Ypatybė PrtDevMode

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Taikoma

Objektui Form

Objektui Report

Ypatybę PrtDevMode galite naudoti norėdami nustatyti arba spausdinimo informaciją nurodytą formos arba ataskaitos dialogo lange spausdinimas . Skaityti/rašyti Variant.

reiškinys. PrtDevMode

išraiška Būtina. Išraiška, kuri grąžina vieną iš sąraše Taikoma esančių objektų.

Pastabos

Rekomenduojama Win32 programinės įrangos kūrimo rinkinys ieškokite ypatybės PrtDevMode, PrtDevNamesir PrtMip dokumentaciją.

Ypatybės PrtDevMode parametras yra 94 baitų struktūra, DEVMODE struktūrą, apibrėžtą Win32 programinės įrangos kūrimo rinkinys. Išsamios informacijos apie Ypatybės PrtDevMode narius, ieškokite Win32 programinės įrangos kūrimo rinkinys.

Ypatybę PrtDevrežimas naudoja šiuos narius.

Valstybės

Aprašas

DeviceName

eilutė , ne daugiau kaip 32 baitų, nurodantis įrenginio pavadinimą tvarkyklė palaiko – pvz., "HP LaserJet IIISi", jei yra Hewlett-Packard LaserJet IIISi. Kiekvieno spausdintuvo tvarkyklę turi unikalias eilutė.

SpecVersion

Yra sveikasis skaičius, nurodantis versijos numeris DEVMODE struktūros Win32 programinės įrangos kūrimo rinkinys.

DriverVersion

Sveikasis skaičius , nurodantis spausdintuvo tvarkyklės versijos numerį priskyrė spausdintuvo tvarkyklės kūrėjo.

Dydis

Sveikasis skaičius , nurodantis dydį, baitais DEVMODE struktūros. (Ši vertė neapima pasirinktinai dmDriverData nario konkretaus įrenginio duomenys, galite sekti šią struktūrą.) Jei programa manipuliuoja tik į dalį duomenų, šis narys galite naudoti norėdami sužinoti šios struktūros ilgį neturint, atsižvelgiant į skirtingų versijų.

DriverExtra

Sveikasis skaičius , nurodantis dydį, baitais pasirinktinai dmDriverData nario konkretaus įrenginio duomenys, galite sekti šią struktūrą. Jei programa nenaudoja konkretaus įrenginio informacijos, galite nustatyti šio nario 0.

Laukai

A laiko reikšmė, kuri nurodo, kuris iš likusių narių DEVMODE struktūros neinicijuotas.

Padėtis

Sveikasis skaičius , nurodantis popieriaus padėtį. Gali būti (stačios) 1 arba 2 (gulsčios).

PaperSize

Sveikasis skaičius , nurodantis spausdinti ant popieriaus dydį. Jei šis narys lygi 0 arba 256, ilgis ir popieriaus lapo plotį nustato narių PaperLength ir PaperWidth atitinkamai. Kitu atveju galite nustatyti puslapio dydžio nario iš anksto apibrėžtą reikšmę.

PaperLength

Sveikasis skaičius , nurodantis popieriaus ilgį vienetais, 1/10 milimetro. Šis narys pakeičia pasirinktinių popieriaus dydžių arba įrenginių kaip taškinę spausdintuvai, kurie gali spausdinti ant įvairių dydžių popieriaus puslapio dydžio nario nurodytą popieriaus ilgį.

PaperWidth

Sveikasis skaičius , nurodantis popieriaus plotį vienetais, 1/10 milimetro. Šis narys pakeičia popieriaus plotį, nurodytą nario puslapio dydžio.

Mastelis

Sveikasis skaičius , nurodantis rodiklį, pagal kurį bus Mastelis spaudinyje. Matomo puslapio dydžio Mastelis nustatomas pagal fizinį puslapio dydį iš mastelio/100. Pvz., popieriaus matavimo 8,5 ir 11 colių (laiško dydžio) su mastelio reikšme 50 apimtų kuo daugiau duomenų kaip matavimo 17 ir 22 coliai, nes išvesties tekstą ir grafinius objektus būtų pusę savo pradinio aukščio ir pločio puslapį.

