang mengandungi formula berubah, rujukan akan berubah. Jika anda menyalin atau mengisi formula merentasi baris atau lajur ke bawah, rujukan secara automatik diselaraskan. Secara lalai, formula baru menggunakan rujukan relatif. Contohnya, jika anda menyalin atau mengisi rujukan relatif dalam sel B2 kepada sel B3, ia secara automatik melaraskan daripada =A1 kepada =A2.

   Formula disalin dengan rujukan relatif   

   Formula disalin dengan rujukan relatif

  2. Rujukan mutlak    Rujukan sel mutlak dalam formula seperti $A$1, sentiasa merujuk pada sel di lokasi tertentu. Jika kedudukan sel yang mengandungi formula berubah, rujukan mutlak tetap sama. Jika anda menyalin atau mengisi formula merentasi baris atau lajur ke bawah, rujukan mutlak tidak diselaraskan. Secara lalai, formula baru menggunakan rujukan relatif, maka anda mungkin perlu untuk menukarnya kepada rujukan mutlak. Contohnya, jika anda menyalin atau mengisi rujukan mutlak dalam sel B2 kepada sel B3, ia tetap sama dalam kedua-dua sel: = =$A$1.

   Formula disalin dengan rujukan mutlak   

   Formula disalin dengan rujukan mutlak
  3. Rujukan bercampur    Rujukan bercampur mempunyai sama ada lajur mutlak dan baris relatif, atau baris mutlak dan lajur relatif. Rujukan lajur mutlak adalah dalam bentuk $A1, $B1 dan sebagainya. Rujukan baris mutlak adalah dalam bentuk seperti A$1, B$1 dan sebagainya. Jika kedudukan sel yang mengandungi formula berubah, rujukan relatif berubah manakala rujukan mutlak tidak berubah. Jika anda menyalin atau mengisi formula merentasi baris atau lajur ke bawah, rujukan relatif secara automatik diselaraskan dan rujukan mutlak tidak diselaraskan. Contohnya, jika anda menyalin atau mengisi rujukan bercampur daripada sel A2 kepada B3, ia menyelaraskan daripada =A$1 kepada =B$1.

   Formula disalin dengan rujukan bercampur   

   Formula disalin dengan rujukan bercampur

 • Gaya rujukan 3D

  Merujuk berbilang lembaran kerja dengan mudah    Jika anda ingin menganalisis data dalam sel atau julat sel yang sama pada berbilang lembaran kerja dalam buku kerja, gunakan rujukan 3-D. Rujukan 3-D termasuk rujukan sel atau julat, didahului dengan julat nama lembaran kerja. Excel menggunakan sebarang lembaran kerja yang disimpan di antara nama yang bermula dan berakhir bagi rujukan. Contohnya, =SUM(Helaian2:Helaian13!B5) menambah semua nilai yang terkandung di dalam sel B5 pada semua lembaran kerja antara dan termasuk Helaian 2 dan Helaian 13.

  • Anda boleh menggunakan rujukan 3-D untuk merujuk kepada sel pada helaian lain, untuk mentakrifkan nama dan untuk mencipta formula dengan menggunakan fungsi berikut: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA dan VARPA.

  • Rujukan 3D tidak boleh digunakan dalam formula tatasusunan.

  • Rujukan 3D tidak boleh digunakan dengan operator persilangan (ruang tunggal) atau dalam formula yang menggunakan persilangan tersirat.

  Apa yang berlaku apabila anda mengalih, menyalin, menyelitkan atau memadam lembaran kerja    Contoh berikut menerangkan apa yang berlaku apabila anda mengalih, menyalin, menyelitkan atau memadam lembaran kerja yang terkandung dalam rujukan 3-D. Contoh-contoh ini menggunakan formula =SUM(Helaian2:Helaian6!A2:A5) untuk menambah sel A2 hingga A5 pada lembaran kerja 2 hingga 6.

  • Menyelitkan atau menyalin    Jika anda menyelitkan atau menyalin helaian di antara Helaian2 dan Helaian6 (titik tamat dalam contoh ini), Excel memasukkan semua nilai dalam sel A2 hingga A5 daripada lembaran kerja yang ditambah dalam pengiraan.

