„Microsoft Teams“ (nemokama)

Internete teikiamų paslaugų prenumeratos sutartis

„Microsoft Teams“ (nemokama) internete teikiamų paslaugų prenumeratos sutartis sudaroma tarp jūsų atstovaujamo subjekto arba, jei jūs neatstovaujate subjekto, susijusio su šios Prenumeratos pirkimu arba atnaujinimu, tarp jūsų („jūs“ arba „jūsų“) ir „Microsoft Ireland Operations Limited“ („Microsoft“, „mes“, „mus“ arba „mūsų“). Ją sudaro toliau pateiktos sąlygos, Internete teikiamų paslaugų sąlygos, SLA ir su jūsų Prenumerata ar atnaujinimu susijusio pasiūlymo sąlygos (bendrai „Sutartis“). Ji įsigalioja nuo jūsų Prenumeratos patvirtinimo arba atnaujinimo (jei taikytina) datos. Pagrindiniai terminai apibrėžti Skyriuje 8.

1.               Internete teikiamų paslaugų naudojimas.

a.      Teisė naudoti. Suteikiame jums teisę gauti ir naudoti Internete teikiamas paslaugas bei įdiegti ir naudoti į Prenumeratą įtrauktą Programinę įrangą taip, kaip aprašyta šioje sutartyje. Pasiliekame sau visas kitas teises.

b.      Priimtinas naudojimas. Šį Produktą galima naudoti tik laikantis šios sutarties sąlygų. Negalite perdaryti, dekompiliuoti arba išskaidyti Produkto, taip pat nepaisyti jo techninių apribojimų, išskyrus tiek, kiek (nepaisant šių apribojimų) leidžia taikytina teisė. Negalite išjungti, modifikuoti ar bandyti kitaip trikdyti sąskaitų išrašymo mechanizmo, matuojančio jūsų Internete teikiamų paslaugų naudojimą. Negalite Produkto ar jo dalies išnuomoti, suteikti išperkamosios nuomos pagrindais, paskolinti, parduoti, perleisti arba suteikti komerciniais pagrindais jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai tai daryti aiškiai leidžia šios sutarties arba Internete teikiamų paslaugų sąlygos.

c.      Galutiniai vartotojai. Jūs kontroliuojate galutinių vartotojų prieigą ir jūs esate atsakingas, kad jie produktą naudotų vykdydami šios sutarties sąlygas. Pavyzdžiui, jūs užtikrinate, kad galutiniai vartotojai veiktų pagal Priimtino naudojimo strategiją.

d.      Kliento duomenys. Tik jūs esate atsakingi už visų Kliento duomenų turinį. Jūs saugote ir išlaikote visas teises į Kliento duomenis, kad galėtume jums teikti Internete teikiamas paslaugas nepažeisdami jokių trečiųjų šalių teisių arba kitaip neįpareigodami „Microsoft“ jūsų ar trečiųjų šalių atžvilgiu. „Microsoft“ neprisiima ir neprisiims jokių kitų įsipareigojimų Kliento duomenų ar jūsų Produkto naudojimo atžvilgiu, išskyrus tuos, kurie aiškiai nustatyti šioje sutartyje ar kurių reikalaujama pagal taikytiną teisę.  Taip pat privalote galutiniams vartotojams pranešti apie savo strategiją dėl Kliento duomenų ir užtikrinti, kad Kliento duomenys būtų tvarkomi pagal taikomų teisės aktų reikalavimus.

e.      Atsakomybė už savo abonementus. Jūs esate atsakingas už visų neviešų autentifikavimo kredencialų, susijusių su Internete teikiamų paslaugų naudojimu, konfidencialumą. Turite nedelsdami pranešti mūsų klientų aptarnavimo komandai apie bet kokį galimą piktnaudžiavimą jūsų turimais abonementais arba autentifikavimo kredencialais, taip pat apie bet kokį su Internete teikiamomis paslaugomis susijusį saugos pažeidimą.

f.       Vertinimo versijos. Mes galime teikti Peržiūras. Vertinimo versijos teikiamos „tokios, kokios yra“, „su visais trūkumais“ ir „tada, kai pasiekiamos“. Joms netaikoma SLA ir jokia šioje sutartyje nurodyta ribotoji garantija. Gali būti neteikiama su Vertinimo versijomis susijusi pagalba klientams. Bet kuriuo metu be įspėjimo galime pakeisti Vertinimo versijas arba nutraukti jų teikimą. Taip pat galime pasirinkti neišleisti Vertinimo versijos kaip bendrai pasiekiamo leidimo.

g.      „Microsoft Azure“ valdomos paslaugos. Galite naudotis „Microsoft Azure Services“ paslaugomis tam, kad teiktumėte Valdomos paslaugos sprendimą su sąlyga, kad (1) tik jūs turite galimybę pasiekti, konfigūruoti ir administruoti „Microsoft Azure“ paslaugas, (2) jums suteikta administratoriaus prieiga prie virtualiųjų OSE, jei yra Valdomos paslaugos sprendime ir (3) trečiajai šaliai suteikta administratoriaus prieiga tik prie savo programos
(-ų) ar virtualiųjų OSE. Už trečiosios šalies naudojimąsi „Microsoft Azure“ paslaugomis pagal šios sutarties sąlygas atsakote jūs. Jums teikiant Valdomas paslaugas galioja šie Internete teikiamų paslaugų sąlygose numatyti apribojimai (ir visi kiti apribojimai, esantys Internete teikiamų paslaugų sąlygose):

