Valdyti perkėlimo paketus „Office 365“

Galima naudoti perkėlimo ataskaitų sritį „Office 365“ „Exchange“administravimo centre (EAC), kad būtų galima valdyti pašto dėžutės perkėlimą į „Office 365“ naudojant į visiškąjį arba dalinį „Exchange“ perkėlimą. Taip pat galima naudoti perkėlimo ataskaitų sritį siekiant perkelti vartotojų pašto dėžutes iš vietinio IMAP serverio į esamas „Office 365“ pašto dėžutes. Perkėlimo ataskaitų srityje rodoma statistika apie bendrąjį perkėlimą ir apie konkrečius perkėlimo paketus. Perkėlimo paketus galima kurti, pradėti, stabdyti, pristabdyti ir redaguoti.

Turinys   

Perkėlimo ataskaitų sritis

Norėdami pasiekti perkėlimo ataskaitų sritį EAC, pasirinkite Gavėjai > Perkėlimas. Tolesnėje ekrano nuotraukoje nurodytos skirtingos perkėlimo ataskaitų srities, kurią galima naudoti, kad gautumėte perkėlimo informacijos ir tvarkytumėte perkėlimo paketus, dalys.

Perkėlimo ataskaitų sritis

Bendra perkėlimo statistika

Spustelėkite Visų paketų būsena, kad būtų rodoma bendra statistika apie visus perkėlimo paketus, kurie buvo sukurti. Tolesniuose laukuose pateikta informacija apie visus perkėlimo paketus.

Laukas

Aprašas

Bendras pašto dėžučių skaičius

Bendras pašto dėžučių skaičius iš visų dabartinių perkėlimo paketų.

Sinchronizuotos pašto dėžutės

Sėkmingai perkeltų pašto dėžučių iš visų perkėlimo paketų skaičius.

Užbaigtos pašto dėžutės

Visų užbaigtų pašto dėžučių iš visų perkėlimo paketų skaičius. Užbaigimas vykdomas tik tada, kai naudojate nuotolinius perkėlimus, kad būtų perkeltos pašto dėžutės tarp vietinės „Exchange“ organizacijos ir „Office 365“ „Exchange“ hibridiniame diegime. Pašto dėžutės gali būti užbaigtos sėkmingai baigus pradinį sinchronizavimą. Daugiau informacijos apie užbaigimus naudojant nuotolinius perkėlimus žr. Complete-MigrationBatch.

Nepavykusios pašto dėžutės

Visų perkėlimo paketų, kurių perkėlimo nepavyko atlikti, pašto dėžučių skaičius.

Perkėlimo paketai

Sukurti perkėlimo paketai pateikti perkėlimo eilėje. Tolesniuose stulpeliuose pateikta informacija apie kiekvieną perkėlimo paketą.

Stulpelis

Aprašas

Pavadinimas

Perkėlimo paketo, kuris buvo apibrėžtas sukuriant, pavadinimas.

Būsena

Perkėlimo paketo būsena. Toliau pateikiamas sąrašas skirtingų perkėlimo paketų būsenų kartu su veiksmais, kuriuos galima atlikti su kiekvienos šių būsenų perkėlimo paketais:

 • Sustabdyta:    Perkėlimo paketas sukurtas, tačiau jis dar nepradėtas. Šios būsenos paketą galima pradėti, redaguoti arba panaikinti.

 • Sinchronizuojama:    Perkėlimo paketas pradėtas ir aktyviai perkeliamos pašto dėžutės, esančios perkėlimo pakete. Perkėlimo paketui esant šios būsenos, galima jį sustabdyti.

 • Stabdoma:   nedelsiant paleidus cmdlet Stop-MigrationBatch.

 • Sustabdyta:    Perkėlimo paketas sustabdytas ir nebeperkeliamos jokios paketo pašto dėžutės. Perkėlimo paketui esant šios būsenos, galima jį paleisti iš naujo.

 • Pradedama:   nedelsiant paleidus cmdlet Start-MigrationBatch.

 • Baigiama:   nedelsiant paleidus cmdlet Complete-MigrationBatch.

 • Šalinama:   nedelsiant paleidus cmdlet Remove-MigrationBatch.

 • Sinchronizuota:    Perkėlimo paketas baigtas ir pašto dėžutės nebėra aktyviai perkeliamos. Šios būsenos perkėlimo pakete gali būti klaidų, jeigu pašto dėžutės nebuvo perkeltos. Visiškam „Exchange“ perkėlimui ir IMAP perkėlimui su šia būsena, vietinės pašto dėžutės ir atitinkamos „Office 365“ pašto dėžutės sinchronizuojamos kas 24 val. atliekant nuoseklų sinchronizavimą.

 • Baigta:   perkėlimo paketas baigtas.

