„Excel“ formulių apžvalga

„Excel“ formulių apžvalga

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Jei tik pradedate naudoti "Excel", greitai rasite yra daugiau nei tik tinklelis, kuriame įvesti skaičių stulpelius ar eilutes. Žinoma, kad rastumėte stulpelio arba skaičių eilutės sumos galite naudoti "Excel", bet taip pat galima apskaičiuoti būsto paskolos palūkanas, išspręsti matematines ar inžinerines problemas arba rasti Geriausio atvejo scenarijus, atsižvelgiant į jūsų įvedamų kintamųjų skaičių.

"Excel" tai naudodami formules, langelių diapazone. Formulės skaičiavimus arba kitus veiksmus atlieka darbalapyje esančius duomenis. Formulė visada prasideda lygybės ženklu (=), kuri gali būti skaičiais, matematiniai ženklai (pvz., į + arba - ar pasirašyti), ir įtaisytoji "Excel" funkcijos, kurios tikrai galite išplėsti power formulės.

Pavyzdžiui, ši formulė daugina 2 iš 3 ir tada prideda 5 prie rezultato, kad gautų atsakymą, 11.

= 2 * 3 + 5

Pateikiami keli papildomi formulių pavyzdžiai, kuriuos galite įvesti į darbalapį.

 • =A1+A2+A3    Sudedamos langelių A1, A2 ir A3 reikšmės.

 • =SUM(A1:A10)    Naudoja funkciją SUM esančių reikšmių suma ištraukta langelyje A1 iki A10.

 • =TODAY()    Grąžina esamą datą.

 • =UPPER("labas")     Pakeičia tekstą „labas" į „LABAS" naudojant funkciją UPPER.

 • = IF(A1>0)    Funkcija IF naudojama patikrinti langelio A1, kad nustatytų, ar jame esanti reikšmė didesnė už 0.

Formulėje taip pat gali būti bet kurie arba visi šie elementai: funkcijos, nuorodos, operatoriaiir konstantos.

Formulės dalys   

Formulės dalys

1. funkcijos: PI() funkcija pateikia pi reikšmę: 3,142...

2. nuorodos: A2 grąžina reikšmę langelyje A2.

3. konstantos: skaičiai ar teksto reikšmės, įvestos tiesiai į formulę, pvz., 2.

4. operatoriai: Į ^ (ženklas intarpo simbolis) operatorius kelia skaičių laipsniu, ir * (žvaigždutė) operatorius daugina skaičius.

Konstanta yra reikšmė, kuri neskaičiuojama; ji visada išliks. Pavyzdžiui, data 10/9/2008, skaičius 210 ir tekstas "Ketvirčio pajamos" yra visi konstantos. Yra išraiška ar rezultato reikšmė nėra konstantos. Jei naudojate konstantų vietoj langelių nuorodos formulėje (pvz., = 30 + 70 + 110), rezultatas bus pakeista tik tada, jei pakeisite formulę. Apskritai, geriausia vieta konstantų atskiruose langeliuose, kur jie gali būti lengvai pakeistas, jei reikia, tada šių langelių formulių nuoroda.

Operatoriai nurodyti skaičiavimą, kurį norite atlikti formulės elementų tipą. "Excel" laikosi bendrąsias matematinius skaičiavimus, tai yra skliaustelius, rodiklių, daugyba ir dalyba, ir sudėtis ir atimtisarba santrumpa PEMDAS (Prašome pateisinimu mano gerbiami teta Sally). Skliaustų naudojimas leidžia jums pakeisti skaičiavimo tvarka.

Operatorių tipai. Yra keturių skirtingų tipų skaičiavimo operatoriai: aritmetinis, lyginimo, sujungimoir nuorodos.

 • Aritmetiniai operatoriai

  Norėdami atlikti pagrindinius matematinius veiksmus, pvz., sudėti, atimti, padauginti arba padalinti, sujungti skaičius ir gauti skaitinius rezultatus, naudokite nurodytus aritmetinius operatorius.

  Aritmetikos operatorius

  Reikšmė

  Pavyzdys

  + (pliuso ženklas)

  Sudėtis

  = 3 + 3

  – (minuso ženklas)

  Atimtis
  Neigiamas skaičius

  =3–3
  =-3

  * (žvaigždutė)

  Daugyba

  = 3 * 3

  / (dešinysis pasvirasis brūkšnys)

  Dalyba

  = 3/3

  % (procento ženklas)

  Procentas

  30 %

  ^ (karė)

  Kėlimas laipsniu

  = 3 ^ 3

 • Palyginimo operatoriai

  Naudodami šiuos operatorius galite lyginti dvi reikšmes. Kai dvi reikšmės yra lyginamos naudojant šiuos operatorius, rezultatas gali būti loginė reikšmė – reikšmė TRUE (teisinga) arba FALSE (klaidinga).

