Office
Pierakstīties
Pārskats par formulām programmā Excel

Pārskats par formulām programmā Excel

Ja programmas Excel lietošanā esat iesācējs, jūs ātri vien uzzināsit, ka tā ir kas vairāk par režģi, kura kolonnās un rindās ievadīt skaitļus. Protams, programmu Excel var izmantot, lai iegūtu skaitļu kolonnas vai rindas kopsummu, taču jūs arī varat aprēķināt hipotēkas samaksu, risināt matemātiskas un tehniskas problēmas vai atrast vislabāko scenāriju, pamatojoties uz mainīgiem skaitļiem.

Programmā Excel to dara, šūnās izmantojot formulas. Formula veic aprēķinus vai citas darbības ar darblapas datiem. Formula vienmēr tiek sākta ar vienādības zīmi (=), kam var sekot skaitļi, matemātiskie operatori (piemēram, zīme + vai -, lai norādītu saskaitīšanu vai atņemšanu) un iebūvētas Excel funkcijas, kas var patiešām paplašināt formulas iespējas.

Piemēram, šajā formulā 2 ir sareizināts ar 3 un pēc tam rezultātam pieskaitīts 5, parādot atbildi: 11.

=2*3+5

Tālāk minēti citi formulu piemēri, ko var ievadīt darblapā.

 • =A1+A2+A3    Saskaita šūnu A1, A2 un A3 vērtības.

 • =SUM(A1:A10)    izmanto funkciju SUM, lai atgrieztu šūnās A1–A10 esošo vērtību summu.

 • =TODAY()    atgriež pašreizējo datumu.

 • =UPPER("sveiki")     Pārvērš tekstu "sveiki" par "SVEIKI", izmantojot funkciju UPPER.

 • =IF(A1>0)    izmanto funkciju IF, lai pārbaudītu šūnu A1 un noteiktu, vai tajā ir vērtība, kas ir lielāka par 0.

Formulai var būt vairākas vai visas tālāk minētās daļas: funkcijas, atsauces, operatori un konstantes.

Formulas daļas   

formulas daļas

1. Funkcijas: funkcija PI() atgriež pī vērtību: 3,142...

2. Atsauces: A2 atgriež šūnā A2 esošo vērtību.

3. Konstantes: tieši formulā ievadīti skaitļi vai teksta vērtības, piemēram, 2.

4. Operatori: operators ^ (jumtiņš) kāpina skaitli noteiktā pakāpē, bet operators * (zvaigznīte) — reizina skaitļus.

Konstante ir vērtība, kas netiek aprēķināta. Tā ir nemainīga. Piemēram, datums 9.10.2008., skaitlis 210 un teksts “Ceturkšņa peļņa” ir konstantes. izteiksme vai izteiksmes rezultātā radusies vērtība nav konstante. Ja formulā šūnu atsauču vietā tiek izmantotas konstantes (piemēram, =30+70+110), rezultāts mainās tikai tad, ja tiek modificēta formula. Parasti konstantes vislabāk ir iekļaut atsevišķās šūnās, kur tās var ērti mainīt, ja nepieciešams, un formulās pēc tam atsaukties uz šīm šūnām.

Operatori norāda formulas elementiem veicamā aprēķina veidu. Excel ievēro vispārējos matemātikas aprēķinu veikšanas likumus, kas ir iekavas, pakāpes, reizināšana un dalīšana, kā arī saskaitīšana un atņemšana, jeb angliski saīsinājumu PEMDAS (Please Excuse My Dear Aunt Sally —lūdzu, atvainojiet manu mīļo tanti Salliju). Iekavu lietošana ļauj mainīt aprēķināšanas secību.

Operatoru tipi. Ir četri dažādi aprēķina operatoru tipi: aritmētiskais, salīdzinājuma, teksta konkatenācijas un atsauces.

 • Aritmētiskie operatori

  Lai veiktu matemātiskās pamatdarbības (saskaitītu, atņemtu, reizinātu vai dalītu), apvienotu skaitļus un iegūtu skaitlisku rezultātu, izmantojiet tālāk minētos aritmētiskos operatorus.

  Aritmētiskais operators

  Meaning

  Example

  + (pluszīme)

  Saskaitīšana

  =3+3

  – (mīnus zīme)

  Atņemšana
  Noliegums

  =3–3
  =-3

  * (zvaigznīte)

  Reizināšana

  =3*3

  / (slīpsvītra)

  Dalīšana

  =3/3

  % (procentu zīme)

  Procenti

  30%

  ^ (jumtiņš)

  Kāpināšana

  =3^3

 • Salīdzinājuma operatori

  Divas vērtības var salīdzināt, izmantojot tālāk minētos operatorus. Kad divas vērtības ir salīdzinātas, izmantojot šos operatorus, rezultāts ir loģiska vērtība — TRUE vai FALSE.

