Microsoft Teams (bezplatná verzia)

Zmluva o predplatnom služieb on-line spoločnosti

Táto zmluva o predplatnom služieb on-line spoločnosti Microsoft Teams (bezplatná verzia) sa uzatvára medzi subjektom, ktorý zastupujete, prípadne ak v súvislosti so zakúpením alebo predĺžením predplatného neurčíte žiadny subjekt, medzi vami osobne („vy“ alebo „váš“ a všetky príslušné skloňované tvary) a spoločnosťou Microsoft Ireland Operations Limited („Microsoft“, „my“, „nás“ alebo „naše“ a všetky príslušné skloňované tvary). Pozostáva z podmienok a požiadaviek uvedených nižšie a tiež z dokumentu Podmienky používania služieb on-line, zmlúv o úrovni služieb a podrobností o ponukách pre vaše predplatné alebo predĺženie (spoločne sa označujú ako „zmluva“). Nadobúda účinnosť v deň, keď vám poskytneme potvrdenie vášho predplatného, prípadne v deň predĺženia predplatného. Kľúčové výrazy sú definované v článku 8.

1.               Používanie služieb on-line.

a.      Právo na používanie. Udeľujeme vám právo na prístup a používanie služieb on-line a na inštaláciu a používanie softvéru, ktorý je súčasťou predplatného, ako je ďalej uvedené v tejto zmluve. Všetky ostatné práva si vyhradzujeme.

b.      Prijateľné používanie. Tento produkt môžete používať iba v súlade s touto zmluvou. Tento produkt nesmiete spätne analyzovať, dekompilovať, rozkladať na súčasti ani obchádzať jeho technické obmedzenia s výnimkou rozsahu, v akom to i napriek týmto obmedzeniam povoľujú príslušné právne predpisy. Nesmiete vypnúť, upraviť ani sa inak pokúšať obísť žiadny fakturačný mechanizmus, ktorý meria vaše používanie služieb on-line. Tento produkt ani žiadnu jeho časť nesmiete prenajímať, poskytovať na lízing, požičiavať, ďalej predávať, prenášať ani hosťovať pre žiadne tretie strany ani žiadnym tretím stranám okrem prípadov, keď je to výslovne povolené v tejto zmluve alebo v dokumente Podmienky používania služieb on-line.

c.      Koncoví používatelia. Máte kontrolu nad prístupom koncových používateľov k tomuto produktu a nesiete zodpovednosť za ich používanie tohto produktu v súlade s touto zmluvou. Musíte napríklad zaručiť, aby koncoví používatelia dodržovali zásady prijateľného používania.

d.      Zákaznícke údaje. Nesiete výhradnú zodpovednosť za obsah všetkých zákazníckych údajov. Budete zabezpečovať a zachovávať všetky práva na zákaznícke údaje, ktoré potrebujeme na to, aby sme vám mohli poskytovať služby on-line bez porušenia práv akejkoľvek tretej strany a bez vzniku akéhokoľvek záväzku spoločnosti Microsoft voči vám alebo ľubovoľnej tretej strane. Spoločnosť Microsoft nepreberá a nebude preberať žiadne záväzky v súvislosti so zákazníckymi údajmi a vaším používaním tohto produktu s výnimkou tých, ktoré sú výslovne stanovené v tejto zmluve alebo ktoré vyžaduje príslušný právny poriadok.  Taktiež zodpovedáte za to, že koncových používateľov informujete o svojich zásadách v súvislosti so zákazníckymi údajmi a zabezpečíte vykonávanie spracúvania zákazníckych údajov v súlade s požiadavkami príslušných právnych predpisov.

e.      Zodpovednosť za vaše kontá. Nesiete zodpovednosť za zachovávanie dôvernosti všetkých neverejných overovacích poverení v súvislosti s vaším používaním služieb on-line. Musíte bezodkladne oznámiť nášmu tímu zákazníckej podpory každé možné zneužitie vašich kont alebo overovacích poverení a každý bezpečnostný incident týkajúci sa služieb on-line.

f.       Ukážkové vydania. Môžeme poskytovať ukážkové vydania. Ukážkové vydania sa poskytujú „ako stoja a ležia“, „so všetkými chybami“ a „tak, ako sú dostupné“ a sú vylúčené zo zmlúv o úrovni služieb a všetkých obmedzených záruk poskytovaných v tejto zmluve. Pre ukážkové vydania sa nemusí poskytovať zákaznícka podpora. Poskytovanie ukážkových verzií môžeme kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť bez oznámenia. Takisto sa môžeme rozhodnúť, že ukážkové vydanie nebude dostupné pre každého.

