Katalogo atributų ruošimas sinchronizuoti su „Office 365“, naudojant „IdFix“ įrankį

Šioje temoje pateikiama išsamesnė informacija apie naudojimąsi įrankiu, dažniausiai pasitaikančias klaidas, siūlomus taisymo būdus ir patarimus, ką daryti susidūrus su labai dideliu klaidų kiekiu.

Katalogo klaidų taisymas naudojant „IdFix“ GUI

Paleiskite „Office 365 IdFix“ įrankį, kad rastumėte katalogo problemas ir pašalintumėte GUI klaidas kaip nurodyta šioje temoje. Jei įrankis pateikia tuščią lentelę, klaidų nerasta. Jei kataloge yra daug problemų, įrankio pateiktas klaidų sąrašas gali būti sunkiai aprėpiamas. Patariama pirmiausia pašalinti vieno tipo klaidas, tada imtis kito tipo.

 1. Prieš imdamiesi ką nors keisti, peržvelkite „IdFix“ rekomendacijas.

  Peržiūrėkite „IdFix“ pateiktą klaidų sąrašą. Klaidas galima rikiuoti pagal klaidos tipą, klaidų tipo stulpelio viršuje spustelėjus ERROR. Jei su vienu atributu susieta daugiau nei viena klaida, klaidos sujungiamos į vieną eilutę. Jei įmanoma, „IdFix“ pateikia rekomendacijas, kaip šalinti klaidą, stulpelyje UPDATE. Taisymo būdas siūlomas patikrinus kitus su objektu susijusius atributus. Nors jie paprastai geresni nei kataloge esantis turinys, sprendimą turite priimti patys.

  Jei „IdFix“ siūlo, kaip pašalinti dubliavimosi klaidą, sprendimo būdas pažymimas viena iš trijų vėliavėlių stulpelio UPDATE reikšmės pradžioje, pvz., [E]john.doe@contoso.com. Jei sutinkate su pasiūlymu, pritaikius pakeitimą vėliavėlė nebus įterpiama į katalogą. Bus taikoma tik po pasiūlymo vėliavėlės einanti reikšmė reikšmę, pvz., john.doe@contoso.com. Norėdami priimti pasiūlymą, pažymėkite atitinkantį veiksmą stulpelyje ACTION. Vėliavėlės nurodo šiuos veiksmus:

  • [C]     Siūlomas veiksmas COMPLETE. Reikšmės redaguoti nereikia.

  • [E]     Siūlomas veiksmas EDIT. Reikšmę reikia pakeisti, kad nebūtų konflikto su kita katalogo reikšme.

  • [R]     Siūlomas veiksmas REMOVE. Reikšmė yra objekto be įgalinto pašto tarpinis SMTP ir gali būti saugiai pašalinta.

 2. Perskaitę ir supratę klaidas pakeiskite įrašą stulpelyje UPDATE ir stulpelyje ACTIONS pasirinkite, kaip norite „IdFix“ atlikti pakeitimus. Pavyzdžiui, du vartotojai gali turėti proxyAddress, nurodytą kaip dublikatą. Tik vienas vartotojas gali naudoti proxyAddress paštui pristatyti. Norėdami išspręsti šią problemą, tinkamą reikšmę turinčiam vartotojui pažymėkite stulpelio ACTIONI veiksmą COMPLETE, o kitam vartotojui – stulpelio ACTION veiksmą REMOVE. Taip pašalinsite atributą proxyAddress iš vartotojo, kuriam šis proxyAddress nepriklauso, ir neatliksite jokių pakeitimų vartotojui, kuriam šis proxyAddress yra tinkamas.

 3. Tolesnėje lentelėje aprašomos klaidos, kurias aptinka „IdFix“, pateikiami dažniausiai įrankio siūlomi klaidų sprendimai ir kai kuriais atvejais pateikiami pavyzdžiai, kaip jas spręsti.

  Dažniausiai „IdFix“ aptinkamos klaidos ir jų sprendimo būdai

  KLAIDA

  Klaidos tipo aprašas

  Siūlomas sprendimas

  Pavyzdys

  character

  Neleistini simboliai. Reikšmę sudaro netinkami simboliai.

  Stulpelyje UPDATE siūlomame klaidos sprendime pateikiama reikšmė be netinkamo simbolio.

  Tinkamo pašto adreso pabaigoje einantis tarpo ženklas yra neleistinas simbolis, pvz.:

  "user@contoso.com "

  Tinkamo pašto adreso pradžioje einantis tarpo ženklas yra neleistinas simbolis, pvz.:

  " user@contoso.com"

  Simbolis ú yra neleistinas.

  duplicate

  Besidubliuojantis įrašas. Užklausos aprėptyje reikšmė turi dublikatą. Visos pasikartojančios reikšmės bus rodomos kaip klaidos.