  Salīdzinājuma operators

  Meaning

  Piemērs

  = (vienādības zīme)

  Vienāds ar

  =A1=B1

  > (zīme lielāks par)

  Lielāks par

  =A1>B1

  < (zīme mazāks par)

  Mazāks par

  =A1<B1

  >= (zīme lielāks vai vienāds)

  Lielāks par vai vienāds ar

  =A1>=B1

  <= (zīme mazāks par vai vienāds ar)

  Mazāks par vai vienāds ar

  =A1<=B1

  <> (zīme nav vienāds ar)

  Nav vienāds ar

  =A1<>B1

 • Teksta konkatenācijas operators

  Lai vienu vai vairākas teksta virknes konkatenētu (savienotu) vienotā tekstā, tiek izmantota zīme “un” (&).

  Teksta operators

  Meaning

  Example

  & (zīme “and”)

  Vienas nepārtrauktas teksta vērtības izveidošanai savieno vai sakabina divas vērtības

  =“North”&“wind” rezultāts ir “Northwind”.
  Ja šūnā A1 ir vērtība “Vārds”, bet šūnā B1 — “uzvārds”, tad =A1&“, ”&B1 rezultāts ir “Vārds, uzvārds”.

 • Atsauces operatori

  Apvieno šūnu diapazonus aprēķiniem, izmantojot tālākminētos operatorus.

  Atsauces operators

  Nozīme

  Piemērs

  : (kols)

  Diapazona operators, kas izveido vienu atsauci uz visām šūnām starp divām atsaucēm, ieskaitot šīs abas atsauces.

  B5:B15

  ; (semikols)

  Apvienošanas operators, kas vairākas atsauces apvieno vienā atsaucē

  =SUM(B5:B15;D5:D15)

  (atstarpe)

  Krustošanās operators, kas izveido vienu atsauci uz šūnām, kas kopīgas divām atsaucēm

  B7:D7 C6:C8

Uz lapas sākumu

Dažos gadījumos secība, kādā aprēķini tiek veikti, var ietekmēt atgriezto formulas vērtību, tāpēc ir svarīgi saprast, kā tiek noteikta secība un kā to var mainīt, lai iegūtu vēlamo rezultātu.

 • Aprēķināšanas secība

  Formulas vērtību aprēķina noteiktā secībā. Programmā Excel formula vienmēr sākas ar vienādības zīmi (=). Programma Excel aiz vienādības zīmes esošās rakstzīmes interpretē kā formulu. Aiz vienādības zīmes atrodas aprēķināmie elementi (operandi), piemēram, konstantes vai šūnu atsauces. Tie tiek atdalīti ar aprēķina operatoriem. Programma Excel formulu aprēķina no kreisās puses uz labo atbilstoši katra operatora noteiktajai secībai formulā.

 • Operatoru prioritātes Excel formulās

  Ja vienā formulā tiek apvienoti vairāki operatori, programma Excel darbības veic tabulā redzamajā secībā. Ja formulā ir operatori ar vienādām prioritātēm — piemēram, ja formulā ir gan reizināšanas, gan dalīšanas operators — programma Excel operatorus novērtē virzienā no kreisās puses uz labo.

  Operators

  Apraksts

  : (kols)

  (viena tukšumzīme)

  , (komats)

  Atsauces operatori

  Negatīvo vērtību apzīmēšana (kā –1)

  %

  Procenti

  ^

  Kāpināšana

  * un /

  Reizināšana un dalīšana

  + un –

  Saskaitīšana un atņemšana

  &

  Divu teksta virkņu savienošana (konkatenācija)

  =
  < >
  <=
  >=
  <>

  Salīdzināšana

 • Iekavu lietošana Excel formulās

  Lai mainītu novērtēšanas secību, iekļaujiet iekavās to formulas daļu, kas jārēķina vispirms. Piemēram, šīs formulas rezultāts ir 11, jo programma Excel reizināšanu veic pirms saskaitīšanas. Formula reizina 2 ar 3 un pēc tam rezultātam pieskaita 5.

  =5+2*3

  Salīdzinājumam, ja iekavas tiek lietotas, lai mainītu sintaksi, programma Excel saskaita 5 un 2 un pēc tam rezultātu reizina ar 3, lai iznākums būtu 21.

  =(5+2)*3

  Tālāk minētajā piemērā formulas pirmā daļa ir iekļauta iekavās, tāpēc programmai Excel vispirms ir jāaprēķina B4+25 un pēc tam rezultāts jādala ar šūnu D5, E5 un F5 vērtību summu.

  =(B4+25)/SUM(D5:F5)

  Uz lapas sākumu

Funkcijas ir iepriekšdefinētas formulas, kuras īpašā secībā vai struktūrā veic aprēķinus, izmantojot īpašas vērtības, kas tiek sauktas par argumentiem. Funkcijas var lietot, lai veiktu vienkāršus vai sarežģītus aprēķinus. Visas Excel funkcijas varat atrast lentes cilnē Formulas:

Excel lentes cilne Formulas
 • Excel funkcijas sintakse

  Nākamajā piemērā funkcija ROUND, kura noapaļo skaitli šūnā A10, parāda funkcijas sintaksi.

