Lentelės kūrimas

Kurdami „Access“ duomenų bazę, duomenis saugote lentelėse – teminiuose sąrašuose, kuriuos sudaro eilutės ir stulpeliai. Pavyzdžiui, galite sukurti lentelę Kontaktai ir joje saugoti vardus, adresus ir telefono numerius arba lentelėje Produktai saugoti informaciją apie produktus.

Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip sukurti lentelę, įtraukti laukus į lentelę ir kaip nustatyti lentelės pirminis raktas. Straipsnyje taip pat paaiškinama, kaip nustatyti lauką ir lentelės ypatybes.

Kiti duomenų bazės objektai priklauso nuo lentelių, todėl visada duomenų bazės kūrimą reikia pradėti sukuriant visas lenteles ir tada visus kitus objektus. Prieš kurdami lenteles, atidžiai apsvarstykite savo reikalavimus ir nustatykite visas reikiamas lenteles. Duomenų bazės planavimo ir kūrimo įvado ieškokite straipsnyje Duomenų bazės kūrimo pagrindai.

Šiame straipsnyje:

Apžvalga

Naujos lentelės kūrimas

Lauko įtraukimas į lentelę

Įrašyti lentelę

Apžvalga

Lentelė yra duomenų bazės objektas, kurį naudojate duomenims apie konkretų objektą, pvz., darbuotojus ar produktus, saugoti. Lentelę sudaro įrašai ir laukai.

Kiekviename įraše yra duomenų apie vieną lentelės temos egzempliorių, pvz., tam tikrą darbuotoją. Be to, įrašas paprastai vadinamas eilute arba egzemplioriumi.

Kiekvieną lauką sudaro duomenys apie vieną lentelės subjekto aspektą, pvz., vardas arba el. pašto adresas. Laukas dar dažnai vadinamas stulpeliu arba atributu.

Įrašą sudaro laukų reikšmes, pvz., „Contoso, Ltd.“ arba kazkas@example.com. Lauko reikšmė dar dažnai vadinama faktu.

„Access“ lentelė Klientai, pateikianti įrašų ir laukų išdėstymą

1. Įrašas

2. Laukas

3. Lauko reikšmė

2Access“ duomenų bazėje gali būti daug lentelių, kurių kiekvienoje saugoma informacija apie kitą subjektą. Kiekvienoje lentelėje gali būti daug skirtingų tipų duomenų laukų, pvz., teksto, skaičių, datų ir hipersaitų.

Lentelių ir laukų ypatybės

Be to, lentelės ir laukai turi ypatybių, kurias galite nustatyti jų charakteristikoms arba veikimui valdyti.

Lentelių ir laukų ypatybių lapai
Lentelė, atidaryta dizaino rodinyje

1. Lentelės ypatybės

2. Lauko ypatybės

Programos „Access“ duomenų bazėje lentelės ypatybės yra lentelės atributai, kurie turi įtakos lentelės išvaizdai ir visam veikimui. Lentelės ypatybės nustatomos lentelės ypatybių lape, kuris yra dizaino rodinyje. Pavyzdžiui, galite nustatyti lentelės ypatybę Numatytasis rodinys, norėdami nurodyti, kaip lentelė rodomas pagal numatytuosius parametrus.

Lauko ypatybė taikoma tam tikram laukui lentelėje ir apibrėžia vieną iš lauko charakteristikų arba lauko veikimo aspektą. Kai kurias lauko ypatybes galite nustatyti duomenų lapo rodinys. Taip pat galite nustatyti bet kurią lauko ypatybę dizaino rodinyje, naudodami sritį Lauko ypatybės.

Duomenų tipai

Kiekvienas laukas turi duomenų tipą. Lauko duomenų tipas nurodo, kokio tipo duomenys saugomi tame lauke, pvz., daug teksto ar pridėtus failus.

Parametras Duomenų tipas

Duomenų tipas yra lauko ypatybė, bet ji skiriasi nuo kitų lauko ypatybių, kaip nurodyta toliau:

 • Lauko duomenų tipą nustatote lentelės dizaino tinklelyje, o ne srityje Lauko ypatybės.

 • Lauko duomenų tipas nustato, kokias kitas ypatybes turi laukas.

 • Kurdami lauką turite nustatyti lauko duomenų tipą.

  Galite sukurti naują lauką „Access“ įvesdami duomenis į naują stulpelį duomenų lapo rodinyje. Kai kuriate lauką įvesdami duomenis duomenų lapo rodinyje, „Access“ laukui automatiškai priskiria duomenų tipą pagal jūsų įvestą reikšmę. Jei joks duomenų tipas nėra numanomas pagal įvestį, „Access“ nustato duomenų tipą Tekstas. Jei reikia, galite keisti duomenų tipą naudodami juostelę.

Automatinis duomenų tipo aptikimo pavyzdžiai

Toliau pateiktoje lentelėje rodoma, kaip duomenų lapo rodinyje veikia automatinis duomenų tipo aptikimas.

Jei įvesite:

„Access“ sukurs lauką su duomenų tipu:

Jonas

Tekstas

http://www.contoso.com

Galite naudoti bet kurį galiojantį interneto protokolo prefiksą. Pvz., http://, https:// ir mailto: yra galiojantys prefiksai.

Hipersaitas

1

Skaičius, ilgas sveikasis skaičius

50 000

Skaičius, ilgas sveikasis skaičius

50 000,99

Skaičius, dvigubas

50 000,389

Skaičius, dvigubas

12/67

Atpažįstamas datos ir laiko formatas – tas, kuris naudojamas vartotojo vietovėje.