  Lyginimo operatorius

  Reikšmė

  Pavyzdys

  = (lygybės ženklas)

  Lygu

  = A1 = B1

  > (ženklas „daugiau nei“)

  Daugiau nei

  = A1 > B1

  < (ženklas „mažiau nei“)

  Mažiau nei

  = A1 < B1

  >= (ženklas „daugiau nei arba lygu“)

  Daugiau arba lygu

  = A1 > = B1

  <= (ženklas „mažiau nei arba lygu“)

  Mažiau arba lygu

  = A1 < = B1

  <> (ženklas „nelygu“)

  Nelygu

  = A1 <> B1

 • Teksto sujungimo operatorius

  Naudokite ampersandą (&), jei vieną arba daugiau teksto eilučių reikia sujungti, kad būtų sukurtas vienas teksto vienetas.

  Teksto operatorius

  Reikšmė

  Pavyzdys

  & (ampersendas)

  Sujungia arba susieja dvi reikšmes tam, kad būtų gauta viena vientisa teksto reikšmė

  = "North" & "wind" rezultatai "Northwind".
  Kur A1 yra "Pavardė" ir B1 turi "Vardas", = A1 & "," & B1, gaunama "Pavardė, vardas.".

 • Nuorodų operatoriai

  Langelių diapazonai, kurie turi būti naudojami skaičiuojant, sujungiami šiais operatoriais.

  Nuorodos operatorius

  Reikšmė

  Pavyzdys

  : (dvitaškis)

  Diapazono operatorius, kuris sukuria vieną nuorodą į visus dviejų nuorodų langelius, įskaitant tas dvi nuorodas.

  B5:B15

  , (kablelis)

  Sujungimo operatorius, kuris kelias nuorodas sujungia į vieną nuorodą

  =SUM(B5:B15,D5:D15)

  (tarpas)

  Sankirtos operatorius, kuris sukuria vieną nuorodą į langelius, bendrus abiem nuorodoms

  B7:D7 C6:C8

Puslapio viršus

Kai kuriais atvejais skaičiavimo tvarka gali turėti įtakos formulės grąžinamai reikšmei, todėl svarbu suprasti, kaip nustatoma tvarka ir kaip ją galima keisti norint gauti norimus rezultatus.

 • Skaičiavimo tvarka

  Formulės skaičiuoja reikšmes tam tikra tvarka. Formulė programoje „Excel“ visada prasideda lygybės ženklu (=). „Excel“ po lygybės ženklo esančius simbolius supranta kaip formulę. Po lygybės ženklo nurodyti simboliai yra skaičiuotini elementai (tie elementai vadinami operandais), pvz., konstantos arba langelio nuorodos. Juos vienus nuo kitų skiria skaičiavimo operatoriai. Programoje „Excel“ formulės skaičiuojamos iš kairės į dešinę pagal konkrečią kiekvieno formulėje esančio operatoriaus eilės tvarką.

 • Operatorių pirmumas "Excel" formulėse

  Vienoje formulėje sujungus kelis operatorius, programa „Excel“ veiksmus atlieka tam tikra tvarka, parodyta šioje lentelėje. Jei formulėje yra to paties pirmumo operatorių – pavyzdžiui, daugybos ir dalybos – „Excel“ įvertina operatorius iš kairės į dešinę.

  Operatorius

  Aprašas

  : (dvitaškis)

  (viengubas tarpas)

  , (kablelis)

  Nuorodų operatoriai

  Neigiamas skaičius (kaip –1)

  %

  Procentas

  ^

  Kėlimas laipsniu

  * ir /

  Daugyba ir dalyba

  + ir –

  Sudėtis ir atimtis

  &

  Sujungia dvi teksto eilutes (sujungimas)

  =
  < >
  <=
  >=
  <>

  Lyginimas

 • Skliaustų naudojimas "Excel" formulėse

  Jei norite pakeisti skaičiavimo tvarką, apskliauskite formulės dalį, kuri turi būti skaičiuojama pirmiausiai. Pvz., skaičiavimo pagal šią formulę rezultatas yra 11, nes „Excel“ pirmiau sudaugina ir tik po to sudeda: 2 padauginami iš 3 ir po to prie sandaugos pridedama 5.

  = 5 + 2 * 3

  Tačiau naudodami skliaustelius formulės sintaksę galite pakeisti: „Excel“ prie 5 pridės 2 ir gautą sumą padaugins iš 3; šiuo atveju skaičiavimo rezultatas bus lygus 21.

  = (5 + 2) * 3

  Toliau pateiktame pavyzdyje apskliausta pirmoji formulės dalis, todėl „Excel“ pirma suskaičiuoja B4+25 ir gautą rezultatą po to dalina iš reikšmių, esančių langeliuose D5, E5 ir F5, sumos.

  =(B4+25)/SUM(D5:F5)

  Puslapio viršus

Funkcijos yra iš anksto nustatytos formulės, atlikti skaičiavimus su konkrečiomis reikšmėmis, vadinamas argumentus, tikra tvarka, arba struktūrą. Funkcijas galima naudoti paprastą arba sudėtinę skaičiavimams. Visas programos "Excel' funkcijas galite rasti juostelės skirtuke formulės:

"Excel" skirtukas juostelėje
 • "Excel" funkcijos sintaksė

  Šiame pavyzdyje funkcija ROUND Suapvalina langelyje A10 esantį skaičių, iliustruoja į funkcijos sintaksė.

