Ekrāna lasītāja lietošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja lietošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet tastatūru un iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai pievienotu, dzēstu un kārtotu slaidus PowerPoint 2016 prezentācijā. Varat arī mainīt slaidu izmērus un orientāciju.

Piezīmes : 

Šajā tēmā

Jauna slaida pievienošana

Varat vienkārši pievienot jaunus slaidus prezentācijā, vai nu ņemot vērā pašreizējo slaida izkārtojumu vai jaunu veidnes izkārtojumu.

Jauna slaida ievietošana atkarībā no pašreizējā slaida izkārtojuma

Jaunā prezentācijā titulslaids tiek pievienots automātiski. Varat pievienot jaunu slaidu, ņemot vērā iepriekšējā slaida izkārtojumu.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+M. Tiek atskaņots: “Slide <Number of slides and the place of the new slide on the list,> selected” (Slaids <Slaidu skaits un jaunā slaida vieta sarakstā>, atlasīts).

Jauna slaida pievienošana, balstoties uz veidnes izkārtojumu

 1. Normālskatā nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, I. Tiek atskaņots “<The title of the first slide layout>, <number of available items and the place of the current item on the list>, menu” (<Pirmā slaida izkārtojuma virsraksts>, <pieejamo elementu skaits un pašreizējā elementa vieta sarakstā>, izvēlne). Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots: “Leaving menu bar, Office theme, <number of the current slide>, <number of available slides and the place of the current slide on the list>, <title of the first layout>, grid, <number of available layouts and the place of the current layout on the list>” (Notiek iziešana no izvēļņu joslas, Office dizains, <pašreizējā slaida numurs>, <pieejamo slaidu skaits un pašreizējā slaida vieta sarakstā>, <pirmā izkārtojuma virsraksts>, režģis, <pieejamo izkārtojumu skaits un pašreizējā izkārtojuma vieta sarakstā>).

  Tiek atvērts slaida izkārtojuma izvēlnes saraksts.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots vajadzīgais slaida izkārtojums. Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots jaunā slaida numurs. Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots: “Enter, no selection” (Ieiet, bez atlases).

  Fokuss tiek pārvietots uz slaida rūti.

Slaida dzēšana

 1. Normālskata sīktēlu rūtī nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots tā slaida numurs, kuru vēlaties dzēst.

 2. Nospiediet taustiņu Delete. Tiek atskaņots “<The number of the current slide and its place on the list>, selected” (<Pašreizējā slaida numurs un tā vieta sarakstā>, atlasīts). Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots: “Enter, leaving menus, no selection” (Ieiet, iziešana no izvēlnēm, bez atlases).

Pārkārtotu slaidus

Slaidus var pārkārtot, izgriežot slaidu no vecās atrašanās vietas un ielīmējot to jaunajā atrašanās vietā.

 1. Normālskata sīktēlu rūtī nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots tā slaida numurs, kuru vēlaties pārvietot.

 2. Lai pārvietotu slaidu augšup vai lejup slaidu sarakstā, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+augšupvērstā bultiņa vai lejupvērstā bultiņa. Tiek atskaņots jaunais slaida numurs sarakstā.

  Lai slaidu pārvietotu uz prezentācijas sākumu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+augšupvērstais bulttaustiņš. Lai slaidu pārvietotu uz prezentācijas beigām, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+lejupvērstais bulttaustiņš.

Slaidu kārtošana sadaļās

Lai grupētu slaidus jēgpilnās entītijās, tos varat sakārtot sadaļās. Piemēram, ja strādājat ar citām personām prezentācijas veidošanā, varat katram kolēģim piešķirt kādu sadaļu, ar kuru strādāt.

Sadaļas ir redzamas normālskata sīktēlu rūtī un skatā Slaidu kārtotājs. Tās nav redzamas vai atskaņotas skatā Slaidrāde.

