Exchange 2003 pastkastu pārvēršana par pasta lietotājiem

Pēc pakāpeniskās migrācijas pabeigšanas pārvērtiet pastkastes par pasta lietotājiem, lai pastkastes varētu automātiski izveidot savienojumu ar mākoņa pastkasti.

Kāpēc jāpārvērš pastkastes par pasta lietotājiem?

Ja esat veicis pakāpenisko Exchange migrāciju, lai migrētu savas organizācijas Exchange 2003 lokālās pastkastes uz Office 365, un vēlaties pārvaldīt mākonī izvietotos lietotājus no lokālās organizācijas, izmantojot Active Directory, ir ieteicams pārvērst lokālās pastkastes par pasta lietotājiem (mail enabled users — MEU).

Šajā rakstā ir iekļauts Windows PowerShell skripts, kas apkopo informāciju no mākonī izvietotām pastkastēm, un Visual Basic (VB) skripts, ko var izpildīt, lai pārvērstu Exchange 2003 pastkastes par MEU. Izpildot šo skriptu, starpniekserveru adreses no mākonī izvietotās pastkastes tiek iekopētas pasta lietotājā (MEU) pakalpojumā Active Directory. Turklāt MEU rekvizītu dēļ Microsoft Online Services direktorija sinhronizēšanas rīks var savietot MEU ar atbilstoši mākoņa pastkasti

Ir ieteicams pārvērst lokālās pastkastes par MEU migrācijas paketei. Kad ir pabeigta pakāpeniskas Exchange migrācijas pakete un esat pārbaudījis, ka visas pastkastes šajā paketē ir sekmīgi migrētas un sākotnējā pastkastu vienumu sinhronizēšana mākonī ir pabeigta, pārvērtiet migrācijas paketē esošās pastkastes par MEU.

PowerShell skripts datu apkopošanai no mākoņa pastkastēm

Varat izmantot tālāk minētos skriptus, lai apkopotu informāciju par mākonī izvietotām pastkastēm un pārvērstu Exchange 2007 pastkastes par MEU.

Tālāk minētais skripts apkopo informāciju no mākoņa pastkastēm un saglabā CSV formāta failā. Vispirms izpildiet šo skriptu.

Iekopējiet tālāk redzamo skriptu .txt failā un saglabājiet failu kā ExportO365UserInfo.ps1.

Param($migrationCSVFileName = "migration.csv")
function O365Logon
{
#Check for current open O365 sessions and allow the admin to either use the existing session or create a new one
$session = Get-PSSession | ?{$_.ConfigurationName -eq 'Microsoft.Exchange'}
if($session -ne $null)
{
$a = Read-Host "An open session to Office 365 already exists. Do you want to use this session? Enter y to use the open session, anything else to close and open a fresh session."
if($a.ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Using existing Office 365 Powershell Session." -ForeGroundColor Green
return
}
$session | Remove-PSSession
}
Write-Host "Please enter your Office 365 credentials" -ForeGroundColor Green
$cred = Get-Credential
$s = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection
$importresults = Import-PSSession $s
}

function Main
{

#Verify the migration CSV file exists
if(!(Test-Path $migrationCSVFileName))
{
Write-Host "File $migrationCSVFileName does not exist." -ForegroundColor Red
Exit
}

#Import user list from migration.csv file
$MigrationCSV = Import-Csv $migrationCSVFileName

#Get mailbox list based on email addresses from CSV file
$MailBoxList = $MigrationCSV | %{$_.EmailAddress} | Get-Mailbox
$Users = @()

#Get LegacyDN, Tenant, and On-Premise Email addresses for the users
foreach($user in $MailBoxList)
{
$UserInfo = New-Object System.Object

$CloudEmailAddress = $user.EmailAddresses | ?{($_ -match 'onmicrosoft') -and ($_ -cmatch 'smtp:')}
if ($CloudEmailAddress.Count -gt 1)
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress[0].ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
Write-Host "$user returned more than one cloud email address. Using $CloudEmailAddress" -ForegroundColor Yellow
}
else
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress.ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
}

$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name LegacyExchangeDN -Value $user.LegacyExchangeDN
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name CloudEmailAddress -Value $CloudEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name OnPremiseEmailAddress -Value $user.PrimarySMTPAddress.ToString()

