Microsoft Teams (brezplačno)

Naročniška pogodba Online

To naročniško pogodbo Microsoft Teams (free) Online sklepata pravna oseba, ki jo zastopate, oziroma, če za nakup ali podaljšanje naročnine ne določite pravne osebe, vi osebno (»vi ali »vaši«) in Microsoft Ireland Operations Limited (»Microsoft«, »mi«, »nas« ali »naš«). Sestavljajo jo spodnji pogoji in določila ter pogoji za spletne storitve, pogodbe o ravni storitev in podrobnosti ponudbe za vašo naročnino ali podaljšanje (skupaj imenovani »pogodba«). Veljati začne z dnem, ko vam potrdimo naročnino, oziroma z dnem, ko se naročnina podaljša, kakor je primerno. Ključni izrazi so opredeljeni v razdelku 8.

1.               Uporaba spletnih storitev.

a.      Pravica do uporabe. Podeljujemo vam pravico do dostopa in uporabe spletnih storitev ter namestitve in uporabe programske opreme, ki je vključena v vašo naročnino, kot je nadalje opisano v tej pogodbi. Vse druge pravice si pridržujemo.

b.      Sprejemljiva uporaba. Izdelek lahko uporabljate samo v skladu s to pogodbo. Na izdelku ne smete izvajati obratnega inženirstva, povratnega prevajanja ali obratnega zbiranja ali obiti tehničnih omejitev v programski opremi, razen v obsegu, kot navkljub tem omejitvam dovoljuje upoštevna zakonodaja. Onemogočiti ne smete nobenega mehanizma za zaračunavanje, ki meri vašo uporabo spletnih storitev, ga nedovoljeno spreminjati ali ga poskusiti obiti na kakršen koli drug način. Izdelka ali katerega koli njegovega dela ne smete dati tretjim osebam v najem ali zakup, posoditi, nadalje prodati, prenesti ali gostiti oziroma tega storiti zanje, razen če je to izrecno dovoljeno v tej pogodbi ali v pogojih za spletne storitve.

c.      Končni uporabniki. Dostop za končne uporabnike nadzirate vi in ste odgovorni za njihovo uporabo izdelka skladno s to pogodbo. Poskrbeli boste na primer, da končni uporabniki upoštevajo pravilnik o sprejemljivi rabi.

d.      Podatki o stranki. Izključno ste odgovorni za vsebino vseh podatkov strank. Priskrbeli in vzdrževali boste vse pravice za podatke strank, ki jih potrebujemo, da vam zagotovimo spletne storitve, ne da bi kršili pravice katere koli tretje osebe ali drugače obvezali Microsoft do vas ali katere koli tretje osebe. Microsoft ne prevzema in ne bo prevzel nobenih obveznosti za podatke strank ali za vašo uporabo izdelka drugače, kot je izrecno določeno v tej pogodbi oziroma kot določa upoštevna zakonodaja.  Prav tako ste odgovorni, da končnega uporabnika obvestite o vaši politiki v zvezi s podatki o stranki in da zagotovite, da je obdelovanje podatkov o stranki izvedeno kot je zahtevano z veljavnim zakonom.

e.      Odgovornost za vaše račune. Odgovorni ste za varovanje zaupnosti vseh nejavnih poverilnic za preverjanje pristnosti, povezanih z vašo uporabo spletnih storitev. Našo skupino za podporo strankam morate takoj obvestiti o vsakršni zlorabi vaših računov ali poverilnic za preverjanje pristnosti ali morebitnih varnostnih kršitvah, povezanih s spletnimi storitvami.

f.       Preskusne različice. Na voljo lahko damo preskusne različice. Preskusne različice so na voljo »kakršne so«, »z vsemi napakami« in »kot so na voljo« ter so izključene iz pogodb o ravni storitve (SLA) in vseh omejenih jamstev v tej pogodbi. Za preskusne različice morda ne bo na voljo podpora za stranke. Predoglede lahko kadar koli in brez obvestila spremenimo ali opustimo. Preskusne različice morda ne bomo izdali v splošno razpoložljivost.

g.      Upravljane storitve Microsoft Azure Storitve Microsoft Azure lahko uporabljate za zagotavljanje rešitev upravljane storitve pod pogojem, da (1) imate izključno možnost za dostop do storitev Microsoft Azure, njihovo konfiguracijo in upravljanje, (2) imate skrbniški dostop do morebitnih navideznih okolij OSE v rešitvi upravljane storitve in (3) ima tretja oseba skrbniški dostop samo do svojih programov ali navideznih okolij OSE. Poskrbeti morate, da bodo tretje osebe uporabljale storitve Microsoft Azure skladno s pogoji te pogodbe. Za vaše zagotavljanje upravljanih storitev veljajo naslednje omejitve (in morebitne druge omejitve v pogojih za spletne storitve):

