Duomenų modelių duomenų tipai

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Kiekviename duomenų modelio stulpelyje yra susijusių duomenų tipas, nustatantis duomenų, kurie gali būti stulpelyje, tipą: sveikieji skaičiai, dešimtainiai skaičiai, tekstas, pinigų duomenys, datos, laikas ir t. t. Be to, duomenų tipas nustato, kokios rūšies operacijas stulpelyje galima atlikti ir kiek atminties reikia norint stulpelyje saugoti reikšmes.

Jei naudojate „Power Pivot“ papildinį, stulpelio duomenų tipą galite pakeisti. Tai gali reikėti atlikti, jei datos stulpelis buvo importuotas kaip eilutė, tačiau jums reikia ko nors kita. Daugiau informacijos žr. Stulpelio duomenų tipo nustatymas naudojant „“Power Pivot.

Šiame straipsnyje

Duomenų tipų suvestinė

Lentelės duomenų tipas

Numanomų ir tikslių duomenų tipo konvertavimas DAX formulėse

Numanomų duomenų konversijų lentelė

Sudėtis (+)

Atimtis (–)

Daugyba (*)

Dalyba (/)

Lyginimo operatoriai

Tuščių eilučių ir nulinių reikšmių apdorojimas

Duomenų tipų suvestinė

Šioje lentelėje išvardijami duomenų modelyje palaikomi duomenų tipai. Kai importuojate duomenis arba formulėje naudojate reikšmę, net jei pirminiame duomenų šaltinyje yra kitas duomenų tipas, duomenys konvertuojami į vieną iš šių duomenų tipų. Iš formulių gautos reikšmės taip pat naudoja šiuos duomenų tipus.

„Excel“ duomenų tipas

DAX duomenų tipas

Aprašas

Sveikasis skaičius

64 bitų (aštuoni baitai) sveikojo skaičiaus reikšmė 1, 2

Skaičiai be reikšmių po kablelio. Sveikieji skaičiai gali būti teigiami arba neigiami skaičiai, tačiau turi būti sveikieji skaičiai nuo -9 223 372 036 854 775 808 (-2^63) iki 9 223 372 036 854 775 807 (2^63-1).

Dešimtainis skaičius

64 bitų (aštuoni baitai) realusis skaičius 1, 2

Realieji skaičiai yra skaičiai, galintys turėti reikšmių po kablelio. Realieji skaičiai apima platų reikšmių intervalą:

Neigiamos reikšmės nuo -1,79E +308 iki -2,23E -308

Nulis

Teigiamos reikšmės nuo 2,23E -308 iki 1,79E + 308

Tačiau reikšmingų skaitmenų skaičius apribotas iki 15 skaitmenų po kablelio.

TRUE / FALSE

Bulio logika

Teisinga arba Klaidinga reikšmė.

Tekstas

Eilutė

„Unicode“ simbolių duomenų eilutė. Gali būti eilutės, skaičiai arba datos, pateiktos teksto formatu.

Didžiausias eilutės ilgis yra 268 435 456 „Unicode“ simboliai (256 megasimboliai) arba 536 870 912 baitai.

Data

Data / laikas

Priimtina datos ir laiko pateiktis data-laikas.

Tinkamos yra visos datos nuo 1900 m. sausio 1 d.

Valiuta

Valiuta

Valiutos duomenų tipas leidžia reikšmes nuo -922 337 203 685 477,5808 iki 922 337 203 685 477,5807 su keturiais fiksuoto tikslumo skaičiais po kablelio.

Nėra

Tuščias

Tai DAX duomenų tipas, nurodantis ir pakeičiantis SQL neapibrėžtas reikšmes. Tuščią reikšmę galima sukurti naudojant funkciją BLANK, o patikrinti, ar yra tuščių reikšmių, galite naudodami loginę funkciją ISBLANK.

1 DAX formulės nepalaiko duomenų tipų, mažesnių nei išvardyti lentelėje.

2 Jei mėginate importuoti duomenis, kurių skaitinės reikšmės labai didelės, importuoti gali nepavykti dėl šios klaidos:

Atminties duomenų bazės klaida: Lentelės <lentelės pavadinimas> stulpelyje <stulpelio pavadinimas> yra nepalaikoma reikšmė 1,7976931348623157e+308. Operacija atšaukta.

Ši klaida įvyksta, nes „Power Pivot“ naudoja tą reikšmę neapibrėžtoms reikšmėms nurodyti. Šiame sąraše pateiktos reikšmės yra neapibrėžtos reikšmės sinonimai:

Reikšmė

9223372036854775807

-9223372036854775808

1,7976931348623158e+308

2,2250738585072014e-308

Pašalinkite reikšmę iš savo duomenų ir pabandykite importuoti dar kartą.