  Funkcijos struktūra

  1. struktūrą. Funkcijos struktūra prasideda lygybės ženklu (=), po kurio eina funkcijos pavadinimas, atidaromąjį skliaustelį, atskirdami jas kableliais ir dešinysis skliaustas funkcijos argumentai.

  2. funkcijos pavadinimą. Galimų funkcijų sąrašą, spustelėkite langelį ir paspauskite SHIFT + F3, kuris bus pradėtas dialogo langą Įterpti funkciją .

  "Excel" formulių – dialogo langas Įterpti funkciją

  3. argumentus. Argumentai gali būti skaičiai, tekstas, loginės reikšmės, pvz., TRUE arba FALSE, masyvai, klaidos reikšmių, pvz., #N/A, ar langelių nuorodos. Argumentas, kurį nurodote turi pateikti galiojančios reikšmės, argumento. Argumentai gali būti konstantos, formulės ar kitos funkcijos.

  4. argumentų Patarimas. Patarimas su sintaksės argumentai pasirodo, kai įvedate funkciją. Pavyzdžiui, įveskite = ROUND ( ir rodomas Patarimas. Įrankių patarimai rodomi tik įtaisytosios funkcijos.

  Pastaba : Ne reikia įvesti funkcijas visų didžiųjų raidžių, kaip = ROUND, kaip "Excel" automatiškai išskirti funkcijos pavadinimą, kai paspaudžiate įvesti. Jei parašysite funkcijos pavadinimą, pvz., o ne =SUME(A1:A10) = SUM(A1:A10), tada "Excel" pateiks #NAME? klaida.

 • "Excel" funkcijų įvedimas

  Kai kuriate formulę, kuri yra funkcija, kad galėtumėte įvesti darbalapio funkcijas galite dialogo lango Įterpti funkciją . Pasirinkus funkciją Įterpti funkciją dialogo lango "Excel" pradės funkcija vedlys, kuris rodomas pavadinimas, funkcija, kiekvieno argumentai, funkcija argumentas, Dabartinis funkcijos rezultatas ir dabartinis rezultatas visą formulę aprašą.

  "Excel" funkcijų vedlį

  Kad būtų lengviau kurti ir redaguoti formules ir sumažinti įvedimo ir sintaksės klaidų skaičių, naudokite Formulės automatinį vykdymą. Įvedus = (lygybės ženklą) ir prasideda raidėmis funkcijos, "Excel" rodo dinaminių išplečiamajame sąraše leistinų funkcijų, argumentų ir pavadinimus, kurie atitinka raides. Galite pasirinkti vieną iš išplečiamojo sąrašo ir "Excel" įves už jus.

  "Excel" formulių automatinio užbaigimo funkciją

 • Įdėtųjų "Excel" funkcijos

  Tam tikrais atvejais jums gali prireikti naudoti funkciją kaip vieną iš kitos funkcijos argumentų. Pavyzdžiui, toliau pateikta formulė naudoja įdėtąją funkciją AVERAGE ir lygina rezultatą su skaičiumi 50.

  Įdėtosios funkcijos

  1. Funkcijos AVERAGE ir SUM įdėtos į funkciją IF.

  Leistinos grąžinamos reikšmės    Kai įdėtoji funkcija yra naudojama kaip argumentas, ji turi grąžinti to paties tipo reikšmę, kokią naudoja tas argumentas. Pvz., jei argumentas grąžina reikšmę TRUE (teisinga) ar FALSE (klaidinga), tai įdėtoji funkcija turi grąžinti reikšmę TRUE ar FALSE. Jei negrąžina, „Microsoft Excel“ parodo klaidos reikšmę #VALUE!.

  Vidinių lygių ribos    Formulėje įdėtosios funkcijos gali būti septynių lygių. Kai funkcija B yra naudojama kaip funkcijos A argumentas, funkcija B yra antro lygio funkcija. Pavyzdžiui, funkcija AVERAGE ir funkcija SUM yra antro lygio funkcijos, jeigu naudojamos kaip funkcijos IF argumentai. Funkcija, įdėta į funkciją AVERAGE, būtų trečio lygio funkcija ir t. t.

  Puslapio viršus

Koordinatės identifikuoja darbalapio langelį ar langelių diapazoną ir nurodo programai „Excel“, kur ieškoti reikšmių ar duomenų, kuriuos norite naudoti formulėje. Naudodami koordinates galite vienoje formulėje naudoti duomenis, esančius skirtingose darbalapio dalyse, arba vieno langelio reikšmę naudoti keliose formulėse. Taip pat galite nurodyti langelius, esančius kituose tos pačios darbaknygės lapuose, ir kitas darbaknyges. Nuorodos į kitų darbaknygių langelius vadinamos saitais arba išorinėmis nuorodomis.

