Microsoft Teams (gratis)

Elektronisk abonnementsavtale

Den Elektroniske Abonnementsavtala frå Microsoft Teams (gratis) er inngått mellom eininga du representerer, eller, om du ikkje har oppgitt ei slik eining i samband med kjøp eller fornying av eit Abonnement, mellom deg personleg ("du" eller "deg") og Microsoft Corporation ("Microsoft", "vi", "oss" eller "vår"). Den består av vilkåra nedanfor og Vilkåra for Elektroniske Tenester, SLA-ane og Tilbodsdetaljane for Abonnementet ditt eller fornyinga (samla kalt "avtale"). Den trer i kraft på datoen vi gir deg stadfesting på Abonnementet, eller datoen Abonnementet ditt blir fornya, avhengig av kva som er aktuelt. Viktige omgrep er definert i Punkt 8.

1.               Bruk av Elektroniske Tenester.

a.      Bruksrett. Vi gir deg retten til å få tilgang til og bruke dei Elektroniske Tenestene og til å installere og bruke Programvaren inkludert i Abonnementet ditt, som nærmare skildra i denne avtala. Vi held på alle andre rettar.

b.      Akseptabel bruk. Du kan berre bruke Produktet i samsvar med denne avtala. Du kan ikkje foreta omvendt utvikling, dekompilere, demontere eller omgå dei tekniske begrensingane i Produktet med mindre det tillatast i gjeldande lovgjeving trass i for desse avgrensingane. Du kan ikkje deaktivere, endre eller på annan måte prøve å omgå eventuelle faktureringsmekanismar som måler bruken din av dei Elektroniske Tenestene.  Du kan ikkje leige ut, lease, låne bort, vidareselje, overføre eller på kommersiell måte vere vert for Produktet, eller delar av Produktet, til eller for tredjepartar, med mindre dette uttrykkeleg tillatast i denne avtala eller Vilkåra for Elektroniske Tenester.

c.      Sluttbrukarar. Du kontrollerer tilgang frå Sluttbrukarar, og du er ansvarleg for at dei bruker Produktet i samsvar med denne avtala. Du skal for eksempel sørge for at Sluttbrukarane overheld Reglane for Akseptabel Bruk.

d.      Kundedata. Du åleine er ansvarleg for innhaldet i alle Kundedataa. Du må sikre deg og halde på alle rettar knytta til Kundedataa som er nødvendige for at vi skal kunne levere dei Elektroniske Tenestene til deg, utan at det krenkar rettane til nokon tredjepart eller på annan måte forpliktar Microsoft overfor deg eller ein tredjepart. Microsoft påtar seg ingen plikter med omsyn til Kundedataa eller din bruk av Produktet anna enn det som er uttrykkeleg oppgitt i denne avtala, eller som krevast av gjeldande lov.  Du er også ansvarleg for å varsle Sluttbrukarar om retningslinjene dine når det gjeld Kundedata og sikre at handsaminga av Kundedata gjerast i høve gjeldande lov.

e.      Ansvar for kontoar. Du er ansvarleg for å overhalde teieplikta når det gjeld ikkje-offentlig godkjenningslegitimasjon knytta til bruken av dei Elektroniske Tenestene. Du må straks varsle vår kundestøtte om eventuell misbruk av dine kontoar eller godkjenningslegitimasjon eller eventuelle tryggleikproblem knytta til dei Elektroniske Tenestene.

f.       Førehandsvisningar. Det kan hende vi gjer Førehandsvisningar tilgjengelege. Førehandsvisningar leverast "som dei er", "med alle feil" og "som dei er tilgjengelege", og omfattast ikkje av SLA-ane og dei avgrensa rettane i denne avtala. Det kan hende at Førehandsvisningar ikkje er dekka av kundestøtta. Vi kan endre eller avslutte Førehandsvisningar kva tid som helst utan varsel. Vi kan også velje å ikkje gjere ein Førehandsvisning generelt tilgjengeleg.

g.      Administrerte Tenester for Microsoft Azure. Du kan bruke Microsoft Azure-tenester for å tilby ei Administrert Tenesteløysing, såframt (1) berre du har tilgang til, kan konfigurere og administrere Microsoft Azure-tenestene, (2) du har administratortilgang til dei virtuelle OSE-ane, om nokon, i den Administrerte Tenesteløysinga og (3) tredjeparten berre har administratortilgang til sine eigne program eller virtuell OSE/virtuelle OSE-ar. Du står ansvarleg for tredjepartens bruk av Microsoft Azure-tenester i samsvar med vilkåra i volumlisensavtala. Din leveranse av Administrerte Tenester er underlagt følgjande avgrensingar (samt andre avgrensingar i Vilkåra for Elektroniske Tenester):

