Microsoft Teams (ingyenes)

Online Előfizetési Szerződés

A jelen Microsoft Teams (free) Online Előfizetési Szerződés az Ön által képviselt jogi személy vagy – ha az Előfizetés megvásárlásával vagy megújításával kapcsolatban Ön nem jelöl meg ilyen jogi személyt – személyesen Ön (mindkét esetben a továbbiakban „Ön” és ennek ragozott alakjai) és a Microsoft Ireland Operations Limited (a továbbiakban „Microsoft” vagy „mi” és ezek ragozott alakjai) között jön létre, és az alábbiakban rögzített feltételekből és kikötésekből, az Online Szolgáltatások Feltételeiből, az SLA-kból, valamint az Ön Előfizetésére vagy megújítására vonatkozó Részletes Ajánlatból áll (a továbbiakban együttesen a „szerződés”). Hatálybalépésének napja az a nap, amikor a Microsoft visszaigazolja az Ön Előfizetését, illetve az a nap, amikor az Ön Előfizetése megújításra kerül, amennyiben ez következik be előbb. A legfontosabb kifejezések meghatározását a 8. szakasz tartalmazza.

1.               Az Online Szolgáltatások használata.

a.      Használati jog. A Microsoft a jelen Szerződés további részében részletesen körülírt jogot biztosít Önnek az Online Szolgáltatások elérésére és használatára, valamint az Előfizetéséhez tartozó Szoftver telepítésére és használatára. A Microsoft minden egyéb jogot fenntart.

b.      Megfelelő használat. Ön a Terméket kizárólag a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően használhatja. Ön nem jogosult a Terméket visszafordítani, visszafejteni, forráskódját visszanyerni, illetve beépített technikai korlátozásait megkerülni, kivéve, ha azt a jelen korlátozások ellenére az alkalmazandó jogszabályok megengedik, és akkor is csak az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben. Önnek tilos kiiktatnia, manipulálnia vagy más módon megkerülnie minden olyan számlázási mechanizmust, amely az Online Szolgáltatások használatát méri. Ön nem jogosult arra, hogy a Terméket vagy annak bármely részét harmadik félnek bérbe, tartós bérletbe vagy kölcsönbe adja, továbbértékesítse, átruházza, illetve részére üzemeltesse (hosting), kivéve, ha ezt a jelen szerződés vagy az Online Szolgáltatások Feltételei kifejezetten megengedik.

c.      Végfelhasználók. Ön köteles szabályozni a Végfelhasználók hozzáférését, és Ön a felelős azért, hogy ők a Terméket a jelen szerződés előírásait betartva használják. Például Ön köteles biztosítani, hogy a Végfelhasználók betartsák a Megfelelő használatra vonatkozó szabályzatban foglaltakat.

d.      Ügyféladatok. Kizárólag Ön a felelős az összes Ügyféladat tartalmáért. Az Ügyféladatokat illetően Önnek úgy kell számunkra folyamatosan biztosítania az Online Szolgáltatások Önnek történő nyújtásához szükséges összes jogot, hogy azzal ne sértse meg harmadik fél jogát, továbbá ne kényszerítse a Microsoftot semmilyen kötelezettségvállalásra sem Önnel, sem harmadik személlyel szemben. A Microsoft nem vállal és nem fog vállalni az Ügyféladatokra vagy a Termék Ön általi használatára vonatkozó semmilyen kötelezettséget, kivéve, ha azt a jelen megállapodás kifejezetten tartalmazza, vagy az alkalmazandó jogszabályok megkövetelik.  Ön felelős továbbá értesíteni Végfelhasználóit az Ügyféladatokra vonatkozó szabályzatairól, valamint gondoskodni arról, hogy az Ügyféladatok feldolgozása az alkalmazandó jog előírásai szerint történjen.

