„Excel“ formulių apžvalga

Jei anksčiau nėra tekę dirbti su „Excel“, greitai pastebėsite, kad tai daugiau nei paprasta lentelė, į kurios stulpelius arba eilutes įvedate skaičius. Žinoma, „Excel“ galima naudoti stulpelio ar eilutės sumoms skaičiuoti, bet taip pat galima apskaičiuoti būsto paskolos palūkanas, išspręsti matematines ar inžinerines problemas arba rasti geriausią galimą sprendimą, atsižvelgiant į įvestus kintamuosius skaičius.

„Excel“ programoje tai daroma langeliuose naudojant formules. Pritaikius formules atliekami skaičiavimai ar kiti veiksmai su jūsų darbalapio duomenimis. Formulė visada pradedama lygybės ženklu (=), po kurio gali būti skaičių, matematinių operatorių (pvz., + ar - ženklų sudėčiai ir atimčiai) ir integruotųjų „Excel“ funkcijų, kurios tikrai gali išplėsti formulės galimybes.

Pavyzdžiui, ši formulė daugina 2 iš 3 ir tada prideda 5 prie rezultato, kad gautų atsakymą, 11.

=2*3+5

Pateikiami keli papildomi formulių pavyzdžiai, kuriuos galite įvesti į darbalapį.

 • =A1+A2+A3    – sudedamos langelių A1, A2 ir A3 reikšmės.

 • =SUM(A1:A10)    – naudojant funkciją SUM grąžinama reikšmių nuo A1 iki A10 suma.

 • =TODAY()    – grąžina esamą datą.

 • =UPPER("labas")     – naudojant funkciją UPPER tekstas „labas“ pakeičiamas į „LABAS“.

 • =IF(A1>0)    – naudojant funkciją IF patikrinama, ar langelyje A1 esanti reikšmė yra didesnė už 0.

Formulėje taip pat gali būti bet kurie arba visi šie elementai: funkcijos, nuorodos, operatoriai ir konstantos.

Formulės dalys   

Formulės dalys

1. Funkcijos: funkcija PI() grąžina pi reikšmę: 3,142...

2. Nuorodos: A2 grąžina langelio A2 reikšmę.

3: Konstantos: skaičiai ar teksto reikšmės, įvestos tiesiai į formulę, pvz., 2.

4. Operatoriai: ^ (stogelio ženklas) pakelia skaičių laipsniu, o operatorius * (žvaigždutė) sudaugina skaičius.

Konstanta yra reikšmė, kuri neskaičiuojama – ji visada išlieka tokia pati. Pvz., data 2008-10-09, skaičius 210 ir tekstas „Ketvirčio pajamos“ yra konstantos. Reiškinys arba pagal reiškinį gauta reikšmė nėra konstanta. Jei formulėje vietoj nuorodų į langelius naudojate konstantas (pvz.: =30+70+110), rezultatas keičiasi tik tuo atveju, jei formulę modifikuojate. Apskritai geriausia, kad konstantos būtų atskiruose langeliuose, kur, jei reikia, jas galimai lengvai pakeisti, tada formulėse nurodyti tuos langelius.

Operatoriai nurodo skaičiavimo, kurį norite atlikti su formulės elementais, tipą. „Excel“ skaičiuodama laikosi bendrosios matematinių skaičiavimų tvarkos: skliausteliai, laipsnių rodikliai, daugyba ir dalyba, tada sudėtis ir atimtis. Naudojant skliaustus šią skaičiavimo tvarką galima pakeisti.

Operatorių tipai. Yra keturių skirtingų tipų skaičiavimo operatoriai: aritmetinis, lyginimo, teksto sujungimo ir nuorodos.

 • Aritmetiniai operatoriai

  Norėdami atlikti pagrindinius matematinius veiksmus, pvz., sudėti, atimti, padauginti arba padalinti, sujungti skaičius ir gauti skaitinius rezultatus, naudokite nurodytus aritmetinius operatorius.

  Aritmetikos operatorius

  Reikšmė

  Pavyzdys

  + (pliuso ženklas)

  Sudėtis

  =3+3

  – (minuso ženklas)

  Atimtis
  Neigiamas skaičius

  =3–3
  =-3

  * (žvaigždutė)

  Daugyba

  =3*3

  / (dešinysis pasvirasis brūkšnys)

  Dalyba

  =3/3

  % (procento ženklas)

  Procentas

  30%

  ^ (stogelio ženklas)

  Kėlimas laipsniu

  =3^3

 • Lyginimo operatoriai

  Naudodami šiuos operatorius galite lyginti dvi reikšmes. Kai dvi reikšmės yra lyginamos naudojant šiuos operatorius, rezultatas gali būti loginė reikšmė – reikšmė TRUE (teisinga) arba FALSE (klaidinga).