(i)     du har ikkje rett til å vidareselje eller vidaredistribuere Microsoft Azure-tenester, og

(ii)    du har ikkje rett til å gi fleire brukarar direkte eller indirekte tilgang til Microsoft Azure-tenester som gjerast tilgjengelege per brukar.

h.      Admin for Microsoft Teams (gratis).  Microsoft Teams (gratis) blir tilbydt som eit Avgrensa tilbod som definert i denne avtala. Om du representerer ein organisasjon eller om du er den første brukaren som registrerer deg for Microsoft Teams og representerer ei gruppe av medarbeidarar eller forretningspartnerar, så er du Kunden som inngår denne avtala og du erklærer at du har myndigheit til å gjere det.   Når du inviterer ein person til å bruke Microsoft Teams (gratis) eller når brukarar som du har invitert, inviterer ein person, påtar du deg vidare ansvar når det gjeld bruken til den personen av Microsoft Teams (gratis).  Din leveranse av Microsoft Teams (gratis) forblir dimed underlagt Vilkår for Elektroniske Tenester, inkludert ditt eigarskap og din administrasjon av Kundedata.  Om du for eksempel kontrollerer handsaminga av Kundedata og gir autorisasjon til Microsoft for handsaming av Kundedata og instruksjonar for handsaming av Kundedata til Microsoft. Instruksjonane dine kan inkludere tilgang, kontroll, bruk og sletting av Kundedata, og du held ved lag alt ansvar under Vilkår for Elektroniske Tenester.  Du tar vidare kontroll over og administrerer din og Sluttbrukarar sin brukarkonto, inkludert endringar og stopp av tilgang, og (ii) du kan få tilgang til og behandle dine og Sluttbrukarar sine data, inkludert innhald i kommunikasjonar og filer.  Sluttbrukarar kan også sende inn førespurnader angåande administrative handlingar på deira kontoar, som for eksempel sletting, tilgang og kontroll av Kundedata, aktivering og deaktivering av tilgang til Produktet, administrasjon av team og kanalar, administrasjon av tilgangsløyve.  Les Vilkår for Elektroniske Tenester for meir informasjon.  Einkvar administrative og representative funksjon som utførast av deg, kan overførast og tilordnast til ein annan person.  Du godtar at du vil foreta eit kvart rimeleg tiltak som blir førespurd av Microsoft for å forenkle overføringa av den administrative funksjonen eller representasjonen til ein annan person.   Dette kan inkludere varsling om brot på datatryggleiken til Sluttbrukarar innan 72 timar når du mottek informasjon om eit brot på tryggleiken til Kundedata.  Du samtykker også å påse at alle Sluttbrukarar er over 16 år, då Microsoft Teams (gratis) er meint for brukarar over 16 år.  Om du vel å oppgradere til eit betalt Abonnement, vil alle betalingsvilkår i denne Avtala då vere gjeldande.  Du vil i tillegg, ved oppgradering, velje eitt enkelt domene som er tilknytta organisasjonen din for bruk med alle Sluttbrukarkontoar.  Microsoft Teams er eit Avgrensa Tilbod og blir levert til deg med atterhald om endringar, avviklingar eller oppseiing kva tid som helst av Microsoft av kva grunn som helst, som skildra i Avsnitt 3 i denne avtala.  Om du for eksempel overskrid bruksgrensene som du blir informert om frå tid til annan og som er skildra på https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=872008, kan bruken din av Microsoft Teams bli avbroten. 

i.        Administrator tar kontroll. Om du brukar ei e-postadresse oppgitt av ein organisasjon du er tilknytta (slik som ein arbeidsgjevar eller skule), for å bestille ei elektronisk teneste individuelt, stadfestar du at du har autoritet til å bruke den organisasjonen sitt domene for å registrere deg for eit abonnement som eit medlem av den organisasjonen. Organisasjonen, som eigar av domenet som er knytta til e-postadressa di, kan ta kontroll over og administrere din bruk av dei Elektroniske tenestene. I eit slikt tilfelle kan din organisasjon sin utpeikte administrator (din "admin") (i) kontrollere og administrere kontoen din, inkludert å modifisere og avslutte tilgangen din, og (ii) få tilgang til og behandle opplysingane om deg, inkludert innhaldet i kommunikasjonen og filene dine. Microsoft kan informere deg om at organisasjonen din har tatt kontroll over dei Elektroniske tenestene som er dekka av abonnementet ditt, men Microsoft er ikkje forplikta til å varsle deg om dette. Om organisasjonen din administrerer din bruk av dei Elektroniske tenestene eller administrerer applikasjonsinstansen som er tilknytta abonnementet ditt, rettar du dine personvernførespurnader til administratoren din. Om organisasjonen din ikkje administrerer din bruk av dei Elektroniske tenestene eller administrerer ein slik applikasjonsinstans, rettar du dine personvernførespurnader til Microsoft.