(i)     storitev Microsoft Azure ne smete nadalje prodajati ali nadalje distribuirati in

(ii)    neposrednega ali posrednega dostopa do katere koli funkcije storitev Microsoft Azure, ki je na voljo »na uporabnika«, ne smete dovoliti več uporabnikom.

h.      Skrbnik za Microsoft Teams Free.  Microsoft Teams (brezplačno) vam je ponujen kot omejena ponudba kot je opredeljeno v tej pogodbi. Če predstavljate organizacijo in če ste prvi uporabnik, ki se prijavlja v storitev Microsoft Teams, ki bo predstavljal skupino sodelavcev ali poslovnih partnerjev, ste stranka, ki sklepa to pogodbo in izjavljate, da ste pooblaščeni, da to storite.   Ko posameznika povabite k uporabi Microsoft Teams (brezplačno) ali ko uporabniki, ki ste jih povabili, povabijo nove posameznike, prevzemate dodatno odgovornost v zvezi z uporabo Microsoft Teams (brezplačno) tega posameznika.  Kot tako, vaše zagotavljanje storitve Microsoft Teams (brezplačno) ostane predmet pogojev za spletno storitev, vključno z vašim lastništvom in upravljanjem podatkov o stranki.  Na primer, vi nadzorujete obdelovanje podatkov o stranki in zagotavljate pooblastitev podjetju Microsoft, da obdela podatke o stranki in navodila glede obdelovanja podatkov strank podjetju Microsoft. Vaša navodila lahko vključujejo dostop, nadzor, uporabo in izbris podatkov o stranki ter vi ostanete odgovorni za vse obveznosti na podlagi pogojev za spletne storitve.  Nadalje, vi (i) nadzorujete in upravljate vaš račun in tistega od končnega uporabnika, vključno s spreminjanjem in prekinitvijo dostopa in (ii) lahko dostopate do vaših podatkov in tistih od končnih uporabnikov ter jih obdelujete, vključno z vsebinami komunikacij in datotekami.  Končni uporabniki lahko prav tako vložijo zahteve glede upravnih postopkov njihovega računa, kot je izbris, dostop in nadzor podatkov o stranki, zagotavljanje in onemogočanje dostopa za izdelek, upravljajo skupine in kanale, upravljajo dovoljenja za dostop.  Prosimo, da si za dodatne informacije ogledate pogoje za spletne storitve.  Vsaka upravna in predstavniška funkcija, ki jo izvedete, je lahko prenesena in ponovno dodeljena drugemu uporabniku.  Strinjate se, da boste ukrepali s kakšnimi koli dejanji, ki jih podjetje Microsoft razumno zahteva, da omogočite prenos upravne ali predstavniške funkcije drugemu posamezniku.   To lahko vključuje zagotavljanje obvestil o kršitvi podatkov končnemu uporabniku v 72 urah od prejema obvestila o kršitvi varnosti podatkov o stranki.  Prav tako se strinjate, da zagotovite, da so vsi končni uporabniki starejši od 16 let, saj je storitev Microsoft Teams Free namenjena uporabnikom starejšim od 16 let.  Če se odločite za nadgradnjo s plačano naročnino, bodo takrat veljali vsi pogoji plačevanja v tej pogodbi.  Nadalje, v času nadgradnje morate izbrati posamezno domeno povezano z organizacijo, da se ta uporabi za vse račune končnih uporabnikov.  Storitev Microsoft Teams je omejena ponudba, ki vam je ponujena, in jo podjetje Microsoft lahko spremeni, odkloni ali prekine kadar koli iz kakšnega koli razloga, kot je opisano v Razdelku 3 te pogodbe.  Na primer, če presežete takšne omejitve uporabe, o katerih ste občasno obveščeni in kot je opisano v https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=872008, bo vaša uporaba storitve Microsoft Teams začasno prekinjena.

i.        Podatki skupnega imenika. Ko naročite spletno storitev z e-poštnim naslovom z domeno, ki jo poda organizacija, s katero ste povezani (npr. delodajalec ali šola), vas spletna storitev doda v imenik uporabnikov, ki imajo isto domeno e-pošte. Podatki vašega imenika (ime, datum prijave in e-poštni naslov) so lahko vidni drugim uporabnikom spletnih storitev znotraj e-poštne domene vaše organizacije.