(i)     negalite pakartotinai parduoti arba platinti „Microsoft Azure“ paslaugų ir

(ii)    negalite leisti keliems vartotojams tiesiogiai arba netiesiogiai pasiekti jokios tik konkrečiam vartotojui skirtos „Microsoft Azure“ paslaugos funkcijos.

h.      „Microsoft Teams“ (nemokama) administratorius.  „Microsoft Teams“ (nemokama) jums teikiama kaip ribotas pasiūlymas, kaip nustatyta šioje sutartyje. Jei atstovaujate organizacijai arba esate pirmasis prie „Microsoft Teams“ prisijungiantis vartotojas, atstovaujantis bendradarbių ar verslo partnerių grupei, esate Klientas, sudarantis šią sutartį, ir patvirtinate, kad turite įgaliojimus tai padaryti.   Kai asmenį kviečiate naudotis programine įranga „Microsoft Teams“ (nemokama) arba kai jūsų pakviestas vartotojas pakviečia naują asmenį, prisiimate papildomą atsakomybę dėl šio asmens naudojimosi „Microsoft Teams“ (nemokama).  Todėl jums teikiant programinę įrangą „Microsoft Teams“ (nemokama) toliau taikomos Internete teikiamų paslaugų sąlygos, įskaitant jūsų nuosavybės teises į Kliento duomenis ir jūsų vykdomą tvarkymą.  Pavyzdžiui, kontroliuojate Kliento duomenų tvarkymą ir suteikiate „Microsoft“ įgaliojimus tvarkyti Kliento duomenis bei teikiate nurodymus dėl Kliento duomenų tvarkymo. Jūsų nurodymai gali apimti priėjimą prie Kliento duomenų, jų kontrolę, naudojimą ir ištrynimą, o jūs turite toliau laikytis visų įsipareigojimų pagal Internete teikiamų paslaugų sąlygas.  Be to, jūs: i) valdote ir administruojate (įskaitant prieigos keitimą ir nutraukimą) savo ir galutinių vartotojų paskyras; ii) galite prieiti prie savo ir galutinių vartotojų duomenų, įskaitant pranešimų ir failų turinį, bei juos tvarkyti.  Galutiniai vartotojai taip pat gali pateikti prašymus dėl savo paskyrų administravimo operacijų, pvz., priėjimo prie kliento duomenų, jų ištrynimo ir valdymo, teisės naudotis Produktu suteikimo ir panaikinimo, komandų ir kanalų tvarkymo, prieigos teisių tvarkymo.  Papildomos informacijos rasite Internete teikiamų paslaugų sąlygose.  Bet kokia jūsų atliekama administravimo ir atstovavimo funkcija gali būti perduota ir iš naujo paskirta kitam asmeniui.  Sutinkate imtis bet kokių „Microsoft“ pagrįstai prašomų veiksmų, kad būtų sudarytos sąlygos perduoti administravimo ar atstovavimo funkciją kitam asmeniui.   Tai gali apimti pranešimų apie duomenų pažeidimą teikimą galutiniams vartotojams per 72 valandas nuo tada, kai buvo sužinota apie Kliento duomenų saugumo pažeidimą.  Taip pat sutinkate užtikrinti, kad visi galutiniai vartotojai būtų sulaukę 16 metų amžiaus, nes programinė įranga „Microsoft Teams“ (nemokama) yra skirta vartotojams, sulaukusiems 16 metų.  Jei nuspręsite atnaujinti į mokamą prenumeratą, bus taikomos visos šioje Sutartyje nurodytos mokėjimo sąlygos.  Be to, atnaujinimo metu turėsite pasirinkti vieną su organizacija susietą domeną, kuris bus naudojamas visose galutinių vartotojų paskyrose.  „Microsoft Teams“ yra ribotas pasiūlymas ir „Microsoft“ dėl bet kokios priežasties ir bet kada gali jį pakeisti, uždrausti ar nutraukti, kaip aprašyta šios sutarties 3 skyriuje.  Pavyzdžiui, jei viršijote naudojimo apribojimus, apie kuriuos jums reguliariai pranešama ir kurie aprašyti https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=872008, jūsų galimybė naudotis programine įranga „Microsoft Teams“ gali būti sustabdyta. 

i.        Bendrinamų direktorijų duomenys. Kada užsakote internetines paslaugas naudodami elektroninio pašto adresą, kurį jums suteikė su jumis susijusi organizacija (pavyzdžiui, darbdavys arba mokykla), internetinė paslauga prideda jus į direktoriją vartotojų, kurie dalinasi tuo pačiu elektroninio pašto domenu. Jūsų direktorijos duomenys (vardas, prisijungimo data ir el. pašto adresas) gali būti matomas kitiems internetinių paslaugų vartotojams jūsų organizacijos el. pašto domene.

j.        Papildoma programinė įranga, naudojama su Internete teikiamomis paslaugomis. Norint netrikdomai pasiekti ir naudoti tam tikras Internete teikiamas paslaugas, gali tekti įdiegti ir su Internete teikiamomis paslaugomis naudoti tam tikrą Programinę įrangą, kaip paaiškinta Internete teikiamų paslaugų sąlygose. Programinė įranga yra licencijuojama; ji neparduodama. Programinės įrangos licencijos įrodymas yra (1) ši sutartis, (2) bet koks užsakymo patvirtinimas ir (3) mokėjimo įrodymas. Jūsų prieigos prie bet kurio įrenginio programinės įrangos teisės nesuteikia jums jokios teisės pritaikyti „Microsoft“ patentus arba kitą „Microsoft“ intelektinę nuosavybę programinėje įrangoje arba įrenginiuose, kurie turi prieigą prie to įrenginio.