j.        Data frå delt katalog. Når du bestiller ei Elektronisk teneste ved å bruke ei e-postadresse med eit domene oppgitt av ein organisasjon som du er tilknytta (f.eks. ein arbeidsgiver eller skule), legg den elektroniske tenesta deg til ein katalog med brukarar som deler same e-postdomene. Katalogopplysingane om deg (namn, registreringsdato og e-postadresse) kan vere synleg for andre brukarar av Elektroniske tenester innanfor din organisasjon sitt e-postdomene.

k.      Tilleggsprogramvare til bruk med dei Elektroniske Tenestene. For å oppnå optimal tilgang til og bruk av enkelte Elektroniske Tenester må du kanskje installere og bruke visse typer Programvare i samband med din bruk av dei Elektroniske Tenestene, som skildra i Vilkår for Elektroniske Tenester. Vi lisensierer Programvare til deg, vi sel den ikkje.  Bevis for Programvarelisensen din er (1) denne avtala, (2) ei eventuell bestillingsstadfesting og (3) bevis for betaling. Rettane dine til å få tilgang til Programvaren på kva eining som helst gir deg ikkje rett til å implementere Microsoft-patentar eller andre rettsverna Microsoft-produkt i programvare eller einingar som har tilgang til den eininga.

2.               Kjøp av tenester.

a.      Tilgjengelege abonnementstilbod. Portalen oppgir Tilbodsdetaljar for tilgjengelege Abonnementstilbod, som generelt kan kategoriserast som eitt eller ein kombinasjon av følgjande:

(i)     Forpliktelsestilbod. Du forpliktar deg på førehand til å kjøpe eit bestemt tal Elektroniske Tenester som skal brukast i løpet av en Gyldigheitsperiode, og til å forskotsbetale eller førehandsbetale på periodisk grunnlag. Med omsyn til Microsoft Azure-tenester kan ekstra eller annan bruk (for eksempel bruk ut over omfanget du har forplikta deg til) behandlast som eit Forbrukstilbod. Omfang du har forplikta deg til, men ikkje brukt i løpet av Gyldigheitsperioden, går ut ved Gyldigheitsperiodens slutt.

(ii)    Forbrukstilbod (også kalla betal-etter-kvart-løysing). Du betaler basert på faktisk forbruk i den føregående månaden utan noka plikt om førehandsbetaling. Betaling blir utført på periodisk grunnlag i ettertid.

(iii)  Begrensa tilbod. Du tar imot eit tal Elektroniske Tenester for ein avgrensa periode vederlagsfritt (for eksempel eit Prøveabonnement eller ein gratis konto) eller som del av eit anna Microsoft-tilbod (for eksempel MSDN). Føresegnene i denne avtala om prisar, oppseiingsgebyr, betaling og dataoppbevaring vil kanskje ikkje gjelde.

b.      Bestilling.

(i)     Når du bestiller eller fornyer eit Abonnement, samtykker du i Tilbodsdetaljane for det gjeldande Abonnementet. Med mindre anna er oppgitt i Tilbodsdetaljane, blir dei Elektroniske Tenestene tilbydt "slik dei er tilgjengelege". Du kan legge inn bestillingar for dine Tilknytta Selskap i høve denne avtala og tildele dine Tilknytta Selskap administrative rettar til å administrere Abonnementet. Tilknytta Selskap kan likevel ikkje legge inn bestillingar i høve denne avtala. Du kan også overdra rettane som er gitt i høve Punkt 1.a., til ein tredjepart for bruk av denne tredjeparten i din interne forretningsverksemd. Om du tildeler rettar til Programvare eller ditt Abonnement til Tilknytta Selskap eller tredjepartar, er desse Tilknytta Selskapa eller tredjepartane bunde av denne avtala, og du godtar at dykkar i fellesskap og kvar for dykkar er ansvarlege for kvar ei handling som desse Tilknytta Selskapa eller tredjepartane utfører relatert til deira bruk av Produkta.

(ii)    Nokre tilbod kan tillate at du endrar talet på Elektroniske Tenester som er bestilt i løpet av Abonnementsperioden. Det ekstra talet på Elektroniske Tenester som blir lagt til eit Abonnement, går ut når det aktuelle Abonnementet går ut. Om du reduserer talet i løpet av ein Gyldigheitsperiode, kan vi pålegge deg eit oppseiingsgebyr, som skildra nedanfor i Punkt 3.b.

c.      Prisar og betaling. Betalingar til forfall må betalast i samsvar med Tilbodsdetaljane for Abonnementet ditt.

