Formulių peržvalga

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Jei tik pradedate dirbti su Excel Online, greitai pastebėsite, kad tai daugiau nei paprastas tinklelis, į kurį įvedate skaičius į stulpelius arba eilutes. Taip, galima naudoti Excel Online skaičių stulpelio ar eilutės sumoms skaičiuoti, bet taip pat galima apskaičiuoti būsto paskolos palūkanas, išspręsti matematines ar inžinerines problemas, arba rasti geriausią galimą sprendimą priklausomai nuo jūsų įvedamų kintamųjų skaičių.

Excel Online programoje tai daroma naudojant formules langeliuose. Formulė atlieka skaičiavimus ar kitus veiksmus su jūsų darbalapio duomenimis. Formulė visada pradedama lygybės ženklu (=), po kurio gali būti skaičių, matematinių operatorių (pvz., pliuso ar minuso ženklų) ir funkcijų, kurios tikrai gali išplėsti formulės galimybes.

Pavyzdžiui, ši formulė daugina 2 iš 3 ir tada prideda 5 prie rezultato, kad gautų atsakymą, 11.

=2*3+5

Ši kita formulė naudoja funkciją PMT būsto paskolos palūkanoms skaičiuoti (1 073,64 EUR), kurių pagrindas yra 5 procentų palūkanų norma (5 %, padalyti iš 12 mėnesių, lygu mėnesinei palūkanų normai) 30 metų laikotarpiu (360 mėnesių) už 200 000 EUR paskolą:

=PMT(0,05/12 360 200000)

Pateikiami keli papildomi formulių pavyzdžiai, kuriuos galite įvesti į darbalapį.

 • =A1+A2+A3    Sudedamos langelių A1, A2 ir A3 reikšmės.

 • =SQRT(A1)    Naudoja funkciją SQRT, kad būtų ištraukta langelyje A1 esančios reikšmės kvadratinė šaknis.

 • =TODAY()    Grąžina esamą datą.

 • =UPPER("labas")     Pakeičia tekstą „labas" į „LABAS" naudojant darbalapio funkciją UPPER.

 • =IF(A1>0)    Patikrina langelį A1, kad nustatytų, ar jame esanti reikšmė didesnė už 0.

Formulės dalys

Formulėje taip pat gali būti bet kurie arba visi šie elementai: funkcijos, koordinatės, operatoriai ir konstantos.

Formulės dalys
Formulės dalys

1. Funkcijos: funkcija PI() grąžina pi reikšmę: 3,142...

2. Nuorodos: A2 grąžina reikšmę į langelį A2.

3. Konstantos: skaičiai ar teksto reikšmės, įvestos tiesiai į formulę, pvz., 2.

4. Operatoriai: ^ (intarpas) pakelia skaičių laipsniu, o operatorius * (žvaigždutė) sudaugina skaičius.

Konstantų naudojimas formulėse

Konstanta yra reikšmė, kuri neskaičiuojama; ji visada išlieka tokia pati. Pvz., data 2008-10-09, skaičius 210 ir tekstas „Ketvirčio pajamos“ yra konstantos. išraiška arba pagal išraišką gauta reikšmė nėra konstanta. Jei formulėje vietoj nuorodų į langelius naudojate konstantas (pvz.: =30+70+110), rezultatas keičiasi tik tuo atveju, jei formulę modifikuojate.

Skaičiavimo operatorių naudojimas formulėse

Operatoriai nurodo skaičiavimų, kuriuos norite atlikti su formulės elementais, tipą. Yra numatytoji skaičiavimo tvarka (įprastos matematikos taisyklės), tačiau ją galima keisti naudojant skliaustelius.

Operatorių tipai

Yra keturių skirtingų tipų skaičiavimo operatoriai: aritmetinis, lyginimo, sujungimo ir nuorodos.

Aritmetiniai operatoriai

Norėdami atlikti pagrindinius matematinius veiksmus, pvz., sudėti, atimti, padauginti arba padalinti, sujungti skaičius ir gauti skaitinius rezultatus, naudokite nurodytus aritmetinius operatorius.