Data / laikas

2016 m. gruodžio 31 d.

Data / laikas

10:50:23

Data / laikas

10:50

Data / laikas

17:50

Data / laikas

12,50 $

Atpažintas valiutos simbolis – iš jūsų vartotojo vietovės

Valiuta

21,75

Skaičius, dvigubas

123 %

Skaičius, dvigubas

3,46E + 03

Skaičius, dvigubas

Lentelės ryšiai

Kiekvienoje lentelėje saugoma informacija apie skirtingus subjektus, tačiau „Access“ duomenų bazės lentelėse paprastai saugomi duomenys apie subjektus, kurie yra tarpusavyje susiję. Pvz., duomenų bazėje gali būti:

 • Klientų lentelė, kurioje yra jūsų įmonės klientai ir jų adresai.

 • Jūsų parduodamų produktų lentelė, kurioje yra kiekvieno elemento kainos ir paveikslėliai.

 • Užsakymų lentelė, kuri seka klientų užsakymus.

Skirtingų subjektų duomenis saugote atskirose lentelėse,todėl turite tam tikru būdu susieti duomenis, kad galėtumėte lengvai sujungti susijusius duomenis iš skirtingų lentelių. Norėdami sujungti skirtingose lentelėse laikomus duomenis, kuriate ryšius. Ryšys yra loginis dviejų lentelių sujungimas, kuris nurodo bendrus abiejų lentelių laukus.

Raktai

Laukai, kurie yra lentelių ryšių dalis, vadinami raktais. Raktą dažniausiai sudaro vienas laukas, tačiau jį gali sudaryti ir daugiau nei vienas laukas. Yra dviejų rūšių raktai:

 • Pirminis raktas    Lentelėje gali būti tik vienas pirminis raktas. Pirminį raktą sudaro vienas arba daugiau laukų, kurie unikaliai identifikuoja kiekvieną lentelėje saugomą įrašą. Dažnai naudojamas unikalus identifikavimo numeris, pvz., ID numeris, serijos numeris arba kodas, kuris naudojamas kaip pirminis raktas. Pavyzdžiui, jūs turite lentelę Klientai, kurioje kiekvienas klientas turi unikalius kliento ID numerį. Kliento ID laukas yra pirminis lentelės Klientai raktas. Jei pirminį raktą sudaro daugiau nei vienas laukas, paprastai jį sudaro išankstiniai laukai, kurie kartu pateikia unikalias reikšmes. Pavyzdžiui, su žmonėmis susijusioje lentelėje kaip pirminį raktą galite naudoti pavardę, vardą ir gimimo datą.

 • Išorinis raktas:    Lentelė gali turėti ir vieną ar daugiau išorinių raktų. Išoriniame rakte yra reikšmės, atitinkančios kitos lentelės pirminio rakto reikšmes. Pvz., galite turėti lentelę Užsakymai, kurioje kiekvienas užsakymas turi kliento ID, atitinkantį lentelės Klientai įrašą. Laukas Kliento ID yra lentelės Užsakymai išorinis raktas.

Raktų laukų reikšmių atitikimas suformuoja lentelės ryšių pagrindą. Naudokite lentelės ryšį susijusių lentelių duomenims sujungti. Pvz., tarkime, kad turite lentelę Klientai ir lentelę Užsakymai. Lentelės Klientai kiekvienas įrašas yra identifikuojamas pagal pirminio rakto lauko ID.

Norėdami susieti kiekvieną užsakymą su klientu, į lentelę Užsakymai įtraukite išorinio rakto lauką, kuris atitiks lentelės Klientai lauką ID, o tada sukurkite dviejų raktų ryšį. Kai įtraukiate įrašą į lentelę Užsakymai, naudojate kliento ID reikšmę, kuri paimama iš lentelės Klientai. Kai tik norite peržiūrėti informaciją apie užsakymo klientą, naudojate ryšį, kad identifikuotumėte, kurie lentelės Klientai duomenys, kuriuos lentelės Užsakymai duomenis atitinka.

„Access“ lentelės ryšys parodytas lange Ryšiai
Lentelės ryšys, parodytas lange Ryšiai.

1. Pirminis raktas yra identifikuojamas pagal rakto piktogramą šalia lauko pavadinimo.

2. Išorinis raktas – atkreipkite dėmesį, kad nėra rakto piktogramos.

Ryšių naudojimo privalumai

Duomenų laikymas atskirai susijusiose lentelėse duoda tokios naudos:

 • Nuoseklumas    Kadangi kiekvienas duomenų elementas įrašomas tik kartą ir vienoje lentelėje, yra mažiau galimybių netikslumams ir prieštaringumams atsirasti. Pvz., kliento vardą išsaugote tik vieną kartą lentelėje apie klientus, nereikia saugoti pakartotinai (nes tokiu būdu galima padaryti klaidų) lentelėje, kurioje laikomi užsakymų duomenys.

 • Veiksmingumas    Kadangi duomenys įrašomi tik vienoje vietoje, tai reiškia, kad naudojama mažiau disko vietos. Be to, mažesnės lentelės greičiau pateikia duomenis nei didelės. Pagaliau, jei nenaudojate atskirų lentelių atskiriems subjektams saugoti, savo lentelėse naudojate nulines reikšmes (duomenų nebuvimas) ir dubliuojate reikšmes, o tokiu būdu eikvojate vietą ir trukdote našumui.

