Išjunkite "Outlook" kalendoriaus sinchronizavimas planavimo organizacijos

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Jei esate visuotinis administratorius "Office 365" ir norite išjungti kalendoriaus sinchronizavimo „Microsoft“ planavimo priemonė, galite naudoti Windows PowerShell. Planavimo priemonė automatiškai įjungiamas visus organizacijose, kuriose yra Planavimo priemonė kaip savo "Office 365" prenumeratos dalis.

Būtinosios sąlygos keičiant Windows PowerShellPlanavimo priemonė

Ši procedūra padės jums atsisiųsti failus, reikia paleisti Planavimo priemonė administravimo komandos PowerShell:

 • Dvi "Active Directory" dll

 • Vienas PowerShell scenarijus

 • Scenarijaus deklaracijos

Jei tik pradedate naudoti Windows PowerShell, peržiūrėkite Naudojant "Windows PowerShell".

 1. Eikite į https://www.nuget.org/packages/Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory/2.29.0

 2. Dešinėje, pasirinkite atsisiuntimas neautomatiniubūdu, pasirinkite Įrašyti kaip, pasirinkite vietą, kurioje norite įrašyti ir pasirinkite įrašyti.

 3. Failų naršyklėje raskite failą ir pakeisti jos failo plėtinį iš .nupkg į .zip.

 4. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite failą ir pasirinkite Ypatybės. Skirtuke Bendra pažymėkite atblokuoti žymės langelį, jei matote vieną, ir spustelėkite gerai.

 5. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite .zip failą ir pasirinkite Išskleisti viską. Pasirinkite Išskleisti. Galite baigti su tik išskleistą aplanką pavadinimu "microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0".

 6. Nukopijuokite šį kodą į teksto rengyklę ir įrašykite jį kaip SetPlannerTenantSettings.psm1 "microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0\lib\net45" aplanke.

  function Connect-AAD ()
  {
  <#
  .Synopsis
  (Private to module) Attempts to obtain a token from AAD.
  .Description
  This function attempts to obtain a token from Azure Active Directory.
  .example
  $authorizationContext = Connect-AAD
  #>
    $authUrl = "https://login.microsoftonline.com/common" # Prod environment
    $resource = "https://tasks.office.com" # Prod environment
    $clientId = "d3590ed6-52b3-4102-aeff-aad2292ab01c"
    
    $redirectUri = "urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob"
    $promptBehavior = [Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.PromptBehavior]::Always
    
    $authentiationContext = New-Object "Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.AuthenticationContext" -ArgumentList $authUrl, $False
    
    $authenticationResult = $authentiationContext.AcquireToken($resource, $clientId, $redirectUri, $promptBehavior)
    return $authenticationResult
  }
  function Set-PlannerConfiguration
  {
  <#
  .Synopsis
  Configures tenant level settings for Microsoft Planner.
  .Description
  This cmdlet allows tenant administrators to change policies regarding availability of certain features in Microsoft Planner. The changes to settings take effect immediately. This cmdlet specifies the administrator preference on whether the feature should be available. The features can still be disabled due to Microsoft Planner behavior, at the discretion of Microsoft.
  .Parameter Uri
  The URL of the Tenant-Level Settings API for the Planner instance to control.
  .Parameter AccessToken
  A valid access token of a user with tenant-level administrator privileges.
  .Parameter AllowCalendarSharing
  If set to $false, disables creating iCalendar links from Microsoft Planner, and disables previously created iCalendar links. If set to $true, enables creating iCalendar links from Microsoft Planner and re-enables any previously created iCalendar links.
  .example
  Set-PlannerConfiguration -AllowCalendarSharing $true
  #>
    param(
      [ValidateNotNull()]
      [System.String]$Uri="https://tasks.office.com/taskAPI/tenantAdminSettings/Settings",
      [ValidateNotNullOrEmpty()]
      [Parameter(Mandatory=$false)][System.String]$AccessToken,
      [Parameter(Mandatory=$false, ValueFromPipeline=$true)][System.Boolean]$AllowCalendarSharing
      )
    
    if(!($PSBoundParameters.ContainsKey("AccessToken"))){
      $authorizationContext = Connect-AAD
      $AccessToken = $authorizationContext.AccessTokenType.ToString() + ' ' +$authorizationContext.AccessToken
    }
    
