Microsoft Teams (ฟรี)

Online Subscription Agreement

Microsoft Teams (free) Online Subscription Agreement ฉบับนี้เป็นข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่างนิติบุคคลที่คุณเ ป็นผู้แทนกับ Microsoft Regional Sales Corporation หรือในกรณีที่คุณไม่ได้กำหนดนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับก ารซื้อหรือการต่ออายุการสมัครสมาชิก ข้อตกลงนี้จะเป็นข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่างคุณเป็นรายบุคคล (“คุณหรือของคุณ”) กับ Microsoft Operations Pte Ltd. (“Microsoft” “เราหรือของเรา”) ข้อตกลงนี้ประกอบด้วยข้อ
กำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง รวมทั้งข้อกำหนดของ Online Services, SLA และรายละเอียดข้อเสนอสำหรับ
การสมัครสมาชิกหรือการต่ออายุของคุณ (เรียกรวมกันว่าข้อตกลง”) โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่เรายืนยั
นการสมัครสมาชิกของคุณ หรือวันที่การสมัครสมาชิกของคุณได้รับการต่ออายุ แล้วแต่กรณี คำนิยามที่สำคัญจะมี
การให้คำจำกัดความไว้ในข้อ 8

1.             การใช้ Online Services

a.     สิทธิในการใช้ สิทธิที่เราให้กับคุณเป็นสิทธิในการเข้าถึงและใช้ Online Services รวมทั้งการติดตั้
งและใช้ซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในการสมัครใช้งานของคุณ ตามที่อธิบายเพิ่มเติมไว้ในข้อตกลงนี้ เราขอ
สงวนสิทธิ์อื่นใดทุกประการ

b.     การใช้อันเป็นที่ยอมรับ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้เฉพาะตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้เท่านั้น คุณไม่สามารถทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) แยกส่วน แยกองค์ประกอบ หรือหลีก
เลี่ยงข้อจำกัดทางเทคนิคในผลิตภัณฑ์ เว้นแต่ในขอบเขตซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาตให้ทำได้ แม้มีข้อจำกัดเหล่านี้ คุณไม่สามารถปิดใช้งาน ก้าวก่าย หรือพยายามหลบเลี่ยงกลไกการเรียก
เก็บเงินใดๆ ที่คำนวณวัดการใช้ Online Services ของคุณได้ คุณไม่สามารถให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้ยืม ขายต่อ โอน หรือให้บริการบริหารจัดการ (Host) ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณ
ฑ์กับบุคคลภายนอกได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้หรือข้อกำหนดของ Online Services

c.     ผู้ใช้ คุณเป็นผู้ควบคุมการเข้าถึงโดยผู้ใช้ และคุณจะต้องรับผิดชอบในการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ใ
ช้ตามข้อตกลงนี้ ตัวอย่างเช่น คุณจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการใช้อั
นเป็นที่ยอมรับ (Acceptable Use Policy)

d.     ข้อมูลลูกค้า คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเนื้อหาของข้อมูลลูกค้าทั้งหมด คุณจะรับรองและรักษาไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมดในข้อมูลลูกค้าที่จำเป็นสำหรับเราในการให้บริการ Online Services แก่คุณโดยไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก หรือเป็นการผูกมัด Microsoft กับคุณหรือบุคคลภายนอก Microsoft ไม่และจะไม่รับภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้าหรือการใ ช้ผลิตภัณฑ์ของคุณนอกเหนือจากตามที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้หรือตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ นอกจากนี้ คุณยังต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับนโยบายของคุณที่มี ต่อข้อมูลลูกค้าและให้ความมั่นใจว่ากระบวนการเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าจะได้รับการดำเนินการตามที่กฎหมายระบุ

e.     ความรับผิดชอบในบัญชีของคุณ คุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของหลักฐานประกอบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนที่ไม่ได้เป็นที่ทราบต่อสาธารณะซึ่งเกี่ยวโยงกับการใช้ Online Services ของคุณ คุณจะต้องแจ้งให้ทีมสนับ
สนุนลูกค้าของเราทราบโดยทันทีถึงการใช้บัญชีหรือหลักฐานประกอบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนของคุณในทางที่ผิดซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ หรือเหตุการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ Online Services

f.      การวางจำหน่ายการแสดงตัวอย่าง เราอาจจัดให้มีการแสดงตัวอย่าง การแสดงตัวอย่างจะให้ไว้ตามที่เป็น” “ภายใต้ข้อบกพร่องทั้งหมดและตามที่มีและจะไม่มีอยู่ใน SLA และการรับประกันอย่างจำกัดทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ การแสดงตัวอย่างอาจไม่ได้ครอบค
ลุมอยู่ภายใต้การสนับสนุนลูกค้า เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการแสดงตัวอย่างเมื่อใดก็ได้โดยไ
ม่มีการบอกกล่าว และเรายังอาจเลือกที่จะไม่วางจำหน่ายการแสดงตัวอย่างในลักษณะที่หาได้ทั่วไป

g.     บริการที่ได้รับการจัดการสำหรับ Microsoft Azure คุณอาจใช้ Microsoft Azure Services ให้บริการโซลูชันบริการที่ได้รับการจัดการ โดยที่ (1) คุณมีความสามารถแต่เพียงผู้เดียวในการเข้าถึง กำหนดค่า และจัดการ Microsoft Azure Services (2) คุณมีการเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบไปยัง OSE เสมือน หากมี ในโซลูชันบริการที่ได้รับการจัดการ และ (3) บุคคลภายนอกมีการเข้าถึงระดับผู้ดูแลร
ะบบไปยังเฉพาะโปรแกรมประยุกต์หรือ OSE เสมือนของตนเท่านั้น คุณจะต้องรับผิดชอบในการใช้ Microsoft Azure Services ของบุคคลภายนอกตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ข้อกำหนดของบริก
ารที่ได้รับการจัดการของคุณจะยังคงอยู่ภายใต้ข้อจำกัดต่อไปนี้ (และข้อจำกัดอื่นใดในข้อกำหนด Online Services):

