Migrācijas pakešu pārvaldība pakalpojumā Office 365

Varat izmantot Office 365 Exchange administrēšanas centrā (EAC) esošo migrācijas informācijas paneli, lai pārvaldītu pastkastu migrāciju uz Office 365, izmantojot pārslēgšanas vai pakāpenisko Exchange migrāciju. Migrācijas informācijas paneli varat arī izmantot, lai migrētu lietotāju pastkastu saturu no lokālā IMAP servera uz esošajām Office 365 pastkastēm. Migrācijas informācijas panelī papildus statistikai par konkrētu migrācijas paketi tiek rādīta statistika par kopējo migrāciju. Varat izveidot, startēt, apturēt, pārtraukt un rediģēt migrācijas paketes.

Saturs   

Migrācijas informācijas panelis

Lai piekļūtu EAC esošajam migrācijas informācijas panelim, atlasiet Saņēmēji > Migrācija. Ekrānuzņēmumā tālāk ir identificēti dažādi migrācijas informācijas paneļa apgabali, ko varat izmantot, lai iegūtu migrācijas informāciju un pārvaldītu migrācijas paketes.

Migrācijas informācijas panelis

Kopējā migrācijas statistika

Noklikšķiniet uz Visu pakešu statuss, lai parādītu kopējo statistiku par visām izveidotajām migrācijas paketēm. Tālāk esošajos laukos ir parādīta kumulatīva informācija par visām migrācijas paketēm.

Lauks

Apraksts

Kopējais pastkastu skaits

Kopējais pastkastu skaits no visām pašreizējām migrācijas paketēm.

Sinhronizētās pastkastes

Pastkastu skaits no visām migrācijas paketēm, kas tika sekmīgi migrētas.

Pabeigtās pastkastes

Pastkastu skaits no visām migrācijas paketēm, kas tika pabeigtas. Pabeigšana notiek tikai tad, ja izmantojat attālās pārvietošanas migrācijas, lai migrētu pastkastes starp lokālo Exchange organizāciju un Office 365 Exchange hibrīdajā izvietošanā. Pastkastes var pabeigt pēc tam, kad ir sekmīgi pabeigta sākotnējā sinhronizācija. Papildinformāciju par pabeigšanas gadījumiem attālās pārvietošanas migrācijās skatiet rakstā Complete-MigrationBatch (Migrācijas paketes pabeigšana).

Neizdevušās pastkastes

Pastkastu skaits no visām migrācijas paketēm, kurām neizdevās migrācija.

Migrācijas paketes

Izveidotās migrācijas paketes ir uzskaitītas migrācijas rindā. Tālāk esošajās kolonnās tiek parādīta informācija par katru migrācijas paketi.

Kolonna

Apraksts

Nosaukums

Migrācijas paketes nosaukums, kas tika definēts tās izveides brīdī.

Statuss

Migrācijas paketes statuss. Tālāk ir pieejams saraksts ar dažādiem migrācijas pakešu statusu stāvokļiem, kā arī izskaidrots, ko varat paveikt ar migrācijas paketēm katrā no šiem stāvokļiem:

 • Apturēta:    migrācijas pakete tika izveidota, bet nav startēta. Šajā stāvoklī varat to startēt, rediģēt vai izdzēst.

 • Notiek sinhronizēšana:    migrācijas pakete tika startēta, visas migrācijas paketē esošās pastkastes tiek aktīvi migrētas. Kad migrācijas pakete ir šajā stāvoklī, varat to apturēt.

 • Notiek apturēšana:   tūlīt pēc tam, kad palaižat Stop-MigrationBatch cmdlet.

 • Apturēta:    migrācijas pakete ir apturēta, no paketes vairs netiek migrēta neviena pastkaste. Kad migrācijas pakete ir šajā stāvoklī, varat to restartēt.

 • Notiek startēšana:   tūlīt pēc tam, kad palaižat Start-MigrationBatch cmdlet.

 • Notiek pabeigšana:   tūlīt pēc tam, kad palaižat Complete-MigrationBatch cmdlet.

 • Notiek noņemšana:   tūlīt pēc tam, kad palaižat Remove-MigrationBatch cmdlet.

 • Sinhronizēta:    Migrācijas pakete ir pabeigta, aktīvi vairs netiek migrēta neviena pastkaste. Ja pastkastes netika migrētas, migrācijas paketē šajā stāvoklī var būt kļūdas. Pārslēgšanas Exchange migrācijām un IMAP migrācijām ar šo statusu inkrementālas sinhronizācijas laikā lokālas pastkastes un atbilstošās Office 365 pastkastes tiek sinhronizētas reizi 24 stundās.

 • Pabeigta:   migrācijas pakete ir pabeigta.