    $flags = @{}
    
    if($PSBoundParameters.ContainsKey("AllowCalendarSharing")){
      $flags.Add("allowCalendarSharing", $AllowCalendarSharing);
    }
    $propertyCount = $flags | Select-Object -ExpandProperty Count
    
    if($propertyCount -eq 0) {
      Throw "No properties were set."
    }
    
    $requestBody = $flags | ConvertTo-Json
    Invoke-RestMethod -ContentType "application/json;odata.metadata=full" -Headers @{"Accept"="application/json"; "Authorization"=$AccessToken; "Accept-Charset"="UTF-8"; "OData-Version"="4.0;NetFx"; "OData-MaxVersion"="4.0;NetFx"} -Method PATCH -Body $requestBody $Uri
  }
  function Get-PlannerConfiguration
  {
  <#
  .Synopsis
  Retrieves tenant level settings for Microsoft Planner.
  .Description
  This cmdlet allows users and tenant administrators to retrieve policy preferences set by the tenant administrator regarding availability of certain features in Microsoft Planner. While a feature may be permitted by a tenant administrator's preference, features can still be disabled due to Microsoft Planner behavior, at the discretion of Microsoft.
  .Parameter Uri
  The URL of the Tenant-Level Settings API for the Planner instance to retrieve.
  .Parameter AccessToken
  A valid access token of a user with tenant-level administrator privileges.
  .example
  Get-PlannerConfiguration
  #>
    param(
      [ValidateNotNull()]
      [System.String]$Uri="https://tasks.office.com/taskAPI/tenantAdminSettings/Settings",
      [Parameter(Mandatory=$false)]
      [ValidateNotNullOrEmpty()]
      [System.String]$AccessToken
      )
    
    if(!($PSBoundParameters.ContainsKey("AccessToken"))){
      $authorizationContext = Connect-AAD
      $accessToken = $authorizationContext.AccessTokenType.ToString() + ' ' +$authorizationContext.AccessToken
    }
    
    $response = Invoke-RestMethod -ContentType "application/json;odata.metadata=full" -Headers @{"Accept"="application/json"; "Authorization"=$AccessToken; "Accept-Charset"="UTF-8"; "OData-Version"="4.0;NetFx"; "OData-MaxVersion"="4.0;NetFx"} -Method GET $Uri
    $result = New-Object psobject
    $result | Add-Member -NotePropertyName "SettingName" -NotePropertyValue "AllowCalendarSharing"
    $result | Add-Member -NotePropertyName "Value" -NotePropertyValue $response.allowCalendarSharing
    return $result
  }
  Export-ModuleMember -Function Get-PlannerConfiguration, Set-PlannerConfiguration
  
 7. Nukopijuokite šį kodą į teksto rengyklę ir įrašykite jį kaip SetPlannerTenantSettings.psd1 "microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0\lib\net45" aplanke.

  #
  # Module manifest for module 'SetTenantSettings'
  #
  # Generated by: Microsoft Corporation
  #
  # Generated on: 12/17/2017
  #
  