Aritmetikos operatorius

Reikšmė

Pavyzdys

+ (pliuso ženklas)

Sudėtis

3+3

– (minuso ženklas)

Atimtis
Neigiamas skaičius

3–1
–1

* (žvaigždutė)

Daugyba

3*3

/ (dešinysis pasvirasis brūkšnys)

Dalyba

3/3

% (procento ženklas)

Procentas

20 %

^ (karė)

Kėlimas laipsniu

3^2

Lyginimo operatoriai

Naudodami šiuos operatorius galite lyginti dvi reikšmes. Kai dvi reikšmės yra lyginamos naudojant šiuos operatorius, rezultatas gali būti loginė reikšmė – reikšmė TRUE (teisinga) arba FALSE (klaidinga).

Lyginimo operatorius

Reikšmė

Pavyzdys

= (lygybės ženklas)

Lygu

A1=B1

> (ženklas „daugiau nei“)

Daugiau nei

A1>B1

< (ženklas „mažiau nei“)

Mažiau nei

A1<B1

>= (ženklas „daugiau nei arba lygu“)

Daugiau arba lygu

A1>=B1

<= (ženklas „mažiau nei arba lygu“)

Mažiau arba lygu

A1<=B1

<> (ženklas „nelygu“)

Nelygu

A1<>B1

Teksto sujungimo operatorius

Naudokite ampersandą (&), jei vieną arba daugiau teksto eilučių reikia sujungti, kad būtų sukurtas vienas teksto vienetas.

Teksto operatorius

Reikšmė

Pavyzdys

& (ampersendas)

Sujungia arba susieja dvi reikšmes tam, kad būtų gauta viena vientisa teksto reikšmė

"North"&"wind" rezultatai "Northwind"

Nuorodų operatoriai

Langelių diapazonai, kurie turi būti naudojami skaičiuojant, sujungiami šiais operatoriais.

Nuorodos operatorius

Reikšmė

Pavyzdys

: (dvitaškis)

Diapazono operatorius, kuris sukuria vieną nuorodą į visus dviejų nuorodų langelius, įskaitant tas dvi nuorodas.

B5:B15

, (kablelis)

Sujungimo operatorius, kuris kelias nuorodas sujungia į vieną nuorodą

SUM(B5:B15,D5:D15)

(tarpas)

Sankirtos operatorius, kuris sukuria vieną nuorodą į langelius, bendrus abiem nuorodoms

B7:D7 C6:C8

Eilės tvarka, kuria programa Excel Online atlieka operacijas formulėse

Kai kuriais atvejais skaičiavimo tvarka gali turėti įtakos formulės grąžinamai reikšmei, todėl svarbu suprasti, kaip nustatoma tvarka ir kaip ją galima keisti norint gauti norimus rezultatus.

Skaičiavimo tvarka

Formulės apskaičiuoti tam tikra tvarka. Formulė visada prasideda lygybės ženklu (=). Excel Online aiškina simbolius, kurie eina kaip formulėje lygybės ženklo. Po lygybės ženklo yra elementai būtų skaičiuojama (operandų), pvz., konstantos arba langelių nuorodas. Tai yra atskiriami skaičiavimo operatoriai. Excel Online apskaičiuoja formulę iš kairės į dešinę, atsižvelgiant į tai, tam tikra tvarka operatoriai formulę.

Operatorių pirmumas

Vienoje formulėje sujungus kelis operatorius, programa Excel Online veiksmus atlieka tam tikra tvarka, parodyta šioje lentelėje. Jei formulėje yra to paties pirmumo operatorių – pavyzdžiui, daugybos ir dalybos – Excel Online įvertina operatorius iš kairės į dešinę.

Operatorius

Aprašas

: (dvitaškis)

(viengubas tarpas)

, (kablelis)

Nuorodų operatoriai

Neigiamas skaičius (kaip –1)

%

Procentas

^

Kėlimas laipsniu

* ir /

Daugyba ir dalyba

+ ir –

Sudėtis ir atimtis

&

Sujungia dvi teksto eilutes (sujungimas)

=
< >
<=
>=
<>

Lyginimas

Skliaustelių naudojimas

Jei norite pakeisti skaičiavimo tvarką, apskliauskite formulės dalį, kuri turi būti skaičiuojama pirmiausiai. Pvz., skaičiavimo pagal šią formulę rezultatas yra 11, nes Excel Online pirmiau sudaugina ir tik po to sudeda: 2 padauginami iš 3 ir po to prie sandaugos pridedama 5.