(i)     For Forpliktingstilbod kan prisnivået vere basert på talet på Elektroniske Tenester du bestiller. Nokre tilbod kan tillate at du endrar talet på Elektroniske Tenester i bestillinga i Gyldigheitsperioden, og prisnivået kan bli justert i samsvar med dette. Endringar i prisnivået har imidlertid ikkje tilbakeverkande kraft. I Gyldigheitsperioden aukast ikkje prisane for Elektroniske Tenester med omsyn til Abonnementet ditt i forhold til prisane som var oppgitt i Portalen då Abonnementet ditt trådde i kraft eller blei fornya, sett vekk ifrå der prisane er oppgitt som mellombelse i Tilbodsdetaljane, eller for Førehandsvisningar eller Ikkje-Microsoft-produkt. Det takast atterhald om endringar i alle prisar ved starten av kvar ei Abonnementsfornying.

(ii)    Ved Forbrukstilbod kan prisar endrast kva tid som helst etter føregåande varsel.

d.      Fornying.

(i)     Når du fornyar Abonnementet, blir denne avtala oppheva, og Abonnementet er deretter underlagt vilkåra som er oppgitt i Portalen på datoen då du fornyar Abonnementet («Fornyingsvilkåra"). Om du ikkje godtar Fornyingsvilkåra, kan du avslå å fornye Abonnementet ditt.

(ii)    Ved Forpliktelsestilbod kan du velje å få eit Abonnement som blir automatisk fornya, eller som blir avslutta ved utløpet av Gyldigheitsperioden. Automatisk fornying er førehandsvald. Du kan endre dette valet kva tid som helst i løpet av Gyldigheitsperioden. Om den eksisterande Gyldigheitsperioden er lenger enn éin kalendermånad, vil vi gi deg varsel om den automatiske fornyinga før utløpet av Gyldigheitsperioden.

(iii)  Ved Forbrukstilbod blir Abonnementet automatisk fornya ved utgangen av kvar månad inntil du seier opp Abonnementet.

(iv)  Avgrensa tilbod kan ikkje fornyast.

e.      Kvalifikasjon for Akademiske, Statlege og Ideelle versjonar. Du godtar at om du kjøper eit tilbod for utdanning, staten eller ideelle organisasjonar, oppfyller du dei respektive kvalifikasjonskrava som er oppført på følgjande område:

(i)     For utdanningstilbod gjeld krava for utdanningsinstitusjonar (inkludert administrasjonskontor eller utdanningsstyre, offentlege bibliotek eller museum) som er oppført på http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7,

(ii)    For statlege tilbod gjeld krava som er oppført på http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6, og

(iii)  For tilbod for ideelle organisasjonar gjeld krava som er oppført på http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19.

Microsoft held på retten til å verifisere kvalifikasjon kva tid som helst og avslutte dei Elektroniske Tenestene om kvalifikasjonskrava ikkje er oppfylt.

f.       Skattar og avgifter. Prisane er eksklusiv eventuelle skattar og avgifter, med mindre dei er oppgitt på fakturaen som inklusiv skattar og avgifter. Du må betale gjeldande meirverdiavgift, gods- og tenesteavgift, bruttoinntektsskattar eller andre transaksjonsskattar, -gebyr, -avgifter eller tilleggsavgifter eller andre liknande skattar, avgifter eller gebyr, eller eventuell lovpålagt innkreving og andre tilleggsavgifter som er skuldige i høve denne avtala, og som vi har rett til å kreve inn frå deg etter gjeldande lov. Du er ansvarleg for eventuell gjeldande dokumentavgift og for alle andre skattar og avgifter som Kunden er juridisk forplikta til å betale, inkludert eventuelle skattar og avgifter som oppstår ved distribusjon eller levering av Produkt til dine Tilknytta Selskap. Vi er ansvarlege for betaling av alle skattar og avgifter basert på vår nettoinntekt, bruttoinntektsskattar som blir pålagt i staden for skattar og avgifter på inntekter eller profitt, eller skattar og avgifter på vårt eigarskap.

Om gjeldande lovgjeving krev at det blir betalt forskot på eventuelle skattar og avgifter av dine betalingar til oss, kan du trekke slike skattar og avgifter frå beløpet som skal betalast til oss, og betale beløpet for skattane og avgiftene til den rette skattestyresmakta. Dette føreset imidlertid at du straks sikrar deg ei offisiell kvittering for desse skattetrekka samt andre nødvendige dokument og leverer dette til oss, slik at vi kan kreve utanlandsk skattetrekk eller tilbakebetaling. Du må sørge for at beløpet for eventuelle skattar og avgifter som betalast på forskot, er avgrensa så langt det er mogleg i høve gjeldande lov.