 1. Normālskata sīktēlu rūtī nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots slaids, kuru vēlāties izmantot kā pirmo sadaļā. Pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, T1. Tiek atskaņots: “Add section, menu item” (Pievienot sadaļu, izvēlnes elements). Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots: “Menu, leaving menus, add section” (Izvēlne, iziešana no izvēlnēm, pievienot sadaļu). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots: “Slide, <title of the first slide in the section>, <number of slides, and the place of the current slide in the list>, selected” (Slaids, <pirmā slaida virsraksts sadaļā>, <slaidu skaits un pašreizējā slaida vieta sarakstā>, atlasīts). Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots: “Leaving menus, no selection” (Iziešana no izvēlnēm, bez atlases). Ir pievienota nenosaukta sadaļa.

 2. Lai piešķirtu nenosauktajai sadaļai nosaukumu, sīktēlu rūtī nospiediet augšup vai lejup vērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots “<Number of section, Untitled section” (<Sadaļas numurs, nenosaukta sadaļa), un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Tiek atskaņots “<Presentation name>.pptm, autosaved, PowerPoint window, <the first menu item> menu item, rename section, menu item” (<Prezentācijas nosaukums>.pptm, automātiski saglabāta, PowerPoint logs, <pirmais izvēlnes elements> izvēlnes elements, pārdēvēt sadaļu, izvēlnes elements). Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots: “Shift, F10, menu, rename section” (Shift, F10, izvēlne, pārdēvēt sadaļu) Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Ekrāna lasītājā tiek atskaņots, ka atrodaties pārdēvēšanas sadaļas logā.

 3. Ierakstiet jauno sadaļas nosaukumu. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Rename button” (Poga Pārdēvēt). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots: “Slide, number and location, selected” (Slaids, numurs un atrašanās vieta, atlasīts). Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots: “Enter, no selection” (Ieiet, bez atlases).

 4. Pārvietojiet slaidus atbilstošajās sadaļās, kā tas ir norādīts sadaļā Slaidu pārkārtošana.

  Lai Diktors atskaņotu sadaļu nosaukumus, sīktēlu rūtī nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu. Lasītājā JAWS sadaļu nosaukumi netiek atskaņoti.

Visu prezentācijas slaidu orientācijas maiņa

Varat vienkārši mainīt visas slaidu kopas orientāciju no ainavas uz portreta vai pretēji.

 1. Normālskatā nospiediet taustiņu kombināciju Alt+G, S. Tiek atskaņots “<The first item in the Slide Size menu list>, menu” (<Pirmais elements izvēlnes sarakstā Slaida izmēri>, izvēlne). Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots: “Lower ribbon, customized group box” (Apakšējā lente, pielāgotas grupas lodziņš).

 2. Nospiediet augšup vai lejup vērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots: “Custom slide size, menu item” (Pielāgoti slaida izmēri, izvēlnes elements). Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots: “Menu, leaving menus, Custom slide size dot dot dot” (Izvēlne, iziešana no izvēlnēm, Pielāgoti slaida izmēri punkts punkts punkts). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots: “Enter, slide <number of the current slide and its place on the list>, selected” (Ieiet, slaids <pašreizējā slaida numurs un tā vieta sarakstā>, atlasīts). Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots: “Enter, leaving menus, slide size, slide size, slide sized for combo box” (Ieiet, iziešana no izvēlnēm, slaida izmēri, slaida izmēri, kombinētajam lodziņam pielāgots slaids). Tiek atvērts logs Slaida izmēri.

 3. Logā Slaida izmēri spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Selected, landscape, radio button, Alt+L” (Atlasīts, ainava, radiopoga, Alt+L) vai “Selected, portrait, radio button, Alt+P” (Atlasīts, portrets, radiopoga, Alt+P).

  Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots: “Orientation, slides, <currently selected option> radio button checked” (Orientācija, slaidi, <pašlaik atlasītā opcija> radiopoga atzīmēta). Lasītājā JAWS nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņota vajadzīgā opcija.