g.      Spravované služby pre Microsoft Azure. Služby Microsoft Azure môžete používať na poskytovanie riešenia spravovanej služby pod podmienkou, že (1) máte výhradnú možnosť prístupu k službám Microsoft Azure, ich konfigurácie a spravovania, (2) máte správcovský prístup k virtuálnym POS (ak nejaké existujú) v riešení spravovanej služby a (3) tretia strana má správcovský prístup iba k svojim aplikáciám alebo virtuálnym POS. Nesiete zodpovednosť za používanie služieb Microsoft Azure treťou stranou v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Vaše poskytovanie spravovaných služieb naďalej podlieha nasledujúcim obmedzeniam (a akýmkoľvek ďalším obmedzeniam uvedeným v dokumente Podmienky používania služieb on-line):

(i)     nesmiete ďalej predávať ani ďalej distribuovať služby Microsoft Azure a

(ii)    nesmiete povoliť viacerým používateľom priamy ani nepriamy prístup k žiadnej funkcii služieb Microsoft Azure, ktorá sa sprístupňuje pre jednotlivých používateľov.

h.      Správca aplikácie Microsoft Teams Free.  Aplikáciu Microsoft Teams (bezplatná verzia) vám ponúkame ako limitovanú ponuku tak, ako je definované v tejto zmluve. Ak zastupujete organizáciu alebo ste prvým používateľom, ktorý sa registruje do aplikácie Microsoft Teams a zastupujete skupinu spolupracovníkov alebo obchodných partnerov, predstavujete zákazníka, ktorý uzatvára túto zmluvu, a vyhlasujete, že máte právomoc tak urobiť.   Ak pozvete jednotlivca do aplikácie Microsoft Teams (bezplatná verzia) alebo ak používatelia, ktorých ste pozvali, pozvú nového jednotlivca, zodpovedáte tiež za používanie aplikácie Microsoft Teams (bezplatná verzia) daným jednotlivcom.  Vaše poskytovanie aplikácie Microsoft Teams (bezplatná verzia) teda naďalej podlieha podmienkam online služieb, a to vrátane vášho vlastníctva a správy zákazníckych údajov.  Napríklad kontrolujete spracovanie zákazníckych údajov a poskytujete spoločnosti Microsoft oprávnenie a pokyny na spracovanie zákazníckych údajov. Pokyny môžu zahŕňať prístup, kontrolu, používanie a odstránenie zákazníckych údajov a naďalej zodpovedáte za všetky záväzky vyplývajúce z podmienok online služieb.  Okrem toho (i) kontrolujete a spravujete svoj účet a účty koncových používateľov vrátane úpravy a ukončenia prístupu a (ii) môžete získavať prístup k svojim údajom a k údajom koncových používateľov a spracovávať ich, a to vrátane obsahu komunikácie a súborov.  Koncoví používatelia tiež môžu odoslať žiadosti týkajúce sa administratívnych operácií na svojom účte, ako napríklad odstraňovania, prístupu a kontroly zákazníckych údajov, poskytovania a odstraňovania prístupu k produktu, spravovania tímov a kanálov, spravovania povolení na prístup.  Ďalšie informácie nájdete v podmienkach online služieb.  Akákoľvek vami vykonávaná administratívna a zastupiteľská funkcia sa môže previesť a prideliť inému jednotlivcovi.  Súhlasíte s tým, že na základe odôvodnenej žiadosti spoločnosti Microsoft podniknete akékoľvek opatrenia na uľahčenie prevodu administratívnej alebo zastupiteľskej funkcie na iného jednotlivca.   To môže zahŕňať poskytnutie oznámení o porušení bezpečnosti údajov koncovým používateľom do 72 hodín od zistenia informácií o porušení bezpečnosti zákazníckych údajov.  Súhlasíte tiež s tým, že zabezpečíte, aby všetci koncoví používatelia boli starší ako 16 rokov, pretože aplikácia Microsoft Teams Free je určená používateľom starším ako 16 rokov.  Ak sa rozhodnete inovovať na platené predplatné, platia všetky platobné podmienky tejto zmluvy.  Okrem toho v čase inovácie vyberiete jednu doménu priradenú k organizácii, ktorá sa použije pre všetky účty koncového používateľa.  Ponuka aplikácie Microsoft Teams je obmedzená a jej poskytovanie spoločnosťou Microsoft podlieha zmene, zrušeniu alebo ukončeniu v ľubovoľnom okamihu a z ľubovoľného dôvodu tak, ako je uvedené v časti 3 tejto dohody.  Ak napríklad prekročíte limity používania, o ktorých ste priebežne informovaný(-á) tak, ako je uvedené na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=872008, vaše používanie aplikácie Microsoft Teams sa môže pozastaviť. 

i.        Zdieľané údaje adresára. Keď objednávate online službu pomocou e-mailovej adresy s doménou poskytnutou organizáciou, ktorej ste členom (napríklad zamestnávateľ alebo škola), online služba vás pridá do adresára používateľov, ktorí zdieľajú rovnakú e-mailovú doménu. Údaje v adresári (meno, dátum registrácie a e-mailová adresa) môžu byť pre ostatných používateľov online služieb v rámci e-mailovej domény vašej organizácie viditeľné.

