„Microsoft Power Query“ paslaugos teikimo sąlygos

Pastaba: Power Query programoje „Excel 2016“ žinoma kaip funkcija Gauti ir transformuoti. Čia pateikta informacija taikoma abiems funkcijoms. Norėdami sužinoti daugiau, žr. Gauti ir transformuoti programoje „Excel 2016“.

PASKUTINĮ KARTĄ ATNAUJINTA 2018 m. balandžio 20 d.

1. SUTARTIES APRĖPTIS

Tai yra sutartis tarp jūsų („jūs“ arba „jūsų“) ir „Microsoft Corporation“ (arba atsižvelgiant į jūsų gyvenamąją vietą – vienos iš mūsų susijusių įmonių) („Microsoft“, „mes“, „mus“ arba „mūsų“). Šios sutarties sąlygos („sutartis“) taikomos jūsų prieigai prie „Microsoft Power Query“ tarnybos („Tarnybos“) ir jos naudojimui. Tarnybos leidžia vartotojams ieškoti tam tikrų duomenų rinkinių naudojant „Microsoft Power Query for Microsoft Excel“ („Priedas“). Jei Tarnybas naudojate kart su „Microsoft Power BI for Office 365“ („Power BI“) prenumerata, Tarnybos suteiks galimybę bendrinti tam tikrą informaciją su kitais jūsų organizacijos nariais. (Daugiau informacijos apie „Power BI“ žr. www.powerbi.com.) Pasiekdami ar naudodami Tarnybas jūs sutinkate su šios sutarties sąlygomis. Jei su jomis nesutinkate, nebandykite pasiekti ar naudoti Tarnybų. Jei Tarnybas bandote pasiekti Vokietijoje, jums taikoma vokiška sutartis (go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=309183&clcid=0x407).

2. DUOMENYS

Jūs esate išimtinai atsakingi už visus ir bet kokius duomenis, susijusius su prieiga prie Tarnybų ir jų naudojimu („Duomenys“), taip pat bet kokias programinės įrangos programas arba paslaugas, susijusias su prieiga prie Tarnybų ir jų naudojimu, įskaitant, bet neapsiribojant, veiksmus, atliekamus kuriant atsargines tokių Duomenų, programinės įrangos programų ar tarnybų kopijas.

3. TARNYBOS

3.1. Kaip galite naudoti Tarnybas.

Galite pasiekti ir naudoti Tarnybas tik laikydamiesi šios sutarties sąlygų ir strategijų bei procedūrų, mūsų parengtų norint naudoti Tarnybas. Jei laikotės šios sutarties sąlygų, galite naudoti Tarnybas norėdami (a) ieškoti ir atrasti tam tikrus viešai prieinamus Duomenis ir duomenų šaltinius ir, (b) jei turite „Power BI“ prenumeratą, bendrinti savo užklausas ir Duomenis su kitais savo organizacijos nariais, taip pat pasiekti kitų organizacijos narių bendrinamas užklausas ir duomenis.

3.2. Kaip negalite naudoti Tarnybų.

Naudodami Tarnybas, negalite:

(a) filtruoti, nuskaityti, komentuoti, generuoti ar publikuoti naudodami Tarnybas bet kokius Duomenis ar kitą turinį, kuris (i) jums nepriklauso, nebent turite teisėto savininko leidimą taip naudoti, arba (ii) pažeidžia bet kokių trečiųjų šalių privatumo ar viešumo teises arba kitas intelektinės nuosavybės teises, naudojimo sąlygas (įskaitant, be apribojimų, taikomųjų programų programavimo sąsajos (API) naudojimo strategijas), arba kitas sąlygas, susijusias su tais Duomenimis ar kitu turiniu;

(b) nuomoti, suteikti išperkamosios nuomos pagrindais, skolinti, parduoti ar perleisti Tarnybas bet kokiai trečiajai šaliai ar naudoti Tarnybas komercinėms išteklių nuomos paslaugoms teikti;

(c) neleistinomis priemonėmis keisti ar kitaip nukreipti arba bandyti keisti ar kitaip nukreipti Tarnybas;

