Fungsi Excel (mengikut kategori)

Fungsi Excel (mengikut kategori)

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Fungsi lembaran kerja dikategorikan mengikut kefungsiannya. Klik kategori untuk menyemak lalu fungsinya. Atau tekan Ctrl+F untuk mencari fungsi dengan menaip beberapa huruf pertama atau kata bermakna. Untuk mendapatkan maklumat terperinci tentang sesebuah fungsi, klik namanya dalam lajur pertama.

Berikut adalah 10 fungsi yang paling ramai pembaca.

Fungsi

Perihalan

Fungsi SUM

Gunakan fungsi ini untuk menambah nilai dalam sel.

Fungsi IF

Gunakan fungsi ini untuk mengembalikan satu nilai jika syarat adalah benar dan nilai lain jika syarat adalah palsu. Berikut adalah video tentang menggunakan fungsi IF.

Fungsi LOOKUP

Gunakan fungsi ini apabila anda perlu mencari dalam satu baris atau lajur dan mencari nilai dari posisi yang sama dalam baris atau lajur kedua.

Fungsi VLOOKUP

Gunakan fungsi ini apabila anda perlu mencari perkara dalam Jadual atau julat mengikut baris. Contohnya, Cari pekerja yang nama akhir dengan nombor pekerja mereka atau Cari nombor telefon mereka dengan mencari nama mereka akhir (sama seperti buku telefon). Lihat video ini tentang menggunakan VLOOKUP.

Fungsi MATCH

Gunakan fungsi ini untuk mencari item dalam julat sel kemudian mengembalikan posisi relatif item tersebut dalam julat. Contohnya, jika julat A1:A3 mengandungi nilai 5, 7, dan 38, maka formula =MATCH(7,A1:A3,0) mengembalikan nombor 2 kerana 7 ialah item kedua dalam julat.

Fungsi CHOOSE

Gunakan fungsi ini untuk memilih sehingga 254 nilai berdasarkan nombor indeks. Contohnya, jika nilai 1 hingga nilai 7 ialah hari dalam seminggu, CHOOSE mengembalikan salah satu hari apabila nombor 1 hingga 7 digunakan sebagai index_num.

Fungsi DATE

Gunakan fungsi ini untuk mengembalikan nombor siri berjujukan yang mewakili tarikh tertentu. Fungsi ini paling berguna dalam situasi apabila tahun, bulan dan hari yang dibekalkan oleh formula atau rujukan sel. Contohnya, anda mungkin mempunyai lembaran kerja yang mengandungi tarikh dalam format yang tidak dikenali Excel seperti TTTTBBHH.

Gunakan fungsi DATEDIF untuk mengira bilangan hari, bulan atau tahun antara dua tarikh.

Fungsi DAYS

Gunakan fungsi ini untuk mengembalikan bilangan hari antara dua tarikh.

Fungsi FIND, FINDB

FIND dan FINDB mencari satu rentetan teks dalam rentetan teks yang kedua. Kedua-duanya mengembalikan bilangan posisi bermula bagi rentetan teks pertama dari aksara pertama bagi rentetan teks kedua.

Fungsi INDEX

Gunakan fungsi ini untuk mengembalikan nilai atau rujukan kepada nilai dalam jadual atau julat.

Dalam Excel 2010 atau lebih baru, fungsi ini telah digantikan dengan fungsi baru yang menyediakan ketepatan yang dipertingkatkan dan mempunyai nama yang menggambarkan penggunaannya dengan lebih baik. Anda masih boleh menggunakannya untuk keserasian dengan versi Excel yang lebih awal, tetapi jika keserasian ke belakang tidak diperlukan, anda harus mula menggunakan fungsi baru sebaliknya. Untuk maklumat lanjut tentang fungsi baru, lihat fungsi Statistik (rujukan) dan fungsi Matematik dan trigonometri (rujukan) .

Jika anda menggunakan Excel 2007, anda akan menemui fungsi ini dalam Statistik atau kategori Matematik & Trigonometri pada tab Formula.

Fungsi

Perihalan

Fungsi BETADIST

Mengembalikan fungsi taburan longgok beta

Fungsi BETAINV

Mengembalikan songsangan fungsi taburan longgok bagi taburan beta tertentu

Fungsi BINOMDIST

Mengembalikan kebarangkalian taburan binomial sebutan individu

Fungsi CHIDIST

Mengembalikan kebarangkalian satu hujung bagi taburan khi kuasa dua

Fungsi CHIINV

Mengembalikan songsangan kebarangkalian satu hujung bagi taburan khi kuasa dua

Fungsi CHITEST

Mengembalikan ujian ketakbersandaran

Fungsi CONCATENATE

Mencantumkan dua atau lebih rentetan teks menjadi satu rentetan

Fungsi CONFIDENCE

Mengembalikan selang keyakinan bagi min populasi

Fungsi COVAR

Mengembalikan kovarians, iaitu purata produk sisihan berpasangan

Fungsi CRITBINOM

Mengembalikan nilai terkecil yang mana taburan binomial longgok adalah lebih kecil atau sama dengan nilai kriteria

Fungsi EXPONDIST

Mengembalikan taburan eksponen

Fungsi FDIST

Mengembalikan taburan kebarangkalian F

Fungsi FINV

Mengembalikan songsangan taburan kebarangkalian F

Fungsi FLOOR

Membundarkan ke bawah sesuatu nombor, menuju ke sifar

Fungsi FORECAST

Mengira atau meramalkan, nilai masa depan menggunakan nilai sedia ada.

Fungsi FTEST

Mengembalikan hasil ujian F

Fungsi GAMMADIST

Mengembalikan taburan gama

Fungsi GAMMAINV

Mengembalikan songsangan taburan longgok gama

Fungsi HYPGEOMDIST

Mengembalikan taburan hipergeometri

Fungsi LOGINV

Mengembalikan songsangan fungsi taburan longgok lognormal

Fungsi LOGNORMDIST

Mengembalikan taburan lognormal longgok

Fungsi MODE

Mengembalikan nilai paling ketara dalam set data

Fungsi NEGBINOMDIST

Mengembalikan taburan binomial negatif

Fungsi NORMDIST

Mengembalikan taburan longgok normal

Fungsi NORMINV

Mengembalikan songsangan taburan longgok normal

Fungsi NORMSDIST

Mengembalikan taburan longgok normal yang standard

Fungsi NORMSINV

Mengembalikan songsangan taburan longgok normal yang standard

Fungsi PERCENTILE

Mengembalikan persentil nilai ke-k dalam julat

Fungsi PERCENTRANK

Mengembalikan kedudukan nilai peratusan dalam set data

Fungsi POISSON

Mengembalikan taburan Poisson

Fungsi QUARTILE

Mengembalikan sukuan set data

Fungsi RANK

Mengembalikan kedudukan nombor dalam senarai nombor

Fungsi STDEV

Menganggarkan sisihan piawai berdasarkan sampel

Fungsi STDEVP

Mengira sisihan piawai berdasarkan keseluruhan populasi

Fungsi TDIST

Mengembalikan taburan t Pelajar

Fungsi TINV

Mengembalikan songsangan taburan t Pelajar

Fungsi TTEST

Mengembalikan kebarangkalian berkaitan dengan ujian t Pelajar

Fungsi VAR

Menganggarkan varians berdasarkan sampel

Fungsi VARP

Mengira varians berdasarkan keseluruhan populasi

Fungsi WEIBULL

Mengembalikan taburan Weibull

Fungsi ZTEST

Mengembalikan nilai kebarangkalian satu hujung bagi ujian z

Fungsi

Perihalan

Fungsi CUBEKPIMEMBER

Mengembalikan sifat penunjuk prestasi utama (KPI) dan memaparkan nama KPI dalam sel. KPI adalah ukuran yang boleh dinyatakan kuantitinya, seperti untung kasar bulanan atau pusing ganti pekerja suku tahunan, yang digunakan untuk memantau prestasi organisasi.