j.        Ďalší softvér na používanie so službami on-line. Na účely umožnenia optimálneho prístupu k určitým službám on-line a ich používania môžete v súvislosti so svojím používaním služby on-line nainštalovať a používať určitý softvér, ako je to uvedené v dokumente Podmienky používania služieb online. Na softvér vám poskytujeme licenciu, nepredávame ho. Dokladom o licencii na softvér je (1) táto zmluva, (2) akékoľvek potvrdenie objednávky a (3) doklad o zaplatení. Vaše práva na prístup k softvéru spoločnosti Microsoft pomocou ľubovoľného zariadenia vám neposkytujú žiadne právo na uplatňovanie si patentov spoločnosti Microsoft a ani žiadneho iného duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft vo vzťahu k softvéru alebo zariadeniam, ktoré pristupujú k danému zariadeniu.

2.               Nákup služieb.

a.      Dostupné ponuky predplatného. Na portáli sú uvedené podrobnosti o dostupných ponukách predplatného, ktoré vo všeobecnosti možno kategorizovať ako jednu z nasledujúcich alebo ich kombináciu:

(i)     Záväzná ponuka. Vopred sa zaviažete zakúpiť si určitý počet inštancií služieb on-line, ktoré sa budú používať počas určitej doby účinnosti, a uhradiť ich vopred alebo v pravidelných splátkach pred použitím. S ohľadom na služby Microsoft Azure sa ďalšie alebo iné používanie (napríklad používanie nad rámec počtu inštancií, ktorý ste sa zaviazali zakúpiť) môže považovať za spotrebnú ponuku. Platnosť potvrdených počtov inštancií nepoužitých počas doby účinnosti uplynie skončením doby účinnosti.

(ii)    Spotrebná ponuka (nazýva sa aj priama platba). Platíte na základe skutočného používania počas predchádzajúceho mesiaca bez akéhokoľvek záväzku vopred. Platíte na pravidelnej báze spätne.

(iii)  Obmedzená ponuka. Získate obmedzený počet inštancií služieb on-line na obmedzenú dobu bez poplatku (napríklad ako skúšobné predplatné alebo bezplatný účet) alebo ako súčasť inej ponuky spoločnosti Microsoft (napríklad MSDN). Ustanovenia v tejto zmluve týkajúce sa cien, poplatkov za zrušenie, platieb a uchovávania údajov sa nemusia uplatniť.

b.      Objednávanie.

(i)     Objednaním alebo predĺžením predplatného súhlasíte s podrobnosťami ponuky daného predplatného. Pokiaľ v týchto podrobnostiach ponuky nie je uvedené inak, tieto služby on-line sa ponúkajú na báze „podľa dostupnosti“. Na základe tejto zmluvy môžete predkladať objednávky pre svoje afilácie a udeľovať svojim afiláciám správcovské práva na spravovanie predplatného. Afilácie však nemôžu predkladať objednávky na základe tejto zmluvy. Môžete tiež postúpiť tretej strane práva udelené v článku 1.a, ktoré táto tretia strana môže používať na vaše interné obchodné účely. Ak afiláciám alebo tretím stranám udelíte akékoľvek práva týkajúce sa softvéru alebo vášho predplatného, takéto afilácie a tretie strany budú viazané touto zmluvou. Súhlasíte s tým, že budete spoločne a nerozdielne zodpovedať za všetky úkony takýchto afilácií alebo tretích strán súvisiace s ich používaním produktov.

(ii)    Niektoré ponuky môžu umožňovať úpravu objednaného počtu inštancií služieb on-line počas doby účinnosti predplatného. Doba účinnosti ďalších inštancií služieb on-line pridaných do predplatného uplynie skončením účinnosti tohto predplatného. Ak počas doby účinnosti znížite počet licencií, môžeme vám za zníženie počtu účtovať poplatok za zrušenie, ako je to uvedené nižšie v článku 3.b.

c.      Ceny a platby. Platby sú splatné a musia sa vykonávať v súlade s podrobnosťami ponuky vášho predplatného.

(i)     V prípade záväzných ponúk môže cenová hladina vychádzať z objednaného počtu inštancií služieb on-line. Niektoré ponuky môžu umožňovať úpravu objednaného počtu inštancií služieb on-line počas doby účinnosti a vaša cenová hladina sa môže príslušne upraviť, ale zmeny cenovej hladiny nebudú retroaktívne. Počas doby účinnosti predplatného sa ceny za služby on-line nebudú pre vaše predplatné zvyšovať oproti cenám, ktoré boli uverejnené na portáli v čase nadobudnutia účinnosti alebo predĺženia predplatného, s výnimkou cien uvedených ako dočasné v podrobnostiach ponuky alebo cien ukážkových vydaní alebo produktov iného subjektu ako Microsoft. Všetky ceny podliehajú zmene vždy na začiatku predĺženia predplatného.