j.        Dodatna programska oprema za uporabo s spletnimi storitvami. Zaradi omogočanja optimalnega dostopa do določenih spletnih storitev in njihove uporabe lahko namestite in uporabljate določeno programsko opremo v povezavi z vašo uporabo spletne storitve, kot je opisano v pogojih za spletne storitve. Programske opreme vam ne prodamo, temveč vam damo licenco zanjo. Dokazilo o vaši licenci za programsko opremo so (1) ta pogodba, (2) morebitna potrditev naročila in (3) potrdilo o plačilu. Vaše pravice za dostop do programske opreme v kateri koli napravi vam ne dajejo pravice za uporabo Microsoftovih patentov ali druge Microsoftove intelektualne lastnine v programski opremi ali napravah, ki imajo dostop do te naprave.

2.               Nakup storitev.

a.      Ponudbe naročnine, ki so na voljo. Na portalu so podrobnosti ponudb naročnin, ki jih je na splošno mogoče razvrstiti kot eno od naslednjih ali kombinacijo več njih:

(i)     Zavezujoča ponudba. Vnaprej se zavežete, da boste kupili določeno količino storitev za uporabo v obdobju veljavnosti in plačali vnaprej ali v rednih intervalih pred uporabo. Dodatna ali druga uporaba (na primer uporaba, ki presega zavezujočo količino) v zvezi s storitvami Microsoft Azure je lahko obravnavana kot ponudba glede na uporabo. Zavezujoče količine, ki niso bile uporabljene v obdobju veljavnosti, potečejo na koncu obdobja veljavnosti.

(ii)    Ponudba glede na uporabo (imenovana tudi sprotno plačilo). Plačujete glede na dejansko uporabo v preteklem mesecu in se ne zavežete vnaprej. Plačujete v rednih časovnih presledkih in za nazaj.

(iii)  Omejena ponudba. Omejeno količino spletnih storitev za omejeno obdobje dobite brezplačno (na primer preskusno naročnino ali brezplačni račun) ali v okviru druge Microsoftove ponudbe (na primer MSDN). Pri teh ponudbah morda ne bodo veljala določila te pogodbe glede cen, nadomestil za preklic, plačila in hranjenja podatkov.

b.      Naročanje.

(i)     Z naročanjem ali podaljšanjem naročnine se strinjate s podrobnostmi ponudbe za zadevno naročnino. Če ni drugače navedeno v podrobnostih ponudbe, se spletne storitve ponujajo v obliki »kot so na voljo«. Na podlagi te pogodbe lahko predložite naročila za svoja lastniško povezana podjetja in jim podelite skrbniške pravice za upravljanje naročnine, vendar lastniško povezana podjetja ne smejo predložiti naročil na podlagi te pogodbe. Pravice, podeljene v razdelku 1.a, lahko prenesete tudi na tretjo osebo za njeno uporabo v vašem notranjem poslovanju. Če na lastniško povezana podjetja ali tretje osebe prenesete kakršne koli pravice za programsko opremo ali vašo naročnino, je zanje ta pogodba obvezujoča, vi pa se strinjate, da ste skupno in posamično odgovorni za vsa dejanja teh lastniško povezanih podjetij ali tretjih oseb, povezana z njihovo uporabo izdelkov.

(ii)    Nekatere ponudbe vam lahko dovolijo spreminjanje količine naročenih spletnih storitev med obdobjem veljavnosti naročnine. Dodatne količine spletnih storitev, dodane naročnini, potečejo na koncu obdobja veljavnosti ustrezne naročnine. Če količino med obdobjem veljavnosti zmanjšate, vam lahko za zmanjšano količino zaračunamo nadomestilo za preklic, kot je opisano v spodnjem razdelku 3.b.

c.      Cene in plačilo Zneski zapadejo v plačilo in jih je treba poravnati v skladu s podrobnostmi ponudbe za vašo naročnino.

(i)     Pri zavezujočih ponudbah lahko cenovna stopnja temelji na naročeni količini spletnih storitev. Nekatere ponudbe vam lahko dovolijo spreminjanje količine naročenih spletnih storitev med obdobjem veljavnosti in morda bomo ustrezno prilagodili vašo cenovno stopnjo, vendar spremembe cenovne stopnje ne bodo veljale za nazaj. Cene za naročnino se med njenim obdobjem veljavnosti ne bodo zvišale z ravni, objavljenih na portalu, ko je vaša naročnina začela veljati oziroma bila podaljšana, razen kjer so v podrobnostih ponudbe cene navedene kot začasne oziroma za preskusne različice ali izdelke, ki niso Microsoftovi. Vse cene se lahko spremenijo ob začetku vsakega podaljšanja naročnine.

