Microsoft Teams (aplikacja bezpłatna)

Umowa Online Subscription

Niniejsza Umowa Microsoft Teams (free) Online Subscription zostaje zawarta między podmiotem reprezentowanym przez Klienta lub — jeśli Klient nie wyznaczył takiego podmiotu w związku z zakupem lub odnowieniem Subskrypcji — między Klientem („Klient”) a spółką Microsoft Ireland Operations Limited („Microsoft”). Niniejsza Umowa składa się z poniższych postanowień, Warunków Dotyczących Usług Online, Umów Dotyczących Poziomu Usług oraz Szczegółów Oferty dla Subskrypcji lub odnowienia Subskrypcji (łącznie określanych jako „Umowa”). Umowa wchodzi w życie z dniem, w którym Microsoft dostarczy Klientowi potwierdzenie Subskrypcji, albo z dniem odnowienia Subskrypcji (w zależności od przypadku). Kluczowe terminy użyte w umowie zostały zdefiniowane w punkcie 8.

1.               Korzystanie z Usług Online.

a.      Prawo do używania. Microsoft udziela Klientowi prawa do uzyskiwania dostępu do Usług Online i korzystania z nich, a także do instalowania i korzystania z Oprogramowania objętego Subskrypcją zgodnie z dalszym opisem zawartym w tej umowie. Microsoft zastrzega sobie wszystkie inne prawa.

b.      Dozwolony użytek. Klient może korzystać z Produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą umową. Klient nie może odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować ani obchodzić ograniczeń technicznych Produktu, chyba że w zakresie, w jakim mimo tego ograniczenia prawo właściwe na takie działania zezwala. Klient nie może wyłączać, modyfikować ani w inny sposób próbować omijać mechanizmów służących do pomiaru korzystania przez Klienta z Usługi Online. Klient nie może wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, odsprzedawać, przekazywać ani hostować Produktu ani jego części osobom trzecim ani na ich rzecz, chyba że Postanowienia dotyczące Usług Online lub postanowienia niniejszej umowy wyraźnie na to zezwalają.

c.      Użytkownicy Końcowi. Klient sprawuje kontrolę nad dostępem do Produktu przez Użytkowników Końcowych. Ponadto Klient ponosi odpowiedzialność za korzystanie przez Użytkowników Końcowych z Produktu w sposób zgodny z niniejszą umową. Na przykład Klient musi zapewnić, aby Użytkownicy Końcowi przestrzegali Zasad Dozwolonego Użytku.

d.      Dane Klienta. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Dane Klienta. Klient zadba o to, aby Microsoft dysponował wszelkimi prawami do Danych Klienta niezbędnymi do świadczenia przez Microsoft Usług Online na rzecz Klienta bez naruszania praw osób trzecich i bez nakładania na Microsoft innego rodzaju zobowiązań wobec Klienta lub osoby trzeciej. Microsoft nie przyjmuje na siebie obecnie ani nie przyjmie w przyszłości żadnych zobowiązań w odniesieniu do Danych Klienta lub korzystania przez Klienta z Produktu innych niż zobowiązania wyraźnie określone w niniejszej umowie lub wymagane na mocy prawa właściwego.  Klient jest również odpowiedzialny za poinformowanie Użytkowników o zasadach dotyczących Danych Klienta oraz zapewnienie, że przetwarzanie Danych Klienta jest prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem.

e.      Odpowiedzialność za konta Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za zachowanie w poufności wszelkich niejawnych poświadczeń uwierzytelniających związanych z korzystaniem przez Klienta z Usług Online. Klient musi bezzwłocznie informować dział obsługi klienta Microsoft o wszelkich potencjalnych przypadkach niewłaściwego korzystania z kont lub poświadczeń uwierzytelniających Klienta oraz o wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa związanych z Usługami Online.

f.       Wersje Ewaluacyjne (Previews). Microsoft może udostępniać Wersje Ewaluacyjne. Wersje ewaluacyjne są udostępniane w stanie takim, w jakim są, ze wszystkimi wadami oraz w miarę dostępności, a także nie są objęte postanowieniami Umów Dotyczących Poziomu Usług ani wszelkich ograniczonych gwarancji, udzielonych na mocy niniejszej umowy. Wersje Zapoznawcze nie są objęte pomocą techniczną. Microsoft może w dowolnym momencie i bez powiadomienia dokonać zmiany lub zaprzestać udostępniania Wersji Zapoznawczych. Ponadto Microsoft może nie wprowadzić Wersji Ewaluacyjnej do powszechnej sprzedaży.

g.      Usługi Zarządzane Microsoft Azure. Klient może używać Usług Microsoft Azure, aby dostarczać Rozwiązanie oparte na Usługach Zarządzanych, o ile (1) Klient samodzielnie posiada zdolność uzyskiwana dostępu do usług Microsoft Azure oraz do ich konfigurowania i administrowania nimi, (2) Klient posiada dostęp administracyjny do ewentualnych wirtualnych środowisk systemu operacyjnego w danym Rozwiązaniu opartym na Usługach Zarządzanych oraz (3) dana osoba trzecia ma dostęp administracyjny wyłącznie do swoich aplikacji lub wirtualnych środowisk systemu operacyjnego. Klient odpowiada za korzystanie przez osobę trzecią z Usług Microsoft Azure w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej umowy. Świadczenie przez Klienta Usług Zarządzanych podlega następującym ograniczeniom (oraz wszelkim innym ograniczeniom określonym w Postanowieniach dotyczących Usług Online):