 • Aiškumas    Lengviau suprasti duomenų bazės struktūrą, jei subjektai tinkamai suskirstyti į lenteles.

Patarimas: Planuokite lenteles atsižvelgdami į jų ryšius. Galite naudoti peržvalgos vedlį kurdami išorinio rakto lauką, jei lentelė, kurioje jau yra atitinkamas pirminis raktas, jau yra. Peržvalgos vedlys sukuria ryšį.

Puslapio viršus

Naujos lentelės kūrimas

Paprasta duomenų bazė, pvz., kontaktų sąrašas, gali naudoti tik vieną lentelę. Tačiau daugelyje duomenų bazių naudojamos kelios lentelės. Kai kuriate naują duomenų bazę, kompiuteryje sukuriate naują failą, kuris veikia kaip kitų duomenų bazės objektų, įskaitant lenteles, konteineris.

Lentelę galite sukurti sukurdami naują duomenų bazę, įdėdami lentelę į egzistuojančią duomenų bazę arba importuodami ar susiedami lentelę iš kito duomenų šaltinio, pavyzdžiui, „Microsoft Excel“ darbaknygės, „Microsoft Word“ dokumento, tekstinio failo ar kitos duomenų bazės. Kai sukuriate naują tuščią duomenų bazę, jums automatiškai įdedama nauja tuščia lentelė. Tada galite įvesti duomenis į lentelę, norėdami pradėti laukų apibrėžimą.

Ką norėtumėte daryti?

Naujos lentelės kūrimas naujoje duomenų bazėje

Naujos lentelės kūrimas egzistuojančioje duomenų bazėje

Lentelės kūrimas importuojant arba susiejant

„SharePoint“ svetainės naudojimas lentelei kurti

Lentelės pirminio rakto nustatymas

Lentelės ypatybių nustatymas

Naujos lentelės kūrimas naujoje duomenų bazėje

 1. Spustelėkite Failas > Naujas. Jei naudojate „Access 2007“, spustelėkite mygtuką „Microsoft Office“ > Naujas.

 2. Lauke Failo vardas įrašykite naujos duomenų bazės failo vardą.

 3. Norėdami pereiti į kitą vietą ir įrašyti duomenų bazėje, spustelėkite aplanko piktogramą.

 4. Spustelėkite Kurti.

  Atidaroma nauja duomenų bazė ir duomenų lapo rodinyje sukuriama ir atidaroma nauja lentelė Lentelė1

Naujos lentelės kūrimas egzistuojančioje duomenų bazėje

 1. Spustelėkite Failas > Atidaryti. Jei naudojate „Access 2007“, spustelėkite mygtuką „Microsoft Office“ > Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidarymas pasirinkite norimą atidaryti duomenų bazę, tada spustelėkite Atidaryti.

 3. Skirtuko Kūrimas grupėje Lentelės spustelėkite Lentelė.

  Į duomenų bazę įterpiama nauja lentelė, ta lentelė atidaroma duomenų lapo rodinyje.

Lentelės kūrimas importuojant arba susiejant

Lentelę galite sukurti importuodami arba susiedami duomenis, saugomus kitur. Galite importuoti arba susieti duomenis, esančius „Excel“ darbalapyje, „SharePoint“ sąraše, XML faile, kitoje „Access“ duomenų bazėje, „Microsoft Outlook“ aplanke ar kitur.

Kai importuojate duomenis, sukuriate tų duomenų kopiją naujoje lentelėje dabartinėje duomenų bazėje. Paskesni šaltinio duomenų pakeitimai poveikio importuotiems duomenims neturės, o importuotų duomenų pakeitimai nepaveikia šaltinio duomenų. Prisijungę prie duomenų šaltinio ir importavę jo duomenis, galite naudoti juos nebeprisijungdami prie šaltinio. Galite keisti importuotos lentelės dizainą.

Kai susiejate su duomenimis, dabartinėje duomenų bazėje sukuriate susietą lentelę, kuri reiškia tiesioginį saitą su esama informacija, saugoma kitur. Kai keičiate susietoje lentelėje esančius duomenis, juos keičiate šaltinyje. Visada pakeitus duomenis šaltinyje, pakeitimai bus matomi susietoje lentelėje. Jūs turite turėti galimybę prisijungti prie duomenų šaltinio visada, kai tik naudojate susietą lentelę. Susietos lentelės dizaino keisti negalite.

Pastaba: Negalite redaguoti duomenų „Excel“ darbalapyje naudodami susietąją lentelę. Norėdami išspręsti šią problemą, importuokite šaltinio duomenis į „Access“ duomenų bazę, tada susiekite su duomenų baze iš „Excel“.

Lentelės kūrimas susiejant arba importuojant išorinius duomenis

 1. Spustelėkite Failas > Atidaryti. Jei naudojate „Access 2007“, spustelėkite mygtuką „Microsoft Office“ > Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidarymas pasirinkite ir atidarykite duomenų bazę, kurioje norite sukurti naują lentelę.

 3. Skirtuke Išoriniai duomenys, grupėje Importuoti ir susieti spustelėkite vieną iš galimų duomenų šaltinių. Jei naudojate „Access 2007“, duomenų šaltiniai yra grupėje Importavimas.

  Access juostelės paveikslėlis

 4. Vykdykite dialogo languose, kurie rodomi kiekvienu etapu, pateikiamas instrukcijas.

  „Access“ sukuria naują lentelę ir rodo ją naršymo srityje.