(ii)    Pri ponudbah glede na uporabo se lahko cene z obvestilom spremenijo kadar koli.

d.      Podaljšanje.

(i)     Ob podaljšanju naročnine ta pogodba preneha veljati, naročnino pa od takrat naprej urejajo pogoji in določila, navedeni na portalu na datum, ko je bila naročnina podaljšana (»pogoji podaljšanja«). Če se ne strinjate s pogoji podaljšanja, lahko zavrnete podaljšanje naročnine.

(ii)    Pri zavezujočih ponudbah lahko izberete, da se naročnina ob poteku obdobja veljavnosti samodejno podaljša ali prekine. Samodejno podaljšanje je izbrano vnaprej. Izbiro lahko kadar koli med obdobjem veljavnosti spremenite. Če je obstoječe obdobje veljavnosti daljše od enega koledarskega meseca, vas bomo pred potekom obdobja veljavnosti obvestili o samodejnem podaljšanju.

(iii)  Pri ponudbah glede na uporabo se naročnina samodejno podaljšuje za enomesečna obdobja, dokler je ne odpoveste.

(iv)  Za omejene ponudbe morda ne bodo dovoljena podaljšanja.

e.      Upravičenost do različic za izobraževalne, vladne in neprofitne ustanove. Če kupujete ponudbo za izobraževalne, vladne ali neprofitne ustanove, se strinjate, da izpolnjujete ustrezne pogoje glede upravičenosti, navedene na teh spletnih mestih:

(i)     za ponudbe za izobraževalne ustanove morate izpolnjevati zahteve za izobraževalne ustanove (vključno z administrativnimi pisarnami ali odbori za izobraževanje, javnimi knjižnicami ali javnimi muzeji), navedene na http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7;

(ii)    za ponudbe za vladne ustanove zahteve, navedene na strani http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6; in

(iii)  za ponudbe za neprofitne ustanove zahteve, navedene na strani http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19.

Microsoft si pridržuje pravico, da kadar koli preveri upravičenost in začasno ukini spletno storitev, če pogoji glede upravičenosti niso izpolnjeni.

f.       Davki Cene ne vključujejo nobenih davkov, razen če je na računu določeno, da je davek vključen. Plačati morate vse upoštevne davke na dodano vrednost, davke na promet in storitve, davke na bruto prejemke ali druge transakcijske davke, nadomestila, pristojbine, dodatne dajatve ali stroške morebitne sodne izterjave stroškov oziroma podobne zneske, ki so zapadli v okviru te pogodbe in ki jih lahko na podlagi upoštevne zakonodaje poberemo od vas. Odgovorni boste za plačilo vseh upoštevnih kolkov in vseh drugih davkov, ki jih morate plačati po zakonu, vključno z morebitnimi davki, ki izhajajo iz distribucije ali zagotavljanja izdelkov vašim lastniško povezanim podjetjem. Odgovorni bomo za vse davke, ki temeljijo na našem čistem dobičku, davke na bruto prejemke, plačljive namesto davkov na dobiček ali prihodek, ali davke na naše lastništvo premoženja.

Če morate od plačil, ki nam jih nakažete, odbiti morebitne davke, lahko te davke odštejete od zneska, ki nam ga dolgujete, in jih plačate ustreznemu davčnemu organu, vendar le, če nam takoj zagotovite in posredujete uradno potrdilo za te odtegljaje in druge dokumente, ki jih razumno zahtevamo zaradi zahtevkov za vračilo plačanega tujega davka ali dobropis zanj. Zagotoviti morate, da so vsi davčni odtegljaji zmanjšani na najmanjšo možno mero, ki jo dovoljuje upoštevna zakonodaja.

3.               Obdobje veljavnosti, odpoved in začasna ukinitev.

a.      Obdobje veljavnosti pogodbe in odpoved. Ta pogodba ostane v veljavi do poteka, odpovedi ali podaljšanja naročnine, odvisno, kaj je prej.

b.      Odpoved naročnine. Naročnino lahko odpoveste kadar koli med obdobjem veljavnosti, vendar morate plačati vse zneske, ki zapadejo in jih dolgujete pred začetkom veljavnosti prekinitve.

(i)     Enomesečna naročnina. Naročnino z enomesečnim obdobjem veljavnosti lahko odpoveste kadar koli in brez plačila nadomestila za preklic.