(i)     Klient nie może odsprzedawać ani rozpowszechniać usług Microsoft Azure, ani

(ii)    zezwalać wielu użytkownikom na bezpośredni lub pośredni dostęp do jakiejkolwiek funkcji w Usługach Microsoft Azure, udostępnianej w ramach licencji na użytkownika.

h.      Administrator aplikacji Microsoft Teams (Aplikacja Bezpłatna).  Microsoft Teams (aplikacja bezpłatna) jest aplikacją oferowaną klientowi w ramach Ograniczonej Oferty, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jeśli Klient reprezentuje organizację lub jest pierwszym użytkownikiem rejestrującym się w aplikacji Microsoft Teams reprezentującej grupę współpracowników lub firm partnerskich, Klient jest Klientem zawierającym niniejszą umowę oraz oświadcza, że posiada upoważnienie do tego działania.   Gdy Klient zaprosi daną osobę do korzystania z aplikacji Microsoft Teams (aplikacja bezpłatna), lub gdy zaproszeni użytkownicy zaproszą nową osobę, Klient przyjmuje dodatkową odpowiedzialność za korzystanie z aplikacji Microsoft Teams (aplikacja bezpłatna) przez tę osobę.  W związku z tym, obsługa administracyjna przez Klienta aplikacji Microsoft Teams (aplikacja bezpłatna) podlega Warunkom Użytkowania Usług Online, w tym prawu własności i prawu do zarządzania Danymi Klienta przez Klienta.  Na przykład Klient kontroluje przetwarzanie Danych Klienta oraz udziela upoważnienia Microsoft do przetwarzania Danych Klienta, jak również przekazuje Microsoft instrukcje dotyczące przetwarzania Danych Klienta. Instrukcje Klienta mogą obejmować instrukcje dotyczące dostępu, kontroli, używania i usuwania Danych Klienta oraz Klient pozostaje odpowiedzialny za wszystkie zobowiązania wynikające z Warunków Użytkowania Usług Online.  Ponadto: Klient (i) kontroluje i zarządza swoim kontem oraz kontami Użytkowników, łącznie z ich modyfikacją oraz cofnięciem prawa dostępu, oraz (ii) ma prawo wglądu i przetwarzania do danych Klienta, jak również danych Użytkowników łącznie z zawartością komunikacji oraz plików.  Użytkownicy również mają prawo przesyłać żądania dotyczące czynności administracyjnych związanych z ich kontami, takich jak usuwanie, uzyskiwanie dostępu i kontrola Danych Klienta, obsługa administracyjna i anulowanie obsługi administracyjnej dostępu do Produktu, zarządzanie zespołami i kanałami, zarządzanie uprawnieniami dostępu.  Dodatkowe informacje znajdują się w Warunkach Użytkowania Usług Online.  Każda wykonywana przez Klienta funkcja administracyjna i reprezentacyjna może zostać przeniesiona na inną osobę i jej przydzielona.  Klient zgadza się podjąć wszelkie działania w sposób uzasadniony wymagane przez Microsoft w celu umożliwienia przeniesienia funkcji administracyjnej lub reprezentacyjnej na inną osobę.   Może to obejmować przekazywanie Użytkownikom powiadomień o naruszeniu ochrony danych w ciągu 72 godzin od uzyskania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa Danych Klienta.  Klient zgadza się również zapewnić, że wszyscy Użytkownicy mają ukończone 16 lat, ponieważ aplikacja Microsoft Teams Free jest przeznaczona dla użytkowników powyżej 16 roku życia.  Jeśli Klient zdecyduje się na uaktualnienie do płatnej Subskrypcji, zastosowanie będą miały wszystkie warunki płatności zawarte w niniejszej Umowie.  Ponadto w momencie uaktualnienia należy wybrać jedną domenę związaną z organizacją, która będzie używana dla wszystkich kont Użytkowników.  Aplikacja Microsoft Teams stanowi ofertę ograniczoną oraz jest dostarczana Klientowi z zastrzeżeniem prawa do wprowadzania zmian, wycofania lub wypowiedzenia usług przez Microsoft w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, zgodnie z opisem w Punkcie 3 niniejszej umowy.  Na przykład, w przypadku, gdy klient przekroczy ograniczenia użytkowania, o których będzie okresowo informowany, zgodnie z opisem na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=872008 korzystanie przez Klienta z aplikacji Microsoft Teams może zostać zawieszone.

i.        Wspólny katalog danych. Kiedy Klient zamawia Usługę Online, korzystając z adresu e-mail znajdującego się w domenie organizacji, z którą jest związany (np. pracodawcy lub szkoły), Usługa Online dodaje Klienta do katalogu użytkowników korzystających z tej samej domeny e-mail. Dane Klienta umieszczone w katalogu (imię i nazwisko/nazwa, data zapisu oraz adres e-mail) mogą być widoczne dla innych użytkowników Usług Online z domeny e-mail organizacji Klienta.

j.        Dodatkowe Oprogramowanie do użytku z Usługami Online. Aby zoptymalizować uzyskiwanie dostępu do określonych Usług Online oraz korzystanie z nich, Klient może zainstalować określone Oprogramowanie powiązane z Usługami Online i używać go zgodnie z opisem zawartym w Postanowieniach dotyczących Usług Online. Microsoft udziela Klientowi licencji na Oprogramowanie. Microsoft nie sprzedaje Oprogramowania. Dowodem posiadania licencji na Oprogramowanie jest (1) niniejsza umowa, (2) dowolne potwierdzenie zamówienia oraz (3) dowód zapłaty. Prawa Klienta do uzyskiwania dostępu do Oprogramowania za pomocą dowolnego urządzenia nie uprawniają Klienta do wykorzystywania patentów ani innej własności intelektualnej Microsoft w oprogramowaniu lub urządzeniach uzyskujących do takiego urządzenia dostęp.

