Formulu pārskats

Piezīme.: Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā.

Ja programmas Excel Online lietošanā esat iesācējs, jūs ātri vien uzzināsit, ka tā ir kas vairāk par režģi, kura kolonnās un rindās ievadīt skaitļus. Jā, programmu Excel Online var izmantot, lai iegūtu skaitļu kolonnas vai rindas kopsummu, taču jūs arī varat aprēķināt hipotēkas samaksu, risināt matemātiskas un tehniskas problēmas vai atrast vislabāko scenāriju, pamatojoties uz mainīgiem skaitļiem.

Programmā Excel Online to dara, šūnās izmantojot formulas. Formula veic aprēķinus vai citas darbības ar darblapas datiem. Formula vienmēr tiek sākta ar vienādības zīmi (=), kam var sekot skaitļi, matemātiskie operatori (piemēram, plusa vai mīnusa zīme) un funkcijas, kas var patiešām paplašināt formulas iespējas.

Piemēram, šajā formulā 2 ir sareizināts ar 3 un pēc tam rezultātam pieskaitīts 5, parādot atbildi: 11.

=2*3+5

Šajā nākamajā formulā ir izmantota funkcija PMT, lai aprēķinātu hipotēkas maksājumu (1 073,64 $), kura pamatā ir 5 procentu likme (5% dalīts ar 12 ir mēneša procentu likme) 30 gadu periodā (360 mēneši) 200 000 $ lielam aizdevumam:

=PMT(0,05/12 360,200000)

Tālāk minēti citi formulu piemēri, ko var ievadīt darblapā.

 • =A1+A2+A3    Saskaita šūnu A1, A2 un A3 vērtības.

 • =SQRT(A1)    Izmanto funkciju SQRT, lai atgrieztu kvadrātsakni no vērtības šūnā A1.

 • =TODAY()    Atgriež pašreizējo datumu.

 • =UPPER("sveiki")     Pārvērš tekstu "sveiki" par "SVEIKI", izmantojot darblapas funkciju UPPER.

 • = IF (A1>0)    Pārbauda šūnu A1, lai noteiktu, vai tajā ir vērtība, kas ir lielāka par 0.

Formulas daļas

Formulai var būt vairākas vai visas tālāk minētās daļas: funkcijas, atsauces, operatori un konstantes.

formulas daļas

1. Funkcijas: funkcija PI() atgriež pi vērtību: 3,142...

2. Atsauces: A2 atgriež vērtību šūnā A2.

3. Konstantes: skaitļi vai teksta vērtības, kas tieši ievadītas formulā, piemēram, 2.

4. Operatori: operators ^ (jumtiņš) kāpina skaitli noteiktā pakāpē, bet operators * (zvaigznīte) — reizina skaitļus.

Konstanšu lietošana formulās

Konstante ir neaprēķinātā vērtība; tas vienmēr paliek nemainīgs. Piemēram, datums 10/9/2008, skaitlis 210 un teksts "ceturkšņa ienākumi" ir visas konstantes. izteiksme vai izteiksmes rezultātā iegūtā vērtība nav konstante. Ja formulās tiek izmantotas konstantes, nevis atsauces uz šūnām (piemēram, = 30 + 70 + 110), rezultātu izmaiņas tiek mainītas tikai tad, ja modificējat formulu.

Aprēķina operatoru lietošana formulās

Operatori norāda formulas elementiem veicamā aprēķina tipu. Aprēķini tiek veikti noklusējuma secībā (atbilstoši vispārējiem matemātikas likumiem), taču šo secību var mainīt, lietojot iekavas.

Operatoru tipi

Ir četri dažādi aprēķina operatoru tipi: aritmētiskais, salīdzinājuma, teksta konkatenācijas un atsauces.

Aritmētiskie operatori

Lai veiktu matemātiskās pamatdarbības (saskaitītu, atņemtu, reizinātu vai dalītu), apvienotu skaitļus un iegūtu skaitlisku rezultātu, izmantojiet tālāk minētos aritmētiskos operatorus.