  Lyginimo operatorius

  Reikšmė

  Pavyzdys

  = (lygybės ženklas)

  Lygu

  =A1=B1

  > (ženklas „daugiau nei“)

  Daugiau nei

  =A1>B1

  < (ženklas „mažiau nei“)

  Mažiau nei

  =A1<B1

  >= (ženklas „daugiau nei arba lygu“)

  Daugiau arba lygu

  =A1>=B1

  <= (ženklas „mažiau nei arba lygu“)

  Mažiau arba lygu

  =A1<=B1

  <> (ženklas „nelygu“)

  Nelygu

  =A1<>B1

 • Teksto sujungimo operatorius

  Naudokite ampersandą (&), jei vieną arba daugiau teksto eilučių reikia sujungti, kad būtų sukurtas vienas teksto vienetas.

  Teksto operatorius

  Reikšmė

  Pavyzdys

  & (ampersendas)

  Sujungia arba susieja dvi reikšmes tam, kad būtų gauta viena vientisa teksto reikšmė

  ="Ilgas"&"Žodis" pavirsta į „IlgasŽodis“.
  Kur A1 yra „Pavardė“, o B1 yra „Vardas“, =A1&", "&B1 pavirsta į „Pavardė, Vardas“.

 • Nuorodų operatoriai

  Langelių diapazonai, kurie turi būti naudojami skaičiuojant, sujungiami šiais operatoriais.

  Nuorodos operatorius

  Reikšmė

  Pavyzdys

  : (dvitaškis)

  Diapazono operatorius, kuris sukuria vieną nuorodą į visus dviejų nuorodų langelius, įskaitant tas dvi nuorodas.

  B5:B15

  , (kablelis)

  Sujungimo operatorius, kuris kelias nuorodas sujungia į vieną nuorodą

  =SUM(B5:B15,D5:D15)

  (tarpas)

  Sankirtos operatorius, kuris sukuria vieną nuorodą į langelius, bendrus abiem nuorodoms

  B7:D7 C6:C8

Puslapio viršus

Kai kuriais atvejais skaičiavimo tvarka gali turėti įtakos formulės grąžinamai reikšmei, todėl svarbu suprasti, kaip nustatoma tvarka ir kaip ją galima keisti norint gauti norimus rezultatus.

 • Skaičiavimo tvarka

  Formulės skaičiuoja reikšmes tam tikra tvarka. Formulė programoje „Excel“ visada prasideda lygybės ženklu (=). „Excel“ po lygybės ženklo esančius simbolius supranta kaip formulę. Po lygybės ženklo nurodyti simboliai yra skaičiuotini elementai (tie elementai vadinami operandais), pvz., konstantos arba langelio nuorodos. Juos vienus nuo kitų skiria skaičiavimo operatoriai. Programoje „Excel“ formulės skaičiuojamos iš kairės į dešinę pagal konkrečią kiekvieno formulėje esančio operatoriaus eilės tvarką.

 • Operatorių pirmumas „Excel“ formulėse

  Vienoje formulėje sujungus kelis operatorius, programa „Excel“ veiksmus atlieka tam tikra tvarka, parodyta šioje lentelėje. Jei formulėje yra to paties pirmumo operatorių – pavyzdžiui, daugybos ir dalybos – „Excel“ įvertina operatorius iš kairės į dešinę.

  Operatorius

  Aprašas

  : (dvitaškis)

  (viengubas tarpas)

  , (kablelis)

  Nuorodų operatoriai

  Neigiamas skaičius (kaip –1)

  %

  Procentas

  ^

  Kėlimas laipsniu

  * ir /

  Daugyba ir dalyba

  + ir –

  Sudėtis ir atimtis

  &

  Sujungia dvi teksto eilutes (sujungimas)

  =
  < >
  <=
  >=
  <>

  Lyginimas

 • Skliaustelių naudojimas „Excel“ formulėse

  Jei norite pakeisti skaičiavimo tvarką, apskliauskite formulės dalį, kuri turi būti skaičiuojama pirmiausiai. Pvz., skaičiavimo pagal šią formulę rezultatas yra 11, nes „Excel“ pirmiau sudaugina ir tik po to sudeda: 2 padauginami iš 3 ir po to prie sandaugos pridedama 5.

  =5+2*3

  Tačiau naudodami skliaustelius formulės sintaksę galite pakeisti: „Excel“ prie 5 pridės 2 ir gautą sumą padaugins iš 3; šiuo atveju skaičiavimo rezultatas bus lygus 21.

  =(5+2)*3

  Toliau pateiktame pavyzdyje apskliausta pirmoji formulės dalis, todėl „Excel“ pirma suskaičiuoja B4+25 ir gautą rezultatą po to dalina iš reikšmių, esančių langeliuose D5, E5 ir F5, sumos.

  =(B4+25)/SUM(D5:F5)

  Puslapio viršus

Funkcijos yra iš anksto apibrėžtos formulės, kurios atlieka skaičiavimus naudodamos tam tikras reikšmes, vadinamas argumentais, tam tikra eilės tvarka ar struktūra. Funkcijos gali būti naudojamos atliekant paprastus arba sudėtingus skaičiavimus. Visas „Excel“ funkcijas rasite juostelėje esančiame skirtuke Formulės.

