Komentarų įterpimas, skaitymas ir naikinimas „Word“, naudojant ekrano skaitytuvą

Komentarų įterpimas, skaitymas ir naikinimas „Word“, naudojant ekrano skaitytuvą

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Naudokite „Word 2016“ su klaviatūra ir Diktoriumi – įtaisytuoju „Windows“ ekrano skaitytuvu, kad įtrauktumėte komentarų į „Word 2016“ dokumentą. Komentaruose galite pasiūlyti dokumentų pakeitimų arba pažymėti problemas tolesniam taisymui. Perskaitę galite lengvai panaikinti komentarus arba į juos atsakyti.

Pastabos : 

Šioje temoje

Komentaro įtraukimas

Galite įtraukti komentarą į „Word 2016“ dokumentą, pvz., tikrindami kito žmogaus darbą, norėdami parašyti pastabą savo darbe arba sekti problemas tolesniam taisymui.

 1. Norėdami toliau nepertraukiamai skaityti dokumentą nuo dabartinės vietos, paspauskite „Caps Lock“ + M.

 2. Norėdami sustabdyti Diktorių vietoje, kur norite įtraukti komentarą, paspauskite „Ctrl“.

  Patarimas : Jei norite pagrindiniame tekste pasirinkti daugiau žodžių, kurie turi būti paryškinti kaip komentuojamas tekstas, paspauskite „Ctrl“ + „Shift“ + rodyklės dešinėn klavišą. Išgirsite pasirinktus žodžius.

 3. Norėdami įtraukti naują komentarą, paspauskite „Ctrl“ + „Alt“ + M. Išgirsite: „<User name>, comment, editing“ („<Vartotojo vardas>, komentaras, redaguojamas“). Naudodami JAWS išgirsite: „Inserting comment <comment number> by <user name>“ („Įterpiamas <komentaro numeris> komentaras, kurį rašo <vartotojo vardas>“).

 4. Įveskite komentarą. Norėdami išeiti iš komentarų srities ir grįžti į paskutinę žiūrėtą pagrindinio teksto vietą, paspauskite „Caps Lock“ + „Shift“ + „Insert“ arba „Esc“.

Dokumento komentarų peržiūra

Komentarų įterpimo vietos žymimos pagrindiniame dokumento tekste pasirinkus režimą Visi keitimai.

 1. Norėdami pasirinkti režimą Visi keitimai, paspauskite „Alt“ + R, TD. Išgirsite: „< šiuo metu pasirinktų keitimų pavadinimas>“. Naudodami JAWS išgirsite: „Lower ribbon, tracking group box, <the name of the markup currently selected>“ („Apatinė juostelė, sekimo grupės laukas, <šiuo metu pasirinktų keitimų pavadinimas>“). Bus atidarytas sąrašas su keturiomis parinktimis.

 2. Sąraše spauskite rodyklių klavišus, kol išgirsite: „All Markup“ („Visi keitimai“). Tada paspauskite klavišą „Enter“. Įvesties vieta bus vėl perkelta į pagrindinį tekstą.

Perėjimas į komentarus ir jų naršymas

Diktorius paskelbia komentarus skaitydamas pagrindinį tekstą. Komentaro tekstas ir išsami informacija rodomi komentaro lauke dokumento paraštėje. Skaitydamas pagrindinį tekstą, JAWS perskaito komentaro tekstą ir paskelbia, kas parašė komentarą. Išgirsite: „Comment, <comment text>, by <commentator>“ („Komentaras, <komentaro tekstas>, parašė <komentatorius>“).

Perėjimas į komentarus ir grįžimas į pagrindinį tekstą

 1. Įsitikinkite, kad pažymėjote parinktį Visi keitimai, kaip nurodyta ankstesnėje skiltyje Dokumento komentarų peržiūra.

 2. Norėdami pradėti nepertraukiamą skaitymą, paspauskite „Caps Lock“ + M. Nurodykite ekrano skaitytuvui skaityti pagrindinį tekstą, kol išgirsite komentarą.

 3. Norėdami pereiti į komentarus, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų atsižvelgdami į naudojamą ekrano skaitytuvą.

  • Jei naudojate Diktorių, paspauskite „Caps Lock“ + „Insert“. Įvesties vieta perkeliama į komentarus paraštėje. Norėdami grįžti į paskutinę redaguotą dokumento vietą, paspauskite „Esc“ arba „Caps Lock“ + „Shift“ + „Insert“.

