Dialogo lango Radimas ir keitimas naudojimas duomenims keisti

Šioje temoje aiškinama, kaip naudoti dialogo langą Radimas ir keitimas norint rasti ir pasirinktinai keisti duomenis programos „Access“ duomenų bazėje.

Jei norite informacijos apie kitus duomenų naujinimo būdus, pavyzdžiui, naujinimo ir papildymo užklausų naudojimą, skaitykite straipsnį Duomenų naujinimas duomenų bazėje.

Ką norite daryti?

Sužinokite apie dialogo lango Radimas ir keitimas naudojimą

Nuorodos į dialogo lango valdiklį radimas ir keitimas

Duomenų radimas ir keitimas lentelėje

Duomenų radimas ir keitimas formoje

Duomenų radimas užklausos rezultatų rinkinyje

Pakaitos simbolių radimas

Pakaitos simbolių naudojimo pavyzdžiai

Kabučių ir neapibrėžtų arba tuščių reikšmių radimas

Sužinokite apie dialogo lango Radimas ir keitimas naudojimą

Dialogo langas Radimas ir keitimas naudojamas norint rasti ir pasirinktinai keisti mažos apimties duomenis ir tada, kai norėdami rasti ir keisti duomenis, negalite naudoti užklausos. Dialogo langas atitinka ieškos įrankius, kuriuos matote kitose programose, tačiau jis turi keletą priemonių, skirtų ieškoti sąryšinėse duomenų bazėse. Pavyzdžiui, galite ieškoti duomenims pritaikyto formato ir pasirinkti, ieškoti dalies ar visų lauko duomenų.

Prieš tęsdami, nepamirškite šių aplinkybių:

 • Dialogo langas kiekvieną jūsų eilutę vertina kaip šabloną ir grąžina visus jį atitinkančius įrašus. Pavyzdžiui, jūs turite duomenų lapą (lentelę arba užklausos rezultatą), kuriame yra informacijos apie klientus, tiekėjus, produktus ir užsakymų datas. Jei ieškosite „rug“, ieškos operacija grąžins visus žodžių „rugiai“, „rugsėjis“ egzempliorius ir visus kitus įrašus, atitinkančius jūsų nurodytą šabloną.

 • Dialogo langas ieško vienoje lentelėje vienu metu; jis neieško visoje duomenų bazėje. Jei atidarysite dialogo langą iš formos, ieškosite lentelėje, kurią ta forma naudoja.

  Jei norite dialogo langą naudoti ieškodami keliose lentelėse, galite sukurti atrankos užklausą, renkančią norimus duomenis, ir tada ieškoti užklausos rezultatuose. Toliau šiame skyriuje aprašomi veiksmai paaiškina atrankos užklausų kūrimo ir ieškos jų rezultatuose pagrindus.

 • Lenteles ir užklausų rezultatus turite atidaryti kaip duomenų lapo rodinius, o formas – kaip formos (įprastus) rodinius, kaip tai darytumėte įvesdami duomenis.

 • Galite ieškoti duomenų pagal jiems pritaikytą formatą. Pavyzdžiui, galite formatuoti tuščius neapibrėžtus laukus norėdami rodyti žodžius kaip „Nežinoma“. Tada galite ieškoti tuose tuščiuose laukuose kaip ieškos eilutę naudodami žodį „Nežinoma“.

Ieškos laukų kaip formatuoto žymės langelio samprata

Dialogo langas Radimas ir keitimas taip pat pateikia parinktį, vadinamą žymės langeliu Ieškoti laukų atsižvelgiant į formatavimą. Vykdydami šioje temoje aprašytus veiksmus matysite, kad programa „Access“ šį žymės langelį kartais pažymi automatiškai; taigi kartais turite pažymėti žymės langelį arba panaikinti jo žymėjimą patys. Teisingas šio žymės langelio naudojimas gali padėti užtikrinti ieškos operacijos sėkmę.

Tęsdami laikykitės šios nerašytos taisyklės: kai programa „Access“ pažymi žymės langelį Ieškoti laukų atsižvelgiant į formatavimą, nelieskite jo. Jei panaikinsite žymės langelio žymėjimą, jūsų ieškos operacija tikriausiai negrąžins jokių rezultatų.

Toks veikimas pradžioje gali būti klaidinantis, kadangi programa „Access“ nepateikia jokių vizualių nuorodų ar kitų rodiklių, rodančių, kada turėtumėte pažymėti žymės langelį arba panaikinti jo žymėjimą. Galbūt svarstote, kokia logika remdamasi programa „Access“ pažymi žymės langelį Ieškoti laukų atsižvelgiant į formatavimą arba panaikina jo žymėjimą. Atsakymas yra įvesties šablonai. Įvesties šablonas yra formatavimo tipas. Kai programa „Access“ su juo susiduria, ji pažymi šį žymės langelį.

