Fungsi statistik (rujukan)

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Untuk mendapatkan maklumat terperinci tentang sesebuah fungsi, klik namanya dalam lajur pertama.

Nota: Versi penanda menunjukkan versi Excel yang fungsi diperkenalkan. Fungsi ini tidak tersedia dalam versi terdahulu. Contohnya, penanda versi 2013 menunjukkan bahawa fungsi ini tersedia dalam Excel 2013 dan semua versi lebih baru.

Fungsi

Perihalan

Fungsi AVEDEV

Mengembalikan purata sisihan mutlak titik data daripada min

Fungsi AVERAGE

Mengembalikan purata argumen

Fungsi AVERAGEA

Mengembalikan purata argumen, termasuk nombor, teks dan nilai yang logik

Fungsi AVERAGEIF

Mengembalikan purata (min aritmetik) bagi semua sel dalam julat yang memenuhi kriteria yang diberikan

Fungsi AVERAGEIFS

Mengembalikan purata (min aritmetik) bagi semua sel yang memenuhi berbilang kriteria

Fungsi BETA.DIST
Excel 2010

Mengembalikan fungsi taburan longgok beta

Fungsi BETA.INV
Excel 2010

Mengembalikan songsangan fungsi taburan longgok bagi taburan beta tertentu

Fungsi BINOM.DIST
Excel 2010

Mengembalikan kebarangkalian taburan binomial sebutan individu

Fungsi BINOM.DIST.RANGE
Excel 2013

Mengembalikan kebarangkalian bagi hasil percubaan menggunakan taburan binomial

Fungsi BINOM.INV
Excel 2010

Mengembalikan nilai terkecil yang mana taburan binomial longgok adalah lebih kecil atau sama dengan nilai kriteria

Fungsi CHISQ.DIST
Excel 2010

Mengembalikan fungsi ketumpatan kebarangkalian beta kumulatif

Fungsi CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Mengembalikan kebarangkalian satu hujung bagi taburan khi kuasa dua

Fungsi CHISQ.INV
Excel 2010

Mengembalikan fungsi ketumpatan kebarangkalian beta kumulatif

Fungsi CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Mengembalikan songsangan kebarangkalian satu hujung bagi taburan khi kuasa dua

Fungsi CHISQ.TEST
Excel 2010

Mengembalikan ujian ketakbersandaran

Fungsi CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Mengembalikan selang keyakinan bagi min populasi

Fungsi CONFIDENCE.T
Excel 2010

Mengembalikan selang keyakinan bagi min populasi, menggunakan taburan Pelajar

Fungsi CORREL

Mengembalikan pekali perkaitan antara dua set data

Fungsi COUNT

Mengira jumlah nombor yang terdapat dalam senarai argumen

Fungsi COUNTA

Mengira jumlah nilai yang terdapat dalam senarai argumen

Fungsi COUNTBLANK

Mengira bilangan sel kosong dalam julat

Fungsi COUNTIF

Mengira bilangan sel di antara julat yang memenuhi kriteria yang diberikan

Fungsi COUNTIFS

Mengira bilangan sel di antara julat yang memenuhi berbilang kriteria

Fungsi COVARIANCE.P
Excel 2010

Mengembalikan kovarians iaitu purata produk sisihan berpasangan

Fungsi COVARIANCE.S
Excel 2010

Mengembalikan kovarians sampel, purata sisihan produk bagi setiap pasangan titik data dalam dua set data

Fungsi DEVSQ

Mengembalikan hasil tambah kuasa dua sisihan

Fungsi EXPON.DIST
Excel 2010

Mengembalikan taburan eksponen

Fungsi F.DIST
Excel 2010

Mengembalikan taburan kebarangkalian F

Fungsi F.DIST.RT
Excel 2010

Mengembalikan taburan kebarangkalian F

Fungsi F.INV
Excel 2010

Mengembalikan songsangan taburan kebarangkalian F

Fungsi F.INV.RT
Excel 2010

Mengembalikan songsangan taburan kebarangkalian F

Fungsi F.TEST
Excel 2010

Mengembalikan hasil ujian F

Fungsi FISHER

Mengembalikan perubahan Fisher

Fungsi FISHERINV

Mengembalikan songsangan perubahan Fisher

Fungsi FORECAST

Mengembalikan nilai sepanjang arah aliran linear

Nota: Dalam Excel 2016, fungsi ini digantikan dengan ramalan. LINEAR sebagai sebahagian daripada fungsi ramalanbaru tetapi ia masih tersedia untuk keserasian dengan versi terdahulu.

