„Exchange 2003“ pašto dėžučių konvertavimas į vartotojus su įgalintu el. paštu

Atlikę dalinį perkėlimą, konvertuokite pašto dėžutes į vartotojus su įgalintu el. paštu, kad pašto dėžutės galėtų automatiškai prisijungti prie pašto dėžutės debesyje.

Kam konvertuoti pašto dėžutes į vartotojus su įgalintu el. paštu?

Jei atlikote dalinį „Exchange“ perkėlimą norėdami perkelti savo organizacijos „Exchange 2003“ vietines pašto dėžutes į „Office 365“ ir norite valdyti vartotojus, veikiančius debesų technologijos pagrindu, iš savo vietinės organizacijos, naudodami „Active Directory“, turėtumėte konvertuoti vietines pašto dėžutes į vartotojus su įgalintu el. paštu (MEUs).

Šiame straipsnyje pateiktas „Windows PowerShell“ scenarijus, kuris renka informaciją debesų technologijos pagrindu veikiančių pašto dėžučių, ir „Visual Basic“ (VB) scenarijus, kurį galite paleisti, kad konvertuotumėte „Exchange 2003“ pašto dėžutės į MEU. Vykdant šį scenarijų, tarpinio serverio adresai debesų technologijos pagrindu veikiančios pašto dėžutės nukopijuojami į MEU, kuris yra „Active Directory“. Be to, MEU ypatybes įgalina „Microsoft Online Services Directory Synchronization“ įrankį („DirSync“) pritaikyti MEU pagal atitinkamą pašto dėžutę debesyje

Rekomenduojama konvertuoti vietines pašto dėžutes į MEU, skirtas perkėlimo paketui. Parengę „Exchange“ perkėlimo paketą ir patikrinę, ar visos pašto dėžutės pakete sėkmingai perkeltos ir pašto dėžučių elementų pradinį sinchronizavimas debesyje baigtas, konvertuokite pašto dėžutes perkėlimo pakete į MEU.

„PowerShell“ scenarijus, skirtas duomenims iš pašto dėžučių debesyje rinkti

Galite naudoti toliau pateiktus scenarijus, norėdami rinkti informaciją apie pašto dėžutes, veikiančias debesų technologijos pagrindu, ir konvertuoti „Exchange 2007“ pašto dėžutės į vartotojus su įgalintu el. paštu.

Šis scenarijus renka informaciją iš jūsų pašto dėžučių debesyje ir įrašo ją į CSV failą. Pirmiausia paleiskite šį scenarijų.

Nukopijuokite toliau pateiktą scenarijų į .txt failą, įrašykite failą ir įrašykite kaip „ExportO365UserInfo.ps1“.

Param($migrationCSVFileName = "migration.csv")
function O365Logon
{
#Check for current open O365 sessions and allow the admin to either use the existing session or create a new one
$session = Get-PSSession | ?{$_.ConfigurationName -eq 'Microsoft.Exchange'}
if($session -ne $null)
{
$a = Read-Host "An open session to Office 365 already exists. Do you want to use this session? Enter y to use the open session, anything else to close and open a fresh session."
if($a.ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Using existing Office 365 Powershell Session." -ForeGroundColor Green
return
}
$session | Remove-PSSession
}
Write-Host "Please enter your Office 365 credentials" -ForeGroundColor Green
$cred = Get-Credential
$s = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection
$importresults = Import-PSSession $s
}

function Main
{

#Verify the migration CSV file exists
if(!(Test-Path $migrationCSVFileName))
{
Write-Host "File $migrationCSVFileName does not exist." -ForegroundColor Red
Exit
}

#Import user list from migration.csv file
$MigrationCSV = Import-Csv $migrationCSVFileName

#Get mailbox list based on email addresses from CSV file
$MailBoxList = $MigrationCSV | %{$_.EmailAddress} | Get-Mailbox
$Users = @()

#Get LegacyDN, Tenant, and On-Premise Email addresses for the users
foreach($user in $MailBoxList)
{
$UserInfo = New-Object System.Object

$CloudEmailAddress = $user.EmailAddresses | ?{($_ -match 'onmicrosoft') -and ($_ -cmatch 'smtp:')}
if ($CloudEmailAddress.Count -gt 1)
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress[0].ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
Write-Host "$user returned more than one cloud email address. Using $CloudEmailAddress" -ForegroundColor Yellow
}
else
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress.ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
}