Taip pat nepamirškite, kad jei ieškote peržvalgos lauke, naudojančiame užklausą duomenis iš kitos lentelės gauti, o šaltinio laukui toje kitoje lentelėje pritaikytas įvesties šablonas, programa „Access“ pažymi žymės langelį Ieškoti laukų atsižvelgiant į formatavimą.

Apie radimo, rūšiavimo ir filtravimo skirtumus

Galiausiai nepamirškite, kad radimo procesas nėra tolygus rūšiavimui arba filtravimui. Radimas yra procesas, kurio metu duomenų bazės lentelėse, užklausose ir formose randamas vienas ar daugiau įrašų. Pavyzdžiui, galite rasti visus klientus, kurie turi restoraną. Rūšiavimas yra procesas, kurio metu įrašų rinkinys tvarkomas tam tikra tvarka. Pavyzdžiui, galite surūšiuoti įrašų rinkinį abėcėlės tvarka, pagal datą, pagal kiekį (kuris restoranas užsako daugiausiai duonos arba turi didžiausius pardavimus) ir t. t. Filtravimas yra procesas, kurio metu rodomi tam tikrą sąlygą atitinkantys įrašai. Pavyzdžiui, radę visus klientus, turinčius restoraną, galite filtruoti sąrašą, kad būtų įtraukiami tik klientai, gyvenantys Londone arba Madride.

Jei tai padės, galite galvoti taip: pirmiausia jūs randate duomenis, pasirinktai tvarkote juos tam tikra tvarka ir tada pasirinktinai naudojate filtrą, norėdami izoliuoti duomenų pogrupį.

Šios veiksmų sekos paaiškina, kaip naudoti dialogo langą Radimas ir keitimas.

Puslapio viršus

Nuorodos į dialogo lango valdiklį radimas ir keitimas

Ieškodami duomenų ir juos keisdami, nuolat nustatote ir keičiate valdiklius dialogo lange Radimas ir keitimas. Tačiau nepamirškite, kad dėl to radimo ir keitimo operacijos gali grąžinti nenorimus duomenis arba nepavykti visai. Šioje lentelėje pateikiamas valdiklių sąrašas ir jų keitimo pasekmės.

Valdiklis

Naudojimas

Veikimas

Sąrašas Kur ieškoti

Perjungia iešką stulpelyje ir iešką visoje lentelėje

Sąraše Kur ieškoti visuomet yra lentelės, kurioje ieškote, pavadinimas. Jei ieškote tik lentelėje, programa „Access“ rodo jos pavadinimą, tačiau sąrašą Kur ieškoti padaro neprieinamą. Ieškant stulpelyje, programa „Access“ sąrašą Kur ieškoti padaro prieinamą ir rodo lentelės bei stulpelio pavadinimus. Norėdami perjungti iešką lentelėse į iešką stulpeliuose, sąraše Kur ieškoti pasirinkite norimą reikšmę. Norėdami ieškoti sąraše nesančiame stulpelyje, pereikite į atidarytą duomenų lapą arba formą ir pasirinkite norimą stulpelį, tada grįžkite į dialogo langą Radimas ir keitimas ir vykdykite iešką.

Sąrašas Sutampa

Nustato, kurios lauko dalies atitikmens ieško ieškos operacija

Jei norite ieškoti visų galimų reikšmių atitikmens, pasirinkite Bet kuri lauko dalis. Jei norite ieškoti informacijos, tiksliai atitinkančios jūsų ieškos eilutę, pasirinkite Visas laukas. Jei manote, kad jūsų norimos rasti reikšmės yra įrašo pradžioje, pasirinkite Lauko pradžia.

Sąrašas Ieškoti

Keičia ieškos kryptį

Jei norite rasti įrašus, esančius virš žymeklio, pasirinkite Aukštyn. Jei norite rasti įrašus, esančius po žymekliu, pasirinkite Žemyn. Jei norite rasti visus įrašus, pradedant nuo įrašų rinkinio viršaus, pasirinkite Visi.

Žymės langelis Skirti ABC nuo abc

Randa įrašus, atitinkančius jūsų ieškos eilutės didžiųjų raidžių rašymą

Pažymėkite žymės langelį Skirti ABC nuo abc, kai norite rasti įrašus, atitinkančius jūsų ieškos eilutės didžiųjų raidžių rašymą.

Žymės langelis Ieškoti laukų atsižvelgiant į formatavimą

Ieško pagal įvesties šabloną arba formatą

Radimo operacijos gali ieškoti duomenų arba jiems pritaikyto formato. Pavyzdžiui, galite laukuose, suformatuotuose pagal įvesties šabloną Data/laikas, ieškoti Vas.. Ši parinktis lieka negalima, kol nevykdote ieškos lauke, kuriam pritaikytas formatas arba įvesties šablonas. Daugiau informacijos apie šią parinktį ieškokite skyriuje Žymės langelio Ieškoti laukų atsižvelgiant į formatavimą samprata.


