Užklausos kūrimas „Access“ darbalaukio duomenų bazėse naudojant ekrano skaitytuvą

Galite naudoti ekrano skaitytuvą ir klaviatūrą „Access“ užklausai sukurti. Naudojant užklausas lengviau peržiūrėti, įtraukti, naikinti arba keisti duomenis „Access“ kompiuterio duomenų bazėje. Užklausos taip pat naudingos, kai norite greitai rasti konkrečius duomenis, apskaičiuoti arba apibendrinti duomenis arba automatizuoti duomenų valdymo užduotis, pvz., periodiškai peržiūrėti naujausius duomenis.

Pastaba: Šioje temoje daroma prielaida, kad JAWS vartotojai yra išjungę virtualųjį juostelės meniu.

Šioje temoje

Užklausų tipai

Gerai sukurtoje duomenų bazėje duomenys, kuriuos norite pateikti naudodami formą arba ataskaitą, paprastai yra keliose lentelėse. Užklausa gauna informaciją iš įvairių lentelių ir ją sujungia, kad būtų rodoma formoje arba ataskaitoje. Yra du pagrindiniai užklausų tipai: išrinkimo užklausa ir veiksmo užklausa. Užklausos, kurią norite sukurti, tipas priklauso nuo norimos atlikti užduoties.

Išrinkimo užklausa yra duomenų rezultatų užklausa. Išrinkimo užklausa padeda gauti tik reikiamus duomenis duomenų lapo rodinyje. Naudokite išrinkimo užklausą norėdami:

 • Peržiūrėti duomenis tik iš tam tikrų lentelės laukų

 • Vienu metu peržiūrėti duomenis iš kelių susijusių lentelių

 • Peržiūrėti duomenis pagal konkrečius kriterijus

 • Atlikti skaičiavimus

 • Sujungti duomenis iš skirtingų lentelių.

Pavyzdžiui, jei lentelėje Produktas yra keli laukai (stulpeliai), galite sukurti išrinkimo užklausą, kad gautumėte tvarkingą rodinį, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas reikiamiems laukams (stulpeliams). Be to, galite įtraukti kriterijų, kad išfiltruotumėte pateikiamų eilučių skaičių, pvz., pateikiamos tik eilutes, kuriose yra produktai, kainuojantys daugiau nei 10,00 Eur.

Veiksmo užklausa yra veiksmo su duomenimis užklausa. Naudokite veiksmo užklausą duomenims iš duomenų bazės įtraukti, keisti arba naikinti. Kiekviena užduotis, pvz., duomenų įtraukimas ar naikinimas, turi konkretaus tipo veiksmo užklausą.

Išrinkimo užklausos kūrimas

Galima sukurti išrinkimo užklausą naudojant užklausų vediklį arba užklausų kūrimo įrankį. Jei norite atlikti paprastąją užklausą, naudokite užklausų vediklį. Jei norite į užklausą įtraukti kriterijų, naudokite užklausų kūrimo įrankį.

Užklausų vediklio naudojimas

 1. Paspauskite Alt + C, Q + Z. Atidaromas langas Nauja užklausa, kuriame pasirinktas paprastųjų užklausų vedlys.

  Patarimai: 

  • Jei dar neįrašėte lentelės, kurios užklausą norite sukurti, būsite paraginti tai padaryti prieš atsidarant užklausų vedikliui.

  • Užklausų vediklį taip pat galite naudoti norėdami sukurti kitų tipų užklausas: Kryžminė užklausa, dublikatų radimo užklausa (rasti įrašams su pasikartojančiomis laukų reikšmėmis vienoje lentelėje) ir nesutampančių elementų radimo užklausa (rasti įrašams [eilutėms] vienoje lentelėje, kurie neturi susijusių įrašų kitoje lentelėje).

 2. Paspauskite „Enter“. Atidaromas langas Paprastoji užklausa su įvesties vieta sąrašo lauke Galimi laukai.

 3. Kad pereitumėte į pasirinktinio įvedimo redagavimo lauką Lentelės / užklausos, paspauskite Alt + T arba Shift + Tab.

 4. Kad atidarytumėte išplečiamąjį sąrašą, paspauskite Alt + rodyklės žemyn klavišas. Išplečiamajame sąraše pasirinkite lentelę, kurios užklausą norite vykdyti, naudodami rodyklės aukštyn klavišą ir rodyklės žemyn klavišą.