Juostelėje esantis skirtukas „Excel“ formulės
 • „Excel“ funkcijos sintaksė

  Šis pavyzdys, kuriame vaizduojama, kaip funkcija ROUND suapvalina langelyje A10 esantį skaičių, iliustruoja funkcijos sintaksę.

  Funkcijos struktūra

  1. Struktūra. Funkcijos struktūra pradedama lygybės ženklu (=), po kurio rašomas funkcijos pavadinimas, atidaromasis skliaustelis, kableliais atskirti funkcijos argumentai ir uždaromasis skliaustelis.

  2. Funkcijos pavadinimas. Norėdami pamatyti galimų naudoti funkcijų sąrašą, spustelėkite langelį ir paspauskite klavišus SHIFT+F3. Šis veiksmas paleis dialogo langą Funkcijos įterpimas.

  „Excel“ formulės – dialogo langas Funkcijos įterpimas

  3. Argumentai. Argumentai gali būti skaičiai, tekstas, loginės reikšmės, pvz., TRUE arba FALSE, masyvai, klaidų reikšmės, pvz., #N/A, arba langelių koordinatės. Jūsų nurodytas argumentas turi pateikti leistiną argumento reikšmę. Argumentai taip pat gali būti konstantos, formulės ar kitos funkcijos.

  4. Argumentų patarimas. Patarimas su sintakse bei argumentais pasirodo, kai rašote funkciją. Pavyzdžiui, įrašykite =ROUND( ir atsiras patarimas. Rodomi tik integruotųjų funkcijų patarimai.

  Pastaba: Nereikia įvedinėti funkcijų visomis didžiosiomis raidėmis, pvz., =ROUND, nes, jums paspaudus klavišą „Enter“, „Excel“ funkcijos pavadinimą automatiškai pateiks didžiosiomis raidėmis. Jei funkcijos pavadinimą parašote su klaida, pvz., =SUME(A1:A10), o ne =SUM(A1:A10), „Excel“ pateiks #NAME? klaidą.

 • „Excel“ funkcijų įvedimas

  Sukūrę formulę, kurioje yra funkcija, galite naudoti dialogo langą Įterpti funkciją, kuris padeda įvesti darbalapio funkcijas. Pasirinkus funkciją dialogo lange Įterpti funkciją, „Excel“ paleis funkcijų vedlį, rodantį funkcijos pavadinimą, visus jos argumentus, funkcijos ir kiekvieno jos argumento aprašą, dabartinį funkcijos rezultatą bei dabartinį visos formulės rezultatą.

  „Excel“ funkcijų vediklis

  Norėdami lengviau kurti ir redaguoti formules ir sumažinti įvedimo bei sintaksės klaidų skaičių, naudokite formulės automatinį vykdymą. Įvedus = (lygybės ženklą) ir pirmąsias funkcijos raides, „Excel“ rodo dinaminį išplečiamąjį sąrašą, kuriame pateikiamos galimos leistinos funkcijos, argumentai ir pavadinimai, atitinkantys tas raides. Tada galite pasirinkti elementą iš išplečiamojo sąrašo ir „Excel“ jį įterps už jus.

  „Excel“ formulės automatinis vykdymas

 • „Excel“ funkcijų įdėjimas

  Tam tikrais atvejais jums gali prireikti naudoti funkciją kaip vieną iš kitos funkcijos argumentų. Pavyzdžiui, toliau pateikta formulė naudoja įdėtąją funkciją AVERAGE ir lygina rezultatą su skaičiumi 50.

  Vidinės funkcijos

  1. Funkcijos AVERAGE ir SUM įdėtos į funkciją IF.

  Leistinos grąžinamos reikšmės    Kai įdėtoji funkcija yra naudojama kaip argumentas, ji turi grąžinti to paties tipo reikšmę, kokią naudoja tas argumentas. Pvz., jei argumentas grąžina reikšmę TRUE (teisinga) ar FALSE (klaidinga), tai įdėtoji funkcija turi grąžinti reikšmę TRUE ar FALSE. Jei negrąžina, „Microsoft Excel“ parodo klaidos reikšmę #VALUE!.

  Vidinių lygių ribos    Formulėje įdėtosios funkcijos gali būti septynių lygių. Kai funkcija B yra naudojama kaip funkcijos A argumentas, funkcija B yra antro lygio funkcija. Pavyzdžiui, funkcija AVERAGE ir funkcija SUM yra antro lygio funkcijos, jeigu naudojamos kaip funkcijos IF argumentai. Funkcija, įdėta į funkciją AVERAGE, būtų trečio lygio funkcija ir t. t.

  Puslapio viršus

Koordinatės identifikuoja darbalapio langelį ar langelių diapazoną ir nurodo programai „Excel“, kur ieškoti reikšmių ar duomenų, kuriuos norite naudoti formulėje. Naudodami koordinates galite vienoje formulėje naudoti duomenis, esančius skirtingose darbalapio dalyse, arba vieno langelio reikšmę naudoti keliose formulėse. Taip pat galite nurodyti langelius, esančius kituose tos pačios darbaknygės lapuose, ir kitas darbaknyges. Nuorodos į kitų darbaknygių langelius vadinamos saitais arba išorinėmis nuorodomis.