$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name LegacyExchangeDN -Value $user.LegacyExchangeDN
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name CloudEmailAddress -Value $CloudEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name OnPremiseEmailAddress -Value $user.PrimarySMTPAddress.ToString()

$Users += $UserInfo
}

#Check for existing csv file and overwrite if needed
if(Test-Path ".\cloud.csv")
{
$delete = Read-Host "The file cloud.csv already exists in the current directory. Do you want to delete it? Enter y to delete, anything else to exit this script."
if($delete.ToString().ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Deleting existing cloud.csv file" -ForeGroundColor Red
Remove-Item ".\cloud.csv"
}
else
{
Write-Host "Will NOT delete current cloud.csv file. Exiting script." -ForeGroundColor Green
Exit
}
}
$Users | Export-CSV -Path ".\cloud.csv" -notype
(Get-Content ".\cloud.csv") | %{$_ -replace '"', ''} | Set-Content ".\cloud.csv" -Encoding Unicode
Write-Host "CSV File Successfully Exported to cloud.csv" -ForeGroundColor Green

}

O365Logon
Main

Šis „Visual Basic“ scenarijus konvertuoja vietines „Exchange 2003“ pašto dėžutes į MEU. Vykdykite šį scenarijų jau įvykdę scenarijų, skirtą surinkti informaciją iš pašto dėžučių debesyje.

Nukopijuokite toliau pateiktą scenarijų į .txt failą ir įrašykite failą kaip „Exchange2003MBtoMEU.vbs“.

'Globals/Constants
Const ADS_PROPERTY_APPEND = 3

Dim UserDN
Dim remoteSMTPAddress
Dim remoteLegacyDN
Dim domainController
Dim csvMode
csvMode = FALSE
Dim csvFileName
Dim lastADLookupFailed


Class UserInfo
public OnPremiseEmailAddress
public CloudEmailAddress
public CloudLegacyDN
public LegacyDN
public ProxyAddresses
public Mail
public MailboxGUID
public DistinguishedName

Public Sub Class_Initialize()
Set ProxyAddresses = CreateObject("Scripting.Dictionary")
End Sub
End Class

'Command Line Parameters
If WScript.Arguments.Count = 0 Then
'No parameters passed
WScript.Echo("No parameters were passed.")
ShowHelp()
ElseIf StrComp(WScript.Arguments(0), "-c", vbTextCompare) = 0 And WScript.Arguments.Count = 2 Then
WScript.Echo("Missing DC Name.")
ShowHelp()
ElseIf StrComp(WScript.Arguments(0), "-c", vbTextCompare) = 0 Then
'CSV Mode
csvFileName = WScript.Arguments(1)
domainController = WScript.Arguments(2)
csvMode = TRUE
WScript.Echo("CSV mode detected. Filename: " & WScript.Arguments(1) & vbCrLf)
ElseIf wscript.Arguments.Count <> 4 Then
'Invalid Arguments
WScript.Echo WScript.Arguments.Count
Call ShowHelp()
Else
'Manual Mode
UserDN = wscript.Arguments(0)
remoteSMTPAddress = wscript.Arguments(1)
remoteLegacyDN = wscript.Arguments(2)
domainController = wscript.Arguments(3)
End If

Main()

'Main entry point
Sub Main

'Check for CSV Mode
If csvMode = TRUE Then
UserInfoArray = GetUserInfoFromCSVFile()
Else
WScript.Echo "Manual Mode Detected" & vbCrLf
Set info = New UserInfo
info.CloudEmailAddress = remoteSMTPAddress
info.DistinguishedName = UserDN
info.CloudLegacyDN = remoteLegacyDN
ProcessSingleUser(info)
End If

End Sub

'Process a single user (manual mode)
Sub ProcessSingleUser(ByRef UserInfo)

userADSIPath = "LDAP://" & domainController & "/" & UserInfo.DistinguishedName
WScript.Echo "Processing user " & userADSIPath
Set MyUser = GetObject(userADSIPath)
proxyCounter = 1
For Each address in MyUser.Get("proxyAddresses")
UserInfo.ProxyAddresses.Add proxyCounter, address
proxyCounter = proxyCounter + 1
Next
UserInfo.OnPremiseEmailAddress = GetPrimarySMTPAddress(UserInfo.ProxyAddresses)
UserInfo.Mail = MyUser.Get("mail")
UserInfo.MailboxGUID = MyUser.Get("msExchMailboxGUID")
UserInfo.LegacyDN = MyUser.Get("legacyExchangeDN")
ProcessMailbox(UserInfo)