2.               Paslaugų pirkimas.

a.      Galimi Prenumeratos pasiūlymai. Portale pateikiama išsami pasiūlymo informacija, susijusi su galimu Prenumeratos pasiūlymu. Šiuos pasiūlymus galima rinktis kaip atskirus arba kaip kelių pasiūlymų derinį, t. y.:

(i)     Įsipareigojimo pasiūlymas. Jūs iš anksto įsipareigojate pirkti tam tikrą kiekį Internete teikiamų paslaugų, skirtų naudoti tam tikrą laikotarpį, ir sumokėti iš anksto arba periodiškai prieš naudodami. „Microsoft Azure“ paslaugų atveju papildomas ar kitoks naudojimas (pavyzdžiui, naudojimas, viršijantis jūsų įsipareigojimo kiekį) gali būti laikomas Naudojimo pasiūlymu. Galiojimo laikotarpiu nepanaudotų įsipareigojimo kiekių galiojimas baigsis Galiojimo laikotarpio pabaigoje.

(ii)    Naudojimo pasiūlymas (taip pat vadinamas „mokėjimu už faktinį naudojimą“). Mokama pagal faktinį ankstesnio mėnesio naudojimą, iš anksto nėra mokama. Reguliariai sumokate sumą, kurią esate skolingi.

(iii)  Ribotas pasiūlymas. Jums bus teikiamas ribotas internetinių paslaugų kiekis ribotą terminą be mokesčio (pavyzdžiui, kaip bandomoji registracija arba nemokama paskyra) arba kaip dalis kitų „Microsoft“ pasiūlymų (pavyzdžiui, MSDN). Gali būti netaikomos šios sutarties nuostatos dėl įkainių, atšaukimo mokesčių, mokėjimo ir duomenų saugojimo.

b.      Užsakymas.

(i)     Užsisakydami arba atnaujindami Prenumeratą sutinkate su tos Prenumeratos pasiūlymo sąlygomis. Jei pasiūlymo sąlygose nenurodyta kitaip, Internete teikiamos paslaugos teikiamos tada, kai yra pasiekiamos. Pagal šią sutartį užsakymus galite pateikti Susijusių įmonių vardu ir suteikti joms administravimo teises valdyti Prenumeratą, tačiau Susijusios įmonės pačios teikti užsakymų pagal šią sutartį negali. Be to, galite perleisti teises, gautas pagal 1.a. skyriaus nuostatas, trečiajai šaliai, kad ji naudotųsi šiomis teisėmis jūsų vidiniais verslo tikslais. Jei suteiksite kokių nors su Programine įranga ar jūsų Prenumerata susijusių teisių savo Susijusioms įmonėms ar trečiosioms šalims, tokios Susijusios įmonės ar trečiosios šalys turės laikytis šios sutarties sąlygų, o jūs sutinkate kartu ir atskirai atsakyti už bet kokį su Produktų naudojimu susijusį veiksmą, atliktą tokios Susijusios įmonės arba trečiosios šalies.

(ii)    Kai kurie pasiūlymai gali leisti jums Prenumeratos galiojimo laikotarpiu keisti užsakytų Internete teikiamų paslaugų kiekį. Papildomų Internete teikiamų paslaugų kiekių galiojimas baigsis tos Prenumeratos galiojimo pabaigoje. Jei Galiojimo laikotarpiu sumažinsite kiekį, galime jums taikyti atšaukimo mokestį už kiekio sumažinimą, kaip aprašyta tolesniame skyriuje 3.b.

c.      Įkainiai ir mokėjimas. Mokama turi būti atsižvelgiant į Prenumeratos pasiūlymo sąlygas.

(i)     Naudojantis Įsipareigojimo pasiūlymais, kainų lygis gali būti pagrįstas užsakytų Internete teikiamų paslaugų kiekiu. Kai kurie pasiūlymai gali leisti jums galiojimo laikotarpiu keisti užsakytų Internete teikiamų paslaugų kiekį, kainų lygis tokiu atveju bus atitinkamai pakoreguotas, tačiau kainų lygio pokyčiai netaikomi atgaline data. Prenumeratos galiojimo laikotarpiu Internete teikiamų paslaugų kainos nepadidės, jos išliks tokios, kokios paskelbtos portale jūsų Prenumeratos įsigaliojimo ar atnaujinimo dieną, išskyrus atvejus, kai kainos pasiūlymo sąlygose arba tos, kurios taikomos Vertinimo versijoms ar ne „Microsoft“ produktams, nurodomos kaip laikinos. Visos kainos gali būti pakeistos bet kurio Prenumeratos atnaujinimo pradžioje.

