Microsoft Teams (gratis)

Elektronisk Abonnementsavtale

Den Elektroniske Abonnementsavtalen fra Microsoft Teams (gratis) er inngått mellom enheten du representerer, eller, hvis du ikke har angitt en slik enhet i forbindelse med kjøp eller fornyelse av et Abonnement, mellom deg personlig (”du” eller ”deg”) og Microsoft Ireland Operations Limited (”Microsoft”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Den består av vilkårene og betingelsene nedenfor og Vilkårene for Elektroniske Tjenester, SLA-ene og Tilbudsdetaljene for Abonnementet ditt eller fornyelsen (samlet kalt ”avtale”). Den trer i kraft på datoen vi gir deg bekreftelse på Abonnementet, eller datoen Abonnementet ditt fornyes, avhengig av hva som er aktuelt. Viktige begreper er definert i Punkt 8.

1.               Bruk av Elektroniske Tjenester.

a.      Bruksrettighet. Vi gir deg retten til å få tilgang til og bruke de Elektroniske Tjenestene og til å installere og bruke Programvaren inkludert i Abonnementet ditt, som nærmere beskrevet i denne avtalen. Vi forbeholder oss alle andre rettigheter.

b.      Akseptabel bruk. Du kan bare bruke Produktet i samsvar med denne avtalen. Du kan ikke foreta omvendt utvikling, dekompilere, demontere eller omgå de tekniske begrensningene i Produktet med mindre det tillates i henhold til gjeldende lovgivning til tross for disse begrensningene. Du kan ikke deaktivere, endre eller på annen måte prøve å omgå eventuelle faktureringsmekanismer som måler bruken din av de Elektroniske Tjenestene. Du kan ikke leie ut, lease, låne bort, videreselge, overføre eller på kommersiell måte være vert for Produktet, eller deler av Produktet, til eller for tredjeparter, med mindre dette uttrykkelig tillates i denne avtalen eller Vilkårene for Elektroniske Tjenester.

c.      Sluttbrukere. Du kontrollerer tilgang fra Sluttbrukere, og du er ansvarlig for at de bruker Produktet i samsvar med denne avtalen. For eksempel skal du sørge for at Sluttbrukerne overholder Reglene for Akseptabel Bruk.

d.      Kundedata. Du alene er ansvarlig for innholdet i alle Kundedataene. Du må sikre deg og beholde alle rettigheter knyttet til Kundedataene som er nødvendige for at vi skal kunne levere de Elektroniske Tjenestene til deg, uten at det krenker rettighetene til noen tredjepart eller på annen måte forplikter Microsoft overfor deg eller en tredjepart. Microsoft påtar seg ingen forpliktelser med hensyn til Kundedataene eller din bruk av Produktet annet enn det som er uttrykkelig angitt i denne avtalen, eller som kreves av gjeldende lovgivning.  Du er også ansvarlig for å varsle Sluttbrukere om retningslinjene dine med hensyn til Kundedata og sørge for at behandlingen av Kundedataene utføres i henhold til gjeldende lov.

e.      Ansvar for kontoer. Du er ansvarlig for å overholde taushetsplikten når det gjelder ikke-offentlig godkjenningslegitimasjon knyttet til bruken av de Elektroniske Tjenestene. Du må straks varsle vår kundestøtte om eventuelt misbruk av dine kontoer eller godkjenningslegitimasjon eller eventuelle sikkerhetsproblemer knyttet til de Elektroniske Tjenestene.

f.       Forhåndsvisninger. Det kan hende vi gjør Forhåndsvisninger tilgjengelige. Forhåndsvisninger leveres ”som de er”, ”med alle feil” og ”som de er tilgjengelige”, og omfattes ikke av SLA-ene og de begrensede rettighetene i denne avtalen. Det kan hende at Forhåndsvisninger ikke dekkes av kundestøtten. Vi kan endre eller avslutte Forhåndsvisninger når som helst uten varsel. Vi kan også velge å ikke gjøre en Forhåndsvisning generelt tilgjengelig.

g.      Administrerte Tjenester for Microsoft Azure. Du kan bruke Microsoft Azure-tjenester for å tilby en Administrert Tjenesteløsning, såfremt (1) bare du har tilgang til, kan konfigurere og administrere Microsoft Azure-tjenestene, (2) du har administratortilgang til de virtuelle OSE-ene, hvis noen, i den Administrerte Tjenesteløsningen og (3) tredjeparten bare har administratortilgang til sine egne program(er) eller virtuelt OSE/virtuelle OSE-er. Du står ansvarlig for tredjepartens bruk av Microsoft Azure-tjenester i samsvar med vilkårene i volumlisensavtalen. Din leveranse av Administrerte Tjenester er underlagt følgende begrensninger (samt andre begrensninger i Vilkårene for Elektroniske Tjenester):