 • A1 nuorodos stilius

  Numatyta, kad programa „Excel“ naudoja A1 nuorodos stilių, kuris nurodo raidėmis pažymėtus stulpelius (nuo A iki XFD, iš viso 16 384 stulpelius) ir skaičiais pažymėtas eilutes (nuo 1 iki 1 048 576). Šios raidės ir skaičiai vadinami eilučių ir stulpelių antraštėmis. Jei norite nurodyti langelį, įveskite stulpelio raidę ir po jos – eilutės numerį. Pavyzdžiui, nuoroda B2 nurodo langelį, ties kuriuo susikerta B stulpelis ir 2 eilutė.

  Jei norite nurodyti

  Naudokite

  Langelį, esantį A stulpelyje ir 10 eilutėje

  A10

  Langelių diapazoną A langelyje ir eilutėse nuo 10 iki 20

  A10:A20

  Langelių diapazoną 15 eilutėje ir stulpeliuose nuo B iki E

  B15:E15

  Visus langelius, esančius 5 eilutėje

  5:5

  Visus langelius, esančius eilutėse nuo 5 iki 10

  5:10

  Visus langelius, esančius H stulpelyje

  H:H

  Visus langelius, esančius stulpeliuose nuo H iki J

  H:J

  Langelių diapazoną stulpeliuose nuo A iki E ir eilutėse nuo 10 iki 20

  A10:E20

 • Nuorodos į langelį arba tos pačios darbaknygės kito darbalapio langelių diapazoną pateikimas

   Šiame pavyzdyje funkcija AVERAGE apskaičiuoja tos pačios darbaknygės darbalapyje Rinkodara esančio diapazono B1:B10 vidutinę reikšmę.

  Lapo nuorodos pavyzdys

  1. Nurodo darbalapį, pavadintą Rinkodara

  2. Nurodo langelių diapazoną nuo B1 iki B10

  3. Šauktukas (!) atskiria darbalapio nuorodą nuo langelių diapazono nuorodos

  Pastaba: Jei nurodytame darbalapyje yra tarpų arba skaičių, jums reikia pridėti apostrofus (') prieš ir po darbalapio pavadinimo, pvz., ='123'!A1 arba ='Sausio Pajamos'!A1.

 • Skirtumas tarp absoliučių, sąlyginių ir mišrių nuorodų

  1. Sąlyginės nuorodos    Formulėje esanti sąlyginė langelio nuoroda, pvz., A1, pagrįsta langelio, kuriame yra formulė, ir langelio, kurį nurodo nuoroda, sąlygine padėtimi. Jei langelio, kuriame yra formulė, padėtis pasikeičia, keičiasi ir nuoroda. Jei formulę nukopijuosite arba įvesite į langelius per visą eilutę ar stulpelį, nuoroda bus automatiškai koreguojama. Numatyta, kad naujos formulės naudoja sąlygines nuorodas. Pvz., jei sąlyginę nuorodą, esančią B2 langelyje, nukopijuosite arba įvesite į B3 langelį, formulė =A1 bus automatiškai koreguojama į formulę =A2.

   Nukopijuota formulė su santykine nuoroda   

   Nukopijuota formulė su santykine nuoroda

  2. Absoliučios nuorodos    Formulėje esanti absoliuti langelio nuoroda, pvz., $A$1, visada nurodo konkrečioje vietoje esantį langelį. Jei langelio, kuriame yra formulė, padėtis pasikeičia, absoliuti nuoroda išlieka tokia pati. Nukopijavus arba įvedus formulę į langelius, esančius eilutėse ar stulpeliuose, absoliuti nuoroda nekoreguojama. Pagal numatytuosius nustatymus naujos formulės naudoja sąlygines nuorodas, kurias gali tekti pakeisti absoliučiomis. Pavyzdžiui, jei absoliučią nuorodą, esančią langelyje B2, nukopijuosite į langelį B3, abiejuose langeliuose ji išliks =$A$1.

   Nukopijuota formulė su absoliučiąja nuoroda   

   Nukopijuota formulė su absoliučiosiomis koordinatėmis
  3. Mišrios nuorodos    Mirši nuoroda turi arba absoliutų stulpelį ir sąlyginę eilutę, arba absoliučią eilutę ir sąlyginį stulpelį. Absoliutaus stulpelio nuorodos formatas yra $A1, $B1 ir t. t. Absoliučios eilutės nuorodos formatas yra A$1, B$1 ir t. t. Jei langelio, kuriame yra formulė, padėtis pasikeičia, sąlyginė nuoroda taip pat pasikeičia, o absoliuti nuoroda išlieka tokia pati. Jei formulę nukopijuosite arba įvesite į langelius, esančius eilutėse arba stulpeliuose, sąlyginė nuoroda bus automatiškai koreguojama, o absoliuti nuoroda – ne. Pavyzdžiui, jei mišrią nuorodą iš A2 langelio nukopijuosite arba įvesite į B3 langelį, formulė =A$1 bus koreguojama į =B$1.