(ii)    Naudojimo pasiūlymų atveju įkainiai gali būti pranešus pakeičiami bet kuriuo metu.

d.      Atnaujinimas.

(i)     Atnaujinus jūsų Prenumeratą ši sutartis nutraukiama, o jūsų Prenumeratai taikomos Portale (Prenumeratos atnaujinimo dieną) nustatytos sąlygos („Atnaujinimo sąlygos“). Jei nesutinkate su Atnaujinimo sąlygomis, galite atsisakyti naujinti Prenumeratą.

(ii)    Įsipareigojimo pasiūlymų atveju galite pasirinkti automatiškai atnaujinti arba nutraukti Prenumeratą pasibaigus Galiojimo laikotarpiui. Automatinis naujinimas yra pasirinktas iš anksto. Galiojimo laikotarpiu Portale galite bet kada pakeisti savo pasirinkimą. Jei Galiojimo laikotarpis ilgesnis nei vienas kalendorinis mėnuo, išsiųsime jums pranešimą apie automatinį atnaujinimą prieš baigiantis Galiojimo laikotarpiui.

(iii)  Naudojimo pasiūlymų atveju jūsų Prenumerata bus atnaujinta automatiškai dar vienam mėnesiui, kol nenutrauksite Prenumeratos.

(iv)  Ribotiems pasiūlymams atnaujinimas neleidžiamas.

e.      Tinkamumas naudoti akademines, valstybės institucijoms bei ne pelno siekiančioms organizacijoms skirtas versijas. Sutinkate, kad, jei perkate akademinius, valstybinėms institucijoms ar ne pelno organizacijoms skirtus pasiūlymus, atitinkate atitinkamus tinkamumo reikalavimus, skelbiamus toliau išvardytose svetainėse:

(i)     Akademinių pasiūlymų atveju atitinkate švietimo įstaigoms (įskaitant švietimo įstaigų, viešųjų bibliotekų ar viešųjų muziejų administracijas arba tarybas) keliamus reikalavimus, išvardytus  http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7;

(ii)    Vyriausybinių pasiūlymu atveju reikalavimai išvardinti http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6; ir

(iii)  Ne pelno organizacijoms skirtų pasiūlymų atveju reikalavimai išvardinti http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19.

„Microsoft“ pasilieka teisę bet kada patikrinti tinkamumą ir, jei tinkamumo reikalavimų nesilaikoma, sustabdyti Internete teikiamų paslaugų teikimą.

f.       Mokesčiai. Kainos nurodomos be jokių mokesčių, nebent SF būtų nurodyta, kad mokesčiai įskaičiuoti. Turite sumokėti visus taikytinus pridėtinės vertės, prekių ir paslaugų, pardavimo mokesčius, bendrųjų pajamų arba kitus su sandoriais susijusius mokesčius, įmokas, papildomus mokesčius arba padengti reguliarias išlaidas ar panašias sumas, kurios turi būti sumokėtos pagal šią sutartį ir kurių galime iš jūsų reikalauti. Būsite atsakingi už visus taikytinus mokesčius už vertybinių popierių išleidimą ar perleidimą ir visus kitus mokesčius, kuriuos esate teisiškai įpareigotas sumokėti, įskaitant visus mokesčius, atsirandančius platinant arba teikiant Produktus savo Susijusioms įmonėms. Mes atsakome už visus mokesčius, susijusius su mūsų grynosiomis pajamomis, mokesčius, susijusius su bendrosioms pajamoms ir taikomus vietoj pajamų ar pelno mokesčių, arba su nuosavybe susijusius mokesčius.

Jei kokius nors mokėtinus mokesčius reikia išskaičiuoti iš mums atliekamų mokėjimų, galite atimti tokius mokesčius iš sumos, kurią esate mums skolingi, ir sumokėti atitinkamai mokesčius administruojančiai institucijai, tačiau jūs dėl šių išskaičiuotų mokesčių turite „Microsoft“ nedelsdami pristatyti oficialų kvitą ir kitus dokumentus, kurių pagrįstai reikalaujame, kad gautume užsienyje mokamų mokesčių lengvatą arba susigrąžintume sumokėtus mokesčius. Turite užtikrinti, kad visi išskaityti mokesčiai būtų kuo mažesni, kiek tai įmanoma pagal taikytiną teisę.

3.               Galiojimo laikotarpis, nutraukimas ir sustabdymas.

a.      Sutarties galiojimo laikotarpis ir nutraukimas. Ši sutartis galioja, kol galioja, nutraukiama arba atnaujinama jūsų Prenumerata (atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė).

b.      Prenumeratos nutraukimas. Galiojimo laikotarpiu Prenumeratą galite bet kada nutraukti, bet turėsite sumokėti visą sumą už likusį jos galiojimo laikotarpį.

(i)     Vieno mėnesio prenumerata. Vieno mėnesio Galiojimo laikotarpio Prenumerata gali būti bet kada nutraukta netaikant jokio nutraukimo mokesčio.