(d) pažeisti, išjungti arba pakenkti Tarnyboms (ar su Tarnybomis susijusiems tinklams) ar kitaip trukdyti kam nors pasiekti ir naudoti Tarnybas;

(e) pasiekti ar naudoti Tarnybas neteisėtu ar neteisėtą veiklą skatinančiu būdu, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokiu būdu, skatinančiu diskriminaciją dėl rasės, protėvių, kilmės, šeimyninės padėties, lyties, religijos, pilietybės, negalios, seksualinės orientacijos ar amžiaus;

(f) pažeisti vietos, valstijos, šalies, federalines, provincijos arba kitas taikomas vartotojų privatumą apibrėžiančias taisykles;

(g) pasiekti ar naudoti Tarnybas pažeisdami „Microsoft“ apsaugos nuo pašto šiukšlių strategijos nuostatas, pateiktas https://privacy.microsoft.com/lt-LT/, arba

(h) pasiekti Tarnybas ar jas naudoti tokiu būdu, kuris galėtų apšmeižti, įžeisti, pakenkti arba būti žalingas kitam asmeniui ar subjektui.

4. NUOSAVYBĖS TEISĖS

4.1 Teisių rezervavimas; jokios kitos licencijos

Išskyrus jūsų ribotas teises naudoti ir pasiekti Tarnybas, kaip nurodyta šioje sutartyje, „Microsoft“ pasilieka visas kitas teises, kurios nėra aiškiai suteiktos šios sutarties. Nėra jokių papildomų teisių (įskaitant numanomas licencijas, teises ar paktus), suteikiamų netiesiogiai, dėl patento turėtojo sutikimo arba kitaip. Palengvinant jūsų aptikimą ir prieigą prie Duomenų, „Microsoft“ nesuteikia jums jokių teisių pasiekti arba naudoti tokius Duomenis.

4.2 „Microsoft“ suteikiama licencija.

Naudodami Tarnybas suteikiate „Microsoft“ (su teise suteikti antrines licencijas keliems antriniams licencijos turėtojams ir per kelias antrinių licencijos turėtojų pakopas), pagal jums priklausančias intelektinės nuosavybės teises, visas teises, kurių „Microsoft“ reikia, kad galėtų naudoti arba apdoroti Duomenis, susijusius su Tarnybų naudojimu, arba bet kokią kitą informaciją, kurią pateikiate naudodami Tarnybas. Šios teisės bus naudojamos tik tam, kad „Microsoft“ galėtų jums teikti Tarnybas arba palaikymo paslaugas (jei teikiamos). Taip pat suteikiate „Microsoft“ teisę stebėti ir registruoti naudojimo tendencijas ir kitus statistinius duomenis, susijusius su Tarnybų naudojimu, „Microsoft“ vidiniais tikslais.

4.3. „Microsoft“ pretenzijų dėl nuosavybės atsisakymas.

Jokių Duomenų ar kitos informacijos, kurią pateikiate mums naudodami Tarnybas, „Microsoft“ nelaiko savo nuosavybe ir jos nekontroliuoja. Apsaugoti bet kokias galimas su tokiais Duomenimis ir informacija susijusias teises yra išimtinai jūsų atsakomybė.

4.4. Jūsų pretenzijų dėl nuosavybės atsisakymas.

Išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžiama pagal šią sutartį, sutinkate atsisakyti bet kokių pretenzijų dėl Tarnybų nuosavybės teisės ir jų kontrolės.

4.5. Tarnybų naudojimas.

Privalote užtikrinti, kad turite visas būtinas Duomenų, programinės įrangos programų ir paslaugų, kurias naudojate kartu su Tarnybomis, teises ir kad jūsų tokių Duomenų, programinės įrangos programų ar paslaugų naudojimas nepažeidžia jokios trečiosios šalies intelektinės nuosavybės ar kitų su nuosavybe susijusių teisių. Turite gauti visas reikiamas teises ir laikytis licencijų ar kitų sąlygų, kurių laikyti įpareigoja teisėtas tokių jums nepriklausančių Duomenų, programinės įrangos programų ar paslaugų savininkas. Turite pasiekti ir naudoti Tarnybas (a) nepažeisdami jokios trečiosios šalies teisių arba nebandydami primesti „Microsoft“ jokių kitų įsipareigojimų jums ar bet kuriai kitai šaliai ir (b) tik laikydamiesi visų taikomų įstatymų ir taisyklių.