   Nukopijuota formulė su mišria nuoroda   

   Nukopijuota formulė su mišria nuoroda

 • Trimatės nuorodos stilius

  Patogiai nurodo kelis darbalapius    Jei norite analizuoti duomenis, esančius tos pačios darbaknygės skirtingų darbalapių tame pačiame langelyje arba langelių diapazone, naudokite trimatę nuorodą. Trimatė nuoroda apima langelio ar diapazono nuorodą, prieš kurią yra nurodytas darbalapių pavadinimų diapazonas. Programa „Excel“ naudoja visus darbalapius, įrašytus tarp nuorodos pradžios ir pabaigos pavadinimų. Pvz., formulė =SUM(Lapas2:Lapas13!B5) sudeda reikšmes, esančias visų darbalapių nuo 2 iki 13 (imtinai) langelyje B5.

  • Trimates nuorodas galite naudoti, jei norite nurodyti kitų lapų langelius, apibrėžti pavadinimus ir sukurti formules naudodami šias funkcijas: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA ir VARPA.

  • Trimačių nuorodų negalima naudoti masyvų formulėse.

  • Trimačių nuorodų negalima naudoti su sankirtos operatorius (viengubas tarpas) arba formulėse, kuriose naudojama netiesioginė sankirta.

  Kas atsitinka, kai perkeliate, kopijuojate, įterpiate arba panaikinate darbalapius    Šiuose pavyzdžiuose paaiškinama, kas atsitinka, kai perkeliate, kopijuojate, įterpiate ar panaikinate darbalapius, įtrauktus į trimatę nuorodą. Pavyzdžiuose naudojama formulė =SUM(Lapas2:Lapas6!A2:A5), kuri sudeda langelius nuo A2 iki A5, esančius darbalapiuose nuo 2 iki 6.

  • Įterpti arba kopijuoti    Kai įterpiate ar kopijuojate lapus nuo Lapas2 iki Lapas6 (šiame pavyzdyje tai pabaigos taškai), programa „Excel“ į skaičiavimus įtraukia visas reikšmes, esančias pridėtų lapų langeliuose nuo A2 iki A5.

  • Naikinti     Jei panaikinsite lapus nuo Lapas2 iki Lapas6, jų reikšmių į skaičiavimus programa „Excel“ neįtrauks.

  • Perkelti    Jei lapus nuo Lapas2 iki Lapas6 perkelsite į vietą, esančią už nurodyto lapų diapazono, jų reikšmių į skaičiavimus programa „Excel“ neįtrauks.

  • Perkelti pabaigos tašką    Jei lapą Lapas2 arba Lapas6 perkelsite į kitą tos pačios darbaknygės vietą, programa „Excel“ koreguos skaičiavimus pagal naująjį lapų diapazoną.

  • Naikinti pabaigos tašką    Jei panaikinsite lapą Lapas2 arba Lapas6, programa „Excel“ koreguos skaičiavimus pagal naująjį lapų diapazoną.

 • R1C1 nuorodos stilius

  Taip pat galite naudoti tokį nuorodos stilių, kai darbalapyje sunumeruotos ir eilutės, ir stulpeliai. R1C1 nuorodos stilius yra naudingas eilučių ir stulpelių padėtims makrokomandoje apskaičiuoti. Naudojant R1C1 stilių, programa „Excel“ langelio vietą nurodo kaip R, po kurios eina eilutės numeris, ir C, po kurios eina stulpelio numeris.

  Nuoroda

  Reikšmė

  R[-2]C

  santykinė nuoroda į langelį dviem eilutėmis aukščiau tame pačiame stulpelyje

  R[2]C[2]

  Sąlyginė nuoroda į langelį dviem eilutėmis žemiau ir dviem stulpeliais į dešinę

  R2C2

  Absoliučiosios langelio antrojoje eilutėje ir antrajame stulpelyje koordinatės

  R[-1]

  Sąlyginė nuoroda į visą eilutę virš aktyvaus langelio

  R

  Absoliuti nuoroda į dabartinę eilutę

  Kai įrašote makrokomandą, programa „Excel“ tą pačią komandą įrašo naudodama R1C1 nuorodų stilių. Pvz., jei įrašote komandą: mygtuko Automatinė sudėtis spustelėjimas norint įterpti formulę, kuri prideda langelių diapazoną, programa „Excel“ tą formulę įrašo naudodama R1C1, o ne A1 stiliaus nuorodą.

  Galite įjungti arba išjungti R1C1 nuorodų stilių, pažymėdami arba išvalydami žymės langelį R1C1 nuorodos stilius, esantį dialogo lango Parinktys kategorijos Formulės skyriuje Darbas su formulėmis. Norėdami parodyti šį dialogo langą, spustelėkite skirtuką Failas.