Puslapio viršus

Duomenų radimas ir keitimas lentelėje

Norėdami vykdyti šiuos veiksmus, turite atidaryti lenteles kaip duomenų lapo rodinius.

Pastaba : Peržvalgos lauke radimo ir keitimo operacijos vykdyti negalite. Jei norite keisti formos valdiklio (pavyzdžiui, teksto laukelio) duomenis, jis turi būti susietas su šaltinio lentele.

Daugiau informacijos apie peržvalgos sąrašų naudojimą ieškokite skyriuje Peržvalgos stulpelio, leidžiančio saugoti keletą reikšmių, įtraukimas arba keitimas. Pirmuosiuose šios temos skyriuose paaiškinama, kaip peržvalgos laukai veikia ir kaip juos kurti.

Duomenų radimas ir keitimas

 1. Savo lentelėje pažymėkite lauką (stulpelį), kuriame norite ieškoti.

  Pastaba : Jei norite ieškoti visoje lentelėje, vykdykite kitą 5 veiksmo procedūrą.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite Rasti arba paspauskite CTRL + F.

  Paspauskite spartųjį klaviatūros klavišą CTRL + F.

  Šioje iliustracijoje rodoma komanda:

  Access juostelės paveikslėlis

  Rodomas dialogo langas Radimas ir keitimas.

 3. Norėdami rasti duomenis, dialogo lange Radimas ir keitimas spustelėkite skirtuką Rasti. Norėdami vykdyti radimo ir keitimo operaciją, spustelėkite skirtuką Keisti.

 4. Lauke Rastiįveskite savo ieškos eilutę. Norėdami keisti duomenis, įveskite keitimo eilutę lauke Keisti į.

  Pastaba : Lauke Keisti į neįveskite pakaitos simbolių, nebent norite, kad jų būtų jūsų įrašuose.

 5. Norėdami keisti ieškos lauką arba ieškoti visoje naudojamoje lentelėje, galite pasirinktinai naudoti sąrašą Kur ieškoti.

  Numatyta, kad sąraše Kur ieškoti yra lauko, kurį pasirinkote vykdydami 1 veiksmą, pavadinimas. Jei norite ieškoti visoje lentelėje, pasirinkite jos pavadinimą iš sąrašo.

  ARBA

  Jei nuspręsite pasirinkti kitą stulpelį, spustelėkite norimą stulpelį lentelės duomenų lape. Dialogo lango uždaryti nereikia.

 6. Sąraše Sutampa galite spustelėti Bet kuri lauko dalis. Tai leidžia vykdyti išsamiausią galimą iešką.

 7. Įsitikinkite, kad pažymėtas žymės langelis Ieškoti laukų atsižvelgiant į formatavimą ir spustelėkite Rasti kitą.

Puslapio viršus

Duomenų radimas ir keitimas formoje

Jei neturite lentelei peržiūrėti arba joje ieškoti būtinų teisių arba nenorite, kad vartotojai matytų kai kuriuos lentelėje esančius duomenis, galite vykdyti radimo ir keitimo operacijas formose, atidarytose ir kaip formos, ir kaip maketo rodiniai. Abi operacijos ieškos naudojamoje lentelėje, susietoje su forma.

Pastaba : Peržvalgos lauke radimo ir keitimo operacijos vykdyti negalite. Jei norite keisti formos valdiklio (pavyzdžiui, teksto laukelio) duomenis, jis turi būti susietas su šaltinio lentele.

Daugiau informacijos apie peržvalgos sąrašų naudojimą ieškokite straipsnyje Peržvalgos stulpelio, leidžiančio saugoti keletą reikšmių, įtraukimas arba keitimas. Pirmuosiuose šios temos skyriuose paaiškinama, kaip peržvalgos laukai veikia ir kaip juos kurti.

Duomenų radimas formoje

 1. Atidarykite formą, kurioje norite ieškoti, kaip formos arba maketo rodinį.

 2. Pažymėkite valdiklį, kuriame yra norima ieškoti informacija.

  Pastaba : Jei norite ieškoti visoje lentelėje, vykdykite kitą 5 veiksmo procedūrą.

 3. Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite Rasti arba paspauskite CTRL + F.

  Arba

  Paspauskite CTRL+F.

  Rodomas dialogo langas Radimas ir keitimas.

 4. Norėdami rasti duomenis, spustelėkite skirtuką Rasti. Norėdami vykdyti radimo ir keitimo operaciją, spustelėkite skirtuką Keisti.