  Funkcijas struktūra

  1. Struktūra. Funkcijas struktūra sākas ar vienādības zīmi (=), kurai seko funkcijas nosaukums, atverošā iekava, ar komatiem atdalīti funkcijas argumenti un noslēdzošā iekava.

  2. Funkcijas nosaukums. Lai iegūtu pieejamo funkciju sarakstu, noklikšķiniet šūnā un nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+F3, kas atvērs dialogu Funkcijas ievietošana.

  Excel formulas — dialogs Funkcijas ievietošana

  3. Argumenti. Argumenti var būt skaitļi, teksts, loģiskās vērtības, piemēram, TRUE vai FALSE, masīvi, kļūdas vērtības, piemēram, #N/A, vai šūnu atsauces. Norādītajam argumentam ir jāpiešķir derīga argumenta vērtība. Argumenti var būt arī konstantes, formulas vai citas funkcijas.

  4. Argumenta rīka padoms. Rīka padoms ar sintaksi un argumentiem tiek parādīts rakstot. Piemēram, uzrakstot =ROUND(, tiek parādīts rīka padoms. Rīka padomi tiek rādīti tikai iebūvētajām funkcijām.

  Piezīme.: Jums nav jāraksta funkcijas ar lielajiem burtiem, piemēram =ROUND, jo Excel funkcijas nosaukumu automātiski pārvērtīs par rakstītu ar lielajiem burtiem, tiklīdz nospiedīsit ievades taustiņu. Ja uzrakstīsit funkcijas nosaukumu nepareizi, piemēram, =SUME(A1:A10) nevis =SUM(A1: A10), tad Excel atgriezīs kļūdu #NAME?.

 • Excel funkciju ievadīšana

  Veidojot formulu, kurā ir funkcija, varat izmantot dialoglodziņu Funkcijas ievietošana, kas atvieglos darblapas funkciju ievadīšanu. Tiklīdz atlasāt kādu funkciju dialogā Funkcijas ievietošana, Excel palaižu funkcijas vedni, kas parāda funkcijas nosaukumu, katru tās argumentu, funkcijas un katra argumenta aprakstu, funkcijas pašreizējo rezultātu un visas formulas pašreizējo rezultātu.

  Excel funkcijas vednis

  Lai būtu vieglāk veidot un rediģēt formulas un lai samazinātu rakstības un sintakses kļūdas, izmantojiet formulu automātisko pabeigšanu. Pēc = (vienādības zīmes) un funkcijas sākuma burtu ierakstīšanas programma Excel parāda dinamisku nolaižamo sarakstu ar derīgām funkcijām, argumentiem un nosaukumiem, kas atbilst šiem burtiem. Pēc tam nolaižamajā sarakstā varat atlasīt kādu vienumu, un Excel to ievadīs jūsu vietā.

  Excel formulu automātiskā pabeigšana

 • Excel funkciju ligzdošana

  Noteiktos gadījumos funkcija var būt jāizmanto kā viena no citas funkcijas argumentiem. Piemēram, šajā formulā izmantota ligzdota funkcija AVERAGE, un tā salīdzina rezultātu ar vērtību 50.

  ligzdfunkcijas

  1. Funkcijas AVERAGE un SUM ir ligzdotas funkcijā IF.

  Derīgi rezultāti.    Ja ligzdota funkcija tiek izmantota kā arguments, tai ir jāatgriež tāda paša tipa vērtība, kādu izmanto arguments. Piemēram, ja arguments atgriež vērtību TRUE vai FALSE, arī ligzdfunkcijai ir jāatgriež vērtība TRUE vai FALSE. Ja tā nav, programma Excel parāda kļūdas vērtību #VALUE!

  Ligzdošanas līmeņa ierobežojumi.    Formulā var būt ne vairāk kā septiņi ligzdoto funkciju līmeņi. Ja viena funkcija (tālāk — funkcija B) tiek izmantota kā arguments citā funkcijā (tālāk — funkcija A), funkcija B darbojas kā otrā līmeņa funkcija. Piemēram, funkcija AVERAGE un funkcija SUM ir otrā līmeņa funkcijas, ja tās tiek izmantotas kā funkcijas IF argumenti. Tādā gadījumā funkcijā AVERAGE ligzdotā funkcija ir trešā līmeņa funkcija utt.

  Uz lapas sākumu

Atsauce darblapā identificē šūnu vai šūnu diapazonu un programmai Excel nosaka, kur meklēt formulā izmantojamās vērtības vai datus. Izmantojiet atsauces, lai dažādās darblapas daļās esošus datus izmantotu vienā formulā vai lai vērtību no vienas šūnas izmantotu vairākās formulās. Varat arī atsaukties uz šūnām tās pašas vai citas darbgrāmatas lapās. Atsauces uz šūnām citās darbgrāmatās tiek dēvētas par saitēm vai ārējām atsaucēm.