(i)     คุณไม่สามารถขายต่อหรือแจกจ่ายต่อซึ่ง Microsoft Azure Services และ

(ii)   คุณไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ใช้หลายรายเข้าถึงคุณลักษณะใดๆ ของ Microsoft Azure Services โดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งจัดไว้ให้ตามหลักเกณฑ์สำหรับผู้ใช้หนึ่งราย

h.     ผู้ดูแล Microsoft Teams ฟรี  Microsoft Teams (ฟรี) นำเสนอแก่คุณในฐานะที่เป็นข้อเสนอแบ บจำกัดดังที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ หากคุณเป็นตัวแทนองค์กร หรือหากคุณเป็นผู้ใช้แรกที่ลงทะเบียน Microsoft Teams ในฐานะตัวแทนกลุ่มของเพื่อนร่วมงานหรือพันธมิตรทางธุรกิจ คุณคือลูกค้าตาม ข้อตกลงฉบับนี้ และคุณแสดงให้เห็นว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการดังกล่าว   เมื่อคุณเชิญให้บุคคลใดๆ ใช้ Microsoft Teams (ฟรี) หรือเมื่อผู้ใช้ที่คุณได้เชิญมานั้นเชิญบุคคลใหม่ คุณต้องรับผิดชอบเพิ่ มเติมเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Teams (ฟรี) ต่อบุคคลนั้น ดังนั้น การให้บริการ Microsoft Teams (ฟรี) ของคุณยังคงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการให้บริการออนไลน์ รวมถึงความเป็นเจ้าของและการจัดกา รข้อมูลลูกค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณควบคุมการดำเนินการข้อมูลลูกค้า และให้สิทธิ์แก่ Microsoft ในการดำเนินการข้อมูลลูกค้า และให้คำชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลลูกค้าแก่ Microsoft คำชี้แจงของคุณอาจประกอบด้วยการเข้าถึง การควบคุม การใช้งาน และการลบข้อมูลลูกค้า และคุ ณยังคงต้องรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขการให้บริการออนไลน์ นอกจากนี้ คุณยัง (i) ควบคุมและดูแลบัญชีของคุณและของผู้ใช้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนและการลบการเข้าถึง และ (ii) คุณอาจเข้าถึงและดำเนินการข้อมูลของคุณและของผู้ใช้ รวมถึงเนื้อหาในการติดต่อสื่อสารและไฟล์ ผู้ใช้ยังสามารถส่งคำขอให้ดำเนินการดูแลบัญชีของตนได้ เช่น การลบ การเข้าถึง และการควบคุมข้ อมูลลูกค้า การให้บริการและงดให้บริการการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ จัดการทีมและช่องทาง จัดการสิทธิ์กา รเข้าถึง โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการออนไลน์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ฟังก์ชันการจัดการดูแลแ ละการเป็นตัวแทนใดๆ ที่คุณใช้งานอาจสามารถถูกถ่ายโอนและกำหนดใหม่ไปยังบุคคลอื่น คุณยอมรับในการดำเนินการใดๆ อย่างสมเหตุสมผลตามที่ Microsoft เรียกร้องเพื่อช่วยอำนวยควา มสะดวกในการถ่ายโอนฟังก์ชันการจัดการดูแลหรือการเป็นตัวแทนให้แก่บุคคลอื่น  ซึ่งอาจรวมถึงก ารส่งการแจ้งเตือนการละเมิดข้อมูลไปยังผู้ใช้ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากรับทราบว่ามีการละเมิดคว ามปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า นอกจากนี้ คุณยังยอมรับในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ทั้งหมดมีอายุ เกินกว่า 16 ปีแล้ว เนื่องจาก Microsoft Teams ฟรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการผู้ใช้ที่มีอายุเกินกว่า 16 ปี หากคุณเลือกที่จะอัปเกรดไปเป็นการสมัครสมาชิกแบบเสียค่าใช้จ่าย จะต้องเป็นไปตามเงื่อน ไขการชำระเงินทั้งหมดในข้อตกลงนี้ นอกจากนี้ ในขณะที่ทำการอัปเกรด คุณสามารถเลือกโดเมน เดี่ยวร่วมกับองค์กรที่จะใช้งานสำหรับบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดได้ Microsoft Teams เป็นบริการแบบจำกัด และให้บริการแก่คุณโดย Microsoft สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่ยอมรับ หรือยกเลิกได้ทุกเมื่อด้วยเหตุ ผลใดๆ ดังที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 3 ของข้อตกลงนี้ ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้งานเกินขีดจำกัดที่ได้ระ บุแก่คุณในบางครั้ง และดังที่อธิบายไว้ที่ https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=872008 อาจมีการระงับการใช้งาน Microsoft Teams ของคุณ

i.       ข้อมูลไดเรกทอรีที่แชร์ เมื่อคุณสั่งซื้อ Online Services โดยใช้ที่อยู่อีเมลที่มีโดเมนที่ออกโดย
องค์กรที่คุณสังกัดอยู่ (เช่น นายจ้างหรือโรงเรียน) Online Services จะเพิ่มคุณในไดเรกท
อรีของผู้ใช้ที่แชร์โดเมนอีเมลเดียวกัน ข้อมูลไดเรกทอรีของคุณ (ชื่อ วันที่สมัคร และที่อยู่อีเมล) อาจปรากฏแก่ผู้ใช้ Online Services รายอื่นภายในโดเมนอีเมลขององค์กรของคุณ

j.       ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมสำหรับใช้ร่วมกับ Online Services เพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้ Online Services บางอย่างได้ดีที่สุด คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์บางอย่างที่เชื่อมโยง
กับการใช้ Online Services ตามที่กำหนดในข้อกำหนด Online Services เราให้คุณได้รับอนุญาตใ
ห้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ แต่เราไม่ได้ขายซอฟต์แวร์ หลักฐานการอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ขอ
งคุณ ได้แก่ (1) ข้อตกลงฉบับนี้ (2) การยืนยันคำสั่งซื้อใดๆ และ (3) หลักฐานการชำระเงิน สิทธิของคุณในการเข้าถึงซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ใดๆ ไม่ได้ทำให้คุณได้รับสิทธิใดๆ ในการนำสิทธิบัตร
ของ Microsoft หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของ Microsoft ในซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ที่เข้าถึงอุป
กรณ์ดังกล่าวมาใช้

2.             การซื้อบริการ

a.     ข้อเสนอการสมัครสมาชิกที่มีให้ พอร์ทัลจะให้รายละเอียดข้อเสนอสำหรับข้อเสนอการสมัครสมาชิ
กที่มีให้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะสามารถจัดเป็นประเภทหนึ่งๆ หรือหลายประเภทรวมกันได้ดังนี้

(i)     ข้อเสนอที่ผูกพันไว้แล้ว คุณผูกพันไว้ล่วงหน้าแล้วที่จะซื้อ Online Services ในจำนวนนั้นๆ เพื่อใช้ในระหว่างระยะเวลาที่เป็นสมาชิก และชำระเงินล่วงหน้าหรือชำระเป็นรอบๆ ก่อนที่จะใช้ง
าน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการ Microsoft Azure การใช้งานเพิ่มเติมหรืออื่นๆ (ตัวอย่างเช่น การใช้งานเกินกว่าจำนวนที่คุณผูกพันไว้แล้ว) อาจถือว่าเป็นข้อเสนอแบบใช้จนหมดไป จำนวนที่
ผูกพันไว้แล้วซึ่งไม่ได้ใช้ระหว่างระยะเวลาที่เป็นสมาชิกจะหมดอายุเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่เป็นสมาชิก