  Padoms : Izmantojot Diktoru, lai klausītos un pārvietotos pa opcijām logā Slaida izmēri, varat arī nospiest taustiņu kombināciju Caps Lock+augšupvērstā bultiņa vai lejupvērstā bultiņa.

 4. Kad atlasi esat pabeidzis, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “OK button” (Poga Labi). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots: “Microsoft PowerPoint window, button” (Microsoft PowerPoint logs, poga). Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots: “Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint button” (Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint poga). Tiek atvērts apstiprinājuma logs.

 5. Microsoft PowerPoint logā veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Lai palielinātu satura izmērus, spiediet tabulēšanas taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots: “Maximize” (Maksimizēt). Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots: “Maximize button” (Poga Maksimizēt). Ja slaidā ir daudz satura, izmantojot šo opciju, viss teksts var nesatilpt slaidā.

  • Lai saturu samazinātu. lai tas ietilptu slaidā, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots: “Ensure Fit” (Ietilpināt). Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots: “Ensure Fit button” (Poga Ietilpināt). Šī opcija var samazināt satura lielumu, lai viss ietilptu slaidā. Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots: “Enter. Slide, <number of available slides and the place of the current slide on the list>” (Slaids <pieejamo slaidu skaits un pašreizējā slaida vieta sarakstā>). Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots: “Enter, no selection” (Ieiet, bez atlases).

   Fokuss tiek pārvietots uz sīktēlu rūti.

Slaidu izmēru mainīšana

Lai slaida izmērus mainītu, varat izvēlēties kādu no divām noklusējuma izmēru opcijām, standarta (4:3) un platekrāna (16:9), vai varat pielāgot slaidu izmēru.

Mainiet slaida izmērus no platekrāna uz standarta vai pretēji.

 1. Normālskatā nospiediet taustiņu kombināciju Alt+G, S. Tiek atskaņots “<The first item in the Slide Size menu list>, menu” (<Pirmais elements izvēlnes sarakstā Slaida izmēri>, izvēlne). Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots: “Lower ribbon, customized group box” (Apakšējā lente, pielāgotas grupas lodziņš).

 2. Lodziņā Slaida izmēri veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Lai izvēlētos standarta izmērus, izvēlnes sarakstā nospiediet augšup vai lejup vērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots “Standard, four colon three, one of two” (Standarts, četri kols trīs, viens no diviem). Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots: “Standard, left parent, four colon three right parent, one of two” (Standarts, kreisais vecākelements, četri kols trīs labais vecākelements, viens no diviem).

  • Lai izvēlētos platekrāna izmērus, izvēlnes sarakstā nospiediet augšup vai lejup vērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots “Widescreen” (Platekrāna).

 3. Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots: “Microsoft PowerPoint window, button” (Microsoft PowerPoint logs, poga). Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots: “Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint button” (Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint poga). Tiek atvērts apstiprinājuma logs.

 4. Microsoft PowerPoint logā veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Lai palielinātu satura izmērus, spiediet tabulēšanas taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots: “Maximize” (Maksimizēt). Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots: “Maximize button” (Poga Maksimizēt). Ja slaidā ir daudz satura, izmantojot šo opciju, viss teksts var nesatilpt slaidā.

  • Lai saturu samazinātu. lai tas ietilptu slaidā, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots: “Ensure Fit” (Ietilpināt). Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots: “Ensure Fit button” (Poga Ietilpināt). Šī opcija var samazināt satura lielumu, lai viss ietilptu slaidā. Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots: “Enter. Slide, <number of available slides and the place of the current slide on the list>” (Slaids <pieejamo slaidu skaits un pašreizējā slaida vieta sarakstā>). Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots: “Enter, no selection” (Ieiet, bez atlases). Fokuss tiek pārvietots uz sīktēlu rūti.

Slaidu izmēru pielāgošana

Varat mainīt slaidu izmērus, lai izmantotu pielāgotas dimensijas dažādiem ekrāna vai papīra izmēriem.