5. TARNYBŲ LYGIAI; SAUGA

5.1 Tarnybų lygiai.

Nesame įsipareigoję teikti Tarnybų palaikymo paslaugų. Tarnybos gali būti nepasiekiamos dėl tam tikrų priežasčių, įskaitant priežiūros naujinimus, maitinimo nuotėkius, sistemos triktis, ilgas prastovas ir kitus trukdžius. Tokiais atvejais negalėsite pasiekti arba naudoti visų arba dalies Tarnybų. Kai kurie arba visi duomenys gali būti prarasti. Jei „Microsoft“ nustato, kad nuotėkiai arba trukdžiai gali sukelti pavojų Tarnyboms, „Microsoft“ savo nuožiūra gali sustabdyti Tarnybų teikimą.

5.2. Sauga.

Siekdami apsaugoti nuo neteisėtos prieigos prie Tarnybų ir jų naudojimo taikome įvairias saugos technologijas ir procedūras, tačiau negalime garantuoti, kad šios pastangos visada bus sėkmingos. Todėl be jokių apribojimų, susijusių su kitomis šios sutarties nuostatomis, pripažįstate, kad esate išimtinai atsakingi už atitinkamą Duomenų ir bet kokių kitų duomenų, programinės įrangos programų ar paslaugų, kurių prireikia naudojant Tarnybas, saugą ir atsarginį kopijavimą. Primygtinai rekomenduojame esant galimybių imtis Duomenų apsaugos priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant, šifravimo technologijas, apsaugančias Duomenis nuo neteisėtos prieigos, ir nuolatinį Duomenų archyvavimą.

5.3. Saugos pažeidimas – pranešimas „Microsoft“.

Turite nedelsdami mums pranešti, jei sužinosite apie su Tarnybomis susijusį saugos pažeidimą.

6. PRIVATUMAS

Programinė įranga gali rinkti informaciją apie jus ir jūsų naudojimąsi programine įranga bei siųsti ją į „Microsoft“. „Microsoft“ gali naudoti šią informaciją paslaugoms teikti ir „Microsoft“ produktams bei paslaugoms tobulinti. Jūsų atsisakymo teisės, jei tokių yra, aprašytos produkto dokumentacijoje. Kai kurios programinės įrangos funkcijos gali leisti rinkti duomenis iš jūsų taikomųjų programų vartotojų, kurie naudojasi prieiga prie programinės įrangos arba ją naudoja. Jei naudojate šias funkcijas norėdami įgalinti duomenų rinkimą taikomosiose programose, turite laikytis galiojančių įstatymų, gauti visus reikiamus vartotojų sutikimus ir visiems matomoje vietoje pateikti privatumo strategiją, kurioje vartotojai tiksliai informuojami, kaip jūs naudojate, renkate ir bendrinate jų duomenis. Daugiau apie „Microsoft“ duomenų rinkimą ir naudojimą galite sužinoti produkto dokumentacijoje ir „Microsoft“ privatumo patvirtinime, pateiktame https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Jūs sutinkate laikytis visų galiojančių „Microsoft“ privatumo patvirtinimo nuostatų.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS. Atsižvelgiant į tai, kad „Microsoft“ yra su programine įranga susietų asmens duomenų tvarkytoja arba antrinė tvarkytoja, „Microsoft“ įsipareigoja visiems klientams nuo 2018 m. gegužės 25 d. „Online Services“ sąlygoms taikyti Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento sąlygas. Informacija apie tai pateikiama http://go.microsoft.com/?linkid=9840733.

