Automatinio teksto formatavimo (automatinio formatavimo funkcijos) konfigūravimas arba išjungimas

Automatinio teksto formatavimo (automatinio formatavimo funkcijos) konfigūravimas arba išjungimas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Galite naudoti automatinio formatavimo funkciją, norėdami greitai pritaikyti arba pakeisti automatinį formatavimą, pvz. brūkšnelius ir brūkšnius, trupmenas, hipersaitus, kabutes ir sunumeruotus sąrašus arba sąrašus su ženkleliais. Norėdami išjungti automatinį formatavimą, tiesiog išvalykite kiekvieną parinktį, kurią norite išjungti, Automatinio renkamo teksto formatavimo skirtuke.

Automatinio renkamo teksto formatavimo skirtukas

Svarbu : 

 • Automatinio renkamo teksto formatavimo parinktys yra visuotinės parinktys, taikomos visiems programos failams.

 • Automatinio renkamo teksto formatavimo parinktis negali būti taikoma anksčiau įvestam tekstui „Outlook“, „PowerPoint“, „Excel“, „Publisher“ ir „Visio“ programose.

Kuo skiriasi „Automatinis formatavimas“ ir „Automatinis renkamo teksto formatavimas“?

Galėjote pastebėti dviejų panašių automatinio formatavimo skirtukų dialogo langą Automatinė taisa , ir tai gali sukelti tam tikrą painiavą. Skirtumas yra, kad Renkamo parametrai bus taikomi teksto tuo metu renkate tekstą, kadangi skirtukuose parametrai bus taikomi vykdant automatinio formatavimo komandą (tai reikia naudotis į sparčiosios prieigos įrankių juostą). Dauguma šiame straipsnyje aprašomos parinktys skirtuke Renkamo . Naudojant skirtuką Automatinis ir automatinio formatavimo komandą , po rasite informacijos apie automatinio formatavimo skirtuką.

„Office“ programoje raskite skirtuką „Automatinis renkamo teksto formatavimas“

Norėdami pakeisti automatinio formatavimo veikimą „Office“ programoje, pirmiausiai atidarykite skirtuką Automatinis renkamo teksto formatavimas, tada spustelėkite toliau pateiktą norimą užduotį.

Pastaba : Informacijos apie Automatinio formatavimo skirtuką ieškokite Automatinio formatavimo skirtuko ir komandos naudojime „Word“ programoje.

Visos programos, išskyrus „Outlook“:

 1. Spustelėkite Failas > Parinktys > Tikrinimas > Automatinės taisos parinktys.

  Kaip pasiekti dialogo langą Automatinė taisa

 2. Spustelėkite skirtuką Automatinis renkamo teksto formatavimas.

„Outlook“:

 1. Spustelėkite Failas >Parinktys > Paštas > Redagavimo parinktys > Tikrinimas > Automatinės taisos parinktys.

  Kaip pasiekti dialogo langą Automatinė taisa

 2. Spustelėkite skirtuką Automatinis renkamo teksto formatavimas.

„Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“:

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtukas „Office“ mygtuko paveikslėlis > [Programa] parinktys > Tikrinimas > Automatinės taisos parinktys.

  Kaip pasiekti dialogo langą Automatinė taisa

 2. Spustelėkite skirtuką Automatinis renkamo teksto formatavimas.

„Outlook“:

 1. Atidarykite pašto elementą, tada spustelėkite „Microsoft Office“ mygtukas „Office“ mygtuko paveikslėlis > Redagavimo parinktys > Tikrinimas > Automatinės taisos parinktys.

  Kaip pasiekti dialogo langą Automatinė taisa

 2. Spustelėkite skirtuką Automatinis renkamo teksto formatavimas.

„Publisher“ ir „Visio“:

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Automatinės taisos parinktys.

  Kaip pasiekti dialogo langą Automatinė taisa

 2. Spustelėkite skirtuką Automatinis renkamo teksto formatavimas.

Kiekviena „Office“ programa siūlo skirtingą automatinio formatavimo parinkčių rinkinį. Čia aprašomos visos parinktys. Pasirinkite parinktį, norėdami ją įjungti, arba išvalykite, norėdami ją išjungti.

KEISTI RENKANT TEKSTĄ

Parinktis

Aprašas

"Tiesias kabutes" “lenktomis kabutėmis”

Tiesias kabutes ( " " ) ir tiesų apostrofą ( ' ) pakeičia lenktomis pradžios ir pabaigos kabutėmis ir lenktu apostrofu.

Trupmenas (1/2) trupmenų simboliu (½)

Įvestas trupmenas (1/2) pakeičia vienu trupmenos simboliu (½). Pasirinkus šią parinktį pakeičiamos tik šios surinktos trupmenos: 1/4, 1/2 ir 3/4.

*Paryškintąjį* ir _pasvirąjį_ tikruoju formatavimu

Paryškintasis šriftas taikomas bet kokį tekstą, įdėtos į žvaigždutes (*); Pasvirasis šriftas taikomas bet kokį tekstą, įdėtos į pabraukimo (_). Pvz., * kompiuterio * tampa kompiuterio ir _computer_ tampa kompiuteryje. Atkreipkite dėmesį, kad programa "Word" į. (... *) arba (_) bus pakeisti formatavimą. "Outlook" ir. (... *) ir (_) liks net tada, kai formatavimas bus taikomas.