(ii)    V prípade spotrebných ponúk podliehajú ceny zmene kedykoľvek po oznámení.

d.      Predĺženie zmluvy.

(i)     Pri predĺžení predplatného sa vypovie táto zmluva a predplatné sa bude následne riadiť podmienkami a požiadavkami stanovenými na portáli v deň predĺženia predplatného („podmienky predĺženia“). Ak nesúhlasíte s ľubovoľnými podmienkami predĺženia, predĺženie predplatného môžete odmietnuť.

(ii)    V prípade záväzných ponúk sa môžete rozhodnúť, či chcete predplatné po uplynutí doby účinnosti automaticky predĺžiť alebo vypovedať. Vopred je vybraná možnosť automatického predĺženia. Výber môžete kedykoľvek počas doby účinnosti zmeniť. Ak je existujúca doba účinnosti dlhšia ako kalendárny mesiac, pred uplynutím doby účinnosti vám odošleme oznámenie o automatickom predĺžení.

(iii)  V prípade spotrebných ponúk sa bude predplatné automaticky predlžovať o ďalší jeden mesiac doby účinnosti, až kým predplatné nevypoviete.

(iv)  V prípade obmedzených ponúk nemusí byť predĺženie povolené.

e.      Oprávnenie na akademické, vládne a neziskové verzie. Súhlasíte s tým, že ak nakupujete v rámci ponuky pre akademické, vládne alebo neziskové organizácie, spĺňate príslušné oprávňujúce požiadavky uverejnené na nasledujúcich webových lokalitách:

(i)     v prípade ponúk pre akademické organizácie: požiadavky pre vzdelávacie inštitúcie (vrátane administratívnych kancelárií alebo školských rád, verejných knižníc alebo verejných múzeí) uvedené na webovej lokalite http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7;

(ii)    v prípade ponúk pre vládne organizácie: požiadavky uvedené na webovej lokalit http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6; a

(iii)  v prípade ponúk pre neziskové organizácie: požiadavky uvedené na webovej lokalite http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19.

Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo kedykoľvek overiť vašu oprávnenosť a pozastaviť používanie služby on-line, ak oprávňujúce požiadavky nie sú splnené.

f.       Dane. Ceny nezahŕňajú žiadne dane, pokiaľ nie je uvedené na faktúre, že sú s daňou. Musíte uhradiť všetky príslušné dane z pridanej hodnoty, spotrebné dane, dane z predaja alebo dane z hrubého príjmu, prípadne ďalšie dane z transakcií, taxy, poplatky či prirážky a všetky náhrady regulačných nákladov alebo podobné sumy, ktoré sú splatné na základe tejto zmluvy a ktoré môžeme od vás vyberať na základe platných zákonov. Zodpovedáte za všetky príslušné kolkové poplatky a všetky ďalšie dane, ktoré ste povinní platiť v zmysle zákona, vrátane daní vzťahujúcich sa na distribúciu alebo poskytovanie produktov svojim afiláciám. Budeme zodpovední za úhradu všetkých daní z nášho čistého príjmu, daní z hrubého príjmu vyberaných namiesto daní z príjmu alebo ziskov, ako aj za úhradu daní z nášho vlastníctva majetku.

Ak je z platieb, ktoré uskutočníte v náš prospech, nutné platiť akékoľvek dane formou zrážky, smiete odčítať takéto dane od sumy splatnej v náš prospech a zaplatiť ich príslušnej daňovej správe, ale len za predpokladu, že bezodkladne zabezpečíte a doručíte oficiálne potvrdenie tejto zrážky a ďalšie dokumenty, ktoré v primeranej miere požadujeme na uplatnenie nároku na zahraničný daňový dobropis alebo vrátenie dane. Musíte zaručiť, aby všetky prípadné zrážkové dane boli znížené na minimálnu úroveň v rozsahu prípustnom v zmysle platných zákonov.

3.               Doba účinnosti, vypovedanie a pozastavenie.

a.      Doba účinnosti a vypovedanie zmluvy. Táto zmluva zostane účinná až do uplynutia doby účinnosti, vypovedania alebo predĺženia predplatného, podľa toho, čo nastane skôr.

b.      Ukončenie predplatného. Predplatné môžete vypovedať kedykoľvek počas jeho doby účinnosti. Pred nadobudnutím účinnosti vypovedania však musíte zaplatiť všetky splatné a dlžné sumy.

(i)     Predplatné na jeden mesiac. Predplatné s dobou účinnosti jedného mesiaca možno vypovedať kedykoľvek bez akéhokoľvek poplatku za zrušenie.