2.               Nabycie Usług.

a.      Dostępne oferty Subskrypcji. W Portalu można znaleźć Szczegóły Oferty dla dostępnych Subskrypcji, które zasadniczo można podzielić na poniższe kategorie lub kombinacje tych kategorii.

(i)     Opcja Płatności za Zadeklarowanie. Klient z góry deklaruje nabycie określonej liczby Usług Online, z których będzie korzystać w Okresie Obowiązywania, oraz zobowiązuje się uiścić płatność z góry lub w regularnych odstępach czasu przed skorzystaniem z Usług Online. W odniesieniu do Usług Microsoft Azure dodatkowe lub inne korzystanie z nich (na przykład przekroczenie zadeklarowanej do nabycia liczby) może zostać potraktowane jako Opcja Płatności za Korzystanie. Liczby usług zadeklarowane do nabycia, które nie zostaną wykorzystane w Okresie Obowiązywania, wygasają z końcem tego Okresu.

(ii)    Opcja Płatności za Korzystanie. Klient uiszcza płatności w zależności od rzeczywistego wykorzystania Produktów w poprzednim miesiącu, bez wcześniejszych deklaracji. Klient uiszcza płatność z dołu w regularnych odstępach czasu.

(iii)  Oferta Ograniczona. W ograniczonym czasie Klient otrzymuje ograniczoną liczbę Usług Online bezpłatnie (na przykład w ramach Subskrypcji w Wersji Próbnej lub bezpłatnego konta) lub w ramach innej oferty Microsoft (na przykład MSDN). Postanowienia niniejszej umowy dotyczące cen, opłat za rezygnację, płatności i przechowywania danych mogą nie mieć zastosowania.

b.      Zamawianie.

(i)     Składając zamówienie lub odnawiając Subskrypcję, Klient zgadza się na Szczegóły Oferty dotyczące danej Subskrypcji. O ile nie określono tego inaczej w takich Szczegółach Oferty, Usługi Online są oferowane „w miarę ich dostępności”. W ramach niniejszej umowy Klient może składać zamówienia w imieniu swoich Podmiotów Stowarzyszonych oraz udzielać im praw administracyjnych niezbędnych do zarządzania Subskrypcją. Podmioty Stowarzyszone nie mogą jednak składać zamówień w ramach niniejszej umowy. Klient może także przenieść prawa udzielone na mocy pkt. 1.a. na osobę trzecią do używania przez tę osobę trzecią na potrzeby wewnętrznych działań biznesowych Klienta. Jeśli Klient przyzna Podmiotowi Stowarzyszonemu lub osobom trzecim jakiekolwiek prawa względem Oprogramowania lub Subskrypcji, Podmiot Stowarzyszony lub osoby trzecie stają się związani niniejszą Umową, a Klient przyjmuje na siebie solidarną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przez Podmiot Stowarzyszony lub osoby trzecie w związku z korzystaniem przez nich z Produktu.

(ii)    W ramach niektórych ofert można modyfikować liczbę zamówionych Usług Online zamówionych w Okresie Obowiązywania Subskrypcji. Dodatkowa liczba Usług Online dodanych do Subskrypcji wygaśnie w momencie wygaśnięcia tej Subskrypcji. Jeśli w Okresie Obowiązywania Klient zmniejszy liczbę Usług Online, Microsoft może pobrać odpowiednią opłatę za rezygnację zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 3.b.

c.      Ceny i płatności. Płatności są wymagalne i muszą być uiszczane zgodnie ze Szczegółami Oferty dotyczącymi Subskrypcji Klienta.

(i)     W przypadku Opcji Płatności za Zadeklarowanie poziom cenowy może wynikać z liczby zamówionych Usług Online. W ramach niektórych ofert można modyfikować liczbę Usług Online zamówionych w Okresie Obowiązywania, a poziom cenowy może być również odpowiednio korygowany. Zmiany poziomu cenowego nie będą miały mocy wstecznej. W Okresie Obowiązywania Subskrypcji nie wzrosną ceny Usług Online odnoszących się do Subskrypcji Klienta w porównaniu z cenami opublikowanymi w Portalu w chwili rozpoczęcia lub odnowienia Subskrypcji. Wyjątek stanowią pozycje o cenach oznaczonych w Szczegółach Oferty jako tymczasowe oraz Wersje Ewaluacyjne lub Produkty Niepochodzące od Microsoft. Wszystkie ceny mogą podlegać zmianom na początku każdego okresu odnowienia Subskrypcji.

(ii)    W przypadku Opcji Płatności za Korzystanie ceny podlegają zmianom w dowolnym momencie za powiadomieniem.

d.      Prolongata.