(i)     du har ikke rett til å videreselge eller videredistribuere Microsoft Azure-tjenester, og

(ii)    du har ikke rett til å gi flere brukere direkte eller indirekte tilgang til Microsoft Azure-tjenester som gjøres tilgjengelige per bruker.

h.      Admin for Microsoft Teams (gratis).  Microsoft Teams (gratis) tilbys deg som et Begrenset tilbud som definert i denne avtalen. Hvis du representerer en organisasjon, eller hvis du er den første brukeren som logger deg på Microsoft Teams som representerer en gruppe medarbeidere eller forretningspartnere, er du Kunden som inngår denne avtalen, og du bekrefter at du har fullmakt til å gjøre det.   Når du inviterer en person til å bruke Microsoft Teams (gratis), eller når brukere som du har invitert inviterer et nytt individ, tar du ytterligere ansvar med hensyn til bruken til det enkeltindividet av Microsoft Teams (gratis).  Som sådan forblir bestemmelsen i Microsoft Teams (gratis) underlagt vilkårene for Elektroniske tjenester, inkludert eierskap og håndtering av Kundedataene dine.  Du kontrollerer for eksempel behandlingen av Kundedata og gir Microsoft autorisasjon til å behandle Kundedata og instruksjoner om behandlingen av Kundedata til Microsoft. Instruksjonene dine kan omfatte tilgang, kontroll, bruk og sletting av Kundedata, og du forblir ansvarlig overfor alle forpliktelser i vilkårene for de Elektroniske tjenestene.  Videre styrer og administrerer du (i) kontoen din og Sluttbrukernes, inkludert endring og avslutning av tilgang, og (ii) du kan gå inn på og behandle dataene dine og Sluttbrukernes, inkludert innholdet i kommunikasjon og filer.  Sluttbrukerne kan også sende forespørsler om administrativ drift av kontoen, for eksempel sletting, tilgang og kontroll av Kundedata, levering og avbestilling av tilgang til Produktet, administrering av team og kanaler, styring av tilgangstillatelser.  Se vilkårene for de Elektroniske tjenestene for mer informasjon.  Eventuell administrativ og representativ funksjon utført av deg, kan overføres og tildeles på nytt til en annen person.  Du samtykker i å iverksette ethvert tiltak som er rimelig forespurt av Microsoft for å lette overføringen av administrativ funksjon eller representasjon til en annen person.   Dette kan omfatte å gi opplysninger om databrudd til Sluttbrukere innen 72 timer etter å ha mottatt kunnskap om sikkerhetsbrudd på Kundedata.  Du godtar også å sikre at alle Sluttbrukere er over 16 år, ettersom Microsoft Teams (gratis) er beregnet for brukere over 16 år.  Hvis du valgte å oppgradere til et betalt Abonnement, gjelder alle betalingsbetingelser i denne Avtalen.  Videre skal du ved oppgradering velge et enkelt domene tilknyttet organisasjonen som skal brukes for alle Sluttbrukerkontoer.  Microsoft Teams er et begrenset tilbud og er gitt til deg under forbehold for endring, avskrivning eller oppsigelse når som helst av Microsoft av uansett grunn, som beskrevet i Avsnitt 3 i denne Avtalen.  For eksempel, hvis du overskrider bruksgrensene som varslet deg fra tid til annen, og som beskrevet på https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=872008, kan bruken av Microsoft Teams bli suspendert.

i.        Data fra delt katalog. Når du bestiller en Elektronisk tjeneste ved å bruke en e-postadresse med et domene oppgitt av en organisasjon som du er tilknyttet (f.eks. en arbeidsgiver eller skole), legger den elektroniske tjenesten deg til en katalog med brukere som deler samme e-postdomene. Katalogopplysningene om deg (navn, registreringsdato og e-postadresse) kan være synlig for andre brukere av Elektroniske tjenester innenfor din organisasjons e-postdomene.

j.        Tilleggsprogramvare til bruk med de Elektroniske Tjenestene. For å oppnå optimal tilgang til og bruk av enkelte Elektroniske Tjenester må du kanskje installere og bruke visse typer Programvare i forbindelse med din bruk av de Elektroniske Tjenestene, som beskrevet i Vilkår for Elektroniske Tjenester. Vi lisensierer Programvare til deg, vi selger den ikke. Bevis for Programvarelisensen din er (1) denne avtalen, (2) en eventuell bestillingsbekreftelse og (3) bevis for betaling. Rettighetene dine til å få tilgang til Programvaren på en hvilken som helst enhet gir deg ikke rett til å implementere Microsoft-patenter eller andre rettighetsbeskyttede Microsoft-produkter i programvare eller enheter som har tilgang til den enheten.