 • A1 nuorodos stilius

  Pagal numatytuosius nustatymus "Excel" naudoja A1 nuorodos stilių, kuris nurodo stulpelių, kuriuose yra raidės (nuo A iki XFD, iš viso 16 384 stulpelių) ir skaičių (nuo 1 iki 1 048 576) eilutes. Šios raidės ir skaičiai vadinami eilučių ir stulpelių antraštes. Nurodo į langelį, įveskite stulpelio raidę ir eilutės numerį. Pvz., B2 nurodo langelį, kuriame susikerta B stulpelio ir eilutės 2.

  Jei norite nurodyti

  Naudokite

  Langelį, esantį A stulpelyje ir 10 eilutėje

  A10

  Langelių diapazoną A langelyje ir eilutėse nuo 10 iki 20

  A10:A20

  Langelių diapazoną 15 eilutėje ir stulpeliuose nuo B iki E

  B15:E15

  Visus langelius, esančius 5 eilutėje

  5:5

  Visus langelius, esančius eilutėse nuo 5 iki 10

  5:10

  Visus langelius, esančius H stulpelyje

  H:H

  Visus langelius, esančius stulpeliuose nuo H iki J

  H:J

  Langelių diapazoną stulpeliuose nuo A iki E ir eilutėse nuo 10 iki 20

  A10:E20

 • Nuoroda į langelį arba kito darbalapio langelių diapazoną, kad tos pačios darbaknygės

  Šiame pavyzdyje funkcija AVERAGE apskaičiuoja vidutinę reikšmę esančio diapazono B1: B10 Rinkodara tos pačios darbaknygės darbalapyje.

  Lapo nuorodos pavyzdys

  1. Nurodo darbalapį, pavadintą Rinkodara

  2. iš B1 į B10 nurodo į langelių diapazoną

  3. šauktuko (!) Atskiria darbalapio nuorodą nuo langelių diapazono nuorodos

  Pastaba : Jei nurodyto lapų tarpų arba skaičių, kuriuos turite įtraukti apostrofu (') prieš ir po jo darbalapio pavadinimą, pvz., = "123"! A1 arba = "Sausio pajamų"! A1.

 • Skirtumas tarp absoliučių, sąlyginių ir mišrių nuorodų

  1. Sąlyginės nuorodos    Formulėje esanti sąlyginė langelio nuoroda, pvz., A1, pagrįsta langelio, kuriame yra formulė, ir langelio, kurį nurodo nuoroda, sąlygine padėtimi. Jei langelio, kuriame yra formulė, padėtis pasikeičia, keičiasi ir nuoroda. Jei formulę nukopijuosite arba įvesite į langelius per visą eilutę ar stulpelį, nuoroda bus automatiškai koreguojama. Numatyta, kad naujos formulės naudoja sąlygines nuorodas. Pvz., jei sąlyginę nuorodą, esančią B2 langelyje, nukopijuosite arba įvesite į B3 langelį, formulė =A1 bus automatiškai koreguojama į formulę =A2.

   Nukopijuota formulė su santykine nuoroda   

   Nukopijuota formulė su sąlygine nuoroda

  2. Absoliučios nuorodos    Formulėje esanti absoliuti langelio nuoroda, pvz., $A$1, visada nurodo konkrečioje vietoje esantį langelį. Jei langelio, kuriame yra formulė, padėtis pasikeičia, absoliuti nuoroda išlieka tokia pati. Nukopijavus arba įvedus formulę į langelius, esančius eilutėse ar stulpeliuose, absoliuti nuoroda nekoreguojama. Pagal numatytuosius nustatymus naujos formulės naudoja sąlygines nuorodas, kurias gali tekti pakeisti absoliučiomis. Pavyzdžiui, jei absoliučią nuorodą, esančią langelyje B2, nukopijuosite į langelį B3, abiejuose langeliuose ji išliks =$A$1.

   Nukopijuota formulė su absoliučiąja nuoroda   

   Nukopijuota formulė su absoliučia nuoroda
  3. Mišrios nuorodos    Mirši nuoroda turi arba absoliutų stulpelį ir sąlyginę eilutę, arba absoliučią eilutę ir sąlyginį stulpelį. Absoliutaus stulpelio nuorodos formatas yra $A1, $B1 ir t. t. Absoliučios eilutės nuorodos formatas yra A$1, B$1 ir t. t. Jei langelio, kuriame yra formulė, padėtis pasikeičia, sąlyginė nuoroda taip pat pasikeičia, o absoliuti nuoroda išlieka tokia pati. Jei formulę nukopijuosite arba įvesite į langelius, esančius eilutėse arba stulpeliuose, sąlyginė nuoroda bus automatiškai koreguojama, o absoliuti nuoroda – ne. Pavyzdžiui, jei mišrią nuorodą iš A2 langelio nukopijuosite arba įvesite į B3 langelį, formulė =A$1 bus koreguojama į =B$1.