=5+2*3

Tačiau naudodami skliaustelius formulės sintaksę galite pakeisti: Excel Online prie 5 pridės 2 ir gautą sumą padaugins iš 3; šiuo atveju skaičiavimo rezultatas bus lygus 21.

=(5+2)*3

Toliau pateiktame pavyzdyje apskliausta pirmoji formulės dalis, todėl Excel Online pirma suskaičiuoja B4+25 ir gautą rezultatą po to dalina iš reikšmių, esančių langeliuose D5, E5 ir F5, sumos.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Funkcijų ir įdėtųjų funkcijų naudojimas formulėse

Funkcijos yra iš anksto apibrėžtos formulės, kurios atlieka skaičiavimus naudodamos tam tikras reikšmes, vadinamas argumentais, tam tikra eilės tvarka ar struktūra. Funkcijos gali būti naudojamos paprastiems arba sudėtingiems skaičiavimams atlikti.

Funkcijų sintaksė

Šis pavyzdys, kuriame vaizduojama, kaip funkcija ROUND suapvalina langelyje A10 esantį skaičių, iliustruoja funkcijos sintaksę.

Funkcijos struktūra
Funkcijos struktūra

1. struktūrą. Funkcijos struktūra prasideda lygybės ženklu (=), po kurio eina funkcijos pavadinimas, atidaromąjį skliaustelį, atskirdami jas kableliais ir dešinysis skliaustas funkcijos argumentai.

2. Funkcijos pavadinimas. Norėdami pamatyti galimų naudoti funkcijų sąrašą, spustelėkite langelį ir paspauskite SHIFT+F3.

3. Argumentai. Argumentai gali būti skaičiai, tekstas, loginės reikšmės, pvz., TRUE arba FALSE, masyvai, klaidų reikšmės, pvz., #N/A, arba langelių koordinatės. Jūsų nurodytas argumentas turi suteikti leistiną argumento reikšmę. Argumentai taip pat gali būti konstantos, formulės ar kitos funkcijos.

4. Argumentų patarimas. Patarimas su sintakse bei argumentais pasirodo, kai rašote funkciją. Pavyzdžiui, įrašykite =ROUND( ir atsiras patarimas. Rodomi tik integruotųjų funkcijų patarimai.

Funkcijų įvedimas

Sukūrę formulę, kurioje yra funkcija, galite naudoti dialogo langą Įterpti funkciją, kuris padeda įvesti darbalapio funkcijas. Įvedus funkciją į formulę dialogo langas Įterpti funkciją rodo funkcijos pavadinimą, visus jos argumentus, funkcijos ir kiekvieno jos argumento aprašą, dabartinį funkcijos rezultatą bei dabartinį visos formulės rezultatą.

Norėdami lengviau kurti ir redaguoti formules ir sumažinti įvedimo bei sintaksės klaidų skaičių, naudokite formulės automatinį vykdymą. Įvedus = (lygybės ženklą) ir pirmąsias raides arba rodymo paleidiklį, Excel Online po langeliu rodo dinaminį išplečiamąjį sąrašą, kuriame pateikiamos galimos leistinos funkcijos, argumentai, raides ar paleidiklį atitinkantys pavadinimai. Tada išplečiamajame sąraše esantį elementą galite įterpti į formulę.

Funkcijų įdėjimas

Tam tikrais atvejais jums gali prireikti naudoti funkciją kaip vieną iš kitos funkcijos argumentų. Pavyzdžiui, toliau pateikta formulė naudoja įdėtąją funkciją AVERAGE ir lygina rezultatą su skaičiumi 50.

Vidinės funkcijos

1. Funkcijos AVERAGE ir SUM įdėtos į funkciją IF.

Leistinos grąžinamos reikšmės    Kai įdėtoji funkcija yra naudojama kaip argumentas, ji turi grąžinti to paties tipo reikšmę, kokią naudoja tas argumentas. Pvz., jei argumentas grąžina reikšmę TRUE (teisinga) ar FALSE (klaidinga), tai įdėtoji funkcija turi grąžinti reikšmę TRUE ar FALSE. Jei negrąžina, Excel Online parodo klaidos reikšmę #VALUE!.

