Cara untuk memaparkan senarai OneDrive untuk koleksi laman perniagaan

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Artikel ini menyediakan pentadbir skrip PowerShell yang akan memaparkan setiap laman OneDrive for Business dalam organisasi anda.

Langkah 1: Sambung SharePoint Online Management Shell untuk organisasi anda

Langkah 2: Mengumpul senarai semua OneDrive for Business Laman menggunakan Windows PowerShell

Lihat maklumat lanjut di hujung topik ini untuk petua tentang menggunakan skrip ini.

Sebelum anda bermula

 • Memasang SharePoint Online Management Shell. Untuk maklumat, lihat menyediakan persekitaran SharePoint Online Management Shell Windows PowerShell.

  Penting: Pentadbir penyewa yang memberikan sendiri keizinan pentadbir koleksi laman bagi Laman OneDrive for Business pengguna yang boleh membuka pustaka dokumen yang pengguna OneDrive for Business dan melaksanakan tugas sama sebagai pemilik. Adalah penting untuk kawalan dan monitor yang telah diuntukkan keizinan pentadbir penyewa dalam organisasi anda.

 • Skrip PowerShell memerlukan SharePoint klien model objek (CSOM) dipasang. Ini ditunjukkan oleh baris berikut: [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client").

 • Skrip PowerShell sampel yang disediakan dalam topik ini tidak disokong di bawah program standard Sokongan Microsoft atau perkhidmatan. Skrip sampel disediakan sebagai IS tanpa sebarang jenis jaminan. Microsoft selanjutnya menolak jaminan semua tersirat termasuk tanpa had, sebarang tersirat waranti barangan atau kecergasan untuk tujuan tertentu. Risiko seluruh yang timbul keluar gunakan atau prestasi sampel skrip dan dokumentasi kekal dengan anda. Tiada kejadian Microsoft, pengarang webnya atau sesiapa yang lain terlibat dalam penciptaan, pengeluaran atau penghantaran skrip yang bertanggungjawab untuk ganti rugi mana-mana jua (termasuk, tanpa batasan, ganti rugi untuk kehilangan keuntungan Perniagaan, gangguan perniagaan, kehilangan maklumat perniagaan atau kerugian wang lain) timbul keluar penggunaan atau dapat menggunakan sampel skrip atau dokumentasi, walaupun Microsoft dimaklumkan kemungkinan ganti rugi tersebut.

Langkah 1: Sambung SharePoint Online Management Shell untuk organisasi anda

 1. Pada komputer setempat anda, buka SharePoint Online Management Shell dan jalankan perintah berikut:

  $credentials = Get-Credential

  Dalam kotak dialog Permintaan Kelayakan Windows PowerShell , taipkan nama pengguna dan kata laluan untuk akaun pentadbir global Office 365 anda, dan kemudian klik OK.

 2. Jalankan perintah berikut untuk menyambungkan Shell organisasi SharePoint Online anda:

  Connect-SPOService -Url https://<yourdomain>-admin.sharepoint.com –credential $credentials
 3. Untuk mengesahkan bahawa anda disambungkan ke organisasi SharePoint Online, jalankan perintah berikut untuk menyambung ke Laman akar organisasi anda:

  Get-SPOSite https://<yourdomain>.sharepoint.com

Langkah 2: Mengumpul senarai semua OneDrive for Business Laman menggunakan Windows PowerShell

Dalam langkah ini, anda menjalankan skrip PowerShell untuk mencipta senarai semua OneDrive for Business laman dalam organisasi anda. Senarai ini disimpan ke fail teks.

 1. Menyimpan teks berikut ke fail teks. Contohnya, anda boleh menyimpannya pada fail yang bernama GetOD4BSites.txt.

  # Specifies the URL for your organization's SPO admin service
  $AdminURI = "https://your organization name-admin.sharepoint.com"
  
  # Specifies the User account for an Office 365 global admin in your organization
  $AdminAccount = "global admin account"
  $AdminPass = "password for global admin account"
  
  # Specifies the location where the list of MySites should be saved
  $LogFile = 'C:\Users\youralias\Desktop\ListOfMysites.txt'
  
  
  # Begin the process
  
  $loadInfo1 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client")
  $loadInfo2 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime")
  $loadInfo3 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles")
  
  # Convert the Password to a secure string, then zero out the cleartext version ;)
  $sstr = ConvertTo-SecureString -string $AdminPass -AsPlainText –Force
  $AdminPass = ""
  