2.               Kjøp av tjenester.

a.      Tilgjengelige Abonnementstilbud. Portalen angir Tilbudsdetaljer for tilgjengelige Abonnementstilbud, som generelt kan kategoriseres som ett eller en kombinasjon av følgende:

(i)     Forpliktelsestilbud. Du forplikter deg på forhånd til å kjøpe et bestemt antall Elektroniske Tjenester som skal brukes i løpet av en Gyldighetsperiode, og til å forskuddsbetale eller forhåndsbetale på periodisk grunnlag. Med hensyn til Microsoft Azure-tjenester kan ekstra eller annen bruk (for eksempel bruk ut over omfanget du har forpliktet deg til) behandles som et Forbrukstilbud. Omfang du har forpliktet deg til, men ikke brukt i løpet av Gyldighetsperioden, utløper ved Gyldighetsperiodens slutt.

(ii)    Forbrukstilbud (også kalt betal-etter-hvert-løsning). Du betaler basert på faktisk forbruk i den foregående måneden uten noen forpliktelse om forhåndsbetaling. Betaling utføres på periodisk grunnlag i ettertid.

(iii)  Begrenset tilbud. Du mottar et antall Elektroniske Tjenester for en begrenset periode vederlagsfritt (for eksempel et Prøveabonnement eller en gratis konto) eller som del av et annet Microsoft-tilbud (for eksempel MSDN). Bestemmelsene i denne avtalen om priser, oppsigelsesgebyr, betaling og dataoppbevaring vil kanskje ikke gjelde.

b.      Bestilling.

(i)     Når du bestiller eller fornyer et Abonnement, samtykker du i Tilbudsdetaljene for det gjeldende Abonnementet. Med mindre annet er angitt i Tilbudsdetaljene, tilbys de Elektroniske Tjenestene ”slik de er tilgjengelige”. Du kan legge inn bestillinger for dine Tilknyttede Selskaper i henhold til denne avtalen og tildele dine Tilknyttede Selskaper administrative rettigheter til å administrere Abonnementet. Tilknyttede Selskaper kan imidlertid ikke legge inn bestillinger i henhold til denne avtalen. Du kan også overdra rettighetene som er gitt i henhold til Punkt 1.a., til en tredjepart for bruk av denne tredjeparten i din interne forretningsvirksomhet. Hvis du tildeler noen rettigheter til Programvare eller ditt Abonnement til Tilknyttede Selskaper eller tredjeparter, er disse Tilknyttede Selskapene eller tredjepartene bundet av denne avtalen, og du godtar at dere i fellesskap og hver for dere er ansvarlig for enhver handling som disse Tilknyttede Selskapene eller tredjepartene utfører relatert til deres bruk av Produktene.

(ii)    Noen tilbud kan tillate at du endrer antall Elektroniske Tjenester som er bestilt i løpet av Abonnementsperioden. Det ekstra antallet Elektroniske Tjenester som legges til et Abonnement, utløper når det aktuelle Abonnementet utløper. Hvis du reduserer antallet i løpet av en Gyldighetsperiode, kan vi pålegge deg et oppsigelsesgebyr, som beskrevet nedenfor i Punkt 3.b.

c.      Priser og betaling. Betalinger til forfall må betales i samsvar med Tilbudsdetaljene for Abonnementet ditt.

(i)     For Forpliktelsestilbud kan prisnivået være basert på antall Elektroniske Tjenester du bestiller. Noen tilbud kan tillate at du endrer antall Elektroniske Tjenester i bestillingen i Gyldighetsperioden, og prisnivået kan bli justert i samsvar med dette. Endringer i prisnivået har imidlertid ikke tilbakevirkende kraft. I Gyldighetsperioden økes ikke prisene for Elektroniske Tjenester med hensyn til Abonnementet ditt i forhold til prisene som var oppgitt i Portalen da Abonnementet ditt trådte i kraft eller ble fornyet, bortsett fra der prisene er angitt som midlertidige i Tilbudsdetaljene, eller for Forhåndsvisninger eller Ikke-Microsoft-produkter. Det tas forbehold om endringer i alle priser ved starten av enhver Abonnementsfornyelse.

(ii)    Ved Forbrukstilbud kan priser endres på et hvilket som helst tidspunkt etter forutgående varsel.

d.      Fornyelse.