  Puslapio viršus

Galite kurti apibrėžtus pavadinimus, nurodančius langelius, langelių diapazonus, formules, konstantas arba „Excel“ lenteles. Pavadinimas yra prasmingas sutrumpinimas, kuris leidžia lengviau suprasti langelio koordinačių, konstantų, formulių arba lentelių paskirtį, nes iš pirmo žvilgsnio tai gali būti nelengva. Toliau pateikiama pavadinimų pavyzdžių, parodoma, kaip jų naudojimas formulėse gali padidinti aiškumą ir supratimą.

1 pavyzdys

Pavyzdžio tipas

Pavyzdys, diapazonų naudojimas vietoj pavadinimų

Pavyzdys, pavadinimų naudojimas

Nuoroda

=SUM(A16:A20)

=SUM(Sales)

Konstanta

=PRODUCT(A12,9.5%)

=PRODUCT(Price,TaxRate)

Formulė

=TEXT(VLOOKUP(MAX(A16,A20),A16:B20,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

'=TEXT(VLOOKUP(MAX(Pardavimas),PardavimoInformacija,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

Lentelė

A22:B25

=PRODUCT(Price,Table1[@Tax Rate])

2 pavyzdys

Iš pateiktosios lentelės nusikopijuokite pavyzdinius duomenis ir įklijuokite į naujos „Excel“ darbaknygės langelį A1. Kad formulės rodytų rezultatus, jas pažymėkite, paspauskite F2 ir spauskite Enter. Jeigu reikia, pakoreguokite langelių plotį, kad matytųsi visi duomenys.

Pastaba:  C ir D stulpelių formulėse nurodytas pavadinimas „Pardavimas“ pateikiamas vietoj nuorodos į (diapazono) A9:A13, o pavadinimas „PardavimoInformacija“ nurodo diapazoną A9:B13. Jei nesukuriate šių pavadinimų testinėje darbaknygėje, formulės, esančios diapazone D2:D3, pateiks #NAME? klaidą.

Pavyzdžio tipas

Pavyzdys, nenaudojant pavadinimo

Pavyzdys, naudojant pavadinimą

Formulė ir rezultatas, naudojant pavadinimą

Nuoroda

'=SUM(A9:A13)

'=SUM(Pardavimas)

=SUM(Pardavimas)

Formulė

'=TEXT(VLOOKUP(MAX(A9:13),A9:B13,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

'=TEXT(VLOOKUP(MAX(Pardavimas),PardavimoInformacija,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

'=TEXT(VLOOKUP(MAX(Pardavimas),PardavimoInformacija,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

Kaina

995 EUR

Pardavimas

Pardavimo data

249 EUR

2011 03 17

399 EUR

2011 04 02

643 EUR

2011 04 23

275 EUR

2011 04 30

447 EUR

2011 05 04

 • Pavadinimų tipai

  Yra keli pavadinimų tipai, kuriuos galite kurti ir naudoti.

  • Apibrėžtas pavadinimas    Pavadinimas, kuris nurodo langelį, langelių diapazoną, formulę ar pastovią reikšmę. Galite kurti savo apibrėžtą pavadinimą, o kartais jį sukuria programa „Excel“, pvz., kai nustatote spausdinimo sritį.

  • Lentelės pavadinimas    Pavadinimas, skirtas programos „Excel“ lentelei, kuri yra duomenų rinkinys apie įrašuose (eilutėse) ir laukuose (stulpeliuose) išsaugotą konkretų objektą. Programa „Excel“ sukuria numatytąjį lentelės pavadinimą „Lentelė1“, „Lentelė2“ ir t. t. kiekvieną kartą, kai įterpiate lentelę, bet šiuos pavadinimus galima keisti į prasmingesnius.

   Daugiau informacijos apie „Excel“ lenteles rasite Struktūrinių nuorodų naudojimas dirbant su „Excel“ lentelėmis.

 • Pavadinimų kūrimas ir įvedimas

  Galite kurti pavadinimus:

  • Naudodami pavadinimo lauką, esantį formulės juostoje    Tai geriausiai tinka naudoti pasirinkto diapazono darbaknygės lygio pavadinimui kurti.

  • Kurti pavadinimą iš pažymėtos srities    Galite patogiai kurti pavadinimus iš esamų eilučių ir stulpelių etikečių, naudodami darbalapio langelių žymėjimą.

  • Naudojant dialogo langą Naujas pavadinimas    Tai geriausia naudoti, kai reikia daugiau lankstumo kuriant pavadinimus, pavyzdžiui, nurodant vietinio darbalapio lygio aprėptį arba kuriant pavadinimo komentarą.

  Pastaba: Pagal numatytuosius parametrus pavadinimuose naudojamos absoliučiosios langelių koordinatės.

  Pavadinimą galite įvesti naudodami:

  • Klaviatūra    Įveskite pavadinimą, pavyzdžiui, kaip formulės argumentą.

  • Naudodami formulių automatinio užbaigimo funkciją    Naudokite išplečiamąjį sąrašą Formulės automatinis vykdymas, kuriame automatiškai pateikiami leistini pavadinimai.