(ii)   ข้อเสนอแบบใช้จนหมดไป (หรือที่เรียกว่าจ่ายตามที่ใช้จริง) คุณชำระเงินตามการใช้จริง
ในเดือนก่อนหน้านี้โดยไม่มีข้อผูกพันล่วงหน้า การชำระเงินจะทำเป็นรอบๆ ในลักษณะของเงิน
ค้างชำระ

(iii)  ข้อเสนอที่จำกัด คุณจะได้รับ Online Services ในจำนวนจำกัดสำหรับระยะเวลาที่จำกัด
โดยไม่คิดค่าบริการ (เช่น การสมัครสมาชิกแบบทดลองหรือบัญชีฟรี) หรือโดยเป็นส่วนหนึ่งขอ
งข้อเสนออื่นของ Microsoft (เช่น MSDN) ข้อกำหนดในข้อตกลงนี้เกี่ยวกับการกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียมการยกเลิก, การชำระเงิน และการเก็บรักษาข้อมูลอาจไม่นำใช้บังคับ

b.     การสั่งซื้อ

(i)     โดยการสั่งซื้อหรือต่ออายุการสมัครสมาชิก เท่ากับคุณยอมรับรายละเอียดข้อเสนอสำหรับการสมั
ครสมาชิกนั้นๆ เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในรายละเอียดข้อเสนอดังกล่าว Online Services จะเสนอไว้ให้ตามที่มีคุณสามารถส่งคำสั่งซื้อสำหรับบริษัทในเครือของคุณภายใต้ข้อตกล
งนี้และให้สิทธิในการควบคุมดูแลกับบริษัทในเครือของคุณในการจัดการกับการสมัครสมาชิกได้ แต่บริษัทในเครือไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อภายใต้ข้อตกลงนี้ได้ คุณยังสามารถโอนสิทธิที่ให้ไว้ตา
มข้อ 1.a ให้กับบุคคลภายนอกได้สำหรับการใช้งานของบุคคลภายนอกดังกล่าวในธุรกิจภายใน
บริษัทของคุณ หากคุณให้สิทธิใดๆ กับบริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับซอฟต์แวร์หรือการสมัครสมาชิกของคุณ บริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอกดังกล่าวจะต้อ
งผูกพันตามข้อตกลงนี้ และคุณตกลงที่จะรับผิดร่วมกันและแทนกันจากการดำเนินการใดๆ ของ
บริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอกดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์

(ii)   ข้อเสนอบางข้ออาจทำให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนของ Online Services ที่สั่งซื้อระ
หว่างระยะเวลาที่เป็นสมาชิกได้ Online Services จำนวนเพิ่มเติมที่เพิ่มลงในการสมัครสม
าชิกจะหมดอายุเมื่อสิ้นสุดการเป็นสมาชิกดังกล่าว หากคุณลดจำนวน Online Services ในระหว่างระยะเวลาที่เป็นสมาชิก เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกจากคุณสำหรับการลด
จำนวนตามที่อธิบายไว้ด้านล่างในข้อ 3.b

c.     การกำหนดราคาและการชำระเงิน การชำระเงินเมื่อถึงกำหนดจะต้องทำการชำระตามรายละเอียดข้อเสนอสำหรับการสมัครสมาชิกของคุณ

(i)     สำหรับข้อเสนอที่ผูกพันไว้แล้ว ระดับราคาอาจขึ้นอยู่กับจำนวนของ Online Services ที่คุณได้
สั่งซื้อ ข้อเสนอบางข้ออาจทำให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนของ Online Services ที่สั่ง
ซื้อระหว่างระยะเวลาที่เป็นสมาชิกได้ และอาจมีการปรับระดับราคาของคุณตามนั้น แต่การเปลี่
ยนแปลงระดับราคาจะไม่มีผลย้อนหลัง ในระหว่างระยะเวลาที่คุณเป็นสมาชิก ราคาสำหรับ Online Services ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสมาชิกของคุณจะไม่มีการเพิ่มขึ้นจากราคาที่ป
ระกาศไว้ในพอร์ทัลในเวลาที่การสมัครสมาชิกของคุณมีผลใช้บังคับหรือได้รับการต่ออายุ เว้นแต่
จะได้ระบุไว้ว่าเป็นราคาชั่วคราวในรายละเอียดข้อเสนอ หรือเป็นราคาสำหรับการแสดงตัวอย่างห
รือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft ราคาทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเวลาเริ่มต้นการ
ต่ออายุสมาชิก

(ii)   สำหรับข้อเสนอแบบใช้จนหมดไป การกำหนดราคาจะสามารถเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้โดยการบ
อกกล่าว

d.     การต่ออายุ

(i)     เมื่อมีการต่ออายุการสมัครสมาชิกของคุณ ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลง และการสมัครสมาชิกของ
คุณหลังจากนั้นจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในพอร์ทัลในวันที่การสมัครสมาชิกของคุณได้รับการต่ออายุ (“Renewal Term”) หากคุณไม่ยอมรับ Renewal Term คุณส
ามารถปฏิเสธที่จะต่ออายุการสมัครสมาชิกของคุณได้

(ii)   สำหรับข้อเสนอที่ผูกพันไว้แล้ว คุณสามารถเลือกที่จะให้การสมัครสมาชิกนั้นต่ออายุโดยอัต
โนมัติ หรือไม่ต่ออายุเมื่อระยะเวลาที่เป็นสมาชิกสิ้นสุดลง การต่ออายุโดยอัตโนมัติจะเป็นตัวเลื
อกที่เลือกไว้ล่วงหน้า คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลือกที่เลือกไว้ได้ทุกเมื่อในระหว่างระยะเวล
าที่เป็นสมาชิก หากระยะเวลาที่เป็นสมาชิกในปัจจุบันมีระยะเวลานานกว่าหนึ่งเดือนตามปฏิทิน เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการต่ออายุโดยอัตโนมัติก่อนระยะเวลาที่เป็นสมาชิกนั้นจะสิ้นสุดลง

(iii)  สำหรับข้อเสนอแบบใช้จนหมดไป การสมัครสมาชิกของคุณจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติ
เป็นระยะเวลาอีกหนึ่งเดือนจนกว่าคุณจะบอกเลิกการเป็นสมาชิก

(iv)  สำหรับข้อเสนอที่จำกัด การต่ออายุอาจไม่สามารถทำได้

e.     การมีสิทธิสำหรับรุ่น Academic, Government และ Nonprofit คุณยอมรับว่าห
ากคุณกำลังซื้อข้อเสนอสำหรับสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร คุณจะมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดการได้รับสิทธินั้นๆ ซึ่งระบุไว้ที่ไซต์ต่อไปนี้