Interneto ir tinklo kelius hipersaitais

Pakeičia įrašytus interneto adresus, tinklo maršrutus ir el. pašto adresus hipersaitais.

Kelintinius (1st) viršutiniu indeksu

Pakeičia kelintinius skaitvardžius, kurie rodo santykinę elemento padėtį sekoje (pvz., 1-as, 2-as arba 3-ias), viršutiniu indeksu ( 1-as parašytas kaip viršutinis indeksas ).

Kėlimas (--) brūkšneliu (—)

Dvigubos brūkšnelį (-) pakeičia ilgą brūkšnį (–); trumpą brūkšnį (–) pakeičia vienu brūkšneliu tarpo prieš ir po (-). Atkreipkite dėmesį, jei norite, kad ilgą brūkšnį ne naudoti tarpų prieš ir po dvigubą brūkšnelį.

Šypsniukus :-) ir rodykles ==> specialiais simboliais

Pakeičia šypsniukus ir rodykles atitinkamais simboliais.

TAIKYTI RENKANT TEKSTĄ

Parinktis

Aprašas

Automatiniai sąrašai su ženkleliais

Sukuria sąrašą su ženkleliais, kai teksto eilutė pradedama vienu iš šių simbolių: *, - arba >, po kurių paliekamas tarpas arba tabuliavimo žymė.

Norėdami baigti sąrašą su ženkleliais, du kartus paspauskite klavišą „ENTER“.

Kraštinės linijos

Kai naujoje eilutėje iš eilės įvedate tris simbolius ~, #, *, -, _ arba = ir paspaudžiate „ENTER“, nubrėžiama linija. Pavyzdžiui, jei naujoje eilutėje įvesite ~~~ ir paspausite „ENTER“, per visą puslapį bus nubrėžta banguota linija.

Įtaisytieji antraštės stiliai

Pastraipoms, sudarytoms iš penkių arba mažiau žodžių, kurių pabaigoje nėra skyrybos ženklo, taikomi antraštės stiliai, kai du kartus paspaudžiate „ENTER“. 1 antraštės atveju įveskite naują eilutę; 2 antraštės atveju naują eilutę pradėti su viena tabuliavimo žyme; 3 antraštės atveju naują eilutę pradėti dviem tabuliavimo žymėmis.

Pastaba : Jei norite, kad antraštės stiliai būtų taikomi automatiškai, po prieš tai esančios pastraipos turite du kartus paspausti „ENTER“.

Automatiniai sąrašai su numeriais

Sukuria numeruotą sąrašą, kai teksto eilutė pradedama skaičiumi 1, po kurio paliekamas tarpas arba tabuliavimo žymė.

Norėdami baigti numeruotą sąrašą, du kartus paspauskite „ENTER“.

Lentelės

Kai teksto eilutės pradžioje įterpiate pliuso ženklų (+) ir brūkšnelių (-) seką ir paspaudžiate „ENTER“, sukuriama vienos eilutės lentelė. Seką turite pradėti ir baigti pliuso ženklu. Pvz., +---+---+------+ sukuria vienos eilutės lentelę, sudarytą iš trijų stulpelių. Stulpelių plotis priklauso nuo tarp pliuso ženklų esančių brūkšnelių skaičiaus. Norėdami lentelėje pridėti eilučių, perkelkite žymiklį į eilutės pabaigą ten, kur norite įterpti eilutę, tada paspauskite „ENTER“.

Įtraukti į lentelę naujas eilutes ir stulpelius (Tik „Excel“)

Įtraukia naują eilutę arba stulpelį į esamą lentelę, įvedus duomenis į gretimą eilutę arba stulpelį. Pavyzdžiui, jei turite dviejų stulpelių lentelę iš stulpelių A ir B, įvedus duomenis į gretimą stulpelį C, jis automatiškai formatuojamas kaip esamos lentelės dalis.

Automatiškai talpinti antraštės tekstą ties vietos rezervavimo ženklu (tik „PowerPoint“)

Sumažina antraštės teksto šrifto dydį, kad tekstas tilptų ties paskirtu antraštės vietos rezervavimo ženklu.

Pastaba :  Antraštės tekstas automatiškai sumažinamas tik vienu šrifto dydžio žingsniu, pvz. nuo 44 iki 40, remiantis integruotais šrifto dydžiais. Jei norite dar labiau sumažinti šrifto dydį, pasirinkite antraštės tekstą ir pasirinkite mažesnį integruotą šrifto dydį sąraše arba šrifto dydžių sąraše įveskite norimą šrifto dydį.

Automatiškai talpinti pagrindinės dalies tekstą ties vietos rezervavimo ženklu (tik „PowerPoint“)

Sumažina pagrindinės dalies teksto šrifto dydį, kad tekstas tilptų ties paskirtu pagrindinės dalies vietos rezervavimo ženklu.