$Users += $UserInfo
}

#Check for existing csv file and overwrite if needed
if(Test-Path ".\cloud.csv")
{
$delete = Read-Host "The file cloud.csv already exists in the current directory. Do you want to delete it? Enter y to delete, anything else to exit this script."
if($delete.ToString().ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Deleting existing cloud.csv file" -ForeGroundColor Red
Remove-Item ".\cloud.csv"
}
else
{
Write-Host "Will NOT delete current cloud.csv file. Exiting script." -ForeGroundColor Green
Exit
}
}
$Users | Export-CSV -Path ".\cloud.csv" -notype
(Get-Content ".\cloud.csv") | %{$_ -replace '"', ''} | Set-Content ".\cloud.csv" -Encoding Unicode
Write-Host "CSV File Successfully Exported to cloud.csv" -ForeGroundColor Green

}

O365Logon
Main

Tālāk redzamais Visual Bsic skripts pārvērš lokālās Exchange 2003 pastkastes par MEU. Izpildiet šo skriptu, kad ir izpildīts skripts informācijas apkopošanai no mākoņa pastkastēm.

Iekopējiet tālāk redzamo skriptu .txt failā un saglabājiet failu kā Exchange2003MBtoMEU.vbs.

'Globals/Constants
Const ADS_PROPERTY_APPEND = 3

Dim UserDN
Dim remoteSMTPAddress
Dim remoteLegacyDN
Dim domainController
Dim csvMode
csvMode = FALSE
Dim csvFileName
Dim lastADLookupFailed


Class UserInfo
public OnPremiseEmailAddress
public CloudEmailAddress
public CloudLegacyDN
public LegacyDN
public ProxyAddresses
public Mail
public MailboxGUID
public DistinguishedName

Public Sub Class_Initialize()
Set ProxyAddresses = CreateObject("Scripting.Dictionary")
End Sub
End Class

'Command Line Parameters
If WScript.Arguments.Count = 0 Then
'No parameters passed
WScript.Echo("No parameters were passed.")
ShowHelp()
ElseIf StrComp(WScript.Arguments(0), "-c", vbTextCompare) = 0 And WScript.Arguments.Count = 2 Then
WScript.Echo("Missing DC Name.")
ShowHelp()
ElseIf StrComp(WScript.Arguments(0), "-c", vbTextCompare) = 0 Then
'CSV Mode
csvFileName = WScript.Arguments(1)
domainController = WScript.Arguments(2)
csvMode = TRUE
WScript.Echo("CSV mode detected. Filename: " & WScript.Arguments(1) & vbCrLf)
ElseIf wscript.Arguments.Count <> 4 Then
'Invalid Arguments
WScript.Echo WScript.Arguments.Count
Call ShowHelp()
Else
'Manual Mode
UserDN = wscript.Arguments(0)
remoteSMTPAddress = wscript.Arguments(1)
remoteLegacyDN = wscript.Arguments(2)
domainController = wscript.Arguments(3)
End If

Main()

'Main entry point
Sub Main

'Check for CSV Mode
If csvMode = TRUE Then
UserInfoArray = GetUserInfoFromCSVFile()
Else
WScript.Echo "Manual Mode Detected" & vbCrLf
Set info = New UserInfo
info.CloudEmailAddress = remoteSMTPAddress
info.DistinguishedName = UserDN
info.CloudLegacyDN = remoteLegacyDN
ProcessSingleUser(info)
End If

End Sub

'Process a single user (manual mode)
Sub ProcessSingleUser(ByRef UserInfo)

userADSIPath = "LDAP://" & domainController & "/" & UserInfo.DistinguishedName
WScript.Echo "Processing user " & userADSIPath
Set MyUser = GetObject(userADSIPath)
proxyCounter = 1
For Each address in MyUser.Get("proxyAddresses")
UserInfo.ProxyAddresses.Add proxyCounter, address
proxyCounter = proxyCounter + 1
Next
UserInfo.OnPremiseEmailAddress = GetPrimarySMTPAddress(UserInfo.ProxyAddresses)
UserInfo.Mail = MyUser.Get("mail")
UserInfo.MailboxGUID = MyUser.Get("msExchMailboxGUID")
UserInfo.LegacyDN = MyUser.Get("legacyExchangeDN")
ProcessMailbox(UserInfo)