   Nukopijuota formulė su mišria nuoroda   

   Nukopijuota formulė su mišria nuoroda

 • 3-D nuorodos stilius

  Patogiai nurodo kelis darbalapius    Jei norite analizuoti duomenis, esančius tos pačios darbaknygės skirtingų darbalapių tame pačiame langelyje arba langelių diapazone, naudokite trimatę nuorodą. Trimatė nuoroda apima langelio ar diapazono nuorodą, prieš kurią yra nurodytas darbalapių pavadinimų diapazonas. Programa „Excel“ naudoja visus darbalapius, įrašytus tarp nuorodos pradžios ir pabaigos pavadinimų. Pvz., formulė =SUM(Lapas2:Lapas13!B5) sudeda reikšmes, esančias visų darbalapių nuo 2 iki 13 (imtinai) langelyje B5.

  • Trimates nuorodas galite naudoti, jei norite nurodyti kitų lapų langelius, apibrėžti pavadinimus ir sukurti formules naudodami šias funkcijas: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA ir VARPA.

  • Trimačių nuorodų negalima naudoti masyvų formulėse.

  • Trimačių nuorodų negalima naudoti su sankirtos operatorius (viengubas tarpas) arba formulėse, kuriose naudojama netiesioginė sankirta.

  Kas atsitinka, kai perkeliate, kopijuojate, įterpiate arba panaikinate darbalapius    Šiuose pavyzdžiuose paaiškinama, kas atsitinka, kai perkeliate, kopijuojate, įterpiate ar panaikinate darbalapius, įtrauktus į trimatę nuorodą. Pavyzdžiuose naudojama formulė =SUM(Lapas2:Lapas6!A2:A5), kuri sudeda langelius nuo A2 iki A5, esančius darbalapiuose nuo 2 iki 6.

  • Įterpti arba kopijuoti    Kai įterpiate ar kopijuojate lapus nuo Lapas2 iki Lapas6 (šiame pavyzdyje tai pabaigos taškai), programa „Excel“ į skaičiavimus įtraukia visas reikšmes, esančias pridėtų lapų langeliuose nuo A2 iki A5.

  • Naikinti     Jei panaikinsite lapus nuo Lapas2 iki Lapas6, jų reikšmių į skaičiavimus programa „Excel“ neįtrauks.

  • Perkelti    Jei lapus nuo Lapas2 iki Lapas6 perkelsite į vietą, esančią už nurodyto lapų diapazono, jų reikšmių į skaičiavimus programa „Excel“ neįtrauks.

  • Perkelti pabaigos tašką    Jei lapą Lapas2 arba Lapas6 perkelsite į kitą tos pačios darbaknygės vietą, programa „Excel“ koreguos skaičiavimus pagal naująjį lapų diapazoną.

  • Naikinti pabaigos tašką    Jei panaikinsite lapą Lapas2 arba Lapas6, programa „Excel“ koreguos skaičiavimus pagal naująjį lapų diapazoną.

 • R1C1 nuorodos stilius

  Taip pat galite naudoti tokį nuorodos stilių, kai darbalapyje sunumeruotos ir eilutės, ir stulpeliai. R1C1 nuorodos stilius yra naudingas eilučių ir stulpelių padėtims makrokomandoje apskaičiuoti. Naudojant R1C1 stilių, programa „Excel“ langelio vietą nurodo kaip R, po kurios eina eilutės numeris, ir C, po kurios eina stulpelio numeris.

  Nuoroda

  Reikšmė

  R[-2]C

  santykinė nuoroda į langelį dviem eilutėmis aukščiau tame pačiame stulpelyje

  R[2]C[2]

  Sąlyginė nuoroda į langelį dviem eilutėmis žemiau ir dviem stulpeliais į dešinę

  R2C2

  Absoliučiosios langelio antrojoje eilutėje ir antrajame stulpelyje koordinatės

  R[-1]

  Sąlyginė nuoroda į visą eilutę virš aktyvaus langelio

  R

  Absoliuti nuoroda į dabartinę eilutę

  Kai įrašote makrokomandą, programa „Excel“ tą pačią komandą įrašo naudodama R1C1 nuorodų stilių. Pvz., jei įrašote komandą: mygtuko Automatinė sudėtis spustelėjimas norint įterpti formulę, kuri prideda langelių diapazoną, programa „Excel“ tą formulę įrašo naudodama R1C1, o ne A1 stiliaus nuorodą.

  Galite įjungti arba išjungti R1C1 nuorodų stilių, pažymėdami arba išvalydami žymės langelį R1C1 nuorodos stilius, esantį dialogo lango Parinktys kategorijos Formulės skyriuje Darbas su formulėmis. Norėdami parodyti šį dialogo langą, spustelėkite skirtuką Failas.

