Paveikslėlių tvarkytuvo spartieji klaviatūros klavišai

Norėdami išspausdinti šią temą, paspauskite TAB, kad pasirinktumėte Rodyti visus, tada paspauskite ENTER ir CTRL+P.

Įprastos Microsoft Office paveikslėlių tvarkytuvo užduotys

Judėjimas tarp sričių

F6

Judėjimas pagal laikrodžio rodyklę tarp įprasto rodinio sričių

SHIFT+F6

Judėjimas prieš laikrodžio rodyklę tarp įprasto rodinio sričių

Rodinių perjungimas peržiūros srityje

CTRL+T

Miniatiūrų rodinys

CTRL+G

Vieno paveikslėlio rodinys

CTRL+B

Diafilmo rodinys

Paveikslėlių mastelio keitimas

+

Mastelio didinimas

-

Mastelio mažinimas

=

Talpinimas

Visų paveikslėlių žymėjimas

CTRL+A

Kelių paveikslėlių žymėjimas

SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Per vieną paveikslėlį į dešinę

SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

Per vieną paveikslėlį į kairę

SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN

Per vieną eilutę į viršų

SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Per vieną eilutę į apačią

Paveikslėlių naikinimas ir kopijavimas

DELETE

Pažymėtų paveikslėlių naikinimas

CTRL+X

Pažymėtų paveikslėlių iškirpimas

CTRL+C

Pažymėtų paveikslėlių kopijavimas

CTRL+V

Iškirptų arba nukopijuotų paveikslėlių įklijavimas

CTRL+Z

Paskutinio veiksmo anuliavimas

Paveikslėlio siuntimas elektroniniame laiške

Naudokite šiuos klavišus, kai el. laiško antraštė yra aktyvi. Norėdami suaktyvinti el. laiško antraštę, reikalingą kartų skaičių paspauskite SHIFT+TAB.

ALT+S

Esamo paveikslėlio kaip el. laiško siuntimas

CTRL+SHIFT+B

Adresų knygos atidarymas

ALT+K

Vardų, esančių eilutėse Kam, Kopija, Nematoma kopija, tikrinimas pagal adresų knygą

TAB

Paskesnio el. laiško antraštės lauko arba laiško teksto žymėjimas, kai paskutinis el. laiško antraštės laukas aktyvus

SHIFT+TAB

Ankstesnio el. laiško antraštės lauko arba mygtuko pasirinkimas

Automatinis spalvų, ryškumo ir kontrasto koregavimas

CTRL+Q

Žinyno srities ir žinyno lango naudojimas

Žinyno sritis yra užduočių sritis, leidžianti pasiekti visą Office žinyno turinį. Kaip užduočių sritis, žinyno sritis rodoma kaip aktyvios programos dalis. Žinyno lange rodomos temos ir kitas žinyno turinys. Jis rodomas kaip atskiras langas šalia aktyvios programos.

Žinyno srityje

F1

Žinyno srities rodymas

F6

Žinyno srities ir aktyvios programos perjungimas

TAB

Paskesnio žinyno srities elemento pasirinkimas

SHIFT+TAB

Ankstesnio žinyno srities elemento pasirinkimas

ENTER

Veiksmo su pasirinktu elementu atlikimas

RODYKLĖ AUKŠTYN ir RODYKLĖ ŽEMYN

Paskesnio arba ankstesnio turinio elemento pasirinkimas

RODYKLĖ KAIRĖN ir RODYKLĖ DEŠINĖN

Pasirinkto turinio elemento išplėtimas arba sutraukimas

ALT+RODYKLĖ KAIRĖN

Grįžimas į ankstesnę užduočių sritį

ALT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Perėjimas į paskesnę užduočių sritį

CONTROL+TARPO KLAVIŠAS

Srities parinkčių meniu atidarymas

CONTROL+F1

Esamos užduočių srities uždarymas ir atidarymas iš naujo

CONTROL+RODYKLĖ DEŠINĖN

+/- sąrašo išplėtimas

CONTROL+RODYKLĖ KAIRĖN

+/- sąrašo sutraukimas

Žinyno lange

TAB

Paskesnio paslėpto teksto ar hipersaito arba parinkčių Rodyti visus ar Slėpti viską, esančių temos viršuje, pasirinkimas

SHIFT+TAB

Ankstesnio paslėpto teksto ar hipersaito arba mygtuko Naršyklės rodinys, esančio Microsoft Office Online svetainės straipsnio viršuje, pasirinkimas

ENTER

Pasirinkto Rodyti visus, Slėpti viską, paslėpto teksto arba hipersaito veiksmo atlikimas

ALT+RODYKLĖ KAIRĖN

Grįžimas į ankstesnę žinyno temą

ALT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Perėjimas į paskesnę žinyno temą