Taip pat galite importuoti arba susieti su „SharePoint“ sąrašu naudodami komandą skirtuke Kurti.

Puslapio viršus

„SharePoint“ svetainės naudojimas lentelei kurti

Duomenų bazėje galite sukurti lentelę duomenų bazėje, kuri importuoja duomenis iš „SharePoint“ sąrašo arba su juo susieja. Taip pat galite sukurti naują „SharePoint“ sąrašą naudodami iš anksto sukurtą šabloną. Iš anksto nustatyti „Access“ šablonai yra Kontaktai, Užduotys, Problemos ir Įvykiai.

 1. Spustelėkite Failas > Atidaryti. Jei naudojate „Access 2007“, spustelėkite mygtuką „Microsoft Office“ > Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidarymas pasirinkite ir atidarykite duomenų bazę, kurioje norite sukurti naują lentelę, tada spustelėkite Atidaryti.

 3. Skirtuko Kūrimas grupėje Lentelės spustelėkite „SharePoint“ sąrašai.

 4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Sukurkite „SharePoint“ sąrašą, pagrįstą šablonu

   1. Spustelėkite Kontaktai, Užduotys, Problemos arba Įvykiai.

   2. Dialogo lange Naujo sąrašo kūrimas įveskite URL, skirtą „SharePoint“ svetainei, kurioje norite sukurti sąrašą.

   3. Įveskite naujo sąrašo pavadinimą ir jo aprašą laukuose Nurodykite naujo sąrašo pavadinimą ir Aprašas.

   4. Norėdami atidaryti jau sukurtą susietą lentelę, pažymėkite žymės langelį Baigę atidarykite sąrašą (pažymėtas pagal numatytuosius nustatymus).

  • Naujo pasirinktinio sąrašo kūrimas

   1. Spustelėkite Pasirinktinis.

   2. Dialogo lange Naujo sąrašo kūrimas įveskite URL, skirtą „SharePoint“ svetainei, kurioje norite sukurti sąrašą.

   3. Įveskite naujo sąrašo pavadinimą ir jo aprašą laukuose Nurodykite naujo sąrašo pavadinimą ir Aprašas.

   4. Norėdami atidaryti jau sukurtą susietą lentelę, pažymėkite žymės langelį Baigę atidarykite sąrašą (pažymėtas pagal numatytuosius nustatymus).

  • Duomenų importavimas iš esamo sąrašo

   1. Spustelėkite Esamas „SharePoint“ sąrašas.

   2. Dialogo lange Gauti išorinius duomenis įveskite „SharePoint“ svetainės, kurioje yra norimi importuoti duomenys, URL.

   3. Spustelėkite Importuoti šaltinio duomenis į naują lentelę, esančią dabartinėje duomenų bazėje, ir spustelėkite Pirmyn.

   4. Pažymėkite kiekvieno norimo importuoti „SharePoint“ sąrašo žymės langelį.

  • Saitas į esamą sąrašą

   1. Spustelėkite Esamas SharePoint sąrašas.

   2. Dialogo lange Gauti išorinius duomenis – „SharePoint“ svetainė įveskite „SharePoint“ svetainės, kurioje yra sąrašas, su kuriuo norite susieti, URL.

   3. Spustelėkite Duomenų šaltinį susieti kuriant susietą lentelę ir spustelėkite Pirmyn.

   4. Pažymėkite kiekvieno, su kuriuo norite susieti, „SharePoint“ sąrašo žymės langelį.

Puslapio viršus

Lentelės pirminio rakto nustatymas

Turėtumėte nurodyti lentelės pirminį raktą, jei neturite konkrečios priežasties to nedaryti. „Access“ automatiškai sukuria pirminio rakto rodyklę, taip pagerindama duomenų bazės veikimą. „Access“ taip pat užtikrina, kad kiekvienas įrašas turėtų reikšmę pirminio rakto lauke ir kad ta reikšmė visada būtų unikali. Būtinos unikalios reikšmės, nes kitaip neįmanoma patikimai atskirti tam tikros eilutės nuo kitų eilučių.

Kai sukuriate naują lentelę duomenų lapo rodinyje, programa „Access“ automatiškai sukuria pirminį raktą ir priskiria jam ID lauko pavadinimą ir duomenų tipą „AutoNumber“.

Dizaino rodinyje galite keisti arba pašalinti pirminį raktą arba nustatyti jį lentelėje, kuri dar neturi pirminio rakto.

Laukų kaip pirminio rakto nustatymas

Kartais jau turite duomenų, kuriuos norite naudoti kaip pirminį raktą. Pavyzdžiui, turite darbuotojų ID numerius. Jei kuriate lentelę darbuotojo informacijai sekti, esamą darbuotojo ID galite naudoti kaip lentelės pirminį raktą. Arba galbūt darbuotojo ID yra unikalus tik derinant su skyriaus ID, todėl reikia naudoti abu laukus kaip pirminį raktą. Geras pirminis raktas pasižymi šiomis savybėmis:

 • Kiekvienas įrašas turi unikalią lauko arba lauko derinių reikšmę.

 • Laukas arba laukų derinys nebūna tuščias ar neapibrėžtas – jame visada yra reikšmė.

 • Reikšmės nesikeičia.

Jei nėra tinkamų duomenų naudoti kaip pirminio rakto, galite sukurti naują lauką, kurį naudosite kaip pirminį raktą. Kai kuriate naują lauką, kurį norite naudoti kaip pirminį raktą, nustatykite lauko duomenų tipą Automatinis numeravimas, kad įsitikintumėte, ar jis atitinka tris anksčiau pateikto sąrašo savybes.

