Datu modeļu datu tipi

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Ar katru datu modeļa kolonnu ir saistīts datu tips, kas norāda, kāda tipa datus var iekļaut šajā kolonnā: veselus skaitļus, decimāldaļskaitļus, tekstu, naudas summu, datumu un laiku utt. No datu tipa ir arī atkarīgs, kādas operācijas var veikt ar kolonnu un cik daudz atmiņas ir nepieciešams vērtību glabāšanai kolonnā.

Ja lietojat pievienojumprogrammu Power Pivot, varat mainīt kolonnas datu tipu. Tas var būt nepieciešams gadījumā, ja datumu kolonna ir importēta kā virkne, taču tā ir vajadzīga citā formātā. Papildinformāciju skatiet sadaļā Kolonnas datu tipa iestatīšana pievienojumprogrammā Power Pivot.

Šajā rakstā

Kopsavilkums par datu tipiem

Tabulas datu tips

Netieša un tieša datu tipa konvertēšana DAX formulās

Netiešās datu konvertēšanas tabula

Saskaitīšana (+)

Atņemšana (-)

Reizināšana (*)

Dalīšana (/)

Salīdzinājuma operatori

Darbs ar tukšām vērtībām, tukšām virknēm un nulles vērtībām

Kopsavilkums par datu tipiem

Tālāk sniegtajā tabulā ir norādīti datu modelī atbalstītie datu tipi. Importējot datus vai formulā lietojot kādu vērtību, dati tiek konvertēti kādā no šiem datu tipiem, pat ja sākotnējā datu avotā tiek lietots cits datu tips. Šie datu tipi tiek lietoti arī formulu rezultātu vērtībām.

Datu tips programmā Excel

Datu tips valodā DAX

Apraksts

Vesels skaitlis

64 bitu (astoņu baitu) vesela skaitļa vērtība1, 2

Skaitļi bez decimāldaļām. Veseli skaitļi var būt pozitīvi vai negatīvi skaitļi, taču tiem ir jābūt veseliem skaitļiem diapazonā no -9 223 372 036 854 775 808 (-2^63) līdz 9 223 372 036 854 775 807 (2^63-1).

Decimāldaļskaitlis

64 bitu (astoņu baitu) reāla skaitļa vērtība1, 2

Reāli skaitļi ir skaitļi, kuros var būt decimāldaļas. Reāliem skaitļiem ir plašs vērtību diapazons:

negatīvas vērtības diapazonā no -1,79E +308 līdz -2,23E -308;

nulle;

pozitīvas vērtības diapazonā no 2,23E -308 līdz 1,79E +308.

Taču pastāv nozīmīgo ciparu ierobežojums — 15 cipari aiz komata.

TRUE/FALSE

Būla vērtība

Vērtība True vai False.

Teksts

Virkne

Unikoda rakstzīmju datu virkne. Tā var iekļaut teksta formātā izteiktas virknes, skaitļus vai datumus.

Maksimālais virknes garums ir 268 435 456 unikoda rakstzīmes (256 megarakstzīmes) jeb 536 870 912 baiti.

Datums

Datums/laiks

Datums un laiks, kas ir izteikti pieņemtā datuma un laika formāta.

Ir derīgi visi datumi pēc 1990. gada 1. janvāra.

Valūta

Valūta

Valūtas datu tipa vērtības var būt diapazonā no -922 337 203 685 477,5808 līdz 922 337 203 685 477,5807 ar nemainīgu četru ciparu aiz komata precizitāti.

Nav pieejams

Tukša vērtība

Tukša vērtība ir valodas DAX datu tips, kas tiek izmantots SQL vērtību Null norādīšanai un aizstāšanai. Tukšu vērtību var izveidot, izmantojot funkciju BLANK, bet, izmantojot loģisko funkciju ISBLANK, var pārbaudīt, vai vērtība ir tukša.

1 DAX formulās netiek atbalstīti datu tipi, kuru pieejamās vērtības ir mazākas par tabulā norādīto datu tipu vērtībām.

2 Ja mēģināsit importēt datus, kuros ir iekļautas ļoti lielas skaitliskās vērtības, importēšana, iespējams, neizdosies un radīsies tālāk norādītā kļūda.

Atmiņas iekšējās datu bāzes kļūda: Tabulas <tabulas nosaukums> kolonnā <kolonnas nosaukums> ir neatbalstīta vērtība 1,7976931348623157e+308. Operācija tika atcelta.

Šī kļūda rodas, jo pievienojumprogrammā Power Pivot šī vērtība tiek izmantota vērtības Null apzīmēšanai. Tālāk sniegtajā tabulā norādītās vērtības atbilst vērtībai Null.