 • Atsauces stils A1

  Pēc noklusējuma programma Excel izmanto atsauces stilu A1, kas attiecas uz kolonnām ar burtiem (no A līdz XFD, kopā 16 384 kolonnas) un uz rindām ar numuriem (no 1 līdz 1 048 576). Šie burti un skaitļi tiek saukti par rindu un kolonnu virsrakstiem. Lai atsauktos uz šūnu, jāievada kolonnas burts, kam seko rindas numurs. Piemēram, B2 attiecas uz šūnu, kas atrodas kolonnas B un rindas 2 krustošanās punktā.

  Lai atsauktos uz

  Izmantojiet

  šūnu A kolonnā un 10. rindā

  A10

  šūnu diapazonu A kolonnā no 10. līdz 20. rindai

  A10:A20

  šūnu diapazonu 15. rindā un no B līdz E kolonnai

  B15:E15

  visām šūnām 5. rindā

  5:5

  visām šūnām no 5. līdz 10. rindai

  5:10

  visām šūnām H kolonnā

  H:H

  visām šūnām no H līdz J kolonnai

  H:J

  šūnu diapazonu no A līdz E kolonnai un no 10. līdz 20. rindai

  A10:E20

 • Atsauces uz šūnu vai šūnu diapazonu izveide tās pašas darbgrāmatas citā darblapā

  Nākamajā piemērā funkcija AVERAGE aprēķina vidējo vērtību diapazonam B1:B10, kas atrodas tās pašas darbgrāmatas darblapā Mārketings.

  Lapas atsauces piemērs

  1. Veido atsauci uz darblapu Mārketings

  2. Norāda uz šūnu diapazonu B1–B10

  3. Izsaukuma zīme (!) nošķir darblapas atsauci no šūnu diapazona atsauces

  Piezīme.: Ja atsaucē norādītajā darblapā ir atstarpes vai skaitļi, tad pirms un pēc darblapas nosaukuma ir jāpievieno apostrofs ('), piemēram, = '123'!A1 vai ='Janvāra ieņēmumi'!A1.

 • Atšķirība starp relatīvām, absolūtām un jauktām šūnu atsaucēm

  1. Relatīvās atsauces.    Relatīva šūnas atsauce, piemēram, A1, atbilst formulu saturošas šūnas relatīvajam izvietojumam un šūnai, uz kuru attiecas atsauce. Ja formulu saturošas šūnas izvietojums mainās, tiek mainīta atsauce. Ja formula tiek kopēta citur tajā pašā darblapā, relatīvā atsauce automātiski pielāgojas. Pēc noklusējuma jaunās formulās tiek izmantotas relatīvās atsauces. Piemēram, ja relatīvā atsauce no šūnas B2 tiek kopēta šūnā B3, tā automātiski no =A1 mainās uz =A2.

   Kopēta formula ar relatīvo atsauci   

   Kopēta formula ar relatīvo atsauci

  2. Absolūtās atsauces.    Formulā absolūtā šūnas atsauce, piemēram, $A$1, vienmēr attiecas uz šūnu noteiktā vietā. Ja formulu saturošas šūnas vieta mainās, absolūtā atsauce paliek tā pati. Ja formula tiek kopēta vai ievietota citās darblapas rindās vai kolonnās, absolūtā atsauce nepielāgojas. Pēc noklusējuma jaunās formulās tiek izmantotas relatīvās atsauces, tāpēc, iespējams, tās ir jāmaina uz absolūtām atsaucēm. Piemēram, ja absolūtā atsauce no šūnas B2 tiek kopēta vai ievietota šūnā B3, abās šūnās tā paliek tāda pati: =$A$1.

   kopēta formula ar absolūto atsauci   

   kopēta formula ar absolūto atsauci
  3. Jauktās atsauces.    Jauktajai atsaucei ir vai nu absolūtā kolonna un relatīvā rinda, vai absolūtā rinda un relatīvā kolonna. Absolūtās kolonnas atsaucei ir forma $A1, $B1 utt. Absolūtās rindas atsaucei ir forma A$1, B$1 utt. Ja formulu saturošas šūnas izvietojums mainās, tiek mainīta relatīvā atsauce, bet absolūtā atsauce netiek mainīta. Ja formula tiek kopēta citur tajā pašā darblapā, relatīvā atsauce automātiski pielāgojas, bet absolūtā atsauce nepielāgojas. Piemēram, ja jauktā atsauce no šūnas A2 tiek kopēta šūnā B3, tā no =A$1 mainās par =B$1.