Vidinių lygių ribos    Formulėje įdėtosios funkcijos gali būti septynių lygių. Kai funkcija B yra naudojama kaip funkcijos A argumentas, funkcija B yra antro lygio funkcija. Pavyzdžiui, funkcija AVERAGE ir funkcija SUM yra antro lygio funkcijos, jeigu naudojamos kaip funkcijos IF argumentai. Funkcija, įdėta į funkciją AVERAGE, būtų trečio lygio funkcija ir t. t..

Nuorodų naudojimas formulėse

Koordinatės identifikuoja darbalapio langelį ar langelių diapazoną ir nurodo programai „Excel Online“, kur ieškoti reikšmių ar duomenų, kuriuos norite naudoti formulėje. Naudodami koordinates galite vienoje formulėje naudoti duomenis, esančius skirtingose darbalapio dalyse, arba vieno langelio reikšmę naudoti keliose formulėse. Taip pat galite nurodyti langelius, esančius kituose tos pačios darbaknygės lapuose, ir kitas darbaknyges. Nuorodos į kitų darbaknygių langelius vadinamos saitais arba išorinėmis nuorodomis.

A1 nuorodos stilius

Numatytasis nuorodos stilius    Numatyta, kad programa Excel Online naudoja A1 nuorodos stilių, kuris nurodo raidėmis pažymėtus stulpelius (nuo A iki XFD, iš viso 16 384 stulpelius) ir skaičiais pažymėtas eilutes (nuo 1 iki 1 048 576). Šios raidės ir skaičiai vadinami eilučių ir stulpelių antraštėmis. Jei norite nurodyti langelį, įveskite stulpelio raidę ir po jos - eilutės numerį. Pavyzdžiui, nuoroda B2 nurodo langelį, ties kuriuo susikerta B stulpelis ir 2 eilutė.

Jei norite nurodyti

Naudokite

Langelį, esantį A stulpelyje ir 10 eilutėje

A10

Langelių diapazoną A langelyje ir eilutėse nuo 10 iki 20

A10:A20

Langelių diapazoną 15 eilutėje ir stulpeliuose nuo B iki E

B15:E15

Visus langelius, esančius 5 eilutėje

5:5

Visus langelius, esančius eilutėse nuo 5 iki 10

5:10

Visus langelius, esančius H stulpelyje

H:H

Visus langelius, esančius stulpeliuose nuo H iki J

H:J

Langelių diapazoną stulpeliuose nuo A iki E ir eilutėse nuo 10 iki 20

A10:E20

Nuorodos į kitą darbalapį kūrimas    Šiame pavyzdyje darbalapio funkcija AVERAGE apskaičiuoja tos pačios darbaknygės darbalapyje Rinkodara esančio diapazono B1:B10 vidutinę reikšmę.

Lapo nuorodos pavyzdys
Nuoroda į tos pačios darbaknygės kito darbalapio langelių diapazoną

1. Nurodo darbalapį, pavadintą Rinkodara

2. Nurodo langelių nuo B1 iki B10 (imtinai) diapazoną

3. Atskiria darbalapio nuorodą nuo langelių diapazono nuorodos

Skirtumas tarp absoliučių, sąlyginių ir mišrių nuorodų

Sąlyginės nuorodos    Formulėje esanti sąlyginė langelio nuoroda, pvz., A1, pagrįsta langelio, kuriame yra formulė, ir langelio, kurį nurodo nuoroda, sąlygine padėtimi. Jei langelio, kuriame yra formulė, padėtis pasikeičia, keičiasi ir nuoroda. Jei formulę nukopijuosite arba įvesite į langelius per visą eilutę ar stulpelį, nuoroda bus automatiškai koreguojama. Numatyta, kad naujos formulės naudoja sąlygines nuorodas. Pvz., jei sąlyginę nuorodą, esančią B2 langelyje, nukopijuosite arba įvesite į B3 langelį, formulė =A1 bus automatiškai koreguojama į formulę =A2.

Nukopijuota formulė su sąlygine nuoroda
Nukopijuota formulė su santykine nuoroda

Absoliučios nuorodos    Formulėje esanti absoliuti langelio nuoroda, pvz., $A$1, visada nurodo konkrečioje vietoje esantį langelį. Jei langelio, kuriame yra formulė, padėtis pasikeičia, absoliuti nuoroda išlieka tokia pati. Nukopijavus arba įvedus formulę į langelius, esančius eilutėse ar stulpeliuose, absoliuti nuoroda nekoreguojama. Pagal numatytuosius nustatymus naujos formulės naudoja sąlygines nuorodas, kurias gali tekti pakeisti absoliučiomis. Pavyzdžiui, jei absoliučią nuorodą, esančią langelyje B2, nukopijuosite į langelį B3, abiejuose langeliuose ji išliks =$A$1.

