Ekrāna lasītāja izmantošana, lai ieplānotu sapulci programmā Outlook 2016

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai ieplānotu sapulci programmā Outlook 2016

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet tastatūru un iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai ieplānotu sapulces ar citām personām, pārbaudītu, vai uzaicinātās personas ir pieejamas, padarītu sapulces periodiskas, iestatītu sapulču atgādinājumus un pieprasītu atbildes no personām, kuras uzaicināt programmā Outlook 2016.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Sapulces plānošana un personu uzaicināšana

 1. Lai izveidotu uzaicinājumu uz sapulci no jebkuras vietas programmā Outlook 2016 (piemēram, E-pasts, Kalendārs vai Uzdevumi), nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+Q. Tiek atvērts logs Sapulce, fokuss tiek pārvietots uz teksta lauku Kam uzaicinājumā, un tiek atskaņots "To, editing" (Kam, rediģēšana). Lasītājā JAWS tiek atskaņots "To, edit" (Kam, rediģēt).

 2. Lai uzaicinātu personu uz sapulci, ierakstiet personas vārdu un e-pasta adresi (ja tā ir zināma).

  Outlook automātiski meklē atbilstības adrešu grāmatā. Lai naviģētu ieteikumos, izmantojiet lejupvērsto bultiņu. Tiek nosaukti vārdi un adreses, kad uz tiem pārejat.

  Padoms.: Lai apstiprinātu e-pasta adreses, varat izmantot dialoglodziņu Pārbaudīt vārdus, lai meklētu. Lai atvērtu dialoglodziņu Pārbaudīt vārdus, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, tā pārejot uz cilni Sapulce, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Check Names button” (Poga Pārbaudīt vārdus), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Fokuss tiek pārvietots uz pirmo vārdu meklēšanas rezultātos, un tiek atskaņots attiecīgais vārds. Izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārvietotos sarakstā, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu vārdu un adresi.

 3. Lai pārlūkotu ieteiktos vārdus, izmantojiet lejupvērsto bultiņu. Lai atlasītu vārdu, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz teksta lauku Tēma. Tiek atskaņots "Subject, editing" (Tēma, rediģēšana). Lasītājā JAWS tiek atskaņots "Subject, edit" (Tēma, rediģēt). Pēc tam ierakstiet sapulces tēmu.

 5. Vēlreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz teksta lauku Atrašanās vieta. Tiek atskaņots “Location editable, edit” (Atrašanās vieta rediģējama, rediģēt). Lasītājā JAWS tiek atskaņots “Location, edit combo” (Kombinētais lodziņš Atrašanās vieta). Pēc tam ierakstiet atrašanās vietu.

  Padomi.: Ja izmantojat Microsoft Exchange e-pasta kontu, varat izmantot dialoglodziņu Atlasīt telpas: Visas telpas, lai pārbaudītu pieejamību un rezervētu telpas.

  • Lai pārietu pie pogas Telpas..., kad fokuss ir vērsts uz lodziņu Atrašanās vieta, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots “Rooms... button” (Telpas... poga).

  • Lai atvērtu dialoglodziņu Atlasīt telpas, nospiediet taustiņu Enter. Fokuss tiek pārvietots uz meklēšanas lodziņu, un tiek atskaņots “Select Rooms, All Rooms, Search, Editing” (Visas telpas, meklēt, rediģēšana). Lasītājā JAWS tiek atskaņots "Search column, edit" (Meklēšanas kolonna, rediģēt).

  • Lai sarakstā atrastu pieejamu telpu, nospiediet lejupvērsto bultiņu, lai pārvietotos uz sarakstu. Tiek atskaņots atlasītās telpas nosaukums, kā arī informācija, piemēram, telpas pieejamība un tālruņa numurs.

  • Lai naviģētu telpu sarakstā, izmantojiet lejupvērsto un augšupvērsto bultiņu. Lai rezervētu pašlaik atlasīto telpu sapulcei, nospiediet taustiņu Enter.

  • Vēlreiz nospiediet taustiņu Enter, lai fokuss atgrieztos pie uzaicinājuma. Tiek atskaņota sapulces tēma un pēc tam “Rooms… button” (Telpas... poga).

