Dokumento pakeitimų žymėjimas ir peržiūra programoje „Word“ naudojant ekrano skaitytuvą

Dokumento pakeitimų žymėjimas ir peržiūra programoje „Word“ naudojant ekrano skaitytuvą

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Naudodami „Word 2016“ su savo klaviatūra ir Diktoriumi – įtaisytuoju „Windows“ ekrano skaitytuvu, galite sužinoti, kas keitė jūsų dokumentą, tvarkyti susektus keitimus ir naikinti komentarus savo „Word 2016“ dokumente.

Pastabos : 

Šioje temoje

Keitimų sekimo įjungimas

Kai įjungiate funkciją Sekti keitimus, „Word“ žymi ir rodo visus keitimus, kuriuos kas nors atlieka dokumente. Galite įjungti šią funkciją sparčiuoju klavišu arba juostelėje.

Norėdami įjungti keitimų sekimą, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

 1. Galite naudoti tiesioginį klaviatūros spartųjį klavišą „Ctrl“ + „Shift“ + E.

 2. Norėdami naudoti juostelę, klaviatūroje paspauskite „Alt“ + R ir G. Išgirsite: „Track Changes, unchecked menu item“ („Keitimų sekimas, nepažymėtas meniu elementas“). Tada paspauskite klavišą G.

Dokumento pakeitimų (versijų) peržiūra

Galite pasirinkti, kaip norite matyti sekamus dokumento keitimus.

 1. Paspauskite „Alt“ + R ir T bei D. Išgirsite: „< šiuo metu pasirinktų keitimų pavadinimas>“.

  Jei naudojate JAWS, išgirsite „Lower ribbon, tracking group box, <the name of the markup currently selected>“ („Apatinė juostelė, sekimo grupės laukas, <šiuo metu pasirinktų keitimų pavadinimas>“).

  Bus atidarytas sąrašas su keturiomis toliau nurodytomis parinktimis.

  • Paprastasis keitimų rodinys yra numatytoji parinktis. Ją pasirinkus, keitimai žymimi raudonomis linijomis dokumento paraštėje.

   Pastaba : Komentarai rodomi komentarų debesėliuose paraštėje. Norėdami išplėsti debesėlį, paspauskite „Alt“ + R ir K.

  • Nėra keitimų: keitimai paslepiami ir rodoma, kaip atrodys įtraukti keitimai. Pasirinkus šią parinktį, keitimai nepanaikinami.

   Pastaba : Jei norite vėl matyti keitimus, pasirinkite Paprastasis keitimų rodinys arba Visi keitimai.

  • Pasirinkus Visi keitimai, visi pakeitimai bus rodomi skirtingomis teksto spalvomis ir skirtingose eilutėse. Ši keitimų parinktis yra rekomenduojama ir geriausiai tinka naudojant ekrano skaitytuvus.

  • Pradinis rodo pradinį dokumentą.

 2. Sąraše spauskite rodyklių klavišus, kol išgirsite parinkties, kurią norite pasirinkti, pavadinimą. Tada paspauskite klavišą „Enter“.

 3. Norėdami pasirinkti keitimų tipą, paspauskite „Alt“ + R ir T bei M. Išgirsite: „Comments“ („Komentarai“). Tai yra pirmoji parinktis sąraše.

  Naudodami JAWS išgirsite: „Menu, Comments“ („Meniu, komentarai“). Tai yra pirmoji parinktis sąraše.

  Bus atidarytas sąrašas su šiomis parinktimis:

  • Komentarai

  • Rankraštis

  • Intarpai ir naikinimai

  • Formatavimas

  • Debesėliai

  • Konkretūs žmonės

 4. Sąraše spauskite rodyklių klavišus, kol išgirsite parinkties, kurią norite pasirinkti, pavadinimą. Tada paspauskite klavišą „Enter“. Kartokite šį veiksmą ir pasirinkite visų norimų tipų keitimus.