(ii)    Naročnine, daljše od enega meseca. Če naročnino na storitve Microsoft Azure odpoveste v 30 dneh od datuma začetka veljavnosti naročnine ali njenega podaljšanja, ne dobite nobenega vračila in morate plačati prvih 30 dni naročnine, niste pa dolžni plačati ničesar za preostali del odpovedane naročnine. Če naročnino na storitve Microsoft Azure odpoveste ob katerem koli drugem času med obdobjem veljavnosti, morate plačati za preostanek obdobja veljavnosti in ne boste dobili nobenega vračila.

(iii)  Omejene ponudbe. Microsoft lahko takoj prekliče vašo naročnino na omejeno ponudbo kadarkoli v času trajanja mandata brez predhodnega obvestila.

(iv)  Druge naročnine. Če naročnino odpoveste pred koncem obdobja veljavnosti, za vse ostale naročnine velja, da morate plačati nadomestilo, enako enomesečni naročnini, za morebiten del naročnine, ki ste jo plačali za preostanek obdobja veljavnosti, pa boste dobili vračilo. Za delno neuporabljene mesece ne boste dobili nobenega vračila.

c.      Začasna prekinitev Vašo uporabo spletnih storitev lahko začasno ukinemo, če: (1) je to razumno potrebno za preprečitev nepooblaščenega dostopa do podatkov strank; (2) se v razumnem času ne odzovete na zahtevek zaradi domnevne kršitve pravic intelektualne lastnine v skladu z razdelkom 5; (3) ne plačate zneskov, ki jih dolgujete na podlagi te pogodbe; ali (4) ne upoštevate pravilnika o sprejemljivi rabi ali kršite druga določila te pogodbe; ali (5) za omejene ponudbe se naročnina izniči če do spletnih storitev ne dostopate, kot je opisano v podrobnostih ponudbe. Če je izpolnjen eden ali več teh pogojev:

(i)     Pri omejenih ponudbah lahko takoj in brez obvestila začasno prekinemo vašo uporabo spletnih storitev in vašo naročnino in račun.

(ii)    Za vse druge naročnine bo veljala začasna ukinitev za najmanjši potreben del spletnih storitev in bo trajala, samo dokler obstaja pogoj ali potreba zanjo. O začasni ukinitvi vas bomo predhodno obvestili, razen če utemeljeno predvidevamo, da moramo začasno ukinitev izvesti takoj. O začasni ukinitvi zaradi neplačevanja bomo obvestili vsaj 30 dni prej. Če razlogov za začasno ukinitev ne odpravite v celoti v 60 dneh po začasni ukinitvi, lahko brez kakršnega koli obdobja hranjenja odpovemo vašo naročnino in izbrišemo vaše podatke strank. Vašo naročnino lahko odpovemo tudi, če je vaša uporaba spletnih storitev začasno ukinjena več kot dvakrat v katerem koli 12-mesečnem obdobju.

4.               Jamstva.

a.      Omejeno jamstvo

(i)     Spletne storitve Jamčimo, da bodo spletne storitve izpolnjevale pogoje Pogodbe o ravni storitve med obdobjem veljavnosti. Vaša edina pravna sredstva v primeru kršitve tega jamstva so tista, ki so določena s Pogodbo o ravni storitve.

(ii)    Programska oprema Za eno leto od datuma, ko prvič uporabite programsko opremo jamčimo, da bo v največji možni meri delovala tako, kot je opisano v upoštevnem gradivu, ki je namenjeno uporabnikom. Če programska oprema ne izpolnjuje tega jamstva bomo po lastni presoji in kot vaše edino pravno sredstvo (1) vrnili znesek, ki ste ga plačali za programsko opremo, ali (2) popravili oziroma zamenjali programsko opremo.

b.      Izključitve iz omejenega jamstva. Za to omejeno jamstvo veljajo te omejitve:

(i)     vsa naznačena jamstva, garancije ali pogoji, ki jih po zakonu ni mogoče zavrniti, veljajo eno leto od začetka omejenega jamstva,

(ii)    to omejeno jamstvo ne velja za težave, ki so posledica nesreče, zlorabe ali uporabe izdelkov na način, ki ni v skladu s to pogodbo ali našimi objavljenimi smernicami ali dokumentacijo, ali dogodkov, ki so zunaj našega razumnega nadzora;

(iii)  to omejeno jamstvo ne velja za težave, ki nastanejo zaradi neizpolnjevanja minimalnih sistemskih zahtev in

(iv)  to omejeno jamstvo ne velja za preskusne različice ali omejene ponudbe.

c.      IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI. Razen tega jamstva ne zagotavljamo nobenega izrecnega, naznačenega, zakonskega ali drugega jamstva, vključno z jamstvom glede primernosti za prodajo ali določen namen. Te zavrnitve odgovornosti veljajo, razen če jih upoštevna zakonodaja ne prepoveduje.