Fungsi CUBEMEMBER

Mengembalikan ahli atau tupel daripada kiub. Digunakan untuk mengesahkan bahawa ahli atau tupel wujud dalam kiub.

Fungsi CUBEMEMBERPROPERTY

Mengembalikan nilai sifat ahli daripada kiub. Digunakan untuk mengesahkan bahawa nama ahli wujud dalam kiub dan untuk mengembalikan sifat tertentu untuk ahli ini.

Fungsi CUBERANKEDMEMBER

Mengembalikan ahli ke- atau berkedudukan dalam set. Digunakan untuk mengembalikan satu atau lebih unsur dalam set, seperti pekerja yang mempunyai jualan tertinggi atau 10 pelajar terbaik.

Fungsi CUBESET

Mentakrifkan set terhitung bagi ahli atau tupel dengan menghantar ungkapan set kepada kiub pada pelayan yang mencipta set kemudian kembalikan set tersebut kepada Microsoft Office Excel.

Fungsi CUBESETCOUNT

Mengembalikan bilangan item dalam set.

Fungsi CUBEVALUE

Mengembalikan nilai teragregat daripada kiub.

Fungsi

Perihalan

Fungsi DAVERAGE

Mengembalikan purata entri pangkalan data yang dipilih

Fungsi DCOUNT

Mengira sel yang mengandungi nombor dalam pangkalan data

Fungsi DCOUNTA

Mengira sel bukan kosong dalam pangkalan data

Fungsi DGET

Menyarikan dari pangkalan data rekod tunggal yang sepadan dengan kriteria yang ditentukan

Fungsi DMAX

Mengembalikan nilai maksimum daripada entri pangkalan data yang dipilih

Fungsi DMIN

Mengembalikan nilai minimum daripada entri pangkalan data yang dipilih

Fungsi DPRODUCT

Mendarabkan nilai dalam medan rekod tertentu yang sepadan dengan kriteria dalam pangkalan data

Fungsi DSTDEV

Menganggarkan sisihan piawai berdasarkan sampel daripada entri pangkalan data yang terpilih

Fungsi DSTDEVP

Mengira sisihan piawai berdasarkan keseluruhan populasi entri pangkalan data terpilih

Fungsi DSUM

Menambahkan nombor dalam lajur medan rekod dalam pangkalan data yang sepadan dengan kriteria

Fungsi DVAR

Menganggarkan varian berdasarkan sampel daripada entri pangkalan data yang dipilih

Fungsi DVARP

Mengira varian berdasarkan keseluruhan populasi bagi entri pangkalan data dipilih

Fungsi

Perihalan

Fungsi DATE

Mengembalikan nombor bersiri tarikh tertentu

Fungsi DATEDIF

Mengira bilangan hari, bulan atau tahun antara dua tarikh. Fungsi ini berguna dalam formula yang anda perlukan untuk mengira umur.

Fungsi DATEVALUE

Menukar tarikh dalam bentuk teks kepada nombor bersiri

Fungsi DAY

Menukar nombor bersiri kepada hari bagi bulan

Fungsi DAYS
Excel 2013

Mengembalikan bilangan hari antara dua tarikh

Fungsi DAYS360

Mengira bilangan hari antara dua tarikh berdasarkan tahun 360 hari

Fungsi EDATE

Mengembalikan nombor bersiri tarikh yang menunjukkan bilangan bulan sebelum atau selepas tarikh mula

Fungsi EOMONTH

Mengembalikan nombor bersiri hari terakhir bulan sebelum atau selepas bilangan bulan yang ditentukan

Fungsi HOUR

Menukar nombor bersiri kepada jam

Fungsi ISOWEEKNUM
Excel 2013

Mengembalikan bilangan nombor minggu ISO tahun untuk tarikh yang diberikan

Fungsi MINUTE

Menukar nombor bersiri kepada minit

Fungsi MONTH

Menukar nombor bersiri kepada bulan

Fungsi NETWORKDAYS

Mengembalikan bilangan hari kerja penuh antara dua tarikh

Fungsi NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

Mengembalikan bilangan hari bekerja penuh antara dua tarikh menggunakan parameter untuk menunjukkan hari dan bilangan hari yang merupakan hari minggu

Fungsi NOW

Mengembalikan nombor bersiri bagi tarikh dan masa semasa

Fungsi SECOND

Menukar nombor bersiri kepada saat

Fungsi TIME

Mengembalikan nombor bersiri masa tertentu

Fungsi TIMEVALUE

Menukar masa dalam bentuk teks kepada nombor bersiri

Fungsi TODAY

Mengembalikan nombor bersiri tarikh hari ini

Fungsi WEEKDAY

Menukar nombor bersiri kepada hari bagi minggu

Fungsi WEEKNUM

Menukar nombor bersiri kepada nombor yang mewakili minggu yang jatuh secara berangka dengan tahun

Fungsi WORKDAY

Mengembalikan nombor bersiri tarikh sebelum atau selepas bilangan hari bekerja yang ditentukan

Fungsi WORKDAY.INTL
Excel 2010

Mengembalikan nombor bersiri bagi tarikh sebelum atau selepas bilangan hari bekerja yang ditentukan menggunakan parameter untuk menunjukkan hari dan bilangan hari yang merupakan hari minggu

Fungsi YEAR

Menukar nombor bersiri kepada tahun

Fungsi YEARFRAC

Mengembalikan pecahan tahun yang mewakili bilangan hari penuh di antara start_date dan end_date

Fungsi

Perihalan

Fungsi BESSELI

Mengembalikan fungsi Bessel In(x) yang diubah suai

Fungsi BESSELJ

Mengembalikan fungsi Bessel Jn(x)

Fungsi BESSELK

Mengembalikan fungsi Bessel Kn(x) yang diubah suai

Fungsi BESSELY

Mengembalikan fungsi Bessel Yn(x)