End Sub

'Populate user info from CSV data
Function GetUserInfoFromCSVFile()

CSVInfo = ReadCSVFile()
For i = 0 To (UBound(CSVInfo)-1)
lastADLookupFailed = false
Set info = New UserInfo
info.CloudLegacyDN = Split(CSVInfo(i+1), ",")(0)
info.CloudEmailAddress = Split(CSVInfo(i+1), ",")(1)
info.OnPremiseEmailAddress = Split(CSVInfo(i+1), ",")(2)
WScript.Echo "Processing user " & info.OnPremiseEmailAddress
WScript.Echo "Calling LookupADInformationFromSMTPAddress"
LookupADInformationFromSMTPAddress(info)
If lastADLookupFailed = false Then
WScript.Echo "Calling ProcessMailbox"
ProcessMailbox(info)
End If
set info = nothing
Next

End Function

'Populate user info from AD
Sub LookupADInformationFromSMTPAddress(ByRef info)

'Lookup the rest of the info in AD using the SMTP address
Set objRootDSE = GetObject("LDAP://RootDSE")
strDomain = objRootDSE.Get("DefaultNamingContext")
Set objRootDSE = nothing
Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
objConnection.Provider = "ADsDSOObject"
objConnection.Open "Active Directory Provider"
Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command")
BaseDN = "<LDAP://" & domainController & "/" & strDomain & ">"
adFilter = "(&(proxyAddresses=SMTP:" & info.OnPremiseEmailAddress & "))"
Attributes = "distinguishedName,msExchMailboxGUID,mail,proxyAddresses,legacyExchangeDN"
Query = BaseDN & ";" & adFilter & ";" & Attributes & ";subtree"
objCommand.CommandText = Query
Set objCommand.ActiveConnection = objConnection
On Error Resume Next
Set objRecordSet = objCommand.Execute

'Handle any errors that result from the query
If Err.Number <> 0 Then
WScript.Echo "Error encountered on query " & Query & ". Skipping user."
lastADLookupFailed = true
return
End If

'Handle zero or ambiguous search results
If objRecordSet.RecordCount = 0 Then
WScript.Echo "No users found for address " & info.OnPremiseEmailAddress
lastADLookupFailed = true
return
ElseIf objRecordSet.RecordCount > 1 Then
WScript.Echo "Ambiguous search results for email address " & info.OnPremiseEmailAddress
lastADLookupFailed = true
return
ElseIf Not objRecordSet.EOF Then
info.LegacyDN = objRecordSet.Fields("legacyExchangeDN").Value
info.Mail = objRecordSet.Fields("mail").Value
info.MailboxGUID = objRecordSet.Fields("msExchMailboxGUID").Value
proxyCounter = 1
For Each address in objRecordSet.Fields("proxyAddresses").Value
info.ProxyAddresses.Add proxyCounter, address
proxyCounter = proxyCounter + 1
Next
info.DistinguishedName = objRecordSet.Fields("distinguishedName").Value
objRecordSet.MoveNext
End If

objConnection = nothing
objCommand = nothing
objRecordSet = nothing
On Error Goto 0

End Sub

'Populate data from the CSV file
Function ReadCSVFile()

'Open file
Set objFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objTextFile = objFS.OpenTextFile(csvFileName, 1, false, -1)

'Loop through each line, putting each line of the CSV file into an array to be returned to the caller
counter = 0
Dim CSVArray()
Do While NOT objTextFile.AtEndOfStream
ReDim Preserve CSVArray(counter)
CSVArray(counter) = objTextFile.ReadLine
counter = counter + 1
Loop

'Close and return
objTextFile.Close
Set objTextFile = nothing
Set objFS = nothing
ReadCSVFile = CSVArray

End Function

'Process the migration
Sub ProcessMailbox(User)

'Get user properties
userADSIPath = "LDAP://" & domainController & "/" & User.DistinguishedName
Set MyUser = GetObject(userADSIPath)

'Add x.500 address to list of existing proxies
existingLegDnFound = FALSE
newLegDnFound = FALSE