   Kopēta formula ar jaukto atsauci   

   Kopēta formula ar jaukto atsauci

 • 3D atsauces stils

  Ērta atsauču veidošana uz vairākām darblapām.    Ja vienas darbgrāmatas vairākās darblapās ir jāanalizē dati, kas atrodas vienā un tajā pašā šūnā vai šūnu diapazonā, izmantojiet telpisko atsauci. Telpiskā atsaucē ir iekļauta šūnas vai diapazona atsauce, pirms kuras ir darblapu nosaukumu diapazons. Programma Excel izmanto visas darblapas, kas atrodas starp atsauces sākuma un beigu nosaukumu. Piemēram, =SUM(Lapa2:Lapa13!B5) saskaita visas vērtības, kas atrodas visu darblapu (no Lapas2 līdz Lapai13 ieskaitot) šūnās B5.

  • Telpisku atsauci var lietot, lai atsauktos uz šūnām citās lapās, definētu nosaukumus un izveidotu formulas, izmantojot šādas funkcijas: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA un VARPA.

  • Telpiskas atsauces nevar izmantot masīvu formulās.

  • Telpiskas atsauces nevar izmantot ar krustošanās operators (viena atstarpe) vai formulās, kas izmanto netieša krustošanās.

  Kas notiek, ja tiek pārvietotas, kopētas, ievietotas vai dzēstas darblapas.    Nākamajos piemēros ir izskaidrots, kas notiek, ja tiek pārvietotas, kopētas, ievietotas vai dzēstas darblapas ar telpiskām atsaucēm. Lai 2.\endash 6. darblapā saskaitītu šūnu A2\endash A5 vērtības, piemēros tiek izmantota formula =SUM(Lapa2:Lapa6!A2:A5).

  • Ievietošana vai kopēšana.    Ja tiek ievietotas vai kopētas lapas starp Lapu2 un Lapu6 (šī piemēra galapunkti), programma Excel no aprēķinos pievienotajām lapām iekļauj visas vērtības no šūnas A2 līdz šūnai A5.

  • Dzēšana.     Ja starp Lapa2 un Lapa6 tiek izdzēstas lapas, programma Excel izņem to vērtības no aprēķina.

  • Pārvietošana.    Ja lapas starp Lapa2 un Lapa6 tiek pārvietotas ārpus atsaucē norādītā lapu diapazona, programma Excel to vērtības izņem no aprēķina.

  • Galapunkta pārvietošana.    Ja Lapa2 vai Lapa6 tiek pārvietota citur tajā pašā darbgrāmatā, programma Excel maina aprēķinu, lai jauno lapu diapazonu pielāgotu starp tām.

  • Galapunkta dzēšana.    Ja Lapa2 vai Lapa6 tiek izdzēsta, programma Excel maina aprēķinu, lai jauno lapu diapazonu pielāgotu starp tām.

 • Atsauces stils R1C1

  Var izmantot arī atsauces stilu, kurā gan darblapas rindas, gan kolonnas ir numurētas. R1C1 atsauces stils ir piemērots rindu un kolonnu pozīciju aprēķināšanai makro. Stilā R1C1 programma Excel šūnas atrašanās vietu norāda ar “R”, kam seko rindas numurs, un ar “C”, kam seko kolonnas numurs.

  Atsauce

  Nozīme

  R[-2]C

  relatīvā atsauceuz šūnu, kas atrodas divas rindas augstāk un tajā pašā kolonnā

  R[2]C[2]

  Relatīvā atsauce uz šūnu, kas atrodas divas rindas zemāk un divas kolonnas pa labi

  R2C2

  Absolūtā atsauce uz šūnu, kas atrodas otrajā rindā un otrajā kolonnā

  R[-1]

  Relatīvā atsauce uz visu rindu virs aktīvās šūnas

  R

  Absolūtā atsauce uz pašreizējo rindu

  Ierakstot makro, programma Excel dažas komandas ieraksta, izmantojot atsauces stilu R1C1. Ja ierakstāt komandu, piemēram, noklikšķinot uz pogasAutomātiskā summa, lai ievietotu formulu, kas saskaita šūnu diapazonu, programma Excel formulu ieraksta, izmantojot stila R1C1, nevis stila A1 atsauces.

  Atsauces stilu R1C1 var ieslēgt vai izslēgt, atzīmējot vai notīrot izvēles rūtiņu R1C1 atsauces stils dialoglodziņa Opcijas kategorijas Formulas sadaļā Darbs ar formulām. Lai tiktu rādīts šis dialoglodziņš, noklikšķiniet uz cilnes Fails.

  Uz lapas sākumu

Varat izveidot definētus nosaukumus, lai apzīmētu šūnas, šūnu diapazonus, formulas, konstantes vai Excel tabulas. Nosaukums ir jēgpilns saīsinājums, kuru izmantojot var vieglāk izprast šūnas atsauces, konstantes, formulas vai tabulas mērķi, kurus var būt grūti uzreiz aptvert. Tālāk ir parādīti bieži izmantotu nosaukumu piemēri un izskaidrots, kā to lietošana formulās var uzlabot skaidrību un padarīt formulas vieglāk izprotamas.