Vērtība

9223372036854775807

-9223372036854775808

1,7976931348623158e+308

2,2250738585072014e-308

Dzēsiet no datiem šo vērtību un vēlreiz mēģiniet importēt datus.

Tabulas datu tips

Tabulas datu tips tiek izmantots daudzās DAX funkcijās, piemēram, apkopošanas funkcijās un laika informācijas aprēķinos. Dažās funkcijās ir nepieciešama atsauce uz tabulu, bet citas funkcijas atgriež tabulu, kuru pēc tam var izmantot kā citu funkciju ieejas datus. Dažās funkcijās, kurās ir nepieciešami tabulas ieejas dati, varat norādīt izteiksmi, kuras rezultāts ir tabula, taču dažās funkcijās ir nepieciešama atsauce uz pamata tabulu. Informāciju par noteiktu funkciju prasībām skatiet sadaļā Uzziņas par DAX funkcijām.

Netieša un tieša datu tipa konvertēšana DAX formulās

Katrai DAX funkcijai ir noteiktas prasības attiecībā uz ieejas un izejas datu tipu. Piemēram, dažu funkciju argumentu vērtībām ir jābūt veseliem skaitļiem un datumiem, bet citās funkcijās ir nepieciešams teksts un tabulas.

Ja kā arguments tiek norādīta kolonna, kuras dati nav saderīgi ar funkcijai nepieciešamo datu tipu, bieži vien rodas valodas DAX kļūda. Taču, ja vien tas ir iespējams, valodā DAX dati tiek netieši konvertēti nepieciešamajā datu tipā. Piemēram:

  • ja ievadīsit datumu virknes formātā, valodā DAX virkne tiks parsēta un to tiks mēģināts konvertēt kādā no Windows datuma un laika formātiem;

  • ja ievadīsit izteiksmi TRUE+1, saņemsit rezultātu 2, jo vērtība TRUE tiks netieši konvertēta par skaitli 1 un tiks veikta operācija 1+1;

  • ja divām kolonnām pievienosit vērtības, viena no kurām būs teksta formātā (“12”), bet otra — skaitliskā formātā (12), valodā DAX virkne tiks netieši konvertēta skaitliskā formātā un pēc tam tiek veikta saskaitīšana ar skaitlisku rezultātu. Izteiksmes “22”+22 rezultāts ir 44;

  • ja mēģināsit apvienot divus skaitļus, programmā Excel tie tiks pārveidoti par virknēm un pēc tam apvienoti. Izteiksmes 12 & 34 rezultāts ir “1234”.

Tālāk redzamajā tabulā ir sniegts kopsavilkums par formulās veikto netiešo datu tipa konvertēšanu. Ja vien tas ir iespējams, programmā Excel datu tips tiek netieši konvertēts atbilstoši norādītās operācijas prasībām.

Netiešās datu konvertēšanas tabula

Veiktās konvertēšanas tips ir atkarīgs no operatora — pirms pieprasītās operācijas izpildes tiek saņemta informācija par nepieciešamajām vērtībām. Šajās tabulās ir norādīti operatori, kā arī konvertēšana, kas tiek veikta ar katru kolonnā norādīto datu tipu, ja tas tiek lietots pārī ar attiecīgajā rindā norādīto datu tipu.

Piezīme : Šajās tabulās nav iekļauti teksta datu tipi. Ja skaitlis ir norādīts teksta formātā, pievienojumprogrammā Power Pivot dažreiz tiek mēģināts noteikt skaitļa tipu un tekstu pārveidot par skaitli.

Saskaitīšana (+)

Operators (+)

INTEGER

CURRENCY

REAL

Datums/laiks

INTEGER

INTEGER

CURRENCY

REAL

Datums/laiks

CURRENCY

CURRENCY

CURRENCY

REAL

Datums/laiks

REAL

REAL

REAL

REAL

Datums/laiks

Datums/laiks

Datums/laiks

Datums/laiks

Datums/laiks

Datums/laiks

Piemēram, ja saskaitīšanas operācijā tiek lietots reāls skaitlis un naudas summa, abas vērtības tiek konvertētas datu topā REAL un tiek atgriezta tipa REAL vērtība.

Atņemšana (-)

Tālāk sniegtajā tabulā rindas virsrakstā ir norādīts mazināmais (kreisajā pusē), bet kolonnas virsrakstā ir norādīts mazinātājs (labajā pusē).

Operators (-)

INTEGER

CURRENCY

REAL

Datums/laiks

INTEGER

INTEGER

CURRENCY

REAL

REAL

CURRENCY

CURRENCY

CURRENCY

REAL

REAL

REAL

REAL

REAL

REAL

REAL

Datums/laiks

Datums/laiks

Datums/laiks

Datums/laiks

Datums/laiks

Piemēram, ja atņemšanas operācijā tiek lietots datums un jebkurš cits datu objekts, abas vērtības tiek konvertētas datuma formātā un tiek atgriezta datuma vērtība.