Fungsi BIN2DEC

Menukar nombor perduaan kepada perpuluhan

Fungsi BIN2HEX

Menukar nombor perduaan kepada perenambelasan

Fungsi BIN2OCT

Menukar nombor perduaan kepada perlapanan

Fungsi BITAND
Excel 2013

Mengembalikan 'Bit Dan' bagi dua nombor

Fungsi BITLSHIFT
Excel 2013

Mengembalikan nombor nilai dialihkan ke kiri dengan bit shift_amount

Fungsi BITOR
Excel 2013

Mengembalikan bit OR bagi 2 nombor

Fungsi BITRSHIFT
Excel 2013

Mengembalikan nombor nilai dialihkan ke kanan dengan bit shift_amount

Fungsi BITXOR
Excel 2013

Mengembalikan bit 'Eksklusif Atau' bagi dua nombor

Fungsi COMPLEX

Menukar pekali nyata dan khayalan kepada nombor kompleks

Fungsi CONVERT

Menukar satu nombor daripada satu sistem ukuran kepada yang lain

Fungsi DEC2BIN

Menukar nombor perpuluhan kepada perduaan

Fungsi DEC2HEX

Menukar nombor perpuluhan kepada perenambelasan

Fungsi DEC2OCT

Menukar nombor perpuluhan kepada perlapanan

Fungsi DELTA

Menguji sama ada dua nilai adalah sama

Fungsi ERF

Mengembalikan fungsi ralat

Fungsi ERF.PRECISE
Excel 2010

Mengembalikan fungsi ralat

Fungsi ERFC

Mengembalikan fungsi ralat pelengkap

Fungsi ERFC.PRECISE
Excel 2010

Mengembalikan fungsi ERF pelengkap yang disepadukan antara x dan infiniti

Fungsi GESTEP

Menguji sama ada nombor adalah lebih besar daripada nilai ambang

Fungsi HEX2BIN

Menukar nombor perenambelasan kepada perduaan

Fungsi HEX2DEC

Menukar nombor perenambelasan kepada perpuluhan

Fungsi HEX2OCT

Menukar nombor perenambelasan kepada perlapanan

Fungsi IMABS

Mengembalikan nilai mutlak (modulus) bagi nombor kompleks

Fungsi IMAGINARY

Mengembalikan pekali khayalan bagi nombor kompleks

Fungsi IMARGUMENT

Mengembalikan teta argumen, iaitu sudut disebut dalam radian

Fungsi IMCONJUGATE

Mengembalikan konjugat kompleks bagi nombor kompleks

Fungsi IMCOS

Mengembalikan kosinus bagi nombor kompleks

Fungsi IMCOSH
Excel 2013

Mengembalikan kosinus hiperbolaan bagi nombor kompleks

Fungsi IMCOT
Excel 2013

Mengembalikan kotangen bagi nombor kompleks

Fungsi IMCSC
Excel 2013

Mengembalikan kosekan bagi nombor kompleks

Fungsi IMCSCH
Excel 2013

Mengembalikan kosekan hiperbolaan bagi nombor kompleks

Fungsi IMDIV

Mengembalikan hasil bahagi antara dua nombor kompleks

Fungsi IMEXP

Mengembalikan eksponen bagi nombor kompleks

Fungsi IMLN

Mengembalikan logaritma asli bagi nombor kompleks

Fungsi IMLOG10

Mengembalikan logaritma dasar 10 bagi nombor kompleks

Fungsi IMLOG2

Mengembalikan logaritma dasar 2 bagi nombor kompleks

Fungsi IMPOWER

Mengembalikan nombor kompleks yang dinaikkan kepada kuasa integer

Fungsi IMPRODUCT

Mengembalikan produk bagi nombor kompleks dari 2 hingga 255

Fungsi IMREAL

Mengembalikan pekali nyata bagi nombor kompleks

Fungsi IMSEC
Excel 2013

Mengembalikan sekan bagi nombor kompleks

Fungsi IMSECH
Excel 2013

Mengembalikan sekan hiperbolaan bagi nombor kompleks

Fungsi IMSIN

Mengembalikan sinus bagi nombor kompleks

Fungsi IMSINH
Excel 2013

Mengembalikan sinus hiperbolaan bagi nombor kompleks

Fungsi IMSQRT

Mengembalikan punca kuasa dua bagi nombor kompleks

Fungsi IMSUB

Mengembalikan perbezaan antara dua nombor kompleks

Fungsi IMSUM

Mengembalikan jumlah nombor kompleks

Fungsi IMTAN
Excel 2013

Mengembalikan tangen bagi nombor kompleks

Fungsi OCT2BIN

Menukar nombor perlapanan kepada perduaan

Fungsi OCT2DEC

Menukar nombor perlapanan kepada perpuluhan

Fungsi OCT2HEX

Menukar nombor perlapanan kepada perenambelasan

Fungsi

Perihalan

Fungsi ACCRINT

Mengembalikan faedah terakru bagi keselamatan yang membayar faedah berkala

Fungsi ACCRINTM

Mengembalikan faedah terakru bagi keselamatan yang membayar faedah sempena kematangan

Fungsi AMORDEGRC

Mengembalikan susut nilai bagi setiap tempoh perakaunan menggunakan pekali susut nilai

Fungsi AMORLINC

Mengembalikan susut nilai untuk setiap tempoh perakaunan

Fungsi COUPDAYBS

Mengembalikan bilangan hari sejak permulaan tempoh kupon hingga tarikh penyelesaian

Fungsi COUPDAYS

Mengembalikan bilangan hari dalam tempoh kupon yang mengandungi tarikh penyelesaian

Fungsi COUPDAYSNC

Mengembalikan bilangan hari bermula dari tarikh penyelesaian hingga tarikh kupon seterusnya

Fungsi COUPNCD

Mengembalikan tarikh kupon seterusnya selepas tarikh penyelesaian

Fungsi COUPNUM

Mengembalikan bilangan kupon yang mesti dibayar di antara tarikh penyelesaian dan tarikh matang

Fungsi COUPPCD

Mengembalikan tarikh kupon sebelumnya sebelum tarikh penyelesaian

Fungsi CUMIPMT

Mengembalikan faedah kumulatif yang dibayar antara dua tempoh

Fungsi CUMPRINC

Mengembalikan jumlah pokok kumulatif yang dibayar untuk pinjaman antara dua tempoh

Fungsi DB

Mengembalikan susut nilai aset bagi tempoh tertentu yang menggunakan kaedah imbangan penyusutan tetap

Fungsi DDB

Mengembalikan susut nilai aset bagi tempoh tertentu yang menggunakan kaedah imbangan penyusutan berganda atau kaedah lain yang anda tentukan

Fungsi DISC

Mengembalikan kadar diskaun bagi keselamatan

Fungsi DOLLARDE

Menukar harga dolar yang disebut sebagai pecahan kepada harga dolar yang disebut sebagai nombor perpuluhan

Fungsi DOLLARFR

Menukar harga dolar yang disebut sebagai nombor perpuluhan kepada harga dolar yang disebut sebagai pecahan

Fungsi DURATION

Mengembalikan tempoh tahunan bagi keselamatan dengan pembayaran faedah berkala

Fungsi EFFECT

Mengembalikan kadar faedah tahunan berkesan

Fungsi FV

Mengembalikan nilai masa depan pelaburan

Fungsi FVSCHEDULE

Mengembalikan nilai masa depan bagi prinsipal awalan selepas menggunakan satu siri kadar faedah kompaun

