Izslēdziet opciju Outlook kalendāra sinhronizācija plānotājs savai organizācijai

Piezīme.: Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā.

Ja esat globālais administrators pakalpojumam Office 365 un vēlaties izslēgt kalendāra sinhronizēšana Microsoft plānotājs, varat izmantot Windows PowerShell. Plānotājs ir ieslēgta automātiski visas organizācijas, kurām ir Plānotājs kā daļa no savas Office 365 abonementa.

Priekšnosacījumiem Plānotājs izmaiņu veikšanas Windows PowerShell

Šī procedūra aplūkotas lejupielādēt failus, kas nepieciešami, lai palaistu Plānotājs admin komandas PowerShell:

 • Divi Active Directory DLL

 • Viens PowerShell skripts

 • Skripta sarakstu

Ja jums ir kaut kas jauns Windows PowerShell, skatiet rakstu Windows PowerShell izmantošana.

 1. Naviģējiet uz https://www.nuget.org/packages/Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory/2.29.0

 2. Labajā pusē atlasiet manuāla lejupielāde, izvēlieties Saglabāt kā, izvēlieties atrašanās vietu, kur saglabāt, lai to un izvēlieties Saglabāt.

 3. Failu pārlūkā atrast failu un mainiet tās faila paplašinājumu no .nupkg uz zip.

 4. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz faila un izvēlieties Rekvizīti. Cilnē Vispārīgi atzīmējiet izvēles rūtiņu Atbloķēt , ja jums redzēt vienu un pēc tam atlasiet Labi.

 5. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz. zip faila un izvēlieties Izvilkt visus. Izvēlieties izvilkt. Jūs galu galā ar nosaukumu "microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0" izvērsts mapi.

 6. Kopējiet šādu kodu teksta redaktorā un saglabājiet to kā SetPlannerTenantSettings.psm1 "microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0\lib\net45" mapē.

  function Connect-AAD ()
  {
  <#
  .Synopsis
  (Private to module) Attempts to obtain a token from AAD.
  .Description
  This function attempts to obtain a token from Azure Active Directory.
  .example
  $authorizationContext = Connect-AAD
  #>
    $authUrl = "https://login.microsoftonline.com/common" # Prod environment
    $resource = "https://tasks.office.com" # Prod environment
    $clientId = "d3590ed6-52b3-4102-aeff-aad2292ab01c"
    
    $redirectUri = "urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob"
    $promptBehavior = [Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.PromptBehavior]::Always
    
    $authentiationContext = New-Object "Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.AuthenticationContext" -ArgumentList $authUrl, $False
    
    $authenticationResult = $authentiationContext.AcquireToken($resource, $clientId, $redirectUri, $promptBehavior)
    return $authenticationResult
  }
  function Set-PlannerConfiguration
  {
  <#
  .Synopsis
  Configures tenant level settings for Microsoft Planner.
  .Description
  This cmdlet allows tenant administrators to change policies regarding availability of certain features in Microsoft Planner. The changes to settings take effect immediately. This cmdlet specifies the administrator preference on whether the feature should be available. The features can still be disabled due to Microsoft Planner behavior, at the discretion of Microsoft.
  .Parameter Uri
  The URL of the Tenant-Level Settings API for the Planner instance to control.
  .Parameter AccessToken
  A valid access token of a user with tenant-level administrator privileges.
  .Parameter AllowCalendarSharing
  If set to $false, disables creating iCalendar links from Microsoft Planner, and disables previously created iCalendar links. If set to $true, enables creating iCalendar links from Microsoft Planner and re-enables any previously created iCalendar links.
  .example
  Set-PlannerConfiguration -AllowCalendarSharing $true
  #>
    param(
      [ValidateNotNull()]
      [System.String]$Uri="https://tasks.office.com/taskAPI/tenantAdminSettings/Settings",
      [ValidateNotNullOrEmpty()]
      [Parameter(Mandatory=$false)][System.String]$AccessToken,
      [Parameter(Mandatory=$false, ValueFromPipeline=$true)][System.Boolean]$AllowCalendarSharing
      )
    
    if(!($PSBoundParameters.ContainsKey("AccessToken"))){
      $authorizationContext = Connect-AAD
      $AccessToken = $authorizationContext.AccessTokenType.ToString() + ' ' +$authorizationContext.AccessToken
    }
    