Pirminio rakto nustatymas arba keitimas

 1. Pasirinkite lentelę, kurioje norite nustatyti arba pakeisti pirminį raktą.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Rodiniai spustelėkite Rodinys, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

 3. Lentelės dizaino tinklelyje pažymėkite lauką ar laukus, kuriuos naudosite kaip pirminį raktą.

  Norėdami pažymėti vieną lauką, spustelėkite norimo lauko eilučių parinkiklis.

  Norėdami pažymėti kelis laukus, laikykite nuspaudę klavišą CTRL ir spustelėkite kiekvieno lauko eilutės parinkiklį.

 4. Skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Pirminis raktas.

  Skirtuko Dizainas grupė Įrankiai

  Rakto indikatorius pridedamas lauko ar laukų, kuriuos nurodėte kaip pirminį raktą, kairėje pusėje.

Pirminio rakto šalinimas

 1. Pasirinkite lentelę, kurioje norite pašalinti pirminį raktą.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Rodiniai spustelėkite Rodinys, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

 3. Spustelėkite dabartinio pirminio rakto eilučių parinkiklis. Jeigu pirminis raktas sudarytas iš kelių laukų, paspauskite ir laikykite CTRL, tada spustelėkite kiekvieno lauko eilutės parinkiklį.

 4. Skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Pirminis raktas.

  Skirtuko Dizainas grupė Įrankiai

  Rakto indikatorius pašalinamas iš lauko arba laukų, kuriuos anksčiau nurodėte kaip pirminį raktą.

Pastaba: Jei naują lentelę įrašysite nenustatydami pirminio rakto, „Access“ paragins sukurti naują pirminio rakto lauką. Jei spustelėsite Taip, programa „Access“ sukurs ID lauką, kuris naudoja duomenų tipą Automatinis numeravimas, kad nurodytų unikalią kiekvieno įrašo reikšmę Jei jūsų lentelėje jau yra laukas Automatinis numeravimas, „Access“ naudoja jį kaip pirminį raktą. Jei spustelėsite Ne, „Access“ neįtrauks lauko ir pirminis raktas nebus nustatytas.

Puslapio viršus

Lentelės ypatybių nustatymas

Be ypatybių laukų nustatymo, taip pat galite nustatyti ypatybes, kurios taikomos visai lentelei ar visiems įrašams.

 1. Pažymėkite lentelę, kurios ypatybes norite nustatyti.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Rodiniai spustelėkite Rodinys, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

 3. Skirtuko Dizainas grupėje Rodymas/slėpimas spustelėkite Ypatybių lapas.

  Rodyti/slėpti grupę „Access“ skirtuke „Dizainas“

  Lentelės ypatybių lapas rodomas.

 4. Ypatybių lape spustelėkite skirtuką Bendra.

 5. Spustelėkite langelį į kairę nuo ypatybės, kurią norite nustatyti, ir įveskite ypatybės parametrą.

  Galimos lentelės ypatybės

  Naudokite šią lauko ypatybę

  Jei norite

  Peržiūrėti rodinius „SharePoint“ svetainėje

  Nurodyti, ar lentele pagrįsti rodiniai gali būti rodomi „SharePoint“ svetainėje.

  Pastaba: Šio parametro nustatymo poveikis priklauso nuo duomenų bazės ypatybės Visų rodinių rodymas „SharePoint“ svetainėje nustatymo.

  Papildomo duomenų lapo išplėtimas

  Išplėsti visus papildomus duomenų lapus jums atidarant lentelę.

  Papildomo duomenų lapo aukštis

  Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite išplėsti papildomo duomenų lapo langą, kad būtų rodomos visos eilutės, šios ypatybės nuostatą palikite 0".

  • Jei norite kontroliuoti papildomo duomenų lapo aukštį, įveskite pageidaujamą aukštį coliais.

  Padėtis

  Nustatyti rodinio padėtį, atsižvelgiant į tai, ar jūsų kalba rašoma iš kairės į dešinę, ar iš dešinės į kairę.

  Aprašas

  Nurodyti lentelės aprašą. Aprašas bus rodomas lentelės patarimuose.

  Numatytasis rodinys

  Nustatyti Duomenų lapas, PivotTable arba PivotChart kaip numatytąjį rodinį atidarant lentelę. Atkreipkite dėmesį, kad „PivotTable“ ir „PivotChart“ parinktys buvo pašalintos iš „Access“ nuo „Access 2013“ versijos.

  Tinkamumo taisyklė

  Įvesti išraišką, kuri turi būti teisinga įtraukiant ar keičiant įrašą.

  Tikrinimo tekstas

  Įvesti pranešimą, kuris būtų rodomas, kai įrašas pažeis išraišką, nurodytą ypatybėje Tikrinimo taisyklė.

  Filtras

  Nurodyti kriterijus, kada duomenų lapo rodinyje rodomos tik atitinkančios eilutės.

  Rūšiavimo tvarka

  Pasirinkti vieną arba daugiau laukų, norėdami nurodyti numatytąją eilučių rūšiavimo tvarką duomenų lapo rodinyje.

  Papildomo duomenų lapo pavadinimas

  Nurodyti, ar papildomas duomenų lapas turėtų būti pateikiamas kaip duomenų lapo rodinys, jeigu taip, kuri lentelė arba užklausa turėtų suteikti eilutes papildomam duomenų lapui.