(i)     Når du fornyer Abonnementet, oppheves denne avtalen, og Abonnementet er deretter underlagt vilkårene og betingelsene som er angitt i Portalen på datoen da du fornyer Abonnementet (”Fornyelsesvilkårene”). Hvis du ikke godtar Fornyelsesbetingelsene, kan du avslå å fornye Abonnementet ditt.

(ii)    Ved Forpliktelsestilbud kan du velge å få et Abonnement som automatisk fornyes, eller som avsluttes ved utløpet av Gyldighetsperioden. Automatisk fornyelse er forhåndsvalgt. Du kan endre dette valget når som helst i løpet av Gyldighetsperioden. Hvis den eksisterende Gyldighetsperioden er lenger enn én kalendermåned, vil vi gi deg varsel om den automatiske fornyelsen før utløpet av Gyldighetsperioden.

(iii)  Ved Forbrukstilbud fornyes Abonnementet automatisk ved utgangen av hver måned inntil du sier opp Abonnementet.

(iv)  Begrensede tilbud kan ikke fornyes.

e.      Kvalifikasjon for Akademiske, Statlige og Ideelle versjoner. Du godtar at hvis du kjøper et tilbud for utdanning, staten eller ideelle organisasjoner, oppfyller du de respektive kvalifikasjonskravene som er oppført på følgende områder:

(i)     For utdanningstilbud gjelder kravene for utdanningsinstitusjoner (inkludert administrasjonskontorer eller utdanningsstyrer, offentlige biblioteker eller museer) som er oppført på http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7,

(ii)    For statlige tilbud gjelder kravene som er oppført på http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6, og

(iii)  For tilbud for ideelle organisasjoner gjelder kravene som er oppført på http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19.

Microsoft forbeholder seg retten til å verifisere kvalifikasjon når som helst og avslutte de Elektroniske Tjenestene hvis kvalifikasjonskravene ikke er oppfylt.

f.       Skatter og avgifter. Prisene er eksklusiv eventuelle skatter og avgifter, med mindre de er angitt på fakturaen som inklusiv skatter og avgifter. Du må betale gjeldende merverdiavgift, gods- og tjenesteavgift, bruttoinntektsskatter eller andre transaksjonsskatter, -gebyrer, -avgifter eller tilleggsavgifter eller andre lignende skatter, avgifter eller gebyrer, eller eventuell lovpålagt innkreving og andre tilleggsavgifter som er skyldige i henhold til denne avtalen, og som vi har rett til å kreve inn fra deg etter gjeldende lov. Du er ansvarlig for eventuell gjeldende dokumentavgift og for alle andre skatter og avgifter som Kunden er juridisk forpliktet til å betale, inkludert eventuelle skatter og avgifter som oppstår ved distribusjon eller levering av Produkter til dine Tilknyttede Selskaper. Vi er ansvarlige for betaling av alle skatter og avgifter basert på vår nettoinntekt, bruttoinntektsskatter som pålegges i stedet for skatter og avgifter på inntekter eller profitt, eller skatter og avgifter på vårt eierskap.

Hvis gjeldende lovgivning krever at det betales forskudd på eventuelle skatter og avgifter av dine betalinger til oss, kan du trekke slike skatter og avgifter fra beløpet som skal betales til oss, og betale beløpet for skattene og avgiftene til den rette skattemyndigheten. Dette forutsetter imidlertid at du straks sikrer deg en offisiell kvittering for disse skattetrekkene samt andre nødvendige dokumenter og leverer dette til oss, slik at vi kan kreve utenlandsk skattetrekk eller tilbakebetaling. Du må sørge for at beløpet for eventuelle skatter og avgifter som betales på forskudd, begrenses så langt det er mulig i henhold til gjeldende lov.

3.               Gyldighetsperiode, avslutning og innstilling.

a.      Avtaleperiode og avslutning. Denne avtalen skal gjelde til Abonnementet ditt utløper, avsluttes eller fornyes, avhengig av hva som kommer først.

b.      Oppsigelse av Abonnement. Du kan når som helst avslutte et Abonnement i løpet av Gyldighetsperioden, men du må betale alle beløp som er forfalt eller som du skylder før oppsigelsen trer i kraft.

(i)     Abonnement på én måned. Du kan når som helst avslutte et Abonnement med en Gyldighetsperiode på én måned gebyrfritt.