Nukopijuota formulė su absoliučia nuoroda
Nukopijuota formulė su absoliučiosiomis koordinatėmis

Mišrios nuorodos    Mirši nuoroda turi arba absoliutų stulpelį ir sąlyginę eilutę, arba absoliučią eilutę ir sąlyginį stulpelį. Absoliutaus stulpelio nuorodos formatas yra $A1, $B1 ir t. t. Absoliučios eilutės nuorodos formatas yra A$1, B$1 ir t. t. Jei langelio, kuriame yra formulė, padėtis pasikeičia, sąlyginė nuoroda taip pat pasikeičia, o absoliuti nuoroda išlieka tokia pati. Jei formulę nukopijuosite arba įvesite į langelius, esančius eilutėse arba stulpeliuose, sąlyginė nuoroda bus automatiškai koreguojama, o absoliuti nuoroda – ne. Pavyzdžiui, jei mišrią nuorodą iš A2 langelio nukopijuosite arba įvesite į B3 langelį, formulė =A$1 bus koreguojama į =B$1.

Nukopijuota nuoroda su mišria nuoroda
Nukopijuota formulė su mišria nuoroda

Trimatės nuorodos stilius

Patogiai nurodo kelis darbalapius    Jei norite analizuoti duomenis, esančius tos pačios darbaknygės skirtingų darbalapių tame pačiame langelyje arba langelių diapazone, naudokite 3-D nuorodą. 3-D nuoroda apima langelio ar diapazono nuorodą, prieš kurią yra nurodytas darbalapių pavadinimų diapazonas. Programa Excel Online naudoja visus darbalapius, įrašytus tarp nuorodos pradžios ir pabaigos pavadinimų. Pvz., formulė =SUM(Lapas2:Lapas13!B5) sudeda reikšmes, esančias visų darbalapių nuo 2 iki 13 (imtinai) langelyje B5.

 • Trimates nuorodas galite naudoti, jei norite nurodyti kitų lapų langelius, apibrėžti pavadinimus ir sukurti formules naudodami šias funkcijas: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA ir VARPA.

 • Trimačių nuorodų negalima naudoti masyvų formulėse.

 • Trimačių nuorodų negalima naudoti su sankirtos operatorius (viengubas tarpas) arba formulėse, kuriose naudojama netiesioginė sankirta.

Kas atsitinka, kai perkeliate, kopijuojate, įterpiate arba panaikinate darbalapius    Šiuose pavyzdžiuose paaiškinama, kas atsitinka, kai perkeliate, kopijuojate, įterpiate ar panaikinate darbalapius, įtrauktus į trimatę nuorodą. Pavyzdžiuose naudojama formulė =SUM(Lapas2:Lapas6!A2:A5), kuri sudeda langelius nuo A2 iki A5, esančius darbalapiuose nuo 2 iki 6.

 • Įterpti arba kopijuoti    Kai įterpiate ar kopijuojate lapus nuo Lapas2 iki Lapas6 (šiame pavyzdyje tai pabaigos taškai), programa Excel Online į skaičiavimus įtraukia visas reikšmes, esančias pridėtų lapų langeliuose nuo A2 iki A5.

 • Naikinti     Jei panaikinsite lapus nuo Lapas2 iki Lapas6, jų reikšmių į skaičiavimus programa „Excel Online“ neįtrauks.

 • Perkelti    Jei lapus nuo Lapas2 iki Lapas6 perkelsite į vietą, esančią už nurodyto lapų diapazono, jų reikšmių į skaičiavimus programa Excel Online neįtrauks.

 • Perkelti pabaigos tašką    Jei lapą Lapas2 arba Lapas6 perkelsite į kitą tos pačios darbaknygės vietą, programa Excel Online koreguos skaičiavimus pagal naująjį lapų diapazoną.

 • Naikinti pabaigos tašką    Jei panaikinsite lapą Lapas2 arba Lapas6, programa Excel Online koreguos skaičiavimus pagal naująjį lapų diapazoną.