  Puslapio viršus

Galite kurti apibrėžtus pavadinimus, nurodančius langelius, langelių diapazonus, formules, konstantas arba „Excel“ lenteles. Pavadinimas yra prasmingas sutrumpinimas, kuris leidžia lengviau suprasti langelio koordinačių, konstantų, formulių arba lentelių paskirtį, nes iš pirmo žvilgsnio tai gali būti nelengva. Toliau pateikiama pavadinimų pavyzdžių, parodoma, kaip jų naudojimas formulėse gali padidinti aiškumą ir supratimą.

1 pavyzdys

Pavyzdžio tipas

Pavyzdys, diapazonų naudojimas vietoj pavadinimų

Pavyzdys, pavadinimų naudojimas

Nuoroda

=SUM(A16:A20)

=SUM(Sales)

Konstanta

=PRODUCT(A12,9.5%)

=Product(Price,TaxRate)

Formulė

=TEXT(VLOOKUP(MAX(A16,A20),A16:B20,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

'=TEXT(VLOOKUP(MAX(Pardavimas),PardavimoInformacija,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

Lentelė

A22:B25

=PRODUCT(Price,Table1[@Tax Rate])

2 pavyzdys

Iš pateiktosios lentelės nusikopijuokite pavyzdinius duomenis ir įklijuokite į naujos „Excel“ darbaknygės langelį A1. Kad formulės rodytų rezultatus, jas pažymėkite, paspauskite F2 ir spauskite Enter. Jeigu reikia, pakoreguokite langelių plotį, kad matytųsi visi duomenys.

Pastaba : C ir D stulpelių formulėse nurodytas pavadinimas "Pardavimas" vietoj nuoroda į (diapazoną) A9: A13, o pavadinimas "pardavimoinformacija nurodo" diapazoną A9: B13 yra pakeistas. Nesukūrus šie pavadinimai darbaknygėje testas, D2:D3 formulėse pateiks #NAME? klaida.

Pavyzdžio tipas

Pavyzdys, nenaudojant pavadinimo

Pavyzdys, naudojant pavadinimą

Formulė ir rezultatas, naudojant pavadinimą

Nuoroda

'=SUM(A9:A13)

'=SUM(Pardavimas)

=SUM(Pardavimas)

Formulė

'=TEXT(VLOOKUP(MAX(A9:13),A9:B13,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

'=TEXT(VLOOKUP(MAX(Pardavimas),PardavimoInformacija,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

'=TEXT(VLOOKUP(MAX(Pardavimas),PardavimoInformacija,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

Kaina

995 EUR

Pardavimas

Pardavimo data

249 EUR

2011 03 17

399 EUR

2011 04 02

643 EUR

2011 04 23

275 EUR

2011 04 30

447 EUR

2011 05 04

 • Pavadinimų tipai

  Yra keli pavadinimų tipai, kuriuos galite kurti ir naudoti.

  • Apibrėžtas pavadinimas    Pavadinimas, kuris nurodo langelį, langelių diapazoną, formulę ar pastovią reikšmę. Galite kurti savo apibrėžtą pavadinimą, o kartais jį sukuria programa „Excel“, pvz., kai nustatote spausdinimo sritį.

  • Lentelės pavadinimas    Pavadinimas, skirtas programos „Excel“ lentelei, kuri yra duomenų rinkinys apie įrašuose (eilutėse) ir laukuose (stulpeliuose) išsaugotą konkretų objektą. Programa „Excel“ sukuria numatytąjį lentelės pavadinimą „Lentelė1“, „Lentelė2“ ir t. t. kiekvieną kartą, kai įterpiate lentelę, bet šiuos pavadinimus galima keisti į prasmingesnius.

   Daugiau informacijos apie „Excel“ lenteles rasite Struktūrinių nuorodų naudojimas dirbant su „Excel“ lentelėmis.

 • Pavadinimų kūrimas ir įvedimas

  Galite kurti pavadinimus:

  • Naudodami pavadinimo lauką, esantį formulės juostoje    Tai geriausiai tinka naudoti pasirinkto diapazono darbaknygės lygio pavadinimui kurti.

  • Kurti pavadinimą iš pažymėtos srities    Galite patogiai kurti pavadinimus iš esamų eilučių ir stulpelių etikečių, naudodami darbalapio langelių žymėjimą.

  • Naudojant dialogo langą Naujas pavadinimas    Tai geriausia naudoti, kai reikia daugiau lankstumo kuriant pavadinimus, pavyzdžiui, nurodant vietinio darbalapio lygio aprėptį arba kuriant pavadinimo komentarą.

  Pastaba : Pagal numatytuosius parametrus pavadinimuose naudojamos absoliučiosios langelių koordinatės.

  Pavadinimą galite įvesti naudodami:

  • Klaviatūra    Pavadinimo įvedimas, pavyzdžiui, kaip formulės argumento.

  • Naudodami formulių automatinio užbaigimo funkciją    Naudokite išplečiamąjį sąrašą Formulės automatinis vykdymas, kuriame automatiškai pateikiami leistini pavadinimai.

  • Pasirinkimas iš komandos Naudoti formulėje    Pasirinkite apibrėžtą pavadinimą iš skirtuko Formulė dalyje Apibrėžti pavadinimai esančios komandos Naudoti formulėje.