    $flags = @{}
    
    if($PSBoundParameters.ContainsKey("AllowCalendarSharing")){
      $flags.Add("allowCalendarSharing", $AllowCalendarSharing);
    }
    $propertyCount = $flags | Select-Object -ExpandProperty Count
    
    if($propertyCount -eq 0) {
      Throw "No properties were set."
    }
    
    $requestBody = $flags | ConvertTo-Json
    Invoke-RestMethod -ContentType "application/json;odata.metadata=full" -Headers @{"Accept"="application/json"; "Authorization"=$AccessToken; "Accept-Charset"="UTF-8"; "OData-Version"="4.0;NetFx"; "OData-MaxVersion"="4.0;NetFx"} -Method PATCH -Body $requestBody $Uri
  }
  function Get-PlannerConfiguration
  {
  <#
  .Synopsis
  Retrieves tenant level settings for Microsoft Planner.
  .Description
  This cmdlet allows users and tenant administrators to retrieve policy preferences set by the tenant administrator regarding availability of certain features in Microsoft Planner. While a feature may be permitted by a tenant administrator's preference, features can still be disabled due to Microsoft Planner behavior, at the discretion of Microsoft.
  .Parameter Uri
  The URL of the Tenant-Level Settings API for the Planner instance to retrieve.
  .Parameter AccessToken
  A valid access token of a user with tenant-level administrator privileges.
  .example
  Get-PlannerConfiguration
  #>
    param(
      [ValidateNotNull()]
      [System.String]$Uri="https://tasks.office.com/taskAPI/tenantAdminSettings/Settings",
      [Parameter(Mandatory=$false)]
      [ValidateNotNullOrEmpty()]
      [System.String]$AccessToken
      )
    
    if(!($PSBoundParameters.ContainsKey("AccessToken"))){
      $authorizationContext = Connect-AAD
      $accessToken = $authorizationContext.AccessTokenType.ToString() + ' ' +$authorizationContext.AccessToken
    }
    
    $response = Invoke-RestMethod -ContentType "application/json;odata.metadata=full" -Headers @{"Accept"="application/json"; "Authorization"=$AccessToken; "Accept-Charset"="UTF-8"; "OData-Version"="4.0;NetFx"; "OData-MaxVersion"="4.0;NetFx"} -Method GET $Uri
    $result = New-Object psobject
    $result | Add-Member -NotePropertyName "SettingName" -NotePropertyValue "AllowCalendarSharing"
    $result | Add-Member -NotePropertyName "Value" -NotePropertyValue $response.allowCalendarSharing
    return $result
  }
  Export-ModuleMember -Function Get-PlannerConfiguration, Set-PlannerConfiguration
  
 7. Kopējiet šādu kodu teksta redaktorā un saglabājiet to kā SetPlannerTenantSettings.psd1 "microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0\lib\net45" mapē.

  #
  # Module manifest for module 'SetTenantSettings'
  #
  # Generated by: Microsoft Corporation
  #
  # Generated on: 12/17/2017
  #
  