1. piemērs

Piemēra tips

Piemērs, izmantojot diapazonus nevis nosaukumus

Piemērs, izmantojot nosaukumus

Atsauce

=SUM(A16:A20)

=SUM(Pārdošana)

Konstante

=PRODUCT(A12;9,5%)

=PRODUCT(Cena;Nodokļa_likme)

Formula

=TEXT(VLOOKUP(MAX(A16,A20),A16:B20,2,FALSE),"m/dd/gggg")

=TEXT(VLOOKUP(MAX(Pārdošana),Pārdošanas informācija,2,FALSE),"m/dd/gggg")

Tabula

A22:B25

=PRODUCT(Cena,tabula1[@ nodokļu likme])

2. piemērs

Nokopējiet šīs tabulas parauga datus un ielīmējiet tos jaunas Excel darblapas šūnā A1. Lai formulas parādītu rezultātus, atlasiet tos, nospiediet taustiņu F2 un pēc tam Enter. Ja nepieciešams, varat koriģēt kolonnas platumu, lai redzētu visus datus.

Piezīme.:  Kolonnu C un D formulās definētais nosaukums “Pārdošana” atsaucei tiek aizstāts ar diapazonu A9:A13, bet nosaukums “Pārdošanas_informācija” tiek aizstāts ar diapazonu A9:B13. Ja savā testa darbgrāmatā neesat izveidojis šos nosaukumus, formulas šūnās D2:D3 atgriezīs kļūdu #NAME?.

Piemēra tips

Piemērs, nelietojot nosaukumu

Piemērs, lietojot nosaukumu

Formula un rezultāts, lietojot nosaukumu

Atsauce

'=SUM(A9:A13)

'=SUM(Pārdošana)

=SUM(Pārdošana)

Formula

'=TEXT(VLOOKUP(MAX(A9:13);A9:B13;2;FALSE);"dd.mm.gggg.")

'=TEXT(VLOOKUP(MAX(Pārdošana);Pārdošanas_informācija;2;FALSE),"dd.mm.gggg.")

=TEXT(VLOOKUP(MAX(Pārdošana);Pārdošanas_informācija;2;FALSE),"dd.mm.gggg.")

Cena

995 €

Pārdošana

Pārdošanas datums

249 €

17.03.2011.

399 €

02.04.2011.

643 €

23.04.2011.

275 €

30.04.2011.

447 €

04.05.2011.

 • Nosaukumu veidi

  Ir vairāku veidu nosaukumi, ko var izveidot un lietot.

  • Definētais nosaukums.    Nosaukums, kas apzīmē šūnu, šūnu diapazonu, formulu vai konstanšu vērtību. Varat izveidot savu definēto nosaukumu. Dažreiz definēto nosaukumu jūsu vietā izveido programma Excel, piemēram, kad iestatāt drukas apgabalu.

  • Tabulas nosaukums.    Programmas Excel tabulas nosaukums ir datu kolekcija par atsevišķu tēmu, kas tiek glabāta ierakstos (rindās) un laukos (kolonnās). Katru reizi, kad ievietojat Excel tabulu, programma Excel izveido noklusējuma Excel tabulu “Tabula1”, “Tabula2” utt., taču šos nosaukumus var nomainīt uz citiem, saprotamākiem nosaukumiem.

   Papildinformāciju par Excel tabulām skatiet rakstā Strukturētu atsauču lietošana Excel tabulās.

 • Nosaukumu veidošana un ievadīšana

  Nosaukumu var izveidot šādi:

  • Izmantojot nosaukuma lodziņu formulu joslā.    Šo iespēju ir vislabāk izmantot, veidojot darbgrāmatas līmeņa nosaukumu atlasītam diapazonam.

  • Veidojot nosaukumu no atlases.    Var ērti izveidot nosaukumus no esošo rindu vai kolonnu etiķetēm, darblapā lietojot šūnu atlasi.

  • dialoglodziņu Jauns nosaukums.    Izmantojiet šo veidu, ja nosaukumus veidot vēlaties pielāgotākus, piemēram, norādot lokālo darblapas līmeņa tvērumu, vai izveidot nosaukuma komentāru.

  Piezīme.:  Pēc noklusējuma nosaukumi izmanto absolūtās šūnu atsauces.

  Nosaukumu var ievadīt:

  • Ierakstot     Ierakstiet nosaukumu, piemēram, formulas argumentu.

  • Izmantojot formulu automātisko pabeigšanu.    Lietojiet formulas automātiskās pabeigšanas nolaižamo sarakstu gadījumos, kad ir automātiski uzskaitīti derīgie nosaukumi.

  • Atlasot no komandas Lietot formulā.    Atlasiet definēto nosaukumu no saraksta, kas pieejams no komandas Lietot formulā grupas Definētie nosaukumi cilnē Formula.