  # Take the AdminAccount and the AdminAccount password, and create a credential
  
  $creds = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($AdminAccount, $sstr)
  
  
  # Add the path of the User Profile Service to the SPO admin URL, then create a new webservice proxy to access it
  $proxyaddr = "$AdminURI/_vti_bin/UserProfileService.asmx?wsdl"
  $UserProfileService= New-WebServiceProxy -Uri $proxyaddr -UseDefaultCredential False
  $UserProfileService.Credentials = $creds
  
  # Set variables for authentication cookies
  $strAuthCookie = $creds.GetAuthenticationCookie($AdminURI)
  $uri = New-Object System.Uri($AdminURI)
  $container = New-Object System.Net.CookieContainer
  $container.SetCookies($uri, $strAuthCookie)
  $UserProfileService.CookieContainer = $container
  
  # Sets the first User profile, at index -1
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex(-1)
  
  Write-Host "Starting- This could take a while."
  
  $NumProfiles = $UserProfileService.GetUserProfileCount()
  $i = 1
  
  # As long as the next User profile is NOT the one we started with (at -1)...
  While ($UserProfileResult.NextValue -ne -1) 
  {
  Write-Host "Examining profile $i of $NumProfiles"
  
  # Look for the Personal Space object in the User Profile and retrieve it
  # (PersonalSpace is the name of the path to a user's OneDrive for Business site. Users who have not yet created a 
  # OneDrive for Business site might not have this property set.)
  $Prop = $UserProfileResult.UserProfile | Where-Object { $_.Name -eq "PersonalSpace" } 
  $Url= $Prop.Values[0].Value
  
  # If "PersonalSpace" (which we've copied to $Url) exists, log it to our file...
  if ($Url) {
  $Url | Out-File $LogFile -Append -Force
  }
  
  # And now we check the next profile the same way...
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex($UserProfileResult.NextValue)
  $i++
  }
  
  Write-Host "Done!"
 2. Edit pemboleh ubah berikut dalam permulaan fail skrip dan menggunakan maklumat yang khusus untuk organisasi anda. Contoh berikut menganggap bahawa nama domain organisasi anda adalah contoso.com.

  • $AdminURI   Ini menentukan URI untuk Perkhidmatan pentadbir SharePoint Online anda, contohnya, https://contoso-admin.sharepoint.com.

  • $AdminAccount   Ini menentukan akaun pentadbir sejagat dalam organisasi Office 365 anda, contohnya, admin@contoso.onmicrosoft.com.

  • $AdminPass   Ini menentukan kata laluan untuk akaun yang ditentukan oleh $AdminAccount, contohnya, "J$P1ter1".

  • $LogFile   Ini menentukan laluan penuh fail teks yang dicipta dan mengandungi senarai semua laman OneDrive for Business dalam organisasi anda. Contohnya, untuk menyimpan fail ini untuk desktop, gunakan 'C:\Users\<youralias>\Desktop\ListOfMysites.txt'.

 3. Simpan fail teks sebagai fail skrip PowerShell dengan mengubah akhiran nama fail untuk .ps1. Contohnya, simpan fail GetOD4BSites.txt sebagai GetOD4BSites.ps1.

 4. Dalam SharePoint Online Management Shell, pergi ke folder yang berada skrip yang anda cipta dalam langkah sebelumnya, dan kemudian menjalankan skrip, contohnya:

  .\GetOD4BSites.ps1

Selepas skrip berjaya selesai, fail teks yang dicipta dalam lokasi yang ditentukan oleh pemboleh ubah $LogFile dalam skrip. Fail ini mengandungi senarai semua OneDrive for Business laman dalam organisasi SharePoint Online anda. Teks berikut menyediakan contoh cara senarai laman dalam fail ini perlu diformatkan. Anda boleh mengalih keluar Laman daripada fail ini jika perlu.

/personal/annb_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/carolt_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/esterv_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/hollyh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/jeffl_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/joeh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/kaia_contoso_onmicrosoft_com/

Kembali ke atas

Maklumat lanjut

Anda boleh menyambung ke Laman OneDrive for Business menggunakan cmdlet Get-Spolaman dan boleh mengubah pemilikan menggunakan cmdlet Set-Spolaman . Sebaik sahaja anda merupakan pemilik laman, anda boleh menggunakan biasa SharePoint klien sebelah objek Model (CSOM) untuk mengambil pengurusan operasi.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×