  Pakeiskite arba pašalinkite reikšmes, kad pašalintumėte dublikatus. Įrankis nesiūlo, kaip spręsti dublikatų keliamas problemas. Jūs patys turite pasirinkti, kuri iš dviejų ar dagiau reikšmių yra tinkama ir pašalinti pasikartojantį įrašą arba įrašus.

  format

  Formatavimo klaida. Reikšmė pažeidžia atributų naudojimo formato reikalavimus.

  Siūloma Update reikšmė bus be netinkamų simbolių. Jeigu netinkamų simbolių nėra, Update ir Value reikšmės bus vienodos. Jums reikia nuspręsti, ko iš tikrųjų norite stulpelyje Update. Įrankis nesiūlo, kaip spręsti visas formatavimo keliamas problemas.

  Pavyzdžiui, SMTP adresai turi atitikti RFC 2822, o mailNickName negali prasidėti arba baigtis tašku. Daugiau informacijos apie katalogų atributų formatavimo reikalavimus žr. „Katalogo objekto ir atributo parengimas“ dalyje Vartotojų parengimas, naudojant katalogų sinchronizavimą su „Office 365“.

  topleveldomain

  Aukščiausio lygio domenas. Ši klaida susijusi su reikšmėmis, kurioms taikomas RFC 2822 formatavimas. Jei aukščiausio lygio domenas nenukreiptas per internetą, tai bus laikoma klaida. Pavyzdžiui, SMTP adresas, kuris baigiasi .local nėra nukreiptas per internetą ir lems šią klaidą.

  Pakeiskite reikšmę į per internetą nukreiptą domeną, pvz., .com arba .net.

  Pakeiskite myaddress@fourthcoffee.local į fourthcoffee.com arba kitą per internetą nukreiptą domeną.

  Jeigu reikia instrukcijų, žr. Kaip paruošti per internetą nenukreiptą domeną (pvz., domeną .local) katalogų sinchronizavimui.

  domainpart

  Domeno dalies klaida. Ši klaida susijusi su reikšmėmis, kurioms taikomas RFC 2822 formatavimas. Jei domeno dalies reikšmė yra netinkama ir neatitinka RFC 2822, bus sugeneruota ši klaida.

  Pakeiskite reikšmę, kad ji atitiktų RFC 2822. Pvz., įsitikinkite, kad joje nėra tarpų arba neleistinų simbolių.

  Pakeiskite myaddress@fourth coffee.com į myaddress@fourthcoffee.com.

  domainpart_localpart

  Vietinės dalies klaida. Ši klaida susijusi su reikšmėmis, kurioms taikomas RFC 2822 formatavimas. Jei vietinės dalies reikšmė yra netinkama ir neatitinka RFC 2822, bus sugeneruota ši klaida.

  Pakeiskite reikšmę, kad ji atitiktų RFC 2822. Pvz., įsitikinkite, kad joje nėra tarpų arba neleistinų simbolių.

  Pakeiskite my”work”address@fourthcoffee.com į myworkaddress@fourthcoffee.com.

  length

  Ilgio klaida. Reikšmė viršija atributo ilgio ribas. Su tuo paprastai susiduriama, kai pakeičiama katalogo schema.

  „IdFix“ siūlomame pakeitime reikšmė bus sutrumpinta iki tinkamo ilgio.

  Turėkite omenyje, kad tai gali lemti nepageidaujamą rezultatą. Prieš spustelėjant Taikyti vertėtų peržvelgti siūlomus sprendimus ir esant reikalui juos pakeisti.

  blank

  Klaida dėl tuščios arba neapibrėžtos reikšmės. Reikšmė pažeidžia sinchronizuojamų atributų neapibrėžtos reikšmės apribojimą. Reikšmę privalo turėti tik keli atributai.

  Jei įmanoma, siūlomas pakeitimas atsižvelgs į kitas atributo reikšmes, kad būtų sugeneruotas tinkamas pakaitalas.

  mailmatch

  Tai taikoma tik „Office 365 Dedicated“. Reikšmė neatitinka pašto atributo.

  Siūlomas pakeitimas bus pašto atributas su priešdėlių „SMTP:“.

 4. Norėdami ištaisyti klaidą, pasirinkite parinktį dalies ACTION išskleidžiamame sąraše.

  Toliau pateiktoje lentelėje aprašomos stulpelio ACTION operacijas, kurias galite atlikti atributams naudodami įrankį „IdFix“. Jei paliksite stulpelį ACTION tuščią, įrankis „IdFix“ neatliks jokių veiksmų konkrečios katalogo klaidos atžvilgiu.