'Loop through each address in User.ProxyAddresses
For i = 1 To User.ProxyAddresses.Count
If StrComp(address, "x500:" & User.LegacyDN, vbTextCompare) = 0 Then
WScript.Echo "x500 proxy " & User.LegacyDN & " already exists"
existingLegDNFound = true
End If
If StrComp(address, "x500:" & User.CloudLegacyDN, vbTextCompare) = 0 Then
WScript.Echo "x500 proxy " & User.CloudLegacyDN & " already exists"
newLegDnFound = true
End If
Next

'Add existing leg DN to proxy list
If existingLegDnFound = FALSE Then
WScript.Echo "Adding existing legacy DN " & User.LegacyDN & " to proxy addresses"
User.ProxyAddresses.Add (User.ProxyAddresses.Count+1),("x500:" & User.LegacyDN)
End If

'Add new leg DN to proxy list
If newLegDnFound = FALSE Then
'Add new leg DN to proxy addresses
WScript.Echo "Adding new legacy DN " & User.CloudLegacyDN & " to existing proxy addresses"
User.ProxyAddresses.Add (User.ProxyAddresses.Count+1),("x500:" & User.CloudLegacyDN)
End If

'Dump out new list of addresses
WScript.Echo "Original proxy addresses updated count: " & User.ProxyAddresses.Count
For i = 1 to User.ProxyAddresses.Count
WScript.Echo " proxyAddress " & i & ": " & User.ProxyAddresses(i)
Next

'Delete the Mailbox
WScript.Echo "Opening " & userADSIPath & " as CDOEXM::IMailboxStore object"
Set Mailbox = MyUser
Wscript.Echo "Deleting Mailbox"
On Error Resume Next
Mailbox.DeleteMailbox

'Handle any errors deleting the mailbox
If Err.Number <> 0 Then
WScript.Echo "Error " & Err.number & ". Skipping User." & vbCrLf & "Description: " & Err.Description & vbCrLf
Exit Sub
End If
On Error Goto 0

'Save and continue
WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Refeshing ADSI Cache"
MyUser.GetInfo
Set Mailbox = nothing

'Mail Enable the User
WScript.Echo "Opening " & userADSIPath & " as CDOEXM::IMailRecipient"
Set MailUser = MyUser
WScript.Echo "Mail Enabling user using targetAddress " & User.CloudEmailAddress
MailUser.MailEnable User.CloudEmailAddress
WScript.Echo "Disabling Recipient Update Service for user"
MyUser.PutEx ADS_PROPERTY_APPEND, "msExchPoliciesExcluded", Array("{26491CFC-9E50-4857-861B-0CB8DF22B5D7}")
WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Refreshing ADSI Cache"
MyUser.GetInfo

'Add Legacy DN back on to the user
WScript.Echo "Writing legacyExchangeDN as " & User.LegacyDN
MyUser.Put "legacyExchangeDN", User.LegacyDN

'Add old proxies list back on to the MEU
WScript.Echo "Writing proxyAddresses back to the user"
For j=1 To User.ProxyAddresses.Count
MyUser.PutEx ADS_PROPERTY_APPEND, "proxyAddresses", Array(User.ProxyAddresses(j))
MyUser.SetInfo
MyUser.GetInfo
Next

'Add mail attribute back on to the MEU
WScript.Echo "Writing mail attribute as " & User.Mail
MyUser.Put "mail", User.Mail

'Add msExchMailboxGUID back on to the MEU
WScript.Echo "Converting mailbox GUID to writable format"
Dim mbxGUIDByteArray
Call ConvertHexStringToByteArray(OctetToHexString(User.MailboxGUID), mbxGUIDByteArray)
WScript.Echo "Writing property msExchMailboxGUID to user object with value " & OctetToHexString(User.MailboxGUID)
MyUser.Put "msExchMailboxGUID", mbxGUIDByteArray

WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Migration Complete!" & vbCrLf

End Sub

'Returns the primary SMTP address of a user
Function GetPrimarySMTPAddress(Addresses)
For Each address in Addresses
If Left(address, 4) = "SMTP" Then GetPrimarySMTPAddress = address
Next
End Function

'Converts Hex string to byte array for writing to AD
Sub ConvertHexStringToByteArray(ByVal strHexString, ByRef pByteArray)

Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Stream = CreateObject("ADODB.Stream")

Temp = FSO.GetTempName()
Set TS = FSO.CreateTextFile(Temp)