(i)     W chwili odnowienia Subskrypcji Klienta niniejsza Umowa zostaje wypowiedziana, a Subskrypcja Klienta będzie od tej pory podlegać postanowieniom określonym w Portalu w dniu odnowienia Subskrypcji („Okresy Obowiązywania Odnowienia”). Jeśli Klient nie zgadza się na żadne Okresy Obowiązywania Odnowienia, może nie wyrazić zgody na odnowienie Subskrypcji.

(ii)    W przypadku Opcji Płatności za Zadeklarowanie Klient może wybrać automatyczne odnowienie albo wypowiedzenie Subskrypcji z datą wygaśnięcia Okresu Obowiązywania. Opcja automatycznego odnowienia jest wybierana domyślnie. Klient może zmienić ten wybór w dowolnym momencie Okresu Obowiązywania. Jeśli dotychczasowy Okres Obowiązywania jest dłuższy niż jeden miesiąc kalendarzowy, przed upływem Okresu Obowiązywania Microsoft powiadomi Klienta o automatycznym odnowieniu.

(iii)  W przypadku Opcji Płatności za Korzystanie Subskrypcja odnawia się automatycznie na kolejne miesięczne okresy obowiązywania, aż do wypowiedzenia Subskrypcji przez Klienta.

(iv)  W przypadku Oferty Ograniczonej odnowienie może nie być dozwolone.

e.      Uprawnienia do wersji edukacyjnych oraz wersji dla podmiotów rządowych i jednostek niekomercyjnych. Klient zgadza się, że jeśli dokonuje zakupu w ramach oferty edukacyjnej, oferty dla podmiotów rządowych lub oferty dla organizacji non profit, oznacza to, że Klient spełnia stosowne (podane poniżej) wymogi kwalifikacyjne uprawniające do korzystania z takich ofert.

(i)     W przypadku ofert dla instytucji edukacyjnych (w tym biura administracyjnego, kuratorium, biblioteki publicznej lub publicznego muzeum) wymogi te przedstawiono na stronie http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7.

(ii)    W przypadku ofert dla podmiotów rządowych wymogi te przedstawiono na stronach http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6; oraz

(iii)  W przypadku ofert dla organizacji non profit wymogi te przedstawiono na stronie hhttp://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19.

Microsoft zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnień w dowolnym momencie i zawieszenia świadczenia Usługi Online w przypadku niespełnienia przez Klienta wymogów w zakresie uprawnień.

f.       Podatki. Ceny nie zawierają podatków, chyba że na fakturze wskazano inaczej. Klient musi uiścić wszelkie stosowne podatki od towarów i usług, podatki od sprzedaży, podatki od przychodów lub inne podatki od transakcji, wynagrodzenia, opłaty, dopłaty lub opłaty ustawowe bądź podobne kwoty wymagane w ramach niniejszej umowy i które zgodnie z prawem właściwym Microsoft może pobrać od Klienta. Klient musi uiścić wszelkie wymagane przez prawo podatki od czynności cywilnoprawnych oraz inne podatki, w tym podatki związane z rozpowszechnianiem lub udostępnianiem Produktów na rzecz Podmiotów Stowarzyszonych Klienta. Microsoft będzie ponosić odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich stosownych podatków od dochodu netto, podatków od przychodów brutto naliczanych zamiast podatków od dochodu lub zysków oraz podatków od posiadanego majątku.

Jeśli powstanie obowiązek odprowadzenia podatków od płatności uiszczanych przez Klienta na rzecz Microsoft, Klient może odliczyć takie podatki od kwoty należnej na rzecz Microsoft i odprowadzić je do właściwego organu podatkowego. Klient musi jednak wówczas bezzwłocznie uzyskać, a następnie przekazać Microsoft urzędowe pokwitowanie odprowadzenia kwot pobranych oraz inne dokumenty zasadnie wymagane przez Microsoft do tego, aby Microsoft mógł zaliczyć podatek zapłacony za granicą na poczet podatku należnego w kraju lub mógł uzyskać zwrot podatku. Klient musi zapewnić, że kwoty wszelkich potrąconych podatków zostaną ograniczone w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.

3.               Okres Obowiązywania, zawieszenie i wypowiedzenie

a.      Okres obowiązywania umowy i jej wypowiedzenie. Niniejsza umowa obowiązuje do wcześniejszej z następujących dat: daty wygaśnięcia, wypowiedzenia albo odnowienia Subskrypcji Klienta.

b.      Wypowiedzenie Subskrypcji. Klient może wypowiedzieć Subskrypcję w dowolnym momencie Okresu Obowiązywania, jednak przed wejściem wypowiedzenia w życie ma obowiązek zapłacić wszelkie należne kwoty.

(i)     Subskrypcja miesięczna. Subskrypcję, której Okres Obowiązywania wynosi jeden miesiąc, można wypowiedzieć w dowolnym momencie bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat za rezygnację.

(ii)    Subskrypcje dłuższe niż jeden miesiąc. Jeśli Klient wypowie Subskrypcję na Usługi Microsoft Azure w ciągu 30 dni od daty wejścia w życie lub odnowienia Subskrypcji, nie mają tutaj zastosowania żadne zwroty pieniędzy, a Klient musi uiścić opłatę za początkowe 30 dni Subskrypcji. Żadne opłaty nie będą jednak wymagane za pozostałą część Subskrypcji, której dotyczyło wypowiedzenie. W innym przypadku wypowiedzenie Subskrypcji na Usługi Microsoft Azure w Okresie Obowiązywania wiąże się z koniecznością uiszczenia kwoty należnej za pozostałą część Okresu Obowiązywania; nie mają tutaj zastosowania żadne zwroty pieniędzy.