  @{
  
  # Script module or binary module file associated with this manifest.
  RootModule = 'SetPlannerTenantSettings.psm1' 
  # Version number of this module. 
  ModuleVersion = '1.0' 
  # Supported PSEditions # 
  CompatiblePSEditions = @() 
  # ID used to uniquely identify this module 
  GUID = '6250c644-4898-480c-8e0b-bd3ebdf246ca' 
  # Author of this module 
  Author = 'Microsoft Corporation' 
  # Company or vendor of this module 
  CompanyName = 'Microsoft Corporation' 
  # Copyright statement for this module 
  Copyright = '(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.' 
  # Description of the functionality provided by this module 
  Description = 'Planner Tenant Settings client' 
  # Minimum version of the Windows PowerShell engine required by this module #
  PowerShellVersion = '' 
  # Name of the Windows PowerShell host required by this module # 
  PowerShellHostName = '' 
  # Minimum version of the Windows PowerShell host required by this module #
  PowerShellHostVersion = '' 
  # Minimum version of Microsoft .NET Framework required by this module. This prerequisite is valid for the PowerShell Desktop edition only. #
  DotNetFrameworkVersion = '' 
  # Minimum version of the common language runtime (CLR) required by this module. This prerequisite is valid for the PowerShell Desktop edition only. # 
  CLRVersion = '' 
  # Processor architecture (None, X86, Amd64) required by this module #
  ProcessorArchitecture = '' 
  # Modules that must be imported into the global environment prior to importing this module # 
  RequiredModules = @() 
  # Assemblies that must be loaded prior to importing this module 
  RequiredAssemblies = @("Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.dll","Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.WindowsForms.dll") 
  # Script files (.ps1) that are run in the caller's environment prior to importing this module. # 
  ScriptsToProcess = @() 
  # Type files (.ps1xml) to be loaded when importing this module # 
  TypesToProcess = @() 
  # Format files (.ps1xml) to be loaded when importing this module # 
  FormatsToProcess = @() 
  # Modules to import as nested modules of the module specified in RootModule/ModuleToProcess # 
  NestedModules = @() 
  # Functions to export from this module, for best performance, do not use wildcards and do not delete the entry, use an empty array if there are no functions to export. 
  FunctionsToExport = @("Get-PlannerConfiguration", "Set-PlannerConfiguration") 
  # Cmdlets to export from this module, for best performance, do not use wildcards and do not delete the entry, use an empty array if there are no cmdlets to export. 
  CmdletsToExport = @() 
  # Variables to export from this module 
  VariablesToExport = '*' 
  # Aliases to export from this module, for best performance, do not use wildcards and do not delete the entry, use an empty array if there are no aliases to export. 
  AliasesToExport = @() 
  # DSC resources to export from this module # 
  DscResourcesToExport = @() 
  # List of all modules packaged with this module # 
  ModuleList = @() 
  # List of all files packaged with this module # 
  FileList = @("SetTenantSettings.psm1") 
  # Private data to pass to the module specified in RootModule/ModuleToProcess. This may also contain a PSData hashtable with additional module metadata used by PowerShell. 
  PrivateData = @{ PSData = @{ 
  # Tags applied to this module. These help with module discovery in online galleries. # 
  Tags = @() 
  # A URL to the license for this module. # 
  LicenseUri = '' 
  # A URL to the main website for this project. # 
  ProjectUri = '' 
  # A URL to an icon representing this module. # 
  IconUri = '' 
  # ReleaseNotes of this module # 
  ReleaseNotes = '' } 
  # End of PSData hashtable 
  } 
  # End of PrivateData hashtable 
  # HelpInfo URI of this module # 
  HelpInfoURI = '' 
  # Default prefix for commands exported from this module. Override the default prefix using Import-Module -Prefix. # 
  DefaultCommandPrefix = '' }
  
 8. Palaist šo komandu importēt šos failus PowerShell, pārliecinoties, vai pievienot unikālu faila ceļu no datora:

  Import-Module [File path on your computer]microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0\lib\net45\SetPlannerTenantSettings.psd1 

Tagad esat gatavs veikt izmaiņas Plānotājs organizācijas līmenī, izmantojot PowerShell.

Ieslēgtu vai izslēgtu Outlook kalendāra sinhronizēšana Plānotājs izmantojot PowerShell

 1. Atveriet PowerShell un izpildiet šo komandu, lai izslēgtu Outlook kalendāra sinhronizēšana Plānotājs:

  Set-PlannerConfiguration -AllowCalendarSharing $false

  Outlook kalendāra sinhronizēšana atkal ieslēgt, Plānotājs:

  Set-PlannerConfiguration -AllowCalendarSharing $true

  Piezīme.: Ir jāpierakstās, izmantojot savus Azure Active Directory akreditācijas datus.

 2. Lai pārbaudītu savus iestatījumus:

  • PowerShell, palaidiet: Get-PlannerConfiguration

  • Plānotājs, dodieties uz plānotājs > Mani uzdevumi. Atlasiet daudzpunktes (). Outlook kalendāra sinhronizēšana ir iespējota, ja redzat "Mani uzdevumi", lai Outlook kalendāru pievienošanas darbību un atspējota, ja jums nav.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×