e.      A Fiókokért viselt felelősség. Ön köteles megóvni az Online Szolgáltatások Ön általi használatához kapcsolódó minden nem nyilvános hitelesítő adat titkosságát. Köteles haladéktalanul tájékoztatni ügyfélszolgálati csapatunkat a fiókjaival vagy hitelesítő adataival kapcsolatos esetleges visszaélésekről, illetve az Online Szolgáltatáshoz kapcsolódó minden biztonsági résről.

f.       Előzetes kiadások. Előzeteseket tehetünk elérhetővé. Az előzetesek „adott állapotban”, „minden hibájukkal együtt” és „adott elérhetőség mellett” állnak rendelkezésre, és nem vonatkoznak rájuk sem az SLA-k, sem a jelen szerződésben biztosított korlátozott szavatosságok. Előfordulhat, hogy az Előzetesekhez nem vehető igénybe ügyféltámogatás. A Microsoft bármikor, értesítés nélkül megváltoztathatja az Előzeteseket, vagy megszüntetheti elérhetőségüket. Úgy is dönthet, hogy egy Előzetesből nem hoz létre és nem bocsát ki általánosan elérhető terméket.

g.      Felügyelt Szolgáltatások a Microsoft Azure-hoz. Ön a Microsoft Azure-Szolgáltatásokat használhatja arra, hogy velük Felügyelt Szolgáltatási Megoldást nyújtson, feltéve, hogy (1) kizárólag Ön képes a Microsoft Azure-Szolgáltatások elérésére, konfigurálására és adminisztrálására, (2) Ön rendszergazdai hozzáféréssel rendelkezik a virtuális OSE-(k)hez (ha van(nak) ilyen(ek)) a Felügyelt Szolgáltatási Megoldásban és (3) a harmadik fél csak saját alkalmazásához (alkalmazásaihoz), illetve virtuális OSE-jéhez (OSE-ihez) rendelkezik rendszergazdai hozzáféréssel. A jelen szerződés feltételeinek megfelelően Ön a felelős a Microsoft Azure Szolgáltatások harmadik fél általi használatáért. A Felügyelt Szolgáltatások Ön általi nyújtására is a következő korlátozások (és az Online Szolgáltatások Feltételeiben található bármilyen más korlátozások) vonatkoznak:

(i)     Ön nem értékesítheti tovább és nem terjesztheti tovább a Microsoft Azure Szolgáltatásokat, illetve

(ii)    Ön nem engedheti meg, hogy több felhasználó közvetlenül vagy közvetett módon hozzáférjen felhasználónkénti alapon rendelkezésre bocsátott bármely Microsoft Azure Szolgáltatás-funkcióhoz.