  • Jei naudojate JAWS, paspauskite „Shift“ + „Ctrl“ + apostrofą (‘). Išgirsite: „Please wait, processing <number of comments> items, reviewer’s comments dialog“ („Palaukite, apdorojami elementai (<komentarų skaičius), tikrintojo komentarų dialogo langas“). Dialogo lange Tikrintojo komentarai paspauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kad išgirstumėte komentarus ir informaciją, kas ir kada parašė komentarą. Baigę paspauskite „Tab“, kol išgirsite: „OK button“ (Mygtukas „Gerai“). Tada paspauskite klavišą „Enter“. Išgirsite komentarą ir įvesties vieta bus grąžinta į pagrindinį tekstą.

Komentarų naršymas

 1. Norėdami naršyti visus dokumento komentarus, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami naršyti visus komentarus, paspauskite „Alt“ + R, N. Įvesties vieta perkeliama į kitą komentarą. Norėdami pereiti prie ankstesnio komentaro, paspauskite „Alt“ + R, V. Kartokite reikiamą veiksmą, kol pereisite per visus komentarus arba surasite ieškomą komentarą.

  • Norėdami naršyti visus susektus keitimus ir komentarus, paspauskite „Alt“ + R, H. Įvesties vieta perkeliama į kitą keitimą. Norėdami pereiti prie ankstesnio keitimo, paspauskite „Alt“ + R, F. Kartokite reikiamą veiksmą, kol pereisite per visus keitimus ir komentarus arba surasite ieškomą keitimą ar komentarą.

 2. Norėdami išgirsti komentarą ir informaciją, kas ir kada jį parašė, naudokite ekrano skaitytuvo elementų naršymo komandas. Diktoriaus komandos aprašytos straipsnyje Diktoriaus klaviatūros komandos ir lietimų gestai. JAWS komandos nurodytos straipsnyje JAWS klavišai.

Komentarų naikinimas

Galite naikinti komentarus po vieną arba visus dokumento komentarus iš karto.

Vieno komentaro panaikinimas arba atsakymas į jį

 1. Eikite į komentarą, kurį norite panaikinti arba į kurį norite atsakyti, kaip nurodyta dalyje Perėjimas į komentarus ir jų naršymas.

 2. Paspauskite „Shift“ + F10. Atidaromas kontekstinis meniu.

 3. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami panaikinti komentarą, kontekstiniame meniu paspauskite rodyklių klavišus, kol išgirsite: „Delete Comment“ („Naikinti komentarą“), tada paspauskite klavišą „Enter“. Panaikinamas dabartinis komentaras. Tada galite pereiti į kitą komentarą dokumente.

  • Norėdami atsakyti į komentarą, spauskite rodyklių klavišus, kol išgirsite: „Reply to Comment“ („Atsakyti į komentarą“). Įrašykite savo atsakymą ir pereikite prie kito komentaro.

  Patarimas : Taip pat galite atsakyti į komentarą paspausdami „Ctrl“ + „Alt“ + M, kai esate pasirinkę komentarą.

Visų komentarų naikinimas

 1. Paspauskite „Alt“ + R, D, O.

Komentarų sprendimas

Norėdami išspręsti komentarą, pažymėkite komentarą kaip atliktą. Išspręstas komentaras paraštėje rodomas pilka spalva ir nebegalima pridėti atsakymų. Galite panaikinti arba vėl atidaryti išspręstą komentarą. Išsprendus komentarą, jis nepanaikinamas.

 1. Eikite į komentarą, kurį norite išspręsti, kaip nurodyta dalyje Perėjimas į komentarus ir jų naršymas.

 2. Paspauskite „Shift“ + F10. Atidaromas kontekstinis meniu.

 3. Spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite: „Resolve Comment“ („Išspręsti komentarą“), tada paspauskite „Enter“. Dabartinis komentaras rodomas pilka spalva.

 4. Norėdami iš naujo atidaryti išspręstą komentarą, pereikite į komentarą ir paspauskite „Shift“ + F10. Kontekstiniame meniu paspauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite: „Reopen comment“ („Iš naujo atidaryti komentarą“). Vėl galite redaguoti komentarą.

Taip pat žr.

Teksto įterpimas ir keitimas programoje „Word“ naudojant ekrano skaitytuvą

„Microsoft Word“, skirtos „Windows“, spartieji klavišai

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „Word“

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti „Word“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudodami „Word Mobile“ su Diktoriumi – įtaisytuoju „Windows“ ekrano skaitytuvu, galite įtraukti komentarų į „Word Mobile“ dokumentą. Komentaruose galite pasiūlyti dokumentų pakeitimų arba pažymėti problemas tolesniam taisymui. Perskaitę galite lengvai panaikinti komentarus arba į juos atsakyti.

