Duomenų skaičiavimo įvadas

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Formulių ir funkcijų sąrašuose ir bibliotekose galite naudoti norėdami apskaičiuoti duomenis įvairiais būdais. Įtraukę apskaičiuojamąjį stulpelį į sąrašą ar biblioteką, galite sukurti formulę, kuri yra duomenys iš kitų stulpelių ir atlieka funkcijas apskaičiuoti datas ir laikus, atlikti matematines lygtis, arba manipuliuoti tekstu. Pvz., užduočių sąrašą, galite naudoti stulpelio apskaičiuoti dienų jie tęsis kiekvienos užduoties pradžios data ir data stulpelių skaičių.

Pastaba: Šiame straipsnyje aprašomos pagrindinės sąvokos, susijusios su formulių ir funkcijų naudojimu. Jei norite gauti konkrečios informacijos apie tam tikrą funkciją, skaitykite tą funkciją aprašantį straipsnį.

Šiame straipsnyje

Formulių apžvalga

Funkcijos apžvalga

Stulpelių nuorodų naudojimas formulėje

Konstantų naudojimas formulėje

Skaičiavimo operatorių naudojimas formulėje

Formulių apžvalga

Formulės yra lygtys, pagal kurias su sąrašo arba bibliotekos reikšmėmis atliekami skaičiavimai. Formulė pradedama lygybės ženklu (=). Pvz., šioje formulėje padauginama 2 iš 3 ir prie gauto rezultato pridedama 5.

=5+2*3

Galite naudoti formulę apskaičiuojamajame stulpelyje ir apskaičiuoti numatytųjų reikšmių stulpelio. Formulė gali turėti funkcijas, stulpelio nuorodas, operatoriai ir konstantos, kaip parodyta toliau pateiktame pavyzdyje.

=PI()*[Result]^2

Elementas

Aprašas

Funkcija

Funkcija PI() grąžina skaičiaus pi reikšmę 3,141592654.

Nuoroda (arba stulpelio pavadinimas)

[Rezultatas] vaizduoja dabartinės eilutės rezultatų stulpelio reikšmę.

Konstanta

Tiesiai į formulę įvesti skaičiai arba tekstinės reikšmės, pvz., 2.

Operatorius

* (žvaigždutės) operatorius daugina, o ^ (įterpimo ženklo) operatorius kelia skaičių laipsniu.

Formulėje gali būti naudojamas vienas ar daugiau elementų iš ankstesnės lentelės. Toliau pateikiami keli formulių pavyzdžiai (sudėtingumo tvarka).

Paprastos formulės (pvz., =128+345)

Šiose formulėse yra konstantų ir operatorių.

Pavyzdys

Aprašas

=128+345

Sudeda 128 ir 345

=5^2

Pakelia 5 kvadratu

Formulės, kuriose yra stulpelio nuorodų (pvz., =[Pajamos] >[Išlaidos])

Šios formulės nurodo kitus to paties sąrašo arba bibliotekos stulpelius.

Pavyzdys

Aprašas

=[Pajamos]

Naudoja reikšmę, esančią stulpelyje Pajamos.

=[Pajamos]*10/100

10% reikšmės, esančios stulpelyje Pajamos.

=[Pajamos] > [Išlaidos]

Grąžina Taip, jei stulpelio Pajamos reikšmė didesnė nei stulpelio Išlaidos reikšmė.

Formulės, kurios iškviečia funkcijas (pvz., =AVERAGE(1, 2, 3, 4, 5))

Šios formulės iškviečia įtaisytąsias funkcijas.

Pavyzdys

Aprašas

=AVERAGE(1, 2, 3, 4, 5)

Grąžina reikšmių rinkinio vidurkį.

=MAX([Q1], [Q2], [Q3], [Q4])

Grąžina didžiausią reikšmių rinkinio reikšmę.

=IF([Išlaidos]>[Pajamos], "Negerai", "Gerai")

Grąžina Negerai, jei išlaidos didesnės už pajamas. Kitu atveju grąžina Gerai.