  • Pasirinkimas iš komandos Naudoti formulėje    Pasirinkite apibrėžtą pavadinimą iš skirtuko Formulė dalyje Apibrėžti pavadinimai esančios komandos Naudoti formulėje.

Daugiau informacijos ieškokite straipsnyje Pavadinimų apibrėžimas ir naudojimas formulėse.

Puslapio viršus

Masyvo formulė gali atlikti įvairius skaičiavimus ir grąžinti vieną ar kelis rezultatus. Masyvo formulės veikia su dviem ar keliais reikšmių, vadinamų masyvo argumentais, rinkiniais. Kiekvienas masyvo argumentas turi turėti tokį patį eilučių ir stulpelių skaičių. Masyvo formulės kuriamos taip pat kaip ir kitos formulės, išskyrus tai, kad formulė įvedama paspaudžiant klavišus CTRL+SHIFT+ENTER. Kai kurios iš intergruotųjų funkcijų yra masyvo formulės, todėl, norint gauti teisingus rezultatus, turi būti įvedamos kaip masyvai.

Masyvo konstantas galite naudoti vietoje nuorodų, kai nenorite kiekvienos konstantos reikšmės įvesti į atskirą darbalapio langelį.

Masyvo formulės naudojimas vienam rezultatui ir keliems rezultatams apskaičiuoti

Pastaba: Kai įvedama masyvo formulė, „Excel“ automatiškai įterpia formulę tarp { } (riestinių skliaustelių). Jei bandysite įterpti riestinius skliaustelius patys, „Excel“ rodys formulę kaip tekstą.

 • Masyvo formulė, pateikianti vieną rezultatą    Naudojant šio tipo masyvo formulę, galima supaprastinti darbalapio modelį, kelias skirtingas formules pakeičiant viena masyvo formule.

  Pavyzdžiui, šiuo veiksmu apskaičiuojama bendra akcijos kainų ir dalių masyvo suma, nenaudojant langelių eilučių kiekvienos akcijos individualioms reikšmėms skaičiuoti ir rodyti.

  Masyvo formulė, pagal kurią apskaičiuojamas vienas rezultatas

  Įvedus ={SUM(B2:D2*B3:D3)} kaip masyvo formulę, ji padaugina kiekvienos akcijos dalį ir kainą, tada sudeda šių skaičiavimų rezultatus.

 • Masyvo formulė, pateikianti kelis rezultatus    Kai kurios darbalapių funkcijos grąžina reikšmių masyvus, arba reikšmių masyvas joms yra reikalingas kaip argumentas. Jei pagal masyvo formulę norite suskaičiuoti kelias reikšmes, turite įvesti masyvą į langelių diapazoną, kuriame langelių ir eilučių yra tiek pat, kiek masyvo argumentų.

  Pvz., turėdama trijų pardavimų skaičių seką (stulpelyje B), atitinkančią trijų mėnesių seką (stulpelyje A), funkcija TREND nustato pardavimų skaičių tiesių linijų reikšmes. Norint parodyti visus formulės rezultatus, formulė yra įvedama į tris stulpelio C (C1:C3) langelius.

  Masyvo formulė, pagal kurią apskaičiuojami keli rezultatai

  Įvedus =TREND(B1:B3,A1:A3) kaip masyvo formulę, remiantis trimis pardavimų skaičiais ir trimis mėnesiais apskaičiuojami trys atskiri rezultatai (22196, 17079 ir 11962).

Masyvo konstantų naudojimas

Paprastoje formulėje galite įvesti nuorodą į langelį, kuriame yra reikšmė, dar vadinama konstanta. Panašiai ir masyvo formulėje galite įvesti nuorodą į masyvą arba įvesti masyvo reikšmes, taip pat dar vadinamas masyvo konstantomis. Masyvo formulės konstantas priima taip pat kaip ir ne masyvo formulės, tačiau masyvo konstantas reikia įvesti tam tikru formatu.

Masyvo konstantose gali būti skaičių, teksto, loginių reikšmių, pvz., TRUE ar FALSE, arba klaidos reikšmių, pvz., #N/A.Tame pačiame masyve konstantos gali būti skirtingų tipų reikšmės – pavyzdžiui, {1,3,4;TRUE,FALSE,TRUE}. Masyvo konstantose gali būti sveikieji, dešimtainiai ar eksponentinio formato skaičiai. Tekstas turi būti įtrauktas į dvigubas kabutes, pvz., "Antradienis".

Masyvo konstantose negali būti langelių nuorodų, nevienodo ilgio stulpelių ar eilučių, formulių ar specialiųjų simbolių $ (dolerio ženklo), skliaustų ar % (procento ženklo).

Formatuodami masyvo konstantas, nepamirškite:

 • Įtraukti jas į riestinius skliaustus ( { } ).

 • Skirtingų stulpelių reikšmes atskirti kableliais (,). Pvz., reikšmes 10, 20, 30 ir 40 atvaizduokite įvesdami {10,20,30,40}. Ši masyvo konstanta yra žinoma kaip 1-iš-4 masyvas ir yra lygiavertis 1-eilutės-iš-4-stulpelių nuorodai.