7. JŪSŲ PRIVATUMO PRAKTIKOS

Jei naudodami Tarnybas renkate, saugote ar kitaip apdorojate asmeninę informaciją, turite: (a) sutikti laikytis visų taikomų privatumo ir duomenų apsaugos įstatymų ir (b) iš informaciją teikiančių asmenų gauti pakankamus įgaliojimus, leidžiančius „Microsoft“, su ja susijusioms įmonėms, filialams ir paslaugų teikėjams (bendrai „Microsoft“ šalims“) apdoroti informaciją šioje sutartyje aptariamu būdu, įskaitant (i) informacijos perdavimą „Microsoft“ šalims apdoroti ir (ii) informacijos apdorojimą už jurisdikcijos, kurioje ši informacija jums pateikiama, ribų, pvz., saugojimą ir kitokį apdorojimą Jungtinėse Valstijose.

8. PROGRAMINĖ ĮRANGA

Norėdami naudoti Tarnybas, turite atsisiųsti ir įdiegti Priedą. Galime automatiškai patikrinti jūsų Priedo versiją. Galime automatiškai į kompiuterį atsiųsti Priedo versijos naujinimus ir naudoti juos naujindami, tobulindami ir plėtodami Tarnybas.

9. PRANEŠIMAI

9.1 Jums siunčiami pranešimai.

Sutinkate, kad „Microsoft“ gali jums pateikti pranešimų „Microsoft“ nuožiūra pasirinktu būdu, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimų skelbimą portale arba Tarnybų bendruomenės kūrėjų centro svetainėje. Tol, kol galite prieiti prie Tarnybų ir jas naudoti, turite reikiamą programinę įrangą ir aparatūrą tokiems pranešimams gauti. Jei nesutinkate su gauti pranešimus elektroniniu būdu, turite nebenaudoti Tarnybų.

9.2. Jūsų pranešimai mums.

Galite mus informuoti naudodami Priede pateiktas atsiliepimų arba žinyno funkcijas.

10. ATSILIEPIMAI.

Šiuo dokumentu nemokamai suteikiate „Microsoft“ (su teise suteikti antrines licencijas keliems antriniams licencijos turėtojams ir per kelias antrinių licencijos turėtojų pakopas) visas teises, reikalingas (a) naudoti, bendrinti ir komerciniu būdu bet kokiu tikslu naudoti bet kokius mums pateiktus atsiliepimus apie Tarnybas ir (b) trečiųjų šalių produktams, technologijoms ir paslaugoms naudoti arba sąveikauti su tam tikromis „Microsoft“ produkto ar paslaugos dalimis, kurios apima atsiliepimus. Negalite pateikti atsiliepimų, kuriems taikoma licencija, reikalaujanti, kad „Microsoft“ suteiktų savo programinės įrangos arba dokumentų licenciją ar teiktų paslaugas trečiosioms šalims, nes į tą programinę įrangą arba dokumentus įtraukiame jūsų atsiliepimus. Šio skyriaus teisės yra neatšaukiamos ir nenutraukiamos ir lieka galioti net nutraukus šią sutartį arba jai pasibaigus.

11. ŽALOS ATLYGINIMAS

Turėsite atlyginti „Microsoft“ žalą, apmokėti gynybos išlaidas ir laikyti „Microsoft“ ir jos teisų perėmėjus, pareigūnus, direktorius ir darbuotojus neatsakingais už jokias ir visas pretenzijas, reikalavimus, išlaidas, įsipareigojimus, teismo sprendimus, nuostolius ir žalą (įskaitant mokesčius advokatams / už teisines paslaugas), patiriamą dėl arba susijusią su (a) tuo, kad Klientas naudojasi Tarnybomis pažeisdamas šios sutarties sąlygas arba bet kurį taikomą įstatymą ar reglamentą, arba (b) bet kokiais duomenimis, programinės įrangos programomis ar tarnybomis, kurias Klientas naudoja su Tarnybomis, be apribojimų įskaitant bet kokias pretenzijas, kad dėl tokių duomenų, programinės įrangos programų ar tarnybų arba bet kurios jų dalies pažeidžiamos, neteisėtai pasisavinamos ar kitaip pažeidžiamos autoriaus teisės, patentai, prekybos paslaptys, prekių ženklai ar pažeidžiama kita įstatyminė bet kurios trečiosios šalies teisė.

