MICROSOFT TEAMS (ฟรี)
ประกาศแจ้งสำหรับผู้ใช้

Microsoft Teams (ฟรี) มีไว้สำหรับการใช้งานโดยองค์กร เช่น ธุรกิจขนาดเล็ก หรือกลุ่มผู้ร่วมงาน  หากคุณได้รับการเชิญให้เข้าร่วม Microsoft Teams (ฟรี) กลุ่มที่คุณเข้าร่วมใน Microsoft Teams (ฟรี) จะถือว่าเป็นองค์กรของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการแจ้งประกาศนี้ และบุคคลที่จัดการดูแลกลุ่มจะถือเป็นผู้ดูแลบัญชีของคุณใน Microsoft Teams (ฟรี)

 

การใช้งาน Microsoft Teams (ฟรี) ของคุณอาจขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์กรของคุณ หากมี โปรดส่งคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวโดยตรง รวมถึงคำขอเกี่ยวกับข้อมูลใดๆ  ไปยัง ผู้ดูแล ขององค์กรของคุณ  ผู้ดูแลขององค์กรที่คุณเข้าร่วม อาจ (i) ควบคุมและจัดการบัญชีของคุณ รวมถึงการแก้ไขและยกเลิกการเข้าถึงของคุณและ (ii) เข้าใช้และประมวลผลข้อมูลของคุณ รวมถึงเนื้อหาต่างๆ ในการติดต่อสื่อสารและไฟล์ของคุณ  ข้อมูลไดเรกทอรีของคุณ (ชื่อ วันที่ลงทะเบียน และอีเมล) อาจแสดงขึ้นแก่ผู้ดูแลและผู้ใช้รายอื่นๆ ของการบริการภายในองค์กรของคุณ 

 

เมื่อคุณใช้คุณลักษณะทางสื่อสังคมออนไลน์ของ Microsoft Teams (ฟรี) ผู้ใช้รายอื่นๆ ในองค์กรของคุณอาจเห็นกิจกรรมบางรายการของคุณ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะทางสื่อสังคมออนไลน์และฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ โปรดตรวจสอบเอกสารและหน้าข้อมูลเนื้อหาความช่วยเหลือของเรา Microsoft ไม่รับผิดชอบต่อข้อปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของ องค์กรของคุณ

 

ต่อไปนี้คือข้อปฏิบัติที่คุณจะต้องปฏิบัติตามในฐานะผู้ใช้บริการออนไลน์ของ Microsoft:

 

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้
อ่านเงื่อนไขการใช้บริการออนไลน์ของ Microsoft

ประกาศแจ้งด้านความเป็นส่วนตัว
อ่านประกาศแจ้งด้านความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้