 5. Lauke Rastiįveskite savo ieškomą reikšmę. Norėdami keisti duomenis, įrašykite keitimo eilutę lauke Keisti į.

  Pastaba : Lauke Keisti į neįveskite pakaitos simbolių, nebent norite, kad jų būtų jūsų įrašuose.

 6. Norėdami keisti ieškos lauką arba ieškoti visoje naudojamoje lentelėje, pasirinktinai naudokite sąrašą Kur ieškoti.

  Numatyta, kad sąraše Kur ieškoti yra valdiklio, kurį pasirinkote vykdydami 1 veiksmą, pavadinimas. Jei norite ieškoti visoje formos naudojamoje lentelėje, pasirinkite jos pavadinimą iš sąrašo.

  ARBA

  Jei nuspręsite pasirinkti kitą valdiklį (tai tas pats, kaip pasirinkti kitą lentelės lauką), bet kuriuo metu spustelėkite jį formoje. Dialogo lango uždaryti nereikia.

 7. Sąraše Sutampa galite spustelėti Bet kuri lauko dalis. Tai leidžia vykdyti išsamiausią galimą iešką.

 8. Sąraše Ieškoti spustelėkite Visi, tada spustelėkite Rasti kitą. Norėdami keisti eilutę, spustelėkite Keisti. Jei esate tikri, kad įvedėte teisingą keitimo eilutę, spustelėkite Keisti viską, tik turėkite omenyje, kad keitimo operacijos anuliuoti negalite. Jei padarysite klaidą, turėsite kartoti radimo ir keitimo operaciją, rasti neteisingas reikšmes ir pakeisti jas teisingomis.

Puslapio viršus

Duomenų radimas užklausos rezultatų rinkinyje

Šie veiksmai paaiškina, kaip naudoti dialogo langą Radimas ir keitimas norint rasti įrašus atrankos užklausos grąžintame rezultatų rinkinyje. Atminkite, kad užklausos rezultatuose galite vykdyti tik radimo operacijas.

Jei norite keisti ar šalinti duomenis naudodami užklausą, skaitykite straipsnius Naujinimo užklausos kūrimas ir Užklausų naudojimas vienam ar daugiau įrašų duomenų bazėje naikinti.

Atrankos užklausos kūrimas

 • Atidarykite duomenų bazę, kurioje yra norimi rasti įrašai.

 • Skirtuko Kūrimas grupėje Kita spustelėkite Užklausos dizainas.

  Programa „Access“ paleidžia užklausos dizainerį, rodomas skirtukas Dizainas ir dialogo langas Lentelės rodymas.

 • Pažymėkite lentelę ar lenteles, kuriose yra norimų rasti įrašų, spustelėkite Pridėti, tada spustelėkite Uždaryti.

  Lentelė ar lentelės rodomos viršutinėje užklausos kūrimo tinklelio sekcijoje kaip vienas ar daugiau langų, visus laukus įtraukiančių į kiekvienos lentelės sąrašą. Šioje iliustracijoje rodomas užklausos dizaineris ir tipinė lentelė.

  Lentelė užklausų dizaineryje

 • Du kartus spustelėkite norimus rasti laukus. Pažymėti laukai rodomi apatinės užklausų dizainerio sekcijos eilutėje Laukas.

  Viename apatinės sekcijos stulpelyje galite įtraukti vieną lentelės lauką.

  Norėdami greitai įtraukti lentelėje esančius laukus, du kartus spustelėkite lentelės laukų sąrašo viršuje esančią žvaigždutę (*). Ši iliustracija vaizduoja užklausos dizainerį su įtrauktais visais laukais.

  Užklausa su visais įtrauktais lentelės laukais.

 • Pasirinktinai galite įvesti vieną ar daugiau kriterijų į kūrimo tinklelio eilutę Kriterijai.

  Taip galite sumažinti užklausos grąžinamų įrašų skaičių ir palengvinti duomenų radimą. Šioje lentelėje pateikiama keletas pavyzdinių kriterijų ir paaiškinamas jų užklausai daromas poveikis.

Kriterijai

Poveikis

> 234

Grąžina visus skaičius, didesnius nei 234. Norėdami rasti visus mažesnius nei 234 skaičius, naudokite < 234.

>= "Musteikis"

Grąžina visus įrašus Musteikis iki abėcėlės pabaigos

Between #02.02.06# And #01.12.06#

Grąžina datas nuo 2-Vas-06 iki 1-Vas-06 (ANSI-89). Jei jūsų duomenų bazė naudoja ANSI-92 pakaitos simbolius, vietoj svaro ženklo naudokite viengubas kabutes ('). Pavyzdys: Between '2/2/2006' And '12/1/2006'

Not "Vokietija"

Randa visus įrašus, kuriuose tikslus lauko turinys nelygus Vokietija. Pagal kriterijų bus grąžinti įrašai, kuriuose yra simboliai kartu su Vokietija, pvz., Vokietija (euras) arba Europa (Vokietija).