(iii)  Oferty Ograniczone. Microsoft może wypowiedzieć Subskrypcję Oferty Ograniczonej w dowolnym momencie Okresu Obowiązywania ze skutkiem natychmiastowym i bez okresu wypowiedzenia.

(iv)  Inne subskrypcje. Dla wszystkich innych Subskrypcji w przypadku wypowiedzenia Subskrypcji przed upływem Okresu Obowiązywania, Klient musi uiścić opłatę w wysokości miesięcznej opłaty za Subskrypcję, a Microsoft zwróci część opłaty za Subskrypcję, która została wniesiona za pozostałą część Okresu Obowiązywania. Klientowi nie przysługują zwroty z tytułu częściowo niewykorzystanych miesięcy.

c.      Zawieszenie. Microsoft może zawiesić korzystanie przez klienta z Usług Online, jeśli (1) istnieje uzasadniona konieczność zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi do Danych Klienta; (2) Klient nie zareaguje w rozsądnym terminie na zgłoszenie domniemanego naruszenia praw osób trzecich zgodnie z treścią punktu 5; (3) Klient nie uiści należnych kwot wynikających z niniejszej umowy lub (4) Klient naruszy inne postanowienia niniejszej umowy lub nie będzie przestrzegać Zasad Dozwolonego Użytku lub (5) w przypadku Ofert Ograniczonych Subskrypcja staje się nieaktywna ze względu na niekorzystanie przez Klienta z Usług Online w sposób określony w Szczegółach Oferty. W razie wystąpienia co najmniej jednego z powyższych warunków:

(i)     W przypadku Ofert Ograniczonych — Microsoft może natychmiast zawiesić korzystanie przez Klienta z Usług Online lub Subskrypcję oraz konto bez powiadomienia.

(ii)    W przypadku wszystkich innych Subskrypcji — zawieszenie będzie obowiązywać w stosunku do jak najmniejszej koniecznej części Usług Online i tylko w czasie, gdy istnieje dana okoliczność lub konieczność. Microsoft powiadomi Klienta z wyprzedzeniem o takim zawieszeniu, chyba że zdaniem Microsoft istnieje konieczność natychmiastowego zawieszenia. Microsoft powiadomi Klienta o zawieszeniu spowodowanym nieregulowaniem należności na co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem zawieszenia. Jeśli Klient nie usunie w całości przyczyn zawieszenia w ciągu 60 dni od daty zawieszenia, Microsoft może wypowiedzieć Klientowi Subskrypcję i usunąć Dane Klienta bez zachowania okresu przechowywania danych. Ponadto Microsoft może wypowiedzieć Klientowi Subskrypcję w przypadku, gdy możliwość korzystania przez Klienta z Usług Online zostanie zawieszona więcej niż dwa razy w ciągu dowolnego okresu 12-miesięcznego.

4.               Rękojmie i gwarancje.

a.      Ograniczona rękojmia

(i)     Usługi Online. Microsoft gwarantuje, że Usługi Online będą spełniać warunki Umowy Dotyczącej Poziomu Usług w całym Okresie Obowiązywania. Jedyne uprawnienia przysługujące Klientowi z tytułu naruszenia tej gwarancji są określone w Umowie Dotyczącej Poziomu Usług.

(ii)    Oprogramowanie Microsoft gwarantuje, że przez rok od dnia pierwszego użycia Oprogramowania przez Klienta będzie ono działać zasadniczo zgodnie z opisem zawartym we właściwej dokumentacji dla użytkownika. Jeśli Oprogramowanie nie spełni warunków tej gwarancji, Microsoft — według własnego uznania i w ramach jedynego uprawnienia Klienta — (1) zwróci kwotę zapłaconą przez Klienta za Oprogramowanie lub (2) dokona naprawy albo wymiany Oprogramowania.

b.      Wyłączenia odpowiedzialności z tytułu ograniczonej gwarancji. Niniejsza ograniczona gwarancja podlega następującym ograniczeniom:

(i)     odpowiedzialność z tytułu wszelkich dorozumianych rękojmi, gwarancji lub innych zapewnień, której nie można wyłączyć na mocy prawa, obowiązuje tylko przez okres jednego roku od początku okresu obowiązywania ograniczonej rękojmi;

(ii)    nie obejmuje problemów spowodowanych wypadkiem, nadużyciem i używaniem Produktów w sposób niezgodny z niniejszą Umową lub opublikowaną przez Microsoft dokumentacją lub instrukcjami ani zdarzeniami powstałymi z przyczyn niezależnych od Microsoft;

(iii)  nie ma zastosowania w przypadku problemów spowodowanych niespełnieniem minimalnych wymagań systemu;

(iv)  nie ma zastosowania do Wersji Ewaluacyjnych ani Oferty Ograniczonej.

c.      ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. Poza niniejszą gwarancją Microsoft nie udziela żadnych wyraźnych, dorozumianych, ustawowych ani innych rękojmi ani gwarancji, w tym rękojmi co do wartości handlowej ani przydatności do określonego celu. Powyższe odrzucenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w zakresie, w jakim nie zezwala na to prawo właściwe.