Aritmētiskais operators

Meaning

Example

+ (pluszīme)

Saskaitīšana

3+3

– (mīnus zīme)

Atņemšana
Noliegums

3–1
–1

* (zvaigznīte)

Reizināšana

3*3

/ (slīpsvītra)

Dalīšana

3/3

% (procentu zīme)

Procenti

20%

^ (jumtiņš)

Kāpināšana

3^2

Salīdzinājuma operatori

Divas vērtības var salīdzināt, izmantojot tālāk minētos operatorus. Kad divas vērtības, izmantojot šos operatorus, ir salīdzinātas, rezultāts ir loģiska vērtība — TRUE vai FALSE.

Salīdzinājuma operators

Meaning

Piemērs

= (vienādības zīme)

Vienāds ar

A1=B1

> (zīme lielāks par)

Lielāks par

A1>B1

< (zīme mazāks par)

Mazāks par

A1<B1

>= (zīme lielāks vai vienāds)

Lielāks par vai vienāds ar

A1>=B1

<= (zīme mazāks par vai vienāds ar)

Mazāks par vai vienāds ar

A1<=B1

<> (zīme nav vienāds ar)

Nav vienāds ar

A1<>B1

Teksta konkatenācijas operators

Lai vienu vai vairākas teksta virknes konkatenētu (savienotu) vienotā tekstā, tiek izmantota zīme “un” (&).

Teksta operators

Meaning

Example

& (zīme “and”)

Vienas nepārtrauktas teksta vērtības izveidošanai savieno vai sakabina divas vērtības

"Ziemeļ"&"vējš" kļūst "Ziemeļvējš"

Atsauces operatori

Apvieno šūnu diapazonus aprēķiniem, izmantojot tālākminētos operatorus.

Atsauces operators

Nozīme

Piemērs

: (kols)

Diapazona operators, kas izveido vienu atsauci uz visām šūnām starp divām atsaucēm, ieskaitot šīs abas atsauces.

B5:B15

; (semikols)

Apvienošanas operators, kas vairākas atsauces apvieno vienā atsaucē

SUM(B5:B15,D5:D15)

(tukšumzīme )

Krustošanās operators, kas izveido vienu atsauci uz šūnām, kas kopīgas divām atsaucēm

B7:D7 C6:C8

Secība, kādā programma Excel Online veic darbības formulās

Dažos gadījumos secība, kādā aprēķini tiek veikti, var ietekmēt atgriezto formulas vērtību, tāpēc ir svarīgi saprast, kā tiek noteikta secība un kā to var mainīt, lai iegūtu vēlamo rezultātu.

Aprēķināšanas secība

Formulas vērtību aprēķina noteiktā secībā. Formula vienmēr sākas ar vienādības zīmi (=). Programma Excel Online aiz vienādības zīmes esošās rakstzīmes interpretē kā formulu. Aiz vienādības zīmes atrodas aprēķināmie elementi (operandi), piemēram, konstantes vai šūnu atsauces. Tie tiek atdalīti ar aprēķina operatoriem. Programma Excel Online formulu aprēķina no kreisās puses uz labo atbilstoši katra operatora noteiktajai secībai formulā.

Operatoru prioritātes

Ja vienā formulā tiek apvienoti vairāki operatori, programma Excel Online darbības veic tabulā redzamajā secībā. Ja formulā ir operatori ar vienādām prioritātēm — piemēram, ja formulā ir gan reizināšanas, gan dalīšanas operators — programma Excel Online operatorus novērtē virzienā no kreisās puses uz labo.

Operators

Apraksts

: (kols)

(viena tukšumzīme)

, (komats)

Atsauces operatori

Negatīvo vērtību apzīmēšana (kā –1)

%

Procenti

^

Kāpināšana

* un /

Reizināšana un dalīšana

+ un –

Saskaitīšana un atņemšana

&

Divu teksta virkņu savienošana (konkatenācija)

=
< >
<=
>=
<>

Salīdzināšana

Iekavu lietošana

Lai mainītu novērtēšanas secību, iekļaujiet iekavās to formulas daļu, kas jārēķina vispirms. Piemēram, šīs formulas rezultāts ir 11, jo programma Excel Online reizināšanu veic pirms saskaitīšanas. Formula reizina 2 ar 3 un pēc tam rezultātam pieskaita 5.