 • Skirtingų eilučių atskiras reikšmes atskirti kabliataškiais (;). Pvz., reikšmes 10, 20, 30 ir 40 (esančias vienoje eilutėje) ir reikšmes 50, 60, 70 ir 80 (esančias eilute žemiau) atvaizduokite įvesdami kaip 2-iš-4 masyvo konstantą: {10,20,30,40;50,60,70,80}.

Puslapio viršus

Jei panaikinate formulę, gautos formulės reikšmės taip pat panaikinamos. Vis dėlto galite panaikinti tik formulę ir langelyje palikti gautą funkcijos reikšmę.

 • Norėdami panaikinti formules kartu su jų gautomis reikšmėmis, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Pasirinkite langelį arba langelių diapazoną su formule.

  2. Paspauskite DELETE.

 • Norėdami panaikinti formules nepašalindami jų gautų reikšmių, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Pasirinkite langelį arba langelių diapazoną su formule.

   Jeigu formulė sutampa su masyvo formule, pažymėkite langelių diapazoną, kuriame yra masyvo formulė.

   Kaip pasirinkti langelių diapazoną, kuriame yra masyvo formulė

   1. Spustelėkite langelį masyvo formulėje.

   2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite Rasti ir pažymėti, tada spustelėkite Eiti į.

   3. Spustelėkite Specialusis.

   4. Spustelėkite Dabartinį masyvą.

  2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Mainų sritis spustelėkite Kopijuoti Mygtuko paveikslėlis .
   „Excel“ juostelės vaizdas

   Spartusis klavišas    Taip pat galite spustelėti CTRL+C.

  3. Skirtuko Pagrindinis grupėje Mainų sritis spustelėkite rodyklę žemiau mygtuko Įklijuoti Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Įklijuoti reikšmes.

Puslapio viršus

Šioje lentelėje apibendrinamos kelios iš dažniausiai pasitaikančių klaidų, kurias galite padaryti kurdami formules, ir pateikiami patarimai, kaip išvengti klaidų formulėse:

Įsitikinkite, kad

Daugiau informacijos

Sutapdinote visus atvirus ir uždarus formulės skliaustelius    

Visi skliausteliai formulėje yra poromis. Kai kuriate formulę, „Excel“ rodo spalvotus skliaustelius, kai juos įvedate.

Formulėje įvedamam diapazonui nurodyti naudojote dvitaškį   

Dvitaškiai (:) naudojami norint atskirti nuorodą į pirmą ir paskutinį diapazono langelį. Pavyzdžiui, A1:A5.

Įvedėte visus būtinus argumentus    

Funkcijose gali būti būtini ir pasirinktiniai argumentai (sintaksėje nurodyti laužtiniais skliaustais). Visi būtini argumentai turi būti įvesti. Be to, įsitikinkite, kad neįvedėte per daug argumentų.

Nedėkite į formulę daugiau negu 64 funkcijų   

Formulėje įdėtosios funkcijos ribojamos iki 64 lygių.

Darbaknygių ir darbalapių pavadinimus rašykite viengubose kabutėse    

Kai nurodomos kitų darbalapių ar darbaknygių reikšmės arba langeliai, kurių pavadinimuose yra neraidinių simbolių, pavadinimai turi būti rašomi viengubose kabutėse ( ' ).

Įtraukėte kelią į išorines darbaknyges    

Išorinėse nuorodose turi būti darbaknygės pavadinimas ir jos kelias.

Įvedėte neformatuotus skaičius    

Skaičiai, kuriuos įvedate į formulę, neturi būti formatuojami naudojant dešimtainius skyriklius ar dolerio ženklus ($), nes kableliai jau naudojami kaip argumentų skyrikliai formulėse, o dolerio ženklai naudojami žymėti absoliučiąsias nuorodas. Pavyzdžiui, užuot įvedę $1,000, formulėje įveskite 1000.

Puslapio viršus

Svarbu: Apskaičiuoti formulių ir tam tikrų „Excel“ darbalapio funkcijų rezultatai gali skirtis „Windows“ kompiuteryje su x86 arba x86-64 architektūra ir „Windows RT“ kompiuteryje su ARM architektūra. Sužinokite daugiau apie skirtumus.

Ar turite konkretų klausimą apie funkciją?

Pateikite klausimą „Excel“ bendruomenės forume

Padėkite patobulinti „Excel“

Turite pasiūlymų, kaip galėtume patobulinti kitą „Excel“ versiją? Jei taip, peržiūrėkite temas „Excel“ vartotojo balsas

Taip pat žr.

„Excel“ formulių apžvalga

Kaip išvengti sugadintų formulių

Klaidų formulėse radimas ir taisymas

„Excel“ spartieji klavišai ir funkciniai klavišai

„Excel“ funkcijos (pagal abėcėlę)

„Excel“ funkcijos (pagal kategoriją)

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×