(ii)    Ilgesnė nei vieno mėnesio pernumerata. Jei nutrauktumėte „Microsoft Azure“ paslaugų Prenumeratą per 30 dienų nuo Prenumeratos įsigaliojimo ar atnaujinimo, pinigai grąžinti nebus, o jūs privalėsite sumokėti už pirmųjų 30 dienų Prenumeratą, tačiau už likusį nutrauktos Prenumeratos galiojimo laikotarpį mokėti nereikės. Jei „Microsoft Azure“ paslaugų Prenumeratą nutrauksite bet kuriuo kitu galiojimo laikotarpio metu, turėsite sumokėti už likusį jos galiojimo laikotarpį ir jokie pinigai grąžinti nebus.

(iii)  Riboti pasiūlymai. „Microsoft“ gali nutraukti vartotojo registraciją ribotam pasiūlymui bet termino galiojimo metu be įspėjimo.

(iv)  Kitos prenumeratos. Visų kitų prenumeratų atveju, jei nutraukiate Prenumeratą nesibaigus jos galiojimo terminui, turėsite sumokėti mokestį, lygų vieno mėnesio Prenumeratos mokesčiui, o jums bus grąžinta Prenumeratos mokesčio dalis už likusį galiojimo laikotarpį, tačiau už dalį Prenumeratos naudojimo mėnesio pinigai grąžinti nebus.

c.      Sustabdymas. Galime sustabdyti jūsų naudojimąsi Internete teikiamomis paslaugomis, jeigu: (1) to pagrįstai reikia, kad būtų užkirstas kelias neteisėtai prieigai prie Kliento duomenų; (2) per priimtiną laikotarpį nereagavote į pretenziją dėl įtariamo teisių pažeidimo pagal skyriaus 5 nuostatas; (3) nemokate sumos, mokėtinos pagal šią sutartį; (4) nevykdote Priimtino naudojimo strategijos sąlygų arba pažeidėte kitas šios Sutarties sąlygas; arba (5) ribotiesiems pasiūlymams Prenumerata tampa neaktyvi dėl to, kad netinkamai naudojotės internetinėmis paslaugomis, kaip tai aprašyta Pasiūlymo apraše. Susidarius vienai ar daugiau šių sąlygų:

(i)     Riboto pasiūlymo atveju galime nepranešę nedelsdami sustabdyti jūsų naudojimąsi Internete teikiamomis paslaugomis arba nutraukti jūsų Prenumeratą ir jūsų abonemento veikimą.

(ii)    Visų kitų Prenumeratų atveju sustabdymas bus taikomas tik mažiausiai reikalingai Internete teikiamų paslaugų daliai ir galios tik esant tam tikroms sąlygoms arba poreikiui. Prieš sustabdydami, apie tai pranešime, nebent pagrįstai manysime, kad sustabdyti būtina nedelsiant. Pranešimą apie sustabdymą dėl nemokėjimo pateiksime mažiausiai prieš 30 dienų. Jei jūs per 60 dienų nuo sustabdymo nepašalinsite visų priežasčių, dėl kurių teikimas buvo sustabdytas, nutrauksime jūsų Prenumeratą ir panaikinsime jūsų Kliento duomenis neskirdami jokio jų išsaugojimo laikotarpio. Be to, galime nutraukti jūsų Prenumeratą, jei bet kuriuo 12 mėnesių laikotarpiu daugiau nei du kartus bus sustabdytas jūsų naudojimasis Internete teikiamomis paslaugomis.

4.               Garantijos

a.      Ribotoji garantija.

(i)     Internete teikiamos paslaugos. Garantuojame, kad Internete teikiamos paslaugos Galiojimo laikotarpiu atitinka SLA sąlygas. Vienintelės jūsų teisių gynimo priemonės pažeidus šią garantiją yra numatytos SLA.

(ii)    Programinė įranga. Garantuojame, kad pirmą kartą pasinaudojus programine įranga ji vienus metus veiks iš esmės taip, kaip nurodyta taikytinoje naudojimo instrukcijoje. Jei Programinė įranga neatitiks šios garantijos, remdamiesi jūsų pasirinkimu ir jūsų turima išskirtine teisių gynimo priemone, mes 1) grąžinsime už Programinę įrangą sumokėtas lėšas arba 2) pataisysime ar pakeisime Programinę įrangą.

b.      Ribotosios garantijos išimtys. Šiai ribotajai garantijai taikomi tokie apribojimai:

(i)     visos numanomos garantijos, užtikrinimai ar sąlygos, kurių negalima atsisakyti pagal įstatymus, galios vienus metus nuo ribotosios garantijos galiojimo pradžios;

(ii)    ši ribotoji garantija neapima problemų, kurios kilo dėl nelaimingo atsitikimo, piktnaudžiavimo ar naudojant Produktus būdu, nesuderinamu su šia sutartimi arba mūsų paskelbta dokumentacija ar rekomendacijomis, arba kurios kilo dėl įvykių, kurių negalėjome pagrįstai kontroliuoti;

(iii)  ši ribotoji garantija netaikoma problemoms, kurios kilo dėl minimaliųjų sistemos reikalavimų nesilaikymo; ir

(iv)  ši ribotoji garantija netaikoma Vertinimo versijoms ir Ribotiems pasiūlymams.

c.      ATSIRIBOJIMAS NUO ATSAKOMYBĖS. Be šios garantijos, nesuteikiame jokių išreikštų, numanomų, įstatyminių ir kitų garantijų, įskaitant garantijas dėl perkamumo arba tinkamumo konkrečiam tikslui. Šie apribojimai bus taikomi, išskyrus atvejus, kai tai draudžia taikytina teisė.