h.      A Microsoft Teams (ingyenes) alkalmazás adminisztrátora.  A Microsoft Teams (ingyenes) alkalmazást a jelen megállapodásban meghatározottak szerint Korlátozott ajánlatként kínáljuk Önnek. Amennyiben Ön egy szervezetet képvisel, illetve munkatársak vagy üzleti partnerek egy csoportját képviselve Ön az első olyan felhasználó, aki feliratkozik a Microsoft Teams alkalmazásra, úgy Ön a jelen megállapodást megkötő Ügyfél, és Ön rendelkezik a képviselethez szükséges felhatalmazással.   Amikor meghív egy személyt, hogy az illető használja a Microsoft Teams (ingyenes) alkalmazást, vagy az Ön által meghívott felhasználók meghívnak egy-egy új személyt, további felelősség hárul Önre a Microsoft Teams (ingyenes) alkalmazás adott személy általi használatára vonatkozóan.  Emiatt a Microsoft Teams (ingyenes) alkalmazás Önnek történő kiépítésére továbbra is az Online Szolgáltatások feltételei érvényesek, az Ügyféladatok tulajdonjogát és Ön általi kezelését is beleértve.  Például Ön tartja ellenőrzése alatt az Ügyféladatok feldolgozását, ad engedélyt a Microsoftnak az Ügyféladatok feldolgozására, valamint látja el utasításokkal a Microsoftot az Ügyféladatok feldolgozására vonatkozóan. Utasításai az Ügyféladatok elérésére, ellenőrzésére, használatára és törlésére terjedhetnek ki, miközben Ön továbbra is felelős marad az Online Szolgáltatások feltételei szerinti valamennyi kötelezettség tekintetében.  Továbbá Ön (i) tarthatja ellenőrzése alatt és adminisztrálhatja saját, illetve a Végfelhasználók fiókját, ideértve a hozzáférés módosítását és megszüntetését, valamint (ii) érheti el és dolgozhatja fel saját, illetve a Végfelhasználók adatait, ideértve a kommunikációs üzenetek és fájlok tartalmát is.  A Végfelhasználók fiókjuk adminisztrálási műveleteire vonatkozó kéréseket is küldhetnek, például az Ügyféladatok törlése, elérése és ellenőrzése, a Termékhez való hozzáférés kiépítése és a kiépítés megszüntetése, a csapatok és csatornák kezelése, illetve a hozzáférési engedélyek kezelése céljából.  További tájékoztatásért tekintse át az Online Szolgáltatások feltételeit.  Minden Ön által gyakorolt adminisztratív, valamint képviseleti funkció átruházható és hozzárendelhető egy másik személyhez.  Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Microsoft által észszerűen kért valamennyi intézkedést végrehajtja az adminisztrálási funkció vagy képviselet másik személyre való átruházásának elősegítése érdekében.   Ebbe beletartozhat az adatbiztonság megsértéséről szóló értesítések Végfelhasználóknak történő biztosítása, amelynek az Ügyféladatok adatbiztonságának megsértéséről szóló értesülés megszerzésétől számítva 72 órán belül meg kell történnie.  Ön hozzájárul továbbá, hogy valamennyi Végfelhasználó esetében meggyőződik arról, hogy az illető elmúlt 16 éves, mivel a Microsoft Teams (ingyenes) alkalmazás 16 év feletti felhasználóknak készült.  Ha úgy dönt, hogy fizetős Előfizetésre frissít, a jelen Megállapodásban szereplő valamennyi fizetési feltétel életbe lép.  Továbbá a frissítéskor Ön kiválaszthat egy szervezethez társított adott tartományt, amelyet valamennyi Végfelhasználói fiók esetében használni fog.  A Microsoft Teams egy Önnek biztosított Korlátozott ajánlat, amelyet a Microsoft tetszőleges időpontban, bármilyen okból megváltoztathat, elévültnek nyilváníthat vagy megszüntethet a jelen megállapodás 3. szakaszában leírtak szerint.  Amennyiben például túllépi az Önnek időről időre jelzett, továbbá a https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=872008 weboldalon ismertetett felhasználási korlátokat, úgy felfüggeszthetjük a Microsoft Teams Ön általi használatát.

i.        Megosztott Címtáradatok. Ha Ön egy Online Szolgáltatás megrendelésére olyan jogi személy által biztosított e-mail-címet használ, amely jogi személyhez Ön hozzátartozik (például munkáltató vagy oktatási intézmény), az Online Szolgáltatás felveszi Önt az azonos levelezési tartományt használó felhasználók címtárába. Az Ön címtáradatai (név, regisztráció dátuma és e-mail-cím) láthatóak lehetnek az Ön szervezetének levelezési tartományában az Online Szolgáltatások más felhasználói számára.

j.        További szoftverek használata az Online Szolgáltatásokkal. Adott esetben bizonyos Online Szolgáltatások optimális elérésének és használatának lehetővé tételéhez az Online Szolgáltatások Ön általi használatához kapcsolódóan telepítenie és használnia kell bizonyos Szoftvert, az Online Szolgáltatási Feltételekben foglaltaknak megfelelően. A Szoftvert a Microsoft kizárólag licencbe adja, nem eladja Önnek. Az Ön Szoftverlicenceinek igazolására a következők szolgálnak: (1) a jelen szerződés, (2) bármely megrendelés visszaigazolása, valamint (3) a kifizetés igazolása. Az Ön bármely eszközön található Szoftver elérésére vonatkozó jogai semmilyen jogot nem biztosítanak Önnek a Microsoft szabadalmainak vagy egyéb szellemi tulajdonának megvalósítására az eszközhöz hozzáférő szoftverekben vagy eszközökön.