Fungsi INTRATE

Mengembalikan kadar faedah bagi keselamatan pelaburan penuh

Fungsi IPMT

Mengembalikan pembayaran faedah pelaburan bagi tempoh yang diberikan

Fungsi IRR

Mengembalikan kadar pulangan dalaman bagi siri aliran tunai

Fungsi ISPMT

Mengira faedah yang dibayar semasa tempoh tertentu bagi pelaburan

Fungsi MDURATION

Mengembalikan tempoh diubah suai Macauley untuk keselamatan dengan anggaran nilai muka sebanyak $100

Fungsi MIRR

Mengembalikan kadar pulangan dalaman yang aliran tunai positif dan negatif dibiayai pada kadar berbeza

Fungsi NOMINAL

Mengembalikan kadar faedah nominal tahunan

Fungsi NPER

Mengembalikan bilangan tempoh pelaburan

Fungsi NPV

Mengembalikan nilai bersih semasa bagi pelaburan berdasarkan siri aliran tunai berkala dan kadar diskaun

Fungsi ODDFPRICE

Mengembalikan harga per $100 nilai muka keselamatan dengan tempoh pertama ganjil

Fungsi ODDFYIELD

Mengembalikan kadar hasil keselamatan dengan tempoh pertama ganjil

Fungsi ODDLPRICE

Mengembalikan harga per $100 nilai muka keselamatan dengan tempoh akhir ganjil

Fungsi ODDLYIELD

Mengembalikan kadar hasil bagi keselamatan dengan tempoh akhir ganjil

Fungsi PDURATION
Excel 2013

Mengembalikan bilangan tempoh yang diperlukan oleh pelaburan untuk mencapai nilai tertentu

Fungsi PMT

Mengembalikan bayaran berkala anuiti

Fungsi PPMT

Mengembalikan pembayaran pokok pelaburan bagi tempoh yang diberikan

Fungsi PRICE

Mengembalikan harga per $100 nilai muka bagi keselamatan yang membayar faedah berkala

Fungsi PRICEDISC

Mengembalikan harga per $100 nilai muka bagi keselamatan terdiskaun

Fungsi PRICEMAT

Mengembalikan harga per $100 nilai muka bagi keselamatan yang membayar faedah sempena kematangan

Fungsi PV

Mengembalikan nilai semasa pelaburan

Fungsi RATE

Mengembalikan kadar faedah per tempoh anuiti

Fungsi RECEIVED

Mengembalikan jumlah yang diterima sempena kematangan bagi keselamatan pelaburan penuh

Fungsi RRI
Excel 2013

Mengembalikan kadar faedah yang sepadan untuk pertumbuhan pelaburan

Fungsi SLN

Mengembalikan susut nilai garis lurus bagi aset untuk satu tempoh

Fungsi SYD

Mengembalikan susut nilai digit jumlah tahun bagi aset untuk tempoh tertentu

Fungsi TBILLEQ

Mengembalikan kadar hasil bon setara untuk bil Perbendaharaan

Fungsi TBILLPRICE

Mengembalikan harga per $100 nilai muka untuk bil Perbendaharaan

Fungsi TBILLYIELD

Mengembalikan kadar hasil untuk bil Perbendaharaan

Fungsi VDB

Mengembalikan susut nilai aset bagi tempoh tertentu atau tempoh separa yang menggunakan kaedah imbangan penyusutan

Fungsi XIRR

Mengembalikan kadar pulangan dalaman bagi jadual aliran tunai yang tidak semestinya berkala

Fungsi XNPV

Mengembalikan nilai semasa bersih bagi jadual aliran tunai yang tidak semestinya berkala

Fungsi YIELD

Mengembalikan kadar hasil pada keselamatan yang membayar faedah berkala

Fungsi YIELDDISC

Mengembalikan kadar hasil tahunan untuk keselamatan terdiskaun, contohnya, bil Perbendaharaan

Fungsi YIELDMAT

Mengembalikan kadar hasil tahunan keselamatan yang membayar faedah sempena kematangan

Fungsi

Perihalan

Fungsi CELL

Mengembalikan maklumat mengenai pemformatan, lokasi atau kandungan sel

Fungsi ERROR.TYPE

Mengembalikan nombor yang sepadan dengan jenis ralat

Fungsi INFO

Mengembalikan maklumat mengenai persekitaran pengendalian semasa

Nota: Fungsi ini adalah tidak tersedia dalam Excel Online.

Fungsi ISBLANK

Mengembalikan TRUE jika nilai adalah kosong

Fungsi ISERR

Mengembalikan TRUE jika nilai adalah sebarang nilai ralat kecuali #N/A

Fungsi ISERROR

Mengembalikan TRUE jika nilai adalah sebarang nilai ralat

Fungsi ISEVEN

Mengembalikan TRUE jika nombor adalah genap

Fungsi ISFORMULA
Excel 2013

Mengembalikan TRUE jika terdapat rujukan kepada sel yang mengandungi formula

Fungsi ISLOGICAL

Mengembalikan TRUE jika nilai ialah nilai logik

Fungsi ISNA

Mengembalikan TRUE jika nilai adalah nilai ralat #N/A

Fungsi ISNONTEXT

Mengembalikan TRUE jika nilai bukan teks

Fungsi ISNUMBER

Mengembalikan TRUE jika nilai adalah nombor

Fungsi ISODD

Mengembalikan TRUE jika nombor adalah ganjil

Fungsi ISREF

Mengembalikan TRUE jika nilai adalah rujukan

Fungsi ISTEXT

Mengembalikan TRUE jika nilai adalah teks

Fungsi N

Mengembalikan nilai yang ditukarkan kepada nombor

Fungsi NA

Mengembalikan nilai ralat #N/A

Fungsi SHEET
Excel 2013

Mengembalikan nombor helaian bagi helaian yang dirujuk

Fungsi SHEETS
Excel 2013

Mengembalikan bilangan helaian dalam rujukan

Fungsi TYPE

Mengembalikan nombor yang menunjukkan jenis data bagi nilai

Fungsi

Perihalan

Fungsi AND

Mengembalikan TRUE jika semua argumennya adalah TRUE

Fungsi FALSE

Mengembalikan nilai logik FALSE

Fungsi IF

Menentukan ujian logik untuk dijalankan

Fungsi IFERROR

Mengembalikan nilai yang anda tentukan jika formula menilai kepada ralat, jika tidak, mengembalikan hasil formula

Fungsi IFNA
Excel 2013

Mengembalikan nilai yang anda tentukan jika ungkapan diuraikan kepada #N/A, jika tidak mengembalikan hasil ungkapan

Fungsi IFS
Excel 2016

Menyemak sama ada satu atau lebih syarat dipenuhi dan mengembalikan nilai yang sepadan untuk syarat benar pertama.

Fungsi NOT

Menyongsangkan logik argumennya

Fungsi OR

Mengembalikan TRUE jika sebarang argumen TRUE

Fungsi SWITCH
Excel 2016

Menilai ungkapan terhadap senarai nilai dan mengembalikan hasil yang sepadan dengan nilai sepadan yang pertama. Jika terdapat tiada padanan, nilai lalai pilihan mungkin dikembalikan.