Daugiau informacijos ieškokite straipsnyje Pavadinimų apibrėžimas ir naudojimas formulėse.

Puslapio viršus

Masyvo formulė gali atlikti įvairius skaičiavimus ir grąžinti vieną ar kelis rezultatus. Masyvo formulės veikia su dviem ar keliais reikšmių, vadinamų masyvo argumentais, rinkiniais. Kiekvienas masyvo argumentas turi turėti tokį patį eilučių ir stulpelių skaičių. Masyvo formulės kuriamos taip pat kaip ir kitos formulės, išskyrus tai, kad formulė įvedama paspaudžiant klavišus CTRL+SHIFT+ENTER. Kai kurios iš įtaisytųjų funkcijų yra masyvo formulės, todėl, norint gauti teisingus rezultatus, turi būti įvedamos kaip masyvai.

Masyvo konstantas galite naudoti vietoje nuorodų, kai nenorite kiekvienos konstantos reikšmės įvesti į atskirą darbalapio langelį.

Masyvo formulės naudojimas viename ir keliems rezultatams apskaičiuoti

Pastaba : Kai įvedate, masyvo formulė, "Excel" automatiškai įterpia formulę tarp {} (riestinių skliaustelių). Jei bandote įvesti riestinių skliaustų sau, "Excel" rodys formulę kaip tekstą.

 • Masyvo formulės, kuri pateikia vieną rezultatą    Šio tipo masyvo formulę galite supaprastinti darbalapio modelį, kelias skirtingas formules pakeičiant viena masyvo formule.

  Pavyzdžiui, šiuo veiksmu apskaičiuojama bendra akcijos kainų ir dalių masyvo suma, nenaudojant langelių eilučių kiekvienos akcijos individualioms reikšmėms skaičiuoti ir rodyti.

  Masyvo formulė, pagal kurią apskaičiuojamas vienas rezultatas

  Įvedus ={SUM(B2:D2*B3:D3)} kaip masyvo formulę, ji padaugina kiekvienos akcijos dalį ir kainą, tada sudeda šių skaičiavimų rezultatus.

 • Masyvo formulės, apskaičiuojami keli rezultatai    Kai kurios darbalapio funkcijos grąžina reikšmių masyvus arba reikalauja reikšmių masyvo kaip argumento. Norėdami apskaičiuoti kelis rezultatus naudojant masyvo formulę, turite įvesti masyvą į langelių diapazoną, kuriame yra patį eilučių ir stulpelių skaičius sutampa su masyvo argumento.

  Pvz., turėdama trijų pardavimų skaičių seką (stulpelyje B), atitinkančią trijų mėnesių seką (stulpelyje A), funkcija TREND nustato pardavimų skaičių tiesių linijų reikšmes. Norint parodyti visus formulės rezultatus, formulė yra įvedama į tris stulpelio C (C1:C3) langelius.

  Masyvo formulė, pagal kurią apskaičiuojami keli rezultatai

  Įvedus =TREND(B1:B3,A1:A3) kaip masyvo formulę, remiantis trimis pardavimų skaičiais ir trimis mėnesiais apskaičiuojami trys atskiri rezultatai (22196, 17079 ir 11962).

Masyvo konstantų naudojimas

Paprastoje formulėje galite įvesti nuorodą į langelį, kuriame yra reikšmė, dar vadinama konstanta. Panašiai ir masyvo formulėje galite įvesti nuorodą į masyvą arba įvesti masyvo reikšmes, taip pat dar vadinamas masyvo konstantomis. Masyvo formulės konstantas priima taip pat kaip ir ne masyvo formulės, tačiau masyvo konstantas reikia įvesti tam tikru formatu.

Masyvo konstantose gali būti skaičių, teksto, loginių reikšmių, pvz., TRUE ar FALSE, arba klaidos reikšmių, pvz., #N/A.Tame pačiame masyve konstantos gali būti skirtingų tipų reikšmės – pavyzdžiui, {1,3,4;TRUE,FALSE,TRUE}. Masyvo konstantose gali būti sveikieji, dešimtainiai ar eksponentinio formato skaičiai. Tekstas turi būti įtrauktas į dvigubas kabutes, pvz., "Antradienis".

Masyvo konstantose negali būti langelių nuorodų, nevienodo ilgio stulpelių ar eilučių, formulių ar specialiųjų simbolių $ (dolerio ženklo), skliaustų ar % (procento ženklo).

Formatuodami masyvo konstantas, nepamirškite:

 • Įtraukti jas į riestinius skliaustus ( { } ).

 • Skirtingų stulpelių reikšmes atskirti kableliais (,). Pvz., reikšmes 10, 20, 30 ir 40 atvaizduokite įvesdami {10,20,30,40}. Ši masyvo konstanta yra žinoma kaip 1-iš-4 masyvas ir yra lygiavertis 1-eilutės-iš-4-stulpelių nuorodai.