(ii)    Abonnementer som varer lenger enn én måned. Hvis du avslutter et Abonnement på Microsoft Azure-tjenester innen 30 dager etter datoen da Abonnementet trådte i kraft eller ble fornyet, vil du ikke motta noen form for refusjon, og du må du betale for de første 30 dagene av Abonnementet. Du vil imidlertid ikke bli fakturert for den gjenstående delen av det avsluttede Abonnementet. Hvis du avslutter et Abonnement på Microsoft Azure-tjenester på et annet tidspunkt i gyldighetsperioden, må du betale for den gjenværende delen av gyldighetsperioden, og du vil ikke motta noen form for refusjon.

(iii)  Begrensede tilbud. Microsoft kan avslutte ditt abonnement for et Begrenset tilbud til enhver i løpet av perioden, umiddelbart og uten kunngjøring.

(iv)  Andre abonnementer. For alle andre abonnementer må du betale et gebyr som tilsvarer én måneds Abonnementsgebyr hvis du avslutter et Abonnement før Gyldighetsperioden opphører, og du vil motta refusjon for den delen av Abonnementsgebyret du har betalt for den gjenværende Gyldighetsperioden, hvis det er aktuelt. Det gis imidlertid ikke refusjon for delvis ubrukte måneder.

c.      Innstilling. Vi kan avbryte din bruk av de Elektroniske Tjenestene hvis: (1) det med rimelighet er nødvendig for å forhindre uautorisert tilgang til Kundedata, (2) du unnlater å innen rimelig tid svare på et krav om en påstått krenkelse i henhold til Punkt 5, (3) du ikke betaler forfalte beløp i henhold til denne avtalen eller (4) du ikke overholder Retningslinjene for Akseptabel Bruk, eller hvis du bryter andre vilkår i denne avtalen, eller (5) for Begrensede tilbud, blir abonnementet inaktivt fra tidspunktet du ikke kan få tilgang til de Elektroniske tjenestene som beskrevet i informasjonen om tilbudet. Hvis en eller flere av disse betingelsene inntreffer:

(i)     Kan vi for Begrensede Tilbud innstille bruken din av de Elektroniske Tjenestene, Abonnementet ditt og kontoen din umiddelbart uten varsel.

(ii)    Vil en innstilling for alle andre Abonnementer gjelde for den minste nødvendige delen av de Elektroniske Tjenestene og trer i kraft bare når vilkåret eller behovet finnes. Vi vil melde fra før vi innstiller tjenesten, med unntak av tilfeller hvor vi har rimelig grunn til å anta at vi må innstille øyeblikkelig. Vi melder fra minst 30 dager før innstilling på grunn av manglende betaling. Hvis du ikke svarer fullstendig på årsakene til innstillingen innen 60 dager etter innstillingen, kan vi avslutte Abonnementet ditt og slette Kundedataene dine uten oppbevaringstid. Vi kan også avslutte Abonnementet ditt hvis bruken din av de Elektroniske Tjenestene innstilles mer enn to ganger i løpet av en 12-månedersperiode.

4.               Begrensede rettigheter.

a.      Begrensede rettigheter.

(i)     Elektroniske tjenester. Vi garanterer at de Elektroniske Tjenestene oppfyller vilkårene i SLA i Gyldighetsperioden. Dine eneste beføyelser i forbindelse med brudd på garantien, er de beskrevet i SLA.

(ii)    Programvare. Vi garanterer at Programvaren i all hovedsak vil fungere som beskrevet i den gjeldende brukerdokumentasjonen i ett år fra den datoen da du først tok i bruk Programvaren. Hvis Programvaren ikke samsvarer med disse begrensede rettighetene, kan vi velge, og dette er ditt eneste krav, (1) å returnere beløpet som er betalt for Programvaren, eller (2) reparere eller erstatte Programvaren.

b.      Utelukkelser i de begrensede rettighetene. Disse begrensede rettighetene er underlagt følgende begrensninger:

(i)     Eventuelle underforståtte garantier, begrensede rettigheter eller vilkår som ikke kan fraskrives som et lovmessig forhold, skal gjelde i ett år fra de begrensede rettighetene trer i kraft.

(ii)    Disse begrensede rettighetene gjelder ikke problemer som er forårsaket av uhell, feil bruk eller bruk av Produktene på en måte som ikke er i tråd med denne avtalen eller vår publiserte dokumentasjon eller våre veiledninger, eller som er et resultat av hendelser som er utenfor vår rimelige kontroll.

(iii)  Disse begrensede rettighetene gjelder ikke problemer som skyldes at minimumskravene til systemet ikke er oppfylt.