3.               Gyldigheitsperiode, avslutning og innstilling.

a.      Avtaleperiode og avslutning. Denne avtala skal gjelde til Abonnementet ditt går ut, blir avslutta eller fornya, avhengig av kva som kjem først.

b.      Oppseiing av Abonnement. Du kan kva tid som helst avslutte eit Abonnement i løpet av Gyldigheitsperioden, men du må betale alle beløp som er forfalt eller som du skuldar før oppseiinga trer i kraft.

(i)     Abonnement på éin månad. Du kan kva tid som helst avslutte eit Abonnement med ein Gyldigheitsperiode på éin månad gebyrfritt.

(ii)    Abonnement som varer lenger enn éin månad. Om du avsluttar eit Abonnement på Microsoft Azure-tenester innan 30 dagar etter datoen då Abonnementet trådde i kraft eller blei fornya, vil du ikkje motta noka form for refusjon, og du må betale for dei første 30 dagane av Abonnementet. Du vil imidlertid ikkje bli fakturert for den gjenståande delen av det avslutta Abonnementet. Om du avsluttar eit Abonnement på Microsoft Azure-tenester på eit anna tidspunkt i gyldigheitsperioden, må du betale for den gjenverande delen av gyldigheitsperioden, og du vil ikkje motta noka form for refusjon.

(iii)  Avgrensa tilbod. Microsoft kan avslutte abonnementet ditt for eit Avgrensa tilbod kva tid som helst i løpet av perioden, umiddelbart og utan kunngjering.

(iv)  Andre abonnement. For alle andre abonnement må du betale eit gebyr som svarer til éin månads Abonnementsgebyr om du avsluttar eit Abonnement før Gyldigheitsperioden opphøyrer, og du vil motta refusjon for den delen av Abonnementsgebyret du har betalt for den gjenverande Gyldigheitsperioden, om det er aktuelt. Det blir imidlertid ikkje gitt refusjon for delvis ubrukte månader.

c.      Innstilling. Vi kan avbryte din bruk av dei Elektroniske Tenestene om: (1) det med rimelegheit er nødvendig for å forhindre uautorisert tilgang til Kundedata, (2) du unnlater å innan rimeleg tid svare på eit krav om ei påstått krenking i høve Punkt 5, (3) du ikkje betaler forfalte beløp i høve denne avtala eller (4) du ikkje overheld Retningslinjene for Akseptabel Bruk, eller om du bryt andre vilkår i denne avtala, eller (5) for Avgrensa tilbod, blir abonnementet inaktivt frå tidspunktet du ikkje kan få tilgang til dei Elektroniske tenestene som skildra i informasjonen om tilbodet. Om ein eller fleire av desse vilkåra inntreffer:

(i)     Kan vi for Avgrensa Tilbod innstille bruken din av dei Elektroniske Tenestene, Abonnementet ditt og kontoen din umiddelbart utan varsel.

(ii)    For alle andre Abonnement vil ei innstilling gjelde for den minste nødvendige delen av dei Elektroniske Tenestene og trer i kraft berre når vilkåret eller behovet finst. Vi vil melde frå før vi innstiller tenesta, med unntak av tilfelle der vi har rimeleg grunn til å tru at vi må innstille straks. Vi melder frå minst 30 dagar før innstilling på grunn av manglande betaling. Om du ikkje svarer fullstendig på årsakene til innstillinga innan 60 dagar etter innstillinga, kan vi avslutte Abonnementet ditt og slette Kundedataa dine utan oppbevaringstid. Vi kan også avslutte Abonnementet ditt om bruken din av dei Elektroniske Tenestene blir innstilt meir enn to gongar i løpet av ein 12-månadersperiode.

4.               Rettar.

a.      Avgrensa rettar.

(i)     Elektroniske tenester. Vi garanterer at dei Elektroniske Tenestene oppfyller vilkåra i SLA i Gyldigheitsperioden. Dine einaste rettar i samband med brot på garantien, er dei som er skildra i SLA.

(ii)    Programvare. Vi garanterer at Programvaren i all hovudsak vil fungere som skildra i den gjeldande brukardokumentasjonen i eitt år frå den datoen då du først tok i bruk Programvaren. Om Programvaren ikkje samsvarer med desse avgrensa rettane, kan vi velje, og dette er ditt einaste krav, (1) å returnere beløpet som er betalt for Programvaren, eller (2) reparere eller erstatte Programvaren.

b.      Utelukkingar i dei avgrensa rettane. Desse avgrensa rettane er underlagt følgjande avgrensingar:

(i)     Eventuelle underforståtte garantiar, avgrensa rettar eller vilkår som ikkje kan fraskrivast som eit lovmessig forhold, skal gjelde i eitt år frå dei avgrensa rettane trer i kraft.

(ii)    Desse avgrensa rettane gjeld ikkje problem som er forårsaka av uhell, feil bruk eller bruk av Produkta på ein måte som ikkje er i tråd med denne avtala eller vår publiserte dokumentasjon eller våre rettleiingar, eller som er eit resultat av hendingar som er utanfor vår rimelege kontroll.