 5. Kad pereitumėte į sąrašo lauką Galimi laukai, paspauskite klavišą „Tab“. Pasirinksite lauką, kurio užklausą norite vykdyti, naudodami rodyklės žemyn klavišą.

 6. Lauką į užklausą įtrauksite paspaudę Alt + S. Įvesties vieta bus perkelta į sąrašo lauką Galimi laukai.

 7. Paspauskite klavišą „Tab“. Kai išgirsite „Greater than button“ (mygtukas Daugiau nei), paspauskite klavišą Enter. Jei norite įtraukti visus laukus, spauskite Alt + S, Tab iki išgirsite „Double Right Arrow button“ (mygtukas Dviguba rodyklė dešinėn), tada paspauskite „Enter“.

  Norėdami į užklausą įtraukti daugiau lentelių, paspauskite Alt + T. Įvesties vieta perkeliama į redagavimo lauką Lentelės / užklausos. Prireikus pakartokite 4–7 veiksmus.

 8. Baigę įvesti visas lenteles ir laukus, pereikite į paskesnį vedlio puslapį paspaudę Alt + N.

  Patarimas: Priklausomai nuo įvestos informacijos, kiti vedlio puslapiai gali skirtis. Pavyzdžiui, jūsų gali paprašyti pasirinkti užklausos išsamią arba trumpą versiją. Pasirinkite norimas parinktis ir pereikite į paskesnį vedlio puslapį paspaudę Alt + N.

 9. Perėję į paskesnį vedlio puslapį ir išgirdę „What title do you want for your query?“ (kokio pavadinimo norėtumėte savo užklausai?), paspauskite Shift + Tab. Įvesties vieta perkeliama į lauką Pavadinimo redagavimas. Įveskite pavadinimą.

 10. Peržiūrėkite, modifikuokite ir įrašykite užklausą.

  • Norėdami įrašyti užklausą ir ją atidaryti, kad peržiūrėtumėte informaciją, paspauskite Alt + O, Enter. Norėdami uždaryti užklausą, paspauskite F6.

  • Norėdami įrašyti užklausą ir uždaryti vediklį neperžiūrėdami užklausos rezultatų, paspauskite Alt + F. Kai vedlys uždaromas, užklausa rodoma naujame skirtuke su įvesties vieta pirmajame langelyje.

  • Norėdami modifikuoti užklausos struktūrą, paspauskite Alt + M, Enter. Užklausa atidaroma kūrimo rodinyje.

Užklausų kūrimo įrankio naudojimas

 1. Paspauskite Alt + C, Q + D. Atidaromas dialogo langas Lentelės rodymas su pasirinktu skirtuku Lentelės ir girdite „Show table dialog“ (dialogo langas Lentelės rodymas).

 2. Lauke Lentelės rodymas pasirinksite lentelę ir įtrauksite ją į užklausą paspausdami rodyklės žemyn klavišą, tada Alt + A. Lentelė įklijuojama darbo srityje aukščiau užklausos kūrimo tinklelio.

 3. Kad uždarytumėte dialogo langą Lentelės rodymas, paspauskite Alt + C.

 4. Įvesties vieta yra užklausos kūrimo tinklelyje redagavimo lauke Lauko eilutė. Išgirsite „Design, Autonumber, type and text“ (Kūrimas, automatinis numeravimas, tipas ir tekstas). Jei naudojate diktorių, išgirsite „Access, Row 1, Column 1“ („Access“, 1 eilutė, 1 stulpelis). Kad įtrauktumėte lauką į užklausos kūrimo tinklelį, paspauskite Alt + rodyklė žemyn. Atidaromas galimų laukų išplečiamasis sąrašas.

 5. Pereikite į išplečiamąjį sąrašą paspausdami Ctrl + rodyklė aukštyn. (Naudojant diktorių, įvesties vieta automatiškai perkeliama į išplečiamąjį sąrašą.)