Fungsi TRUE

Mengembalikan nilai logik TRUE

Fungsi XOR
Excel 2013

Mengembalikan semua argumen eksklusif OR

Fungsi

Perihalan

Fungsi ADDRESS

Mengembalikan rujukan sebagai teks kepada sel tunggal dalam lembaran kerja

Fungsi AREAS

Mengembalikan bilangan kawasan dalam rujukan

Fungsi CHOOSE

Memilih nilai daripada senarai nilai

Fungsi COLUMN

Mengembalikan nombor lajur rujukan

Fungsi COLUMNS

Mengembalikan bilangan lajur dalam rujukan

Fungsi FORMULATEXT
Excel 2013

Mengembalikan formula pada rujukan yang diberikan sebagai teks

Fungsi GETPIVOTDATA

Mengembalikan data yang disimpan dalam laporan Jadual Pangsi

Fungsi HLOOKUP

Mencari baris atas tatasusunan dan mengembalikan nilai sel yang ditunjukkan

Fungsi HYPERLINK

Menciptakan pintasan atau lompatan yang membuka dokumen yang disimpan pada pelayan rangkaian, intranet atau Internet

Fungsi INDEX

Menggunakan indeks untuk memilih nilai daripada rujukan atau tatasusunan

Fungsi INDIRECT

Mengembalikan rujukan yang ditunjukkan oleh nilai teks

Fungsi LOOKUP

Nilai carian dalam vektor atau tatasusunan

Fungsi MATCH

Nilai carian dalam rujukan atau tatasusunan

Fungsi OFFSET

Mengembalikan ofset rujukan daripada rujukan yang diberikan

Fungsi ROW

Mengembalikan nombor baris rujukan

Fungsi ROWS

Mengembalikan bilangan baris dalam rujukan

Fungsi RTD

Mengambil data masa nyata dari program yang menyokong automasi COM

Fungsi TRANSPOSE

Mengembalikan transposisi tatasusunan

Fungsi VLOOKUP

Mencari dalam lajur pertama tatasusunan dan beralih merentasi baris untuk mengembalikan nilai sel

Fungsi

Perihalan

Fungsi ABS

Mengembalikan nilai mutlak bagi nombor

Fungsi ACOS

Mengembalikan lengkok kosinus nombor

Fungsi ACOSH

Mengembalikan kosinus hiperbolaan songsang nombor

Fungsi ACOT
Excel 2013

Mengembalikan lengkok kotangen nombor

Fungsi ACOTH
Excel 2013

Mengembalikan lengkok kotangen hiperbolaan nombor

Fungsi AGGREGATE

Mengembalikan agregat dalam senarai atau pangkalan data

Fungsi ARABIC

Menukar nombor Roman kepada Huruf Arab, sebagai nombor

Fungsi ASIN

Mengembalikan lengkok sinus nombor

Fungsi ASINH

Mengembalikan sinus hiperbolaan songsang nombor

Fungsi ATAN

Mengembalikan lengkok tangen bagi nombor

Fungsi ATAN2

Mengembalikan lengkok tangen daripada koordinat x- dan y-

Fungsi ATANH

Mengembalikan tangen hiperbolaan songsang nombor

Fungsi BASE
Excel 2013

Menukar nombor kepada perwakilan teks dengan radiks (dasar) yang diberikan

Fungsi CEILING

Membundarkan nombor kepada integer atau gandaan bererti yang terdekat

Fungsi CEILING.MATH
Excel 2013

Membundarkan nombor ke atas kepada integer atau gandaan bererti yang terdekat

Fungsi CEILING.PRECISE

Membundarkan nombor kepada integer atau gandaan bererti yang terdekat. Tanpa mengira tanda nombor dan nombor dibundarkan ke atas.

Fungsi COMBIN

Mengembalikan bilangan penggabungan bagi bilangan objek yang diberikan

Fungsi COMBINA
Excel 2013

Mengembalikan bilangan penggabungan dengan ulangan bagi bilangan item yang diberikan

Fungsi COS

Mengembalikan kosinus nombor

Fungsi COSH

Mengembalikan kosinus hiperbolaan nombor

Fungsi COT
Excel 2013

Mengembalikan kotangen sudut

Fungsi COTH
Excel 2013

Mengembalikan kotangen hiperbolaan nombor

Fungsi CSC
Excel 2013

Mengembalikan kosekan sudut

Fungsi CSCH
Excel 2013

Mengembalikan kosekan hiperbolaan sudut

Fungsi DECIMAL
Excel 2013

Menukarkan perwakilan teks bagi nombor dalam asas yang diberikan kepada nombor perpuluhan

Fungsi DEGREES

Menukar radian kepada darjah

Fungsi EVEN

Membundarkan nombor ke atas kepada integer genap terdekat

Fungsi EXP

Mengembalikan e yang dinaikkan kepada kuasa nombor yang diberikan

Fungsi FACT

Mengembalikan faktorial nombor

Fungsi FACTDOUBLE

Mengembalikan faktorial berganda bagi nombor

Fungsi FLOOR

Membundarkan ke bawah sesuatu nombor, menuju ke sifar

Fungsi FLOOR.MATH
Excel 2013

Membundarkan nombor ke bawah kepada integer terdekat atau gandaan bererti yang terdekat

Fungsi FLOOR.PRECISE

Membundarkan nombor ke bawah kepada integer terdekat atau gandaan bererti yang terdekat. Tanpa mengira tanda nombor dan nombor dibundarkan ke bawah.

Fungsi GCD

Mengembalikan pembahagi biasa terbesar

Fungsi INT

Membundarkan nombor ke bawah kepada integer terdekat

Fungsi ISO.CEILING
Excel 2013

Mengembalikan nombor yang dibundarkan ke atas kepada integer atau gandaan bererti yang terdekat