(i)     ในกรณีข้อเสนอสำหรับสถาบันการศึกษา คือข้อกำหนดสำหรับสถาบันการศึกษา (รวมถึงส
ำนักบริหารหรือคณะกรรมการด้านการศึกษา ห้องสมุดประชาชน หรือพิพิธภัณฑ์สำหรับประ
ชาชน) ที่ระบุไว้ใน http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.
aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7

(ii)   ในกรณีข้อเสนอสำหรับหน่วยงานของรัฐ คือข้อกำหนดที่ระบุไว้ในhttp://www.microsoft
volumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6
และ

(iii)  ในกรณีข้อเสนอสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไร มีข้อกำหนดระบุไว้ใน http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19

Microsoft ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการได้รับสิทธิเมื่อใดก็ได้ และระงับการให้บริการ Online Services หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการได้รับสิทธิ

f.      ภาษี ราคานี้จะไม่รวมภาษีใดๆ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้ในใบแจ้งหนี้ว่ารวมภาษี คุณจะต้องชำระภา
ษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสินค้าและบริการ ภาษีขาย ภาษีรายได้รวม หรือภาษีการทำธุรกรรมอื่นๆ ค่าธรรมเ
นียม ค่าบริการหรือเงินเพิ่ม หรือเงินเพิ่มการรับคืนค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนด หรือจำนวนเงิน
ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งยังเป็นหนี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้และเป็นภาษีที่เราได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บจากคุณ
ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณจะต้องรับผิดชอบในอากรแสตมป์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องและภาษีอื่นๆ ทั้งหมดที่คุณต้องจ่ายตามที่กฎหมายกำหนด รวมไปถึงภาษีใดๆ ที่เกิดจากการแจกจ่ายหรือการจัด
หาผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทในเครือของคุณ เราจะเป็นผู้รับผิดชอบในภาษีทั้งหมดตามรายได้สุทธิ ภาษีรายได้รวมซึ่งเรียกเก็บแทนภาษีจากรายได้หรือกำไร หรือภาษีจากความเป็นเจ้าของทรัพย์สินข
องเรา

ถ้าจำเป็นต้องมีการหักภาษี ที่จ่ายใดๆ สำหรับการชำระเงินที่คุณชำระให้กับเรา คุณอาจหักภา
ษีดังกล่าวจากจำนวนเงินที่เป็นหนี้กับเรา และชำระจำนวนเงินดังกล่าวให้กับหน่วยงานการจัดเก็บภาษี
ของภาครัฐที่เหมาะสม โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องได้รับและส่งใบเสร็จที่เป็นทางการสำหรับการหัก ที่จ่ายเหล่านั้นและเอกสารอื่นที่เราร้องขอตามสมควรโดยทันที เพื่อเรียกร้องเครดิตภาษีที่เกิดจา
กต่างประเทศ (Foreign Tax Credit) หรือขอคืนภาษี คุณจะต้องทำให้แน่ใจว่าภาษีที่มีการหัก ที่จ่ายใดๆ ก็ตามได้รับการดำเนินการให้ลดลงมากที่สุดตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้

3.             ระยะเวลา การบอกเลิกข้อตกลง และการระงับ

a.     ระยะเวลาและการบอกเลิกข้อตกลง ข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลใช้บังคับจนกว่าจะสิ้นอายุ มีการบอ
กเลิก หรือมีการต่ออายุการเป็นสมาชิกของคุณ ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนกัน

b.     การบอกเลิกการเป็นสมาชิก คุณสามารถบอกเลิกการสมัครสมาชิกได้ทุกเมื่อในระหว่างระยะเว
ลาที่เป็นสมาชิก อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องชำระจำนวนเงินทั้งหมดที่ถึงกำหนดชำระและค้างชำระก่อน
ที่การบอกเลิกจะมีผลใช้บังคับ

(i)     การสมัครสมาชิกหนึ่งเดือน การสมัครสมาชิกที่มีกำหนดระยะเวลาหนึ่งเดือนจะสามารถบอกเ
ลิกเมื่อใดก็ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการยกเลิกใดๆ

(ii)   การสมัครสมาชิกที่มีระยะเวลามากกว่าหนึ่งเดือน หากคุณบอกเลิกการเป็นสมาชิก Microsoft Azure Services ภายใน 30 วันนับจากวันที่การสมัครสมาชิกมีผลใช้บังคับหรือได้
รับการต่ออายุ ก็จะไม่มีการคืนเงินให้ และคุณจะต้องชำระเงินสำหรับ 30 วันแรกของการ
เป็นสมาชิก แต่ไม่ต้องชำระเงินสำหรับส่วนที่เหลือของการเป็นสมาชิกที่มีการบอกเลิก หากคุณ
บอกเลิกการเป็นสมาชิก Microsoft Azure Services ในเวลาอื่นใดระหว่างระยะเวล
าที่เป็นสมาชิก คุณจะต้องชำระเงินสำหรับช่วงเวลาที่เหลือของระยะเวลาที่เป็นสมาชิก และจะไม่
มีการคืนเงินให้

(iii)  ข้อเสนอที่จำกัด Microsoft สามารถบอกเลิกการเป็นสมาชิกที่มีข้อเสนอจำกัดของคุณได้
ตลอดเวลาในระหว่างระยะเวลาที่เป็นสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

(iv)  การสมัครเป็นสมาชิกอื่นๆ สำหรับการสมัครเป็นสมาชิกอื่นๆ ทั้งหมด หากคุณบอกเลิกก
ารเป็นสมาชิกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่เป็นสมาชิก คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่เท่ากับค่าธรร
มเนียมการสมัครสมาชิกหนึ่งเดือน และคุณจะได้รับค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกคืนในส่วนใดๆ ที่คุณได้ชำระไปสำหรับส่วนที่เหลือของระยะเวลาที่เป็นสมาชิก อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการคืนเงิ
นให้สำหรับเดือนที่ยังไม่ได้ใช้เพียงบางส่วน

c.     การระงับ เราอาจระงับการใช้ Online Services ของคุณ ในกรณีที่ (1) มีความจำเ
ป็นตามสมควรในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต (2) คุณไม่ได้ดำเนินการกับ
การเรียกร้องสิทธิที่กล่าวหาว่ามีการละเมิดเกิดขึ้นตามข้อ 5 ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (3) คุณไม่
ได้ชำระจำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใต้ข้อตกลงนี้ หรือ (4) คุณไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายเรื่องก
ารใช้อันเป็นที่ยอมรับ (Acceptable Use Policy) หรือคุณละเมิดข้อกำหนดอื่นๆ ของข้อตกลงนี้ (5) สำหรับข้อเสนอที่จำกัด การสมัครสมาชิกจะไม่สามารถเข้าถึง Online Services ได้ตามที่
อธิบายไว้ในรายละเอียดข้อเสนอพิเศษ หากมีเงื่อนไขเหล่านี้ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อเกิดขึ้น