2.               Szolgáltatások vásárlása.

a.      Elérhető Előfizetési ajánlatok. Az elérhető Előfizetési ajánlatokat illetően a Portál Részletes Ajánlatokat tartalmaz, amelyek általában a következő kategóriák valamelyikébe vagy valamely kombinációjába sorolhatók:

(i)     Vállalási Ajánlat. Ön előre vállalja, hogy megadott mennyiségű Online Szolgáltatást vásárol egy bizonyos Tartam alatti használatra, és előre vagy rendszeres időközönként a használat előtt fizet. A Microsoft Azure Szolgáltatások vonatkozásában a további vagy más használat (például a vállalt mennyiségen felüli használat) Felhasználási Ajánlatként kezelhető. A Tartam alatt fel nem használt vállalt mennyiségek a Tartam végén lejárnak.

(ii)    Felhasználási Ajánlat (így is ismert: „Fizetés igénybevételkor”). Ön az előző havi tényleges használat alapján fizet, előzetes kötelezettségvállalás nélkül. A fizetés rendszeres időközönként, utólag történik.

(iii)  Korlátozott Ajánlat. Ön ingyen kap korlátozott mennyiségű Online Szolgáltatást korlátozott tartam alatt (például próbaverziós Előfizetésként vagy ingyenes fiókként) vagy egy másik Microsoft-ajánlat (például az MSDN) részeként. A jelen szerződés árképzésre, megszüntetési díjra, fizetésre és adatmegőrzésre vonatkozó rendelkezései nem érvényesek.

b.      Megrendelés.

(i)     Azzal, hogy Ön megrendel vagy megújít egy Előfizetést, Ön elfogadja az adott Előfizetésre vonatkozó Részletes Ajánlatot. Kivéve azt az esetet, ha az említett Részletes Ajánlat másként rendelkezik, az Online Szolgáltatásokat „adott elérhetőség mellett” biztosítjuk. Ön a jelen szerződés keretében megrendeléseket adhat fel Társvállalatai számára, és rendszergazdai jogosultságokat adhat Társvállalatainak az Előfizetés kezelésére, de a Társvállalatok a jelen szerződés keretében nem adhatnak fel megrendeléseket. Ön az 1.a. szakaszban biztosított jogait harmadik félre is átruházhatja, hogy ezeket az illető harmadik fél az Ön belső üzleti igényeinek kielégítéséhez felhasználhassa. Ha Ön a Szoftverre vagy az Ön Előfizetésére vonatkozó bármilyen jogot biztosít Tárvállalatainak vagy harmadik félnek, akkor ezekre a Társvállalatokra, illetve harmadik felekre a jelen Szerződés feltételei lesznek érvényesek, és Ön tudomásul veszi, hogy egyetemlegesen felelős az ilyen Társvállalatok, illetve harmadik felek minden, a Termékek használatához kapcsolódó tevékenységéért.

(ii)    Egyes ajánlatok megengedhetik Önnek, hogy az Előfizetés Tartama alatt módosítsa az Online Szolgáltatások mennyiségét. Az Online Szolgáltatásoknak egy Előfizetéshez hozzáadott további mennyisége az adott Előfizetés végén lejár. Ha a Tartam alatt csökkenti a mennyiséget, az alábbi 3.b. szakaszban leírtak szerint felmondási díjat számíthatunk fel Önnek a mennyiségi csökkentésre vonatkozóan.

c.      Árképzés és fizetés: Az Ön Előfizetésével kapcsolatos fizetések a Portálon található Részletes Ajánlatnak megfelelően esedékesek és teljesítendők.