  Operacijos, kurias galima atlikti naudojant „IdFix“

  VEIKSMAS

  Veiksmo aprašas

  Pavyzdys

  COMPLETE

  Pirminė reikšmė yra priimtina, todėl jos nereikia keisti, nepaisant to, kad ji laikoma klaida.

  Du vartotojai turi proxyAddress, kuris laikoma dublikatu. Tik vienas vartotojas gali naudoti šią reikšmę paštui pristatyti. Pažymėkite tinkamą reikšmę turintį vartotoją kaip COMPLETE.

  REMOVE

  Atributo vertė bus panaikinta iš šaltinio objekto. Kelių verčių atributo atveju, pvz., proxyAddresses, bus panaikinta tik viena rodoma reikšmė.

  Du vartotojai turi proxyAddress, kuris laikoma dublikatu. Tik vienas vartotojas gali naudoti šią reikšmę paštui pristatyti. Vartotoją, kuris turi dublikatą, pažymėkite kaip REMOVE.

  EDIT

  Stulpelyje UPDATE esanti reikšmė bus panaudota atributo reikšmei modifikuoti. Jei „IdFix“ pasiūlo tinkamą stulpelio UPDATE reikšmę, stulpelyje ACTION pasirinkite EDIT ir pereikite prie kitos klaidos. Jei pasiūlymas jums nepatinka, įveskite naują stulpelio UPDATE reikšmę ir stulpelyje ACTION pasirinkite EDIT.

  UNDO

  Ši parinktis galima tik jei atkūrėte naudodami operacijų žurnalą. Jei pasirinksite UNDO, atributo vertė bus atkurta į pradinę reikšmę.

  FAIL

  Ši reikšmė pateikiama tik jei stulpelio UPDATE reikšmė konfliktuoja su AD DS taisyklėmis. Tokiu atveju galite redaguoti stulpelio UPDATE lauko reikšmę dar kartą, jei žinote. kas lėmė triktį. Jums gali tekti išanalizuoti objekto reikšmes naudojant „ADSI Edit“. Daugiau informacijos ieškokite „ADSI Edit“ (adsiedit.msc).

 5. Pasirinkę stulpelio ACTION veiksmą klaidai arba klaidų grupei, spustelėkite Apply. Spustelėjus Apply, įrankis atlieka katalogo pakeitimus. Prieš spustelėdami Taikyti galite pataisyti keletą klaidų ir „IdFix“ jas visas pakeis vienu metu.

 6. Paleiskite „IdFix“ dar kartą, kad įsitikintumėte, jog atlikti pataisymai nepridarė naujų klaidų. Šiuos veiksmus galite kartoti tiek kartų, kiek reikia. Prieš atliekant sinchronizavimą šį procesą vertėtų atlikti keletą kartų.

„IdFix“ naudojamo taisyklių rinkinio keitimas

Pagal numatytuosius nustatymus katalogo įrašams tikrinti „IdFix“ naudoja kelių klientų taisyklių rinkinį. Šis taisyklių rinkinys tinka daugumai „Office 365“ klientų. Tačiau, jeigu esate „Office 365“ planų „Dedicated“ (Paskirtasis) arba ITAR (Tarptautinių prekybos ginklais reglamentų) klientas, galite sukonfigūruoti „IdFix“, kad būtų naudojamas planui „Dedicated“ skirtas taisyklių rinkinys. Jei nežinote, kokio tipo klientas esate, šį veiksmą galite saugiai praleisti. Norėdami nustatyti plano „Dedicated“ taisyklių rinkinį, spustelėkite krumpliaračio piktogramą meniu juostoje ir spustelėkite Dedicated.

„IdFix“ naudojamos paieškos aprėpties keitimas

Pagal numatytuosius nustatymus „IdFix“ ieško visame kataloge. Jei norite, galite sukonfigūruoti įrankį, kad šis ieškotų tik konkrečioje medžio atšakoje. Norėdami tai padaryti, meniu juostoje spustelėkite filtro piktogramą ir įveskite tinkamą medžio atšaką.

Keitimų atšaukimas naudojant „IdFix“ GUI

Kiekvieną kartą spustelėjus Apply, kad būtų pritaikyti pakeitimai, „IdFix“ įrankis sukuria atskirą failą, vadinamą operacijų žurnalu, kuriame įrašomi jūsų atlikti pakeitimai. Naudodami operacijų žurnalą galite atšaukti tik naujausio žurnalo pakeitimus, jei padarėte klaidą. Jei padarėte klaidą naujindami, galite anuliuoti naujausius pakeitimus spustelėję Undo. Spustelėjus Undo, „IdFix“ panaudoja operacijų žurnalą, kad atšauktų tik naujausio žurnalo pakeitimus. Daugiau informacijos apie operacijų žurnalo naudojimą ieškokite Nuoroda: „Office 365“ programos „IdFix“ operacijų žurnalas.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×