=5+2*3

Salīdzinājumam, ja iekavas tiek lietotas, lai mainītu sintaksi, programma Excel Online saskaita 5 un 2 un pēc tam rezultātu reizina ar 3, lai iznākums būtu 21.

=(5+2)*3

Tālāk minētajā piemērā formulas pirmā daļa ir iekļauta iekavās, tāpēc programmai Excel Online vispirms ir jāaprēķina B4+25 un pēc tam rezultāts jādala ar šūnu D5, E5 un F5 vērtību summu.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Funkciju un ligzdfunkciju lietošana formulās

Funkcijas ir iepriekšdefinētas formulas, kuras īpašā secībā vai struktūrā veic aprēķinus, izmantojot īpašas vērtības, kas tiek sauktas par argumentiem. Funkcijas var lietot, lai veiktu vienkāršus vai sarežģītus aprēķinus.

Funkciju sintakse

Nākamajā piemērā funkcija ROUND, noapaļojot skaitli šūnā A10, attēlo funkcijas sintaksi.

Funkcijas struktūra

1. struktūra. Funkcijas struktūra sākas ar vienādības zīmi (=), kurai seko funkcijas nosaukums, atverošā iekava, ar komatiem atdalīti funkcijas argumenti un noslēdzošā iekava.

2. Funkcijas nosaukums. Lai iegūtu pieejamo funkciju sarakstu, noklikšķiniet šūnā un nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+F3.

3. Argumenti. Argumenti var būt skaitļi, teksts, loģiskās vērtības, piemēram, TRUE vai FALSE, masīvi, kļūdas vērtības, piemēram, #N/A, vai šūnu atsauces. Norādītajam argumentam ir jāpiešķir derīga argumenta vērtība. Argumenti var būt arī konstantes, formulas vai citas funkcijas.

4. Argumenta rīka padoms. Rīka padoms ar sintaksi un argumentiem tiek parādīts rakstot. Piemēram, uzrakstot =ROUND(, tiek parādīts rīka padoms. Rīka padomi tiek rādīti tikai iebūvētajām funkcijām.

Funkciju ievadīšana

Veidojot formulu, kurā ir funkcija, varat izmantot dialoglodziņu Funkcijas ievietošana, kas atvieglos darblapas funkciju ievadīšanu. Tiklīdz ievadāt kādu funkciju formulā, dialoglodziņš Funkcijas ievietošana parāda funkcijas nosaukumu, katru tās argumentu, funkcijas un katra argumenta aprakstu, funkcijas pašreizējo rezultātu un visas formulas pašreizējo rezultātu.

Lai būtu vieglāk veidot un rediģēt formulas un lai samazinātu rakstības un sintakses kļūdas, izmantojiet formulu automātisko pabeigšanu. Pēc = (vienādības zīmes) un sākuma burtu vai parādīšanas trigera ierakstīšanas programma Excel Online zem šūnas parāda dinamisku nolaižamo sarakstu ar derīgām funkcijām, argumentiem un nosaukumiem, kas atbilst burtiem vai trigerim. Pēc tam nolaižamā saraksta vienumu var ievietot formulā.

Ligzdfunkcijas

Noteiktos gadījumos funkcija var būt jāizmanto kā viena no citas funkcijas argumentiem. Piemēram, šī funkcija izmanto ligzdotu funkciju AVERAGE un salīdzina rezultātu ar vērtību 50.

Ligzdotas funkcijas

1. Funkcijas AVERAGE un SUM ir ligzdotas funkcijā IF.

Derīgas atdeves    Ja ligzdota funkcija tiek izmantota kā arguments, ligzdotajai funkcijai ir jāatgriež tāda paša tipa vērtība, kādu izmanto arguments. Piemēram, ja arguments atgriež vērtību TRUE vai FALSE, ligzdotajai funkcijai ir jāatgriež vērtība TRUE vai FALSE. Ja funkcijā nav, Excel Online rāda #VALUE! kļūdas vērtību.