 • Sinhronizēta ar kļūdām:    migrācijas pakete ir pabeigta, bet neizdevās migrēt dažas pastkastes. Pastkastes, kas tika sekmīgi migrētas migrācijas paketēs ar kļūdām, inkrementālas sinhronizācijas laikā joprojām tiek sinhronizētas reizi 24 stundās.

Kopā

Norāda migrācijas paketē esošo pastkastu skaitu.

Sinhronizēta

Norāda sekmīgi migrēto pastkastu skaitu.

Pabeigta

Pastkastu skaits migrācijas paketē, kas tika pabeigta. Pabeigšana tiek veikta tikai migrācijas paketēm attālās pārvietošanas migrācijām Exchange hibrīdajā izvietošanā. Papildinformāciju par pabeigšanas procesu skatiet rakstā Complete-MigrationBatch (Migrācijas paketes pabeigšana).

Neizdevās

Pastkastu skaits migrācijas paketē, kurai neizdevās migrācija. Varat parādīt informāciju par konkrētām pastkastēm, kurām ir migrācijas kļūdas. Papildinformāciju skatiet rakstā Migrācijas lietotāju statusa atskaite.

Svarīgi!: Migrācijas paketes ar statusu Sinhronizēta   , kurām pēdējās 90 dienās nav administratora iniciētas aktivitātes (piemēram, administrators nav apturējis un restartējis migrācijas paketi vai rediģējis migrācijas paketi), tiks apturētas; ja administrators neveiks nekādas tālākas darbības, šīs paketes pēc vēl 30 dienām tiks izdzēstas.

Migrācijas informācijas panelī ir pieejama komandu kopa, ko varat izmantot migrācijas pakešu pārvaldībai. Pēc migrācijas paketes izveides varat to atlasīt un pēc tam noklikšķināt uz kādas no tālāk norādītajām komandām. Ja migrācijas pakete ir tādā statusa stāvoklī, ko komanda neatbalsta, komanda ir aptumšota vai netiek rādīta, jo nav pieejama.

Komanda

Apraksts

Jauna Ikona Pievienot

Izveidojiet jaunu migrācijas paketi. Izmantojiet šo komandu, lai migrētu lokālās pastkastes uz Office 365 (tiek dēvēta arī par pievienošanos) vai lai migrētu Office 365 pastkastes atpakaļ uz jūsu lokālo Exchange organizāciju hibrīdajā izvietošanā.

Rediģēt  Ikona Rediģēt

Rediģējiet esošu migrācijas paketi. Pakāpeniskajām Exchange migrācijām un IMAP migrācijām varat iesniegt atšķirīgu CSV failu. Varat arī mainīt migrācijas paketei izmantoto migrācijas galapunktu. Varat rediģēt tikai migrācijas paketi ar statusu Izveidota   .

Startēt Ikona Sākums

Startējiet izveidotu migrācijas paketi. Pēc paketes startēšanas statuss tiek mainīts uz Notiek sinhronizēšana   .

Atsākt  Ikona Sākums

Atsāciet apturētas migrācijas paketes palaišanu, kurai ir statuss Apturēta   . Ja migrācijas paketei ir kļūdas, to varat restartēt ar šo komandu, un Office 365 mēģinās migrēt neizdevušās pastkastes.

Pauzēt Ikona Apturēt

Apturiet migrācijas paketi, kas pašlaik ir palaista vai tika startēta, bet kuras statuss ir Ierindota   . Varat arī apturēt pakāpeniskas Exchange migrācijas paketi vai IMAP migrācijas paketi, kas ir pabeigusi sākšanas sinhronizācijas fāzi un kuras statuss ir Sinhronizēta. Tā tiks apturēta inkrementāla sinhronizācija. Varat atsākt inkrementālo sinhronizāciju, atlasot migrācijas paketi un noklikšķinot uz Atsākt.

Dzēst  Ikona Dzēst

Izdzēsiet migrācijas paketi pēc tam, kad esat pārbaudījis, vai visas migrācijas paketē ietvertās pastkastes ir sekmīgi migrētas. Pārbaudiet arī, vai pēc tam, kad konfigurējāt MX ierakstu, lai norādītu uz Office 365, pasts tiek maršrutēts tieši uz mākonī izvietotajām pastkastēm. Dzēšot migrācijas paketi, Office 365 notīra visus ierakstus, kas attiecas uz migrācijas paketi, un noņem to no saraksta.

Vēl Ikona Papildu opcijas

Noklikšķiniet uz šīs komandas un pēc tam noklikšķiniet uz Migrācijas galapunkti, lai izveidotu migrācijas galapunktus vai skatītu un rediģētu esošos migrācijas galapunktus.

Atsvaidzināt Ikona Atsvaidzināt

Atsvaidziniet migrācijas informācijas paneli, lai atjauninātu kopējai migrācijas statistikai parādīto informāciju, migrācijas pakešu sarakstu un atlasītas migrācijas paketes statistiku.