(iii)  Desse avgrensa rettane gjeld ikkje problem som er skulda at minimumskrava til systemet ikkje er oppfylt.

(iv)  Desse avgrensa rettane gjeld ikkje for Førehandsvisningar eller Avgrensa Tilbod.

c.      ANSVARSFRÅSKRIVING. Med unntak av desse avgrensa rettane gir vi ingen garantiar, verken uttrykte, underforståtte, lovfesta eller på andre måtar, inkludert garantiar om omsetjelegheit eller eign til eit bestemt formål. Desse fråskrivingane gjeld i den grad gjeldande lovgjeving tillet dei.

5.               Forsvar mot krav.

a.      Forsvar.

(i)     Vi vil forsvare deg mot alle krav frå ein ikkje-tilknytta tredjepart basert på at eit Produkt krenkar tredjeparten sin patent, opphavsrett eller varemerke eller gjer urettmessig bruk av tredjeparten sin forretningsløyndom.

(ii)    Du vil forsvare oss mot eventuelle krav som blir lagt fram av ein ikkje-tilknytta tredjepart om at (1) Kundedata, Kundeløysingar eller Ikkje-Microsoft-produkt eller tenester som du tilbyr, direkte eller indirekte, ved å bruke eit Produkt, krenkar tredjeparten sin patent, opphavsrett eller varemerke, urettmessig bruk av tredjeparten sin forretningsløyndom, eller (2) krav som har sitt opphav i brot på Reglane for Akseptabel Bruk.

b.      Avgrensingar. Pliktane våre i Punkt 5.a. gjeld ikkje for krav eller kjenningar basert på: (i) eni Kundeløysing, Kundedata, Ikkje-Microsoft-produkt, endringar du gjer i Produktet eller tenester eller materiale du tilbyr eller gjer tilgjengeleg som ein del av bruken av Produktet, (ii) din kombinasjon av Produktet med, eller skadar basert på verdien av, eit Kundedata eller eit Ikkje-Microsoft-produkt eller data eller forretningsprosessar som ikkje stammar frå Microsoft, (iii) din bruk av eit Microsoft-varemerke utan vårt uttrykkelege skriftlege løyve, eller din bruk av Produktet etter at vi har varsla deg om å avslutte bruken på grunn av eit krav frå tredjepart, eller (iv) din redistribusjon av Produktet til, eller bruk til fordel for, eventuelle ikkje-tilknytta tredjepartar, eller (v) Produkt som er levert gratis.

c.      Rettsmiddel. Om vi har rimeleg grunn til å tru at eit krav i høve Punkt 5.a.(i) kan sperre din bruk av Produktet, vil vi søke å: (i) skaffe deg retten til å fortsetje å bruke det eller (ii) endre eller erstatte det med ein funksjonell ekvivalent og varsle deg om å slutte å bruke den tidlegare versjonen av Produktet. Om desse alternativa ikkje er forretningsmessig rimeleg, kan vi avslutte dine rettar til å bruke Produktet og deretter refundere eventuelle førehandsbetalingar for ubrukte Abonnementsrettar.

d.      Pliktar. Begge partar må straks varsle den andre om krav i høve dette Punktet. Parten som søker vern, må (i) gi den andre parten full kontroll over forsvaret av kravet og eventuelle forlik og (ii) gi rimeleg støtte til forsvaret mot kravet. Parten som gir vern, må (1) tilbakebetale den andres rimelege kontantutgifter som denne pådrar seg ved å yte første part bistand, og (2) betale beløpet ved ei eventuell endeleg avgjerd som ikkje er til denne sin fordel (eller forlik som den andre part samtykker i). Partane sine respektive rettar til forsvar og betaling knytta til avgjerder (eller forlik den andre samtykker i) i dette Punkt 5 trer i stedet for alle rettar til erstatning og tilsvarande ytingar som er nedfelt i sedvane eller lovgjeving, og begge partar fråskriv seg slike sedvanerettar og lovbestemte rettar.

6.               Avgrensing av ansvar.

a.      Avgrensing. Det samla erstatningsansvaret til kvar part for alle krav i høve denne avtala er avgrensa til direkte skade på opptil beløpet som er betalt i høve denne avtala for den Elektroniske Tenesta i løpet av dei tolv månadene før årsaken til kravet oppsto, gitt at det samla erstatningsansvaret for ei Elektronisk Teneste ikkje under nokon omstendigheit overstig beløpet som er betalt for den aktuelle Elektroniske Tenesta i løpet av Abonnementsperioden. For Produkt som er tilbydt gratis, er Microsoft sitt erstatningsansvar avgrensa til direkte skade på opptil USD 5000.

b.      UTELATINGAR. Ingen av partane skal vere ansvarlege for tapt forteneste eller indirekte skade, særlege tap, tilfeldig skade, følgeskade eller straffeerstatning eller for tap av avkasting eller inntekt, avbrot i verksemda eller tap av forretningsinformasjon, også når parten visste at desse skadene med rimelegheit var moglege å føresjå.

c.      Unntak frå avgrensingar. Avgrensingane av ansvar i dette Punktet gjeld i den største utstrekning tillate av gjeldande lov, men gjeld ikkje: (1) partane sine plikter i høve Punkt 5, eller (2) krenking av den andre parten sine immaterielle rettar.