12. GARANTIJŲ ATSISAKYMAS

MES TEIKIAME, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, TARNYBAS IR PALAIKYMO PASLAUGAS (JEI TOKIŲ YRA) „TOKIAS, KOKIOS JOS YRA“, „SU VISOMIS KLAIDOMIS“ IR „KAIP PRIEINAMA“ IR VISĄ RIZIKĄ, SUSIJUSIĄ SU JŲ PATENKINAMA KOKYBE, NAŠUMU, TIKSLUMU, TARNYBOS DUOMENŲ PASIEKIAMUMU IR PASTANGOMIS PRISIIMATE JŪS. „MICROSOFT“, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ, GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ, SUSIJUSIŲ SU TARNYBOMIS ARBA PALAIKYMO PASLAUGOMIS (JEI TOKIŲ YRA). TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, „MICROSOFT“ NEPRISIIMA IR ATSISAKO BET KOKIŲ IR VISŲ PAREIŠKIMŲ, GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ, AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, NUSTATYTŲ ĮSTATYMO IR NUMANOMŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, (A) PAREIŠKIMUS, GARANTIJAS AR SĄLYGAS DĖL TINKAMUMO PREKYBAI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, KOKYBIŠKŲ PASTANGŲ, TIKSLUMO, TYLAUS MĖGAVIMOSI IR NEPAŽEIDŽIAMUMO, (B) PAREIŠKIMŲ, GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ, ATSIRANDANČIŲ DERANTIS ARBA PARDUODANT, IR (C) PAREIŠKIMŲ, GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ, KAD PRIE TARNYBŲ PRISIJUNGTI ARBA JAS PAČIAS NAUDOTI BUS GALIMA TAIP, KAIP APRAŠYTA, JŲ NAUDOJIMAS BUS NEPERTRAUKIAMAS AR BE KLAIDŲ IR SAUGUS ARBA KAD JŪSŲ NAUDOJAMOS TARNYBOS BUS PATIKIMOS IR TIKSLIOS, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, DUOMENŲ SAUGOJIMĄ, SKAITYMĄ, NAUJINIMĄ ARBA NAIKINIMĄ. TARNYBŲ ARBA PALAIKYMO PASLAUGŲ (JEI TEIKIAMOS) TEIKIMO KONTEKSTE ŽODINIAI ARBA RAŠYTINIAI PAREIŠKIMAI NESUKURIA JOKIOS GARANTIJOS, KURIOS AIŠKIAI ATSISAKOMA ŠIOJE SUTARTYJE. GALITE TURĖTI TAM TIKRŲ TEISIŲ PAGAL SAVO VIETOS ĮSTATYMUS, NEPAISANT ŠIOS SUTARTIES SĄLYGŲ. NIEKAS ŠIOJE SUTARTYJE NETURĖS ĮTAKOS TOKIOMS TEISĖMS, JEI JOS GALIOJA.

Jei esate Australijos vartotojas, turime jus informuoti apie šiuos dalykus: mūsų prekės teikiamos su garantijomis, kurių negalima atmesti pagal Australijos vartotojų teisių įstatymą. Jūs turite teisę į pakeitimą arba pinigų grąžinimą už kritinį gedimą ir kompensaciją už kitus pagrįstai numanomus nuostolius ar žalą. Taip pat turite teisę į prekių pataisymą ar pakeitimą, jei jos nėra priimtinos kokybės, tačiau gedimas nėra laikomas kritiniu gedimu.

13. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, „MICROSOFT“ JOKIU ATVEJU NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS, PAGRĮSTOS ARBA KYLANČIOS DĖL ŠIOS SUTARTIES AR JŪSŲ TARNYBŲ ARBA PALAIKYMO PASLAUGŲ (JEI TEIKIAMOS) NAUDOJIMO, UŽ (A) JOKIUS NETIESIOGINIUS, PASEKMINIUS, SPECIALIUOSIUS, ATSITIKTINIUS, VIRŠIJANČIUS PADARYTĄ ŽALĄ AR BAUDINIUS NUOSTOLIUS, (B) NUOSTOLIUS DĖL PRARASTO PELNO, (C) INFORMACIJOS PRARADIMO, (D) NAUDOJIMO PRARADIMO, (E) PAKENKTO AR PRARASTO PRESTIŽO, (F) NAUDOJIMO AR NEGALĖJIMO NAUDOTIS TARNYBOMIS ARBA PALAIKYMO PASLAUGOMIS (JEI TEIKIAMOS); (G) PAKAITINIŲ PREKIŲ, DUOMENŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS PROGRAMŲ ARBA PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ; (H) NETEISĖTOS PRIEIGOS PRIE DUOMENŲ AR BET KOKIŲ KITŲ DUOMENŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS PROGRAMŲ ARBA PASLAUGŲ, SUSIJUSIŲ SU TARNYBŲ NAUDOJIMU, JŲ NAUDOJIMO, PAKEITIMO, SUGADINIMO, SUNAIKINIMO, PAŽEIDIMO ARBA PRARADIMO; (I) NESUGEBĖJIMO PATEIKTI TIKSLIĄ INFORMACIJĄ; (J) VIRUSŲ AR KITŲ FUNKCIJAS GALINČIŲ IŠJUNGTI PRIEMONIŲ, KURIOS DARO ĮTAKĄ PRIEIGAI PRIE TARNYBŲ IR JŲ NAUDOJIMUI ARBA YRA JUMS PERDUODAMOS PER TARNYBAS; (K) TARNYBŲ IR KITŲ PASLAUGŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS AR APARATŪROS NESUDERINAMUMO IR (L) BET KURIOS TREČIOSIOS ŠALIES ELGESIO, PERDUODAMOS INFORMACIJOS ARBA DUOMENŲ. „MICROSOFT“ ATSAKOMYBĖ UŽ TIESIOGINIUS NUOSTOLIUS APSIRIBOJA 5,00 JAV DOLERIAIS. ŠIS APRIBOJIMAS TAIKOMAS NEATSIŽVELGIANT Į TAI, AR ATSAKOMYBĖ YRA PAGRĮSTA SUTARTIES SULAUŽYMU, CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMU (ĮSKAITANT APLAIDUMĄ), ATSAKOMYBE BE KALTĖS, GARANTIJŲ PAŽEIDIMU AR KITA TEISINE TEORIJA IR NETGI JEI (Y) ŠI TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖ NEVISIŠKAI KOMPENSUOJA JŪSŲ PATIRTUS NUOSTOLIUS ARBA NEPASIEKIA SAVO PAGRINDINIO TIKSLO, O (Z) „MICROSOFT“ BUVO ĮSPĖTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ.

„MICROSOFT“ NEBUS ATSAKINGA UŽ JOKIUS TARNYBŲ TRUKDŽIUS, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, MAITINIMO SUTRIKIMUS, SISTEMOS TRIKTIS AR KITUS TRUKDŽIUS.

KAI KURIE ARBA VISI ŠIE APRIBOJIMAI ARBA IŠIMTYS GALI BŪTI NETAIKOMI JUMS, JEI JŪSŲ VALSTIJA, PROVINCIJA AR ŠALIS DRAUDŽIA KOMPENSACIJOS UŽ ATSITIKTINIUS, ŠALUTINIUS ARBA KITUS NUOSTOLIUS NETAIKYMĄ AR RIBOJIMĄ.

14. SAITAI SU TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖMIS

Į Tarnybas gali būti įtraukta saitų su trečiųjų šalių svetainėmis. „Microsoft“ nekontroliuoja tokių svetainių ir nėra atsakinga už jokios susietos svetainės turinį ar bet kokius susietoje svetainėje esančius saitus arba bet kokius tokių svetainių pakeitimus ar naujinimus. „Microsoft“ nėra atsakinga už interneto transliacijas ar jokias kitas transliacijas, gautas iš bet kurios susietos svetainės. „Microsoft“ teikia šiuos saitus (jei išvis teikia) tik jūsų patogumui, todėl tokių saitų įtraukimas nereiškia, kad „Microsoft“ sutinka su tokių svetainių turiniu.