R1C1 nuorodos stilius

Taip pat galite naudoti tokį nuorodos stilių, kai darbalapyje sunumeruotos ir eilutės, ir stulpeliai. R1C1 nuorodos stilius yra naudingas eilučių ir stulpelių padėtims makrokomandoje apskaičiuoti. Naudojant R1C1 stilių, programa „Excel Online“ langelio vietą nurodo kaip R, po kurios eina eilutės numeris, ir C, po kurios eina stulpelio numeris.

Nuoroda

Reikšmė

R[-2]C

santykinė nuoroda į langelį dviem eilutėmis aukščiau tame pačiame stulpelyje

R[2]C[2]

Sąlyginė nuoroda į langelį dviem eilutėmis žemiau ir dviem stulpeliais į dešinę

R2C2

Absoliučiosios langelio antrojoje eilutėje ir antrajame stulpelyje koordinatės

R[-1]

Sąlyginė nuoroda į visą eilutę virš aktyvaus langelio

R

Absoliuti nuoroda į dabartinę eilutę

Kai įrašote makrokomandą, programa „Excel Online“ tą pačią komandą įrašo naudodama R1C1 koordinačių stilių. Pvz., jei įrašote komandą: mygtuko Automatinė sudėtis spustelėjimas norint įterpti formulę, kuri prideda langelių diapazoną, programa „Excel Online“ tą formulę įrašo naudodama R1C1, o ne A1 stiliaus koordinatę.

Pavadinimų naudojimas formulėse

Galite kurti apibrėžtus pavadinimus, nurodančius langelius, langelių diapazonus, formules, konstantas arba „Excel Online“ lenteles. Pavadinimas yra prasmingas sutrumpinimas, kuris leidžia lengviau suprasti langelio koordinačių, konstantų, formulių arba lentelių paskirtį, nes iš pirmo žvilgsnio tai gali būti nelengva. Toliau pateikiama pavadinimų pavyzdžių, parodoma, kaip jų naudojimas formulėse gali padidinti aiškumą ir supratimą.

Pavyzdžio tipas

Pavyzdys, diapazonų naudojimas vietoj pavadinimų

Pavyzdys, pavadinimų naudojimas

Nuoroda

=SUM(A16:A20)

=SUM(Sales)

Konstanta

=PRODUCT(A12,9.5%)

=PRODUCT(Price,KCTaxRate)

Formulė

=TEXT(VLOOKUP(MAX(A16,A20),A16:B20,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

'=TEXT(VLOOKUP(MAX(Pardavimas),PardavimoInformacija,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

Lentelė

A22:B25

=PRODUCT(Price,Table1[@Tax Rate])

Pavadinimų tipai

Yra keli pavadinimų tipai, kuriuos galite kurti ir naudoti.

Apibrėžtas pavadinimas    Pavadinimas, nusakantis langelį, langelių diapazoną, formulę ar pastovią reikšmę. Galite sukurti savo apibrėžtą pavadinimą. Galite kurti savo apibrėžtą pavadinimą, o kartais jį sukuria programa Excel Online, pvz., kai nustatote spausdinimo sritį.

Lentelės pavadinimas    Pavadinimas, skirtas programos Excel Online lentelei, kuri yra duomenų rinkinys apie įrašuose (eilutėse) ir laukuose (stulpeliuose) išsaugotą konkretų objektą. Programa Excel Online sukuria numatytąjį Excel Online lentelės pavadinimą „Lentelė1“, „Lentelė2“ ir t. t. kiekvieną kartą, kai įterpiate Excel Online lentelę, bet šiuos pavadinimus galima keisti į prasmingesnius.

Pavadinimų kūrimas ir įvedimas

Galite kurti pavadinimus naudodami kurti pavadinimą iš pažymėtos srities. Galite patogiai kurti pavadinimus iš esamų eilučių ir stulpelių etiketes, naudodami darbalapio langelių pasirinkimą.

Pastaba: Pagal numatytuosius parametrus pavadinimuose naudojamos absoliučiosios langelių koordinatės.

Pavadinimą galite įvesti naudodami:

 • Klaviatūra    Pavadinimo įvedimas, pavyzdžiui, kaip formulės argumento.

 • Naudodami formulių automatinio užbaigimo funkciją    Naudokite išplečiamąjį sąrašą Formulės automatinis vykdymas, kuriame automatiškai pateikiami leistini pavadinimai.