 6. Lai norādītu sapulces ilgumu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Start date, editing" (Sākuma datums, rediģēšana). Lasītājā JAWS tiek atskaņots "Start date, edit" (Sākuma datums, rediģēt). Pēc noklusējuma šajā laukā ir iekļauta sapulces uzaicinājuma izveides diena un datums.

  Padoms.: Pirms uzaicinājuma uz sapulci saglabāšanas vai nosūtīšanas varat pārbaudīt, kad uzaicinātās personas ir pieejamas. Papildinformāciju skatiet rakstā Uzaicināto personu pieejamības pārbaude.

  Atkarībā no sapulces ilguma izmantojiet kādu no šīm abām metodēm.

  • Ja sapulce ilgst visu dienu, ievadiet sapulces datumu un pēc tam spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Unchecked, All day event check box" (Neatzīmēta, izvēles rūtiņa Pasākums visai dienai). Lasītājā JAWS tiek atskaņots "All day event check box, not checked" (Izvēles rūtiņa Pasākums visai dienai, neatzīmēta). Lai atzīmētu izvēles rūtiņu, nospiediet atstarpes taustiņu. Tiek atskaņots “Checked” (Atzīmēts).

  • Ja sapulces ilgums ir mazāks par pilnu dienu, ievadiet sapulces datumu un nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots "Start time" (Sākuma laiks). Ierakstiet sapulces sākuma laiku un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   Fokuss tiek pārvietots uz tekstlodziņu Beigu laiks, un tiek atskaņots "End time" (Beigu laiks).

 7. Lai iestatītu sapulces beigu laiku, ierakstiet beigu laiku un nospiediet taustiņu Enter.

 8. Lai nosūtītu sapulces uzaicinājumu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+S. Fokuss tiek pārvietots uz pašreiz aktīvo logu.

Uzaicināto personu pieejamības pārbaude

Kad ievadāt vārdus uzaicinājumā uz sapulci, varat pārbaudīt, vai šīs personas ir pieejamas.

 1. Logā Sapulce nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H un pēc tam nospiediet taustiņu U, lai atvērtu plānošanas palīgu.. Tiek atskaņots "All attendees, list box" (Visi dalībnieki, sarakstlodziņš). Lasītājā JAWS tiek atskaņots "List box, all attendees" (Sarakstlodziņš Visi dalībnieki).

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Options button" (Poga Opcijas), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai atvērtu nolaižamo izvēlni Opcijas. Tiek atskaņots “Menu” (Izvēlne). Atkārtoti nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārvietotos starp elementiem, līdz tiek atskaņots "AutoPick, collapsed, menu item" (Automātiskā paņemšana, sakļauts, izvēlnes elements). Lasītājā JAWS tiek atskaņots "AutoPick submenu" (Automātiskā paņemšana, apakšizvēlne). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai atvērtu apakšizvēlni.

 3. Lai naviģētu apakšizvēlnē, izmantojiet lejupvērsto bultiņu. Tiklīdz jūs pārejat uz kādu opciju, tā tiek nosaukta, piemēram, "All People and Resources" (Visas personas un resursi) vai "All People and One Resource" (Visas personas un viens resurss). Lai atlasītu vēlamo opciju, kad tā tiek nosaukta, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Automātiskā paņemšana atlasa nākamo pieejamo laiku, kas atbilst atlasītajai opcijai. Diktors nolasa piedāvāto datumu, laiku un katra dalībnieka vārdu un pieejamības statusu, piemēram, "Antra Abola, Free" (Antra Ābola, Brīvs). Lasītājā JAWS, lai noklausītos katra dalībnieka pieejamību, pārlūkojiet dalībnieku sarakstlodziņu.

 5. Izvēlieties kādu no šīm opcijām.

  • Lai akceptētu laiku un nosūtītu sapulces uzaicinājumu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+S.

  • Lai apstiprinātu laiku un atgrieztos uzaicinājuma formā, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, P, P. Ja vēlaties rediģēt uzaicinājumu, izmantojiet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos starp uzaicinājuma laukiem.

  • Lai atgrieztos pie automātiskās paņemšanas un atrastu citu opciju, atkārtojiet iepriekšējās darbības. Ņemiet vērā, ka lielākajā daļā gadījumu fokuss paliek uz pogas Opcijas un varat nospiest taustiņu Enter. Pretējā gadījumā spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Options button" (Opciju poga).