5.               Obramba pred zahtevki.

a.      Obramba.

(i)     Branili vas bomo pred vsemi zahtevki lastniško nepovezanih tretjih oseb, ki trdijo, da kateri koli izdelek krši njihove patente, avtorske pravice ali blagovne/storitvene znamke oziroma nezakonito uporablja njihove poslovne skrivnosti.

(ii)    Branili nas boste pred vsemi zahtevki lastniško nepovezanih tretjih oseb, ki trdijo, da (1) kakršni koli podatki strank, rešitve strank, izdelki, ki niso Microsoftovi, ali storitve, ki jih neposredno ali posredno zagotavljate z uporabo izdelka, kršijo patente, avtorske pravice ali blagovne/storitvene znamke tretjih oseb oziroma nezakonito uporabljajo njihove poslovne skrivnosti ali kršijo pravice za uporabo izdelkov; ali (2) izhajajo iz kršitve pravilnika o sprejemljivi rabi.

b.      Omejitve. Naša odgovornost v razdelku 5.a ne velja, če zahtevek ali razsodba temelji na: (i) morebitnih rešitvah strank, podatkih strank, izdelkih, ki niso Microsoftovi, spremembah izdelka ali storitev, ki jih izvedete, ali gradivih, ki jih zagotovite ali daste na voljo kot del uporabe izdelka; (ii) vašemu kombiniranju izdelka s podatki strank, izdelkom, podatki ali poslovnim procesom, ki niso Microsoftovi, ali na škodi, ki temelji na njihovi vrednosti; (iii) vaši uporabi Microsoftove blagovne/storitvene znamke brez našega izrecnega pisnega soglasja ali vaši uporabi izdelka po tem, ko smo vas obvestili, da prenehajte uporabo zaradi zahtevka tretje osebe; (iv) vaši nadaljnji distribuciji izdelka lastniško nepovezani tretji osebi ali za uporabo v njeno korist; ali (v) brezplačnih izdelkih.

c.      Pravna sredstva. Če utemeljeno verjamemo, da lahko zahtevek v skladu z razdelkom 5.a.(i) ovira vašo uporabo izdelka, si bomo prizadevali: (i) pridobiti pravico za vašo nadaljnjo uporabo ali (ii) izdelek spremeniti ali zamenjati s funkcionalno enakovrednim in vas obvestiti, da morate prekiniti uporabo prejšnje različice izdelka. Če te možnosti niso komercialno razumne, lahko odpovemo vaše pravice do uporabe izdelka in nato vrnemo katero koli predplačilo za neuporabljene pravice naročnine.

d.      Obveznosti. Vsaka pogodbena stranka mora drugo pogodbeno stranko nemudoma obvestiti o zahtevku v skladu s tem razdelkom. Pogodbena stranka, ki potrebuje zaščito, mora (i) drugi pogodbeni stranki prepustiti izključen nadzor nad obrambo in poravnavo zahtevka ter (ii) zagotoviti razumno pomoč pri obrambi pred zahtevkom. Pogodbena stranka, ki zagotavlja zaščito, bo (1) drugi pogodbeni stranki povrnila razumne stroške, ki jih ima z dajanjem te pomoči, in (2) plačala znesek kakršne koli posledične neugodne končne sodbe ali poravnave. Pravice pogodbenih strank do obrambe in plačila sodb (ali poravnav, s katerimi se druga pogodbena stranka strinja) v skladu s tem razdelkom 5 nadomeščajo pravice do odškodnine po občem pravu ali zakonu ali podobne pravice in vsaka od pogodbenih strank se odpoveduje takšnim pravicam po občem pravu ali zakonu.

6.               Omejitev odgovornosti

a.      Omejitev. Skupna odgovornost vsake pogodbene stranke za vse zahtevke, ki izhajajo iz te pogodbe, je omejena na neposredno škodo do zneska, plačanega na podlagi te pogodbe za spletno storitev v 12 mesecih pred nastankom vzroka za dejanje, vendar pod pogojem, da v nobenem primeru skupna odgovornost pogodbene stranke za katero koli spletno storitev ne bo presegala zneska, plačanega za to spletno storitev med naročnino. Za brezplačne izdelke je Microsoftova odgovornost omejena na neposredno škodo do zneska 5.000,00 USD.

b.      IZKLJUČITEV. Nobena pogodbena stranka ni odgovorna za izgubo prihodkov ali posredno, posebno, naključno, posledično, kaznovalno ali eksemplarično škodo oziroma škodo zaradi izgube dobička ali dohodkov, prekinitve poslovanja ali izgube poslovnih podatkov, tudi če je pogodbena stranka vedela, da obstajajo možnosti nastanka take škode ali če je bilo tako škodo mogoče razumno predvideti.

c.      Izključitve omejitev. Omejitve odgovornosti v tem razdelku so upoštevne do največje mere, ki jo dovoljuje upoštevna zakonodaja, vendar niso upoštevne za (1) obveznosti pogodbenih strank v skladu z razdelkom 5 ali (2) kršitve pravic intelektualne lastnine do druge pogodbene stranke.