Ligzdošanas līmeņa ierobežojumi.    Formulā var būt ne vairāk kā septiņi ligzdoto funkciju līmeņi. Ja viena funkcija (tālāk — funkcija B) tiek izmantota kā arguments citā funkcijā (tālāk — funkcija A), funkcija B darbojas kā otrā līmeņa funkcija. Piemēram, funkcija AVERAGE un funkcija SUM ir otrā līmeņa funkcijas, ja tās tiek izmantotas kā funkcijas IF argumenti. Tādā gadījumā funkcijā AVERAGE ligzdotā funkcija ir trešā līmeņa funkcija utt.

Atsauču lietošana formulās

Atsauce darblapā identificē šūnu vai šūnu diapazonu un programmai Excel Online nosaka, kur meklēt formulā izmantojamās vērtības vai datus. Izmantojiet atsauces, lai dažādās darblapas daļās esošus datus izmantotu vienā formulā vai lai vērtību no vienas šūnas izmantotu vairākās formulās. Varat arī atsaukties uz šūnām tās pašas vai citas darbgrāmatas lapās. Atsauces uz šūnām citās darbgrāmatās tiek dēvētas par saitēm vai ārējām atsaucēm.

Atsauces stils A1

Noklusējuma atsauces stils.    Pēc noklusējuma programma Excel Online izmanto atsauces stilu A1, kas attiecas uz kolonnām ar burtiem (no A līdz XFD, kopā 16 384 kolonnas) un uz rindām ar numuriem (no 1 līdz 1 048 576). Šie burti un skaitļi tiek saukti par rindu un kolonnu virsrakstiem. Lai atsauktos uz šūnu, jāievada kolonnas burts, kam seko rindas numurs. Piemēram, B2 attiecas uz šūnu, kas atrodas kolonnas B un rindas 2 krustošanās punktā.

Lai atsauktos uz

Izmantojiet

šūnu A kolonnā un 10. rindā

A10

šūnu diapazonu A kolonnā no 10. līdz 20. rindai

A10:A20

šūnu diapazonu 15. rindā un no B līdz E kolonnai

B15:E15

visām šūnām 5. rindā

5:5

visām šūnām no 5. līdz 10. rindai

5:10

visām šūnām H kolonnā

H:H

visām šūnām no H līdz J kolonnai

H:J

šūnu diapazonu no A līdz E kolonnai un no 10. līdz 20. rindai

A10:E20

Atsauces izveide uz citu darblapu.    Nākamajā piemērā darblapas funkcija AVERAGE aprēķina vidējo vērtību diapazonam B1:B10, kas atrodas tās pašas darbgrāmatas darblapā Mārketings.

Lapas atsauces piemērs

1. Veido atsauci uz darblapu Mārketings

2. Veido atsauci uz šūnu diapazonu starp B1 un B10 (ieskaitot)

3. Nošķir darblapas atsauci no šūnu diapazona atsauces

Atšķirība starp relatīvām, absolūtām un jauktām šūnu atsaucēm

Relatīvās atsauces.    Relatīva šūnas atsauce, piemēram, A1, atbilst formulu saturošas šūnas relatīvajam izvietojumam un šūnai, uz kuru attiecas atsauce. Ja formulu saturošas šūnas izvietojums mainās, tiek mainīta atsauce. Ja formula tiek kopēta citur tajā pašā darblapā, relatīvā atsauce automātiski pielāgojas. Pēc noklusējuma jaunās formulās tiek izmantotas relatīvās atsauces. Piemēram, ja relatīvā atsauce no šūnas B2 tiek kopēta šūnā B3, tā automātiski no =A1 mainās uz =A2.