Not "T*"

Randa visus įrašus, išskyrus tuos, kurie prasideda raide „T“. Jei jūsų duomenų bazėje naudojamas ANSI-92 pakaitos simbolių rinkinys, vietoj žvaigždutės naudokite procento ženklą (%).

Not "*t"

Randa visus įrašus, kurie nesibaigia raide „t“. Jei jūsų duomenų bazėje naudojamas ANSI-92 pakaitos simbolių rinkinys, vietoj žvaigždutės naudokite procento ženklą (%).

In(Kanada, JK)

Sąraše randa visus įrašus, kuriuose yra Kanada arba JK.

Like "[A-D]*"

Lauke Tekstas randa visus įrašus, kurie prasideda raidėmis nuo A iki D. Jei jūsų duomenų bazėje naudojamas ANSI-92 pakaitos simbolių rinkinys, vietoj žvaigždutės naudokite procento ženklą (%).

Like "*ar*"

Randa visus įrašus, kuriuose yra raidžių seka „ar“. Jei jūsų duomenų bazėje naudojamas ANSI-92 pakaitos simbolių rinkinys, vietoj žvaigždutės naudokite procento ženklą (%).

Like "Maison Dewe?"

Randa visus įrašus, kurie pradedami žodžiu Maison ir kuriuose yra 5 raidžių antroji eilutė, kurios 4 pirmosios raidės yra Dewe, o paskutinė raidė nežinoma. Jei jūsų duomenų bazėje naudojamas ANSI-92 pakaitos simbolių rinkinys, vietoj klaustuko naudokite apatinį brūkšnį (_).

#2/2/2006#

Randa visus 2006 m. vasario 2 d. įrašus. Jei jūsų duomenų bazėje naudojamas ANSI-92 pakaitos simbolių rinkinys, nenaudokite ženklų #, o įtraukite datą į viengubas kabutes ('2/2/2006').

< Date() - 30

Grąžina visas vėlesnes nei 30 dienų datas.

Date()

Grąžina visus įrašus, kuriuose yra šiandienos data.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Grąžina visus įrašus, esančius tarp šiandienos datos ir trijų mėnesių nuo šiandienos datos

Is Null

Grąžina visus įrašus, kuriuose yra neapibrėžta (tuščia arba neapibrėžta) reikšmė.

Is Not Null

Grąžina visus įrašus, kuriuose yra reikšmė.

""

Grąžina visus įrašus, kuriuose yra nulinio ilgio eilutė. Nulinio ilgio eilutė naudojama, kai reikia įtraukti reikšmę į būtiną lauką, bet dar nežinoma, kokia yra ta reikšmė. Pavyzdžiui, į lauką gali reikėti įrašyti fakso numerį, bet kai kurie iš jūsų klientų neturi fakso aparatų. Tokiu atveju, užuot įvedę numerį, įvedate dvigubų kabučių be tarpo tarp jų porą ("").

 • Skirtuko Dizainas grupėje Rezultatai spustelėkite Vykdyti.

  Patikrinkite, ar užklausa grąžino norimus įrašus. Jei reikia, galite pažymėti nepageidaujamus laukus ir pašalinti juos paspaudę klavišą DELETE. Galite nuvilkti papildomų laukų į kūrimo tinklelį ir pakeisti kriterijus, kad būtumėte visiškai patenkintas užklausos rezultatais.

 • Pereikite prie kitų veiksmų.

Duomenų radimas rezultatų rinkinyje

 1. Rezultatuose spustelėkite lauką (stulpelį), kuriame norite ieškoti.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite Rasti arba paspauskite CTRL + F.

  Arba

  Paspauskite CTRL+F.

  Rodomas dialogo langas Radimas ir keitimas.

 3. Lauke Rastiįveskite savo ieškos eilutę.

 4. Norėdami keisti ieškos lauką arba ieškoti visoje naudojamoje lentelėje, galite pasirinktinai naudoti sąrašą Kur ieškoti.

  Numatyta, kad sąraše Kur ieškoti yra lauko, kurį pasirinkote vykdydami 1 veiksmą, pavadinimas. Jei norite ieškoti visoje lentelėje, pasirinkite jos pavadinimą iš sąrašo.

  ARBA

  Jei nuspręsite pasirinkti kitą stulpelį, spustelėkite norimą stulpelį lentelės duomenų lape. Dialogo lango uždaryti nereikia.

 5. Sąraše Sutampa galite spustelėti Bet kuri lauko dalis. Tai leidžia vykdyti išsamiausią galimą iešką.

 6. Sąraše Ieškoti spustelėkite Visi, tada spustelėkite Rasti kitą.

  Radimo operacija paryškina visus įrašus, kuriuose yra jūsų ieškos eilutė. Kadangi sąraše Ieškoti pasirinkote Visi, programa „Access“ ieško jo visuose įrašuose.