Fungsi FORECAST.ETS
Excel 2016

Mengembalikan nilai masa depan berdasarkan nilai sedia ada (sejarah) dengan menggunakan versi AAA algoritma Pelicinan Eksponen (ETS)

Fungsi FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Mengembalikan selang keyakinan bagi nilai ramalan pada tarikh sasaran yang ditentukan

Fungsi FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Mengembalikan panjang corak ulangan Excel yang dikesan untuk siri masa yang ditentukan

Fungsi FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Mengembalikan nilai statistik sebagai hasil ramalan siri masa

Fungsi FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Mengembalikan nilai masa depan berdasarkan nilai sedia ada

Fungsi FREQUENCY

Mengembalikan taburan kekerapan sebagai tatasusunan menegak

Fungsi GAMMA
Excel 2013

Mengembalikan nilai fungsi gamma

Fungsi GAMMA.DIST
Excel 2010

Mengembalikan taburan gama

Fungsi GAMMA.INV
Excel 2010

Mengembalikan songsangan taburan longgok gama

Fungsi GAMMALN

Mengembalikan logaritma asli bagi fungsi gama, Γ(x)

Fungsi GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Mengembalikan logaritma asli bagi fungsi gama, Γ(x)

Fungsi GAUSS
Excel 2013

Mengembalikan 0.5 kurang daripada taburan longgok normal piawai

Fungsi GEOMEAN

Mengembalikan min geometri

Fungsi GROWTH

Mengembalikan nilai sepanjang arah aliran eksponen

Fungsi HARMEAN

Mengembalikan min harmonik

Fungsi HYPGEOM.DIST

Mengembalikan taburan hipergeometri

Fungsi INTERCEPT

Mengembalikan pintasan garis regresi linear

Fungsi KURT

Mengembalikan kurtosis set data

Fungsi LARGE

Mengembalikan nilai terbesar ke-k dalam set data

Fungsi LINEST

Mengembalikan parameter arah aliran linear

Fungsi LOGEST

Mengembalikan parameter arah aliran eksponen

Fungsi LOGNORM.DIST
Excel 2010

Mengembalikan taburan lognormal longgok

Fungsi LOGNORM.INV
Excel 2010

Mengembalikan songsangan taburan longgok lognormal

Fungsi MAX

Mengembalikan nilai maksimum dalam senarai argumen

Fungsi MAXA

Mengembalikan nilai maksimum dalam senarai argumen, termasuk nombor, teks dan nilai logik

Fungsi MAXIFS
Excel 2016

Mengembalikan nilai maksimum antara sel yang ditentukan oleh set syarat atau kriteria yang diberikan

Fungsi MEDIAN

Mengembalikan median nombor yang diberikan

Fungsi MIN

Mengembalikan nilai minimum dalam senarai argumen

Fungsi MINIFS
Excel 2016

Mengembalikan nilai minimum antara sel yang ditentukan oleh set syarat atau kriteria yang diberikan.

Fungsi MINA

Mengembalikan nilai terkecil dalam senarai argumen, termasuk nombor, teks dan nilai logik

Fungsi MODE.MULT
Excel 2010

Mengembalikan tatasusunan menegak yang berlaku paling kerap atau nilai ulangan dalam tatasusunan atau julat data

Fungsi MODE.SNGL
Excel 2010

Mengembalikan nilai paling ketara dalam set data

Fungsi NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Mengembalikan taburan binomial negatif

Fungsi NORM.DIST
Excel 2010

Mengembalikan taburan longgok normal

Fungsi NORM.INV
Excel 2010

Mengembalikan songsangan taburan longgok normal

Fungsi NORM.S.DIST
Excel 2010

Mengembalikan taburan longgok normal yang standard

Fungsi NORM.S.INV
Excel 2010

Mengembalikan songsangan taburan longgok normal yang standard

Fungsi PEARSON

Mengembalikan pekali korelasi momen hasil darab Pearson

Fungsi PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Mengembalikan persentil nilai ke-k dalam julat yang k adalah dalam julat 0..1, eksklusif.