Perėjimas prie sekamų keitimų arba komentarų

Kai įjungtas Keitimų sekimas, „Word 2016“ žymi pagrindinį dokumento tekstą. Panaikintas tekstas perbraukiamas ir nuspalvojamas, o įterptas tekstas pabraukiamas. Skaitydamas tekstą, ekrano skaitytuvas paskelbia keitimus ir jų tipus. Pavyzdžiui, išgirsite: „Insertion change“ („Įterpimo keitimas“). Jei naudojate JAWS, galite išgirsti, pavyzdžiui: „Revision, inserted“ („Įterptas pataisymas“).

Jei pakeistas formatavimas, ekrano skaitytuvas praneš apie pakeitimus. Norėdami išgirsti išsamią pakeisto formatavimo informaciją, turėsite pereiti į dokumento paraštę.

Komentarų įterpimo vietos žymimos pagrindiniame dokumento tekste pasirinkus režimą Visi keitimai. Diktorius paskelbia komentarus skaitydamas pagrindinį tekstą. Komentaro tekstas ir išsami informacija rodomi komentaro lauke dokumento paraštėje. Skaitydamas pagrindinį tekstą, JAWS perskaito komentaro tekstą ir paskelbia, kas parašė komentarą. Išgirsite: „Comment, <comment text>, by <commentator>“ („Komentaras, <komentaro tekstas>, parašė <komentatorius>“).

 1. Įsitikinkite, kad pažymėjote parinktį Visi keitimai, kaip nurodyta ankstesnėje skiltyje Dokumento pakeitimų (pataisymų) peržiūra.

 2. Norėdami pereiti iš dokumento redagavimo srities į paraštę ir patikrinti sekamo keitimo išsamią informaciją arba komentaro turinį, leiskite ekrano skaitytuvui skaityti pagrindinį tekstą, kol išgirsite jį pranešant apie keitimą arba komentarą. Tada paspauskite „Caps Lock“ + „Insert“.

 3. Norėdami naršyti visus susektus dokumento keitimus arba komentarus, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami naršyti visus komentarus, paspauskite „Alt“ + R ir N. Kartokite šį veiksmą, kol pereisite per visus komentarus arba surasite ieškomą komentarą.

  • Norėdami naršyti visus sekamus keitimus, paspauskite „Alt“ + R ir H. Kartokite šį veiksmą, kol pereisite per visus keitimus ar komentarus arba surasite ieškomą keitimą ar komentarą.

 4. Norėdami išgirsti paraštės turinį, naudokite ekrano skaitytuvo elemento naršymo komandas. Diktoriaus komandos aprašytos straipsnyje Diktoriaus klaviatūros komandos ir lietimų gestai.

  JAWS komandos nurodytos straipsnyje JAWS klavišai.

Susektų keitimų šalinimas

Vienintelis būdas visam laikui pašalinti dokumente susektus keitimus – juos priimti arba atmesti.

Vieno susekto keitimo priėmimas arba atmetimas

 1. Pereikite prie susekto keitimo, kurį norite pašalinti.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite priimti keitimą, paspauskite „Alt“ + R ir A bei 2. Išgirsite: „Accept and Move to Next“ („Priimti ir pereiti prie kito“). Tada paspauskite klavišą „Enter“. Dabartinis keitimas priimamas ir įvesties vieta perkeliama prie kito keitimo dokumente.

  • Norėdami atmesti keitimą, paspauskite „Alt“ + R ir J. Išgirsite: „Reject and Move to Next“ („Atmesti ir pereiti prie kito“). Tada paspauskite klavišą „Enter“. Dabartinis keitimas atmetamas ir įvesties vieta perkeliama prie kito keitimo dokumente.

Visų susektų keitimų priėmimas arba atmetimas

 1. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami priimti visus susektus keitimus, paspauskite „Alt“ + R, A2, L.

  • Norėdami atmesti visus susektus keitimus, paspauskite „Alt“ + R, J, L.

Nuolatinis keitimų sekimo funkcijos įjungimas

Norėdami uždrausti kitiems išjungti funkciją Sekti keitimus, įjunkite Užrakinti sekimą ir pridėkite slaptažodį. Kai funkcija Sekti keitimus užrakinta, dokumentą atidaręs asmuo galės matyti keitimus, bet negalės išjungti funkcijos ir priimti arba atmesti keitimų.