Kopijos

Sveikasis skaičius , nurodantis, kiek kopijų spausdinti, jei spausdinimo įrenginys palaiko kelių puslapių kopijas.

DefaultSource

Sveikasis skaičius , nurodantis numatytoji dėžė, kurios yra įtrauktos į popieriaus.

PrintQuality

Sveikasis skaičius , nurodantis spausdintuvo skiriamąją gebą. Reikšmės yra – 4 (aukštas), –3 (vidutinio dydžio), –2 (maža) ir -1 (juodraštis).

Spalva

Sveikojo skaičiaus. Spalvotai, nurodo, ar išvestis spausdinama spalvotai. Reikšmės yra 1 (spalva) ir 2 (nespalvoto).

Duplex

Sveikojo skaičiaus. Spausdintuvo gali dvipusio spausdinimo funkciją, nurodo, ar išvestis spausdinama ant abiejų popieriaus lapo pusių. Reikšmės (simpleksas) 1, 2 (horizontaliai) ir 3 (vertikaliai).

YResolution

Sveikasis skaičius , nurodantis spausdintuvo y-skiriamoji geba taškais colyje (dpi). Jei spausdintuvas šį narį, narys PrintQuality nurodo x skiriamosios gebos spausdintuvo dpi.

TTOption

Sveikasis skaičius , nurodantis, kaip bus spausdinami TrueType šriftus.

Collate

Sveikasis skaičius , nurodantis, ar lyginimas turėtų būti naudojamas spausdinant kelias kopijas. Naudojant nesugretintas kopijas teikia greitesnis, efektyvesnis rezultatas, nes duomenys siunčiami į spausdintuvą tik vieną kartą.

FormName

Daugiausia 16 simbolių eilutė, nurodanti naudotiną popieriaus dydį; pavyzdžiui, Laiškas arba Juridinis.

Pad

Laiko reikšmė, kuri naudojama rinkiklis tarpus, simbolius ar reikšmės būsimose versijose.

Bits

Laiko reikšmė, kuri nurodo bitų pikselių spalvų rodymo įrenginio skiriamosios gebos.

PW

Laiko reikšmė, kuri nurodo plotį, pikseliais matomo įrenginio (ekrano arba spausdintuvo) paviršiaus.

PH

Laiko reikšmė, kuri nurodo aukštis, pikseliais matomo įrenginio (ekrano arba spausdintuvo) paviršiaus.

DFI

Laiko reikšmė, kuri nurodo įrenginio ekrano režimą.

DFR

Laiko reikšmė, kuri nurodo dažnumą, Hertz (ciklų per sekundę), rodymo įrenginio ypač režimu.


Pastaba : Galite nustatyti naudodami Visual Basic for Applications (VBA) kodas ypatybę PrtDevMode .

Šios ypatybės nustatymus galima skaityti/rašyti dizaino ar maketo rodiniuose, tik skaityti kituose rodiniuose.

Spausdintuvų tvarkyklės gali pridėti konkretaus įrenginio duomenų iškart po 94 DEVMODE struktūros baitų. Todėl svarbu, kad DEVMODE duomenų, apibūdintų anksčiau, apimtis neviršytų 94 baitų.

Tik funkciją ExtDeviceMode eksportuojančios spausdintuvo tvarkyklių naudoti DEVMODE struktūrą.

"" Taikomąją programą, galite gauti popieriaus dydžiai ir spausdintuvą, naudojant DC_PAPERS, DC_PAPERSIZE ir DC_PAPERNAMES reikšmes paskambinti funkciją DeviceCapabilities pavadinimus.

Prieš nustatydami nario TTOption, turėtumėte išsiaiškinti, kaip spausdintuvo tvarkyklė gali naudoti TrueType šriftus paskambinti funkciją DeviceCapabilities naudojant DC_TRUETYPE reikšmę.