 • Skirtingų eilučių atskiras reikšmes atskirti kabliataškiais (;). Pvz., reikšmes 10, 20, 30 ir 40 (esančias vienoje eilutėje) ir reikšmes 50, 60, 70 ir 80 (esančias eilute žemiau) atvaizduokite įvesdami kaip 2-iš-4 masyvo konstantą: {10,20,30,40;50,60,70,80}.

Puslapio viršus

Kai panaikinate formulę, gautas reikšmes formulės naikinamas. Tačiau galite pašalinti tik formulę ir palikite gautą reikšmę langelyje rodomos formulės.

 • Norėdami panaikinti formules ir jų rezultato reikšmes, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Pasirinkite langelį arba langelių diapazoną su formule.

  2. Paspauskite DELETE.

 • Norėdami panaikinti formules, bet nepašalinti jų rezultato reikšmes, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Pasirinkite langelį arba langelių diapazoną su formule.

   Jeigu formulė sutampa su masyvo formule, pažymėkite langelių diapazoną, kuriame yra masyvo formulė.

   Kaip pasirinkti langelių diapazoną, kuriame yra masyvo formulė

   1. Spustelėkite langelį masyvo formulėje.

   2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite Rasti ir pažymėti, tada spustelėkite Eiti į.

   3. Spustelėkite Specialusis.

   4. Spustelėkite Dabartinį masyvą.

  2. Skirtuke Pagrindinis , grupėje mainų sritis spustelėkite Kopijuoti Mygtuko paveikslėlis .
   „Excel“ juostelės vaizdas

   spartieji klavišai    taip pat galite paspausti CTRL + C.

  3. Skirtuke Pagrindinis , grupėje mainų sritis spustelėkite rodyklę žemiau Įklijuoti Mygtuko paveikslėlis , ir spustelėkite Įklijuoti reikšmes.

Puslapio viršus

Toliau pateiktoje lentelėje apibendrinamos kai kurios labiausiai paplitusių klaidų, kai galite įvesti formulę ir kaip išvengti formulėse pasitaikančių klaidų:

Įsitikinkite, kad

Daugiau informacijos

Atitinka visus atvirus ir uždarus skliaustelius formulės   

Visi skliausteliai yra poromis formulėse. Kai kuriate formulę, "Excel" rodo spalvotus skliaustelius, kai juos įvedate.

Diapazonui nurodyti formulėje rašomos dvitaškius   

Dvitaškis (:) yra naudojamas atskirti nuorodą į pirmą ir paskutinį diapazono langelį. Pvz., a1: A5.

Įvedėte visus būtinus argumentus    

Funkcijos gali būti reikalaujama, ir pasirinktinai argumentai (pažymėtos laužtiniais skliaustais – sintaksė). Visi būtinų argumentai turi būti įvestos. Be to, įsitikinkite, kad neįvedėte per daug argumentų.

Įdėkite ne daugiau kaip 64 funkcijas formulėje   

Įdėtųjų funkcijų formulės yra tik 64 lygių.

Darbaknygės arba darbalapio pavadinimus rašykite viengubose kabutėse   

Kai nuoroda į reikšmes ar langelius, esančius kitų darbalapių arba darbaknygių, kuriose jų raidinių-skaitinių simbolių, vardus reikia išskirti viengubomis kabutėmis ( ').

Įtraukėte kelią į išorines darbaknyges    

Išorinės nuorodos turi būti darbaknygės pavadinimas ir jos kelias.

Įvedėte neformatuotus skaičius    

Skaičius, galite įvesti formulę ne turi būti formatuojamos dešimtainiai skyrikliai ar dolerio ženklas ($), nes jau kablelių naudojami kaip argumentas skyrikliai formulėse ir dolerio ženklas yra naudojamas žymėti absoliučiąsias koordinates. Pvz., užuot vedę 1000 lt, įveskite formulę 1000 .

Puslapio viršus

Svarbu : Apskaičiuoti formulių ir tam tikrų „Excel“ darbalapio funkcijų rezultatai gali skirtis „Windows“ kompiuteryje su x86 arba x86-64 architektūra ir „Windows RT“ kompiuteryje su ARM architektūra. Sužinokite daugiau apie skirtumus.

Ar turite konkretų klausimą apie funkciją?

Pateikite klausimą „Excel“ bendruomenės forume

Padėkite patobulinti „Excel“

Turite pasiūlymų, kaip galėtume patobulinti kitą „Excel“ versiją? Jei taip, peržiūrėkite temas „Excel“ vartotojo balsas

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Taip pat žr.

„Excel“ formulių apžvalga

Kaip išvengti sugadintų formulių

Klaidų formulėse radimas ir taisymas

„Excel“ spartieji klavišai ir funkciniai klavišai

„Excel“ funkcijos (pagal abėcėlę)

„Excel“ funkcijos (pagal kategoriją)

Bendrinti Facebook Facebook Twitter Twitter El. paštas El. paštas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Puiku! Turite daugiau atsiliepimų?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×