End Sub

'Populate user info from CSV data
Function GetUserInfoFromCSVFile()

CSVInfo = ReadCSVFile()
For i = 0 To (UBound(CSVInfo)-1)
lastADLookupFailed = false
Set info = New UserInfo
info.CloudLegacyDN = Split(CSVInfo(i+1), ",")(0)
info.CloudEmailAddress = Split(CSVInfo(i+1), ",")(1)
info.OnPremiseEmailAddress = Split(CSVInfo(i+1), ",")(2)
WScript.Echo "Processing user " & info.OnPremiseEmailAddress
WScript.Echo "Calling LookupADInformationFromSMTPAddress"
LookupADInformationFromSMTPAddress(info)
If lastADLookupFailed = false Then
WScript.Echo "Calling ProcessMailbox"
ProcessMailbox(info)
End If
set info = nothing
Next

End Function

'Populate user info from AD
Sub LookupADInformationFromSMTPAddress(ByRef info)

'Lookup the rest of the info in AD using the SMTP address
Set objRootDSE = GetObject("LDAP://RootDSE")
strDomain = objRootDSE.Get("DefaultNamingContext")
Set objRootDSE = nothing
Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
objConnection.Provider = "ADsDSOObject"
objConnection.Open "Active Directory Provider"
Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command")
BaseDN = "<LDAP://" & domainController & "/" & strDomain & ">"
adFilter = "(&(proxyAddresses=SMTP:" & info.OnPremiseEmailAddress & "))"
Attributes = "distinguishedName,msExchMailboxGUID,mail,proxyAddresses,legacyExchangeDN"
Query = BaseDN & ";" & adFilter & ";" & Attributes & ";subtree"
objCommand.CommandText = Query
Set objCommand.ActiveConnection = objConnection
On Error Resume Next
Set objRecordSet = objCommand.Execute

'Handle any errors that result from the query
If Err.Number <> 0 Then
WScript.Echo "Error encountered on query " & Query & ". Skipping user."
lastADLookupFailed = true
return
End If

'Handle zero or ambiguous search results
If objRecordSet.RecordCount = 0 Then
WScript.Echo "No users found for address " & info.OnPremiseEmailAddress
lastADLookupFailed = true
return
ElseIf objRecordSet.RecordCount > 1 Then
WScript.Echo "Ambiguous search results for email address " & info.OnPremiseEmailAddress
lastADLookupFailed = true
return
ElseIf Not objRecordSet.EOF Then
info.LegacyDN = objRecordSet.Fields("legacyExchangeDN").Value
info.Mail = objRecordSet.Fields("mail").Value
info.MailboxGUID = objRecordSet.Fields("msExchMailboxGUID").Value
proxyCounter = 1
For Each address in objRecordSet.Fields("proxyAddresses").Value
info.ProxyAddresses.Add proxyCounter, address
proxyCounter = proxyCounter + 1
Next
info.DistinguishedName = objRecordSet.Fields("distinguishedName").Value
objRecordSet.MoveNext
End If

objConnection = nothing
objCommand = nothing
objRecordSet = nothing
On Error Goto 0

End Sub

'Populate data from the CSV file
Function ReadCSVFile()

'Open file
Set objFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objTextFile = objFS.OpenTextFile(csvFileName, 1, false, -1)

'Loop through each line, putting each line of the CSV file into an array to be returned to the caller
counter = 0
Dim CSVArray()
Do While NOT objTextFile.AtEndOfStream
ReDim Preserve CSVArray(counter)
CSVArray(counter) = objTextFile.ReadLine
counter = counter + 1
Loop

'Close and return
objTextFile.Close
Set objTextFile = nothing
Set objFS = nothing
ReadCSVFile = CSVArray

End Function

'Process the migration
Sub ProcessMailbox(User)

'Get user properties
userADSIPath = "LDAP://" & domainController & "/" & User.DistinguishedName
Set MyUser = GetObject(userADSIPath)

'Add x.500 address to list of existing proxies
existingLegDnFound = FALSE
newLegDnFound = FALSE