CONTROL+P

Esamos žinyno temos spausdinimas

RODYKLĖ AUKŠTYN ir RODYKLĖ ŽEMYN

Judėjimas po rodomos žinyno temos tekstą per nedidelius fragmentus

PAGE UP ir PAGE DOWN

Judėjimas po rodomos žinyno temos tekstą per didelius fragmentus

ALT+U

Keitimas, ar žinyno langas rodomas prijungtas (plokštumoje), ar atskirai (ne plokštumoje) nuo aktyvios programos

SHIFT+F10

Žinyno lango komandų meniu rodymas. Reikia, kad žinyno lange būtų aktyvus elementas (spustelėkite žinyno lango elementą).

Prieiga prie užduočių sričių ir jų naudojimas

F6

Perėjimas į užduočių sritis iš kitos programos lango srities. (Gali būti, kad reikės paspausti klavišą F6 daugiau kaip vieną kartą.)

Pastaba:  Jei paspaudus F6 nerodoma norima užduočių sritis, norėdami suaktyvinti meniu juostą, bandykite paspausti ALT, tada paspauskite CTRL+TAB, kad pereitumėte į užduočių sritį.

CTRL+TAB

Kai meniu arba įrankių juosta yra aktyvūs, galite pereiti į užduočių sritį. (Gali būti, kad reikės paspausti CTRL+TAB daugiau kaip vieną kartą.)

TAB arba SHIFT+TAB

Kai užduočių sritis aktyvi, galite pažymėti paskesnę arba ankstesnę užduočių srities parinktį

CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN

Viso komandų rinkinio rodymas užduočių srities meniu

RODYKLĖ ŽEMYN arba RODYKLĖ AUKŠTYN

Judėjimas tarp pažymėto submeniu pasirinkimų; judėjimas tarp tam tikrų parinkčių grupės parinkčių

TARPO KLAVIŠAS arba ENTER

Pasirinkto meniu atidarymas arba veiksmo, priskirto pasirinktam mygtukui, atlikimas

SHIFT+F10

kontekstinis meniu atidarymas; pažymėto galerijos elemento išplečiamojo meniu atidarymas

HOME arba END

Kai meniu arba submeniu rodomas, galima pažymėti pirmąją arba paskutinę jų komandą

PAGE UP arba PAGE DOWN

Judėjimas aukštyn arba žemyn po pasirinktą galerijos sąrašą

CTRL+HOME arba CTRL+END

Perėjimas į pasirinkto galerijos sąrašo viršų arba apačią

Įrankių juostų, meniu ir užduočių sričių dydžio keitimas ir perkėlimas

 1. Norėdami pažymėti meniu juosta, paspauskite ALT.

 2. Norėdami pažymėti norimą įrankių juosta arba užduočių sritis, kelis kartus paspauskite CTRL+TAB.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Įrankių juostos dydžio keitimas

  1. Įrankių juostoje paspauskite CTRL+TARPO KLAVIŠAS, kad būtų rodomas meniu Įrankių juostos parinktys.

  2. Pasirinkite komandą Dydis, tada paspauskite ENTER.

  3. Norėdami keisti įrankių juostos dydį, naudokite rodyklių klavišus. Norėdami keisti dydį po vieną pikselį, paspauskite CTRL+ rodyklių klavišus.

  Įrankių juostos perkėlimas

  1. Įrankių juostoje paspauskite CTRL+TARPO KLAVIŠAS, kad būtų rodomas meniu Įrankių juostos parinktys.

  2. Pasirinkite komandą Perkelti, tada paspauskite ENTER.

  3. Norėdami keisti įrankių juostos padėtį, naudokite rodyklių klavišus. Norėdami perkelti po vieną pikselį, paspauskite CTRL+ rodyklių klavišus. Norėdami atsisakyti įrankių juostos fiksavimo, kelis kartus paspauskite RODYKLĘ ŽEMYN. Norėdami fiksuoti įrankių juostą vertikaliai kairėje arba dešinėje pusėje, paspauskite RODYKLĘ KAIRĖN arba RODYKLĘ DEŠINĖN, kai įrankių juosta yra kairėje arba dešinėje pusėje.

  Užduočių srities dydžio keitimas

  1. Užduočių srityje paspauskite CTRL+TARPO KLAVIŠĄ, kad būtų rodomas papildomų komandų meniu.

  2. Norėdami pasirinkti komandą Dydis, laikykite nuspaudę klavišą RODYKLĖ ŽEMYN, tada paspauskite ENTER.

  3. Norėdami keisti užduočių srities dydį, naudokite rodyklių klavišus. Norėdami keisti dydį po vieną pikselį, naudokite CTRL+ rodyklių klavišus.