Lentelės duomenų tipas

DAX daugelyje funkcijų, pvz., agreguotų reikšmių ir laiko informacijos skaičiavimuose, naudoja lentelės duomenų tipą. Kai kurios funkcijos reikalauja lentelės nuorodos; kitos funkcijos pateikia lentelę, kuri gali būti naudojama kaip kitų funkcijų įvestis. Kai kuriose funkcijose, kuriose kaip įvestis reikalinga lentelė, galima nurodyti išraišką, kuri įvertina lentelę; kai kuriose funkcijose būtina pagrindinės lentelės nuoroda. Informacijos apie tam tikrų funkcijų reikalavimus žr. DAX funkcijos nuoroda.

Numanomų ir tikslių duomenų tipo konvertavimas DAX formulėse

Kiekvienoje DAX funkcijoje yra specialių reikalavimų, pvz., taikomų duomenų, naudojamų kaip įvestis ir išvestis, tipams. Pavyzdžiui, kai kurios funkcijos kai kuriems argumentams reikalauja sveikųjų skaičių, kitiems – datų; kitos funkcijos reikalauja teksto arba lentelių.

Jei stulpelio duomenys, kuriuos nurodote kaip argumentą, nesuderinami su funkcijos reikalaujamu duomenų tipu, DAX daugeliu atvejų pateiks klaidą. Tačiau, kai įmanoma, DAX pamėgins netiesiogiai konvertuoti duomenis į reikalingą duomenų tipą. Pavyzdžiui:

  • galima įvesti datą kaip eilutę ir DAX ją išnagrinės bei pamėgins apibūdinti kaip vieną iš „Windows“ datų ir laiko formatų.

  • Galima įtraukti TRUE + 1 ir gauti rezultatą 2, nes TRUE netiesiogiai konvertuojama į skaičių 1 ir atliekama operacija 1+1.

  • Jei reikšmes įtraukiate į du stulpelius ir viena reikšmė pateikiama kaip tekstas („12“), o kita – kaip skaičius (12), DAX netiesiogiai konvertuoja eilutę į skaičių ir prideda skaitinį rezultatą. Nurodyta išraiška pateikia 44: = „22“ + 22

  • Jei mėginate sujungti du skaičius, „Excel“ pateiks juos kaip eilutes ir tada sujungs. Ši išraiška pateikia „1234“: = 12 & 34

Pateiktoje lentelėje apibendrinamos numanomos duomenų tipų konversijos, kurios atliekamos formulėse. „Excel“ atlieka numanomas konversijas kai tik įmanoma, kaip reikalauja nurodyta operacija.

Numanomų duomenų konversijų lentelė

Atliekamo konvertavimo tipą nustato funkcija, kuri atrenka reikalingas reikšmes prieš atlikdama būtiną operaciją. Šiose lentelėse išvardijamos funkcijos ir nurodomas konvertavimas, kuris stulpelyje atliekamas su kiekvienu duomenų tipu, kai suporuojama su duomenų, esančių susikertančioje eilutėje, tipu.

Pastaba : Teksto duomenų tipai neįtraukiami į šias lenteles. Kai skaičius pateikiamas teksto formatu, kai kuriais atvejais „Power Pivot“ pamėgins nustatyti skaičiaus tipą ir pateikti jį kaip skaičių.

Sudėtis (+)

Operatorius (+)

INTEGER

CURRENCY

REAL

Data / laikas

INTEGER

INTEGER

CURRENCY

REAL

Data / laikas

CURRENCY

CURRENCY

CURRENCY

REAL

Data / laikas

REAL

REAL

REAL

REAL

Data / laikas

Data / laikas

Data / laikas

Data / laikas

Data / laikas

Data / laikas

Pavyzdžiui, jei sudėties operacijoje su valiutos duomenimis naudojamas realusis skaičius, abi reikšmės konvertuojamos į REAL ir rezultatas pateikiamas kaip REAL.

Atimtis (–)

Pateiktoje lentelėje eilutės antraštė yra turinys (kairė pusė), o stulpelio antraštė yra atėminys (dešinė pusė).

Operatorius (-)

INTEGER

CURRENCY

REAL

Data / laikas

INTEGER

INTEGER

CURRENCY

REAL

REAL

CURRENCY

CURRENCY

CURRENCY

REAL

REAL

REAL

REAL

REAL

REAL

REAL

Data / laikas

Data / laikas

Data / laikas

Data / laikas

Data / laikas

Pavyzdžiui, jei data naudojama atimties operacijoje su bet kuriuo kitu duomenų tipu, abi reikšmės konvertuojamos į datas ir pateikiama reikšmė taip pat yra data.