5.               Obrona przed roszczeniami

a.      Obrona.

(i)     Microsoft będzie bronić Klienta przed wszelkimi roszczeniami zgłaszanymi przez niestowarzyszone osoby trzecie z tytułu naruszenia przez Produkt ich praw patentowych, praw autorskich lub praw do znaku towarowego lub z tytułu niezgodnego z prawem użycia ich tajemnic handlowych.

(ii)    Klient będzie bronić Microsoft przed wszelkimi roszczeniami zgłaszanymi przez niestowarzyszone osoby trzecie, które (1) stanowią, że Dane Klienta, Rozwiązanie Klienta, Produkty Niepochodzące od Microsoft lub usługi, które Klient udostępnia pośrednio lub bezpośrednio w związku z używaniem Produktu, narusza ich prawa do patentu, prawa autorskie lub prawa do znaku towarowego lub niezgodnie z prawem korzysta z ich tajemnic handlowych lub (2) wynikają z naruszenia Zasad Dozwolonego Użytku.

b.      Ograniczenia. Zobowiązania Microsoft określone w punkcie 5.a. nie będą mieć zastosowania, jeśli roszczenie lub orzeczenie sądu będzie dotyczyć: (i) dowolnego Rozwiązania Klienta, Danych Klienta, Produktów Niepochodzących od Microsoft, modyfikacji wprowadzonych przez Klienta w Produkcie, usług lub materiałów przekazanych lub udostępnionych przez Klienta w ramach korzystania z Produktu; (ii) łączenia przez Klienta Produktu z Danymi Klienta lub Produktem Niepochodzącym od Microsoft, danymi lub procesami biznesowymi ani odszkodowań opartych na wartości takich Danych Klienta, Produktu Niepochodzącego od Microsoft, danych lub procesu biznesowego; (iii) korzystania przez Klienta ze znaku towarowego Microsoft bez uprzedniego uzyskania od Microsoft wyraźnej pisemnej zgody lub korzystania przez Klienta z Produktu po powiadomieniu Klienta przez Microsoft o konieczności zaprzestania takich działań w związku z roszczeniem osoby trzeciej; (iv) rozpowszechniania przez Klienta Produktu wśród niestowarzyszonych osób trzecich lub korzystania z Produktu na rzecz takich osób trzecich; lub (v) Produktów udostępnianych nieodpłatnie.

c.      Uprawnienia. Jeśli Microsoft w sposób uzasadniony uzna, że roszczenie w rozumieniu punktu 5.a.(i) może spowodować zakaz używania Produktu przez Klienta, wówczas Microsoft: (i) uzyska dla Klienta prawo do dalszego korzystania z Produktu, albo (ii) zmodyfikuje Produkt albo zastąpi Produkt jego funkcjonalnym odpowiednikiem, a następnie powiadomi Klienta o konieczności zaprzestania używania poprzedniej wersji Produktu. Jeśli powyższe opcje nie są uzasadnione z handlowego punktu widzenia, wówczas Microsoft może wypowiedzieć Klientowi prawo do korzystania z Produktu, a następnie zwróci mu wszystkie zapłacone zaliczki za niewykorzystane prawa wynikające z Subskrypcji.

d.      Zobowiązania. W przypadku pojawienia się roszczeń określonych w postanowieniach zawartych w tym punkcie umowy strony mają obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym drugą stronę. Strona ubiegająca się o ochronę musi (i) przekazać drugiej stronie wyłączną kontrolę nad prowadzeniem obrony i nad ewentualnym zawarciem ugody w sprawie dotyczącej roszczenia oraz (ii) udzielić drugiej stronie uzasadnionej pomocy wymaganej do prowadzenia obrony w sprawie dotyczącej roszczenia. Strona zapewniająca ochronę (1) zwróci drugiej stronie uzasadnione wydatki bieżące wynikające z udzielenia takiej pomocy oraz (2) wypłaci kwotę wynikającą z niekorzystnego prawomocnego orzeczenia sądu lub ugody. Przysługujące stronom odpowiednie prawa do obrony oraz zasądzone lub uzgodnione płatności (lub z ugody, którą druga strona zaakceptuje) na mocy tego punktu 5 zastępują wszelkie wynikające z przepisów prawa stanowionego lub powszechnego uprawnienia do rekompensaty lub zabezpieczenia (ang. indemnification rights) lub podobne uprawnienia. Ponadto strony zrzekają się wykonania takich praw wynikających z przepisów prawa powszechnego lub stanowionego.

6.               Ograniczenie odpowiedzialności.

a.      Ograniczenie. Łączna odpowiedzialność każdej ze stron z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest ograniczona do wartości odszkodowania za szkody bezpośrednie w maksymalnej wysokości kwoty uiszczonej na mocy niniejszej Umowy za Usługi Online w okresie 12 miesięcy przed powstaniem przyczyny roszczenia; z zastrzeżeniem, że w żadnym przypadku łączna odpowiedzialność żadnej strony z tytułu żadnych Usług Online nie przekroczy kwoty zapłaconej za te Usługi Online w okresie Subskrypcji. Odpowiedzialność firmy Microsoft za Produkty oferowane bezpłatnie jest ograniczona do wartości odszkodowania za szkody bezpośrednie w maksymalnej wysokości 5.000,00 USD.

b.      WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za utratę przychodów ani odszkodowania retorsyjne, specjalne lub wynikające m.in. ze szkód pośrednich, szczególnych, ubocznych lub wtórnych, ani za utracone korzyści lub przychody, za przerwy w prowadzeniu działalności ani za utratę informacji handlowych, nawet jeśli została powiadomiona o możliwości ich wystąpienia lub były one możliwe do przewidzenia w uzasadnionym zakresie.

c.      Wyjątki od ograniczeń. Ograniczenia odpowiedzialności wymienione w tym punkcie obowiązują w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, jednak nie mają zastosowania do: (1) zobowiązań stron określonych w punkcie 5 ani do (2) naruszeń praw własności intelektualnej przysługujących drugiej stronie.