  @{
  
  # Script module or binary module file associated with this manifest.
  RootModule = 'SetPlannerTenantSettings.psm1' 
  # Version number of this module. 
  ModuleVersion = '1.0' 
  # Supported PSEditions # 
  CompatiblePSEditions = @() 
  # ID used to uniquely identify this module 
  GUID = '6250c644-4898-480c-8e0b-bd3ebdf246ca' 
  # Author of this module 
  Author = 'Microsoft Corporation' 
  # Company or vendor of this module 
  CompanyName = 'Microsoft Corporation' 
  # Copyright statement for this module 
  Copyright = '(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.' 
  # Description of the functionality provided by this module 
  Description = 'Planner Tenant Settings client' 
  # Minimum version of the Windows PowerShell engine required by this module #
  PowerShellVersion = '' 
  # Name of the Windows PowerShell host required by this module # 
  PowerShellHostName = '' 
  # Minimum version of the Windows PowerShell host required by this module #
  PowerShellHostVersion = '' 
  # Minimum version of Microsoft .NET Framework required by this module. This prerequisite is valid for the PowerShell Desktop edition only. #
  DotNetFrameworkVersion = '' 
  # Minimum version of the common language runtime (CLR) required by this module. This prerequisite is valid for the PowerShell Desktop edition only. # 
  CLRVersion = '' 
  # Processor architecture (None, X86, Amd64) required by this module #
  ProcessorArchitecture = '' 
  # Modules that must be imported into the global environment prior to importing this module # 
  RequiredModules = @() 
  # Assemblies that must be loaded prior to importing this module 
  RequiredAssemblies = @("Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.dll","Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.WindowsForms.dll") 
  # Script files (.ps1) that are run in the caller's environment prior to importing this module. # 
  ScriptsToProcess = @() 
  # Type files (.ps1xml) to be loaded when importing this module # 
  TypesToProcess = @() 
  # Format files (.ps1xml) to be loaded when importing this module # 
  FormatsToProcess = @() 
  # Modules to import as nested modules of the module specified in RootModule/ModuleToProcess # 
  NestedModules = @() 
  # Functions to export from this module, for best performance, do not use wildcards and do not delete the entry, use an empty array if there are no functions to export. 
  FunctionsToExport = @("Get-PlannerConfiguration", "Set-PlannerConfiguration") 
  # Cmdlets to export from this module, for best performance, do not use wildcards and do not delete the entry, use an empty array if there are no cmdlets to export. 
  CmdletsToExport = @() 
  # Variables to export from this module 
  VariablesToExport = '*' 
  # Aliases to export from this module, for best performance, do not use wildcards and do not delete the entry, use an empty array if there are no aliases to export. 
  AliasesToExport = @() 
  # DSC resources to export from this module # 
  DscResourcesToExport = @() 
  # List of all modules packaged with this module # 
  ModuleList = @() 
  # List of all files packaged with this module # 
  FileList = @("SetTenantSettings.psm1") 
  # Private data to pass to the module specified in RootModule/ModuleToProcess. This may also contain a PSData hashtable with additional module metadata used by PowerShell. 
  PrivateData = @{ PSData = @{ 
  # Tags applied to this module. These help with module discovery in online galleries. # 
  Tags = @() 
  # A URL to the license for this module. # 
  LicenseUri = '' 
  # A URL to the main website for this project. # 
  ProjectUri = '' 
  # A URL to an icon representing this module. # 
  IconUri = '' 
  # ReleaseNotes of this module # 
  ReleaseNotes = '' } 
  # End of PSData hashtable 
  } 
  # End of PrivateData hashtable 
  # HelpInfo URI of this module # 
  HelpInfoURI = '' 
  # Default prefix for commands exported from this module. Override the default prefix using Import-Module -Prefix. # 
  DefaultCommandPrefix = '' }
  
 8. Vykdykite šią komandą importuoti šiuos failus į PowerShell, todėl įsitikinkite, kad jūsų unikalų failo kelią įtraukimas iš savo kompiuterio:

  Import-Module [File path on your computer]microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0\lib\net45\SetPlannerTenantSettings.psd1 

Dabar esate pasirengę pakeisti Planavimo priemonė naudojant PowerShellorganizacijos lygmeniu.

Įjungti arba išjungti "Outlook" kalendoriaus sinchronizavimo Planavimo priemonė naudojant PowerShell

 1. Atidarykite PowerShell ir paleisti "Outlook" kalendoriaus sinchronizavimo Planavimo priemonėišjungti šią komandą:

  Set-PlannerConfiguration -AllowCalendarSharing $false

  Norėdami įjungti "Outlook" kalendoriaus sinchronizavimas atgal į Planavimo priemonė:

  Set-PlannerConfiguration -AllowCalendarSharing $true

  Pastaba: Jums reikia prisijungti naudodami savo Azure Active Directory kredencialus.

 2. Norėdami patikrinti savo parametrus:

  • PowerShell, vykdykite: Get-PlannerConfiguration

  • Planavimo priemonė, eikite į Mano užduočiųplanavimo priemonė >. Pasirinkite daugtaškį (...). "Outlook" kalendoriaus sinchronizavimo yra įjungta, jei matote komandą įtraukti į "Outlook" kalendorius "mano užduotys" , o išjungta, jei nenorite.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×