(i)     สำหรับข้อเสนอที่จำกัด เราอาจระงับการใช้ Online Services ของคุณ รวมถึงการเป็น
สมาชิกของคุณและบัญชีของคุณทันทีโดยไม่มีการบอกกล่าว

(ii)   สำหรับการสมัครสมาชิกอื่นๆ ทั้งหมด การระงับจะนำมาใช้กับส่วนที่จำเป็นขั้นต่ำสุดของ Online Services และจะมีผลบังคับใช้เฉพาะกรณีที่มีเงื่อนไขหรือความจำเป็นเท่านั้น เราจะส่งคำบอ
กกล่าวก่อนที่เราจะทำการระงับ เว้นแต่ในกรณีที่เรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเราจำเป็นต้องทำกา
รระงับโดยทันที เราจะส่งคำบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนมีการระงั
บสำหรับกรณีที่ไม่ชำระเงิน หากคุณไม่ได้ให้เหตุผลที่ครบถ้วนสำหรับการระงับภายใน 60 วันหลังจากที่เราระงับ เราจะสามารถบอกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณและลบข้อมูลลูกค้าของคุณ
โดยไม่มีระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล นอกจากนี้ เราอาจบอกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณ หากการใช้ Online Services ของคุณถูกระงับมากกว่าสองครั้งในระยะเวลา 12 เดือน

d.     เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อการบังคับใช้ข้อกำหนดว่าด้วยการบอกเลิกข้อตกลงนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายข
อสละสิทธิใดๆ ที่ตนมี หรือภาระหน้าที่ใดๆ ที่ตนอาจมี ไม่ว่าในเวลานี้หรือในภายหน้า
ภายใต้กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการเรียกร้องหรือร้องขอการอนุมัติ คำสั่ง คำวินิจฉัย หรือคำพิพากษาของศาลเพื่อให้มีการบอกเลิกข้อตกลงนี้

4.             การรับประกัน

a.     การรับประกันอย่างจำกัด

(i)     Online Services เรารับประกันว่า Online Services จะสอดคล้องกับข้อกำหนดของ SLA ระหว่างระยะเวลาที่เป็นสมาชิก วิธีการแก้ไขเพียงวิธีเดียวที่คุณจะได้รับหากมีการละเมิดการรับป
ระกันนี้คือวิธีการแก้ไขที่อยู่ใน SLA

(ii)   ซอฟต์แวร์ เรารับประกันเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่คุณใช้ซอฟต์แวร์เป็นครั้งแรกว่าซอ
ฟต์แวร์จะสามารถทำงานได้ตามที่ชี้แจงไว้ในคู่มือการใช้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ หากซอ
ฟต์แวร์ไม่ได้เป็นไปตามการรับประกันนี้ ตามตัวเลือกของเราและตาม exclusive remedy ของคุณ เราจะ (1) คืนเงินตามจำนวนที่ได้ชำระไปสำหรับซอฟต์แวร์ หรือ (2) ซ่อมแซม
หรือเปลี่ยนซอฟต์แวร์นั้นทดแทน

b.     ข้อยกเว้นการรับประกันอย่างจำกัด การรับประกันอย่างจำกัดมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้

(i)     การรับประกันโดยนัย การให้ประกัน หรือเงื่อนไขที่ไม่สามารถละเว้นได้ตามกฎหมาย จะมีผลห
นึ่งปีนับจากวันเริ่มต้นของการรับประกันอย่างจำกัด

(ii)   การรับประกันอย่างจำกัดนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงปัญหาที่มีสาเหตุจากอุบัติเหตุ การใช้งานในทาง
ที่ผิด หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้หรือเอกสารหรือคู่มือที่เ
ราเผยแพร่ หรือเกิดจากเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา

(iii)  การรับประกันอย่างจำกัดนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับปัญหาที่มีสาเหตุจากการที่ไม่สามารถดำเนินการตามความต้องการขั้นต่ำของระบบได้ และ

(iv)  การรับประกันอย่างจำกัดนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับการแสดงตัวอย่างหรือข้อเสนอที่จำกัด

c.     การปฏิเสธความรับผิด นอกเหนือจากการรับประกันนี้ เราไม่ได้ให้การรับประกันอื่นๆ อีก ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรืออื่นๆ ซึ่งรวมถึงการรับประกั
นถึงความสามารถในเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด คำปฏิเสธการรับประกันเหล่านี้จะมีผลใช้บังคับ ยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับไม่อ
นุญาตให้กระทำได้

5.             ข้อต่อสู้จากการเรียกร้องสิทธิ

a.     ข้อต่อสู้

(i)     เราจะปกป้องคุณจากการเรียกร้องสิทธิใดๆ ซึ่งบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือได้ระบุว่า
ผลิตภัณฑ์ได้ละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลภายนอกดังกล่าว หรือได้มีการใช้ความลับทางการค้าของบุคคลภายนอกดังกล่าวอย่างผิดกฎหมาย

(ii)   คุณจะปกป้องเราจากการเรียกร้องสิทธิใดๆ ซึ่งบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือระบุว่า (1) ข้อมูลลูกค้า โซลูชันลูกค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft หรือบริการที่คุณจัด
ไว้ให้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้ผลิตภัณฑ์ได้ไปละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหม
ายการค้าของบุคคลภายนอก หรือได้มีการใช้ความลับทางการค้าของบุคคลภายนอกอย่างผิดก
ฎหมาย หรือ (2) เกิดจากการละเมิดนโยบายเรื่องการใช้อันเป็นที่ยอมรับ (Acceptable Use Policy)

b.     ข้อจำกัด ภาระหน้าที่ของเราในข้อ 5.a จะไม่นำมาใช้กับการเรียกร้องสิทธิหรือคำตัดสินชี้ขาดที่มี
สาเหตุมาจาก (i) โซลูชันลูกค้า ข้อมูลลูกค้า ซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft การแก้ไขดัดแ
ปลงที่คุณทำกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการหรือส่วนประกอบที่คุณจัดหาหรือจัดให้มีโดยเป็นส่วนหนึ่งข
องการใช้ผลิตภัณฑ์ (ii) การที่คุณนำผลิตภัณฑ์ไปรวมเข้ากับข้อมูลลูกค้า หรือผลิตภัณฑ์ ข้อมูล หรือกระบวนการทางธุรกิจที่ไม่ใช่ของ Microsoft หรือค่าเสียหายตามมูลค่าของการรวมดังกล่าว (iii) การที่คุณใช้เครื่องหมายการค้าของ Microsoft โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเราเป็นลายลักษ
ณ์อักษรโดยชัดแจ้ง หรือการที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์หลังจากที่เราได้แจ้งให้คุณยุติการใช้งานดังกล่าวแล้ว เนื่องจากมีการเรียกร้องสิทธิจากบุคคลภายนอก (iv) การที่คุณจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อ หรือใช้เพื่อผล
ประโยชน์ของบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ หรือ (v) ผลิตภัณฑ์ที่จัดให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