(ii)    Predplatné na viac než jeden mesiac. Ak vypoviete predplatné služieb Microsoft Azure do 30 dní od dátumu nadobudnutia účinnosti alebo predĺženia daného predplatného, neposkytne sa žiadna refundácia a musíte uhradiť počiatočných 30 dní predplatného, nebudú však splatné žiadne platby za zostávajúcu časť vypovedaného predplatného. Ak vypoviete predplatné služieb Microsoft Azure v akomkoľvek inom čase počas doby účinnosti, musíte uhradiť zvyšok doby účinnosti a neposkytne sa žiadna refundácia.

(iii)  Obmedzené ponuky. Spoločnosť Microsoft môže vypovedať vaše predplatné obmedzenej ponuky kedykoľvek počas jej doby účinnosti okamžite bez predchádzajúceho oznámenia.

(iv)  Ostatné predplatné. V prípade všetkých ostatných predplatných platí, že ak vypoviete predplatné pred skončením doby účinnosti, musíte uhradiť poplatok rovnajúci sa poplatku za predplatné na jeden mesiac a dostanete refundáciu za ľubovoľnú časť poplatku za predplatné zaplateného za zvyšok doby účinnosti, pod podmienkou, že za čiastočne využité mesiace sa neposkytnú žiadne refundácie.

c.      Pozastavenie. Vaše používanie služieb on-line môžeme pozastaviť, ak: (1) sa to odôvodnene vyžaduje na zabránenie neoprávnenému prístupu k zákazníckym údajom, (2) v primeranom čase neodpoviete na uplatnenie nároku týkajúceho sa údajného porušenia cudzích práv na základe článku 5, (3) neuhradíte sumy splatné na základe tejto zmluvy alebo (4) nedodržíte zásady prijateľného používania, porušíte iné podmienky tejto zmluvy alebo (5) v prípade obmedzených ponúk bude predplatné neaktívne z dôvodu neúspešného prístupu k online službám, ako je opísané v podrobnostiach ponuky. Ak sa vyskytnú niektoré z týchto podmienok, potom:

(i)     V prípade obmedzených ponúk môžeme pozastaviť vaše používanie služieb on-line predplatné a vaše konto, a to okamžite a bez oznámenia.

(ii)    V prípade všetkých ostatných predplatných sa pozastavenie bude vzťahovať na minimálnu nevyhnutnú časť služieb on-line a bude sa uplatňovať, iba kým existuje príslušná podmienka alebo potreba. Pred pozastavením vás na to upozorníme s výnimkou prípadov, keď sa opodstatnene domnievame, že pozastavenie treba vykonať okamžite. Pred pozastavením z dôvodu nezaplatenia vás na to upozorníme aspoň 30 dní vopred. Ak úplne neodstránite dôvody pozastavenia do 60 dní po tom, ako vykonáme toto pozastavenie, môžeme vypovedať vaše predplatné a odstrániť vaše zákaznícke údaje bez akéhokoľvek obdobia uchovávania. Vaše predplatné môžeme ukončiť aj v prípade, ak je vaše používanie služieb on-line pozastavené dvakrát za akékoľvek 12-mesačné obdobie.

4.               Záruky

a.      Obmedzená záruka.

(i)     Služby on-line. Zaručujeme sa, že počas doby účinnosti budú služby on-line spĺňať podmienky zmluvy o úrovni služieb. Vaše jediné náhrady za porušenie tejto záruky sú uvedené v zmluve o úrovni služieb.

(ii)    Softvér. Zaručujeme sa, že jeden rok od dátumu prvého použitia bude softvér fungovať v súlade s opisom uvedeným v príslušnej používateľskej dokumentácii. Ak softvér nebude fungovať podľa tejto záruky, potom podľa vlastného uváženia a ako vašu výhradnú náhradu buď (1) vrátime cenu zaplatenú za softvér, alebo (2) softvér opravíme alebo vymeníme.

b.      Vylúčenia obmedzenej záruky. Na túto obmedzenú záruku sa vzťahujú nasledujúce obmedzenia:

(i)     akékoľvek implicitné záruky alebo podmienky, ktoré v zmysle zákona nemožno odoprieť, trvajú jeden rok od začatia účinnosti obmedzenej záruky,

(ii)    táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na problémy spôsobené nehodami, zneužitím alebo použitím produktov spôsobom, ktorý nie je v súlade s touto zmluvou alebo našou publikovanou dokumentáciou alebo návodmi, prípadne vzniknuté v dôsledku udalostí, ktoré nemôžeme mať v primeranej miere pod kontrolou,

(iii)  táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na problémy zapríčinené nedodržaním minimálnych systémových požiadaviek a

(iv)  táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na ukážkové vydania ani obmedzené ponuky.

c.      ODOPRETIE. Okrem tejto záruky neposkytujeme žiadne záruky, či už výslovné, implicitné, zákonné alebo iné, vrátane záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. Tieto odopretia budú platiť okrem rozsahu, v akom ich nedovoľujú príslušné zákony.