 1. Normālskatā nospiediet taustiņu kombināciju Alt+G, S. Tiek atskaņots “<The first item in the Slide Size menu list>, menu” (<Pirmais elements izvēlnes sarakstā Slaida izmēri>, izvēlne). Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots: “Lower ribbon, customized group box” (Apakšējā lente, pielāgotas grupas lodziņš).

 2. Izvēlnē Slaida izmēri nospiediet augšup vai lejup vērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots “Custom slide size” (Pielāgoti slaida izmēri). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots “<The current slide number and its place on the list>, selected” (<Pašreizējā slaida numurs un tā vieta sarakstā>, atlasīts). Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots: “Enter, leaving menus, slide size, slide size, slide sized for combo box” (Ieiet, iziešana no izvēlnēm, slaida izmēri, slaida izmēri, kombinētajam lodziņam pielāgots slaids). Tiek atvērts logs Slaida izmēri.

 3. Logā Slaida izmēri, lai mainītu slaidu izmērus, izvēlieties prezentācijas mērķa formātu vai iestatiet prezentācijas augstumu, platumu un orientāciju:

  • Lai izvēlētos prezentācijas mērķa formātu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Slides sized for” (Slaida izmēri pielāgoti). Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots: “Slide sized for, combo box, <current selection>” (Slaida izmēri pielāgoti, kombinētais lodziņš, <pašreizējā atlase>) Nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, lai izvērstu nolaižamo izvēlni. Izvēlnē nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņota vajadzīgā opcija. Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  • Lai iestatītu platumu, augstumu un orientāciju, veiciet tālāk norādītās darbības.

   • Lai mainītu slaida platumu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Width” (Platums). Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots: “Width, edit, spin box” (Platums, rediģēt, grozāmpogas lodziņš). Nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņota vajadzīgā vērtība, vai arī ierakstiet vērtību.

   • Lai mainītu slaida augstumu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Height” (Augstums). Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots: “Height, edit, spin box” (Augstums, rediģēt, grozāmpogas lodziņš). Nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņota vajadzīgā vērtība, vai arī ierakstiet vērtību.

   • Lai iestatītu orientāciju, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Portrait radio button, Alt+P” (Portreta radiopoga, Alt+P) vai “Landscape radio button, Alt+L” (Ainavas radiopoga, Alt+L). Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots: “Orientation, slides, <current selection>, radio button” (Orientācija, slaidi, <pašreizējā atlase>, radiopoga). Lai mainītu atlasi, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu.

  Padoms : Izmantojot Diktoru, lai klausītos un pārvietotos pa opcijām logā Slaida izmēri, varat arī nospiest taustiņu kombināciju Caps Lock+augšupvērstā bultiņa vai lejupvērstā bultiņa.

 4. Kad atlasi esat pabeidzis, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “OK button” (Poga Labi). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots: “Microsoft PowerPoint window, button” (Microsoft PowerPoint logs, poga). Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots: “Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint button” (Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint poga). Tiek atvērts apstiprinājuma logs.

 5. Microsoft PowerPoint logā veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Lai palielinātu satura izmērus, spiediet tabulēšanas taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots “Maximize” (Maksimizēt). Lasītājā JAWS tiek atskaņots “Maximize button” (Poga Maksimizēt). Ja slaidā ir daudz satura, izmantojot šo opciju, viss teksts var nesatilpt slaidā.

  • Lai saturu samazinātu. lai tas ietilptu jaunajā slaidā, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Ensure Fit” (Ietilpināt). Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots: “Ensure Fit button” (Poga Ietilpināt). Šī opcija var samazināt satura lielumu, lai viss ietilptu slaidā.

 6. Nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots: “Enter. Slide, <number of available slides and the place of the current slide on the list>” (Slaids <pieejamo slaidu skaits un pašreizējā slaida vieta sarakstā>). Ekrāna lasītājā JAWS tiek atskaņots: “Enter, no selection” (Ieiet, bez atlases). Fokuss tiek pārvietots uz sīktēlu rūti.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Attēlu un tabulu ievietošana un rediģēšana programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu prezentāciju

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Navigācija programmā PowerPoint, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack, lai pievienotu, dzēstu un kārtotu slaidus PowerPoint darbam ar Android prezentācijās.