For i = 1 To (Len (strHexString) -1) Step 2
TS.Write Chr("&h" & Mid (strHexString, i, 2))
Next

TS.Close

Stream.Type = 1
Stream.Open
Stream.LoadFromFile Temp

pByteArray = Stream.Read

Stream.Close
FSO.DeleteFile Temp

Set Stream = nothing
Set FSO = Nothing

End Sub

'Converts raw bytes from AD GUID to readable string
Function OctetToHexString (arrbytOctet)

OctetToHexStr = ""
For k = 1 To Lenb (arrbytOctet)
OctetToHexString = OctetToHexString & Right("0" & Hex(Ascb(Midb(arrbytOctet, k, 1))), 2)
Next

End Function

Sub ShowHelp()

WScript.Echo("This script runs in two modes, CSV Mode and Manual Mode." & vbCrLf & "CSV Mode allows you to specify a CSV file from which to pull user names." & vbCrLf& "Manual mode allows you to run the script against a single user.")
WSCript.Echo("Both modes require you to specify the name of a DC to use in the local domain." & vbCrLf & "To run the script in CSV Mode, use the following syntax:")
WScript.Echo(" cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs -c x:\csv\csvfilename.csv dc.domain.com")
WScript.Echo("To run the script in Manual Mode, you must specify the users AD Distinguished Name, Remote SMTP Address, Remote Legacy Exchange DN, and Domain Controller Name.")
WSCript.Echo(" cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs " & chr(34) & "CN=UserName,CN=Users,DC=domain,DC=com" & chr(34) & " " & chr(34) & "user@cloudaddress.com" & chr(34) & " " & chr(34) & "/o=Cloud Org/ou=Cloud Site/ou=Recipients/cn=CloudUser" &
chr(34) & " dc.domain.com")
WScript.Quit

End Sub

Ką daro scenarijai?

ExportO365UserInfo.ps1

Tai „Windows PowerShell“ scenarijus, kurį vykdote debesų technologijos pagrindu veikiančioje organizacijoje, kad surinktumėte informaciją apie debesies pašto dėžutės, kurias perkėlėte dalinio „Exchange“ perkėlimo metu. Vartotojų paketui sudaryti naudojamas CSV failas. Rekomenduojama naudoti tą patį perkėlimo CSV failą, kurį naudojote perkeldami vartotojų paketą

Kai vykdote „ExportO365UserInfo“ scenarijų:

 • Iš debesies pašto dėžučių surenkamos šios įvesties CSV faile nurodytų vartotojų ypatybės:

  • Pagrindinis SMTP adresas

  • Atitinkamos vietinės pašto dėžutės pagrindinis SMTP adresas

  • Debesų pašto dėžučių kitų tarpinių serverių adresai

  • LegacyExchangeDN

 • Surinktos ypatybės įrašomos į CSV failą „Cloud.csv“.

Exchange2003MBtoMEU.vbs

Tai yra VB scenarijus, kurį vykdote vietinėje „Exchange 2003“ organizacijoje, kad konvertuotumėte pašto dėžutes į MEU. Jis naudoja „Cloud.csv“ failą, kurį išveda „ExportO365UserInfo“ scenarijus.

Kai vykdote „Exchange2003MBtoMEU.vbs“ scenarijų, kiekvienoje įvesties CSV failo sąraše nurodytoje pašto dėžutėje jis atlieka šiuos veiksmus:

 • Renka informaciją iš įvesties CSV failo ir vietinės pašto dėžutės.

 • Sukuria tarpinio serverio adresų sąrašą, skirtą įtraukti į CSV failą, iš vietinių ir debesies pašto dėžučių.

 • Panaikina vietinę pašto dėžutę.

 • Sukuria MEU sukuria ir užpildo šias ypatybes:

  • legacyExchangeDN – reikšmę iš vietinės pašto dėžutės.

  • mail – debesų pašto dėžutės pirminį SMTP.

  • msExchMailboxGuid – reikšmę iš vietinės pašto dėžutės.

  • proxyAddresses – reikšmes iš vietinės ir iš debesies pašto dėžutės.

  • targetAddress – skaito iš vietinės pašto dėžutės; reikšmė yra el. pašto dėžutės debesyje pirminis SMTP.