5.               Ochrana pred nárokmi.

a.      Ochrana.

(i)     Budeme vás chrániť pred všetkými nárokmi inej tretej strany v súvislosti s tým, že niektorý produkt porušuje patent, autorské práva alebo ochrannú známku alebo nezákonne využíva obchodné tajomstvo tejto tretej strany.

(ii)    Budete nás chrániť pred všetkými nárokmi inej tretej strany (1) v súvislosti s tým, že ľubovoľné zákaznícke údaje, zákaznícke riešenie, produkt iného subjektu ako Microsoft alebo služby, ktoré priamo alebo nepriamo poskytujete v rámci používania produktu, porušujú patent, autorské práva alebo ochrannú známku tejto tretej strany alebo nezákonne využívajú jej obchodné tajomstvo, alebo (2) ktoré vznikli z porušenia zásad prijateľného používania.

b.      Obmedzenia. Naše záväzky v článku 5.a sa nebudú vzťahovať na nárok ani rozsudok založený na: (I) ľubovoľnom zákazníckom riešení, zákazníckych údajoch, produkte iného subjektu ako Microsoft, úpravách produktu alebo službách alebo materiáloch, ktoré poskytnete alebo sprístupníte v rámci používania produktu, (ii) vašej kombinácii produktu so zákazníckymi údajmi, produktom iného subjektu ako Microsoft, údajmi alebo obchodným procesom, prípadne škodách založených na ich hodnote, (iii) vašom používaní ochrannej známky spoločnosti Microsoft bez nášho výslovného písomného súhlasu, prípadne vašom používaní produktu po tom, ako vám oznámime, že máte jeho používanie ukončiť z dôvodu nároku tretej strany, (iv) vašej ďalšej distribúcii produktu inej tretej strane alebo používaní v jej prospech, ani (v) produktoch poskytovaných bezplatne.

c.      Náhrady. Ak sa opodstatnene domnievame, že nárok vyplývajúci z článku 5.a.(i) môže brániť vášmu používaniu produktu: (i) zabezpečíme vám právo naďalej ho používať alebo (ii) ho upravíme alebo nahradíme funkčným ekvivalentom a oznámime vám, aby ste prestali používať predchádzajúcu verziu produktu. Ak tieto možnosti nie sú primerané obchodnej praxi, môžeme ukončiť vaše práva na používanie produktu a vrátiť platby uhradené vopred za nevyužité práva na predplatné.

d.      Záväzky. Každá zo zmluvných strán musí druhej strane bezodkladne oznámiť nárok vyplývajúci z tohto článku. Zmluvná strana požadujúca ochranu musí (i) prenechať druhej strane výhradnú kontrolu nad obhajobou a dohodou týkajúcou sa nároku a (ii) poskytnúť primeranú pomoc pri obhajobe proti danému nároku. Zmluvná strana poskytujúca ochranu (1) odškodní v rozumnej miere druhú zmluvnú stranu za hotovostné náklady, ktoré jej vzniknú pri poskytovaní pomoci, a (2) uhradí sumu každého nepriaznivého súdneho rozhodnutia alebo dohody. Príslušné práva zmluvných strán na ochranu a platbu za rozsudky (alebo dohody, s ktorými bude súhlasiť druhá zmluvná strana) na základe tohto článku 5 nahrádzajú akékoľvek zvykové právo, právo na zákonné odškodnenie alebo analogické práva a každá zo zmluvných strán sa zrieka takéhoto zvykového práva alebo takýchto zákonných práv.

6.               Obmedzenie zodpovednosti.

a.      Obmedzenie. Súhrnná zodpovednosť každej zmluvnej strany za všetky nároky na základe tejto zmluvy je obmedzená na priame škody, a to maximálne do sumy zaplatenej na základe tejto zmluvy za túto službu on-line počas 12 mesiacov pred dňom, kedy nastala udalosť zakladajúca takýto nárok, pod podmienkou, že celková zodpovednosť zmluvnej strany za žiadnu službu on-line neprekročí sumu zaplatenú za túto službu on-line počas doby účinnosti predplatného. V prípade produktov poskytovaných bezplatne je zodpovednosť spoločnosti Microsoft obmedzená na priame škody do sumy maximálne 5 000,00 USD.

b.      VYLÚČENIE. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná za stratu príjmov ani za nepriame, špeciálne, náhodné, následné, represívne ani exemplárne škody a ani za škody spôsobené stratou zisku, príjmov, prerušením podnikania alebo stratou obchodných informácií, a to ani v prípade, ak daná zmluvná strana vedela o možnosti ich vzniku alebo ak boli primerane predvídateľné.

c.      Výnimky z obmedzení. Obmedzenia zodpovednosti uvedené v tomto článku platia v plnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi, ale nevzťahujú sa na: (1) záväzky zmluvných strán na základe článku 5 ani (2) porušenie práv duševného vlastníctva druhej strany.