Puslapio viršus

Pakaitos simbolių radimas

Radimo ir keitimo operacijose galite naudoti pakaitos simbolius, tačiau tai turite daryti atsargiai. Atminkite šias taisykles:

 • Naudodami dialogo langą Radimas ir keitimas pakaitos simboliams ieškoti, turite apskliausti norimą rasti simbolį, pavyzdžiui, [*]. Šios taisyklės reikia laikytis ieškant visų pakaitos simbolių, išskyrus šauktukų (!) ir laužtinių skliaustų (]).

 • Jei pakaitos simbolį naudojate keitimo eilutėje, programa „Access“ jį vertina kaip literalą ir įrašo į jūsų duomenų bazę. Pavyzdžiui, jei ieškote senas * ir keičiate visus tą šabloną atitinkančius įrašus į naujas *, programa „Access“ visuose jūsų ieškos eilutę atitinkančiuose įrašuose įrašys "naujas *".

Pakaitos simbolių radimas

 1. Atidarykite lentelę, užklausos rezultatų rinkinį arba formą. Lenteles ir rezultatų rinkinius turite atidaryti kaip duomenų lapo rodinius, o formas – kaip formos rodinius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite Rasti arba paspauskite CTRL + F.

  ARBA

  Paspauskite klavišus CTRL+F.

  Rodomas dialogo langas Radimas ir keitimas.

 3. Jei norite rasti tik tuos įrašus, kuriuose yra pakaitos simbolių, spustelėkite skirtuką Rasti. Jei norite rasti pakaitos simbolius ir pakeisti juos kitais duomenimis, spustelėkite skirtuką Keisti.

 4. Lauke Rasti įrašykite atidaromąjį skliaustą ([), norimą rasti pakaitos simbolį ir uždaromąjį skliaustą (]). Pavyzdžiui, jei norite rasti visus žvaigždutės egzempliorius, įrašykite [*]. Jei norite vykdyti keitimo operaciją, keitimo eilutę įveskite lauke Keisti į.

 5. Norėdami keisti ieškos lauką arba ieškoti visoje naudojamoje lentelėje, galite pasirinktinai naudoti sąrašą Kur ieškoti.

  Numatyta, kad sąraše Kur ieškoti yra lauko, kurį pasirinkote vykdydami 1 veiksmą, pavadinimas. Jei norite ieškoti visoje lentelėje, pasirinkite jos pavadinimą iš sąrašo.

  ARBA

  Jei nuspręsite pasirinkti kitą stulpelį, spustelėkite norimą stulpelį lentelės duomenų lape. Dialogo lango uždaryti nereikia.

 6. Iš sąrašo Sutampa pasirinkite parinktį, kuri, jūsų nuomone, geriausiai tinka jūsų duomenims. Pavyzdžiui, jei pakaitos simboliai yra jūsų įrašų pradžioje, spustelėkite Lauko pradžia. Kitu atveju spustelėkite Bet kuri lauko dalis, kad būtų grąžintas didžiausias galimas rezultatų skaičius.

 7. Įsitikinkite, kad pažymėtas žymės langelis Ieškoti laukų atsižvelgiant į formatavimą ir spustelėkite Rasti kitą. Radimo operacija grąžina įrašus, kuriuose yra nurodytas pakaitos simbolis. Jei norite simbolį keisti, spustelėkite Keisti. Jei esate tikri, kad ieškos ir keitimo eilutės pateiks teisingus rezultatus, spustelėkite Keisti viską. Tačiau nepamirškite, kad radimo ir keitimo operacijos rezultatų anuliuoti negalite.

Puslapio viršus

Pakaitos simbolių naudojimo pavyzdžiai

Kai žinote šablono, kurį gali atitikti kiekvienas pakaitos simbolis, tipą, galite naudoti pakaitos simbolių kombinacijas, kad būtų grąžinti įvairūs rezultatai. Atminkite, kad iš sąrašo Sutampa pasirinktas parametras daro poveikį jūsų ieškos rezultatams. Jei naudosite neteisingą parametrą, ieškos operacija gali grąžinti nenorimus duomenis arba visai negrąžinti jokių rezultatų. Šioje lentelėje pateikiama keletas pakaitos simbolių ir literalų naudojimo būdų ir paaiškinama, kaip parinktys, esančios sąraše Sutampa, gali paveikti jūsų rezultatus.

Ieškos eilutė

Sąrašo Sutampa parametras

Rezultatai

[*]

Bet kuri lauko dalis

Grąžina visus įrašus, kuriuose yra žvaigždutė (*). Ši sintaksė taip pat tinka klaustukams (?), numerio ženklams (#), atidaromiesiems skliausteliams ([) ir brūkšneliams (-).