=DAY("15-Bal-2008")

Grąžina datos dienos dalį. Ši formulė grąžina skaičių 15.

Formulės su įdėtosiomis funkcijomis (pvz., =SUM(IF([A]>[B], [A]-[B], 10), [C]))

Šios formulės nurodo vieną ar daugiau funkcijų kaip funkcijų argumentus.

Pavyzdys

Aprašas

=SUM(IF([A]>[B], [A]-[B], 10), [C])

Funkcija IF grąžina skirtumą tarp stulpeliuose A ir B esančių reikšmių, šiuo atveju 10.

Funkcija SUM sudeda funkcijos IF grąžintą reikšmę ir stulpelio C reikšmę.

=DEGREES(PI())

Funkcija PI grąžina skaičių 3,141592654.

Funkcija DEGREES konvertuoja radianais nurodytą reikšmę į laipsnius. Ši formulė grąžina reikšmę 180.

=ISNUMBER(FIND("BD",[Stulpelis1]))

Funkcija FIND stulpelyje1 ieško eilutės BD ir grąžina pradinę eilutės poziciją. Ji grąžina klaidos reikšmę, jei eilutės rasti nepavyksta.

Funkcija ISNUMBER grąžina Taip, jei funkcija FIND grąžino skaitinę reikšmę. Kitu atveju ji grąžina Ne.

Puslapio viršus

Funkcijų apžvalga

Funkcijos yra iš anksto apibrėžtos formulės, kurios atlieka skaičiavimus naudodamos tam tikras reikšmes, vadinamas argumentais, pagal tam tikrą eilės tvarką ar struktūrą. Funkcijos gali būti naudojamos paprastiems arba sudėtingiems skaičiavimams atlikti. Pavyzdžiui, šiame funkcijos ROUND pavyzdyje skaičius, esantis stulpelyje Išlaidos, apvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.

=ROUND([Cost], 2)

Šis žodynėlis naudingas mokantis funkcijų ir formulių:

Struktūra    Funkcijos struktūra pradedama lygybės ženklu (=), po jo yra funkcijos pavadinimas, atidaromasis skliaustelis, kableliais atskirti funkcijos argumentai ir uždaromasis skliaustelis.

Funkcijos pavadinimas    Tai funkcijos, kurią palaiko sąrašai arba bibliotekos, pavadinimas. Kiekviena funkcija naudoja konkretų skaičių argumentų, juos apdoroja ir grąžina reikšmę.

Argumentai    Argumentai gali būti skaičiai, tekstas, loginės reikšmės (pvz., Teisinga arba Klaidinga) arba stulpelių nuorodos. Jūsų nurodomas argumentas turi pateikti leistiną savo reikšmę. Argumentai taip pat gali būti konstantos, formulės arba kitos funkcijos.

Tam tikrais atvejais funkciją gali reikėti naudoti kaip vieną iš kitos funkcijos argumentų. Pavyzdžiui, ši formulė naudoja įdėtąją funkciją AVERAGE ir lygina rezultatą su dviejų stulpelių reikšmių suma.

=AVERAGE([Cost1], SUM([Cost2]+[Discount]))

Leistini grąžinimai    Kai funkcija naudojama kaip argumentas, ji turi grąžinti tokio pat tipo reikšmę, kurią naudoja argumentas. Pavyzdžiui, jei argumentas naudoja Taip arba Ne, įdėtoji funkcija turi grąžinti Taip arba Ne. Jei ji to nedaro, sąraše arba bibliotekoje rodoma klaidos reikšmė #VALUE!.

Įdėjimo lygio ribos    Formulėje gali būti iki aštuonių įdėtųjų funkcijų lygių. Kai funkcija B yra naudojama kaip funkcijos A argumentas, funkcija B yra antro lygio funkcija. Ankstesniame pavyzdyje funkcija SUM yra antro lygio funkcija, nes ji yra funkcijos AVERAGE argumentas. Funkcija, įdėta į funkciją SUM, būtų trečio lygio funkcija ir t. t.

Pastabos: 

 • Sąrašai ir bibliotekos nepalaiko funkcijų RAND ir NOW.