  Susieti antrinius laukus

  Išvardyti lentelės ar užklausos laukus, kurie naudojami papildomame duomenų lape, atitinkančiame nurodytą lentelės ypatybę Susieti pagrindinius laukus.

  Susieti pagrindinius laukus

  Išvardyti lentelės laukus, kurie atitinka nurodytą lentelės ypatybę Susieti antrinius laukus.

  Filtruoti įkeliant

  Automatiškai taikyti filtro kriterijus, esančius ypatybėje Filtras (nustačius Taip), kai lentelė atidaroma kaip duomenų lapo rodinys.

  Įkeliant rūšiuoti pagal

  Automatiškai taikyti rūšiavimo kriterijus, esančius ypatybėje Rūšiuoti pagal (nustačius Taip), kai lentelė atidaroma kaip duomenų lapo rodinys.

  Patarimas: Kad būtų daugiau vietos įvedant arba redaguojant parametrą ypatybės lauke, paspauskite klavišus SHIFT+F2, kad būtų rodomas laukelis Mastelio keitimas. Jei nustatote ypatybę Tikrinimo taisyklė į išraišką ir reikia pagalbos ją kuriant, spustelėkite Daryklės mygtukas šalia ypatybės laukelio Tikrinimo taisyklė, kad būtų rodoma reiškinio daryklė.

 6. Paspauskite CTRL + S, kad įrašytumėte pakeitimus.

Į skyriaus pradžią

Puslapio viršus

Lauko įtraukimas į lentelę

Kiekvieną duomenų elementą, kurį norite stebėti, turite laikyti lauke. Pvz., kontaktų lentelėje sukuriate laukus Pavardė, Vardas, Telefono numeris ir Adresas. Gaminių lentelės laukai: Gaminio pavadinimas, Gaminio ID ir Kaina.

Prieš kurdami laukus, pabandykite duomenis suskirstyti į mažesnes naudingas dalis. Vėliau daug lengviau sujungti duomenis nei atskirti. Pvz., užuot kūrę lauką Vardas ir pavardė, sukurkite atskirus laukus Pavardė ir Vardas. Jei naudodami duomenų elementą ketinate kurti ataskaitas, rūšiuoti, ieškoti ar skaičiuoti, saugokite tą elementą atskirame lauke.

Sukūrę lauką galite nustatyti ir jo ypatybes, kad galėtumėte kontroliuoti jo išvaizdą ir veikimo būdą.

Ką norėtumėte daryti?

Lauko įtraukimas įvedant duomenis

Kai duomenų lapo rodinyje kuriate naują lentelę ar atidarote esamą lentelę, į ją galite įtraukti lauką įvesdami duomenis duomenų lapo stulpelyje Įtraukti naują lauką.

„Access“ duomenų lapas su stulpeliu Įtraukti naują lauką

1. Įveskite duomenis stulpelyje Pridėti naują lauką.

 1. Sukurkite arba atidarykite lentelę duomenų lapo rodinyje, dešiniuoju pelės klavišu spustelėdami norimą lentelę naršymo srityje, tada nuorodų meniu spustelėdami Duomenų lapo rodinys.

 2. Stulpelyje Įtraukti naują lauką įveskite lauko, kurį norite sukurti, pavadinimą.

  Naudokite apibūdinamąjį vardą, kad lauką būtų lengva identifikuoti.

 3. Į naująjį lauką įveskite duomenis.

Lauko įtraukimas naudojant lauko šabloną

Kartais paprasčiau pasirinkti iš anksto nustatytų laukų, kurie atitinka jūsų poreikius, sąrašo, nei sukurti lauką rankiniu būdu. „Access 2010“, 2013 arba 2016 galite naudoti sąrašą Daugiau laukų arba užduočių sritį Laukų šablonai „Access 2007“, kad pasirinktumėte laukų šablonus iš sąrašo. Lauko šablonas yra iš anksto apibrėžtas savybių ir ypatybių, kurios apibūdina lauką, rinkinys. Laukas šablono apibrėžime yra lauko pavadinimo, duomenų tipas, lauko ypatybės Formatas parametras ir kitos lauko ypatybės.

Jei naudojate „Access 2010“, 2013 arba 2016, atlikite šiuos veiksmus.

 1. Skirtuke Pagrindinis, grupėje Rodiniai, spustelėkite Rodinys, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Skirtuko Laukai grupėje Įtraukti ir naikinti spustelėkite Daugiau laukų.

  Juostelės skirtuko „Laukai“ grupės „Įtraukimas ir naikinimas“ ekrano nuotrauka.

 3. Pasirinkite lauką iš sąrašo Daugiau laukų, norėdami įtraukti naują stulpelį. „Access“ įterpia lauką į dešinę nuo stulpelio, kuriame šiuo metu yra žymiklis. Jei renkatės vieną iš lauko parinkčių ties greito pasirengimo darbui antrašte, pvz. adresą, „Access“ sukuria lentelėje kelis laukus, kuriuose patalpinamos įvairios adreso dalys.

Jei naudojate „Access 2007“, atlikite šiuos veiksmus.

 1. Skirtuke Pagrindinis, grupėje Rodiniai, spustelėkite Rodinys, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Skirtuke Duomenų lapas, grupėje Laukai ir stulpeliai, spustelėkite Naujas laukas.

  Access juostelės paveikslėlis

 3. Pažymėkite vieną ar daugiau laukų srityje Laukų šablonai, tada vilkite juos į lentelę, kurioje norite įterpti naują stulpelį.