7.               Postanowienia różne.

a.      Uwagi. Powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Za datę doręczenia powiadomienia będzie uznawana data odbioru korespondencji pod podanym adresem, data pocztowego poświadczenia odbioru, data przesłania wiadomości e-mail lub data poświadczenia odbioru poczty kurierskiej lub faksu. Powiadomienia kierowane do Microsoft należy przesyłać na następujący adres:

Microsoft Ireland Operations Limited

One Microsoft Place

South County Business Park

Leopardstown

Dublin 18,

D18 P521

Powiadomienia do Klienta będą przesłane na adres wskazany przez niego jako adres kontaktowy na potrzeby przesyłania powiadomień. Microsoft może przesyłać Klientowi powiadomienia i inne informacje pocztą elektroniczną lub w innej formie elektronicznej.

b.      Przeniesienia i przypisanie Licencji. Klient nie może przenosić praw ani zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w całości ani w części ani dokonać przeniesienia licencji bez zgody Microsoft.

c.      Zgoda na wynagrodzenie dla partnera. Klient składający zamówienie może mieć możliwość określenia tzw. Zarejestrowanego Partnera, który będzie powiązany z Subskrypcjami Klienta. Jeśli Klient określa Zarejestrowanego Partnera bezpośrednio lub za pośrednictwem upoważnionej osoby trzeciej, zgadza się na zapłatę przez Microsoft wynagrodzenia na rzecz takiego Zarejestrowanego Partnera. Wynagrodzenie dotyczy obsługi przedsprzedażowej i może również dotyczyć obsługi posprzedażowej. Wysokość wynagrodzenia zależy od wielkości Zamówienia Klienta, tj. wzrasta wraz z wielkością zamówienia. Oferowane Klientowi ceny za Usługi Online są takie same bez względu na to, czy Klient określił, czy nie określił Zarejestrowanego Partnera.

d.      Rozłączność postanowień. Jeśli którakolwiek część Umowy zostanie uznana za niewykonalną, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

e.      Odstąpienie od postanowień. Niemożność wykonania któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie oznacza zrzeczenia się wykonania przysługujących praw.

f.       Brak stosunku przedstawicielstwa. Niniejsza umowa nie prowadzi do powstania przedstawicielstwa, spółki ani przedsiębiorstwa typu joint venture.

g.      Prawa osób trzecich. Żadna osoba trzecia nie jest beneficjentem tej umowy.

h.      Prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów. Niniejsza umowa podlega prawu Irlandii. W celu wyegzekwowania postanowień niniejszej umowy Microsoft wytoczy powództwo przed sądem właściwym dla siedziby Klienta. Ewentualne powództwo w celu wyegzekwowania postanowień niniejszej umowy Klient wnosi w Irlandii. Powyższy wybór jurysdykcji nie uniemożliwia stronom ubiegania się przed sądem w jakiejkolwiek właściwej jurysdykcji o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej.

i.        Całość umowy. Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia dotyczącego przedmiotu umowy i zastępuje wszelkie przeszłe lub bieżące ustalenia poczynione w tym zakresie. W przypadku sprzeczności między postanowieniami dokumentów wymienionych w tej umowie, w stosunku do których pozostałe postanowienia zawarte w tych dokumentach nie wskazują wyraźnie sposobu ich rozstrzygania, dokumenty te mają moc rozstrzygającą w następującej kolejności: (1) niniejsza Umowa Microsoft Online Subscription, (2) Warunki Dotyczące Usług Online, (3) odpowiednie Szczegóły Oferty oraz (4) wszelkie inne dokumenty wymienione w niniejszej Umowie.

j.        Zachowanie mocy obowiązującej. Postanowienia punktów 1, 2.c, 2.e, 4, 5, 6, 7 oraz 8 tej umowy będą obowiązywać także po wypowiedzeniu albo wygaśnięciu tej umowy.

k.      Przepisy eksportowe obowiązujące w Stanach Zjednoczonych. Produkty podlegają przepisom eksportowym obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. Klient musi przestrzegać wszelkich stosownych przepisów, w tym amerykańskich przepisów eksportowych (ang. U.S. Export Administration Regulations) oraz amerykańskich przepisów o międzynarodowym obrocie bronią (ang. International Traffic in Arms Regulations), a także ograniczeń dotyczących użytkowników końcowych, używania i kraju przeznaczenia, nakładanych na niego przez instytucje rządowe w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.