 6. Kad išplečiamajame sąraše pasirinktumėte lauką, naudokite rodyklės žemyn klavišą, tada paspauskite „Enter“. Pasirinktas laukas rodomas stulpelyje. Įvesties vieta automatiškai perkeliama į paskesnį stulpelį.

 7. Norėdami į užklausą įtraukti kitą lauką, pakartokite veiksmus 4–6.

 8. Norėdami į lauką įtraukti kriterijų:

  1. Stulpelyje arba lauke, į kurį norite įtraukti kriterijų, spauskite rodyklės žemyn klavišą iki išgirsite „Criteria“ (kriterijai). Jei naudojate diktorių, išgirsite „Row 11, Column 1“ (11 eilutė, 1 stulpelis).

  2. Įveskite kriterijų. Pavyzdžiui, lentelės Produktai lauke Kaina galite įvesti >=10, kad būtų rodomas produktų, kurių kaina didesnė arba lygi 10,00 eurų, sąrašas.

 9. Norėdami matyti užklausos rezultatus, paspauskite Alt, J + Q, tada G.

 10. Norėdami įrašyti užklausą, paspauskite Ctrl + S. Dialogo lange Įrašyti kaip įveskite užklausos pavadinimą ir paspauskite „Enter“.

Pastaba: Galite naudoti užklausų kūrimo įrankį norėdami vienu metu peržiūrėti kelių susijusių lentelių duomenis. Pavyzdžiui, jei turite duomenų bazę, kurioje yra lentelė Klientai ir lentelė Užsakymai, o kiekvienoje lentelėje yra laukas Kliento ID, kuris suformuoja ryšio vienas su daugeliu tarp dviejų lentelių pagrindą, galite sukurti užklausą, pateikiančią klientų iš konkretaus miesto užsakymus. Norėdami sukurti užklausą, kuri vienu metu peržiūri kelių lentelių duomenis, naudokite čia nurodytą procedūrą, bet pakartokite 2–8 veiksmus, kad į užklausą įtrauktumėte papildomų lentelių, laukų ir kriterijų.

Parametro užklausos kūrimas

Jei dažnai vykdote konkrečios užklausos variacijas, apsvarstykite galimybę naudoti parametro užklausą. Kai vykdote parametro užklausą, užklausa paragina įvesti lauko reikšmes ir tada pateiktas reikšmes naudoja užklausos kriterijams kurti.

 1. Srityje Naršymas pasirinkite užklausą, pagal kurią norite kurti parametro užklausą.

 2. Paspauskite programos klavišą (paprastai apatinėje dešinėje klaviatūros srityje) arba Shift + F10. Atidaromas kontekstinis meniu ir išgirstate „Open, O“ (atidaryti, O).

 3. Paspauskite D. Užklausa atidaroma kūrimo rodinyje su įvesties vieta pirmo lauko pirmojoje eilutėje užklausos kūrimo tinklelyje.

 4. Kad pereitumėte į norimą modifikuoti lauką, naudokite rodyklės dešinėn klavišą.

 5. Kad pereitumėte į eilutę Kriterijai, spauskite rodyklės žemyn klavišą iki išgirsite „Criteria“ (kriterijai). Jei naudojate diktorių, išgirsite „Row 11, Column 1“ (11 eilutė, 1 stulpelis).

 6. Langelyje panaikinkite visą esamą informaciją ir įveskite parametrų eilutę. Pavyzdžiui, jei norite sukurti parametrų užklausą užklausai, ieškančiai klientų Vilniuje, panaikinkite „Vilnius“ ir įveskite [Koks miestas?]. Raginime įvesti parametrą kaip teksto negalite naudoti taško (.) arba šauktuko (!).

  Eilutė [Koks miestas?] yra raginimas įvesti parametrą. Skliaustai nurodo, kad užklausa turi prašyti įvesties, o tekstas (šiuo atveju [Koks miestas?]) yra klausimas, kurį rodo raginimas įvesti parametrą.

 7. Vykdysite užklausą paspaudę Alt, J + Q, tada G. Atidaromas langas Įvesti parametro reikšmę su įvesties vieta redagavimo lauke. Įveskite reikšmę, pvz., Vilnius.