(i)     Vállalási Ajánlatok esetében az árszint az Online Szolgáltatások megrendelt mennyiségén alapulhat. Egyes ajánlatok megengedhetik, hogy a Tartam alatt módosítsa az Online Szolgáltatások megrendelt mennyiséget, és az Ön árszintje ennek megfelelően módosulhat, de az árszintváltozások nem lesznek visszamenőleges hatályúak. Az Ön Előfizetésének Tartama alatt az Online Szolgáltatások ára az Ön előfizetését érintően nem fog növekedni azokhoz az árakhoz képest, amelyek az Ön Előfizetésének hatálybalépésekor, illetve megújításakor a Portálon szerepeltek, kivéve azt az esetet, ha az árak ideiglenesként voltak megjelölve a Részletes Ajánlatban, illetve ha az árak Előzetesekre vagy Nem-Microsoft Termékekre vonatkoztak. Egy Előfizetés megújítási időszakának kezdetén minden ár módosulhat.

(ii)    Felhasználási ajánlatok esetében az árképzés az erről szóló értesítést követően bármikor módosulhat.

d.      Megújítás.

(i)     Előfizetésének megújításával a jelen szerződés megszűnik, és az Ön Előfizetésére ezt követően az Előfizetés megújításának napján a Portálon található feltételek és kikötések (a továbbiakban „Megújítási Feltételek”) vonatkoznak. Ha Ön nem fogadja el a Megújítási Feltételek valamelyikét, akkor lemondhat az Előfizetés megújításáról.

(ii)    Vállalási ajánlatok esetében választhat, hogy az Előfizetés automatikusan megújuljon vagy befejeződjön-e a Tartam lejáratakor. Az automatikus megújítás előre ki van választva. A Tartam alatt bármikor módosíthatja a beállítást. Ha a hatályban lévő Tartam egy naptári hónapnál hosszabb, a Microsoft a Tartam lejárata előtt értesíteni fogja Önt az automatikus megújításról.

(iii)  Felhasználási Ajánlatok esetében az Ön Előfizetése minden hónap végén további egy hónappal automatikusan megújul, egészen addig, amíg le nem mondja az Előfizetést.

(iv)  Korlátozott ajánlatok esetén előfordulhat, hogy a megújítás nem megengedett.

e.      Jogosultság oktatási, kormányzati és nonprofit verziókra. Ön vállalja, hogy oktatási, kormányzati vagy nonprofit ajánlat megvásárlása esetén teljesíti a következő webhelyeken közzétett megfelelő követelményeket:

(i)     Oktatási ajánlatok esetén az oktatási intézményekre (ideértve az oktatási intézmények adminisztratív irodáit és testületeit, a közkönyvtárakat és a közgyűjteményi múzeumokat is) vonatkozó követelmények itt olvashatók: http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7;

(ii)    Kormányzati ajánlatok esetén a követelmények itt olvashatók: http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6; and

(iii)  Nonprofit ajánlatok esetén a követelmények itt olvashatók: http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19.

A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy a jogosultságot bármikor ellenőrizhesse, és felfüggeszthesse az Online Szolgáltatást, amennyiben nem teljesülnek a jogosultság követelményei.

f.       Adók: Az árak nem tartalmaznak semmilyen adót, kivéve, ha a számlán az van feltüntetve, hogy az árba az adók is beleértendők. Ön köteles a jelen szerződés alapján megfizetendő valamennyi olyan általános forgalmi, fogyasztási és szolgáltatási, értékesítési adót, értékesítési adó helyett a bruttó árbevételre kivetett adót vagy egyéb tranzakciós adót, díjat vagy pótdíjat, előírt költségtérítést és egyéb pótdíjat vagy ezekhez hasonló összegeket megfizetni, amelyekkel tartozik, és amelyeket az alkalmazandó jogszabályok szerint beszedhetünk Öntől. Ön a felelős valamennyi olyan illeték és egyéb adó megfizetéséért, amely megfizetésére jogszabály kötelezi, beleértve azokat az adókat is, amelyek a Termékeknek az Ön Társvállalatai számára történő terjesztésével vagy nyújtásával kapcsolatban merülnek fel. Mi felelünk a nettó árbevételünk, az adózás előtti bruttó árbevételünk vagy nyereségünk valamint a tulajdonunk alapján fizetendő adókért.