7.               Diverse.

a.      Meldingar. Meldingar må vere skriftlege og vil bli sett som levert på datoen dei blei mottekne på adressa, datoen som visast på returkvitteringa, overføringsdatoen for e-posten eller på leveringsstadfestinga for en ekspressending eller faks. Meldingar til Microsoft må sendast til følgjande adresse:

Microsoft Corporation

Dept. 551, Volume Licensing

6100 Neil Road, Suite 210

Reno, Nevada 89511-1137

USA

Meldingar til deg blir sendt til adressa som du har oppgitt på kontoen din som kontaktadresse for meldingar. Microsoft kan sende merknader og annan informasjon til deg via e-post eller i annan elektronisk form.

b.      Lisensoverføring og overdraging. Du har ikkje rett til å overdra denne avtala heilt eller delvis eller overføre lisensar utan samtykke frå Microsoft.

c.      Samtykke i partnervederlag. Når du legg inn ei bestilling, kan du bli gitt høve til å oppgi ein "Registrert Partner" som er tilknytta dine Abonnement. Ved å oppgi ein Registrert Partner direkte eller ved at ein tredjepart får autorisasjon til å gjere dette, samtykker du i at vi betaler vederlag til den Registrerte Partneren. Vederlaga er for forsalgsstøtte og kan også inkludere ettersalgsstøtte. Vederlaga er basert på, og aukar med, storleiken på bestillinga di. Våre prisar for Elektroniske Tenester er dei same uansett om du oppgir ein Registrert Partner eller ikkje.

d.      Delvis ugyldigheit. Om nokon delar av denne avtala ikkje er rettskraftige, skal resten fortsatt gjelde like fullt.

e.      Avkall. Forsøming av å handheve ei føresegn i denne avtala inneber ikkje avkall på rettar.

f.       Ikkje agentur. Denne avtala opprettar ikkje eit agentur, partnerskap eller samarbeid.

g.      Ingen tredjepartsmottakarar. Det er ingen tredjepartar som nyt godt av denne avtala.

h.      Gjeldande lovgjeving og verneting. Denne avtala er underlagt lovene i Washington, utan omsyn til prinsipp om lovkonflikt, med følgjande unntak: (i) Om du er ei amerikansk offentleg eining, er denne avtala underlagt lovgjevinga i USA. (ii) Om du er eit statleg eller lokalt styresmaktorgan i USA, er denne avtala underlagt lovgjevinga i den aktuelle delstaten. Alle søksmål i samband med denne avtala skal handsamast i delstaten Washington, USA. Dette valet av jurisdiksjon hindrar ikkje nokon av partene i å søke mellombels åtgjerd i ein annan aktuell jurisdiksjon i samband med krenkingar av immaterielle rettar.

i.        Fullstendig avtale. Denne avtala utgjer den fullstendige avtala angående emnet, og har forrang for all annan tidlegare eller samtidig kommunikasjon. Ved motstrid mellom dokumenta i denne avtala som ikkje uttrykkeleg avgjerast i desse dokumenta, skal vilkåra gjelde i følgjande rekkefølge med fallande prioritet: (1) denne Elektroniske Abonnementsavtala frå Microsoft (2) Vilkåra for Elektroniske Tenester (3) gjeldande Tilbodsdetaljar og (4) eventuelle andre dokument i denne avtala.

j.        Fortsett gyldigheit. Vilkåra i Punkt 1, 2.c., 2.e., 4, 5, 6, 7 og 8 skal framleis gjelde sjølv om denne avtala opphøyrer eller går ut.

k.      Amerikanske eksportrestriksjonar. Produkta er underlagt amerikansk eksportrestriksjon. Du må overhalde all gjeldande lovgjeving, inkludert forskriftene om eksportadministrasjon (EAR, Export Administration Regulations), ITAR-reglar (International Traffic in Arms Regulations) og restriksjonar for sluttbrukar, sluttbruk og destinasjon utferda av styresmaktene i USA og andre land.