Piezīmes : 

 • Office 365 abonentiem pakāpeniski tiek izlaisti jaunie Office 365 līdzekļi, tāpēc, iespējams, jūsu programmai šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunos līdzekļus, izlasiet rakstu Kad iegūšu jaunākos Office 2016 līdzekļus pakalpojumam Office 365?.

 • Lai iegūtu informāciju par skārienierīču iespējām programmā PowerPoint darbam ar Android, skatiet rakstu PowerPoint darbam ar Android ierīcēm pamācība skārienu lietošanā.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu Android tālrunī. Izmantojot Android planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Slaidu pievienošana, pārkārtošana un dzēšana programmā PowerPoint

Varat vienkārši pievienot jaunus slaidus prezentācijā, vai nu ņemot vērā pašreizējo slaida izkārtojumu vai jaunu veidnes izkārtojumu, vai izdzēst tos, kas vairs nav nepieciešami. Slaidus var arī pārkārtot, izgriežot slaidu no pašreizējās atrašanās vietas un ielīmējot to jaunajā vietā.

Jauna slaida pievienošana

 1. Prezentācijas sīktēlu rūtī pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots slaids, pirms kura vēlaties pievienot slaidu. Slaidi tiek atskaņoti pārvietojoties: “Slide <slide number>” (<Slaida numurs>. slaids).

 2. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna ar diviem pirkstiem. Tiek atlasīts slaids un atvērts rediģēšanas skats.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Back switch not checked” (Slēdzis pāriešanai atpakaļ nav atzīmēts), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Fokuss tiek pārvietots uz sīktēlu rūti.

 4. Pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Poga Jauns slaids”, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Slaids tiek pievienots jūsu slaidu komplektam.

 5. Lai mainītu ievietotā slaida izkārtojumu, slaida rediģēšanas skatā pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Layout menu” (Izkārtojuma izvēlne), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Izvēlnē Izkārtojums, lai pārlūkotu veidņu opcijas, pavelciet pa labi. Pārvietošanās laikā TalkBack nosauc veidnes. Pašlaik atlasītajam izkārtojumam tiek atskaņots izkārtojuma nosaukums un “Selected” (Atlasīts). Lai atlasītu veidni, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Slaidu pārkārtošana

 1. Prezentācijas sīktēlu rūtī pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots slaids, kuru vēlaties pārvietot. Slaidi tiek atskaņoti pārvietojoties.

 2. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek parādīta kontekstizvēlne un tiek atskaņots “Edit button” (Poga Rediģēt).

 3. Kontekstizvēlnē pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Cut button” (Poga Izgriezt). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots slaids, pēc kura vēlaties pārvietot izgriezto slaidu, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: “Edit button” (Poga Rediģēt).

 5. Lai slaidu ielīmētu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Paste button” (Poga Ielīmēt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Slaids tiek pārvietots uz jauno atrašanās vietu.

Slaida dzēšana

 1. Prezentācijas sīktēlu rūtī pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots slaids, kuru vēlaties dzēst. Slaidi tiek atskaņoti pārvietojoties.

 2. Lai atvērtu kontekstizvēlni, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: “Edit button” (Poga Rediģēt).

 3. Kontekstizvēlnē pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Delete button” (Poga Dzēst).

 4. Lai slaidu izdzēstu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Navigācija programmā PowerPoint, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai pievienotu, kārtotu un dzēstu slaidus PowerPoint Mobile prezentācijās.

Varat vienkārši pievienot jaunus slaidus prezentācijā, vai nu ņemot vērā pašreizējo slaida izkārtojumu vai jaunu veidnes izkārtojumu, vai izdzēst tos, kas vairs nav nepieciešami. Slaidus var arī pārkārtot, izgriežot slaidu no pašreizējās atrašanās vietas un ielīmējot to jaunajā vietā.