  Užduočių srities perkėlimas

  1. Užduočių srityje paspauskite CTRL+TARPO KLAVIŠĄ, kad būtų rodomas papildomų komandų meniu.

  2. Norėdami pasirinkti komandą Perkelti, laikykite nuspaudę klavišą RODYKLĖ ŽEMYN, tada paspauskite ENTER.

  3. Norėdami keisti užduočių srities padėtį, naudokite rodyklių klavišus. Norėdami perkelti po vieną pikselį, naudokite CTRL+ rodyklių klavišus.

 4. Kai perkelsite arba pakeisite dydį, paspauskite ESC.

Dialogo langų naudojimas

TAB

Perėjimas į paskesnę parinktį arba parinkčių grupę

SHIFT+TAB

Perėjimas į ankstesnę parinktį arba parinkčių grupę

CTRL+TAB

Paskesnio dialogo lango skirtuko perjungimas

CTRL+SHIFT+TAB

Ankstesnio dialogo lango skirtuko perjungimas

Rodyklių klavišai

Judėjimas tarp atidaryto išplečiamojo sąrašo arba parinkčių grupės parinkčių

TARPO KLAVIŠAS

Veiksmo, priskirto pasirinktam mygtukui, atlikimas; žymės langelio žymėjimas arba išvalymas

Pirmoji išplečiamojo sąrašo parinkties raidė

Sąrašo atidarymas, jei jis uždarytas, ir perėjimas į tą sąrašo parinktį

ALT+ pabrauktoji parinkties raidė

Parinkties žymėjimas; žymės langelio žymėjimas arba išvalymas

ALT+RODYKLĖ ŽEMYN

Pasirinkto išplečiamojo sąrašo atidarymas

ESC

Pasirinkto išplečiamojo sąrašo uždarymas; komandos atšaukimas ir dialogo lango uždarymas

ENTER

Numatytajam dialogo lango mygtukui priskirto veiksmo atlikimas

Dialogo langų redagavimo laukų naudojimas

Redagavimo laukas yra tuščias laukas, kuriame įrašote arba įklijuojate įrašą, tokį kaip vartotojo vardas arba aplanko kelias.

HOME

Perėjimas į įrašo pradžią

END

Perėjimas į įrašo pabaigą

RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN

Perėjimas per vieną simbolį į kairę arba į dešinę

CTRL+RODYKLĖ KAIRĖN

Perėjimas per vieną žodį į kairę

CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN

Perėjimas per vieną žodį į dešinę

SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

Vieno simbolio, esančio kairėje pusėje, žymėjimas arba atžymėjimas

SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Vieno simbolio, esančio dešinėje pusėje, žymėjimas arba atžymėjimas

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

Vieno žodžio, esančio kairėje pusėje, žymėjimas arba atžymėjimas

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Vieno žodžio, esančio dešinėje pusėje, žymėjimas arba atžymėjimas

SHIFT+HOME

Žymėjimas nuo įterpimo vietos iki įrašo pradžios

SHIFT+END

Žymėjimas nuo įterpimo vietos iki įrašo pabaigos

Dialogo lango Įrašyti kaip naudojimas

Dialogo langas Įrašyti kaip palaiko standartinius dialogo lango sparčiuosius klaviatūros klavišus. (Norėdami peržiūrėti standartinius sparčiuosius dialogo lango klavišus, skaitykite pagrindinės sparčiųjų klaviatūros klavišų temos skyrius Dialogo langų naudojimas ir Dialogo langų redagavimo laukų naudojimas.) Šie dialogo langai taip pat palaiko tokius sparčiuosius klavišus.

ALT+1

Eiti į ankstesnį aplanką Button image

ALT+2

Mygtukas Vienu lygiu aukščiau Button image , skirtas atidaryti aukštesnio lygio aplanką negu atidarytasis

ALT+3

Mygtukas Ieškoti žiniatinklyje Button image , skirtas dialogo langui uždaryti ir žiniatinklio meniu juostaieškos puslapis atidaryti

ALT+4

Mygtukas Naikinti Button image , skirtas pasirinktam aplankui arba failui naikinti

ALT+5

Mygtukas Kurti naują aplanką Button image , skirtas naujam aplankui kurti

ALT+6

Mygtukas Rodiniai Button Image , skirtas perjungti galimus aplanko rodinius

ALT+7 arba ALT+L

Mygtukas Įrankiai, skirtas meniu Įrankiai rodyti

SHIFT+F10

Pasirinkto elemento, tokio kaip aplankas arba failas, kontekstinis meniu rodymas

TAB

Judėjimas tarp dialogo lango parinkčių arba sričių

F4 arba ALT+I

Sąrašo Kur ieškoti atidarymas

F5

Failų sąrašo naujinimas

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×