Fungsi PERCENTILE.INC
Excel 2010

Mengembalikan persentil nilai ke-k dalam julat

Fungsi PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Mengembalikan kedudukan nilai dalam set data sebagai peratus (0..1, eksklusif) set data

Fungsi PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Mengembalikan kedudukan nilai peratusan dalam set data

Fungsi PERMUT

Mengembalikan bilangan pilih atur bagi bilangan objek yang diberikan

Fungsi PERMUTATIONA
Excel 2013

Mengembalikan bilangan pilih atur bagi bilangan objek (dengan ulangan) yang boleh dipilih daripada jumlah objek

Fungsi PHI
Excel 2013

Mengembalikan nilai fungsi ketumpatan untuk taburan normal standard

Fungsi POISSON.DIST
Excel 2010

Mengembalikan taburan Poisson

Fungsi PROB

Mengembalikan kebarangkalian yang nilai dalam julatnya adalah antara dua had

Fungsi QUARTILE.EXC
Excel 2010

Mengembalikan sukuan set data, berdasarkan nilai persentil dari 0..1, eksklusif

Fungsi QUARTILE.INC
Excel 2010

Mengembalikan sukuan set data

Fungsi RANK.AVG
Excel 2010

Mengembalikan kedudukan nombor dalam senarai nombor

Fungsi RANK.EQ
Excel 2010

Mengembalikan kedudukan nombor dalam senarai nombor

Fungsi RSQ

Mengembalikan pekali korelasi momen hasil darab Pearson

Fungsi SKEW

Mengembalikan kepencongan taburan

Fungsi SKEW.P
Excel 2013

Mengembalikan kepencongan taburan berdasarkan populasi: pencirian darjah asimetri taburan di sekeliling minnya

Fungsi SLOPE

Mengembalikan kecerunan garisan regresi linear

Fungsi SMALL

Mengembalikan nilai terkecil ke-k dalam set data

Fungsi STANDARDIZE

Mengembalikan nilai yang telah dinormalkan

Fungsi STDEV.P
Excel 2010

Mengira sisihan piawai berdasarkan keseluruhan populasi

Fungsi STDEV.S
Excel 2010

Menganggarkan sisihan piawai berdasarkan sampel

Fungsi STDEVA

Menganggarkan sisihan standard berdasarkan sampel, termasuk nombor, teks dan nilai logik

Fungsi STDEVPA

Mengira sisihan standard berdasarkan seluruh populasi, termasuk nombor, teks dan nilai logik

Fungsi STEYX

Mengembalikan ralat standard bagi nilai y yang dijangkakan bagi setiap x dalam regresi

Fungsi T.DIST
Excel 2010

Mengembalikan Titik Peratusan (kebarangkalian) bagi taburan t Pelajar

Fungsi T. DIST.2T
Excel 2010

Mengembalikan Titik Peratusan (kebarangkalian) bagi taburan t Pelajar

Fungsi T.DIST.RT
Excel 2010

Mengembalikan taburan t Pelajar

Fungsi T.INV
Excel 2010

Mengembalikan nilai t bagi taburan t Pelajar sebagai fungsi kebarangkalian dan darjah kebebasan

Fungsi T.INV.2T
Excel 2010

Mengembalikan songsangan taburan t Pelajar

Fungsi T.TEST
Excel 2010

Mengembalikan kebarangkalian berkaitan dengan ujian t Pelajar

Fungsi TREND

Mengembalikan nilai sepanjang arah aliran linear

Fungsi TRIMMEAN

Mengembalikan min dalaman set data

Fungsi VAR.P
Excel 2010

Mengira varians berdasarkan keseluruhan populasi

Fungsi VAR.S
Excel 2010

Menganggarkan varians berdasarkan sampel

Fungsi VARA

Menganggarkan varian berdasarkan sampel, termasuk nombor, teks dan nilai logik

Fungsi VARPA

Mengira varian berdasarkan seluruh populasi, termasuk nombor, teks dan nilai logik

Fungsi WEIBULL.DIST
Excel 2010

Mengembalikan taburan Weibull

Fungsi Z.TEST
Excel 2010

Mengembalikan nilai kebarangkalian satu hujung bagi ujian z

Penting: Hasil terhitung bagi formula dan sesetengah fungsi lembaran kerja Excel mungkin sedikit berbeza antara Windows PC yang menggunakan seni bina x86 atau x86-64 dan Windows RT PC yang menggunakan seni bina ARM. Ketahui lebih lanjut tentang perbezaannya.

Topik Berkaitan

Fungsi Excel (mengikut kategori)
fungsi Excel (berabjad)

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×