Periodiskas sapulces izveidošana

 1. Sapulces uzaicinājuma logā nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H un pēc tam nospiediet taustiņu E, lai atvērtu dialoglodziņu Atkārtota tikšanās. Diktors atskaņo “Appointment recurrence. Start, editing” (Atkārtota tikšanās, sākums, rediģēšana). Lasītājā JAWS tiek atskaņots “Appointment recurrence. Start column” (Atkārtota tikšanās, sākuma kolonna). Tiek atskaņots arī sapulces sākuma laiks.

 2. Lai fokusu pārvietotu uz grupas lodziņu Atkārtošanās shēma dialoglodziņā Atkārtota tikšanās spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots pašreiz atlasītās shēmas nosaukums ("Weekly" (Katru nedēļu), "Monthly" (Katru mēnesi) vai "Yearly" (Katru gadu)).

 3. Lai pārvietotos starp atkārtošanās shēmām un tās atlasītu, izmantojiet bulttaustiņus. Varat atlasīt kādu no šīm opcijām:

  • Dienas opcijas

   Lai atlasītu opciju Katru dienu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+D. Diktors atskaņo “Daily” (Katru dienu). Lasītājā JAWS tiek atskaņots "Recurrence pattern, daily" (Atkārtošanās shēma, katru dienu).

   • Katru nedēļas dienu

    Nospiediet tabulēšanas taustiņu un pēc tam, lai pārvietotu fokusu un atlasītu opciju Katru nedēļas dienu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+K. Tiek atskaņots “Every weekday” (Katru darbdienu).

   • Ik pēc dažām dienām

    Lai fokusu pārvietotu uz pogu Ik pēc, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+V. Tiek atskaņots “Every” (Ik pēc). Lai pārvietotu fokusu uz dienu teksta lauku, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots “Every, editable text” (Ik pēc, rediģējams teksts). Ievadiet dienu skaitu (piemēram, lai norādītu, ka sapulce tiek atkārtota ik pēc divām dienām, ierakstiet 2) un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  • Nedēļas opcijas

   • Katru nedēļu

    Lai atlasītu opciju Katru nedēļu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+W. Diktors atskaņo “Weekly” (Katru nedēļu). Lasītājā JAWS tiek atskaņots "Recurrence pattern, weekly" (Atkārtošanās shēma, katru nedēļu).

   • Ik pēc dažām nedēļām

    Atlasiet opciju Katru nedēļu. Lai pārvietotu fokusu uz teksta lauku Atkārtojas ik pēc, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots “Recur every, editable text” (Atkārtojas ik pēc, rediģējams teksts). Ievadiet nedēļu skaitu (piemēram, lai norādītu, ka sapulce tiek atkārtota ik pēc trīs nedēļām, ierakstiet 3).

  • Mēneša opcija

   • Katru mēnesi

    Lai atlasītu opciju Katru mēnesi, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+M. Diktors atskaņo “Monthly” (Katru mēnesi). Lasītājā JAWS tiek atskaņots "Recurrence pattern, monthly" (Atkārtošanās shēma, katru mēnesi).

   • Ik pēc dažiem mēnešiem

    Atlasiet opciju Katru mēnesi. Lai iestatītu sapulču periodiskumu, nospiediet tabulēšanas taustiņu trīs reizes. Tiek atskaņots “Day, editable text, of every, editable text, month” (Diena, rediģējams teksts, ik pēc, rediģējams teksts, mēnesis). Ievadiet mēnešu skaitu (piemēram, lai norādītu, ka sapulce tiek atkārtota ik pēc trīs mēnešiem, ierakstiet 3).

  • Katru gadu

   Lai atlasītu opciju Katru gadu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Y. Diktors atskaņo “Yearly” (Katru gadu). Lasītājā JAWS tiek atskaņots "Recurrence pattern, yearly" (Atkārtošanās shēma, katru gadu).

  Kad esat atlasījis periodiskuma opcijas, lai aizvērtu dialoglodziņu Atkārtota tikšanās, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "OK button" (Poga Labi), pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai lasītu sapulces pieprasījumu un atbildētu uz to programmā Outlook 2016

Īsinājumtaustiņi programmai Outlook

Īsinājumtaustiņi pasta navigācijai programmā Outlook

Pamata uzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju ar kalendāru programmā Outlook

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Kā naviģēt programmā Outlook, izmantojot pieejamības līdzekļus

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×