7.               Razno.

a.      Obvestila Obvestila morajo biti v pisni obliki in bodo obravnavana kot vročena na datum prejema na naslovu, datum, ki je prikazan na poštni povratnici, datum prenosa e-pošte ali datum na potrdilu o prejemu pošiljke, poslane s kurirjem, ali na potrdilu o dostavi po telefaksu. Obvestila Microsoftu je treba poslati na naslednji naslov:

Microsoft Ireland Operations limited

One Microsoft Place

South County Business Park

Leopardstown

Dublin 18,

D18 P521

Obvestila za vas vam bodo poslana na naslov, ki ga v svojem računu navedete kot vaš stik za obvestila. Microsoft vam lahko informacije pošlje v e-pošti ali elektronski obliki.

b.      Prenos in dodelitev licenc. Te pogodbe ali licenc ne smete v celoti ali delno prenesti brez Microsoftovega soglasja.

c.      Soglasje v zvezi z nadomestili za partnerje. Ob predložitvi naročila boste morda lahko navedli »poslovnega partnerja«, ki je povezan z vašimi naročninami. Če neposredno navedete uradnega poslovnega partnerja ali tretjo osebo pooblastite, da to stori za vas, se strinjate, da mu plačamo nadomestila. Nadomestila so za podporo pred prodajo in lahko vključujejo tudi podporo po prodaji. Nadomestila so odvisna od naročila in se povečujejo z njegovim obsegom. Naše cene za spletne storitve ostanejo enake, ne glede na to, ali navedete poslovnega partnerja.

d.      Ločljivost. Če je kateri koli del te pogodbe neuveljavljiv, preostanek ostane popolnoma veljaven in izvršljiv.

e.      Odpoved pravicam Če katere koli določbe te pogodbe ni mogoče izvršiti, to ne predstavlja odpovedi.

f.       Brez agencije. Ta pogodba ne ustvarja agencije, družabništva ali skupnega vlaganja.

g.      Nobena tretja oseba ni koristnik. Nobena tretja oseba ni koristnik te pogodbe.

h.      Upoštevna zakonodaja in kraj. Za to pogodbo se uporablja pravo Irske. Če sprožimo postopek za uveljavitev te pogodbe, ga začnemo v pristojnosti, kjer imate svoj sedež. Če sprožite postopek za uveljavitev te pogodbe, ga sprožite na Irskem. Ta sporazum o pristojnosti ne preprečuje nobeni pogodbeni stranki, da bi zahtevala prepoved v povezavi s kršitvijo pravic intelektualne lastnine v kateri koli ustrezni pristojnosti.

i.        Celotna pogodba. Ta pogodba je celotna pogodba v zvezi z njeno vsebino in nadomešča vse prejšnje ali hkratne komunikacije. V primeru neskladja med katerimi koli dokumenti v tej pogodbi, ki ni izrecno razrešeno v samih dokumentih, velja ta prednostni vrstni red: (1) ta naročniška pogodba Microsoft Online, (2) pogoji za spletne storitve, (3) upoštevne podrobnosti ponudbe in (4) morebitni drugi dokumenti v tej pogodbi.

j.        Veljavnost po poteku pogodbe. Določila razdelkov 1, 2.c., 2.e., 4, 5, 6, 7 in 8 ostanejo v veljavi tudi po odpovedi ali poteku te pogodbe.

k.      Izvozna zakonodaja ZDA. Za izdelke velja izvozna zakonodaja ZDA. Ravnati morate v skladu z vso upoštevno zakonodajo, vključno s predpisi ZDA glede izvoza, mednarodnimi predpisi za trgovanje z orožjem ter omejitvami glede končnih uporabnikov, končne uporabe in ciljnih držav, ki jih je izdala vlada ZDA in druge vlade.