l.        Siła wyższa. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek niewykonanie postanowień niniejszej Umowy wynikające z przyczyn, na które ta strona nie ma realnego wpływu (takich jak pożar, wybuch, awaria zasilania prądem elektrycznym, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, strajk, embargo, negocjacje między pracodawcą a pracownikami, działania organów państwowych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu, w tym cyberterroryzmu, zdarzenia losowe, działania lub zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, działania lub zaniechania organów rządowych lub jednostek administracyjnych, w tym uchwalenie ustawy lub ustanowienie przepisów lub innych aktów prawnych wpływających na świadczenie Usług Online). Niniejszy punkt nie ma jednak zastosowania do zobowiązań płatniczych Klienta wynikających z tej umowy.

m.    Instytucja zamawiająca. Jeśli Klient jest osobą fizyczną, która akceptuje niniejsze postanowienia w imieniu innego podmiotu, wówczas Klient oświadcza, że jest prawnie upoważniony do zawarcia niniejszej umowy w imieniu tego podmiotu. Jeśli w związku z zakupem lub odnowieniem Subskrypcji Klient określi jednostkę lub używa adresu e-mail zapewnionego przez jednostkę, z którą jest stowarzyszony (np. pracodawcę), jednostka ta będzie traktowana jako właściciel tej Subskrypcji do celów niniejszej umowy.

n.      Klienci rządowi. Klienci rządowi powinni skonsultować się z Microsoft przez akceptacją umowy. Akceptując niniejszą Umowę, Klient oświadcza, że przestrzegał i przestrzegać będzie wszystkich obowiązujących przepisów prawa i wymogów zamówień rządowych.

8.               Definicje.

Używany w niniejszej umowie termin „dzień” oznacza dzień kalendarzowy.

Termin „Zasady dozwolonego użytku” ma takie samo znaczenie jak określone w Warunkach Dotyczących Usług Online.

„Podmiot Stowarzyszony” oznacza dowolny podmiot prawny, który znajduje się w posiadaniu strony, w którego posiadaniu znajduje się strona lub który znajduje się we wspólnym posiadaniu ze stroną. „Posiadanie” oznacza dla celów niniejszej definicji ponad 50% udział w podmiocie.

„Opcja Płatności za Korzystanie”, „Opcja Płatności za Zadeklarowanie” lub „Oferta Ograniczona” to kategorie Subskrypcji określone w punkcie 2.

„Dane Klienta” zostały zdefiniowane w Warunkach Dotyczących Usług Online.

„Rozwiązanie Klienta” zostało zdefiniowane w Warunkach Dotyczących Usług Online.

„Użytkownik Końcowy” to każdy użytkownik, któremu Klient umożliwia dostęp do Danych Klienta udostępnianych w ramach Usług Online lub w inny sposób umożliwia korzystanie z Usług Online, lub dowolny użytkownik Rozwiązania Klienta.

Termin „Rozwiązanie oparte na Usługach Zarządzanych” oznacza zarządzaną usługę informatyczną, świadczoną przez Klienta osobie trzeciej, polegającą na administrowaniu Usługami Microsoft Azure i świadczeniu dotyczącego ich wsparcia.

Termin „Usługi Microsoft Azure” został zdefiniowany w Warunkach Dotyczących Usług Online.

Termin „Produkt Niepochodzący od Microsoft” został zdefiniowany w Warunkach Dotyczących Usług Online.

„Szczegóły Oferty” oznaczają postanowienia dotyczące cen i warunków płatności dla danej oferty Subskrypcji, opublikowane w Portalu.

Termin „Usługa Online” to każda usługa internetowa udostępniana przez Microsoft, którą Klient subskrybuje na mocy niniejszej Umowy.

„Warunki Dotyczące Usług Online” to warunki obowiązujące w odniesieniu do używania Produktów przez Klienta wymienione na stronie https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/product-licensing/products.aspx. Warunki Dotyczące Usług Online obejmują uzupełniające niniejszą Umowę postanowienia regulujące używanie Produktów przez Klienta.

„Wersja Ewaluacyjna” to wersja ewaluacyjna, wersja beta lub innego rodzaju wersja przedpremierowa lub dostępna przed premierą funkcja Usług Online lub Oprogramowania, udostępniona przez Microsoft w celu uzyskania opinii klientów na jej temat.

„Portal” to dotycząca odpowiednich Usług Online witryna internetowa, dostępna pod adresem https://products.office.com/en-us/home, http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/ lub pod innym adresem wskazanym przez Microsoft.

„Produkt” to dowolna Usługa Online (w tym dowolne Oprogramowanie).

„Umowa Dotycząca Poziomu Usług” to umowa określająca zobowiązania podjęte przez firmę Microsoft w odniesieniu do świadczenia lub działania Usługi Online, opublikowana na stronie http://aka.ms/csla, http://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/ lub innej stronie wskazanej przez firmę Microsoft.

Termin „Oprogramowanie” oznacza oprogramowanie Microsoft udostępnione Klientowi do zainstalowania na jego urządzeniu w ramach Subskrypcji Klienta lub do użytku z Usługą Online w celu udostępnienia określonych funkcji.

„Subskrypcja” to rejestracja dokonana w celu korzystania z Usług Online przez dany Okres Obowiązywania określony w Portalu. Klient może dokonać zakupu kilku Subskrypcji, które mogą być administrowane oddzielnie i które będą podlegać postanowieniom oddzielnej Umowy Microsoft Online Subscription.

„Okres Obowiązywania” to okres obowiązywania Subskrypcji (na przykład 30 dni lub 12 miesięcy).