Piezīmes : 

Šajā tēmā

Jauna slaida pievienošana

 1. Prezentācijas sīktēlu rūtī pavelciet ekrānā uz augšu vai uz leju ar vienu pirkstu, līdz tiek atskaņots “Items ” (Vienumi). Pēc tam pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots slaids, pirms kura vēlaties pievienot slaidu. Slaidi tiek atskaņoti pārvietojoties: “Slide <slide tile>, <slide number> of <total number of slides>” (Slaids <Slaida virsraksts>, <slaida numurs> no <kopējais slaidu skaits>).

  Piezīme : Lai pārietu uz sīktēlu rūti no rediģēšanas skata, pavelciet pa labi vai pa kreisi līdz tiek atskaņots “Back button” (Poga Atpakaļ). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Fokuss tiek pārvietots atlasīto slaidu sīktēlu rūtī.

 2. Lai slaidu atlasītu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “New slide button” (Poga Jauns slaids), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Slaids tiek pievienots jūsu slaidu komplektam.

 4. Lai mainītu ievietotā slaida izkārtojumu, atlasiet slaidu un pēc tam pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Edit button” (Poga Rediģēt). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Slaids tiek atvērts rediģēšanas skatā. Slaida rediģēšanas skatā pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Layout button collapsed” (Izkārtojuma poga sakļauta), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Izvēlnē Izkārtojums, lai pārlūkotu veidņu opcijas, pavelciet pa labi. Pārvietošanās laikā Diktors nosauc veidnes. Pašlaik atlasītajam izkārtojumam tiek atskaņots “Selected” (Atlasīts) un izkārtojums. Lai atlasītu veidni, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Slaidu pārkārtošana

 1. Prezentācijas sīktēlu rūtī pavelciet ekrānā uz augšu vai uz leju ar vienu pirkstu, līdz tiek atskaņots “Items ” (Vienumi). Pēc tam pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots slaids, kuru vēlaties pārvietot. Slaidi tiek atskaņoti pārvietojoties.

 2. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek parādīta kontekstizvēlne un tiek atskaņots “Custom” (Pielāgots).

 3. Kontekstizvēlnē pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Cut button” (Poga Izgriezt). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots slaids, pēc kura vēlaties pārvietot izgriezto slaidu, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu kontekstizvēlni. Tiek atskaņots: “Custom” (Pielāgots).

 5. Lai slaidu ielīmētu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Paste button” (Poga Ielīmēt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Slaids tiek pārvietots uz jauno atrašanās vietu.

Slaida dzēšana

 1. Prezentācijas sīktēlu rūtī pavelciet ekrānā uz augšu vai uz leju ar vienu pirkstu, līdz tiek atskaņots “Items ” (Vienumi). Pēc tam pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots slaids, kuru vēlaties dzēst. Slaidi tiek atskaņoti pārvietojoties.

 2. Lai atvērtu kontekstizvēlni, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: “Custom” (Pielāgots).

 3. Kontekstizvēlnē pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Delete button” (Poga Dzēst).

 4. Lai slaidu izdzēstu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint drukātu prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Navigācija programmā PowerPoint, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet tastatūru un iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai pievienotu, dzēstu un kārtotu slaidus PowerPoint Online prezentācijās.

Piezīmes : 

 • Ja izmantojat rīku Diktors kopā ar Windows 10 Fall Creators Update, ir jāizslēdz skenēšanas režīms, lai varētu rediģēt dokumentus, izklājlapas un prezentācijas, izmantojot Office Online. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu Virtuālā vai pārlūkošanas režīma izslēgšana ekrāna lasītājos sistēmā Windows 10 Fall Creators Update.

 • Office 365 abonentiem pakāpeniski tiek izlaisti jaunie Office 365 līdzekļi, tāpēc, iespējams, jūsu programmai šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunos līdzekļus, izlasiet rakstu Kad iegūšu jaunākos Office 2016 līdzekļus pakalpojumam Office 365?.