l.        Višja sila. Nobena pogodbena stranka ni odgovorna za nobene napake v delovanju, do katerih pride zaradi razlogov, ki so zunaj razumnega nadzora pogodbene stranke (kot so požar, eksplozija, izpad električne energije, potres, poplava, huda nevihta, stavka, embargo, delovni spor, ukrepi civilnih ali vojaških oblasti, vojna, terorizem (vključno s spletnim terorizmom), višja sila, dejanja ali opustitve dejanj ponudnikov internetnih storitev, dejanja ali opustitve dejanj upravnih ali vladnih organov (vključno s sprejetjem zakonov, predpisov ali drugih vladnih ukrepov, ki vplivajo na dostavo spletnih storitev)). Ta razdelek ni upošteven za vaše plačilne obveznosti v okviru te pogodbe.

m.    Pooblastilo za podizvajanje. Če ste posameznik, ki te pogoje sprejema v imenu pravne osebe, potrjujete, da imate pravno pooblastilo za sklenitev te pogodbe v imenu te pravne osebe. Če v povezavi z nakupom ali podaljšanjem naročnine navedete pravno osebo ali uporabite e-poštni naslov pravne osebe, s katero ste povezani (na primer delodajalca), bo za namene te pogodbe kot lastnik naročnine obravnavana ta pravna oseba.

n.      Vladne stranke. Stranke, ki so vladne ustanove se morajo pred sprejetjem posvetovati z Microsoftom. S sprejetjem te pogodbe potrjujete, da ste ravnali v skladu in boste ravnali v skladu z vso upoštevno zakonodajo in zahtevami vladnih ustanov.

8.               Definicije.

Vsako sklicevanje na »dan« v tej pogodbi pomeni koledarski dan.

»Pravilnik o sprejemljivi rabi« je določen v pogojih za spletne storitve.

»Lastniško povezano podjetje« je vsaka pravna oseba, ki je v lasti pogodbene stranke, je lastnik pogodbene stranke ali je v skupnem lastništvu z njo. Pri tej definiciji »lastništvo« pomeni lastniški delež pravne osebe, večji od 50 %.

»Ponudba glede na uporabo«, »zavezujoča ponudba« ali »omejena ponudba« opisujejo kategorije ponudb naročnine in so opredeljene v razdelku 2.

»Strankini podatki« so opredeljeni v pogojih za spletne storitve.

»Strankina rešitev« je opredeljena v pogojih za spletne storitve.

»Končni uporabnik« je vsakdo, ki mu dovolite dostop do podatkov strank, ki gostujejo v spletnih storitvah, ali drugače uporabljati spletne storitve oziroma vsak uporabnik rešitve za stranke.

»Rešitev upravljane storitve« je upravljana storitev IT, ki jo zagotovite tretji osebi ter vključuje skrbništvo in podporo za storitve Microsoft Azure.

»Microsoft Azure Services« je opredeljen v pogojih za spletne storitve.

»Izdelek, ki ni Microsoftov« je opredeljen v pogojih za spletne storitve.

»Podrobnosti ponudbe« so cene in povezani pogoji, ki veljajo za naročniško pogodbo, objavljeni v portalu.

»Spletne storitve« je katera koli Microsoftova spletna storitev, na katero ste se naročili v okviru te pogodbe.

»Pogoji za spletne storitve« so pogoji, ki veljajo za vašo uporabo izdelkov in so na voljo na https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/product-licensing/products.aspx. Pogoji za spletne storitve vključujejo pogoje, ki urejajo vašo uporabo izdelkov, in veljajo skupaj s pogoji v tej pogodbi.

»Preskusne različice« so preskusna različica, različica beta ali druga predizdajna različica spletnih storitev ali programske opreme, ki jih ponuja Microsoft za pridobitev povratnih informacij strank.

»Portal« so ustrezna spletna mesta spletnih storitev na https://products.office.com/en-us/home, http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/ ali na nadomestnem spletnem mestu, ki ga določimo.

»Izdelek« je katera koli spletna storitev (vključno s katero koli programsko opremo).

»Pogodba o ravni storitve« so zagotovila, ki jih damo glede izvajanja in/ali učinkovitosti delovanja spletne storitve, kot so objavljena na http://aka.ms/csla, http://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/, ali na nadomestnem mestu, ki ga določimo.

»Programska oprema« je Microsoftova programska oprema, ki jo zagotavljamo za namestitev v vašo napravo kot del vaše naročnine ali za uporabo s spletno storitvijo, da se omogoči določena funkcija.

»Naročnina« pomeni včlanitev za spletne storitve za določeno obdobje veljavnosti, kot je opredeljeno na portalu. Kupite lahko več naročnin, ki imajo lahko ločeno skrbništvo in jih urejajo pogoji ločene naročniške pogodbe Microsoft Online.

»Obdobje veljavnosti« pomeni obdobje trajanja naročnine (npr. 30 dni ali 12 mesecev).