Pastabos : 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima greičiau gauti naujas funkcijas, peržiūrėkite Kada gausiu naujausias funkcijas „Office 2016“, skirtame „Office 365“?.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą „Windows“ ekrano skaitytuvą, Diktorių. Norėdami sužinoti daugiau apie Diktoriaus naudojimą, eikite į Diktoriaus naudojimo pradžia.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate šią programą „Windows“ telefone. Asmeniniame kompiuteryje gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

Šioje temoje

Perėjimas į Peržiūros skirtuką

Šioje temoje aprašytas komentarų funkcijas galite rasti Peržiūros skirtuke.

 1. „Word Mobile“ dokumente braukite ekranu aukštyn ar žemyn vienu pirštu, kol išgirsite: „Items“ („Elementai“).

 2. Braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „More Options button, collapsed, double-tap to expand“ (Mygtukas Daugiau parinkčių, sutrauktas, dukart bakstelėkite, kad išplėstumėte). Dukart bakstelėkite ekraną. Bus išplėstas meniu Daugiau parinkčių.

 3. Braukite kairėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Home, button collapsed. Double-tap to expand“ („Pagrindinis mygtukas, sutrauktas. Dukart bakstelėkite, kad išplėstumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Home, <number of available tabs and the place of the current tab on the menu list>, selected“ („Pagrindinis, <galimų skirtukų skaičius ir dabartinio skirtuko vieta meniu sąraše>, pažymėtas“). Pagrindinis meniu bus išplėstas.

 4. Braukite meniu dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Review, <number of available tabs and the place of the current tab on the menu list>, double-tab to select“ („Peržiūra, <galimų skirtukų skaičius ir dabartinio skirtuko vieta meniu sąraše>, dukart bakstelėkite, kad pasirinktumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Word window“ („Word“ langas“). Dabar galite naudoti Peržiūros skirtuko parinktis.

Komentaro įtraukimas

Galite įtraukti komentarą į „Word Mobile“ dokumentą, pvz., tikrindami kito žmogaus darbą, norėdami parašyti pastabą savo darbe arba sekti problemas tolesniam taisymui.

 1. Norėdami, kad dokumentas būtų nepertraukiamai skaitomas nuo dabartinės vietos, braukite žemyn trimis pirštais.

 2. Norėdami sustabdyti Diktorių vietoje, kur norite įtraukti komentarą, bakstelėkite ekraną.

 3. Taip pat galite pereiti prie Peržiūros skirtuko, kaip aprašyta skyriuje Perėjimas į Peržiūros skirtuką.

 4. Peržiūros skirtuke bakstelėkite ekraną, tada braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „New comment button, double-tap to activate“ („Mygtukas Naujas komentaras, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Comment pop out, editing“ („Redaguojamas Komentaro iškylantysis langas“). Iškyla ekraninė klaviatūra.

 5. Įveskite savo komentarą ir, norėdami išeiti iš komentaro iškylančiojo lango, braukite į kairę arba dešinę, kol išgirsite: „Close button, double-tap to activate“ („Mygtukas Uždaryti, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną. Įvesties vieta grąžinama į pagrindinę turinio sritį. Išgirsite: („<Document name>.docx editing“) („Redaguojamas < dokumento pavadinimas>.docx“).

Perėjimas į komentarus

Prie komentaro galite pereiti iš pagrindinio teksto, kol Diktorius skaito dokumentą, arba naudodami Peržiūros juostelės mygtukus Kitas ir Ankstesnis, kad pereitumėte nuo vieno komentaro prie kito.

Perėjimas prie komentaro iš pagrindinio teksto

Diktorius paskelbia įterptus komentarus kartu su pagrindiniu tekstu. Nepertraukiamo skaitymo režimu išgirdę komentaro orientyrą, galite sustabdyti skaitymą ir pereiti į komentarą.

 1. Norėdami, kad dokumentas būtų nepertraukiamai skaitomas nuo dabartinės vietos, braukite žemyn trimis pirštais. Kai Diktorius aptiks komentarą, išgirsite: „Comment, <comment insertion point in the text>. End comment“ („Komentaras, <komentaro įterpimo vieta tekste>. Baigti komentarą“).

 2. Norėdami sustabdyti nepertraukiamą skaitymą aptikus komentarą, bakstelėkite kartą dviem pirštais.

 3. Norėdami naršyti komentaro tekstą, braukite kairėn arba dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Comment hints, contains <number of comments> items, double-tap to activate“ („Komentaro užuominos, yra tiek elementų: <komentarų skaičius>, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Tada dukart bakstelėkite. Atidaromas komentarų tarpelis.