Pastaba : Be to, duomenų modeliai palaiko vienvietį operatorių – (neigiamas), bet šis operatorius nepakeičia operando duomenų tipo.

Daugyba (*)

Operatorius (*)

INTEGER

CURRENCY

REAL

Data / laikas

INTEGER

INTEGER

CURRENCY

REAL

INTEGER

CURRENCY

CURRENCY

REAL

CURRENCY

CURRENCY

REAL

REAL

CURRENCY

REAL

REAL

Pavyzdžiui, jei sveikasis skaičius daugybos operacijoje derinamas su realiuoju skaičiumi, abu skaičiai konvertuojami į realiuosius skaičius ir pateikiama reikšmė taip pat yra REAL.

Dalyba (/)

Pateiktoje lentelėje eilutės antraštė yra skaitiklis, o stulpelio antraštė yra daliklis.

Operatorius (/)

(Eilutė / stulpelis)

INTEGER

CURRENCY

REAL

Data / laikas

INTEGER

REAL

CURRENCY

REAL

REAL

CURRENCY

CURRENCY

REAL

CURRENCY

REAL

REAL

REAL

REAL

REAL

REAL

Data / laikas

REAL

REAL

REAL

REAL

Pavyzdžiui, jei sveikasis skaičius dalybos operacijoje derinamas su valiutos reikšme, abi reikšmės konvertuojamos į realiuosius skaičius ir rezultatas taip pat yra realusis skaičius.

Palyginimo operatoriai

Palyginimo išraiškose Bulio logikos reikšmės laikomos didesnėmis nei eilutės reikšmės, o eilutės reikšmės laikomos didesnėmis nei skaitinės arba datos / laiko reikšmės; laikoma, kad skaičių ir datos / laiko reikšmės yra tokio paties rango. Su Bulio logikos arba eilučių reikšmėmis neatliekama jokių numanomų konversijų; BLANK arba tuščia reikšmė konvertuojama į 0/""/false, atsižvelgiant į kitos palyginamosios reikšmės duomenų tipą.

Šį veikimą parodo pateiktos DAX išraiškos:

=If(FALSE() > "true", "Išraiška yra teisinga", "Išraiška yra klaidinga"), pateikia "Išraiška yra TRUE (teisinga)"

= IF("12">12,"Expression is true", "Expression is false"), pateikia "Išraiška yra TRUE (teisinga)".

= IF("12"=12,"Expression is true", "Expression is false"), pateikia "Išraiška yra klaidinga"

Atliekamos numanomos skaičių arba datos / laiko tipų konversijos kaip aprašyta šioje lentelėje:

Palyginimo operatorius

INTEGER

CURRENCY

REAL

Data / laikas

INTEGER

INTEGER

CURRENCY

REAL

REAL

CURRENCY

CURRENCY

CURRENCY

REAL

REAL

REAL

REAL

REAL

REAL

REAL

Data / laikas

REAL

REAL

REAL

Data / laikas

Puslapio viršus

Tuščių eilučių ir nulinių reikšmių apdorojimas

Naudojant DAX, neapibrėžtą, tuščią reikšmę, tuščią langelį arba trūkstamą reikšmę nurodo toks pat naujos reikšmės tipas – BLANK. Be to, tuščias reikšmes galite sukurti naudodami funkciją BLANK arba patikrinti, ar yra tuščių reikšmių, galite naudodami funkciją ISBLANK.

Tuščių reikšmių apdorojimas operacijose, pvz., sudėties arba sujungimo, priklauso nuo atskiros funkcijos. Pateiktoje lentelėje apibendrinami DAX ir „Microsoft Excel“ formulių skirtumai, atsižvelgiant į tuščių reikšmių apdorojimą.

Išraiška

DAX

„Excel“

BLANK + BLANK

BLANK

0 (nulis)

BLANK +5

5

5

BLANK * 5

BLANK

0 (nulis)

5 / BLANK

Begalybė

Klaida

0 / BLANK

NaN

Klaida

BLANK / BLANK

BLANK

Klaida

FALSE OR BLANK

FALSE

FALSE

FALSE AND BLANK

FALSE

FALSE

TRUE OR BLANK

TRUE

TRUE

TRUE AND BLANK

FALSE

TRUE

BLANK OR BLANK

BLANK

Klaida

BLANK AND BLANK

BLANK

Klaida

Informacijos, kaip tam tikra funkcija arba operatorius apdoroja tuščias reikšmes, žr. atskirose kiekvienos DAX funkcijose temose, skyriuje DAX funkcijos nuoroda.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×