 8. Paspausdami „Tab“ pereikite prie mygtuko Gerai ir paspauskite „Enter“. Šiame pavyzdyje rodomi klientų iš Vilniaus užsakymai.

Parametro duomenų tipų nurodymas

Taip pat galite nurodyti, kokius duomenis turi priimti parametras. Galite nustatyti bet kokio parametro duomenų tipą, bet ypač svarbu nustatyti skaitinių, valiutos ar datos / laiko duomenų tipus. Kai nurodote duomenų tipą, kurį turi priimti parametras, vartotojai gali matyti naudingesnį klaidos pranešimą, jei jie įveda netinkamo tipo duomenis, pvz., ten, kur turėtų būti valiuta, įveda tekstą.

Pastaba: Jei parametras nustatytas priimti teksto duomenis, bet kokia įvestis suprantama kaip tekstas ir klaidos pranešimas nerodomas.

Norėdami nurodyti užklausos parametrui duomenų tipą:

 1. Atidarykite parametro užklausą. Kad perjungtumėte į rodinį Kūrimas, paspauskite Alt + H, W, tada D. Atidaromas užklausos kūrimo tinklelis.

 2. Paspauskite Alt, J + Q, tada S + P. Atidaromas dialogo langas Užklausos parametrai su įvesties vieta stulpelyje Parametras.

 3. Įveskite kiekvieno parametro, kurio duomenų tipą norite nurodyti, raginimą. Įsitikinkite, kad kiekvienas parametras atitinka raginimą, kurį naudojate užklausos kūrimo tinklelio eilutėje Kriterijai. Pavyzdžiui, jei įvedėte [Koks miestas?], dialogo lange Užklausos parametrai reikėtų įvesti tą patį raginimą.

 4. Kad pereitumėte į stulpelį Duomenų tipas, paspauskite klavišą „Tab“.

 5. Kad atidarytumėte išplečiamąjį sąrašą, paspauskite Alt + rodyklės žemyn klavišas.

 6. Kad pasirinktumėte parametro duomenų tipą, naudokite rodyklės žemyn klavišą.

 7. Įrašysite užklausą ir uždarysite dialogo langą paspaudę Enter.

Daugiau informacijos apie parametrų, skirtų prašyti įvesties vykdant užklausą, naudojimą.

Kryžminės užklausos kūrimas

Norėdami pertvarkyti suvestinės duomenis, kad būtų lengviau juos skaityti ir suprasti, naudokite kryžminę užklausą. Kryžminė užklausa apskaičiuoja sumą, vidurkį arba kitą agregavimo funkciją ir sugrupuoja rezultatus pagal du reikšmių rinkinius – pagal vieną duomenų lapo šone, o pagal kitą – viršuje. Galite naudoti užklausų vediklį, kad greitai sukurtumėte kryžminę užklausą.

Kryžminių užklausų vediklis prašo jūsų pasirinkti vieną lentelę ar užklausą kaip kryžminės užklausos įrašo šaltinį. Jei vienoje lentelėje nėra visų duomenų, kuriuos norite įtraukti į kryžminę užklausą, pradėkite sukurdami išrinkimo užklausą, kuri pateikia norimus duomenis.

 1. Paspauskite Alt + C, Q + Z. Atidaromas dialogo langas Nauja užklausa, kuriame pasirinktas paprastųjų užklausų vedlys.

  Patarimas: Jei dar neįrašėte lentelės, kurios užklausą norite sukurti, būsite paraginti tai padaryti prieš atsidarant užklausų vedikliui.

 2. Paspauskite rodyklės žemyn klavišą. Išgirsite „Crosstab Query Wizard“ (kryžminės užklausos vediklis).

 3. Paspauskite „Enter“ arba Alt + N. Atidaromas kryžminės užklausos vedlys, kuriame pasirinktas išrinkimo mygtukas, o įvesties vieta yra sąrašo lauke Lentelės.

 4. Pasirinkite objektus, kuriuos naudosite sukurti kryžminę užklausą.

  • Norėdami pasirinkti lentelę, naudokite rodyklės žemyn klavišą.