Piezīme : Datu modeļos tiek atbalstīts arī unārais operators - (negatīva vērtība), taču tas nemaina operanda datu tipu.

Reizināšana (*)

Operators (*)

INTEGER

CURRENCY

REAL

Datums/laiks

INTEGER

INTEGER

CURRENCY

REAL

INTEGER

CURRENCY

CURRENCY

REAL

CURRENCY

CURRENCY

REAL

REAL

CURRENCY

REAL

REAL

Piemēram, ja reizināšanas operācijā tiek lietots vesels skaitlis un reāls skaitlis, abi skaitļi tiek konvertēti reālu skaitļu formātā un tiek atgriezta tipa REAL vērtība.

Dalīšana (/)

Tālāk sniegtajā tabulā rindas virsrakstā ir norādīts skaitītājs, bet kolonnas virsrakstā ir norādīts dalītājs.

Operators (/)

(rinda/kolonna)

INTEGER

CURRENCY

REAL

Datums/laiks

INTEGER

REAL

CURRENCY

REAL

REAL

CURRENCY

CURRENCY

REAL

CURRENCY

REAL

REAL

REAL

REAL

REAL

REAL

Datums/laiks

REAL

REAL

REAL

REAL

Piemēram, ja dalīšanas operācijā tiek lietots vesels skaitlis un naudas summa, abi skaitļi tiek konvertēti reālu skaitļu formātā un tiek atgriezts reāls skaitlis.

Salīdzināšanas operatori

Salīdzināšanas izteiksmēs tiek uzskatīts, ka Būla vērtības ir lielākas par virknes vērtībām, virknes vērtības ir lielākas par skaitliskajām vai datuma/laika vērtībām, bet skaitliskās un datuma/laika vērtības tiek uzskatītas par vienlīdzīgām. Būla un virknes vērtības netiek netieši konvertētas, bet tipa BLANK vērtības vai tukšas vērtības tie pārveidota par 0 vai False — atkarībā no otras salīdzinātās vērtības datu tipa.

Šī darbība ir atainota tālāk sniegtajās DAX izteiksmēs.

=IF(FALSE() > "true", "Izteiksme ir patiess", "Izteiksme ir nepatiesa"), atgriež "Izteiksme ir true"

= IF("12">12,"Expression is true", "Expression is false"), atgriež "Izteiksme ir patiess".

= IF("12"=12,"Expression is true", "Expression is false"), atgriež "Izteiksme ir nepatiesa"

Skaitliskie un datuma/laika datu tipi tiek netieši konvertēti, kā tas ir norādīts tālāk sniegtajā tabulā.

Salīdzināšanas operators

INTEGER

CURRENCY

REAL

Datums/laiks

INTEGER

INTEGER

CURRENCY

REAL

REAL

CURRENCY

CURRENCY

CURRENCY

REAL

REAL

REAL

REAL

REAL

REAL

REAL

Datums/laiks

REAL

REAL

REAL

Datums/laiks

Uz lapas sākumu

Darbs ar tukšām vērtībām, tukšām virknēm un nulles vērtībām

Valodā DAX vērtības Null, tukšas vērtības, tukšas šūnas un trūkstošas vērtības tiek apzīmētas ar vienu jaunu vērtības tipu — BLANK. Tukšas vērtības var arī izveidot, izmantojot funkciju BLANK, bet, izmantojot loģisko funkciju ISBLANK, var pārbaudīt, vai vērtība ir tukša.

Tukšo vērtību apstrāde operācijās, piemēram, saskaitīšanas un apvienošanas operācijās, ir atkarīga no konkrētās funkcijas. Tālāk redzamajā tabulā ir sniegts kopsavilkums par atšķirībām tukšo vērtību apstrādē DAX un Microsoft Excel formulās.

Izteiksme

DAX

Excel

BLANK+BLANK

BLANK

0 (nulle)

BLANK+5

5

5

BLANK*5

BLANK

0 (nulle)

5/BLANK

Bezgalība

Kļūda

0/BLANK

NaN

Kļūda

BLANK/BLANK

BLANK

Kļūda

FALSE OR BLANK

FALSE

FALSE

FALSE AND BLANK

FALSE

FALSE

TRUE OR BLANK

PATIESS

PATIESS

TRUE AND BLANK

FALSE

TRUE

BLANK OR BLANK

BLANK

Kļūda

BLANK AND BLANK

BLANK

Kļūda

Lai iegūtu detalizētu informāciju par tukšu vērtību apstrādi noteiktā funkcijā vai operatorā, skatiet katrai DAX funkcijai veltīto tēmu sadaļā Uzziņas par DAX funkcijām.

Uz lapas sākumu

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×