c.     การแก้ไข ในกรณีที่เรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเรียกร้องสิทธิตามข้อ 5.a.(i) อาจไปขัดขวางการใช้
ผลิตภัณฑ์ของคุณ เราจะดำเนินการ(i) ให้ได้มาซึ่งสิทธิที่ทำให้คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ต่อไปได้ หรือ (ii) แก้ไขดัดแปลงหรือเปลี่ยนทดแทนผลิตภัณฑ์ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีการทำงานเทียบเท่ากัน และแจ้งให้คุณยุติการใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนหน้า หากตัวเลือกเหล่านี้ไม่สมเหตุสมผลในทางการค้า เราอาจยุติสิทธิของคุณในการใช้ผลิตภัณฑ์และคืนเงินที่ชำระไปล่วงหน้าสำหรับสิทธิจากการสมัครสมาชิกที่ยังไม่ได้ใช้

d.     ภาระหน้าที่ของคุณ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบถึงการเรียกร้องสิทธิที่อยู่ภายใต้
หัวข้อนี้โดยทันที คู่สัญญาฝ่ายที่เรียกหาความคุ้มครองจะต้อง (i) ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นผู้มีอำนาจใน
การต่อสู้คดีและการประนีประนอมยอมความของการเรียกร้องสิทธิแต่เพียงผู้เดียว และ (ii) ให้ความช่
วยเหลือตามสมควรในการต่อสู้คดี คู่สัญญาฝ่ายที่ให้ความคุ้มครองจะ (1) ชดใช้ค่าใช้จ่ายตามส
มควรที่เกิดขึ้นจากการให้ความช่วยเหลือแก่คู่สัญญาอีกฝ่าย และ (2) ชำระเงินตามจำนวนที่เกิ
ดจากคำพิพากษาหรือข้อตกลงประนีประนอมยอมความที่ถึงที่สุดซึ่งมีผลในทางลบ สิทธิของคู่สัญญ
าในการต่อสู้คดีและการได้รับชำระเงินตามคำพิพากษา (หรือข้อตกลงการประนีประนอมยอมความที่คู่
สัญญาอีกฝ่ายให้ความยินยอม) ภายใต้ข้อ 5 นี้จะเข้าแทนที่สิทธิในการได้รับชดใช้ตามกฎหมา
ยจารีตประเพณีหรือกฎหมายที่บัญญัติขึ้น หรือสิทธิที่คล้ายคลึงกัน และคู่สัญญาแต่ละฝ่ายข
อสละสิทธิตามกฎหมายจารีตประเพณีหรือกฎหมายที่บัญญัติขึ้นดังกล่าว

6.             ข้อจำกัดการรับผิด

a.     ข้อจำกัด ความรับผิดโดยรวมของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจากการเรียกร้องสิทธิทั้งหมดภายใต้ข้อต
กลงนี้จะจำกัดอยู่ที่ค่าเสียหายโดยตรงไม่เกินจำนวนเงินที่ได้ชำระไปภายใต้ข้อตกลงนี้สำหรับค่า Online Services ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนก่อนที่เหตุของการดำเนินคดีจะได้เกิดขึ้น แต่ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดโดยรวมของคู่สัญญาสำหรับ Online Services ใดๆ จะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ชำระไปสำหรับ Online Services นั้นๆ ในระหว่างการเป็นสมาชิก ในกรณีของผลิตภัณฑ์ที่จัดให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ความรับผิดของ Microsoft จะจำกัดอยู่ที่ค่าเสีย
หายโดยตรงไม่เกิน 5,000.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ

b.     การยกเว้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่ต้องรับผิดจากการสูญเสียรายได้ หรือค่าเสียหายโด
ยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายต่อเนื่อง ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายเชิง
ลงโทษ หรือค่าเสียหายเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่าง หรือค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร รายได้ การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจ แม้ว่าคู่สัญญาจะได้ท
ราบถึงความเป็นไปได้หรือสามารถคาดการณ์ตามสมควรได้ว่าจะเกิดขึ้นก็ตาม

c.     ข้อยกเว้นของข้อจำกัด ข้อจำกัดความรับผิดในหัวข้อนี้จะมีผลใช้บังคับตามขอบเขตสูงสุดที่ก
ฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต แต่จะไม่ใช้บังคับกับ (1) ภาระหน้าที่ของคู่สัญญาตามข้อ 5 หรือ (2) การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่สัญญาอีกฝ่าย

7.             ข้อปลีกย่อย

a.     การบอกกล่าว การบอกกล่าวต่างๆ ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและจะถือว่าได้ส่งมาในวันที่
ที่รับตามที่อยู่ วันที่ที่ปรากฏในใบตอบรับ วันที่ที่ส่งอีเมล หรือวันที่ในเอกสารยืนยันการจัดส่งของผู้
ให้บริการจัดส่งหรือโทรสาร การบอกกล่าวถึง Microsoft จะต้องส่งไปยังที่อยู่ของ Microsoft ดังตอไปนี้:

Microsoft Operations Pte Ltd.

Dept. 551, Volume Licensing

438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B

Alexandra Technopark

Singapore 119968

การบอกกล่าวถึงคุณจะต้องส่งไปยังที่อยู่ตามที่คุณระบุไว้ในบัญชีของคุณ ซึ่งเป็นข้อมูลติดต่อสำหรับ
การรับแจ้ง Microsoft อาจส่งการบอกกล่าวและข้อมูลอื่นๆ ให้แก่คุณผ่านอีเมลหรือแบบฟอ
ร์มอิเล็กทรอนิกส์

b.     การโอนและการโอนสิทธิการอนุญาตให้ใช้สิทธิ คุณไม่สามารถโอนสิทธิในข้อตกลงฉบับนี้ไ
ม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือโอนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก Microsoft

c.     ความยินยอมสำหรับค่าธรรมเนียมของคู่ค้า เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อ คุณอาจได้รับโอกาสให้ระบุคู่ค้าตามการบันทึก (Partner of Record)” ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกของคุณ การระบุคู่
ค้าตามการบันทึก (Partner of Record) โดยตรงหรือโดยให้อำนาจบุคคลภายนอกใ
นการระบุเท่ากับว่าคุณยินยอมในการชำระค่าธรรมเนียมของเราให้กับคู่ค้าตามการบันทึก (Partner of Record) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการช่วยเหลือก่อนขายและอาจยังรวม
ถึงการบริการช่วยเหลือหลังการขายด้วย ค่าธรรมเนียมจะคิดตามและเพิ่มขึ้นตามจำนวนคำสั่งซื้อของ
คุณ ราคาที่เรากำหนดไว้สำหรับ Online Services จะเหมือนเดิมไม่ว่าคุณจะระบุคู่ค้าตามการบันทึก (Partner of Record) หรือไม่ก็ตาม