(iv)  Disse begrensede rettighetene gjelder ikke for Forhåndsvisninger eller Begrensede Tilbud.

c.      ANSVARSFRASKRIVELSE. Med unntak av disse begrensede rettighetene gir vi ingen garantier, verken uttrykte, underforståtte, lovfestede eller på andre måter, inkludert garantier om salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Disse fraskrivelsene gjelder i den grad gjeldende lovgivning tillater dem.

5.               Forsvar mot krav.

a.      Forsvar.

(i)     Vi vil forsvare deg mot alle krav fra en ikke-tilknyttet tredjepart basert på at et Produkt krenker tredjepartens patent, opphavsrett eller varemerke eller gjør urettmessig bruk av tredjepartens forretningshemmelighet.

(ii)    Du vil forsvare oss mot eventuelle krav som fremlegges av en ikke-tilknyttet tredjepart om at (1) Kundedata, Kundeløsninger eller Ikke-Microsoft-produkter eller tjenester som du tilbyr, direkte eller indirekte, ved å bruke et Produkt, krenker tredjepartens patent, opphavsrett eller varemerke, urettmessig bruk av tredjepartens forretningshemmelighet, eller (2) krav som har sitt opphav i brudd på Reglene for Akseptabel Bruk.

b.      Begrensninger. Forpliktelsene våre i Punkt 5.a. gjelder ikke for krav eller kjennelser basert på: (i) en Kundeløsning, Kundedata, Ikke-Microsoft produkter, endringer du gjør i Produktet eller tjenester eller materiale du tilbyr eller gjør tilgjengelig som en del av bruken av Produktet, (ii) din kombinasjon av Produktet med, eller skader basert på verdien av, et Kundedata eller et Ikke-Microsoft produkt eller data eller forretningsprosesser som ikke stammer fra Microsoft, (iii) din bruk av et Microsoft-varemerke uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse, eller din bruk av Produktet etter at vi har varslet deg om å avslutte bruken på grunn av et krav fra tredjepart, eller (iv) din redistribusjon av Produktet til, eller bruk til fordel for, eventuelle ikke-tilknyttede tredjeparter, eller (v) Produkter som er levert gratis.

c.      Beføyelser. Hvis vi har rimelig grunn til å tro at et krav i henhold til Punkt 5.a.(i). kan sperre din bruk av Produktet, vil vi søke å: (i) skaffe deg retten til å fortsette å bruke det eller (ii) endre eller erstatte det med en funksjonell ekvivalent og varsle deg om å slutte å bruke den tidligere versjonen av Produktet. Hvis disse alternativene ikke er forretningsmessig rimelig, kan vi avslutte dine rettigheter til å bruke Produktet og deretter refundere eventuelle forhåndsbetalinger for ubrukte Abonnementsrettigheter.

d.      Forpliktelser. Begge parter må straks varsle den andre om krav i henhold til dette Punktet. Parten som søker beskyttelse, må (i) gi den andre parten full kontroll over forsvaret av kravet og eventuelle forlik og (ii) gi rimelig støtte til forsvaret mot kravet. Parten som gir beskyttelse, må (1) tilbakebetale den andres rimelige kontantutgifter som denne pådrar seg ved å yte første part bistand, og (2) betale beløpet ved en eventuell endelig avgjørelse som ikke er til dennes fordel (eller forlik som den andre part samtykker i). Partenes respektive rettigheter til forsvar og betaling knyttet til avgjørelser (eller forlik den andre samtykker
i) i dette Punkt 5 trer i stedet for alle rettigheter til erstatning og tilsvarende ytelser som er nedfelt i sedvane eller lovgivning, og begge parter fraskriver seg slike sedvaneretter og lovbestemte rettigheter.

6.               Begrensning av ansvar.

a.      Begrensning. Det samlede erstatningsansvaret til hver part for alle krav i henhold til denne avtalen er begrenset til direkte skader på opptil beløpet som er betalt i henhold til denne avtalen for den Elektroniske Tjenesten i løpet av de tolv månedene før årsaken til kravet oppsto, gitt at det samlede erstatningsansvaret for en Elektronisk Tjeneste ikke under noen omstendighet overstiger beløpet som er betalt for den aktuelle Elektroniske Tjenesten i løpet av Abonnementsperioden. For Produkter som tilbys gratis, er Microsofts erstatningsansvar begrenset til direkte skader på opptil USD 5 000.

b.      UTELATELSE. Ingen av partene skal være ansvarlige for tapt fortjeneste eller indirekte skade, særlige tap, tilfeldig skade, følgeskade eller straffeerstatning eller for tap av avkastning eller inntekt, avbrudd i virksomheten eller tap av forretningsinformasjon, også når parten visste at disse skadene med rimelighet kunne forutses.

c.      Unntak fra begrensninger. Begrensningene av erstatningsansvar i dette Punktet gjelder i den største utstrekning tillatt av gjeldende lov, men gjelder ikke: (1) partenes forpliktelser i henhold til Punkt 5, eller (2) krenkelse av den andre partens immaterielle rettigheter.