Visas laukas

Grąžina visus įrašus, kuriuos sudaro tik žvaigždutė.

Lauko pradžia

Grąžina įrašus, prasidedančius žvaigždute.

*[*]*

Bet kuri lauko dalis

Grąžina visus įrašus, kuriuose yra žvaigždutė (*) ir aplink ją esantis tekstas. Ši sintaksė taip pat tinka klaustukams (?), numerio ženklams (#), atidaromiesiems skliausteliams ([) ir brūkšneliams (-).

Visas laukas

Rezultatas toks pat.

Lauko pradžia

Rezultatas toks pat.

[!*]

Bet kuri lauko dalis

Grąžina visus laukus, kuriuose nėra žvaigždutės. Atminkite, kad naudojant šį parametrą sąraše Sutampa, šis ieškos šablonas gali grąžinti kiekvieno įrašo žodžio kiekvieną raidę. Ši sintaksė taip pat tinka klaustukams (?), numerio ženklams (#), atidaromiesiems skliausteliams ([) ir brūkšneliams (-).

Pastaba : Ieškos eilutė *[!*]* grąžins visus įrašus, kuriuose yra žvaigždutės, kadangi ji randa visą tekstą, esantį aplink žvaigždutę.

Visas laukas

Negrąžina jokių rezultatų.

Lauko pradžia

Grąžina pirmąją bet kokio įrašo, kuriame nėra žvaigždutės, raidę.

ma*[ ch ]

Bet kuri lauko dalis

Grąžina visus įrašus, kuriuose yra „ma“ ir „c“ arba „h“. Pavyzdžiui, ši eilutė grąžina „mama“ ir „mašina“, taip pat ji grąžina „masalas" ir „mailius“.

Visas laukas

Grąžina visus įrašus, prasidedančius „ma“ ir pasibaigiančius raidėmis „s“ arba „h". Pavyzdžiui, ji grąžina „mama“ ir „mašina“, taip pat „masalas“ ir „mainai“.

Lauko pradžia

Grąžina visus įrašus, kurie prasideda „ma“ ir kuriuose yra raidės „s“ arba „i“.

ma*[! ch ]

Bet kuri lauko dalis

Paryškina raides „m“ ir „a“ ir visą po jų esantį tekstą, kol randa raidę „c“ arba „h“. Tai vaizduojama šioje iliustracijoje.

Dalinis šablono atitikimas

Dar vienas dalinis šablono atitikimas

Kitaip sakant, net jei nebandote įtraukti įrašų, kuriuose yra raidės „c“ arba „h“, galite juos matyti, kadangi parametras Bet kuri lauko dalis sutampa su tekstu, einančiu prieš skliaustus.

Visas laukas

Grąžina visus įrašus, kuriuose nėra raidės „c“ arba „h“, jei jie baigiasi raidėmis „c“ arba „h“. Pavyzdžiui, radimo operacija negrąžina žodžio „škac“, kadangi jis baigiasi raide „c“, tačiau grąžina žodį „mecenatas“, nes jame po raidės „c“ yra kitos raidės.

Lauko pradžia

Grąžina įrašus, kurie prasideda raidėmis „ma“. Programa „Access“ lygina bet kokį tekstą, esantį prieš apskliaustus simbolius, tad galite matyti nenorimų rezultatų.

Puslapio viršus

Kabučių ir neapibrėžtų arba tuščių reikšmių radimas

Dialogo langą Radimas ir keitimas galite naudoti norėdami rasti kabutes ir keleto tipų tuščias reikšmes.

 • Laukai, suformatuoti taip, kad rodytų reikšmę, kai yra tušti. Pavyzdžiui, formatavimas gali nurodyti, kol lauke neįvesite reikšmės, jame bus rodomas žodis „Nežinoma“.

 • Tušti, nesuformatuoti laukai arba neapibrėžtos reikšmės.

 • Laukai, kuriuose yra nulinio ilgio eilutės. Nulinio ilgio eilutės įvedamos įrašant kabučių porą be tarpų tarp jų (""). Tai padarius ir perkėlus žymeklį į kitą lauką, programa „Access“ kabutes paslepia ir laukas rodomas kaip tuščias. Atminkite, kad nulinio ilgio eilutes galite įvesti tik laukuose, kurių duomenų tipas yra Tekstas, Atmintinė ir Hipersaitas, ir kad šie tipai nulinio ilgio eilutes palaiko pagal numatytuosius parametrus.

Kabučių radimas

 1. Atidarykite lentelę kaip duomenų lapo rodinį arba atidarykite su ja susietą formą.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite Rasti arba paspauskite CTRL + F.

  ARBA

  Paspauskite klavišus CTRL+F.

  Rodomas dialogo langas Radimas ir keitimas.