d.     การเป็นโมฆะแยกส่วน หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ได้รับการพิจารณาว่าไม่สามารถบังคับใ
ช้ได้ ส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้

e.     การสละสิทธิ การที่ไม่สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ได้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ

f.      ไม่มีตัวแทน ข้อตกลงนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดสภาพการเป็นตัวแทน หุ้นส่วน หรือธุรกิจร่วมค้า

g.     ไม่มีผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอก ข้อตกลงนี้ไม่มีผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอก

h.     กฎหมายที่ใช้บังคับและสถานที่ในการพิจารณาคดี ให้ใช้กฎหมายแห่งมลรัฐวอชิงตันบังคับใ
ช้กับข้อตกลงฉบับนี้โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน ภายใต้ข้อ (i) และ (ii) ด้านล่าง หากเราดำเนินคดีเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงนี้ เราจะยื่นฟ้องในเขตอำนาจศาลที่คุณมีสำนักงานใหญ่อยู่ หากคุณดำเนินคดีเพื่อบังคับสัญญานี้ คุณจะยื่นฟ้องในมลรัฐวอชิงตัน สหรัฐฯ

(i)       หากสถานที่ทำการหลักทางธุรกิจของคุณตั้งอยู่ในประเทศบรูไน มาเลเซีย หรือสิงคโปร์ คุณจะยินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลแบบไม่จำกัดเฉพาะของศาลแห่งสิงคโปร์

(ii)     หากสถานที่ทำการหลักทางธุรกิจของคุณตั้งอยู่ในประเทศบังคลาเทศ กัมพูชา อินโดนีเซีย เขตปกครองพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน ศรีลังกา ไทย ฟิลิปปินส์ พม่าหรือเวียดนาม ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ รวมทั้งคำถามใดๆ เกี่ยวกับการดำรงอยู่ การบังคับใช้ หรือการบอกเลิก จะอ้างถึงและระงับข้อพิพาทให้สิ้นสุดโดยอนุญาโตตุลาการใ
นสิงคโปร์ตามกฎอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของสถาบันอนุญาโตตุลาการแห่งสิงคโปร์ (Singapore International Arbitration Centre) (“SIAC”) โดยให้ถือว่ามีการรวมกฎเห
ล่านี้ไว้อ้างอิงในหัวข้อย่อยนี้ คณะอนุญาโตตุลาการจะประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการหนึ่งคน
ที่ได้รับแต่งตั้งจากประธานของเอสไอเอซี ภาษาที่ใช้ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการจะเป็น
ภาษาอังกฤษ คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สุด มีผลผูกพัน และไม่สามารถโต้แย้งได้ และอาจใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินข้อพิพาทในประเทศที่มีชื่ออยู่ข้างต้นหรือที่อื่นๆ โดยขอ
บเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต คู่สัญญาสละสิทธิในการอุทธรณ์ทุกรูปแบบหรือวิ
ธีการทางศาลอื่นใดที่คล้ายกัน สาธารณรัฐประชาชนจีนจะไม่รวมเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เขตปกครองพิเศษมาเก๊า และไต้หวัน ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น

การเลือกเขตอำนาจศาลนี้ไม่ถือเป็นการขัดขวางคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในเขตอำนาจศาลที่เหมาะสม ในเขตอำนาจศาลที่เ
หมาะสม

i.       สัญญาฉบับเดียว ข้อตกลงนี้คือข้อตกลงทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นที่กล่าวถึงในข้อตกลงนี้ และให้ใช้แทนที่การสื่อสารใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรือเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับข้อตกลงฉบับนี้ ในกรณีที่เอกสารใดๆ ในข้อตกลงนี้ขัดกันเองโดยไม่ได้มีการกำหนดการแก้ไขไว้ในเอกสารดังกล่าว
โดยชัดแจ้ง ข้อกำหนดในเอกสารดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ตามลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อยดั
งต่อไปนี้ (1) Microsoft Online Subscription Agreement ฉบับนี้ (2) ข้อกำหนดของ Online Services (3) รายละเอียดข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง และ (4) เอกสารอื่นใดในข้อตกลงนี้

j.       ข้อสัญญาที่ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป ข้อกำหนดในข้อ 1, 2.c., 2.e., 4, 5, 6, 7 และ 8 จะมีผลบังคับใช้ต่อไปแม้ว่าข้อตกลงนี้จะถูกบอกเลิกหรือสิ้นอายุ

k.     กฎหมายการส่งออกของสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์จะอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งออกของส
หรัฐอเมริกา คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด รวมทั้งข้อกำหนดการบริหารการส่
งออกของสหรัฐ (U.S. Export Administration Regulations) กฎหมายควบคุมการขนส่งอาวุธระ
หว่างประเทศ (International Traffic in Arms Regulations) ตลอดจนข้อจำกัดเกี่ยวกับผู้ใช้ การใช้ และจุดหมายปลายทางที่รัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลอื่นบังคับใช้

l.       เหตุสุดวิสัย คู่สัญญาจะไม่ต้องรับผิดจากการไม่ดำเนินการใดๆ อันเนื่องจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือ
ความควบคุมของคู่สัญญาดังกล่าว (เช่น ไฟไหม้ การระเบิด ไฟฟ้าดับ แผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุที่รุนแรง การหยุดงานประท้วง การห้ามนำสินค้าเข้า ข้อพิพาทแรงงาน การกระทำของเจ้าหน้
าที่พลเรือนหรือทหาร สงคราม การก่อการร้าย (รวมถึงการก่อการร้ายทางคอมพิวเตอร์) ภัยพิบัติ การกระทำหรือละเว้นการกระทำของผู้ควบคุมจราจรทางอินเทอร์เน็ต การกระทำหรือละเว้นการกระทำ
ของหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานของรัฐ (รวมถึงการออกกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ หรือก
ารกระทำอื่นๆ ของรัฐที่มีผลต่อการให้บริการ Online Services)) อย่างไรก็ตาม หัวข้อนี้
จะไม่ใช้บังคับกับหน้าที่ในการชำระเงินของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้