 • Informācija par īsinājumtaustiņiem pieejama rakstā Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu prezentāciju.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Darba sākšana ar līdzekli Diktors.

 • Šajā tēmā tiek pieminēta arī JAWS funkcionalitāte. Lai iegūtu papildinformāciju par JAWS darbam ar Windows, skatiet sadaļu JAWS darbam ar Windows īsā lietošanas pamācība.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

 • Ja izmantojat PowerPoint Online, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. PowerPoint Online darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis PowerPoint Online.

Šajā tēmā

Jauna slaida pievienošana

Varat pievienot jaunus slaidus prezentācijā, vai nu ņemot vērā pašreizējā slaida izkārtojumu vai citu izkārtojumu.

 1. Programmas PowerPoint Onlinerediģēšanas skatā atkārtoti nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiekat pārvietots uz cilni. Diktors atskaņo pašlaik atlasīto cilni, piemēram, “Selected, Home, H tab, item” (Atlasīts, Sākums, H cilne, vienums), ja ir atlasīta cilne Sākums. JAWS atskaņo, piemēram, “Home, H tab, selected” (Sākums, H cilne, atlasīta).

  Padoms : Atverot prezentāciju programmā PowerPoint Online, tā tiek atvērta lasīšanas skatā. Lai pārietu uz rediģēšanas skatu, vairākkārt nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots “Edit Presentation” (Rediģēt prezentāciju). Nospiediet taustiņu Enter, lai atvērtu izvēlni. Vienreiz nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu. Tiek atskaņots “Edit in Browser” (Rediģēt pārlūkprogrammā). Nospiediet taustiņu Enter, lai atvērtu prezentāciju rediģēšanas skatā.

 2. Nospiediet taustiņu N, lai atvērtu cilni Ievietošana, un pēc tam nospiediet SI, lai atvērtu dialogu Jauns slaids.

 3. Dialogā tiek atlasīts slaida izkārtojums, ņemot vērā pašreizējo slaidu. Lai naviģētu citos izkārtojumos, izmantojiet bulttaustiņus.

 4. Lai atlasītu un pievienotu jaunu slaidu, pamatojoties uz izkārtojumu, nospiediet taustiņu Enter, kad ir atlasīts vajadzīgais izkārtojums.

Pārkārtotu slaidus

Slaidus varat pārvietot, lai mainītu secību prezentācijā.

 1. Rediģēšanas skatā nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz nonākat sīktēlu rūtī. Esot uz sīktēlu rūts, Diktors atskaņo pašreizējā slaida numuru un virsrakstu. JAWS atskaņo “Slide panel” (Slaidu panelis).

 2. Nospiediet lejup vai augšup vērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots tā slaida numurs, kuru vēlaties pārvietot.

 3. Lai slaidu pārvietotu uz prezentācijas sākumu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+augšupvērstais bulttaustiņš. Slaids tiek pārvietots par vienu slaidu uz augšu.

  Lai slaidu pārvietotu uz prezentācijas beigām, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+lejupvērstais bulttaustiņš. Slaids tiek pārvietots par vienu slaidu uz leju.

  Lai slaidu ievietotu kā pirmo prezentācijā, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+augšupvērstais bulttaustiņš. Lai slaidu ievietotu kā pēdējo prezentācijā, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+lejupvērstais bulttaustiņš.

Slaidu dzēšana

 1. Rediģēšanas skatā nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz nonākat sīktēlu rūtī. Esot uz sīktēlu rūts, Diktors atskaņo pašreizējā slaida numuru un virsrakstu. JAWS atskaņo “Slide panel” (Slaidu panelis).

 2. Nospiediet lejup vai augšup vērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots tā slaida numurs, kuru vēlaties noņemt.

 3. Nospiediet taustiņu Delete.

  Padoms : Lai atsauktu dzēšanu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Z.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu prezentāciju

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai sniegtu prezentāciju

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×