 • Funkcijų TODAY ir ME nepalaiko apskaičiuojamieji stulpeliai, bet jas palaiko numatytasis stulpelio reikšmės parametras.

Puslapio viršus

Stulpelio nuorodų naudojimas formulėje

Nuoroda identifikuoja stulpelį, esantį dabartinėje eilutėje, ir sąrašui arba bibliotekai nurodo, kur ieškoti reikšmių arba duomenų, kuriuos norite naudoti formulėje. Pavyzdžiui, [Išlaidos] nurodo stulpelio Išlaidos reikšmę dabartinėje eilutėje. Jei stulpelyje Išlaidos dabartinės eilutės reikšmė 100, =[Išlaidos]*3 grąžins 300.

Naudodami nuorodas, galite vienoje ar daugiau formulių naudoti duomenis, esančius skirtinguose sąrašo arba bibliotekos stulpeliuose. Formulėje galima nurodyti šių duomenų tipų stulpelius: vienos teksto eilutės, skaičiaus, valiutos, datos ir laiko, pasirinkimo, taip/ne ir apskaičiuojamųjų.

Stulpelio rodomas vardas naudojamas nurodant stulpelį formulėje. Jei pavadinime yra tarpas ar specialusis simbolis, turite apskliausti pavadinimą laužtiniais skliaustais ([ ]). Nuorodos neskiria didžiųjų ir mažųjų raidžių. Pavyzdžiui, stulpelį Vieneto Kaina formulėje galite nurodyti kaip [Vieneto Kaina] arba [vieneto kaina].

Pastabos: 

 • Eilutės reikšmę galima nurodyti tik dabartinėje eilutėje.

 • Reikšmės negalima nurodyti kitame sąraše arba bibliotekoje.

 • Eilutės ID negalima nurodyti naujoje įterptoje eilutėje. Atliekant skaičiavimą, ID dar nėra.

 • Negalima nurodyti kito stulpelio formulėje, pagal kurią kuriama numatytoji stulpelio reikšmė.

Puslapio viršus

Konstantų naudojimas formulėje

Konstanta yra reikšmė, kuri neskaičiuojama. Pvz., data 2008-10-09, skaičius 210 ir tekstas „Ketvirtinis pelnas“ yra konstantos. Konstantos gali būti tokių duomenų tipų:

 • Eilutės (pavyzdys: =[Pavardė] = "Jonaitis")

  Eilutės konstantos įtraukiamos į kabutes, jose gali būti iki 255 simbolių.

 • Skaičiaus (pavyzdys: =[Išlaidos] >= 29,99)

  Skaitinėse konstantose gali būti skaičiai po kablelio, jos gali būti teigiamos arba neigiamos.

 • Datos (pavyzdys: =[Data] > DATE(2007,7,1))

  Datos konstantai reikia naudoti funkciją DATE (metai,mėnuo,diena).

 • Bulio (pavyzdys: =IF([Išlaidos]>[Pajamos], "Nuostoliai", "Be nuostolių")

  Taip ir Ne yra Bulio konstantos. Jas galima naudoti sąlyginėse išraiškose. Jei ankstesniame pavyzdyje Išlaidos didesnės nei Pajamos, funkcija IF grąžina Taip, o formulė grąžina eilutę Nuostoliai. Jei Išlaidos lygios arba mažesnės nei Pajamos, funkcija grąžina Ne, o formulė grąžina eilutę Be nuostolių.

Puslapio viršus

Skaičiavimo operatorių naudojimas formulėje

Operatoriai nurodo skaičiavimų, kuriuos norite atlikti su formulės elementais, tipą. Sąrašai ir bibliotekos palaiko trijų tipų skaičiavimo operatorius: aritmetinius, lyginimo ir teksto.

Aritmetiniai operatoriai

Naudokite šiuos aritmetinius operatorius norėdami atlikti pagrindines matematines operacijas, pvz., sudėtį, atimtį ar daugybą, jungti skaičius arba gauti skaitinius rezultatus.