m.    อำนาจในการทำสัญญา หากคุณเป็นบุคคลที่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของนิติบุคคล คุณรั
บรองว่าคุณมีอำนาจตามกฎหมายที่จะเข้าทำข้อตกลงนี้ในนามของนิติบุคคลดังกล่าว หากคุณระบุนิ
ติบุคคลหรือใช้ที่อยู่อีเมลซึ่งจัดให้โดยนิติบุคคลที่คุณสังกัดอยู่ (เช่น นายจ้าง) เกี่ยวข้องกับการซื้อ
หรือการต่ออายุการสมัครสมาชิก จะถือได้ว่านิติบุคคลนั้นเป็นเจ้าของการสมัครสมาชิกเพื่อวัตถุประสง
ค์ของข้อตกลงนี้

n.     ลูกค้าภาครัฐ  ลูกค้าที่เป็นรัฐบาลควรปรึกษา Microsoft ก่อนที่จะยอมรับในข้อตกลง เมื่อย
อมรับข้อตกลงนี้ คุณรับรองว่าคุณได้ปฏิบัติตามและจะยังคงปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดการจั
ดซื้อของรัฐบาลทั้งหมด

o.     เงื่อนไขการจัดจำหน่าย

(i)     การนัดหมายในฐานะผู้จัดจำหน่าย คุณมอบหมายให้ Microsoft Regional Sales Corporation เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้ คุณจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จาก Microsoft Regional Sales Corporation และตกลงที่จะจ่ายเงินทั้งหมดให้กับ Microsoft Regional Sales Corporation ระยะเวลาของข้อตกลงนี้จะบังคับใช้กับแต่ละคำสั่งซื้อ Microsoft Regional Sales Corporation ไม่ได้มีอำนาจที่จะผูกพันหรือกำหนดภาระหน้าที่หรือควา
มรับผิดให้กับนิติบุคคลเของ Microsoft ที่เข้าทำข้อตกลงนี้

(ii)   การไม่ชำระเงิน การไม่ชำระเงินให้กับ Microsoft Regional Sales Corporation ภายในวันที่กำหนดจะถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงของข้อตกลง ในกรณีที่ Microsoft ยุติข้อตก
ลงด้วยเหตุ จำนวนเงินที่ต้องชำระให้กับ Microsoft Regional Sales Corporation จะถึงครบกำหนดและจะต้องชำระเงินทันที

8.             คำจำกัดความ

การอ้างอิงใดๆ ถึงคำว่าวันในข้อตกลงนี้จะหมายถึงวันตามปฏิทิน

นโยบายเรื่องการใช้อันเป็นที่ยอมรับ (Acceptable Use Policy)” จะระบุไว้ในข้อกำหนดของ Online Services

บริษัทในเครือหมายถึง นิติบุคคลตามกฎหมายที่คู่สัญญาเป็นเจ้าของ ที่เป็นเจ้าของคู่สัญญา หรืออยู่ภายใต้กา
รเป็นเจ้าของร่วมกับคู่สัญญาความเป็นเจ้าของสำหรับคำจำกัดความนี้ หมายถึง การมีอำนาจควบคุมผลประ
โยชน์ของนิติบุคคลเกินกว่าร้อยละ 50

ข้อเสนอแบบใช้จนหมดไป” “ข้อเสนอที่ผูกพันไว้แล้วหรือข้อเสนอที่จำกัดจะอธิบายถึงข้อเสนอการสมัคร
สมาชิกประเภทต่างๆ และมีการให้คำนิยามไว้ในข้อ 2

ข้อมูลลูกค้าได้มีการให้คำนิยามไว้ในข้อกำหนดของ Online Services

โซลูชันลูกค้าได้มีการให้คำนิยามไว้ในข้อกำหนดของ Online Services

ผู้ใช้หมายถึง บุคคลใดๆ ที่คุณอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่ให้บริการบริหารจัดการ (Host) ใน Online Services หรือใช้ Online Services หรือผู้ใช้ใดๆ ของโซลูชันลูกค้า

โซลูชันบริการที่ได้รับการจัดการ (Managed Service Solution)” หมายถึงบริการ IT ที่คุณจัดหาให้กับบุคคลภาย
นอก โดยประกอบด้วยการจัดการและการสนับสนุนสำหรับ Microsoft Azure Services

“Microsoft Azure Services” ได้มีการให้คำนิยามไว้ในข้อกำหนดของ Online Services

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft” ได้มีการให้คำนิยามไว้ในข้อกำหนดของ Online Services

รายละเอียดข้อเสนอหมายถึง การกำหนดราคาและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้บังคับกับข้อเสนอการสมัครสมา
ชิก ตามที่เผยแพร่ในพอร์ทัล

“Online Services” หมายถึงบริการที่จัดโดย Microsoft ซึ่งคุณได้สมัครเป็สมาชิกภายใต้ข้อตกลงนี้

ข้อกำหนด Online Services” หมายถึง ข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้กับการที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีอ
ยู่ที่https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/product-licensing/products.aspx  ข้อกำหนดของ Online Services จะรวมถึงข้อกำหนดที่ใช้บังคับการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณที่อยู่นอกเหนือไปจากข้อกำหนดในข้อตกลงนี้

การแสดงตัวอย่างหมายถึง ตัวอย่าง รุ่นเบต้า หรือรุ่นก่อนวางจำหน่ายอื่นๆ หรือคุณลักษณะในรุ่นเหล่านี้ของ Online Services หรือซอฟต์แวร์ที่เสนอไว้ให้โดย Microsoft เพื่อขอรับความเห็นจากลูกค้า

พอร์ทัลหมายถึง เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของ Online Services ซึ่งอยู่ที่https://products.office.com/en-us/home, http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/, หรือที่เว็บไซต์สำรองที่เราระบุ

ผลิตภัณฑ์หมายถึง Online Services ใดๆ (รวมถึงซอฟต์แวร์ใดๆ)

“SLA” หมายถึง ข้อผูกพันที่เราทำเกี่ยวกับการให้บริการ Online Services และ/หรือการดำเนินการของ Online Services ตามที่เผยแพร่ไว้ที่http://aka.ms/csla, http://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/, หรือที่เว็บไซต์สำรองที่เราระบุ

ซอฟต์แวร์หมายถึง ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่เราจัดหาให้สำหรับติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณโดยเป็นส่วนห
นึ่งของการสมัครสมาชิกของคุณ หรือสำหรับการใช้ร่วมกับ Online Services เพื่อให้สามารถใช้ฟังก์ชันกา
รทำงานบางอย่างได้

การสมัครสมาชิกหมายถึง การลงทะเบียนสำหรับ Online Services ในระยะเวลาที่เป็นสมาชิกที่
กำหนดไว้ตามที่ระบุบนพอร์ทัล คุณสามารถซื้อการสมัครสมาชิกได้หลายรายการ ซึ่งอาจได้รับการจัดการโดย
แยกจากกันและจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ Microsoft Online Subscription Agreement ที่แยกต่างหาก

ระยะเวลาที่เป็นสมาชิกหมายถึง ระยะเวลาของการสมัครสมาชิก (เช่น 30 วันหรือ 12 เดือน)