7.               Diverse.

a.      Meldinger. Meldinger må være skriftlige og vil bli ansett som levert på datoen de ble mottatt på adressen, datoen som vises på returkvitteringen, overføringsdatoen for e-posten eller på leveringsbekreftelsen for en ekspressforsendelse eller faks. Meldinger til Microsoft må sendes til følgende adresse:

Microsoft Ireland Operations Limited

One Microsoft Place

South County Business Park

Leopardstown

Dublin 18,

D18 P521

Meldinger til deg blir sendt til adressen som du har oppgitt på kontoen din som kontaktadresse for meldinger. Microsoft kan sende merknader og annen informasjon til deg via e-post eller i annen elektronisk form.

b.      Lisensoverføring og Overdragelse. Du har ikke rett til å overdra denne avtalen helt eller delvis eller overføre lisenser uten samtykke fra Microsoft.

c.      Samtykke i partnervederlag. Når du legger inn en bestilling, kan du bli gitt mulighet til å angi en ”Registrert Partner” som er tilknyttet dine Abonnementer. Ved å angi en Registrert Partner direkte eller ved at en tredjepart får autorisasjon til å gjøre dette, samtykker du i at vi betaler vederlag til den Registrerte Partneren. Vederlagene er for førsalgsstøtte og kan også inkludere ettersalgsstøtte. Vederlagene er basert på, og øker med, størrelsen på din bestilling. Våre priser for Elektroniske Tjenester er de samme uansett om du angir en Registrert Partner eller ikke.

d.      Delvis ugyldighet. Hvis noen deler av denne avtalen er urettskraftige, skal resten fortsatt gjelde like fullt.

e.      Avkall. Unnlatelse av å håndheve noen bestemmelser i denne avtalen innebærer ikke avkall på rettigheter.

f.       Intet agentur. Denne avtalen oppretter ikke et agentur, partnerskap eller samarbeid.

g.      Ingen tredjepartsmottakere. Det er ingen tredjeparter som nyter godt av denne Avtalen.

h.      Gjeldende lovgivning og verneting. Denne avtalen er underlagt irsk rett. Hvis vi fremmer søksmål for å håndheve denne avtalen, skal vi fremme søksmålet i jurisdiksjonen der du har ditt hovedkontor. Hvis du fremmer søksmål for å håndheve denne avtalen, må du fremme dette i Irland. Dette valget av verneting hindrer ikke noen av partene i å søke midlertidig forføyning i en annen aktuell jurisdiksjon i forbindelse med krenkelser av immaterielle rettigheter.

i.        Fullstendig avtale. Denne avtalen utgjør den fullstendige avtalen angående emnet, og har forrang for all annen tidligere eller samtidig kommunikasjon. Ved motstrid mellom noen av dokumentene i denne avtalen som ikke uttrykkelig avgjøres i disse dokumentene, skal betingelsene gjelde i følgende rekkefølge med fallende prioritet: (1) denne Elektroniske Abonnementsavtalen fra Microsoft (2) Vilkårene for Elektroniske Tjenester (3) gjeldende Tilbudsdetaljer og (4) eventuelle andre dokumenter i denne avtalen.

j.        Fortsatt gyldighet. Vilkårene i Punkt 1, 2.c., 2.e., 4, 5, 6, 7 og 8 skal fortsatt gjelde selv om denne avtalen opphører eller utløper.

k.      Amerikanske eksportrestriksjoner. Produktene er underlagt amerikansk eksportrestriksjon. Du må overholde all gjeldende lovgivning, inkludert forskriftene om eksportadministrasjon (EAR, Export Administration Regulations), ITAR-regler (International Traffic in Arms Regulations) og restriksjoner for sluttbruker, sluttbruk og bestemmelsessted utstedt av myndighetene i USA og andre land.

l.        Force majeure. Ingen av partene skal holdes ansvarlig for manglende oppfyllelse av avtalen som skyldes forhold utenfor hver av partenes rimelige kontroll (som for eksempel brann, eksplosjon, strømbrudd, jordskjelv, flom, kraftig storm, streik, eksportforbud, arbeidstvister, handlinger utført av sivile eller militære myndigheter, krig, terrorisme (inkludert cyberterrorisme), katastrofer, handlinger eller manglende handlinger fra leverandører av Internett-trafikk, handlinger eller manglende handlinger fra kontrollmyndigheter eller statlige myndigheter (inkludert lov- eller regelvedtak eller andre handlinger som påvirker leveringen av Elektroniske Tjenester). Dette Punktet skal imidlertid ikke gjelde for dine betalingsforpliktelser i henhold til denne avtalen.