5.               Gynyba nuo ieškinių.

a.      Gynyba.

(i)     Ginsime jus nuo bet kokių nesusijusios trečiosios šalies pretenzijų, pateiktų dėl to, kad Produktas pažeidžia tos trečiosios šalies patentą, autorių teises ar prekės ženklo savininko teises, arba dėl to, kad neteisėtai naudojama tos šalies komercinė paslaptis.

(ii)    Jūs ginsite mus nuo visų pretenzijų, kurias pateikia nesusijusi trečioji šalis dėl to, kad (1) kurie nors Kliento duomenys, kliento pasiūlymai arba ne „Microsoft“ produktai ar paslaugos, jūsų teikiami tiesiogiai ar netiesiogiai naudojantis Produktu, pažeidžia trečiosios šalies patentą, autorių teises ar prekės ženklo savininko teises arba dėl to, kad neteisėtai naudojama trečiosios šalies komercinė paslaptis; (2) pažeidžiama Priimtina naudojimo strategija.

b.      Apribojimai. Mūsų įsipareigojimai, numatyti 5.a. skyriuje, nebus taikomi, jei pretenzija arba sprendimas grindžiamas tuo, kad: (i) su Produktu naudojote bet kurį Kliento sprendimą, Kliento duomenis, ne „Microsoft“ produktus, modifikavote Produktą arba naudojote paslaugas ar medžiagą, kuri pateikiama arba padaroma pasiekiama naudojant Produktą; ii) Produktą naudojote su Kliento duomenimis, ne „Microsoft“ produktu, ar verslo procesu arba nuostoliai yra patirti dėl ne „Microsoft“ produkto, Kliento duomenų ar verslo proceso naudojimo; iii) naudojote „Microsoft“ prekės ženklą be mūsų aiškaus raštiško sutikimo tai daryti arba naudojote Produktą, kai jums nurodėme nutraukti naudojimą dėl trečiosios šalies pretenzijos; iv) pakartotinai platinote Produktą arba naudojote jį bet kurios nesusijusios trečiosios šalies naudai; v) Produktai suteikti nemokamai.

c.      Teisių gynimo priemonės. Jei pagrįstai manysime, kad pretenzija, pateikta remiantis 5.a.i) skyriumi, gali neleisti jums naudoti Produkto, sieksime: (i) užtikrinti jūsų teisę toliau jį naudoti arba (ii) modifikuosime jį ar pakeisime funkciniu ekvivalentu ir pranešime, kad būtina nebenaudoti ankstesnės Produkto versijos. Jei šie būdai komerciškai nepriimtini, galime panaikinti jūsų teises naudoti produktą ir grąžinti bet kokių išankstinių mokėjimų už nepanaudotas Prenumeratos teises sumą.

d.      Įsipareigojimai. Kiekviena šalis turi nedelsdama pranešti kitai šaliai apie pretenzijas, aprašytas šiame skyriuje. Siekianti apsaugos šalis turi i) suteikti kitai šaliai išimtinę kontrolę ginantis nuo pretenzijos arba sudarant taikos sutartį ir ii) teikti pagrįstą pagalbą ginantis nuo pretenzijos. Šalis, teikianti apsaugą, 1) atlygins kitai šaliai dėl šios pagalbos teikimo patirtas pagrįstas išlaidas ir 2) sumokės nepalankiu galutiniu teismo sprendimu priteistą arba pagal taikos sutartį nustatytą sumą. Atitinkamos šalių teisės ginti ir sumokėti teismo nuosprendžių (arba pagal taikos sutartį, su kuria kita šalis sutinka, nustatytas) sumas pagal 5 skyrių taikomos vietoj įprastų įstatymų arba juose nustatytų žalos atlyginimo ar analogiškų teisių; kiekviena šalis atsisako tokių bendrų įstatymų arba juose nustatytų teisių.

6.               Atsakomybės apribojimas.

a.      Apribojimas. Bendra kiekvienos šalies atsakomybė už visas pretenzijas, pateiktas dėl šios sutarties, ribojama tiesioginiais nuostoliais, neviršijančiais sumos, kuri buvo sumokėta pagal šią sutartį už Internete teikiamas paslaugas per 12 mėnesių prieš atsirandant pretenzijos priežasčiai; bet su sąlyga, kad bendra šalies atsakomybė už bet kokią Internete teikiamą paslaugą jokiu atveju neviršys sumos, sumokėtos už tą Internete teikiamą paslaugą Prenumeratos galiojimo laikotarpiu. Už nemokamai teikiamus produktus „Microsoft“ atsakomybė ribojama tiesioginiais nuostoliais, neviršijančiais 5 000 JAV dolerių.

b.      IŠIMTIS Nė viena šalis nebus atsakinga už pajamų praradimą ar netiesioginius, ypatinguosius, atsitiktinius, šalutinius, baudžiamuosius ar įspėjamuosius nuostolius ar nuostolius dėl pelno, pajamų netekimo, veiklos nutraukimo, verslo informacijos praradimo, net jei šalis iš anksto žinojo, kad jie potencialiai įmanomi.

c.      Apribojimų išimtys. Šiame skyriuje nurodyti atsakomybės apribojimai taikomi tiek, kiek maksimaliai leidžia taikytina teisė, bet nėra taikomi: (1) šalies įsipareigojimams, numatytiems 5 skirsnyje; arba (2) šaliai pažeidus kitos šalies intelektinės nuosavybės teises.