'Loop through each address in User.ProxyAddresses
For i = 1 To User.ProxyAddresses.Count
If StrComp(address, "x500:" & User.LegacyDN, vbTextCompare) = 0 Then
WScript.Echo "x500 proxy " & User.LegacyDN & " already exists"
existingLegDNFound = true
End If
If StrComp(address, "x500:" & User.CloudLegacyDN, vbTextCompare) = 0 Then
WScript.Echo "x500 proxy " & User.CloudLegacyDN & " already exists"
newLegDnFound = true
End If
Next

'Add existing leg DN to proxy list
If existingLegDnFound = FALSE Then
WScript.Echo "Adding existing legacy DN " & User.LegacyDN & " to proxy addresses"
User.ProxyAddresses.Add (User.ProxyAddresses.Count+1),("x500:" & User.LegacyDN)
End If

'Add new leg DN to proxy list
If newLegDnFound = FALSE Then
'Add new leg DN to proxy addresses
WScript.Echo "Adding new legacy DN " & User.CloudLegacyDN & " to existing proxy addresses"
User.ProxyAddresses.Add (User.ProxyAddresses.Count+1),("x500:" & User.CloudLegacyDN)
End If

'Dump out new list of addresses
WScript.Echo "Original proxy addresses updated count: " & User.ProxyAddresses.Count
For i = 1 to User.ProxyAddresses.Count
WScript.Echo " proxyAddress " & i & ": " & User.ProxyAddresses(i)
Next

'Delete the Mailbox
WScript.Echo "Opening " & userADSIPath & " as CDOEXM::IMailboxStore object"
Set Mailbox = MyUser
Wscript.Echo "Deleting Mailbox"
On Error Resume Next
Mailbox.DeleteMailbox

'Handle any errors deleting the mailbox
If Err.Number <> 0 Then
WScript.Echo "Error " & Err.number & ". Skipping User." & vbCrLf & "Description: " & Err.Description & vbCrLf
Exit Sub
End If
On Error Goto 0

'Save and continue
WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Refeshing ADSI Cache"
MyUser.GetInfo
Set Mailbox = nothing

'Mail Enable the User
WScript.Echo "Opening " & userADSIPath & " as CDOEXM::IMailRecipient"
Set MailUser = MyUser
WScript.Echo "Mail Enabling user using targetAddress " & User.CloudEmailAddress
MailUser.MailEnable User.CloudEmailAddress
WScript.Echo "Disabling Recipient Update Service for user"
MyUser.PutEx ADS_PROPERTY_APPEND, "msExchPoliciesExcluded", Array("{26491CFC-9E50-4857-861B-0CB8DF22B5D7}")
WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Refreshing ADSI Cache"
MyUser.GetInfo

'Add Legacy DN back on to the user
WScript.Echo "Writing legacyExchangeDN as " & User.LegacyDN
MyUser.Put "legacyExchangeDN", User.LegacyDN

'Add old proxies list back on to the MEU
WScript.Echo "Writing proxyAddresses back to the user"
For j=1 To User.ProxyAddresses.Count
MyUser.PutEx ADS_PROPERTY_APPEND, "proxyAddresses", Array(User.ProxyAddresses(j))
MyUser.SetInfo
MyUser.GetInfo
Next

'Add mail attribute back on to the MEU
WScript.Echo "Writing mail attribute as " & User.Mail
MyUser.Put "mail", User.Mail

'Add msExchMailboxGUID back on to the MEU
WScript.Echo "Converting mailbox GUID to writable format"
Dim mbxGUIDByteArray
Call ConvertHexStringToByteArray(OctetToHexString(User.MailboxGUID), mbxGUIDByteArray)
WScript.Echo "Writing property msExchMailboxGUID to user object with value " & OctetToHexString(User.MailboxGUID)
MyUser.Put "msExchMailboxGUID", mbxGUIDByteArray

WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Migration Complete!" & vbCrLf

End Sub

'Returns the primary SMTP address of a user
Function GetPrimarySMTPAddress(Addresses)
For Each address in Addresses
If Left(address, 4) = "SMTP" Then GetPrimarySMTPAddress = address
Next
End Function

'Converts Hex string to byte array for writing to AD
Sub ConvertHexStringToByteArray(ByVal strHexString, ByRef pByteArray)

Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Stream = CreateObject("ADODB.Stream")