  • Norėdami pasirinkti užklausą, paspauskite Alt + Q. Kai išgirstate „Queries radio button checked“ (pažymėtas išrinkimo mygtukas Užklausos), kad pereitumėte į sąrašo lauką, paspauskite Shift + Tab, tada pasirinkite užklausą naudodami rodyklės žemyn klavišą.

  • Norėdami pasirinkti ir lenteles, ir užklausas, paspauskite Alt + O. Kai išgirstate „Both radio button checked“ (pažymėtas išrinkimo mygtukas Abu), kad pereitumėte į sąrašo lauką, paspauskite Shift + Tab, tada pasirinkite norimas lenteles ir užklausas naudodami rodyklės žemyn klavišą.

 5. Kad pereitumėte į paskesnį puslapį, paspauskite „Enter“ arba Alt + N.

 6. Atidaromas paskesnis puslapis su įvesties vieta sąrašo lauke Galimi laukai. Kad pasirinktumėte lauką, kuriame yra reikšmės, kurias norite naudoti kaip eilučių antraštes, paspauskite rodyklės žemyn klavišą.

 7. Pasirinktą lauką įtrauksite paspaudę klavišą „Tab“, tada Enter. Kartokite tai su kiekvienu norimu įtraukti lauku.

  Patarimai: 

  • Kaip eilučių antraščių šaltinius galite rinktis iki trijų laukų, bet kuo mažiau eilučių antraščių naudosite, tuo paprasčiau bus skaityti kryžminį duomenų lapą.

  • Jei eilučių antraštėms užpildyti pasirinksite daugiau nei vieną lauką, tvarka, kuria rinksitės laukus, bus numatytoji tvarka, kuria bus rūšiuojami rezultatai.

 8. Kad pereitumėte į paskesnį vediklio puslapį, paspauskite „Enter“ arba Alt + N

 9. Paskesniame puslapyje, kad pasirinktumėte lauką, kuriame yra reikšmės, kurias norite naudoti kaip stulpelių antraštes, naudokite rodyklės žemyn klavišą.

  Patarimas: Apskritai turėtumėte pasirinkti lauką, kuriame yra kelios reikšmės, kad rezultatus būtų paprasta skaityti. Pvz., naudoti lauką, kuriame yra tik kelios galimos reikšmės (pvz., lytis) gali būti geriau nei naudoti lauką, kuriame gali būti daug skirtingų reikšmių (pvz., amžius).

 10. Jei lauko, kurį pasirenkate naudoti kaip stulpelių antraštes, duomenų tipas yra Data / laikas, vediklis įtraukia veiksmą, kuris leidžia grupuoti datas į intervalus. Galite nurodyti šiuos intervalus: Metai, Ketvirtis, Mėnesis, Data arba Data / laikas. Jei nepasirenkate stulpelio antraščių lauko Data / laikas, vedlys praleidžia šį puslapį.

 11. Kad pereitumėte į paskesnį puslapį, paspauskite „Enter“ arba Alt + N. Atidarius puslapį, pasirinktas pirmas laukas sąrašo lauke Laukai, o įvesties vieta yra sąrašo lauke Funkcijos.

 12. Kad pereitumėte į sąrašo lauką Laukai ir galėtumėte pasirinkti kitą lauką, paspauskite Shift + Tab. Išgirsite „Fields, Colon, List box“ (laukai, dvitaškis, sąrašo laukas) ir pirmo lauko pavadinimą. Jei naudojate diktorių, išgirsite „Fields, Selected“ (laukai, pasirinkta).

 13. Norėdami pasirinkti lauką, naudokite rodyklės žemyn klavišą.

 14. Kad pereitumėte į lauką Funkcijų sąrašas, paspauskite klavišą „Tab“. Išgirsite „Functions, Colon, List box“ (funkcijos, dvitaškis, sąrašo laukas) ir pirmos funkcijos pavadinimą. Jei naudojate diktorių, išgirsite „Functions, Selected“ (funkcijos, pasirinkta).

 15. Kad pasirinktumėte funkciją, kuri bus naudojama apskaičiuoti suvestinės reikšmėms, naudokite rodyklės žemyn klavišą. Pasirinkto lauko duomenų tipas nustato, kurios funkcijos yra galimos.