Papildinformāciju skatiet rakstā Nosaukumu definēšana un izmantošana formulās.

Uz lapas sākumu

Masīvu formula var veikt vairākus aprēķinus un pēc tam atgriezt vai nu vienu, vai vairākus rezultātus. Masīvu formulas darbojas ar divām vai vairākām vērtību kopām, ko sauc par masīvu argumentiem. Visiem masīvu argumentiem jābūt vienādam rindu un kolonnu skaitam. Masīvu formulas var izveidot tāpat, kā veido citas formulas, vienīgi, lai ievadītu formulu, jānospiež taustiņu kombinācija CTRL+SHIFT+ENTER. Dažas no iebūvētajām funkcijām ir masīvu formulas, un tās jāievada kā masīvi, lai iegūtu pareizus rezultātus.

Masīvu konstantes var tikt izmantotas atsauču vietā, kad nevēlaties ievadīt katras konstantes vērtību atsevišķā darblapas šūnā.

Masīvu formulas lietošana viena un vairāku rezultātu aprēķināšanai

Piezīme.: Ja ievadāt masīva formula, programma Excel formulu automātiski ievieto figūriekavās ({ }). Ja mēģināt ievadīt figūriekavas pats, programma Excel jūsu formulu parādīs kā tekstu.

 • Masīva formula, kas aprēķina vienu rezultātu   . Šis masīvu formulas tips var vienkāršot darblapas modeli, aizvietojot vairākas atšķirīgas formulas ar vienu masīvu formulu.

  Piemēram, šādi tiek aprēķināta kopējā akciju cenu un daļu masīva vērtība, neizmantojot šūnu rindu katras akcijas individuālās vērtības aprēķināšanai un parādīšanai.

  masīva formula, kas veido vienu rezultātu

  Ievadot formulu ={SUM(B2:D2*B3:D3)} kā masīva formulu, tiek sareizinātas katras akcijas daļas un cena, pēc tam saskaitīti šo aprēķinu rezultāti.

 • Masīva formula, kas aprēķina vairākus rezultātus   . Dažas darblapu funkcijas atgriež vērtību masīvus vai pieprasa vērtību masīvu kā argumentu. Lai ar masīvu formulu aprēķinātu vairākus rezultātus, masīvs jāievada šūnu diapazonā, kur ir tāds pats rindu un kolonnu skaits kā masīvu argumentos.

  Piemēram, ja trīs mēnešu sērijai (kolonnā A) ir trīs pārdošanas rādītāju sērija (kolonnā B), funkcija TREND nosaka pārdošanas rādītāju lineārās vērtības. Lai parādītu visus formulas rezultātus, tie tiek ievadīti trīs šūnās kolonnā C (C1:C3).

  Masīva formula, kas veido vairākus rezultātus

  Ievadot formulu =TREND(B1:B3,A1:A3) kā masīva formulu, tiek izveidoti trīs atsevišķi rezultāti (22196, 17079 un 11962), kas ir balstīti uz šiem trim pārdošanas apjomiem un trim mēnešiem.

Masīvu konstanšu lietošana

Parastā formulā var ievadīt atsauci uz šūnu, kurā ir vērtība, vai uz pašu vērtību, kas tiek saukta arī par konstanti. Līdzīgā veidā masīvu formulā var ievadīt atsauci uz masīvu vai ievadīt šūnās ietverto vērtību masīvu, kas tiek saukts arī par masīvu konstanti. Masīvu formulas pieņem konstantes tāpat, kā to dara formulas, kas nav masīvu formulas, bet masīvu konstantes jāievada noteiktā formātā.

Masīvu konstantēs var būt skaitļi, teksts, loģiskās vērtības, piemēram, TRUE vai FALSE, vai kļūdu vērtības, piemēram, #N/A. Dažādi vērtību tipi var būt vienā un tajā pašā masīvu konstantē, piemēram, {1,3,4;TRUE,FALSE,TRUE}. Skaitļi masīvu konstantēs var būt vesela skaitļa, decimālskaitļa vai zinātniskajā formātā. Teksts jāiekļauj pēdiņās, piemēram, “Otrdiena”.

Masīvu konstantes nevar ietvert šūnu atsauces, nevienāda garuma kolonnas vai rindas, formulas vai speciālās rakstzīmes $ (dolāra zīmi), iekavas vai % (procentu zīmi).

Formatējot masīva konstantes, pārliecinieties, vai:

 • Tās ir iekļautas figūriekavās ( { } ).

 • Vērtības dažādās kolonnās atdaliet ar komatiem (,). Piemēram, lai parādītu vērtības 10, 20, 30 un 40, ievadiet {10,20,30,40}. Šī masīva konstante ir zināma kā masīvs 1 pēc 4 un ir ekvivalenta atsaucei 1 rinda pēc 4 kolonnām.