Migrācijas pakešu statistika

Migrācijas informācijas panelī izvietotajā detalizētas informācijas rūtī ir parādīta tālāk uzskaitītā informācija par atlasītu migrācijas paketi.

Lauks

Apraksts

Tips

Norāda atlasītās migrācijas paketes migrēšanas veidu. Šī lauka vērtība norāda arī ar migrācijas paketi saistītā migrācijas galapunkta veidu.

 • Exchange Outlook Anywhere:    Migrācijas pakete ir pārslēgšanas Exchange migrācija vai pakāpeniska Exchange migrācija.

 • IMAP:    Migrācijas pakete ir IMAP migrācija.

 • Attālās pārvietošanas migrācija:    Migrācijas pakete ir pievienošanās vai pāriešanas atpakaļ no tiešsaistes pakalpojumiem attālās pārvietošanas migrācija Exchange hibrīdajā izvietošanā.

Virziens

Norāda, vai pastkastes tiek migrētas uz Office 365 vai uz jūsu lokālo Exchange organizāciju.

 • Pievienošanās    Norāda, ka pastkastes tiek migrētas uz Office 365. Pievienošanās migrācijas veidi ir pakāpeniskās migrācijas, pārslēgšanas migrācijas, IMAP migrācijas un pievienošanās attālās pārvietošanas migrācijas.

 • Pāriešana atpakaļ no tiešsaistes pakalpojumiem    Norāda, ka Office 365 pastkastes tiek migrētas uz jūsu lokālo Exchange organizāciju. Pāriešanas atpakaļ no tiešsaistes pakalpojumiem attālās pārvietošanas migrācijas ir vienīgais pāriešanas atpakaļ no tiešsaistes pakalpojumiem migrācijas veids.

Statuss

Atlasītās migrācijas paketes pašreizējais stāvoklis.

 • Apturēta

 • Notiek sinhronizēšana

 • Apturēta

 • Sinhronizēta

 • Sinhronizēta ar kļūdām

Skatiet iepriekšējo aprakstu par katru no šiem stāvokļiem.

Pieprasīta

Migrācijas paketē esošo migrējamo pastkastu skaits. Šis skaitlis atbilst rindu skaitam migrācijas CSV failā IMAP, pakāpeniskajām vai attālās pārvietošanas migrācijām vai lokālo pastkastu skaitam pārslēgšanas Exchange migrācijā.

Sinhronizētās pastkastes

Pastkastu skaits no kopējā skaita migrācijas paketē, kas ir sekmīgi pabeigušas sākotnējo sinhronizāciju. Šis lauks tiek atjaunināts migrācijas laikā.

Pabeigta

Pastkastu skaits no kopējā skaita migrācijas paketē, kas ir sekmīgi pabeigtas. Pabeigšana notiek tikai pievienošanās un pāriešanas atpakaļ no tiešsaistes pakalpojumiem attālās pārvietošanas migrācijās.

Neizdevušās pastkastes

Pastkastu skaits, kurām neizdevās sākotnējā sinhronizācija.

Skatīt detalizētu informāciju

Noklikšķiniet uz Skatīt detalizētu informāciju, lai katrai migrācijas paketē esošajai pastkastei parādītu statusa informāciju. Papildinformāciju skatiet rakstā Migrācijas lietotāju statusa atskaite.

Izveidoja

Tā Office 365 administratora e-pasta adrese, kurš izveidoja migrācijas paketi.

Izveides laiks

Datums un laiks, kad tika izveidota migrācijas pakete.

Startēšanas laiks

Datums un laiks, kad tika startēta migrācijas pakete.

Sākotnējās sinhronizācijas laiks

Datums un laiks, kad migrācijas pakete pabeidza sākotnējo sinhronizāciju.

Sākotnējās sinhronizācijas ilgums

Cik daudz laika bija nepieciešams, lai pabeigtu sākotnējo sinhronizāciju visām migrācijas paketē ietvertajām pastkastēm.

Pēdējās sinhronizēšanas laiks

Pēdējais migrācijas paketes restartēšanas laiks vai pēdējais laiks, kad paketei tika veikta inkrementāla sinhronizācija. Kā norādīts iepriekš, inkrementāla sinhronizācija notiek reizi 24 stundās IMAP migrācijām un pārslēgšanas Exchange migrācijām.

Saistītais galapunkts

Tā migrācijas galapunkta nosaukums, ko izmanto migrācijas pakete. Lai skatītu migrācijas galapunkta iestatījumus, varat noklikšķināt uz Skatīt detalizētu informāciju. Ja pašlaik nav palaista neviena no migrācijas paketēm, kas izmanto galapunktu, iestatījumus varat arī rediģēt.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×