7.               Rôzne ustanovenia.

a.      Oznámenia. Oznámenia musia byť v písomnej forme a budú sa považovať za doručené v deň prevzatia na adrese, v deň, ktorý je uvedený na návratke, v deň odoslania emailu alebo v deň uvedenom na potvrdení o doručení od kuriéra alebo z faxu. Oznámenia adresované spoločnosti Microsoft sa musia odoslať na nasledujúcu adresu:

Microsoft Ireland Operations Limited

One Microsoft Place

South County Business Park

Leopardstown

Dublin 18,

D18 P521

Oznámenia vám adresované budú odoslané na adresu, ktorú identifikujete vo svojom účte ako kontakt pre oznámenia. Spoločnosť Microsoft vám môže posielať oznámenia a ďalšie informácie prostredníctvom e-mailu alebo v inej elektronickej forme.

b.      Prevody a postúpenie licencií. Bez súhlasu spoločnosti Microsoft nesmiete postúpiť túto zmluvu (vcelku ani jej časť) a nesmiete prevádzať licencie.

c.      Súhlas s partnerskými poplatkami. Keď predložíte objednávku, môžete mať možnosť identifikovať „preferovaného partnera“ priradeného k vašim predplatným. Určením partnera pre záznamy, priamo alebo oprávnením tretej strany na tento účel, súhlasíte s tým, že poplatky budeme platiť tomuto partnerovi pre záznamy. Poplatky sa týkajú podpory pred predajom a môžu zahŕňať aj podporu po predaji. Poplatky sú založené na rozsahu objednávky a zvyšujú sa v závislosti od tohto rozsahu. Naše ceny za služby on-line sú rovnaké bez ohľadu na to, či určíte preferovaného partnera.

d.      Oddeliteľnosť. Ak sa ktorákoľvek časť tejto zmluvy vyhlási za nevynútiteľnú, zostávajúce ustanovenia ostanú v plnej sile a účinnosti.

e.      Vzdanie sa práva. Nevynucovanie niektorého ustanovenia tejto zmluvy nebude predstavovať vzdanie sa práva.

f.       Žiadne zastúpenie. Táto zmluva nevytvára zastúpenie, partnerstvo ani spoločný podnik.

g.      Žiadne oprávnené osoby tretej strany. Pre túto zmluvu neexistujú žiadne oprávnené osoby tretej strany.

h.      Rozhodujúci právny poriadok a miestna príslušnosť. Táto zmluva sa spravuje zákonmi Írska. Ak podáme žalobu na vynútenie dodržiavania tejto zmluvy, podáme ju v jurisdikcii, v ktorej máte svoje sídlo. Žaloby na vynútenie tejto zmluvy musíte podávať v Írsku. Táto voľba jurisdikcie nebráni žiadnej zmluvnej strane žiadať vydanie predbežného opatrenia v akejkoľvek príslušnej jurisdikcii vo vzťahu k porušeniu práv duševného vlastníctva.

i.        Celá zmluva. Táto zmluva predstavuje celú zmluvu týkajúcu sa jej predmetu a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné dokumenty. V prípade rozporu medzi dokumentmi uvedenými v tejto zmluve, ktorý sa v týchto dokumentoch výslovne nerieši, sa podmienky v nich zakotvené uplatňujú v nasledujúcom poradí (so zostupnou prioritou): (1) táto zmluva o predplatnom služieb on-line spoločnosti Microsoft, (2) dokument Podmienky používania služieb on-line, (3) príslušné podrobnosti ponuky a (4) akékoľvek iné dokumenty v tejto zmluve.

j.        Pretrvanie. Podmienky v článkoch 1, 2.c, 2.e, 4, 5, 6, 7 a 8 zostanú účinné aj po vypovedaní alebo uplynutí doby účinnosti tejto zmluvy.

k.      Zákonné predpisy USA týkajúce sa exportu. Produkty podliehajú zákonným predpisom USA týkajúcich sa exportu. Musíte dodržiavať všetky platné právne predpisy vrátane predpisov USA o exporte a medzinárodnom obchode so zbraňami, ako aj obmedzenia týkajúce sa koncových používateľov, koncového použitia a oblastí prijaté vládou USA a inými vládami.

l.        Vyššia moc. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za neplnenie podmienok zmluvy v dôsledku príčin, ktoré nemôže mať v primeranej miere pod kontrolou (napríklad požiar, výbuch, výpadok dodávky elektrickej energie, zemetrasenie, povodeň, silné búrky, štrajk, embargo, pracovné spory, zásah civilného alebo vojenského úradu, vojna, teroristický útok (vrátane kyberterorizmu), zásah vyššej moci, činy alebo nedbanlivosť poskytovateľa internetových služieb, činy alebo nedbanlivosť regulačných alebo vládnych orgánov (vrátane prijatia zákonov, predpisov alebo iných vládnych nariadení, ktoré majú vplyv na poskytovanie služieb on-line)). Tento článok sa však nevzťahuje na vaše platobné záväzky na základe tejto zmluvy.