 16. Kai baigsite rinktis norimas parinktis, paspaudę „Tab“ pereikite prie žymės langelio Taip, įtraukti eilučių sumas ir jį pažymėkite arba išvalykite.

  Jei įtrauksite eilučių sumas, kryžminėje užklausoje yra papildoma eilutės antraštė, kuri naudoja tą patį lauką ir funkciją kaip lauko reikšmė. Įtraukiant eilutės sumą, įterpiamas papildomas stulpelis, kuriame apibendrinami likę stulpeliai. Pvz., jei kryžminė užklausa apskaičiuoja vidutinį amžių pagal vietą ir lytį (su lyties stulpelio antraštėmis), papildomas stulpelis apskaičiuoja vidutinį amžių pagal vietą, tarp visų lyčių.

  Patarimas: Galite keisti funkciją, naudojamą eilučių sumoms gauti, dizaino rodinyje redaguodami kryžminę užklausą.

 17. Kad pereitumėte į paskesnį vediklio puslapį, paspauskite „Enter“ arba Alt + N.

 18. Paskesniame puslapyje, kad pavadintumėte užklausą, paspauskite Shift + Tab, tada įveskite pavadinimą. Numatytajame pavadinime yra povardis „_crosstab“.

 19. Peržiūrėkite, modifikuokite ir įrašykite užklausą.

  • Norėdami peržiūrėti kryžminę užklausą, paspauskite „Enter“.

  • Norėdami modifikuoti užklausos struktūrą, paspauskite Alt + M, Enter.

  • Norėdami įrašyti užklausą ir uždaryti vedlį, paspauskite Alt + F.

Naikinimo užklausos kūrimas

Norėdami vienu metu pašalinti visus lentelės arba dviejų susijusių lentelių įrašus (eilutes), naudokite naikinimo užklausą. Naikinimo užklausa naudinga, nes leidžia nurodyti kriterijus norint greitai rasti ir panaikinti duomenis. Ją naudojant taip pat sutaupomas laikas, nes galite pakartotinai naudoti įrašytą užklausą.

Pastabos: 

 • Prieš naikindami bet kokius duomenis arba vykdydami naikinimo užklausą, įsitikinkite, kad turite atsarginę „Access“ kompiuterio duomenų bazės kopiją. Naikinimo užklausa suteikia galimybę prieš vykdant naikinimą peržiūrėti eilutes, kurios bus panaikintos.

 • Jei norite panaikinti tik kelis įrašus, užklausos naudoti nereikia. Tiesiog atidarykite lentelę duomenų lapo rodinyje, pažymėkite laukus (stulpelius) arba įrašus (eilutes), kurias norite panaikinti, tada paspauskite Delete. Būsite paprašyti patvirtinti panaikinimą visam laikui.

Naikinimo užklausos kūrimas

 1. Paspauskite Alt + C, Q + D. Atidaromas dialogo langas Lentelės rodymas.

 2. Norėdami pasirinkti lentelę, naudokite rodyklės žemyn klavišą. Paspauskite Alt + A. Kartokite tai su kiekviena lentele, iš kurios norite pašalinti įrašus.

 3. Kad uždarytumėte dialogo langą Lentelės rodymas, paspauskite Alt + C. Lentelė rodoma kaip langas viršutinėje kairiojoje užklausos kūrimo tinklelio sekcijoje su pateiktais visais laukais.

 4. Paspauskite Alt, J + Q, tada X. Atidaromas užklausos kūrimo tinklelis su įvesties vieta pirmame lauke. Užklausos kūrimo tinklelyje eilutės Rūšiuoti ir Rodyti nebegalimos, o eilutė Naikinti dabar galima.

 5. Kai išgirsite „Autonumber, Row 1, Type and text“ (automatinis numeravimas, 1 eilutė, tipas ir tekstas), kad atidarytumėte išplečiamąjį sąrašą, paspauskite Alt + rodyklės žemyn klavišas.

 6. Norėdami panaikinti visas tuščias lentelės arba lauko eilutes:

  1. Naudodamiesi rodyklės žemyn klavišu pažymėkite lauką lentelėje, tada paspauskite „Enter“. Įvesties vieta perkeliama į paskesnį stulpelį.