Pavyzdys

Šiame pavyzdyje naudojamas ypatybę PrtDevMode patikrinti vartotojo puslapio dydį, ataskaitos:

Private Type str_DEVMODE
RGB As String * 94
End Type
Private Type type_DEVMODE
strDeviceName As String * 32
intSpecVersion As Integer
intDriverVersion As Integer
intSize As Integer
intDriverExtra As Integer
lngFields As Long
intOrientation As Integer
intPaperSize As Integer
intPaperLength As Integer
intPaperWidth As Integer
intScale As Integer
intCopies As Integer
intDefaultSource As Integer
intPrintQuality As Integer
intColor As Integer
intDuplex As Integer
intResolution As Integer
intTTOption As Integer
intCollate As Integer
strFormName As String * 32
lngPad As Long
lngBits As Long
lngPW As Long
lngPH As Long
lngDFI As Long
lngDFr As Long
End Type
Public Sub CheckCustomPage(ByVal rptName As String)
Dim DevString As str_DEVMODE
Dim DM As type_DEVMODE
Dim strDevModeExtra As String
Dim rpt As Report
Dim intResponse As Integer
' Opens report in Design view.
DoCmd.OpenReport rptName, acDesign
Set rpt = Reports(rptName)
If Not IsNull(rpt.PrtDevMode) Then
strDevModeExtra = rpt.PrtDevMode
' Gets current DEVMODE structure.
DevString.RGB = strDevModeExtra
LSet DM = DevString
If DM.intPaperSize = 256 Then
' Display user-defined size.
intResponse = MsgBox("The current custom page size is " & _
DM.intPaperWidth / 254 & " inches wide by " & _
DM.intPaperLength / 254 & " inches long. Do you want " & _
"to change the settings?", vbYesNo + vbQuestion)
Else
' Currently not user-defined.
intResponse = MsgBox("The report does not have a custom page size. " & _
"Do you want to define one?", vbYesNo + vbQuestion)
End If
If intResponse = vbYes Then
' User wants to change settings. Initialize fields.
DM.lngFields = DM.lngFields Or DM.intPaperSize Or _
DM.intPaperLength Or DM.intPaperWidth
' Set custom page.
DM.intPaperSize = 256
' Prompt for length and width.
DM.intPaperLength = InputBox("Please enter page length in inches.") * 254
DM.intPaperWidth = InputBox("Please enter page width in inches.") * 254
' Update property.
LSet DevString = DM
Mid(strDevModeExtra, 1, 94) = DevString.RGB
rpt.PrtDevMode = strDevModeExtra
End If
End If
Set rpt = Nothing
End Sub

Šiame pavyzdyje rodoma, kaip pakeisti ataskaitos padėtį. Šis pavyzdys, atsižvelgiant į esamą ataskaitos padėtį, pakeis ją iš stačios į gulsčią arba iš gulsčios į stačią.

Public Sub SwitchOrient(ByVal strName As String)
Const DM_PORTRAIT = 1
Const DM_LANDSCAPE = 2
Dim DevString As str_DEVMODE
Dim DM As type_DEVMODE
Dim strDevModeExtra As String
Dim rpt As Report
' Opens report in Design view.
DoCmd.OpenReport strName, acDesign
Set rpt = Reports(strName)
If Not IsNull(rpt.PrtDevMode) Then
strDevModeExtra = rpt.PrtDevMode
DevString.RGB = strDevModeExtra
LSet DM = DevString
DM.lngFields = DM.lngFields Or DM.intOrientation
' Initialize fields.
If DM.intOrientation = DM_PORTRAIT Then
DM.intOrientation = DM_LANDSCAPE
Else
DM.intOrientation = DM_PORTRAIT
End If
' Update property.
LSet DevString = DM
Mid(strDevModeExtra, 1, 94) = DevString.RGB
rpt.PrtDevMode = strDevModeExtra
End If
Set rpt = Nothing
End Sub

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×