  • Memadam    Jika anda memadam helaian di antara Helaian2 dan Helaian6, Excel mengalih keluar semua nilainya daripada pengiraan.

  • Mengalih    Jika anda mengalih helaian di antara Helaian2 dan Helaian6 ke lokasi di luar julat lembaran kerja dirujuk, Excel mengalih keluar semua nilainya daripada pengiraan.

  • Mengalih titik tamat    Jika anda mengalih Helaian2 atau Helaian6 ke lokasi lain dalam buku yang sama, Excel melaraskan pengiraan untuk menampung julat helaian baru di antara keduanya.

  • Memadam titik tamat    Jika anda memadam Helaian2 atau Helaian6, Excel melaraskan pengiraan untuk menampung julat helaian di antara keduanya.

 • Gaya rujukan R1C1

  Anda turut boleh menggunakan gaya rujukan yang kedua-dua baris dan lajur pada lembaran kerja dinomborkan. Gaya rujukan R1C1 berguna untuk menghitung kedudukan baris dan lajur dalam makro. Dalam gaya R1C1, Excel menunjukkan lokasi sel dengan "R" diikuti dengan nombor baris dan "C" diikuti dengan nombor lajur.

  Rujukan

  Makna

  R[-2]C

  rujukan relatif kepada sel dua baris ke atas dan dalam lajur yang sama

  R[2]C[2]

  Rujukan relatif kepada sel dua baris ke bawah dan dua lajur ke kanan

  R2C2

  Rujukan mutlak kepada sel dalam baris kedua dan lajur kedua

  R[-1]

  Rujukan relatif kepada seluruh baris di atas sel aktif

  R

  Rujukan mutlak kepada baris semasa

  Apabila anda merakam makro, Excel merakamkan beberapa perintah dengan menggunakan gaya rujukan R1C1. Contohnya, jika anda merakam perintah seperti mengklik butang AutoJumlah untuk menyelitkan formula yang menambah julat sel, Excel merakamkan formula dengan menggunakan rujukan, gaya R1C1 bukan gaya A1.

  Anda boleh menghidupkan atau mematikan gaya rujukan R1C1 dengan mengesetkan atau mengosongkan kotak semak gaya rujukan R1C1 di bawah seksyen Bekerja dengan formula dalam kategori Formula bagi kotak dialog Opsyen. Untuk memaparkan kotak dialog ini, klik tab Fail.

  Halaman Atas

Anda boleh mencipta nama tertakrif untuk mewakili sel, julat sel, formula, pemalar atau jadual Excel. Nama ialah trengkas bermakna yang memudahkan pemahaman tujuan rujukan sel, pemalar, formula atau jadual, setiap daripadanya mungkin sukar difahami pada kali pertama melihatnya. Maklumat berikut menunjukkan contoh biasa bagi nama dan cara penggunaannya dalam formula boleh meningkatkan kejelasan dan membuatkan formula lebih mudah difahami.

Contoh 1

Jenis Contoh

Contoh, menggunakan julat selain nama

Contoh, menggunakan nama

Rujukan

=SUM(A16:A20)

=SUM(Jualan)

Pemalar

=PRODUCT(A12,9.5%)

=Product(Price,TaxRate)

Formula

=TEXT(VLOOKUP(MAX(A16,A20),A16:B20,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

=TEXT(VLOOKUP(MAX(Jualan),MaklumatJualan,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

Jadual

A22:B25

=PRODUCT(Harga,Jadual1[@Kadar Cukai])

Contoh 2

Salin data contoh dalam jadual berikut dan tampalkannya dalam sel A1 lembaran kerja Excel baru. Untuk memastikan formula menunjukkan hasil, pilihnya, tekan F2 kemudian tekan Enter. Jika perlu, anda boleh melaraskan lebar lajur untuk melihat semua data.

Nota: Dalam Formula di lajur C dan D, nama yang ditakrifkan iaitu "Jualan", digantikan dengan rujukan kepada (julat) A9: A13 dan nama "Maklumatjualan" digantikan dengan julat A9: b13. Jika anda tidak mencipta nama ini dalam buku kerja ujian anda, kemudian Formula dalam D2:D3 akan mengembalikan #NAME? Ralat.