 • Sinchronizuota su klaidomis:    Perkėlimo paketas baigtas, tačiau nepavyko perkelti kai kurių pašto dėžučių. Pašto dėžutės, kurios buvo sėkmingai perkeltos perkėlimo paketuose su klaidomis vis tiek sinchronizuojamos kas 24 val. atliekant nuoseklų sinchronizavimą.

Bendras skaičius

Nurodo perkėlimo pakete esančių pašto dėžučių skaičių.

Sinchronizuota

Nurodo sėkmingai perkeltų pašto dėžučių skaičių.

Užbaigta

Visų užbaigtų pašto dėžučių iš visų perkėlimo paketų skaičius. Užbaigimas atliekamas tik perkėlimo paketams, skirtiems perkelti nuotoliniu būdu „Exchange“ hibridiniame diegime. Daugiau informacijos apie užbaigimus žr. Complete-MigrationBatch.

Nepavyko

Perkėlimo paketo, kuriam perkėlimo nepavyko atlikti, pašto dėžučių skaičius. Galima rodyti informaciją apie konkrečias pašto dėžutes, kuriose yra perkėlimo klaidų. Daugiau informacijos žr. Perkėlimo vartotojų būsenos ataskaita.

Svarbu : Perkėlimo paketai, kurių būsena Sinchronizuota   , kurie neturi administratoriaus inicijuotų veiklų (pvz., joks administratorius nesustabdė ir nepradėjo iš naujo perkėlimo paketo ar neredagavo perkėlimo paketo) per pastarąsias 90 dienų, bus sustabdyti, tada panaikinti po 30 dienų, jeigu administratorius nesiims jokių veiksmų.

Perkėlimo ataskaitų srityje yra komandų, kurias naudodami galite tvarkyti perkėlimo paketus, rinkinys. Sukūrus perkėlimo paketą galima jį pasirinkti, tada spustelėti vieną iš tolesnių komandų. Jei perkėlimo paketas yra būsenos, kurios komanda nepalaiko, komanda bus neryški arba nerodoma, nes ji nepasiekiama.

Komanda

Aprašas

Naujas Įtraukimo piktograma

Sukurkite naują perkėlimo paketą. Šią komandą naudokite norėdami perkelti vietines pašto dėžutes į „Office 365“ (dar vadinama vidiniu perkėlimu) arba perkelti „Office 365“ pašto dėžutes atgal į vietinę „Exchange“ organizaciją hibridinėje diegtyje.

Redaguoti  Redagavimo piktograma

Redaguokite esamą perkėlimo paketą. Atliekant dalinius „Exchange“ perkėlimus ir IMAP perkėlimus galima pateikti skirtingą CSV failą. Taip pat galima keisti perkėlimo galinį punktą, naudojamą perkėlimo paketui. Galima redaguoti tik perkėlimo paketą, kurio būsena Sukurtas   .

Pradėti Pradžios piktograma

Pradėkite sukurtą perkėlimo paketą. Pradėjus perkėlimo paketą, jo būsena pakeičiama į Sinchronizuojama   .

Tęsti  Pradžios piktograma

Tęsti perkėlimo paketo vykdymą, kuris bus pristabdytas ir kurio būsena yra Sustabdytas   . Jei yra perkėlimo paketo klaidų, galima paleisti jį iš naujo naudojant šią komandą, ir „Office 365“ bandys perkelti pašto dėžutes, kurių perkelti nepavyko.

Pristabdyti Sustabdymo piktograma

Stabdyti šiuo metu vykdomą perkėlimo paketą arba tą, kuris buvo pradėtas, tačiau kurio būsena yraEilėje   . Taip pat galima stabdyti visiško „Exchange“ perkėlimo paketą ar IMAP perkėlimo paketą, kuris baigė inicijavimo sinchronizavimo etapą, ir kurio būsena yra Sinchronizuota. Taip sustabdysite nuoseklų sinchronizavimą. Galima atnaujinti nuoseklų sinchronizavimą pasirenkant perkėlimo paketą ir spustelint Tęsti.

Naikinti Naikinimo piktograma

Panaikinkite perkėlimo paketą, kai įsitikinsite, kad sėkmingai perkeltos visos perkėlimo paketo pašto dėžutės. Taip pat patikrinkite, ar paštas tiesiogiai nukreipiamas į debesies pašto dėžutes, kai sukonfigūruosite MX įrašą, kad jis nurodytų „Office 365“. Panaikinus perkėlimo paketą, „Office 365“ išvalo visus įrašus, susijusius su perkėlimo paketu ir pašalina jį iš sąrašo.

Daugiau Piktograma Daugiau parinkčių

Spustelėkite šią komandą, tada spustelėkite Perkėlimo galiniai punktai, kad būtų sukurti nauji perkėlimo galiniai punktai arba galėtumėte peržiūrėti ir redaguoti esamus perkėlimo galinius punktus.