Fungsi LCM

Mengembalikan gandaan paling tidak biasa

Fungsi LN

Mengembalikan logaritma asli bagi nombor

Fungsi LOG

Mengembalikan logaritma nombor kepada dasar yang ditentukan

Fungsi LOG10

Mengembalikan logaritma dasar 10 bagi nombor

Fungsi MDETERM

Mengembalikan matriks penentu tatasusunan

Fungsi MINVERSE

Mengembalikan songsangan matriks tatasusunan

Fungsi MMULT

Mengembalikan produk matriks dua tatasusunan

Fungsi MOD

Mengembalikan baki daripada pembahagian

Fungsi MROUND

Mengembalikan nombor yang dibundarkan kepada gandaan yang diinginkan

Fungsi MULTINOMIAL

Mengembalikan multinomial satu set nombor

Fungsi MUNIT
Excel 2013

Mengembalikan matriks unit atau dimensi yang ditentukan

Fungsi ODD

Membundarkan nombor ke atas kepada integer ganjil terdekat

Fungsi PI

Mengembalikan nilai pi

Fungsi POWER

Mengembalikan hasil nombor yang dinaikkan kepada kuasa

Fungsi PRODUCT

Mendarabkan argumennya

Fungsi QUOTIENT

Mengembalikan bahagian integer bagi pembahagian

Fungsi RADIANS

Menukarkan darjah kepada radian

Fungsi RAND

Mengembalikan nombor rawak antara 0 dan 1

Fungsi RANDBETWEEN

Mengembalikan nombor rawak antara nombor yang anda tentukan

Fungsi ROMAN

Menukar angka Arab kepada Roman, sebagai teks

Fungsi ROUND

Membundarkan nombor kepada bilangan digit yang ditentukan

Fungsi ROUNDDOWN

Membundarkan ke bawah sesuatu nombor, menuju ke sifar

Fungsi ROUNDUP

Membundarkan nombor ke atas, jauh dari sifar

Fungsi SEC
Excel 2013

Mengembalikan sekan sudut

Fungsi SECH
Excel 2013

Mengembalikan sekan hiperbolaan sudut

Fungsi SERIESSUM

Mengembalikan jumlah siri kuasa berdasarkan formula

Fungsi SIGN

Mengembalikan tanda nombor

Fungsi SIN

Mengembalikan sinus bagi sudut yang diberikan

Fungsi SINH

Mengembalikan sinus hiperbolaan nombor

Fungsi SQRT

Mengembalikan punca kuasa dua positif

Fungsi SQRTPI

Mengembalikan punca kuasa dua bagi (nombor * pi)

Fungsi SUBTOTAL

Mengembalikan subjumlah dalam senarai atau pangkalan data

Fungsi SUM

Menambah argumennya

Fungsi SUMIF

Menambah sel yang ditentukan oleh kriteria yang diberikan

Fungsi SUMIFS

Menambah sel dalam julat yang memenuhi berbilang kriteria

Fungsi SUMPRODUCT

Mengembalikan jumlah produk komponen tatasusunan yang sepadan

Fungsi SUMSQ

Mengembalikan hasil tambah kuasa dua argumen

Fungsi SUMX2MY2

Mengembalikan jumlah perbezaan kuasa dua bagi nilai yang sepadan dalam dua tatasusunan

Fungsi SUMX2PY2

Mengembalikan jumlah bagi jumlah kuasa dua nilai yang sepadan dalam dua tatasusunan

Fungsi SUMXMY2

Mengembalikan jumlah kuasa dua perbezaan bagi nilai yang sepadan dalam dua tatasusunan

Fungsi TAN

Mengembalikan tangen nombor

Fungsi TANH

Mengembalikan tangen hiperbolaan nombor

Fungsi TRUNC

Memendekkan nombor kepada integer

Fungsi

Perihalan

Fungsi AVEDEV

Mengembalikan purata sisihan mutlak titik data daripada min

Fungsi AVERAGE

Mengembalikan purata argumen

Fungsi AVERAGEA

Mengembalikan purata argumen, termasuk nombor, teks dan nilai yang logik

Fungsi AVERAGEIF

Mengembalikan purata (min aritmetik) bagi semua sel dalam julat yang memenuhi kriteria yang diberikan

Fungsi AVERAGEIFS

Mengembalikan purata (min aritmetik) bagi semua sel yang memenuhi berbilang kriteria

Fungsi BETA.DIST
Excel 2010

Mengembalikan fungsi taburan longgok beta

Fungsi BETA.INV
Excel 2010

Mengembalikan songsangan fungsi taburan longgok bagi taburan beta tertentu

Fungsi BINOM.DIST
Excel 2010

Mengembalikan kebarangkalian taburan binomial sebutan individu

Fungsi BINOM.DIST.RANGE
Excel 2013

Mengembalikan kebarangkalian bagi hasil percubaan menggunakan taburan binomial

Fungsi BINOM.INV
Excel 2010

Mengembalikan nilai terkecil yang mana taburan binomial longgok adalah lebih kecil atau sama dengan nilai kriteria

Fungsi CHISQ.DIST
Excel 2010

Mengembalikan fungsi ketumpatan kebarangkalian beta kumulatif

Fungsi CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Mengembalikan kebarangkalian satu hujung bagi taburan khi kuasa dua

Fungsi CHISQ.INV
Excel 2010

Mengembalikan fungsi ketumpatan kebarangkalian beta kumulatif

Fungsi CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Mengembalikan songsangan kebarangkalian satu hujung bagi taburan khi kuasa dua

Fungsi CHISQ.TEST
Excel 2010

Mengembalikan ujian ketakbersandaran

Fungsi CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Mengembalikan selang keyakinan bagi min populasi

Fungsi CONFIDENCE.T
Excel 2010

Mengembalikan selang keyakinan bagi min populasi, menggunakan taburan Pelajar

Fungsi CORREL

Mengembalikan pekali perkaitan antara dua set data

Fungsi COUNT

Mengira jumlah nombor yang terdapat dalam senarai argumen

Fungsi COUNTA

Mengira jumlah nilai yang terdapat dalam senarai argumen

Fungsi COUNTBLANK

Mengira bilangan sel kosong dalam julat

Fungsi COUNTIF

Mengira bilangan sel di antara julat yang memenuhi kriteria yang diberikan

Fungsi COUNTIFS

Mengira bilangan sel di antara julat yang memenuhi berbilang kriteria

Fungsi COVARIANCE.P
Excel 2010

Mengembalikan kovarians iaitu purata produk sisihan berpasangan

Fungsi COVARIANCE.S
Excel 2010

Mengembalikan kovarians sampel, purata sisihan produk bagi setiap pasangan titik data dalam dua set data

Fungsi DEVSQ

Mengembalikan hasil tambah kuasa dua sisihan

Fungsi EXPON.DIST
Excel 2010

Mengembalikan taburan eksponen

Fungsi F.DIST
Excel 2010

Mengembalikan taburan kebarangkalian F

Fungsi F.DIST.RT
Excel 2010

Mengembalikan taburan kebarangkalian F

Fungsi F.INV
Excel 2010

Mengembalikan songsangan taburan kebarangkalian F

Fungsi F.INV.RT
Excel 2010

Mengembalikan songsangan taburan kebarangkalian F

Fungsi F.TEST
Excel 2010

Mengembalikan hasil ujian F

Fungsi FISHER

Mengembalikan perubahan Fisher

Fungsi FISHERINV

Mengembalikan songsangan perubahan Fisher

Fungsi FORECAST

Mengembalikan nilai sepanjang arah aliran linear

Nota: Dalam Excel 2016, fungsi ini digantikan dengan ramalan. LINEAR sebagai sebahagian daripada fungsi ramalanbaru tetapi ia masih tersedia untuk keserasian dengan versi terdahulu.

Fungsi FORECAST.ETS
Excel 2016

Mengembalikan nilai masa depan berdasarkan nilai sedia ada (sejarah) dengan menggunakan versi AAA algoritma Pelicinan Eksponen (ETS)

Nota: Fungsi ini tidak tersedia dalam Excel 2016 for Mac.

Fungsi FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Mengembalikan selang keyakinan bagi nilai ramalan pada tarikh sasaran yang ditentukan

Nota: Fungsi ini tidak tersedia dalam Excel 2016 for Mac.