Temp = FSO.GetTempName()
Set TS = FSO.CreateTextFile(Temp)

For i = 1 To (Len (strHexString) -1) Step 2
TS.Write Chr("&h" & Mid (strHexString, i, 2))
Next

TS.Close

Stream.Type = 1
Stream.Open
Stream.LoadFromFile Temp

pByteArray = Stream.Read

Stream.Close
FSO.DeleteFile Temp

Set Stream = nothing
Set FSO = Nothing

End Sub

'Converts raw bytes from AD GUID to readable string
Function OctetToHexString (arrbytOctet)

OctetToHexStr = ""
For k = 1 To Lenb (arrbytOctet)
OctetToHexString = OctetToHexString & Right("0" & Hex(Ascb(Midb(arrbytOctet, k, 1))), 2)
Next

End Function

Sub ShowHelp()

WScript.Echo("This script runs in two modes, CSV Mode and Manual Mode." & vbCrLf & "CSV Mode allows you to specify a CSV file from which to pull user names." & vbCrLf& "Manual mode allows you to run the script against a single user.")
WSCript.Echo("Both modes require you to specify the name of a DC to use in the local domain." & vbCrLf & "To run the script in CSV Mode, use the following syntax:")
WScript.Echo(" cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs -c x:\csv\csvfilename.csv dc.domain.com")
WScript.Echo("To run the script in Manual Mode, you must specify the users AD Distinguished Name, Remote SMTP Address, Remote Legacy Exchange DN, and Domain Controller Name.")
WSCript.Echo(" cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs " & chr(34) & "CN=UserName,CN=Users,DC=domain,DC=com" & chr(34) & " " & chr(34) & "user@cloudaddress.com" & chr(34) & " " & chr(34) & "/o=Cloud Org/ou=Cloud Site/ou=Recipients/cn=CloudUser" &
chr(34) & " dc.domain.com")
WScript.Quit

End Sub

Kāda ir skriptu funkcija?

ExportO365UserInfo.ps1

Šis ir Windows PowerShell skripts, kas tiek izpildīts mākonī izvietotā organizācijā, lai apkopotu informāciju par mākoņa pastkastēm, kas ir migrētas pakāpeniskās Exchange migrācijas laikā. Lietotāju paketes noteikšanai tiek izmantots CSV formāta fails. Ir ieteicams izmantot to pašu CSV migrācijas failu, kas tika izmantots lietotāju paketes migrēšanai

Izpildot skriptu ExportO365UserInfo, jāņem vērā tālāk minētais.

 • No ievades CSV formāta faila sarakstā minēto lietotāju mākoņa pastkastēm tiek apkopoti tālāk minētie rekvizīti.

  • Primārā SMTP adrese

  • Atbilstošās lokālās pastkastes primārā SMTP adrese

  • Citas mākoņa pastkastes starpniekserveru adreses

  • LegacyExchangeDN

 • Apkopotie rekvizīti tiek saglabāti CSV formāta failā Cloud.csv.

Exchange2003MBtoMEU.vbs

Šis ir VB skripts, kas tiek izpildīts lokālajā Exchange 2003 organizācijā, lai pārvērstu pastkastes par MEU. Tajā tiek izmantots fails Cloud.csv jeb skripta ExportO365UserInfo izvade.

Izpildot skriptu Exchange2003MBtoMEU.vbs, tas veic tālāk minētās darbības katrai pastkastei, kas norādīta ievades CSV failā.

 • Apkopo informāciju no ievades CSV faila un lokālās pastkastes.

 • Izveido starpniekserveru adrešu sarakstu no lokālās un mākoņa pastkastes pievienošanai MEU.

 • Izdzēš lokālo pastkasti.

 • Izveidot MEU un aizpilda tālāk minētos rekvizītus.

  • legacyExchangeDN — vērtība no lokālās pastkastes.

  • mail — mākoņa pastkastes primārā SMTP.

  • msExchMailboxGuid — vērtība no lokālās pastkastes.

  • proxyAddresses — vērtības no lokālās pastkastes un mākoņa pastkastes.

  • targetAddress  — nolasīta no lokālās pastkastes; vērtība ir mākoņa pastkastes primārā SMTP.