7.               KITOS SĄLYGOS.

a.      Pranešimai. Pranešimai turi būti pateikti raštu ir jie bus laikomi pristatytais tą dieną, kuri yra nurodyta įteikimo kvite arba dokumente, patvirtinančiame, kad pranešimas gautas per kurjerį arba faksu. Pranešimai „Microsoft“ turi būti siunčiami šiuo adresu:

„Microsoft Ireland Operations Limited“

One Microsoft Place

South County Business Park

Leopardstown

Dublin 18,

D18 P521

Pranešimai jums bus siunčiami adresu, kurį nurodėte savo priskyroje kaip kontaktus pranešimams. „Microsoft“ gali siųsti pranešimus ir kitą informaciją jums el. paštu arba kitokia elektronine forma.

b.      Licencijų perleidimas ir perskirstymas. Be „Microsoft“ sutikimo šios sutarties negalite priskirti nei visiškai, nei iš dalies, taip pat negalite perleisti licencijų.

c.      Sutikimas mokėti partnerio mokesčius. Kai pateikiate užsakymą, jums gali būti suteikta galimybė nurodyti Dokumento partnerį, susietą su savo Prenumeratomis. Nurodydami Dokumento partnerį, tiesiogiai arba įgaliodami tai atlikti trečiąją šalį, sutinkate mokėti Dokumento partneriui mokesčius. Mokesčiai mokami už palaikymą prieš parduodant, taip pat gali būti mokami už palaikymą pardavus. Mokesčiai apskaičiuojami pagal jūsų užsakymo dydį ir didėja didėjant užsakymui. Mūsų taikomos Internete teikiamų paslaugų kainos nesikeičia, nesvarbu, nurodote Dokumento partnerį ar ne.

d.      Atskiriamumas. Jei kuri nors šios sutarties dalis yra laikoma neįvykdoma, likusios sutarties nuostatos galioja visiškai be jokių išimčių.

e.      Atsisakymas. Nesugebėjimas įvykdyti kurios nors šios sutarties nuostatos neatleidžia nuo įpareigojimo ją vykdyti.

f.       Jokių agentūrų. Ši sutartis nesukuria agentūros, partnerystės ar bendro verslo.

g.      Trečiųjų šalių naudos gavėjo nebuvimas. Ši sutartis nenumato trečiųjų šalių naudos gavėjų.

h.      Taikytina teisė ir bylų nagrinėjimo vieta. Šiai sutarčiai taikomi Airijos įstatymai. Jei imamės veiksmų priversti vykdyti šią sutartį, tai bus atliekama jurisdikcijoje, kurioje turite buveinę. Jei pareiškiate pretenziją dėl šios sutarties priverstinio vykdymo, ją turite pateikti Airijoje. Šis jurisdikcijos pasirinkimas neatima galimybės bet kuriai šaliai siekti teismo nutarties dėl laikinosios apsaugos priemonių taikymo, susijusio su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu, esant bet kuriai tinkamai jurisdikcijai.

i.        Vientisa sutartis. Ši sutartis yra vientisa sutartis, taikoma nurodytam objektui; ji pakeičia visus ankstesnius arba prieštaraujančius susitarimus. Jei bet kurie šios sutarties dokumentai prieštarauja vieni kitiems ir jei šie prieštaravimai nėra aiškiai išspręsti šiuose dokumentuose, jų sąlygos turės pirmenybę tokia mažėjančia tvarka: 1) ši „Microsoft“ internete teikiamų paslaugų prenumeratos sutartis, 2) Internete teikiamų paslaugų sąlygos, 3) taikytino pasiūlymo sąlygos, 4) bet kokie kiti prie šios sutarties pridėti dokumentai.

j.        Sąlygų galiojimas. Nutraukus šią sutartį arba jai baigus galioti, lieka galioti 1, 2.c., 2.e., 4, 5, 6, 7, ir 8 skyriuose nurodytos sąlygos.

k.      JAV eksporto jurisdikcija. Produktams taikoma JAV eksporto jurisdikcija. Turite laikytis visų taikytinų įstatymų, įskaitant JAV eksporto administracijos taisykles, Tarptautines ginklų pervežimo taisykles ir JAV bei kitų vyriausybių nustatytus galutinio vartotojo, galutinio naudojimo bei paskirties apribojimus.

l.        Nenugalima jėga. Jokia šalis nebus atsakinga už jokį nevykdymą dėl priežasčių, kurios nuo jos pagrįstai nepriklauso (pvz., gaisras, sprogimas, elektros energijos tiekimo sutrikimas, žemės drebėjimas, potvynis, stipri audra, streikas, embargas, darbo ginčai, civilinės arba karinės valdžios veiksmai, karas, terorizmas (įskaitant kibernetinį terorizmą), stichinės nelaimės, interneto ryšio įmonių veiksmai arba neveiklumas, priežiūros arba valstybinių institucijų veiksmai arba neveiklumas (įskaitant įstatymų arba taisyklių priėmimą ar kitus Vyriausybės veiksmus, darančius įtaką Internete teikiamoms paslaugoms). Tačiau šis skyrius nebus taikomas jūsų mokėjimo įsipareigojimams pagal šią sutartį.