l.        Force majeure. Ingen av partane skal haldast ansvarleg for manglande oppfylling av avtala som skuldast forhold utanfor kvar av partene sin rimelege kontroll (som for eksempel brann, eksplosjon, strømbrot, jordskjelv, flom, kraftig storm, streik, eksportforbod, arbeidstvistar, handlingar utført av sivile eller militære styresmakter, krig, terrorisme (inkludert cyberterrorisme), katastrofar, handlingar eller manglande handlingar frå leverandørar av Internett-trafikk, handlingar eller manglande handlingar frå kontrollstyresmakter eller statlege styresmakter (inkludert lov- eller regelvedtak eller andre handlingar som påverkar leveringa av Elektroniske Tenester). Dette Punktet skal imidlertid ikkje gjelde for dine betalingsplikter i høve denne avtala.

m.    Myndigheit til å inngå avtale. Om du er ein person som godtar desse vilkåra på ei eining sine vegner, erklærer du at du har myndigheit til å inngå denne avtala på den aktuelle eininga sine vegner. Om du oppgir ei eining, eller du bruker ei e-postadresse frå ei eining du er tilknytta (slik som ein arbeidsgjevar) i samband med kjøp eller fornying av Abonnement, blir den eininga handsama som eigar av Abonnementet i denne avtala.

n.      Offentlege kundar.  Offentlege kundar bør rådføre seg med Microsoft før dei godkjenner.  Ved å godta denne avtala, representerer du at du har overhalde og vil fortsetje å overhalde alle gjeldande lover og offentlege innkjøpskrav.

8.               Definisjonar.

Ei tilvising til ”dag” i denne avtala betyr ein kalenderdag.

«Reglane for Akseptabel Bruk" er framsatt i Vilkåra for Elektroniske Tenester.

Med "Tilknytta Selskap" meinast ei juridisk eining som ein part eig, som eig ein part eller som er under felles eigarskap med ein part. Med «Eigarskap" meinast, i denne samanheng, kontroll over meir enn 50 prosent av ei eining.

Med "Forbrukstilbod", «Forpliktingstilbod" og "Avgrensa tilbod" meinast kategoriar av Abonnementstilbod som skildra i Punkt 2.

"Kundedata" er definert i Vilkåra for Elektroniske Tenester.

"Kundeløysing" er definert i Vilkåra for Elektroniske Tenester.

Med "Sluttbrukar" meinast alle personar som har fått løyve frå deg til å få tilgang til Kundedata som dei Elektroniske Tenestene er vert for, eller som på annan måte bruker dei Elektroniske Tenestene, eller kvar og ein brukar av ei Kundeløysing.

Med "Administrert Tenesteløysing" meinast ei administrert IT-teneste som du tilbyr ein tredjepart og består av administrasjon og støtte for Microsoft Azure-tenester.

"Microsoft Azure-tenester" er definert i Vilkåra for Elektroniske Tenester.

"Ikkje-Microsoft-produkt" er definert i Vilkåra for Elektroniske Tenester.

Med ”Tilbodsdetaljar” meinast prissettinga og tilhøyrande vilkår som gjeld eit Abonnementstilbod, som publisert i Portalen.

"Elektroniske Tenester" betyr alle Microsoft-drifta tenester som du abonnerer på under denne avtala.

Med "Vilkår for Elektroniske Tenester" meinast vilkåra som gjeld for din bruk av Produkta som er tilgjengelege på https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/product-licensing/products.aspx. Vilkåra for Elektroniske Tenester omfattar vilkår som regulerer din bruk av Produkt, som kjem i tillegg til vilkåra i denne avtala.

Med «Førehandsvisning" meinast ei førehandsvisning, betaversjon eller en annan førehandsversjon eller -funksjon av dei Elektroniske Tenestene eller Programvaren som Microsoft tilbyr for å få tilbakemelding frå kundar.

Med "Portal" meinast webområdene for dei respektive Elektroniske Tenestene på https://products.office.com/en-us/home, http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/ eller på eit alternativt webområde som vi fastset.

Med "Produkt" meinast alle Elektroniske Tenester (inkludert eventuell Programvare).

Med "SLA" meinast våre plikter i samband med levering og/eller yting for ei Elektronisk Teneste, som publisert på http://aka.ms/csla, http://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/, eller på eit alternativt webområde som vi fastset.

Med "Programvare" meinast Microsoft-programvaren vi leverer for installasjon på eininga di som del av Abonnementet eller for bruk med den Elektroniske Tenesta for å aktivere bestemte funksjonar.

Med "Abonnement" meinast ei registrering for ei Elektronisk Teneste for ein definert Gyldigheitsperiode som spesifisert på Portalen. Du kan kjøpe fleire Abonnement, som kan administrerast separat og vil vere underlagt vilkåra i ei separat Elektronisk Abonnementsavtale frå Microsoft.

Med "Gyldigheitsperiode" meinast eit Abonnements varigheit (for eksempel 30 dagar eller 12 månader).