 1. Paspauskite „Alt“ + R, G, L. Išgirsite: „Lock Tracking window. Enter password, optional“ („Sekimo užrakinimo langas. Įveskite slaptažodį (pasirenkama)“). Jei naudojate JAWS, išgirsite „Leaving menus, Lock Tracking“ („Išeinama iš meniu, sekimo užrakinimas“).

 2. Pasirinkite ir įveskite slaptažodį, tada paspauskite klavišą „Tab“. Išgirsite: „Re-enter to Confirm“ („Įveskite iš naujo, kad patvirtintumėte“). Dar kartą įveskite slaptažodį ir paspauskite klavišą „Enter“.

Sekimo užrakinimo išjungimas

 1. Paspauskite „Alt“ + R, G, L. Išgirsite: „Unlock Tracking window, password“ („Sekimo atrakinimo langas, slaptažodis“).

  Naudodami JAWS išgirsite: „Leaving menus, Unlock Tracking, password edit“ („Išeinama iš meniu, sekimo užrakinimas, slaptažodžio redagavimas“).

 2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite „Enter“.

Keitimų sekimo išjungimas

Išjungus funkciją Sekti keitimus , „Word“ nebežymės naujų keitimų. Visi jau susekti keitimai liks dokumente, kol juos pašalinsite. Galite išjungti šią funkciją tiesioginiu sparčiuoju klavišu arba juostelėje.

Jei norite išjungti funkciją Sekti keitimus, klaviatūroje paspauskite „Ctrl“ + „Shift“ + E.

Norėdami išjungti funkciją Sekti keitimus naudodami juostelę, klaviatūroje paspauskite „Alt“ + R ir G. Išgirsite: „Track Changes, checked menu item“ („Keitimų sekimas, pažymėtas meniu elementas“). Tada paspauskite klavišą G.

Taip pat žr.

Bendradarbiavimas kuriant dokumentus „Word 2016“, naudojant ekrano skaitytuvą

Rašybos ir gramatikos tikrinimas programoje „Word“ naudojant ekrano skaitytuvą

„Microsoft Word 2016“, skirtos „Windows“, spartieji klavišai

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „Word“

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti „Word“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudodami „„Word“, skirta „Mac““ su savo klaviatūra ir „VoiceOver“, įtaisytuoju „Mac OS“ ekrano skaitytuvu, galite sužinoti, kas keitė jūsų dokumentą, tvarkyti susektus keitimus ir naikinti komentarus savo „„Word“, skirta „Mac““ dokumente.

Pastabos : 

Šioje temoje

Keitimų sekimo įjungimas ir išjungimas

Kai įjungiate funkciją Sekti keitimus, „„Word“, skirta „Mac““ žymi ir rodo visus keitimus, kuriuos kas nors atlieka dokumente. Galite įjungti šią funkciją tiesioginiu sparčiuoju klavišu.

Norėdami įjungti arba išjungti funkciją Sekti keitimus, dokumento teksto srityje paspauskite „Command“ + „Shift“ + E.

Dokumento pakeitimų (pataisymų) peržiūra

Galite pasirinkti, kaip norite matyti sekamus dokumento keitimus.

 1. Paspauskite klavišą F6, kol išgirsite šiuo metu pasirinkto skirtuko pavadinimą. Jei jau pasirinktas skirtukas Peržiūra, pereikite prie 3 veiksmo.

 2. Paspauskite rodyklės kairėn arba dešinėn klavišą, kol išgirsite „Review tab“ („Peržiūros skirtukas“), tada paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą. Išgirsite: „Review tab, selected“ („Pasirinktas Peržiūros skirtukas“).

 3. Paspauskite „Tab“, kol išgirsite: „<Current markup>, Display for review, pop up button“ („<Dabartinio keitimų tipo pavadinimas>, peržiūros rodinys, iššokantysis mygtukas“).

 4. Norėdami išplėsti keitimų meniu, paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą.

  Bus atidarytas sąrašas su keturiomis toliau nurodytomis parinktimis.

  • Paprastasis keitimų rodinys yra numatytoji parinktis. Ją pasirinkus, keitimai žymimi raudonomis linijomis dokumento paraštėje.