Fungsi FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Mengembalikan panjang corak ulangan Excel yang dikesan untuk siri masa yang ditentukan

Nota: Fungsi ini tidak tersedia dalam Excel 2016 for Mac.

Fungsi FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Mengembalikan nilai statistik sebagai hasil ramalan siri masa

Nota: Fungsi ini tidak tersedia dalam Excel 2016 for Mac.

Fungsi FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Mengembalikan nilai masa depan berdasarkan nilai sedia ada

Nota: Fungsi ini tidak tersedia dalam Excel 2016 for Mac.

Fungsi FREQUENCY

Mengembalikan taburan kekerapan sebagai tatasusunan menegak

Fungsi GAMMA
Excel 2013

Mengembalikan nilai fungsi Gamma

Fungsi GAMMA.DIST
Excel 2010

Mengembalikan taburan gama

Fungsi GAMMA.INV
Excel 2010

Mengembalikan songsangan taburan longgok gama

Fungsi GAMMALN

Mengembalikan logaritma asli bagi fungsi gama, Γ(x)

Fungsi GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Mengembalikan logaritma asli bagi fungsi gama, Γ(x)

Fungsi GAUSS
Excel 2013

Mengembalikan 0.5 kurang daripada taburan longgok normal piawai

Fungsi GEOMEAN

Mengembalikan min geometri

Fungsi GROWTH

Mengembalikan nilai sepanjang arah aliran eksponen

Fungsi HARMEAN

Mengembalikan min harmonik

Fungsi HYPGEOM.DIST

Mengembalikan taburan hipergeometri

Fungsi INTERCEPT

Mengembalikan pintasan garis regresi linear

Fungsi KURT

Mengembalikan kurtosis set data

Fungsi LARGE

Mengembalikan nilai terbesar ke-k dalam set data

Fungsi LINEST

Mengembalikan parameter arah aliran linear

Fungsi LOGEST

Mengembalikan parameter arah aliran eksponen

Fungsi LOGNORM.DIST
Excel 2010

Mengembalikan taburan lognormal longgok

Fungsi LOGNORM.INV
Excel 2010

Mengembalikan songsangan taburan longgok lognormal

Fungsi MAX

Mengembalikan nilai maksimum dalam senarai argumen

Fungsi MAXA

Mengembalikan nilai maksimum dalam senarai argumen, termasuk nombor, teks dan nilai logik

Fungsi MAXIFS
Excel 2016

Mengembalikan nilai maksimum antara sel yang ditentukan oleh set syarat atau kriteria yang diberikan

Fungsi MEDIAN

Mengembalikan median nombor yang diberikan

Fungsi MIN

Mengembalikan nilai minimum dalam senarai argumen

Fungsi MINA

Mengembalikan nilai terkecil dalam senarai argumen, termasuk nombor, teks dan nilai logik

Fungsi MINIFS
Excel 2016

Mengembalikan nilai minimum antara sel yang ditentukan oleh set syarat atau kriteria yang diberikan.

Fungsi MODE.MULT
Excel 2010

Mengembalikan tatasusunan menegak yang berlaku paling kerap atau nilai ulangan dalam tatasusunan atau julat data

Fungsi MODE.SNGL
Excel 2010

Mengembalikan nilai paling ketara dalam set data

Fungsi NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Mengembalikan taburan binomial negatif

Fungsi NORM.DIST
Excel 2010

Mengembalikan taburan longgok normal

Fungsi NORM.INV
Excel 2010

Mengembalikan songsangan taburan longgok normal

Fungsi NORM.S.DIST
Excel 2010

Mengembalikan taburan longgok normal yang standard

Fungsi NORM.S.INV
Excel 2010

Mengembalikan songsangan taburan longgok normal yang standard

Fungsi PEARSON

Mengembalikan pekali korelasi momen hasil darab Pearson

Fungsi PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Mengembalikan persentil nilai ke-k dalam julat, yang k adalah dalam julat 0..1, eksklusif

Fungsi PERCENTILE.INC
Excel 2010

Mengembalikan persentil nilai ke-k dalam julat

Fungsi PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Mengembalikan kedudukan nilai dalam set data sebagai peratus (0..1, eksklusif) set data

Fungsi PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Mengembalikan kedudukan nilai peratusan dalam set data

Fungsi PERMUT

Mengembalikan bilangan pilih atur bagi bilangan objek yang diberikan

Fungsi PERMUTATIONA
Excel 2013

Mengembalikan bilangan pilih atur bagi bilangan objek (dengan ulangan) yang boleh dipilih daripada jumlah objek

Fungsi PHI
Excel 2013

Mengembalikan nilai fungsi ketumpatan untuk taburan normal standard

Fungsi POISSON.DIST
Excel 2010

Mengembalikan taburan Poisson

Fungsi PROB

Mengembalikan kebarangkalian yang nilai dalam julatnya adalah antara dua had

Fungsi QUARTILE.EXC
Excel 2010

Mengembalikan sukuan set data, berdasarkan nilai persentil dari 0..1, eksklusif

Fungsi QUARTILE.INC
Excel 2010

Mengembalikan sukuan set data

Fungsi RANK.AVG
Excel 2010

Mengembalikan kedudukan nombor dalam senarai nombor

Fungsi RANK.EQ
Excel 2010

Mengembalikan kedudukan nombor dalam senarai nombor

Fungsi RSQ

Mengembalikan pekali korelasi momen hasil darab Pearson

Fungsi SKEW

Mengembalikan kepencongan taburan

Fungsi SKEW.P
Excel 2013

Mengembalikan kepencongan taburan berdasarkan populasi: pencirian darjah asimetri taburan di sekeliling minnya

Fungsi SLOPE

Mengembalikan kecerunan garisan regresi linear

Fungsi SMALL

Mengembalikan nilai terkecil ke-k dalam set data

Fungsi STANDARDIZE

Mengembalikan nilai yang telah dinormalkan

Fungsi STDEV.P
Excel 2010

Mengira sisihan piawai berdasarkan keseluruhan populasi

Fungsi STDEV.S
Excel 2010

Menganggarkan sisihan piawai berdasarkan sampel

Fungsi STDEVA

Menganggarkan sisihan standard berdasarkan sampel, termasuk nombor, teks dan nilai logik

Fungsi STDEVPA

Mengira sisihan standard berdasarkan seluruh populasi, termasuk nombor, teks dan nilai logik

Fungsi STEYX

Mengembalikan ralat standard bagi nilai y yang dijangkakan bagi setiap x dalam regresi

Fungsi T.DIST
Excel 2010

Mengembalikan Titik Peratusan (kebarangkalian) bagi taburan t Pelajar

Fungsi T. DIST.2T
Excel 2010

Mengembalikan Titik Peratusan (kebarangkalian) bagi taburan t Pelajar

Fungsi T.DIST.RT
Excel 2010

Mengembalikan taburan t Pelajar

Fungsi T.INV
Excel 2010

Mengembalikan nilai t bagi taburan t Pelajar sebagai fungsi kebarangkalian dan darjah kebebasan