Masyvo formulių ir konstantų naudojimas

Excel Online nepalaiko kurti masyvo formulių. Galite peržiūrėti rezultatus masyvo formules, sukurtas programa "Excel" kompiuterio taikomąją programą, bet negalite redaguoti arba juos perskaičiuoti. Jei naudojate "Excel" kompiuterio taikomąją programą, spustelėkite atidaryti programoje "Excel" darbo su masyvais.

Pavyzdžiui, šiuo veiksmu apskaičiuojama bendra akcijos kainų ir dalių masyvo suma, nenaudojant langelių eilučių kiekvienos akcijos individualioms reikšmėms skaičiuoti ir rodyti.

Masyvo formulė, pagal kurią apskaičiuojamas vienas rezultatas
Masyvo formulė, pagal kurią apskaičiuojamas vienas rezultatas

Įvedus ={SUM(B2:D2*B3:D3)} kaip masyvo formulę, ji padaugina kiekvienos akcijos dalį ir kainą, tada sudeda šių skaičiavimų rezultatus.

Kelių rezultatų skaičiavimas    Kai kurios darbalapių funkcijos grąžina reikšmių masyvus, arba reikšmių masyvas joms yra reikalingas kaip argumentas. Jei pagal masyvo formulę norite suskaičiuoti kelias reikšmes, turite įvesti masyvą į langelių diapazoną, kuriame langelių ir eilučių yra tiek pat, kiek masyvo argumentų.

Pvz., turėdama trijų pardavimų skaičių seką (stulpelyje B), atitinkančią trijų mėnesių seką (stulpelyje A), funkcija TREND nustato pardavimų skaičių tiesių linijų reikšmes. Norint parodyti visus formulės rezultatus, formulė yra įvedama į tris stulpelio C (C1:C3) langelius.

Masyvo formulė, pagal kurią apskaičiuojami keli rezultatai
Masyvo formulė, pagal kurią apskaičiuojami keli rezultatai

Įvedus =TREND(B1:B3,A1:A3) kaip masyvo formulę, remiantis trimis pardavimų skaičiais ir trimis mėnesiais apskaičiuojami trys atskiri rezultatai (22196, 17079 ir 11962).

Masyvo konstantų naudojimas

Paprastoje formulėje galite įvesti nuorodą į langelį, kuriame yra reikšmė, dar vadinama konstanta. Panašiai ir masyvo formulėje galite įvesti nuorodą į masyvą arba įvesti masyvo reikšmes, taip pat dar vadinamas masyvo konstantomis. Masyvo formulės konstantas priima taip pat kaip ir ne masyvo formulės, tačiau masyvo konstantas reikia įvesti tam tikru formatu.

Masyvo konstantose gali būti skaičių, teksto, loginių reikšmių, pvz., TRUE ar FALSE, arba klaidos reikšmių, pvz., #N/A.Tame pačiame masyve konstantos gali būti skirtingų tipų reikšmės – pavyzdžiui, {1,3,4;TRUE,FALSE,TRUE}. Masyvo konstantose gali būti sveikieji, dešimtainiai ar eksponentinio formato skaičiai. Tekstas turi būti įtrauktas į dvigubas kabutes, pvz., "Antradienis".

Masyvo konstantose negali būti langelių nuorodų, nevienodo ilgio stulpelių ar eilučių, formulių ar specialiųjų simbolių $ (dolerio ženklo), skliaustų ar % (procento ženklo).

Formatuodami masyvo konstantas, nepamirškite:

 • Įtraukti jas į riestinius skliaustus ( { } ).

 • Skirtingų stulpelių reikšmes atskirti kableliais (,). Pvz., reikšmes 10, 20, 30 ir 40 atvaizduokite įvesdami {10,20,30,40}. Ši masyvo konstanta yra žinoma kaip 1-iš-4 masyvas ir yra lygiavertis 1-eilutės-iš-4-stulpelių nuorodai.

 • Skirtingų eilučių atskiras reikšmes atskirti kabliataškiais (;). Pvz., reikšmes 10, 20, 30 ir 40 (esančias vienoje eilutėje) ir reikšmes 50, 60, 70 ir 80 (esančias eilute žemiau) atvaizduokite įvesdami kaip 2-iš-4 masyvo konstantą: {10,20,30,40;50,60,70,80}.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×