 • Vērtības dažādās rindās atdaliet ar semikoliem (;). Piemēram, lai parādītu vērtības 10, 20, 30 un 40 vienā rindā un 50, 60, 70 un 80 rindā, kas atrodas tieši zem tās, ievadiet masīva 2 pēc 4 konstanti: {10,20,30,40;50,60,70,80}.

Uz lapas sākumu

Dzēšot formulu, tiek izdzēstas arī šīs formulas rezultāta vērtības. Tomēr jūs noņemt tikai formulu un atstāt šūnā redzamo formulas rezultāta vērtību.

 • Lai izdzēstu formulas kopā ar to rezultātiem, rīkojieties šādi:

  1. Atlasiet šūnu vai šūnu diapazonu, kurā ir formula.

  2. Nospiediet taustiņu DELETE.

 • Lai izdzēstu formulas, nenoņemot to rezultātus, rīkojieties šādi:

  1. Atlasiet šūnu vai šūnu diapazonu, kurā ir formula.

   Ja formula ir masīva formula, atlasiet šūnu diapazonu, kurā ir masīva formula.

   Kā atlasīt šūnu diapazonu, kurā atrodas masīva formula

   1. Noklikšķiniet masīva formulas šūnā.

   2. Cilnes Sākums grupā Rediģēšana noklikšķiniet uz Atrast un atlasīt un pēc tam uz Doties uz.

   3. Noklikšķiniet uz Individuāli.

   4. Noklikšķiniet uz Pašreizējais masīvs.

  2. Cilnes sākums grupā Starpliktuve noklikšķiniet uz Kopēt Pogas attēls .
   excel lentes attēls

   Īsinājumtaustiņi    Varat arī nospiest taustiņu kombināciju CTRL+C.

  3. Cilnes Sākums grupā Starpliktuve noklikšķiniet uz bultiņas zem Ielīmēt Pogas attēls un pēc tam uz Ielīmēt vērtības.

Uz lapas sākumu

Nākamajā tabulā ir apkopotas dažas bieži sastopamas kļūdas, kas var rasties, ievadot formulu, kā arī ir norādīts, kā izvairīties no formulas kļūdām.

Pārliecinieties, vai jūs...

Papildinformācija

Formulā saskaņojiet visas atverošās un aizverošās iekavas   

Visas formulā izmantotās iekavas tiek lietotas pa pāriem. Veidojot formulu un ievadot iekavas, programma Excel tās parāda krāsainas.

Diapazona norādīšanai formulā lietojiet kolu   

Kols (:) tiek izmantots, lai atdalītu atsauci uz diapazona pirmo un pēdējo šūnu. Piemēram, A1:A5.

Ievadiet visus obligātos argumentus    

Funkcijām var būt obligātie un neobligātie argumenti (sintaksē tie ir norādīti ar kvadrātiekavām). Visi obligātie argumenti ir jāievada. Pārliecinieties, vai nav ievadīts pārāk daudz argumentu.

Neligzdojiet formulā vairāk nekā 64 funkcijas   

Funkciju ligzdošana formulā ir ierobežota ar 64 līmeņiem.

Darbgrāmatu un darblapu nosaukumus iekļaujiet vienpēdiņās    

Atsaucoties uz vērtībām vai šūnām citās darblapās vai darbgrāmatās, kuru nosaukumā ir alfabētā neesošas rakstzīmes, šie nosaukumi ir jāietver vienpēdiņās ( ' ).

Iekļaujiet ceļu uz ārējām darbgrāmatām    

Ārējās atsaucēs ir jāiekļauj darbgrāmatas nosaukums un ceļš uz darbgrāmatu.

Ievadiet skaitļus bez formatējuma    

Skaitļus, ko ievadāt formulā, nedrīkst formatēt ar dolāra zīmēm ($), jo dolāra zīmes tiek izmantotas, lai atzīmētu absolūtās atsauces. Piemēram, tā vietā, lai ievadītu $1000, formulā ievadiet 1000.

Uz lapas sākumu

Svarīgi!: Windows datorā ar x86 vai x86-64 arhitektūru un Windows RT datorā ar ARM arhitektūru formulu un dažu Excel darblapas funkciju aprēķinātie rezultāti var mazliet atšķirties. Papildinformācija par atšķirībām.

Vai jums ir jautājums par kādu konkrētu funkciju?

Publicējiet jautājumu Excel kopienas forumā

Palīdzība Excel uzlabošanā

Vai jums ir ieteikumi, kā mēs varam uzlabot nākamo programmas Excel versiju? Ja tā ir, lūdzu, skatiet tēmas sadaļā Excel User Voice.

Skatiet arī

Pārskats par formulām programmā Excel

Kā nepieļaut kļūdainas formulas

Kļūdu atrašana un izlabošana formulās

Excel īsinājumtaustiņi un funkciju taustiņi

Excel funkciju saraksts (pēc alfabēta)

Excel funkciju saraksts (pēc kategorijas)

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×