Atnaujinti Atnaujinimo piktograma

Atnaujinkite perkėlimo ataskaitų sritį, kad būtų atnaujinta informacija, rodoma bendrojoje perkėlimo statistikoje, perkėlimo paketų sąraše ir pasirinkto perkėlimo paketo statistikoje.

Perkėlimo paketo statistika

Perkėlimo ataskaitų srities informacijos dalyje rodoma tolesnė informacija apie pasirinktą perkėlimo paketą.

Laukas

Aprašas

Tipas

Nurodomas pasirinkto perkėlimo paketo perkėlimo tipas. Šio lauko reikšmė taip pat nurodo perkėlimo galinio punkto, susieto su perkėlimo paketu, tipą.

 • „Exchange Outlook Anywhere“:    Perkėlimo paketas yra visiškasis„Exchange“ perkėlimas arba dalinis „Exchange“ perkėlimas.

 • IMAP:    Perkėlimo paketas yra IMAP perkėlimas.

 • Nuotolinis perkėlimas:    Perkėlimo paketas yra vidinis arba išorinis nuotolinis perkėlimas „Exchange“ hibridinėje diegtyje.

Kryptis

Nurodoma, ar pašto dėžutės perkeliamos į „Office 365“, ar į vietinės organizacijos „Exchange“.

 • Vidinis perkėlimas    Nurodoma, kad pašto dėžutės perkeliamos į „Office 365“. Vidinio perkėlimo tipai yra daliniai perkėlimai, visiškieji perkėlimai, IMAP perkėlimai ir vidiniai nuotoliniai perkėlimai.

 • Išorinis perkėlimas    Nurodoma, kad „Office 365“ pašto dėžutės perkeliamos į vietinės organizacijos „Exchange“. Išorinio perkėlimo nuotoliniai perkėlimai yra vienintelis išorinio perkėlimo tipas.

Būsena

Pasirinkto perkėlimo paketo dabartinė būsena.

 • Sustabdyta

 • Sinchronizuojama

 • Sustabdyta

 • Sinchronizuota

 • Sinchronizuota su klaidomis

Žr. ankstesnį kiekvienos iš šių būsenų aprašą.

Reikalaujamas

Pašto dėžučių, kurios bus perkeliamos perkėlimo pakete, skaičius. Šis skaičius atitinka eilučių perkėlimo CSV faile IMAP, dalinį, skaičių ar nuotolinė perkelti perkėlimų arba visiškąjį vietinių pašto dėžučių skaičius.

Sinchronizuotos pašto dėžutės

Perkėlimo paketo visų pašto dėžučių, su kuriomis buvo sėkmingai baigtas pradinis sinchronizavimas, skaičius. Šis laukas atnaujinamas perkėlimo metu.

Užbaigta

Perkėlimo paketo visų pašto dėžučių, kurios buvo sėkmingai užbaigtos, skaičius. Užbaigimas įvyksta tik atliekant vidinius ir išorinius nuotolinius perkėlimus.

Nepavykusios pašto dėžutės

Pašto dėžučių, kurioms nepavyko atlikti pradinio sinchronizavimo, skaičius.

Informacijos peržiūra

Spustelėkite Informacijos peržiūra, kad peržiūrėtumėte kiekvienos perkėlimo paketo pašto dėžutės būsenos informaciją. Daugiau informacijos žr. Perkėlimo vartotojų būsenos ataskaita.

Sukūrė

„Office 365“ administratoriaus, kuris sukūrė perkėlimo paketą, el. pašto adresas.

Kurti laiką

Data ir laikas, kada buvo sukurtas perkėlimo paketas.

Pradžios laikas

Data ir laikas, kada buvo pradėtas perkėlimo paketas.

Pradinio sinchronizavimo laikas

Data ir laikas, kada buvo baigtas perkėlimo paketo pradinis sinchronizavimas.

Pradinio sinchronizavimo trukmė

Laikas, kurio prireikė baigti perkėlimo paketo visų pašto dėžučių pradinį sinchronizavimą.

Paskutinio sinchronizavimo laikas

Paskutinis kartas, kada perkėlimo paketas buvo paleistas iš naujo, arba paskutinis kartas, kada buvo atliktas perkėlimo paketo nuoseklus sinchronizavimas. Kaip nurodyta anksčiau, nuoseklus sinchronizavimas vykdomas kas 24 val. atliekant IMAP perkėlimus ir visiškus „Exchange“ perkėlimus.

Susietas galinis punktas

Perkėlimo galinio punkto, kurį naudoja perkėlimo paketas, pavadinimas. Galima spustelėti Informacijos peržiūra ir peržiūrėti perkėlimo galinio punkto parametrus. Taip pat galima redaguoti parametrus, jei šiuo metu neveikia nė vienas iš perkėlimo paketų, naudojančių galinį punktą.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×