Jenis Contoh

Contoh, tidak menggunakan nama

Contoh, menggunakan nama

Formula dan hasilnya, menggunakan nama

Rujukan

'=SUM(A9:A13)

'=SUM(Jualan)

=SUM(Jualan)

Formula

'=TEXT(VLOOKUP(MAX(A9:13),A9:B13,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

'=TEXT(VLOOKUP(MAX(Jualan),MaklumatJualan,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

=TEXT(VLOOKUP(MAX(Jualan),MaklumatJualan,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

Harga

$995

Jualan

Tarikh Jualan

$249

17/3/2011

$399

2/4/2011

$643

23/4/2011

$275

30/4/2011

$447

4/5/2011

 • Jenis nama

  Terdapat beberapa jenis nama yang anda boleh cipta dan gunakan.

  • Nama tertakrif    Nama yang mewakili sel, julat sel, formula atau nilai pemalar. Anda boleh mencipta nama tertakrif anda sendiri. Juga, Excel kadangkala mencipta nama tertakrif untuk anda seperti apabila anda mengeset kawasan cetak.

  • Nama jadual    Nama untuk jadual Excel, yang merupakan koleksi data tentang subjek tertentu yang disimpan dalam rekod (baris) dan medan (lajur). Excel mencipta nama jadual Excel lalai iaitu "Table1", "Table2" dan seterusnya, setiap kali anda menyelitkan jadual Excel tetapi anda boleh mengubah nama ini untuk menjadikannya lebih bermakna.

   Untuk maklumat lanjut tentang jadual Excel, lihat menggunakan rujukan berstruktur dengan jadual Excel.

 • Mencipta dan memasukkan nama

  Anda mencipta nama dengan menggunakan:

  • Kotak Nama pada bar formula    Ia paling sesuai digunakan untuk mencipta nama tahap buku kerja untuk julat terpilih.

  • Mencipta nama daripada pemilihan    Anda boleh mencipta nama dengan mudah daripada label baris dan lajur sedia ada menggunakan pemilihan sel dalam lembaran kerja.

  • Kotak dialog Nama Baru    Ia paling sesuai digunakan apabila anda inginkan lebih kefleksibelan dalam mencipta nama seperti menentukan skop aras lembaran kerja setempat atau mencipta komen nama.

  Nota: Secara lalai, nama menggunakan rujukan sel mutlak.

  Anda boleh masukkan nama secara:

  • Menaip    Menaip nama, contohnya, sebagai argumen untuk formula.

  • Menggunakan Formula AutoLengkap    Gunakan senarai juntai bawah Formula AutoLengkap, yang menyenaraikan nama yang sah secara automatik untuk anda.

  • Memilih daripada perintah Guna dalam Formula    Pilih nama tertakrif daripada senarai yang tersedia daripada perintah Guna dalam Formula dalam kumpulan Nama Tertakrif pada tab Formula.

Untuk maklumat lanjut, lihat menentukan dan menggunakan nama dalam Formula.

Halaman Atas

Formula tatasusunan boleh melakukan berbilang pengiraan kemudian mengembalikan sama ada hasil tunggal atau berbilang. Formula tatasusunan bertindak ke atas dua atau lebih set nilai yang dikenali sebagai argumen tatasusunan. Setiap argumen tatasusunan mesti mempunyai jumlah baris dan lajur yang sama. Anda mencipta formula tatasusunan sama seperti anda mencipta formula lain, kecuali anda tekan CTRL+SHIFT+ENTER untuk memasukkan formula. Beberapa fungsi terbina dalam adalah formula tatasusunan dan mesti dimasukkan sebagai tatasusunan untuk mendapatkan keputusan yang betul.

Pemalar tatasusunan boleh digunakan sebagai ganti rujukan apabila anda tidak ingin memasukkan setiap nilai pemalar dalam sel berasingan pada lembaran kerja.

Menggunakan formula tatasusunan untuk mengira hasil tunggal dan berbilang

Nota: Apabila anda memasukkan ada formula tatasusunan, Excel secara automatik menyelitkan formula antara {} (pendakap). Jika anda cuba masukkan pendakap, Excel akan memaparkan formula anda sebagai teks.