Kopēta formula ar relatīvo atsauci

Absolūtās atsauces.    Formulā absolūtā šūnas atsauce, piemēram, $A$1, vienmēr attiecas uz šūnu noteiktā vietā. Ja formulu saturošas šūnas vieta mainās, absolūtā atsauce paliek tā pati. Ja formula tiek kopēta vai ievietota citās darblapas rindās vai kolonnās, absolūtā atsauce nepielāgojas. Pēc noklusējuma jaunās formulās tiek izmantotas relatīvās atsauces, tāpēc, iespējams, tās ir jāmaina uz absolūtām atsaucēm. Piemēram, ja absolūtā atsauce no šūnas B2 tiek kopēta vai ievietota šūnā B3, abās šūnās tā paliek tāda pati: =$A$1.

kopēta formula ar absolūto atsauci

Jauktās atsauces.    Jauktajai atsaucei ir vai nu absolūtā kolonna un relatīvā rinda, vai absolūtā rinda un relatīvā kolonna. Absolūtās kolonnas atsaucei ir forma $A1, $B1 utt. Absolūtās rindas atsaucei ir forma A$1, B$1 utt. Ja formulu saturošas šūnas izvietojums mainās, tiek mainīta relatīvā atsauce, bet absolūtā atsauce netiek mainīta. Ja formula tiek kopēta citur tajā pašā darblapā, relatīvā atsauce automātiski pielāgojas, bet absolūtā atsauce nepielāgojas. Piemēram, ja jauktā atsauce no šūnas A2 tiek kopēta šūnā B3, tā no =A$1 mainās par =B$1.

Kopēta formula ar jaukto atsauci

3D atsauces stils

Ērta atsauču veidošana uz vairākām darblapām.    Ja vienas darbgrāmatas vairākās darblapās ir jāanalizē dati, kas atrodas vienā un tajā pašā šūnā vai šūnu diapazonā, izmantojiet telpisko atsauci. Telpiskā atsaucē ir iekļauta šūnas vai diapazona atsauce, pirms kuras ir darblapu nosaukumu diapazons. Programma Excel Online izmanto visas darblapas, kas atrodas starp atsauces sākuma un beigu nosaukumu. Piemēram, =SUM(Lapa2:Lapa13!B5) saskaita visas vērtības, kas atrodas visu darblapu (no Lapas2 līdz Lapai13 ieskaitot) šūnās B5.

 • Telpisku atsauci var lietot, lai atsauktos uz šūnām citās lapās, definētu nosaukumus un izveidotu formulas, izmantojot šādas funkcijas: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA un VARPA.

 • Telpiskas atsauces nevar izmantot masīvu formulās.

 • Telpiskas atsauces nevar izmantot ar krustošanās operators (viena atstarpe) vai formulās, kas izmanto netieša krustošanās.

Kas notiek, pārvietojot, kopējot, ievietojot vai dzēšot darblapas    Nākamajos piemēros skaidrots, kas notiek, pārvietojot, kopējot, ievietojot vai dzēšot darblapas, kas iekļautas Telpiskā atsaucē. Piemēros tiek izmantota formula = SUM (Lapa2: Lapa6! A2: A5), lai pievienotu šūnas A2 – A5 darblapās no 2 līdz 6.

 • Ievietošana vai kopēšana.    Ja tiek ievietotas vai kopētas lapas starp Lapu2 un Lapu6 (šī piemēra galapunkti), programma Excel Online no aprēķinos pievienotajām lapām iekļauj visas vērtības no šūnas A2 līdz šūnai A5.

 • Dzēšana.     Ja starp Lapa2 un Lapa6 tiek izdzēstas lapas, programma Excel Online izņem to vērtības no aprēķina.

 • Pārvietot.    Ja lapas starp Lapa2 un Lapa6 tiek pārvietotas ārpus atsaucē norādītā lapu diapazona, programma Excel Online to vērtības izņem no aprēķina.

 • Galapunkta pārvietošana.    Ja Lapa2 vai Lapa6 tiek pārvietota citur tajā pašā darbgrāmatā, programma Excel Online maina aprēķinu, lai jauno lapu diapazonu pielāgotu starp tām.

 • Galapunkta dzēšana.    Ja Lapa2 vai Lapa6 tiek izdzēsta, programma Excel Online maina aprēķinu, lai jauno lapu diapazonu pielāgotu starp tām.