Lauko ypatybių nustatymas

Sukūrę lauką galite nustatyti jo ypatybes, kad galėtumėte kontroliuoti jo išvaizdą ir veikimo būdą.

Pavyzdžiui, nustatydami ypatybes galite:

 • Kontroliuoti lauke esančių duomenų išvaizdą

 • Lengviau išvengti netinkamų duomenų įvedimo į lauką

 • Nurodyti numatytąsias lauko reikšmes

 • Pagreitinti iešką ir rūšiavimą lauke

Dirbdami duomenų lapo rodinyje galite nustatyti kai kurias galimas laukų ypatybes. Norėdami turėti prieigą ir nustatyti visą laukų ypatybių sąrašą, turite naudoti dizaino rodinį.

Lauko ypatybių nustatymas duomenų lapo rodinyje

Dirbdami duomenų lapo rodinyje galite pervardyti lauką, pakeisti jo duomenų tipą, pakeisti jo ypatybę Formatas ir pakeisti kai kurias kitas lauko ypatybes.

Lentelės atidarymas duomenų lapo rodinyje

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą atidaryti lentelę.

 2. Kontekstiniame meniu spustelėkite Duomenų lapo rodinys.

Lauko pervardijimas

Kai įtraukiate lauką įvesdami duomenis duomenų lapo rodinyje, „Access“ automatiškai priskiria laukui bendrąjį jo pavadinimą. „Access“ pirmajam naujam laukui priskiria pavadinimą Laukas1, antrajam naujam laukui – Laukas2 ir t. t. Pagal numatytuosius nustatymus lauko pavadinimas, kad ir kur būtų rodomas laukas, naudojamas kaip jo žyma, pvz., stulpelio antraštė duomenų lape. Pervardinę laukus taip, kad jų pavadinimai būtų labiau aprašomieji, lengviau juos naudosite peržiūrėdami ar redaguodami įrašus.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimo pervardyti lauko antraštę (pvz., Laukas1).

 2. Kontekstiniame meniu spustelėkite Pervardyti lauką. Jei naudojate „Access 2007“, nuorodų meniu spustelėkite Pervadinti stulpelį.

 3. Lauko antraštėje įveskite naują pavadinimą.

  Laukų pavadinimus gali sudaryti iki 64 simbolių (raidžių ir skaičių), įskaitant tarpus.

Lauko duomenų tipo keitimas

Kai kuriate lauką įvesdami duomenis duomenų lapo rodinyje, „Access“ patikrina tuos duomenis, kad nustatytų tinkamą lauko duomenų tipą. Pvz., jei įvedate 2017\01\01, „Access“ šiuos duomenis atpažįsta kaip datą ir lauko duomenų tipą nustato kaip Data/laikas. Jei „Access“ negali tiksliai nustatyti duomenų tipo, pagal numatytuosius nustatymus nustatomas duomenų tipas Tekstas (Trumpas tekstas, jei naudojate „Access 2016“).

Lauko duomenų tipas nurodo, kokias kitas lauko ypatybes galite nustatyti. Pvz., lauko, kurio duomenų tipas Hipersaitas arba Atmintinė, galite nustatyti tik vieną ypatybę Tik pridėjimas (Ilgas tekstas, jei naudojate „Access 2016“).

Gali būti atvejų, kai norėsite rankiniu būdu pakeisti lauko duomenų tipą. Pvz., tarkime, turite vietų numerius, kurie panašūs į datas, pvz., 2017/10. Jei duomenų lapo rodinyje naujame lauke įvedate 2017/10, automatinio duomenų tipo aptikimo funkcija tam laukui parinks duomenų tipą Data/laikas. Kadangi vietų numeriai yra žymos, o ne datos, turi būti naudojamas duomenų tipas Tekstas. Norėdami pakeisti lauko duomenų tipą, atlikite tokią procedūrą.

 1. Juostelėje spustelėkite skirtuką Laukai. Jei naudojate „Access 2007“, spustelėkite Duomenų lapas skirtuką.

 2. Sąrašo Duomenų tipas grupėje Formatavimas pasirinkite norimą duomenų tipą. Jei naudojate „Access 2007“ duomenų tipo sąraše, grupėje Duomenų tipas ir formatavimas pasirinkite norimą duomenų tipą.

  Kokie duomenų tipai pasiekiami?

  „Access“ darbalaukio duomenų bazių duomenų tipuose ieškokite pilno galimų duomenų tipų, prieinamų „Access“ duomenų bazėse, sąrašo.

  Pastaba: Didžiausias „Access“ duomenų bazės failo dydis yra 2 GB.

  Patarimai dėl duomenų tipų

  • Kad optimizuotumėte našumą, kurdami lauką Tekstas ar Skaičius, turite naudoti tinkamiausią lauko dydį. Pavyzdžiui, jei ketinate saugoti numatomo ilgio pašto kodus, nurodykite tą ilgį kaip lauko dydį. Lauko dydį galite nurodyti nustatę reikšmę ypatybės lauke Lauko dydis. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje Kitų lauko ypatybių nustatymas.

  • Jei naudojate telefono numerius, dalių ir kitus skaičius, kurių neketinate naudoti matematiniams skaičiavimams, turėtumėte pasirinkti duomenų tipą Tekstas, o ne Skaičius Skaitinė reikšmė, kuri saugoma kaip tekstas, gali būtų surūšiuota ir filtruojama logiškiau

Lauko formato keitimas

„Access“ gali nustatyti ne tik naujo lauko duomenų tipą, bet ir lauko ypatybę Formatas, kuri priklauso nuo jūsų įvesties. Pvz., jei įvedate 10:50 val., „Access“ nustato duomenų tipą kaip Data/laikas, o ypatybę Formatas kaip Vidutinis laikas. Norėdami rankiniu būdu keisti lauko ypatybę Formatas, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Juostelėje spustelėkite skirtuką Laukai. Jei naudojate „Access 2007“, spustelėkite Duomenų lapas skirtuką.