 • Formula tatasusunan yang menghasilkan hasil tunggal    Formula tatasusunan jenis ini boleh memudahkan model lembaran kerja dengan menggantikan beberapa formula yang berbeza dengan formula tatasusunan tunggal.

  Contohnya, formula berikut mengira jumlah nilai tatasusunan harga saham dan syer, tanpa menggunakan baris sel untuk mengira dan memaparkan nilai individu setiap saham.

  Formula tatasusunan yang menghasilkan hasil tunggal

  Apabila anda memasukkan formula ={SUM(B2:D2*B3:D3)} sebagai formula tatasusunan, ia mendarabkan Saham dan Harga bagi setiap saham kemudian menambah hasil pengiraan tersebut bersama.

 • Formula tatasusunan yang menghasilkan hasil berbilang    Sesetengah fungsi lembaran kerja mengembalikan tatasusunan nilai, atau memerlukan tatasusunan nilai sebagai argumen. Untuk mengira berbilang hasil dengan formula tatasusunan, anda mesti masukkan tatasusunan ke julat sel yang mempunyai bilangan baris dan lajur sebagai argumen tatasusunan.

  Contohnya, fungsi TREND diberikan siri tiga angka jualan (dalam lajur B) siri tiga bulan (dalam lajur A), menentukan nilai garis lurus bagi angka jualan. Untuk memaparkan semua hasil formula, ia dimasukkan ke dalam tiga sel dalam lajur C (C1:C3).

  Formula tatasusunan yang menghasilkan hasil berbilang

  Apabila anda memasukkan formula =TREND(B1:B3,A1:A3) sebagai formula tatasusunan, ia menghasilkan tiga hasil berasingan (22196, 17079 dan 11962), berdasarkan tiga angka jualan dan tiga bulan.

Menggunakan pemalar tatasusunan

Dalam formula biasa, anda boleh memasukkan rujukan kepada sel yang mengandungi nilai, atau nilai itu sendiri, juga dipanggil pemalar. Begitu juga, dalam formula tatasusunan anda boleh memasukkan rujukan kepada tatasusunan atau memasukkan tatasusunan nilai yang terkandung dalam sel, juga dipanggil pemalar tatasusunan. Formula tatasusunan menerima pemalar dengan cara yang sama formula bukan tatasusunan lakukan, tetapi anda mesti memasukkan pemalar tatasusunan dalam format tertentu.

Pemalar tatasusunan boleh mengandungi nombor, teks, nilai logik seperti TRUE dan FALSE atau nilai ralat seperti #T/B. Jenis nilai yang berlainan boleh berada dalam pemalar tatasusunan yang sama — contohnya, {1,3,4;TRUE,FALSE,TRUE}. Nombor dalam pemalar tatasusunan boleh merupakan integer, perpuluhan atau format saintifik. Teks mesti terkurung dalam tanda petikan berganda — contohnya, "Selasa".

Pemalar tatasusunan tidak boleh mengandungi rujukan sel, lajur atau baris yang tidak sama panjang, formula atau aksara khas $ (tanda dolar), tanda kurungan, atau % (tanda peratus).

Apabila anda formatkan pemalar tatasusunan, pastikan anda:

 • Mengurungnya dalam pendakap ({ }).

 • Mengasingkan nilai dalam lajur yang berbeza dengan menggunakan koma (,). Contohnya, untuk mewakili nilai 10, 20, 30 dan 40, anda masukkan {10,20,30,40}. Pemalar tatasusunan ini dikenali sebagai tatasusunan 1-kali-4 dan bersamaan dengan rujukan lajur 1-baris-kali-4.

 • Mengasingkan nilai dalam baris yang berbeza menggunakan koma bertitik (;). Contohnya, untuk mewakili nilai 10, 20, 30 dan 40 dalam satu baris dan 50, 60, 70 dan 80 dalam baris betul-betul di bawahnya, anda masukkan pemalar tatasusunan 2-kali-4: {10,20,30,40;50,60,70,80}.

Halaman Atas

Apabila anda memadamkan formula, nilai yang terhasil formula juga dipadamkan. Walau bagaimanapun, anda boleh mengalih keluar formula sahaja dan meninggalkan nilai berbangkit formula yang dipaparkan dalam sel.