Atsauces stils R1C1

Var izmantot arī atsauces stilu, kurā gan darblapas rindas, gan kolonnas ir numurētas. R1C1 atsauces stils ir piemērots rindu un kolonnu pozīciju aprēķināšanai makro. Stilā R1C1 programma Excel Online šūnas izvietojumu norāda ar "R", kam seko rindas numurs, un ar "C", kam seko kolonnas numurs.

Atsauce

Nozīme

R[-2]C

relatīvā atsauceuz šūnu, kas atrodas divas rindas augstāk un tajā pašā kolonnā

R[2]C[2]

Relatīvā atsauce uz šūnu, kas atrodas divas rindas zemāk un divas kolonnas pa labi

R2C2

Absolūtā atsauce uz šūnu, kas atrodas otrajā rindā un otrajā kolonnā

R[-1]

Relatīvā atsauce uz visu rindu virs aktīvās šūnas

R

Absolūtā atsauce uz pašreizējo rindu

Ierakstot makro, programma Excel Online dažas komandas ieraksta, izmantojot atsauces stilu R1C1. Ja ierakstāt komandu, piemēram, noklikšķinot uz pogas Automātiskā summa, lai ievietotu formulu, kas saskaita šūnu diapazonu, programma Excel Online formulu ieraksta, izmantojot stila R1C1, nevis stila A1 atsauces.

Nosaukumu lietošana formulās

Varat izveidot definētus nosaukumus, lai apzīmētu šūnas, šūnu diapazonus, formulas, konstantes vai Excel Online tabulas. Nosaukums ir jēgpilns saīsinājums, kuru izmantojot var vieglāk saprast šūnas atsauces, konstantes, formulas vai tabulas mērķi, kurus var būt grūti uzreiz aptvert. Tālāk parādīti tipiski nosaukumu piemēri un aprakstīts, kā to lietošana formulās var uzlabot skaidrību un padarīt formulas vieglāk saprotamas.

Piemēra tips

Piemērs, izmantojot diapazonus nevis nosaukumus

Piemērs, izmantojot nosaukumus

Atsauce

=SUM(A16:A20)

=SUM(Pārdošana)

Konstante

=PRODUCT(A12,9,5%)

=PRODUCT(Cena,KC nodokļu likme)

Formula

=TEXT(VLOOKUP(MAX(A16,A20),A16:B20,2,FALSE),"m/dd/gggg")

=TEXT(VLOOKUP(MAX(Pārdošana),Pārdošanas informācija,2,FALSE),"m/dd/gggg")

Tabula

A22:B25

=PRODUCT(Cena,tabula1[@ nodokļu likme])

Nosaukumu veidi

Ir vairāku veidu nosaukumi, ko var izveidot un lietot.

Definēts nosaukums    Nosaukums, kas apzīmē šūnas, šūnu diapazona, formulas vai konstantes vērtību. Varat izveidot savu definēto nosaukumu. Dažreiz definēto nosaukumu jūsu vietā izveido programma Excel Online, piemēram, kad iestatāt drukas apgabalu.

Tabulas nosaukums    Programmas Excel Online tabulas nosaukums ir datu kolekcija par atsevišķu tēmu, kas tiek glabāta ierakstos (rindās) un laukos (kolonnās). Katru reizi, kad ievietojat Excel Online tabulu, programma Excel Online izveido noklusējuma Excel Online tabulu “Tabula1”, “Tabula2” utt., taču šos nosaukumus var nomainīt uz citiem, saprotamākiem nosaukumiem.

Nosaukumu veidošana un ievadīšana

Jūs izveidojat nosaukumu, izmantojot iespēju izveidot nosaukumu no atlases. Varat ērti izveidot nosaukumus no esošo rindu vai kolonnu etiķetēm, darblapā lietojot šūnu atlasi.

Piezīme.: Pēc noklusējuma nosaukumi izmanto absolūtās šūnu atsauces.

Nosaukumu var ievadīt:

 • Rakstīt    Ierakstiet nosaukumu, piemēram, formulas argumentu.

 • Izmantojot formulu automātisko pabeigšanu.    Lietojiet formulas automātiskās pabeigšanas nolaižamo sarakstu gadījumos, kad ir automātiski uzskaitīti derīgie nosaukumi.