Aritmetinis operatorius

Reikšmė (pavyzdys)

+ (pliuso ženklas)

Sudėtis (3+3)

– (minuso ženklas)

Atimtis (3-1)
Neiginys (-1)

* (žvaigždutė)

Daugyba (3*3)

/ (dešinysis pasvirasis brūkšnys)

Dalyba (3/3)

% (procento ženklas)

Procentas (20%)

^ (įterpimo ženklas)

Kėlimas laipsniu (3^2)

Lyginimo operatoriai

Naudodami šiuos operatorius galite lyginti dvi reikšmes. Kai dvi reikšmės yra lyginamos naudojant šiuos operatorius, rezultatas gali būti loginė reikšmė Teisinga arba Klaidinga.

Lyginimo operatorius

Reikšmė (pavyzdys)

= (lygybės ženklas)

Lygu (A=B)

> (ženklas „daugiau nei“)

Daugiau nei (A>B)

< (ženklas „mažiau nei“)

Mažiau nei (A<B)

>= (ženklas „daugiau nei arba lygu“)

Daugiau nei arba lygu (A>=B)

<= (ženklas „mažiau nei arba lygu“)

Mažiau nei arba lygu (A<=B)

<> (ženklas „nelygu“)

Nelygu (A<>B)

Teksto operatorius

Naudokite ampersendą (&), jei vieną ar daugiau teksto eilučių reikia sujungti, kad būtų sukurtas vienas teksto vienetas.

Teksto operatorius

Reikšmė (pavyzdys)

& (ampersendas)

Jungia arba sieja dvi reikšmes, kad būtų gauta viena vientisa teksto reikšmė („Šiaurės“&„vėjas“)

Tvarka, kuria sąrašas arba biblioteka atlieka formulės operacijas

Pagal formules reikšmės skaičiuojamos tam tikra tvarka. Formulė gali būti pradedama lygybės ženklu (=). Po lygybės ženklo nurodyti simboliai yra skaičiuotini elementai (tie elementai vadinami operandais); operandus vienus nuo kitų skiria skaičiavimo operatoriai. Sąrašai ir bibliotekos skaičiuoja pagal formulę iš kairės į dešinę, pagal konkrečią kiekvieno formulės operatoriaus tvarką.

Operatorių pirmumas

Jei kelis operatorius jungiate į vieną formulę, sąrašai ir bibliotekos atlieka operacijas tvarka, pavaizduota šioje lentelėje. Jei formulėje yra operatorių, kurių pirmumas toks pat, pavyzdžiui, jei formulėje yra ir daugybos, ir dalybos operatoriai, sąrašai ir bibliotekos vertina operatorius iš kairės į dešinę.

Operatorius

Aprašas

Neigiamas skaičius (kaip –1)

%

Procentas

^

Kėlimas laipsniu

* ir /

Daugyba ir dalyba

+ ir –

Sudėtis ir atimtis

&

Sujungimas (sujungia dvi teksto eilutes)

= < > <= >= <>

Lyginimas

Skliaustelių naudojimas

Norėdami keisti vertinimo tvarką, į skliaustelius įtraukite formulės dalį, kuri turi būti skaičiuojama pirma. Pavyzdžiui, šios formulės rezultatas yra 11, nes sąrašas arba biblioteka pirma skaičiuoja daugybą, o tada sudėtį. Šioje formulėje padauginama 2 iš 3 ir prie gauto rezultato pridedama 5.

=5+2*3

Jei naudosite skliaustelius, kad pakeistumėte sintaksę, sąraše arba bibliotekoje bus sudedama 5 ir 2, tada gautas rezultatas bus padaugintas iš 3, o galutinis rezultatas bus 21.

=(5+2)*3

Tolesniame pavyzdyje dėl skliaustelių aplink pirmąją formulės dalį, sąraše arba bibliotekoje pirma skaičiuojama [Išlaidos]+25, tada rezultatas dalinamas iš stulpelių EC1 ir EC2 reikšmių sumos.

=([Cost]+25)/SUM([EC1]+[EC2])

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×