   Svarbu: Norėdami įgalinti duomenų panaikinimą iš „Office 365“ į „Exchange 2003“, turite pakeisti „msExchMailboxGuid“ MEU naudodami „Guid“ reikšmę iš pašto dėžutės debesyje. Norėdami gauti „Guid“, skirtus pašto dėžutėms debesų technologijos pagrindu veikiančioje organizacijoje ir juos įrašyti į CSV failą, paleiskite šią „PowerShell“ komandą:

   Get-Mailbox | Select PrimarySmtpAddress, Guid | Export-csv -Path .\guid.csv

   Ši komanda išgauna pirminį SMTP adresą ir „Guid“, skirtus visoms pašto dėžutėms debesyje, į „guid.csv“ failą ir tada šį failą įrašo esamame kataloge.

Užuot naudoję įvesties CSV faile pašto dėžučių paketui konvertuoti, galite paleisti „Exchange2003MBtoMEU.vbs“ scenarijų neautomatiniu režimu ir konvertuoti po vieną pašto dėžutę. Norint tai padaryti, turėsite nurodyti įvesties parametrus:

 • Vietinės pašto dėžutės išskirtinį vardą (DN).

 • Pašto dėžutės pirminį SMTP.

 • Pašto dėžutės debesyje „Exchange Legacy“ DN.

 • Domeno valdiklio pavadinimą jūsų „Exchange 2003“ organizacijoje.

Vietinių pašto dėžučių konvertavimo į MEU veiksmai

 1. Paleiskite „ExportO365UserInfo“ organizacijoje debesyje. Kaip įvesties failą naudokite CSV failą, skirtą perkėlimo paketui. Scenarijus sukuria CSV failą „Cloud.csv“.

  .\ExportO365UserInfo.ps1 <CSV input file>

  Pavyzdžiui:

  .\ExportO365UserInfo.ps1 .\MigrationBatch1.csv

  Šiame pavyzdyje scenarijus ir įvesties CSV failas yra tame pačiame kataloge.

 2. Nukopijuokite „Exchange2003MBtoMEU.vbs“ ir „Cloud.csv“ į tą patį vietinės organizacijos katalogą.

 3. Vietinėje organizacijoje vykdykite šią komandą:

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs –c .\Cloud.csv <FQDN of on-premises domain controller>

  Pavyzdžiui:

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs –c .\Cloud.csv DC1.contoso.com

  Norėdami vykdyti scenarijų neautomatiniu režimu, įveskite šią komandą. Tarp kiekvienos reikšmės naudokite tarpus.

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs “<DN of on-premises mailbox>” “
  <Primary SMTP of cloud mailbox>” “<ExchangeLegacyDN of cloud mailbox>”
  <FQDN of on-premises domain controller>

  Pavyzdžiui:

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs “CN=Ann Beebe,
  CN=Users,DC=contoso,DC=com”
  “annb@contoso.onmicrosoft.com” “/o=First Organization/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=d808d014cec5411ea6de1f70cc116e7b-annb” DC1.contoso.com
 4. Patikrinkite, ar sukurti nauji vartotojai su įgalintu el. paštu. Kataloge „Active Directory“ vartotojai ir kompiuteriai“ atlikite šiuos veiksmus:

  1. Spustelėkite Veiksmas > Rasti.

  2. Spustelėkite skirtuką Exchange.

  3. Pasirinkite Rodyti tik „Exchange“ gavėjus, tada pasirinkite Vartotojai, turintys išorinį el. pašto adresą.

  4. Spustelėkite Rasti dabar.

  Pašto dėžutės, kurios buvo konvertuotos į vartotojus su įgalintu el. paštu, išvardytos Ieškos rezultatai.

 5. Naudokite „Active Directory“ vartotojai ir kompiuteriai“, „ADSI redagavimas“ arba „Ldp.exe“, norėdami patvirtinti, kad šios vartotojų su įgalintu el. paštu ypatybės įvestos su teisinga informacija.

  • legacyExchangeDN

  • mail

  • msExchMailboxGuid

  • ProxyAddresses

  • targetAddress

  * Kaip paaiškinta anksčiau, „Exchange2003MBtoMEU.vbs“ scenarijus išlaiko msExchMailboxGuid ypatybę iš vietinės pašto dėžutės. Norėdami įgalinti duomenų panaikinimą iš „Office 365“ į „Exchange 2003“, turite pakeisti msExchMailboxGuid MEU ypatybę naudodami „Guid“ reikšmę iš pašto dėžutės debesyje.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×