  • Nėra keitimų: keitimai paslepiami ir rodoma, kaip atrodys įtraukti keitimai. Pasirinkus šią parinktį, keitimai nepanaikinami.

   Pastaba : Jei norite vėl matyti keitimus, pasirinkite Paprastasis keitimų rodinys arba Visi keitimai.

  • Pasirinkus Visi keitimai, pridėtas tekstas skirtingomis spalvomis rodomas pagrindiniame tekste, o panaikinti elementai ir formato keitimai nurodyti komentarų srityje. Ši keitimų parinktis yra rekomenduojama ir geriausiai tinka naudojant ekrano skaitytuvus.

  • Pradinis rodo pradinį dokumentą.

 5. Paspauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite parinkties, kurią norite pasirinkti, pavadinimą, tada paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą. Išgirsite: „<Selected markup>, Display for review“ („<Pasirinkto keitimų tipo pavadinimas>, peržiūros rodinys“).

 6. Norėdami pasirinkti keitimų tipą, paspauskite „Tab“, kol išgirsite: „Markup options, menu button“ („Keitimų parinktys, meniu mygtukas“), tada paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą.

  Bus atidarytas sąrašas su šiomis parinktimis:

  • Komentarai

  • Rankraštis

  • Intarpai ir naikinimai

  • Formatavimas

  • Sekti perkėlimus iš / į

  • Debesėliai

  • Recenzentai

 7. Sąraše spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite parinkties, kurią norite pasirinkti, pavadinimą. Tada paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą. Kartokite šį veiksmą ir pasirinkite visų norimų tipų keitimus (arba panaikinkite jų pasirinkimą).

Perėjimas prie sekamų keitimų

Kai įjungtas Keitimų sekimas, „Word“ žymi pagrindinį dokumento tekstą arba komentarų sritį. Skaitydamas tekstą, „VoiceOver“ paskelbia keitimus ir jų tipus.

 • Į pagrindinį tekstą įtraukti elementai žymimi pabraukiant ir spalvomis. Susekto keitimo pradžioje ir pabaigoje pranešama „Insertion change“ („Įterpimo keitimas“).

 • „Word“ panaikintus elementus nurodo komentarų srityje. „VoiceOver“ paskelbia panaikintą žodį.

 • Jei pakeistas formatavimas, išgirsite: „Format change“ („Formato keitimas“). Norėdami išgirsti išsamią pakeisto formato informaciją, turėsite pereiti į dokumento paraštę.

 1. Įsitikinkite, kad pažymėjote parinktį Visi keitimai, kaip nurodyta ankstesnėje skiltyje Dokumento pakeitimų (pataisymų) peržiūra.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Mygtukų Pirmyn ir Ankstesnis naudojimas

  1. Norėdami po vieną naršyti visus susektus dokumento keitimus, eikite į skirtuką Peržiūra, kaip nurodyta skyriuje Dokumento pakeitimų (pataisymų) peržiūra.

  2. Paspauskite „Tab“, kol išgirsite „Previous button, previous“ („Ankstesnis mygtukas, ankstesnis“) arba „Next button, next“ („Kitas mygtukas, kitas“), tada paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą. Kartokite šį veiksmą, kol pereisite per keitimus.

  Komentarų srities naudojimas

  1. Norėdami pereiti per panaikintus elementus ir formatavimo keitimus, pažymėtus Komentarų srityje, redagavimo srityje paspauskite „Control“ + „Option“ + rodyklės dešinėn klavišą. Įvesties vieta perkeliama į komentarų sritį.

  2. Norėdami pereiti sąraše, paspauskite „Control“ + „Option“ + rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą.

  Peržiūros srities naudojimas

  1. Norėdami pereiti į Peržiūros sritį, paspauskite „Control“ + „Options“ + M. Išgirsite: „Menu bar, Apple“ („Meniu juosta, „Apple“).

  2. Paspauskite rodyklės dešinėn klavišą, kol išgirsite „View“ („Peržiūra“), tada paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą.

  3. Paspauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite „Sidebar“ („Šoninė juosta“), tada paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą.

  4. Paspauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite „Reviewing“ („Peržiūra“), tada paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą.