 3. Jei norite tik rasti kabutes, spustelėkite skirtuką Rasti. Norėdami rasti ir keisti kabutes, spustelėkite skirtuką Keisti.

 4. Lauke Rasti įrašykite kabutes. Norėdami keisti kabutes kita reikšme, tą reikšmę įveskite lauke Keisti į.

  Pastaba : Jei norite visiškai pašalinti kabutes, lauką Keisti į palikite tuščią.

 5. Norėdami keisti ieškos lauką arba ieškoti visoje naudojamoje lentelėje, galite pasirinktinai naudoti sąrašą Kur ieškoti.

  Numatyta, kad sąraše Kur ieškoti yra lauko, kurį pasirinkote vykdydami 1 veiksmą, pavadinimas. Jei norite ieškoti visoje lentelėje, pasirinkite jos pavadinimą iš sąrašo.

  ARBA

  Jei nuspręsite pasirinkti kitą stulpelį, spustelėkite norimą stulpelį lentelės duomenų lape. Dialogo lango uždaryti nereikia.

 6. Taip pat galite sąraše Sutampa pasirinkti Bet kuri lauko dalis. Tai leidžia vykdyti išsamiausią galimą iešką.

 7. Jei norite ieškoti visuose įrašuose, sąraše Ieškoti pasirinkite Visi.

 8. Pažymėkite žymės langelį Ieškoti laukų atsižvelgiant į formatavimą.

  Pastaba : Jei programa „Access“ žymės langelį pažymi automatiškai, šį sprendimą priimkite, nebent nepavyksta jūsų radimo operacija.

 9. Norėdami rasti įrašus, spustelėkite Rasti kitą. Jei radimo operacija nepavyks, atžymėkite žymės langelį Ieškoti laukų atsižvelgiant į formatavimą ir bandykite dar kartą. Jei esate tikri, kad norite kabutes keisti kita reikšme (arba tuščia reikšme), spustelėkite Keisti. Jei esate įsitikinę, kad lentelėje randate ir keičiate tinkamus duomenis, spustelėkite Keisti viską, tačiau atminkite, kad keitimo operacijos anuliuoti negalite. Jei padarysite klaidą, turėsite vykdyti papildomas radimo ir keitimo operacijas, kad ją ištaisytumėte.

Tuščių reikšmių radimas

 1. Lentelę, kurioje yra norimos rasti reikšmės, atidarykite kaip duomenų lapo rodinį.

 2. Lentelėje pasirinkite lauką, kuriame yra norimos rasti tuščios reikšmės.

 3. Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite Rasti arba paspauskite CTRL + F.

  ARBA

  Paspauskite klavišus CTRL+F.

  Rodomas dialogo langas Radimas ir keitimas.

 4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Raskite tuščius laukus, kurie suformatuoti taip, kad rodytų reikšmę

  1. Norėdami rasti suformatuotas reikšmes, spustelėkite skirtuką Rasti.

   Jei norite rasti tuščias reikšmes ir pakeisti jas kitais duomenimis, spustelėkite skirtuką Keisti.

  2. Lauke Rasti įveskite reikšmę, apibrėžtą formato.

   Norėdami į tuščią lauką įtraukti duomenų, juos įrašykite lauke Keisti į.

  3. Sąraše Sutampa spustelėkite Visas laukas.

  4. Pažymėkite žymės langelį Ieškoti laukų atsižvelgiant į formatavimą.

  5. Spustelėkite Rasti kitą.

  Tuščių, nesuformatuotų laukų radimas

  1. Norėdami rasti laukus, spustelėkite skirtuką Rasti. Jei norite rasti laukus ir į juos įtraukti reikšmę, spustelėkite skirtuką Keisti.

  2. Lauke Rasti įrašykite Null arba Is Null.

   Jei neapibrėžtą reikšmę keičiate kitais duomenimis, juos įveskite lauke Keisti į.

  3. Sąraše Sutampa spustelėkite Visas laukas.

  4. Panaikinkite žymės langelio Ieškoti laukų atsižvelgiant į formatavimą žymėjimą.

  5. Spustelėkite Rasti kitą.

  Laukų su nulinio ilgio eilutėmis radimas

  1. Norėdami rasti nulinio ilgio eilutes, spustelėkite skirtuką Rasti.

   Jei eilutes norite keisti kitais duomenimis, spustelėkite skirtuką Keisti.

  2. Lauke Rasti įrašykite kabučių porą be tarpų tarp jų ("").

   Jei nulinio ilgio eilutę keičiate kitais duomenimis, juos įveskite lauke Keisti į.

  3. Sąraše Sutampa spustelėkite Visas laukas.

  4. Panaikinkite žymės langelio Ieškoti laukų atsižvelgiant į formatavimą žymėjimą.

  5. Spustelėkite Rasti kitą.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×