m.    Právomoc na uzatváranie zmlúv. Ak ste jednotlivcom prijímajúcim tieto podmienky v mene subjektu, prehlasujete, že máte zákonnú právomoc na uzatvorenie tejto zmluvy v mene daného subjektu. Ak v súvislosti s nákupom alebo predĺžením predplatného určíte nejaký subjekt alebo použijete e-mailovú adresu poskytnutú nejakým subjektom, ktorý je vašou afiláciou (napríklad zamestnávateľ), tento subjekt sa bude považovať za vlastníka predplatného na účely tejto zmluvy.

n.      Vládni zákazníci. Pred prijatím by sa vládni zákazníci mali poradiť so spoločnosťou Microsoft. Prijatím tejto dohody vyjadrujete, že dodržiavate naďalej budete dodržiavať všetky platné zákony a požiadavky verejného obstarávania.

8.               Definície.

V tejto zmluve bude výraz „deň“ označovať kalendárny deň.

„Zásady prijateľného používania“ sú stanovené v dokumente Podmienky používania služieb on-line.

„Afilácia“ znamená akúkoľvek právnickú osobu, ktorú vlastní zmluvná strana, ktorá vlastní zmluvnú stranu alebo ktorá je s ňou v spoločnom vlastníctve. „Vlastníctvo“ je, na účely tejto definície, kontrola nad väčším ako 50-percentným podielom v rámci daného subjektu.

„Spotrebná ponuka“, „záväzná ponuka“ alebo „obmedzená ponuka“ popisujú kategórie ponúk predplatného a sú definované v článku 2.

„Zákaznícke údaje“ sú definované v dokumente Podmienky používania služieb on-line.

„Zákaznícke riešenie“ je definované v dokumente Podmienky používania služieb on-line.

„Koncovým používateľom“ je ľubovoľná osoba, ktorej povolíte prístup k zákazníckym údajom hosťovaným v službách on-line alebo iné používanie služieb on-line, prípadne ľubovoľný používateľ zákazníckeho riešenia.

„Riešenie spravovanej služby“ znamená spravovanú službu IT, ktorú poskytujete tretej strane a ktorá zahŕňa spravovanie služieb Microsoft Azure a poskytovanie podpory pre ne.

„Služby Microsoft Azure“ sú definované v dokumente Podmienky používania služieb on-line.

„Produkt iného subjektu ako Microsoft“ je definovaný v dokumente Podmienky používania služieb on-line.

„Podrobnosťami ponuky“ sú ceny a súvisiace podmienky vzťahujúce sa na ponuku predplatného, ako sú publikované na portáli.

„Služby onlinev sú všetky služby hosťované spoločnosťou Microsoft, na ktoré ste sa prihlásili na základe tejto zmluvy.

„Podmienky používania služieb on-line“ sú podmienky, ktoré sa vzťahujú na vaše používania produktov a ktoré sú k dispozícii na webovej lokalite https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/product-licensing/products.aspx. Podmienky používania služieb on-line pridávajú k podmienkam v tejto zmluve ďalšie podmienky, ktorými sa riadi vaše používanie produktov.

„Ukážkovými vydaniami“ sú ukážkové verzie, verzie beta alebo iné predbežné verzie alebo funkcie softvéru alebo služieb on-line ponúkané spoločnosťou Microsoft s cieľom získať odozvu od zákazníkov.

„Portál“ znamená príslušné webové lokality služieb on-line, ktoré môžete nájsť na stránke https://products.office.com/en-us/home, http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/ alebo na inej webovej lokalite, ktorú určíme.

„Produkt“ je ľubovoľná služba on-line (vrátane ľubovoľného softvéru).

„Zmluva o úrovni služieb“ znamená naše záväzky týkajúce sa doručovania alebo poskytovania služby on-line, ako je to uverejnené na stránkehttp://aka.ms/csla, http://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/, alebo na inej webovej lokalite, ktorú určíme.

„Softvér“ znamená ten softvér spoločnosti Microsoft, ktorý poskytujeme na inštaláciu vo vašom zariadení v rámci vášho predplatného alebo na používanie so službou on-line s cieľom umožniť používanie určitých funkcií.

„Predplatné“ znamená prihlášku pre služby on-line na definovanú dobu účinnosti, ako je to stanovené na portáli. Môžete si zakúpiť viacero predplatných, ktoré možno spravovať samostatne a ktoré sa budú riadiť podmienkami samostatnej zmluvy o predplatnom služieb on-line spoločnosti Microsoft.

„Doba účinnosti“ znamená trvanie predplatného (napríklad 30 dní alebo 12 mesiacov).