m.    Myndighet til å inngå avtale. Hvis du er en person som godtar disse vilkårene på vegne av en enhet, erklærer du at du har myndighet til å inngå denne avtalen på vegne av den aktuelle enheten. Hvis du angir en enhet, eller du bruker en e-postadresse fra en enhet du er tilknyttet (slik som en arbeidsgiver) i forbindelse med kjøp eller fornyelse av Abonnement, blir den enheten behandlet som eier av Abonnementet i denne avtalen.

n.      Offentlige kunder. Offentlige kunder bør rådføre seg med Microsoft før de godkjenner. Ved å godta denne avtalen, representerer du at du har overholdt og vil fortsette å overholde alle gjeldende lover og offentlige innkjøpskrav.

8.               Definisjoner.

En henvisning til ”dag” i denne avtalen betyr en kalenderdag.

”Reglene for Akseptabel Bruk” er fremsatt i Vilkårene for Elektroniske Tjenester.

Med ”Tilknyttet Selskap” menes en juridisk enhet som en part eier, som eier en part eller som er under felles eierskap med en part. Med ”Eierskap” menes, i denne sammenheng, kontroll over mer enn 50 % av en enhet.

Med ”Forbrukstilbud”, ”Forpliktelsestilbud” og ”Begrenset tilbud” menes kategorier av Abonnementstilbud som beskrevet i Punkt 2.

”Kundedata” er definert i Vilkårene for Elektroniske Tjenester.

”Kundeløsning” er definert i Vilkårene for Elektroniske Tjenester.

Med ”Sluttbruker” menes alle personer som har fått tillatelse fra deg til å få tilgang til Kundedata som de Elektroniske Tjenestene er vert for, eller som på annen måte bruker de Elektroniske Tjenestene, eller en hvilken som helst bruker av en Kundeløsning.

Med ”Administrert Tjenesteløsning” menes en administrert IT-tjeneste som du tilbyr en tredjepart og består av administrasjon og støtte for Microsoft Azure-tjenester.

”Microsoft Azure-tjenester” er definert i Vilkårene for Elektroniske Tjenester.

”Ikke-Microsoft-produkt” er definert i Vilkårene for Elektroniske Tjenester.

Med ”Tilbudsdetaljer” menes prissettingen og tilhørende vilkår som gjelder et Abonnementstilbud, som publisert i Portalen.

”Elektroniske tjenester” betyr alle Microsoft-hostede tjenester som du abonnerer på under denne avtalen.

Med ”Vilkår for Elektroniske Tjenester” menes vilkårene som gjelder for din bruk av Produktene som er tilgjengelige på https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/product-licensing/products.aspx. Vilkårene for Elektroniske Tjenester omfatter vilkår som regulerer din bruk av Produkter, som kommer i tillegg til vilkårene i denne avtalen.

Med ”Forhåndsvisning” menes en forhåndsvisning, betaversjon eller en annen forhåndsversjon eller -funksjon av de Elektroniske Tjenestene eller Programvaren som Microsoft tilbyr for å få tilbakemelding fra kunder.

Med ”Portal” menes webområdene for de respektive Elektroniske Tjenestene på https://products.office.com/en-us/home, http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/ eller på et alternativt webområde som vi fastsetter.

Med ”Produkt” menes enhver Elektronisk Tjeneste (inkludert eventuell Programvare).

Med ”SLA” menes våre forpliktelser i forbindelse med levering og/eller ytelse for en Elektronisk Tjeneste, som publisert på http://aka.ms/csla, http://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/, eller på et alternativt webområde som vi fastsetter.

Med ”Programvare” menes Microsoft-programvaren vi leverer for installasjon på enheten din som del av Abonnementet eller for bruk med den Elektroniske Tjenesten for å aktivere bestemte funksjoner.

Med ”Abonnement” menes en registrering for en Elektronisk Tjeneste for en definert Gyldighetsperiode som spesifisert på Portalen. Du kan kjøpe flere Abonnementer, som kan administreres separat og vil være underlagt vilkårene i en separat Elektronisk Abonnementsavtale fra Microsoft.

Med ”Gyldighetsperiode” menes et Abonnements varighet (for eksempel 30 dager eller 12 måneder).