 • Untuk memadamkan Formula bersama-sama dengan nilai yang terhasil, lakukan yang berikut:

  1. Pilih sel atau julat sel yang mengandungi formula.

  2. Tekan DELETE.

 • Untuk memadamkan Formula tanpa nilainya terhasil, lakukan yang berikut:

  1. Pilih sel atau julat sel yang mengandungi formula.

   Jika formula merupakan formula tatasusunan, pilih julat sel yang mengandungi formula tatasusunan itu.

   Cara memilih julat sel yang mengandungi formula tatasusunan

   1. Klik sel dalam formula tatasusunan.

   2. Pada tab Rumah dalam kumpulan Pengeditan, klik Cari & Pilih kemudian klik Pergi Ke.

   3. Klik Istimewa.

   4. Klik Tatasusunan semasa.

  2. Pada rumah tab, dalam Kumpulan papan klip , klik Salin Imej butang .
   Imej Reben Excel

   pintasan papan kekunci    anda juga boleh menekan CTRL + C.

  3. Pada rumah tab, dalam Kumpulan papan klip , klik anak panah di bawah tampal Imej butang , dan kemudian klik Tampal nilai.

Halaman atas

Jadual berikut meringkaskan beberapa kesilapan paling biasa yang anda boleh membuat apabila memasukkan formula dan cara untuk mengelakkan ralat formula:

Pastikan anda…

Maklumat lanjut

Memadankan semua kurungan terbuka dan tertutup dalam formula   

Semua kurungan merupakan sebahagian daripada sepasang sepadan dalam Formula. Apabila anda mencipta formula, Excel memaparkan kurungan dalam warna yang mereka telah dimasukkan.

Menggunakan titik bertindih untuk menandakan julat yang anda masukkan dalam formula   

Titik bertindih (:) digunakan untuk memisahkan rujukan kepada sel pertama dan terakhir dalam julat. Contohnya, a1: A5.

Memasukkan semua argumen yang diperlukan   

Fungsi mempunyai diperlukan dan pilihan argumen (ditunjukkan dengan tanda kurung siku dalam sintaks). Semua diperlukan argumen harus dimasukkan. Juga, pastikan bahawa anda tidak memasukkan terlalu banyak argumen.

Sarangkan lebih daripada 64 fungsi dalam formula   

Menyarang fungsi dalam formula adalah terhad kepada 64 aras.

Mengurungkan nama buku kerja atau lembaran kerja dalam tanda petikan tunggal   

Apabila merujuk kepada nilai atau sel pada lembaran kerja atau buku kerja yang mempunyai aksara bukan abjad dalam nama mereka yang lain, nama mesti dikurung dalam tanda petikan tunggal ( ').

Memasukkan laluan ke buku kerja luaran   

Rujukan luaran mesti mengandungi nama buku kerja dan laluan ke buku kerja.

Memasukkan formula tanpa pemformatan   

Nombor yang anda masukkan dalam formula tidak akan diformatkan dengan pemisah perpuluhan atau tanda dolar ($) kerana koma sudah digunakan sebagai argumen pemisah dalam Formula, dan tanda dolar digunakan untuk menandakan rujukan mutlak. Contohnya, selain daripada memasukkan $1,000, masukkan 1000 dalam formula.

Halaman atas

Penting: Hasil terhitung bagi formula dan sesetengah fungsi lembaran kerja Excel mungkin sedikit berbeza antara Windows PC yang menggunakan seni bina x86 atau x86-64 dan Windows RT PC yang menggunakan seni bina ARM. Ketahui lebih lanjut tentang perbezaannya.

Adakah anda mempunyai soalan fungsi tertentu?

Kiriman soalan dalam forum komuniti Excel

Membantu kami menambah baik Excel

Adakah anda mempunyai cadangan tentang cara kami boleh meningkatkan versi Excel yang seterusnya? Jika ya, sila lihat topik di Excel pengguna suara

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Gambaran keseluruhan Formula dalam Excel

Cara untuk mengelakkan formula yang rosak

Mencari dan membetulkan ralat dalam Formula

Pintasan papan kekunci Excel dan kekunci fungsi

Fungsi Excel (berabjad)

Fungsi Excel (mengikut kategori)

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×