AUTOMATIŠKAI RENKANT TEKSTĄ

Parinktis

Aprašas

Formatuoti sąrašo elemento pradžią kaip ir ankstesnio

Formatuoja sąrašo elemento įžanginį tekstą pagal prieš tai buvusio elemento įžanginį tekstą. Įžangos formatavimas kartojamas iki pirmojo sąrašo elementų skyrybos ženklo: paprastai taško, kablelio, brūkšnelio, ilgo brūkšnio, klaustuko, šauktuko ar kito ženklo.

Tik tas formatavimas, kuris taikomas visam įžanginiam tekstui, yra pakartojamas kitam sąrašo elementui. Formatavimas, kuris taikomas įžanginio teksto daliai, nekartojamas paskesnių sąrašo elementų įžanginiam tekstui.

Kairiąją ir pirmąją įtrauką nustatyti klavišais „Tab“ ir „Backspace“

Atitraukite pirmą pastraipos eilutę perkeldami žymiklį į pirmos eilutės pradžią ir paspausdami klavišą „TAB“. Atitraukite visą pastraipą perkeldami žymiklį į bet kurios pastraipos eilutės (išskyrus pirmą eilutę) pradžią ir paspausdami klavišą „TAB“. Norėdami pašalinti įtrauką, perkelkite žymiklį į pirmos pastraipos eilutės pradžią ir paspauskite klavišą „BACKSPACE“.

Nustatyti stilius pagal jūsų formatavimą

Taiko įtaisytąjį stilių rankiniu būdu suformatuotam tekstui, kai teksto stilius toks pat kaip ir įtaisytasis stilius.

Užpildyti lentelių formules, kad būtų kuriami apskaičiuojamieji stulpeliai (Tik „Excel“)

Taiko vieną formulę visiems stulpelyje esantiems lentelės langeliams. Formulė automatiškai prisitaiko, kad būtų išplėsta į visus stulpelyje esančios lentelės langelius.

Norėdami išjungti automatinį formatavimą programoje, tiesiog išvalykite kiekvieną parinktį, kurią norite išjungti, Automatinio renkamo teksto formatavimo skirtuke. Atsiminkite, kad Automatinio renkamo teksto formatavimo parinktys yra visuotinės, todėl visos išjungtos parinktys bus išjungtos visuose tos programos failuose.

Automatinio renkamo teksto formatavimo skirtukas su nepažymėtomis parinktimis

Rinkdami tekstą iškart atmetate arba pakeičiate automatinį dokumento formatavimą. Kai „Office“ pritaiko automatinį formatavimą, spustelėkite pasirodžiusį Automatinės taisos parinkčių mygtuką Mygtuko paveikslėlis ir pasirinkite:

 • Anuliuoti formatavimą (po anuliavimo galite pasirinkti ir perdaryti) šik šiam atvejui.

 • Spustelėdami Stabdymo parinktį visuotinai pakeisite konkrečias automatinio formatavimo parinktis, kad „Office“ nebeatliktų šio keitimo.

 • Keiskite parinktis, spausdami Valdyti automatinio formatavimo parinktis, norėdami atidaryti skirtuką Automatinis renkamo teksto formatavimas ir keisti nustatymus.

„Word“ turi ne tikAutomatinio renkamo teksto formatavimo skirtuką, bet ir Automatinio formatavimo skirtuką. Automatinio renkamo teksto formatavimo nustatymai taikomi tekstui jį renkant, kaip aprašyta anksčiau. Automatinio formatavimo skirtukas naudojamas rečiau, nes jo parinktys pritaikomos tik paleidus automatinio formatavimo komandą, kurios naudojimui būtina įtraukti ją į sparčiosios prieigos įrankių juostą.

Automatinio formatavimo komanda atlieka tuos pačius pakeitimus, kaip ir Automatinio renkamo teksto formatavimo nustatymai, tačiau tekstui, kuris jau įvestas. Jei norite iš karto formatuoti visą dokumentą (pavyzdžiui, pakeisti tiesias kabutes lenktomis kabutėmis arba pakeisti trupmenas trupmenos simboliais), tai gali atlikti automatinio formatavimo komanda.

Norėdami įtraukti automatinio formatavimo komandą į sparčiosios prieigos įrankių juostą ir ją naudoti, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Programoje „Word“ spustelėkite piktogramą Tinkinti sparčiosios prieigos įrankių juostą, tada spustelėkite Daugiau komandų.

  Daugiau komandų pasirinkimas sparčiosios prieigos įrankių juostoje

 2. Dalyje Pasirinkti komandas iš pasirinkite Visos komandos.

 3. Sąraše slinkite žemyn, pasirinkite Automatinis formatavimas arba Automatiškai formatuoti dabar, spustelėkite Įtraukite, tada spustelėkite Gerai.

  Automatinio formatavimo greitosios prieigos komandos pasirinkimas

 4. Norėdami vykdyti komandą, programoje „Word“ spustelėkite piktogramą Automatinis formatavimas.

  Automatinio formatavimo piktograma

Taip pat žr.

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×