  5. Spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „Summary“ („Santrauka“). Norėdami išgirsti pakeitimų santrauką, paspauskite rodyklės dešinėn klavišą. Išgirsite bendrą keitimų, įterptų, panaikintų, perkeltų elementų, formato keitimų ir komentarų skaičių.

  6. Norėdami pereiti nuo santraukos prie keitimų išsamios informacijos, paspauskite VO + „Shift“ + rodyklės aukštyn klavišą. Išgirsite: „Out of reviewing pane group“ („Išeita iš peržiūros srities grupės“).

  7. Vieną kartą paspauskite rodyklės žemyn klavišą, tada paspauskite „Control“ + „Option“ + „Shift“ + rodyklės žemyn klavišą. „VoiceOver“ skaitys po vieną keitimų išsamios informacijos eilutę.

  8. Norėdami uždaryti Peržiūros sritį, paspauskite „Control“ + „Option“ + „Shift“ + rodyklės aukštyn klavišą. Spauskite rodyklės aukštyn klavišą, kol išgirsite: „Thumbnails pane“ („Miniatiūrų sritis“). Paspauskite rodyklės dešinėn klavišą, kol išgirsite „Close button“ („Uždarymo mygtukas“), tada paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą.

Susektų keitimų šalinimas

Vienintelis būdas visam laikui pašalinti dokumente susektus keitimus – juos priimti arba atmesti.

Vieno susekto keitimo priėmimas arba atmetimas

 1. Eikite prie susekto keitimo, kurį norite pašalinti, kaip nurodyta skiltyje Perėjimas prie sekamų keitimų.

 2. Pereikite į Peržiūros skirtuką, kaip nurodyta skiltyje Dokumento pakeitimų (pataisymų) peržiūra.

 3. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami priimti keitimą, paspauskite „Tab“, kol išgirsite „Accept menu button“ („Meniu mygtukas Priimti“), tada paspauskite „Control“ + „Option“ + „Shift“ + M. Paspauskite „Tab“, kol išgirsite „Accept and move to next“ („Priimti ir pereiti prie kito“), tada paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą. Keitimas priimamas ir įvesties vieta perkeliama prie kito keitimo dokumente.

  • Norėdami atmesti keitimą, paspauskite „Tab“, kol išgirsite „Reject menu button“ („Meniu mygtukas Atmesti“), tada paspauskite „Control“ + „Option“ + „Shift“ + M. Paspauskite „Tab“, kol išgirsite „Reject and move to next“ („Atmesti ir pereiti prie kito“), tada paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą. Keitimas atmetamas ir įvesties vieta perkeliama prie kito keitimo dokumente.

Visų susektų keitimų priėmimas arba atmetimas

 1. Pereikite į Peržiūros skirtuką, kaip nurodyta skiltyje Dokumento pakeitimų (pataisymų) peržiūra.

 2. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami priimti visus susektus keitimus, paspauskite „Tab“, kol išgirsite „Accept menu button“ („Meniu mygtukas Priimti“), tada paspauskite „Control“ + „Option“ + „Shift“ + M. Paspauskite „Tab“, kol išgirsite „Accept all changes“ („Priimti visus keitimus“), tada paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą.

  • Norėdami atmesti visus susektus keitimus, paspauskite „Tab“, kol išgirsite „Reject menu button“ („Meniu mygtukas Atmesti“), tada paspauskite „Control“ + „Option“ + „Shift“ + M. Paspauskite „Tab“, kol išgirsite „Reject all changes“ („Atmesti visus keitimus“), tada paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą.

Nuolatinis keitimų sekimo funkcijos įjungimas

Norėdami neleisti kitiems išjungti funkcijos Sekti keitimus, galite užrakinti funkciją. Taip pat galite papildomai apsaugoti funkciją slaptažodžiu. Kai funkcija Sekti keitimus užrakinta, dokumentą atidaręs asmuo galės matyti keitimus, bet negalės išjungti funkcijos ir priimti arba atmesti keitimų.

 1. Pereikite į Peržiūros skirtuką, kaip nurodyta skiltyje Dokumento pakeitimų (pataisymų) peržiūra. Paspauskite „Tab“, kol išgirsite „Protect Document, unchecked checkbox“ („Apsaugoti dokumentą, nepažymėtas žymės langelis“), tada paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą. Bus atidarytas dialogo langas Apsauga slaptažodžiu.