m.    Sutartį sudarančio asmens įgaliojimai. Jei esate fizinis asmuo ir juridinio asmens vardu sutinkate su šiomis sąlygomis, pareiškiate, kad turite teisinius įgaliojimus to juridinio asmens vardu sudaryti šią sutartį. Jei pirkdami arba atnaujindami Prenumeratą nurodysite juridinį asmenį arba naudosite su jumis susijusio (pvz., kaip darbdavys) juridinio asmens el. pašto adresą, tas juridinis asmuo šios sutarties kontekste bus laikomas Prenumeratos savininku.

n.      Valstybiniai klientai. Valstybinio sektoriaus klientai prieš priimdami šios sutarties sąlygas turi pasikonsultuoti su „Microsoft“. Prieš priimdami šią sutartį jūs pareiškiate, kad laikėtės ir ketinate laikytis visų taikomų įstatymų ir visų valstybinių reikalavimų.

8.               Sąvokos.

Bet kuri šioje sutartyje minima „diena“ reiškia kalendorinę dieną.

„Priimtino naudojimo strategija“ yra išdėstyta Internete teikiamų paslaugų sąlygose.

„Susijusi įmonė“ yra bet kuris juridinis asmuo, kuris priklauso šaliai, kuriam priklauso šalis arba kuris kartu su šalimi priklauso kitam asmeniui. „Nuosavybė“ šioje apibrėžtyje reiškia didesnės kaip 50 % juridinio asmens dalies valdymą.

„Naudojimo pasiūlymas“, „Įsipareigojimo pasiūlymas“ ir „Ribotas pasiūlymas“ yra Prenumeratos pasiūlymų kategorijos, apibrėžtos 2 skyriuje.

„Kliento duomenys“ apibrėžiami Internete teikiamų paslaugų sąlygose.

„Kliento sprendimas“ apibrėžtas Internete teikiamų paslaugų sąlygose.

„Galutinis vartotojas“ yra bet kuris asmuo, kuriam leidžiate pasiekti Internete teikiamose paslaugose komerciniais pagrindais suteikiamus Kliento duomenis, arba kitaip naudoti Internete teikiamas paslaugas, arba bet kuris Kliento sprendimo vartotojas.

„Valdomas paslaugos sprendimas“ – tai valdoma IT paslauga, kurią teikiate trečiajai šaliai ir kuri apima „Microsoft Azure“ paslaugų administravimą ir palaikymą.

„Ne „Microsoft“ produktas“ apibrėžiamas Internete teikiamų paslaugų sąlygose.

„Ne „Microsoft“ produktas“ apibrėžiamas Internete teikiamų paslaugų sąlygose.

„Pasiūlymo sąlygos“ yra įkainiai ir susijusios sąlygos, taikomos Prenumeratos pasiūlymui, kaip nurodyta Portale.

„Internete teikiama paslauga“ yra bet kuri „Microsoft“ internete teikiama paslauga, užsakyta pagal šią sutartį.

„Internete teikiamų paslaugų sąlygos“ reiškia sąlygas, taikomas Produktų naudojimui ir pateikiamas adresu  https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/product-licensing/products.aspx. Internete teikiamų paslaugų sąlygos apima sąlygas, reglamentuojančias jūsų naudojimąsi Produktais, ir papildo šios sutarties sąlygas.

„Vertinimo versijos“ yra vertinimo, beta ar kitokios Internete teikiamų paslaugų arba Programinės įrangos išankstinių leidimų versijos ar funkcijos, siūlomos „Microsoft“ sulaukti klientų atsiliepimų.

„Portalas“ yra atitinkamos Internete teikiamų paslaugų svetainės, kurias galima rasti adresais https://products.office.com/en-us/home, http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/, arba kita mūsų nurodyta žiniatinklio svetainė.

„Produktas“ yra bet kuri Internete teikiama paslauga (įskaitant bet kurią Programinę įrangą).

„SLA“ yra įsipareigojimai, prisiimami dėl Internete teikiamos paslaugos teikimo ir (arba) naudojimo, kaip paskelbta adresais http://aka.ms/csla, http://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/, arba kitoje mūsų nurodytoje svetainėje.

„Programinė įranga“ – tai mūsų teikiama „Microsoft“ programinė įranga, kurią įdiegiate savo įrenginyje naudodamiesi Prenumerata arba kuri naudojama su Internete teikiama paslauga siekiant įjungti tam tikras jos funkcijas.

„Prenumerata“ yra Internete teikiamų paslaugų registracijos sutartis, galiojanti tam tikrą Galiojimo laikotarpį, kaip nurodyta Portale. Galite įsigyti keletą Prenumeratų, kurios gali būti administruojamos atskirai ir kurioms gali būti taikomos atskirų „Microsoft“ internete teikiamų paslaugų prenumeratų sutarčių sąlygos.

„Galiojimo laikotarpis“ yra Prenumeratos galiojimo trukmė (pvz., 30 d. ar 12 mėn.).