15. TREČIOSIOS ŠALIES TURINYS

Tarnybos gali įtraukti, pateikti arba palengvinti jūsų prieigą prie trečiosios šalies turinio, įskaitant duomenis, jūsų patogumui. Tokio trečiosios šalies turinio „Microsoft“ nekontroliuoja ir nėra atsakinga už jo kokybę, tikslumą ar efektyvumą. Faktas, kad toks turinys gali būti įtrauktas, teikiamas arba pasiekiamas per Tarnybas, nereiškia „Microsoft“ ar trečiosios šalies pritarimo bet kurios šalies svetainėms ar paslaugoms. Atsižvelgiant į jūsų jurisdikciją, kai kuris trečiosios šalies turinys gali būti jums nepasiekiamas.

16. SĄLYGŲ PAKEITIMAS; PAPILDOMOS SĄLYGOS

16.1. Sąlygų pakeitimas

„Microsoft“ savo nuožiūra gali bet kuriuo metu pakeisti šią sutartį. Jei pakeisime šią sutartį, atnaujinsime šios sutarties viršuje nurodomą datą. Naujausią sutarties versiją rasite spustelėję saitą, pateiktą Priedo lange Apie. Jei nesutinkate su pakeitimais, turite nedelsdami liautis naudoję Tarnybas. Jei nenutrauksite Tarnybų naudojimo, tai reikš, kad Tarnybas naudojate pagal pakeistos sutarties sąlygas.

16.2. Papildomos sąlygos.

Šios sutarties nuorodose taip pat minimos visos papildomos sąlygos, taikomos konkretiems Sutarties aspektams, įskaitant, be apribojimų, apsaugos nuo pašto šiukšlių strategiją. Jei Tarnybas naudojate kartu su „Power BI“ prenumerata, (a) jūsų Tarnybų naudojimui taip pat galioja sąlygos, apibrėžiančios jūsų „Power BI“ naudojimą („jūsų „Power BI“ sąlygos“) ir (b) esant „Power BI“ sąlygų ir šios sutarties sąlygų nesuderinamumui, jūsų „Power BI“ sąlygos bus taikomos, kol turėsite aktyvią „Power BI“ prenumeratą.

17. TERMINAS; NUTRAUKIMAS

Ši sutartis galioja nuo datos, kai pirmą kartą su ja sutikote.

Galite bet kada nutraukti šią sutartį nustoję naudoti Tarnybas. Nepaisant anksčiau nurodyto šios sutarties galiojimo termino, „Microsoft“ gali savo nuožiūra dėl bet kokios priežasties arba be pagrindo sustabdyti jūsų Tarnybų naudojimą ar bet kuriuo metu nutraukti sutarties galiojimą. Sustabdžius naudojimą arba nutraukus sutartį, jūsų teisė naudoti Tarnybas iš karto sustabdoma. Esate atsakingi už tai, kad būtų imtasi reikalingų veiksmų ir sukurtos Duomenų atsarginės kopijos. Nutraukus šią sutartį, visos kitos šios sutarties suteiktos teisės taip pat automatiškai nebegalioja.

18. TREČIOJI ŠALIS NĖRA NAUDOS GAVĖJA

Ši sutartis sudaroma tik jūsų ir mūsų naudai. Jokia kita šalis nėra šios sutarties naudos gavėja, išskyrus teisių perėmėjus ir perleidimus pagal šią sutartį.

19. BE ATSISAKYMO

Bet koks „Microsoft“ delsimas arba negalėjimas pasinaudoti teise ar teisių gynimo priemone nereiškia tos ar bet kokių kitų teisių ar teisių gynimo priemonių atsisakymo.

20. SUTARTĮ SUDARANTI ŠALIS, TEISĖS IR GINČŲ SPRENDIMO VIETOS PASIRINKIMAS

Jei gyvenate Jungtinėse Valstijose, aiškinant šią sutartį ir nagrinėjant pretenzijas dėl jos pažeidimo remiamasi JAV Vašingtono valstijos įstatymais neatsižvelgiant į teisinių principų nesuderinamumus. Visoms kitoms pretenzijoms, įskaitant pretenzijas dėl vartotojų apsaugos įstatymų, nesąžiningos konkurencijos įstatymų ir civilinės teisės pažeidimų, bus taikomi JAV valstijos, kurioje vykdote veiklą, arba, jei gyvenate ne Jungtinėse Amerikos Valstijose, šioms sąlygoms bus taikomi šalies, į kurią nukreipiamos tarnybos, įstatymai. Jūs ir mes neginčijamai sutinkame su išimtine valstijų ar federalinių teismo procesų jurisdikcija ir vieta JAV Vašingtono valstijos mieste King County, kur bus sprendžiami visi ginčai, kilę dėl šios sutarties arba su ja susiję.