 2. Paspauskite „Tab“, kol išgirsite „Protect document for“ („Apsaugoti dokumentą“), tada paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą.

 3. Paspauskite „Tab“, kol išgirsite „Tracked changes, radio button“ („Sekami keitimai, išrinkimo mygtukas“), tada paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą.

 4. Norėdami nustatyti slaptažodį, spauskite „Tab“, kol išgirsite „Protection secure, edit text“ („Nustatyta apsauga, redaguokite tekstą“). Įveskite slaptažodį ir paspauskite klavišą „Tab“.

 5. Patvirtinimo dialogo lange dar kartą įveskite slaptažodį ir paspauskite „Tab“, kol išgirsite: „OK default button“ („Gerai, numatytoji reikšmė, mygtukas“). Paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą.

 6. Paspauskite „Tab“, kol išgirsite „OK, default button“ („Gerai, numatytoji reikšmė, mygtukas“), tada paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą.

Keitimų sekimo užrakto išjungimas

 1. Dialogo lange Apsauga slaptažodžiu paspauskite „Tab“, kol išgirsite „Protect document for“ („Apsaugoti dokumentą“), tada paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą.

 2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite „Tab“, kol išgirsite „OK default button“ („Gerai, numatytoji reikšmė, mygtukas“), tada paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą.

 3. Paspauskite „Tab“, kol išgirsite „OK default button“ („Gerai, numatytoji reikšmė, mygtukas“), tada paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą.

Taip pat žr.

Dokumento bendrinimas programoje „Word“, naudojant ekrano skaitytuvą

„Word“, skirtos „Mac“ spartieji klavišai

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „Word“

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti po „Word 2016“, skirtą „Mac“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudodami įtaisytąjį „Windows“ ekrano skaitytuvą – Diktorių, galite sužinoti, kas keitė jūsų dokumentą ir tvarkyti susektus keitimus „Word Mobile“ dokumente.

Pastabos : 

Šioje temoje

Perėjimas į Peržiūros skirtuką

Funkciją Sekti keitimus ir kitas šioje temoje aprašytas funkcijas galite rasti Peržiūros skirtuke.

 1. Dokumente braukite ekraną aukštyn ar žemyn vienu pirštu, kol išgirsite: „Items“ („Elementai“).

 2. Braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „More Options button, collapsed, double-tap to expand“ („Mygtukas „Daugiau parinkčių“, sutrauktas, dukart bakstelėkite, kad išplėstumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną. Bus išplėstas meniu Daugiau parinkčių.

 3. Braukite kairėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Home-button, collapsed. Double-tap to expand“ („Pagrindinis mygtukas, sutrauktas. Dukart bakstelėkite, kad išplėstumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Home, <number of available tabs and the place of the current tab on the menu list>, selected“ („Pagrindinis, <galimų skirtukų skaičius ir dabartinio skirtuko vieta meniu sąraše>, pažymėtas“). Pagrindinis meniu bus išplėstas.

 4. Braukite meniu dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Review, <number of available tabs and the place of the current tab on the menu list>, double-tab to select“ („Peržiūra, <galimų skirtukų skaičius ir dabartinio skirtuko vieta meniu sąraše>, dukart bakstelėkite, kad pasirinktumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Word window“ („Word“ langas“). Dabar galite naudoti Peržiūros skirtuko parinktis.

Keitimų sekimo įjungimas

Kai įjungiate funkciją Sekti keitimus, „Word Mobile“ žymi ir rodo visus keitimus, kuriuos kas nors atlieka dokumente. Diktorius skaito susektus keitimus ir pagrindinį tekstą.

 1. Peržiūros skirtuke braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Off, Track Changes-button. Double-tap to toggle on“ („Išjungta, mygtukas Sekti keitimus. Dukart bakstelėkite, kad įjungtumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „On, Track Changes-button“ („Įjungta, mygtukas Sekti keitimus“). Funkcija Sekti keitimus bus įjungta ir galėsite pradėti redaguoti dokumentą.