  2. Norėdami pereiti į ankstesnį stulpelį, paspauskite rodyklės kairėn klavišą.

  3. Norėdami pereiti į eilutę Naikinti, paspauskite rodyklės žemyn klavišą. Kai išgirstate „Delete colon“ (naikinti dvitaškis), kad atidarytumėte išplečiamąjį sąrašą, paspauskite Alt + rodyklės žemyn klavišą.

  4. Norėdami pasirinkti „Kur“, spauskite rodyklę aukštyn, tada paspauskite „Enter“. Įvesties vieta perkeliama į paskesnį stulpelį.

  5. Norėdami pereiti į ankstesnį stulpelį, paspauskite rodyklės kairėn klavišą.

  6. Norėdami pereiti į eilutę Kriterijai, paspauskite rodyklės žemyn klavišą.

  7. Kai išgirstate „Criteria“ (kriterijai) arba „Row 11, Column 1“ (11 eilutė, 1 stulpelis), įveskite Is Null.

 7. Norėdami naudoti konkrečius kriterijus naikinimo užklausoje:

  1. a. Kad pasirinktumėte lauką su norimais naikinimo kriterijais, naudokite rodyklės žemyn klavišą ir paspauskite „Enter“.

  2. b. Norėdami pereiti į eilutę Naikinti, paspauskite rodyklės žemyn klavišą. Paspauskite Alt + rodyklė žemyn, tada, kad pasirinktumėte „Kur“, paspauskite rodyklės žemyn klavišą ir Enter. Įvesties vieta perkeliama į paskesnį stulpelį.

  3. c. Norėdami pereiti į ankstesnį stulpelį, paspauskite rodyklės kairėn klavišą.

  4. d. Norėdami pereiti į eilutę Kriterijai, paspauskite rodyklės žemyn klavišą.

  5. e. Įveskite kriterijus. Užklausų kriterijų pavyzdžių sąrašo ieškokite Naikinimo užklausos kūrimas ir vykdymas.

  6. f. Norėdami pereiti į eilutę Rodyti, paspauskite rodyklės aukštyn klavišą.

  7. g. Išvalykite kiekvieno kriterijaus žymės langelį Rodyti.

 8. Kad patikrintumėte, ar užklausa pateikia įrašus, kuriuos norite naikinti, paspauskite Alt + H, W, tada H.

 9. Užklausos vykdymas:

  1. Perjunkite į rodinį Kūrimas paspausdami Ctrl + H, W, tada D.

  2. Rodinyje Kūrimas paspauskite Alt, J + Q, tada G. Atidaromas patvirtinimo langas, kuriame prašoma patvirtinti x skaičiaus eilučių naikinimą.

  3. Norėdami panaikinti eilutes, paspauskite „Enter“.

 10. Norėdami įrašyti užklausą, paspauskite Ctrl + S. Dialogo lange Įrašyti kaip įveskite pavadinimą ir paspauskite „Enter“.

Atsarginės duomenų bazės kopijos kūrimas

 1. Paspauskite Alt + F, A. Atidaromas puslapis Įrašyti kaip, kuriame pasirinkta Įrašyti duomenų bazę kaip.

 2. Atsarginę duomenų bazės kopiją sukursite paspaudę B, Enter. Atidaromas dialogo langas Įrašyti kaip su pažymėtu redagavimo lauku Failo pavadinimas. Jei norite, įveskite naują duomenų bazės pavadinimą, tada paspauskite „Enter“.

Jei naudojate tik skaityti skirtą failą arba duomenų bazę, sukurtą naudojant ankstesnę „Access“ versiją, galite gauti pranešimą, kad sukurti duomenų bazės atsarginės kopijos neįmanoma.

Norėdami atšaukti atsarginės kopijos kūrimą, uždarykite ir pervardykite pradinį failą, kad atsarginė kopija galėtų naudoti pradinės versijos pavadinimą. Priskirkite pradinės versijos pavadinimą atsarginei kopijai ir atidarykite pervardytą atsarginę kopiją naudodami programą „Access“.

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×