 4. Braukite aukštyn ar žemyn vienu pirštu, kol išgirsite: „Landmarks and containers“ („Orientyrai ir konteineriai“), tada vieną kartą bakstelėkite vienu pirštu, kad pasirinktumėte. Tada braukite kairėn arba dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: “Comments gutter. Contains <number of comments> items“ („Komentarų tarpelis. Yra tiek elementų: <komentarų skaičius>“). Bakstelėkite kartą vienu pirštu, kad pasirinktumėte.

 5. Braukite aukštyn arba žemyn, kol išgirsite: „Items“ („Elementai“). Bakstelėkite kartą vienu pirštu, kad pasirinktumėte. Braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Comment group, comment of <number of comments>“ („Komentarų grupė, <komentaro numeris> komentaras“). Tada bakstelėkite vieną kartą, kad pasirinktumėte.

 6. Braukite dešinėn, kad Diktorius perskaitytų komentaro lauko turinį.

 7. Braukite kairėn, kol išgirsite: „Next button, double-tap to activate“ („Mygtukas Kitas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Dukart bakstelėkite, kad pereitumėte prie kito komentaro.

Perėjimas prie komentaro naudojant Peržiūros juostelę

 1. Peržiūros skirtuke braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Comments group“ („Komentarų grupė“). Braukite komentarų grupėje, kol išgirsite: „Next button, double-tap to activate“ („Mygtukas Kitas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Tada dukart bakstelėkite elementą vienu pirštu.

 2. Braukite aukštyn arba žemyn vienu pirštu, kol išgirsite: „Landmarks and containers“ („Orientyrai ir konteineriai“). Bakstelėkite kartą vienu pirštu, kad pasirinktumėte.

 3. Braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Comment gutter, contains <number of items> items“ („Komentaro tarpelis, yra elementų: <elementų skaičius>“). Įvesties vieta perkeliama į komentaro teksto lauką. Rodomas komentaro meniu.

 4. Braukite aukštyn arba žemyn, kol išgirsite: „Items“ („Elementai“). Bakstelėkite kartą vienu pirštu, kad pasirinktumėte. Braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Comment group, comment of <number of comments>“ („Komentarų grupė, <komentaro numeris> komentaras“). Tada bakstelėkite vieną kartą, kad pasirinktumėte komentarą.

 5. Braukite dešinėn, kad Diktorius perskaitytų komentaro lauko turinį.

 6. Braukite kairėn, kol išgirsite: „Next button, double-tap to activate“ („Mygtukas Kitas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną, kad pereitumėte prie kito komentaro.

Atsakymas į komentarą

Taip pat galima atsakyti į kito asmens paliktą komentarą, kad visi galėtų stebėti visą pokalbį.

 1. Eikite į komentarą, į kurį norite atsakyti, kaip nurodyta dalyje Perėjimas į komentarus.

 2. Braukite kairėn vienu pirštu, kol išgirsite: „New comment button, double-tap to activate“ („Mygtukas Naujas komentaras, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „<User name>, comment, editing“ („<Vartotojo vardas>, komentaras, redaguojamas“). Iškyla ekraninė klaviatūra.

 3. Įveskite savo komentarą ir, norėdami išeiti iš komentaro, braukite į kairę arba dešinę, kol išgirsite: „Close button, double-tap to activate“ („Mygtukas Uždaryti, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną. Įvesties vieta grąžinama į pagrindinę turinio sritį. Išgirsite: („<Document name>.docx editing“) („Redaguojamas < dokumento pavadinimas>.docx“).

Komentarų naikinimas

Galite naikinti komentarus po vieną arba iš karto visus dokumento komentarus.

Vieno komentaro naikinimas

 1. Eikite į komentarą, kurį norite panaikinti, kaip nurodyta dalyje Perėjimas į komentarus.

 2. Braukite kairėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Delete button, double-tap to activate“ („Mygtukas Naikinti, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Tada dukart bakstelėkite ekraną. Dabartinis komentaras panaikinamas ir įvesties vieta perkeliama į kitą komentarą dokumente.

Visų komentarų naikinimas

 1. Peržiūros skirtuke braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: “Delete. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand“ („Naikinti. Sutrauktas padalytas mygtukas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte, triskart bakstelėkite, kad išplėstumėte“). Triskart bakstelėkite ekraną. Braukite žemyn vienu pirštu, kol išgirsite: „Items“ („Elementai“). Tada bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Delete button, double-tap to activate“ („Mygtukas Naikinti, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“).

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Delete All Comments in Document button, double-tap to activate“ („Mygtukas Naikinti visus komentarus dokumente, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną.

Taip pat žr.

Teksto įterpimas ir keitimas programoje „Word“ naudojant ekrano skaitytuvą

„Word 2016“ dokumento rašybos tikrinimas, naudojant ekrano skaitytuvą

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „Word“

Sužinokite, kaip naršyti „Word“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×