Dokumento pakeitimų (pataisymų) peržiūra

Naudodami „Word Mobile“ galite pasirinkti, kaip norite matyti sekamus dokumento keitimus.

 1. Peržiūros skirtuke braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Display for Review-button, double-tap to activate“ („Peržiūros rodinio mygtukas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Back button“ („Mygtukas Atgal“).

 2. Braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Simple Markup, one of four“ („Paprastasis keitimų rodinys, vienas iš keturių“). Peržiūros parinkčių sąraše yra toliau nurodytos parinktys.

  • Paprastasis keitimų rodinys yra numatytoji parinktis. Ją pasirinkus, keitimai žymimi raudonomis linijomis dokumento paraštėje.

  • Nėra keitimų: keitimai paslepiami ir rodoma, kaip atrodys įtraukti keitimai. Pasirinkus šią parinktį, keitimai nepanaikinami.

   Pastaba : Jei norite vėl matyti žymėjimą, pažymėkite Paprastasis keitimų rodinys arba Visi keitimai.

  • Pasirinkus Visi keitimai, visi pakeitimai bus rodomi skirtingomis teksto spalvomis ir skirtingose eilutėse.

  • Pradinis rodo pradinį dokumentą.

 3. Braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite rodinio parinkties, kurią norite pasirinkti, pavadinimą. Tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite „<markup name>, selected“ („<keitimų tipo pavadinimas>, pasirinktas“). Įvesties vieta vėl perkeliama į dokumento redagavimo langą.

Susektų keitimų šalinimas

Vienintelis būdas visam laikui pašalinti dokumente susektus keitimus – juos priimti arba atmesti.

Vieno susekto keitimo priėmimas arba atmetimas

 1. Peržiūros skirtuke braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Changes-group“ („Pakeitimų grupė“). Pakeitimų grupėje braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Next button, double-tap to activate“ („Mygtukas Kitas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Tada dukart bakstelėkite ekraną. Įvesties vieta perkeliama į susektą keitimą dokumente. Išgirsite pažymėtą tekstą. Dukart bakstelėkite, kol pasieksite keitimą, kurį norite panaikinti.

 2. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami priimti keitimą, Peržiūros skirtuke braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Accept. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand“ („Priimti. Sutrauktas padalytas mygtukas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte, triskart bakstelėkite, kad išplėstumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną. Dabartinis keitimas priimamas ir įvesties vieta perkeliama prie kito keitimo.

  • Norėdami atmesti keitimą, Peržiūros skirtuke braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Reject. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand“ („Atmesti. Sutrauktas padalytas mygtukas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte, triskart bakstelėkite, kad išplėstumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną. Dabartinis keitimas atmetamas ir įvesties vieta perkeliama prie kito keitimo.

Visų susektų keitimų priėmimas arba atmetimas

 1. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami priimti visus keitimus, Peržiūros skirtuke braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Accept. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand“ („Atmesti. Sutrauktas padalytas mygtukas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte, triskart bakstelėkite, kad išplėstumėte“). Triskart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Back button“ („Mygtukas Atgal“). Braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Accept All Changes-button, double-tap to activate“ („Mygtukas Priimti visus keitimus, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną.

  • Norėdami atmesti visus keitimus, Peržiūros skirtuke braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Reject. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand“ („Atmesti. Sutrauktas padalytas mygtukas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte, triskart bakstelėkite, kad išplėstumėte“). Triskart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Back button“ („Mygtukas Atgal“). Braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Reject All Changes-button, double-tap to activate“ („Mygtukas Atmesti visus keitimus, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną.

Keitimų sekimo išjungimas

Išjungus funkciją Sekti keitimus , „Word Mobile“ nebežymės naujų keitimų. Visi jau susekti keitimai liks dokumente, kol juos pašalinsite.

Taip pat žr.

Teksto įterpimas ir keitimas programoje „Word“ naudojant ekrano skaitytuvą

Rašybos ir gramatikos tikrinimas programoje „Word“ naudojant ekrano skaitytuvą

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „Word“

Sužinokite, kaip naršyti „Word“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×