Fungsi T.INV.2T
Excel 2010

Mengembalikan songsangan taburan t Pelajar

Fungsi T.TEST
Excel 2010

Mengembalikan kebarangkalian berkaitan dengan ujian t Pelajar

Fungsi TREND

Mengembalikan nilai sepanjang arah aliran linear

Fungsi TRIMMEAN

Mengembalikan min dalaman set data

Fungsi VAR.P
Excel 2010

Mengira varians berdasarkan keseluruhan populasi

Fungsi VAR.S
Excel 2010

Menganggarkan varians berdasarkan sampel

Fungsi VARA

Menganggarkan varian berdasarkan sampel, termasuk nombor, teks dan nilai logik

Fungsi VARPA

Mengira varian berdasarkan seluruh populasi, termasuk nombor, teks dan nilai logik

Fungsi WEIBULL.DIST
Excel 2010

Mengembalikan taburan Weibull

Fungsi Z.TEST
Excel 2010

Mengembalikan nilai kebarangkalian satu hujung bagi ujian z

Fungsi

Perihalan

Fungsi ASC

Mengubah huruf Inggeris lebar penuh (bait berganda) atau katakana dalam rentetan aksara kepada aksara lebar separuh (bait tunggal)

Fungsi BAHTTEXT

Menukar nombor kepada teks, menggunakan format mata wang ß (baht)

Fungsi CHAR

Mengembalikan aksara yang ditentukan oleh nombor kod

Fungsi CLEAN

Mengalih keluar semua aksara tak boleh cetak daripada teks

Fungsi CODE

Mengembalikan kod berangka bagi aksara pertama dalam rentetan teks

Fungsi CONCAT
Excel 2016

Menggabungkan teks daripada berbilang julat dan/atau rentetan, tetapi ia tidak menyediakan pembatas atau argumen IgnoreEmpty.

Fungsi CONCATENATE

Mencantumkan beberapa item teks menjadi satu item teks

Fungsi DBCS
Excel 2013

Mengubah huruf Inggeris atau katakana lebar separuh (bait tunggal) dalam rentetan aksara kepada aksara lebar penuh (bait berganda)

Fungsi DOLLAR

Menukar nombor kepada teks, menggunakan format mata wang $ (dolar)

Fungsi EXACT

Semak untuk melihat sama ada dua nilai teks adalah sama

Fungsi FIND, FINDB

Mencari satu nilai teks dalam yang lain (sensitif huruf)

Fungsi FIXED

Memformatkan nombor sebagai teks dengan bilangan perpuluhan yang tetap

Fungsi LEFT, LEFTB

Mengembalikan aksara paling kiri daripada nilai teks

Fungsi LEN, LENB

Mengembalikan bilangan aksara dalam rentetan teks

Fungsi LOWER

Menukar teks kepada huruf kecil

Fungsi MID, MIDB

Mengembalikan bilangan aksara tertentu daripada rentetan teks bermula dari posisi yang anda tentukan

Fungsi NUMBERVALUE
Excel 2013

Menukar teks kepada nombor dengan cara tak bersandaran penempatan

Fungsi PHONETIC

Menyarikan aksara fonetik (furigana) daripada rentetan teks

Fungsi PROPER

Menjadikan huruf pertama setiap perkataan dalam satu nilai teks sebagai huruf besar

Fungsi REPLACE, REPLACEB

Menggantikan aksara dalam teks

Fungsi REPT

Mengulangi teks menurut bilangan kali yang diberikan

Fungsi RIGHT, RIGHTB

Mengembalikan aksara paling kanan daripada nilai teks

Fungsi SEARCH, SEARCHB

Mencari satu nilai teks dalam yang lain (tidak sensitif huruf)

Fungsi SUBSTITUTE

Menggantikan teks baru bagi teks yang lama dalam rentetan teks

Fungsi T

Menukar argumennya kepada teks

Fungsi TEXT

Memformatkan nombor dan menukarnya kepada teks

Fungsi TEXTJOIN
Excel 2016

Menggabungkan teks daripada berbilang julat dan/atau rentetan dan termasuk pembatas yang anda tentukan antara setiap nilai teks yang akan digabungkan. Jika pembatas ialah rentetan teks kosong, fungsi ini akan berkesan merangkaikan julat.

Fungsi TRIM

Mengalih keluar ruang daripada teks

Fungsi UNICHAR
Excel 2013

Mengembalikan aksara Unikod yang dirujuk oleh nilai berangka yang diberikan

Fungsi UNICODE
Excel 2013

Mengembalikan nombor (titik kod) yang sepadan dengan aksara pertama teks

Fungsi UPPER

Menukar teks kepada huruf besar

Fungsi VALUE

Menukar argumen teks kepada nombor

Jika tambahan yang anda pasangkan mengandungi fungsi, fungsi tambahan atau automasi ini akan tersedia dalam kategori Takrifan Pengguna dalam kotak dialog Selitkan Fungsi.

Fungsi takrifan pengguna (UDF) tidak tersedia dalam Excel Online.

Fungsi

Perihalan

Fungsi CALL

Memanggil prosedur dalam pustaka pautan dinamik atau sumber kod

Fungsi EUROCONVERT

Menukar nombor kepada euro, menukar nombor daripada euro kepada mata wang ahli euro atau menukar nombor daripada satu mata wang ahli euro kepada yang lain menggunakan euro sebagai perantaraan (penyegitigaan)

Fungsi REGISTER.ID

Mengembalikan ID daftar pustaka pautan dinamik (DLL) atau sumber kod yang telah didaftar sebelum ini

Fungsi SQL.REQUEST

Bersambung dengan sumber data luaran dan menjalankan pertanyaan daripada lembaran kerja kemudian mengembalikan hasil tatasusunan tanpa memerlukan pemprograman makro

Fungsi web tidak tersedia dalam Excel Online.

Fungsi

Perihalan

Fungsi ENCODEURL
Excel 2013

Mengembalikan rentetan terkod URL

Fungsi FILTERXML
Excel 2013

Mengembalikan data khusus daripada kandungan XML menggunakan xpath khusus

Fungsi WEBSERVICE
Excel 2013

Mengembalikan data dari perkhidmatan web

Penanda versi menunjukkan versi Excel fungsi telah diperkenalkan. Fungsi ini tidak tersedia dalam versi terdahulu.

Penting: Hasil terhitung bagi formula dan sesetengah fungsi lembaran kerja Excel mungkin sedikit berbeza antara Windows PC yang menggunakan seni bina x86 atau x86-64 dan Windows RT PC yang menggunakan seni bina ARM. Ketahui lebih lanjut tentang perbezaannya.

Halaman Atas

Adakah anda mempunyai soalan fungsi tertentu?

Kiriman soalan dalam forum komuniti Excel

Membantu kami menambah baik Excel

Adakah anda mempunyai cadangan tentang cara kami boleh meningkatkan versi Excel yang seterusnya? Jika ya, sila lihat topik di Excel pengguna suara

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Gambaran keseluruhan Formula dalam Excel

Cara untuk mengelakkan formula yang rosak

Menggunakan penyemakan ralat untuk mengesan ralat dalam Formula

Fungsi Excel (berabjad)

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×