21. SUTARTIES AIŠKINIMAS

Visos nuostatos taikomos tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai. Teismas gali nuspręsti, kad negalime įgyvendinti kurios nors šios sutarties dalies taip, kaip susitarta raštu. Jei taip nutiktų, jūs ir mes pakeisime tą dalį tokiomis sąlygomis, kurios labiausiai atitiktų tos dalies, kurios negalime įgyvendinti, intenciją. Likusi sutarties dalis nebus keičiama. Ši sutartis, įskaitant bet kurias kitas strategijas ar sąlygas, minimas sutarties nuorodose, yra visa sutartis tarp jūsų ir mūsų, reglamentuojanti jūsų naudojimąsi Tarnybomis. Jis pakeičia visus ankstesnius susitarimus ar pareiškimus (tiek žodžiu, tiek raštu) dėl jūsų naudojimosi Tarnybomis.

22. PRISKYRIMAS

Mes galime bet kada perleisti šią sutartį (visą arba jos dalį) nepranešę. Jūs negalite perleisti šios sutarties ar bet kurios jos dalies jokiai kitai trečiajai šaliai. Bet koks bandymas tai padaryti bus niekinis. Jūs negalite laikinai arba visam laikui perduoti trečiajai šaliai jokių teisių naudoti Tarnybas arba bet kurią jų dalį.

23. ĮSPĖJIMAI APIE AUTORIAUS TEISES IR PREKIŲ ŽENKLUS

Viso Tarnybų turinio autoriaus teisės priklauso © „Microsoft“, 2014, jos teikėjams ar kitoms trečiosioms šalims, kurių turinys (įskaitant duomenis) teikiamas ar kitaip prieinamas per Tarnybas. Visos teisės ginamos. Bet kokią programinę įrangą ar turinį, teikiamus kaip Tarnybų dalis, saugo autoriaus teisių ir kiti intelektinės nuosavybės įstatymai ir sutartys. Programinės įrangos ir turinio nuosavybės, autoriaus arba kitos intelektinės nuosavybės teisės priklauso mums arba mūsų tiekėjams. „Microsoft“, „Windows“ ir (arba) kiti čia minimi „Microsoft“ produktai ir paslaugos taip pat gali būti „Microsoft“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse. W® yra registruotasis „Wikimedia Foundation“ prekės ženklas. Visos čia aiškiai nesuteikiamos teisės yra ginamos. Tam tikra programinė įranga, naudojama kai kurių „Microsoft“ žiniatinklio svetainių serveriuose, yra iš dalies pagrįsta „Independent JPEG group“ produktais. Copyright © Thomas G. Lane, 1991–1996. Visos teisės ginamos. „gnuplot“ programinės įrangos, naudojamos tam tikrų „Microsoft“ žiniatinklio svetainių serveriuose, autoriaus teisės priklauso © Thomas Williams, Colin Kelley, 1986–1993. Visos teisės ginamos.

24. TAIKOMA TIK JUNGTINĖMS VALSTIJOMS: PRANEŠIMAI APIE AUTORIAUS TEISIŲ PAŽEIDIMUS IR SU TUO SUSIJUSIŲ SKUNDŲ TVARKA

Pagal Jungtinių Valstijų kodekso 512(c)(2) skyriaus 17 dalį pranešimai apie pretenzijas dėl autoriaus teisių pažeidimų turėtų būti siunčiami paslaugų teikėjo paskirtam agentui. Į JOKIAS UŽKLAUSAS, NEATITINKANČIAS TOLIAU NURODYTOS TVARKOS, NEBUS ATSAKYTA.

Žr. „Pranešimai apie autoriaus teisių pažeidimus ir su tuo susijusių skundų tvarka“: www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.html.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×