   Svarīgi!: Lai iespējotu datu izņemšanu no Office 365 un ievietošanu Exchange 2003, ir jāaizvieto vērtība msExchMailboxGuid pasta lietotājā ar GUID no mākonī izvietotās pastkastes. Lai iegūtu savas mākoņa organizācijas pastkastu GUID un saglabātu tos CSV failā, izpildiet šādu PowerShell komandu:

   Get-Mailbox | Select PrimarySmtpAddress, Guid | Export-csv -Path .\guid.csv

   Šī komanda izvelk visu mākoņa pastkastu primārās SMTP adreses un GUID failā guid.csv un saglabā šo failu pašreizējā direktorijā.

Ja nevēlaties izmantot ievades CSV failu pastkastu paketes pārvēršanai, varat izpildīt skriptu Exchange2003MBtoMEU.vbs manuālā režīmā, lai pārvērstu katru pastkasti atsevišķi. Lai to paveiktu, ir jānorāda tālāk minētie ievades parametri.

 • Lokālās pastkastes atšķirams nosaukums (DN).

 • Mākoņa pastkastes primārā SMTP adrese.

 • Mākoņa pastkastes Exchange mantotais DN.

 • Domēna kontrollera nosaukums jūsu Exchange 2003 organizācijā.

Darbības lokālo pastkastu pārvēršanai par MEU

 1. Izpildiet ExportO365UserInfo savā mākoņa organizācijā. Izmantojiet migrācijas paketei CSV failu kā ievades failu. Skripts izveido CSV failu ar nosaukumu Cloud.csv.

  .\ExportO365UserInfo.ps1 <CSV input file>

  Piemērs.

  .\ExportO365UserInfo.ps1 .\MigrationBatch1.csv

  Šajā piemērā tiek pieņemts, ka skripts un ievades CSV fails atrodas vienā un tajā pašā direktorijā.

 2. Kopējiet Exchange2003MBtoMEU.vbs un Cloud.csv vienā un tajā pašā direktorijā savā lokālajā organizācijā.

 3. Savā lokālajā organizācijā izpildiet tālāk minēto komandu.

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs –c .\Cloud.csv <FQDN of on-premises domain controller>

  Piemērs.

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs –c .\Cloud.csv DC1.contoso.com

  Lai izpildītu skriptu manuālā režīmā, ievadiet tālāk minēto komandu. Starp vērtībām izmantojiet atstarpes.

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs “<DN of on-premises mailbox>” “
  <Primary SMTP of cloud mailbox>” “<ExchangeLegacyDN of cloud mailbox>”
  <FQDN of on-premises domain controller>

  Piemērs.

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs “CN=Ann Beebe,
  CN=Users,DC=contoso,DC=com”
  “annb@contoso.onmicrosoft.com” “/o=First Organization/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=d808d014cec5411ea6de1f70cc116e7b-annb” DC1.contoso.com
 4. Pārliecinieties, vai ir izveidoti jaunie MEU. Rīkā Active Directory lietotāji un datori veiciet tālāk minētās darbības.

  1. Noklikšķiniet uz Darbība > Atrast.

  2. Noklikšķiniet uz Exchange cilne.

  3. Atlasiet Rādīt tikai Exchange adresātus un pēc tam atlasiet Lietotāji ar ārēju e-pasta adresi.

  4. Noklikšķiniet uz Atrast tagad.

  Pastkastes, kas pārvērstas par MEU, ir norādītas sadaļā Meklēšanas rezultāti.

 5. Izmantojiet rīku Active Directory lietotāji un datori, ADSI Edit vai Ldp.exe, lai pārbaudītu, vai tālāk minētie MEU rekvizīti ir aizpildīti ar atbilstošu informāciju.

  • legacyExchangeDN

  • mail

  • msExchMailboxGuid*

  • proxyAddresses

  • targetAddress

  * Kā skaidrots iepriekš, skripts Exchange2003MBtoMEU.vbs saglabā vērtību msExchMailboxGuid no lokālās pastkastes. Lai iespējotu datu izņemšanu no Office 365 un ievietošanu Exchange 2003, ir jāaizvieto rekvizīta msExchMailboxGuid vērtība pasta lietotājā ar GUID no mākonī izvietotās pastkastes.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×