Masīvu formulu un masīvu konstanšu lietošana

Excel Online neatbalsta masīva formulu izveidi. Datora programmā Excel izveidotu masīva formulu rezultātus var skatīt, bet tos nevar rediģēt vai pārrēķināt. Ja jums ir Excel datora programma, noklikšķiniet uz Atvērt programmā Excel, lai strādātu ar masīviem.

Šajā masīva piemērā tiek aprēķināta kopējā akciju cenu un daļu masīva vērtība, neizmantojot šūnu rindu katras akcijas individuālās vērtības aprēķināšanai un parādīšanai.

Masīvu formula, kas veido vienu rezultātu

Ievadot formulu ={SUM(B2:D2*B3:D3)} kā masīva formulu, tiek sareizinātas katras akcijas daļas un cena, pēc tam saskaitīti šo aprēķinu rezultāti.

Lai aprēķinātu vairākus rezultātus.    Dažas darblapu funkcijas atgriež vērtību masīvus vai pieprasa vērtību masīvu kā argumentu. Lai ar masīvu formulu aprēķinātu vairākus rezultātus, masīvs jāievada šūnu diapazonā, kur ir tāds pats rindu un kolonnu skaits kā masīvu argumentos.

Piemēram, ja trīs mēnešu sērijai (kolonnā A) ir trīs pārdošanas rādītāju sērija (kolonnā B), funkcija TREND nosaka pārdošanas rādītāju lineārās vērtības. Lai parādītu visus formulas rezultātus, tie tiek ievadīti trīs šūnās kolonnā C (C1:C3).

Masīva formula, kas veido vairākus rezultātus

Ievadot formulu =TREND(B1:B3,A1:A3) kā masīva formulu, tiek izveidoti trīs atsevišķi rezultāti (22196, 17079 un 11962), kas ir balstīti uz šiem trim pārdošanas apjomiem un trim mēnešiem.

Masīvu konstanšu lietošana

Parastā formulā var ievadīt atsauci uz šūnu, kurā ir vērtība, vai uz pašu vērtību, kas tiek saukta arī par konstanti. Līdzīgā veidā masīvu formulā var ievadīt atsauci uz masīvu vai ievadīt šūnās ietverto vērtību masīvu, kas tiek saukts arī par masīvu konstanti. Masīvu formulas pieņem konstantes tāpat, kā to dara formulas, kas nav masīvu formulas, bet masīvu konstantes jāievada noteiktā formātā.

Masīvu konstantēs var būt skaitļi, teksts, loģiskās vērtības, piemēram, TRUE vai FALSE, vai kļūdu vērtības, piemēram, #N/A. Dažādi vērtību tipi var būt vienā un tajā pašā masīvu konstantē, piemēram, {1,3,4;TRUE,FALSE,TRUE}. Skaitļi masīvu konstantēs var būt vesela skaitļa, decimālskaitļa vai zinātniskajā formātā. Teksts jāiekļauj pēdiņās, piemēram, “Otrdiena”.

Masīvu konstantes nevar ietvert šūnu atsauces, nevienāda garuma kolonnas vai rindas, formulas vai speciālās rakstzīmes $ (dolāra zīmi), iekavas vai % (procentu zīmi).

Formatējot masīva konstantes, pārliecinieties, vai:

 • Tās ir iekļautas figūriekavās ( { } ).

 • Vērtības dažādās kolonnās atdaliet ar komatiem (,). Piemēram, lai parādītu vērtības 10, 20, 30 un 40, ievadiet {10,20,30,40}. Šī masīva konstante ir zināma kā masīvs 1 pēc 4 un ir ekvivalenta atsaucei 1 rinda pēc 4 kolonnām.

 • Vērtības dažādās rindās atdaliet ar semikoliem (;). Piemēram, lai parādītu vērtības 10, 20, 30 un 40 vienā rindā un 50, 60, 70 un 80 rindā, kas atrodas tieši zem tās, ievadiet masīva 2 pēc 4 konstanti: {10,20,30,40;50,60,70,80}.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×