 2. Sąrašo Formatas grupėje Formatavimas įveskite norimą formatą. Jei naudojate „Access 2007“, sąrašo Formatas grupėje Duomenų tipas ir formatavimas įveskite norimą formatavimą.

  Pastaba: Kai kuriuose laukuose sąrašo Formatas gali nebūti (pvz., lauke Tekstas), tai priklauso nuo lauko duomenų tipo.

Kitų lauko ypatybių nustatymas

 1. Duomenų lapo rodinyje spustelėkite lauką, kurio ypatybę norite nustatyti.

 2. Jei naudojate „Access 2010“, 2013 arba 2016, skirtuko Laukai grupėje Ypatybės, Formatavimas arba Lauko tikrinimas pasirinkite norimas ypatybes.

 3. Jei naudojate „Access 2007“, skirtuko Duomenų lapas grupėje Duomenų tipas ir formatavimas pasirinkite norimas ypatybes.

Lauko ypatybių nustatymas dizaino rodinyje

Dizaino rodinio lentelėje galite nustatyti bet kokią lauko ypatybę. Dizaino rodinyje lauko duomenų tipą nustatote lentelės dizaino tinklelyje, o kitas ypatybes nustatote srityje Lauko ypatybės.

Lentelės atidarymas dizaino rodinyje

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę.

 2. Kontekstiniame meniu spustelėkite Dizaino rodinys.

Lauko duomenų tipo keitimas

 1. Lentelės kūrimo tinklelyje raskite lauką, kurio duomenų tipą norite pakeisti.

 2. Stulpelyje Duomenų tipas pasirinkite duomenų tipą iš sąrašo.

  Kokie duomenų tipai pasiekiami?

  „Access“ darbalaukio duomenų bazių duomenų tipuose ieškokite pilno galimų duomenų tipų, prieinamų „Access“ duomenų bazėse, sąrašo.

  Pastaba: Didžiausias „Access“ duomenų bazės failo dydis yra 2 GB.

  Patarimai dėl duomenų tipų

  • Jei naudojate telefono numerius, dalių ir kitus skaičius, kurių neketinate naudoti matematiniams skaičiavimams, turėtumėte pasirinkti duomenų tipą Tekstas, o ne Skaičius Skaitinė reikšmė, kuri saugoma kaip tekstas, gali būtų surūšiuota ir filtruojama logiškiau, bet gali būti sudėtinga naudoti skaičiuojant.

  • Jei naudojate duomenų tipus Tekstas ir Skaičius, galite tiksliau nurodyti lauko dydį arba duomenų tipą nustatyti reikšmę ypatybių lauke Lauko dydis.

Kitų lauko ypatybių nustatymas

 1. Lentelės kūrimo tinklelyje pažymėkite lauką, kurio ypatybes norite nustatyti. „Access“ rodo šio lauką ypatybes srityje Lauko ypatybės.

  Lauko duomenų tipas apibrėžia ypatybes, kurias galite nustatyti.

 2. Srityje Lauko ypatybės įveskite parametrus, skirtus kiekvienai ypatybei, arba paspauskite F6 ir tada naudokite rodyklių klavišus ypatybei pasirinkti.

  Kokios lauko ypatybės pasiekiamos?

  Duomenų tipų ir laukų ypatybių įvade ieškokite viso sąrašo laukų ypatybių, prieinamų kiekvienam „Access“ duomenų bazių duomenų tipui.

  Pastaba: Laukuose pasiekiamos ne visos ypatybės. Lauko duomenų tipas nustato, kurias ypatybes turi laukas.

 3. Norėdami suteikti daugiau vietos įvedant arba redaguojant parametrą ypatybės lauke, paspauskite SHIFT + F2 ir peržiūrėkite lauką Mastelis.

  Patarimas: Jei įvedate įvesties šablono arba tikrinimo reiškinį ir norėtumėte pagalbos jį kuriant, spustelėkite Daryklės mygtukas šalia ypatybės lauko, kad būtų parodytas atitinkama daryklė.

 4. Paspauskite CTRL + S, kad įrašytumėte pakeitimus.

Įrašyti lentelę

Sukūrė arba modifikavę lentelę, turite įrašyti dizainą. Jei pirmą kartą įrašote lentelę, suteikti jai pavadinimą, apibūdinantį,joje esančius duomenis. Galite naudoti iki 64 raidinių ir skaitinių simbolių, įskaitant tarpus. Pavyzdžiui, galite pavadinti lentelę Klientai, Atsarginės dalys arba Produktai.

Patarimas: Turite apgalvoti duomenų bazės objektų vardų suteikimo strategiją ir ją naudoti nuosekliai.

 1. Jei naudojate „Access 2010“, 2013 arba 2016, spustelėkite Failas > Įrašyti arba paspauskite „CTRL“+S.

 2. Jei naudojate „Access 2007“, spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką ir spustelėkite Įrašyti arba paspauskite „CTRL“+S.

 3. Jei pirmą kartą įrašote lentelę, įveskite lentelės pavadinimą ir spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×