Amennyiben bármely adó visszatartása szükséges az Ön által a Microsoft részére teljesített kifizetések esetében, Ön jogosult az ilyen adók összegét levonni a Microsoft számára fizetendő összegekből, és azokat megfizetni a megfelelő adóhatóság számára; ennek azonban feltétele, hogy haladéktalanul hivatalos igazolást szerezzen be a levont tételekről, valamint beszerezze a Microsoft számára a külföldön megfizetett adó jóváírásának vagy visszatérítésének igényléséhez szükséges és az általunk ésszerű keretek között kért egyéb dokumentumokat, és ezeket átadja a Microsoftnak. Az Ön feladata arról gondoskodni, hogy az adólevonások mértéke az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legkisebb mértékű legyen.

3.               Tartam, felmondás és felfüggesztés.

a.      A szerződés tartama és felmondása. A jelen szerződés addig marad hatályban, amíg az Ön Előfizetése le nem jár, meg nem szűnik, vagy amíg Ön az Előfizetését meg nem újítja – e dátumok közül a legkorábbi értendő.

b.      Előfizetés felmondása. Az Előfizetéseket Ön bármikor felmondhatja a Tartamuk alatt, de a felmondás hatálybalépése előtt minden tartozását ki kell egyenlítenie.

(i)     Havi Előfizetés. Az egyhónapos Tartamra érvényes Előfizetés bármikor díjmentesen felmondható.

(ii)    Egy hónapnál hosszabb időre szóló Előfizetés. Ha Ön egy Microsoft Azure Szolgáltatásokra vonatkozó Előfizetést az Előfizetés hatálybalépésének vagy megújításának napjától számított 30 napon belül mond fel, akkor nem jár visszatérítés, és Önnek ki kell fizetnie az Előfizetés első 30 napjára esedékes díjat, de a felmondott Előfizetés fennmaradó részére esedékes díjat nem kell megfizetnie. Ha Ön egy Microsoft Azure Szolgáltatásokra vonatkozó Előfizetést a tartam alatt bármilyen más időpontban mond fel, akkor nem jár visszatérítés.

(iii)  Korlátozott Ajánlatok. A Microsoftnak jogában áll Önnek egy Korlátozott Ajánlatra vonatkozó Előfizetését az Előfizetés Tartama alatt bármikor értesítés nélkül azonnal felmondani.

(iv)  Egyéb Előfizetések. Minden más Előfizetés esetén ha Ön egy Előfizetést az Előfizetés Tartamának vége előtt mond fel, akkor Önnek meg kell fizetnie az egy hónapos Előfizetési díjjal megegyező összeget, de az Előfizetési díjnak a Tartam fennmaradó részére Ön által kifizetett részét visszatérítjük, azzal, hogy nem jár visszatérítés a részben fel nem használt hónapokra.

c.      Felfüggesztés: A Microsoft felfüggesztheti az Online Szolgáltatások Ön általi használatát, ha: (1) erre az Ügyféladatokhoz való illetéktelen hozzáférés megelőzése érdekében észszerű keretek között szükség van; (2) Ön észszerű időn belül nem reagál az 5. szakasz alapján megfogalmazott állítólagos jogsértésre vonatkozó igényre; (3) Ön nem fizeti meg a jelen szerződés alapján keletkezett tartozásait; (4) Ön megsérti a Megfelelő Használatra vonatkozó Szabályzat előírásait vagy a jelen szerződés egyéb feltételeit; vagy (5) Korlátozott Ajánlatok esetén, az Előfizetés inaktívvá válik, mert Ön nem a Részletes Ajánlatban ismertetett módon fér hozzá az Online Szolgáltatásokhoz. Ha legalább egy feltétel teljesül, akkor:

(i)     Korlátozott Ajánlatok esetén értesítés nélkül azonnal felfüggeszthetjük az Online Szolgáltatások Ön általi használatát, az Ön Előfizetését, és az Ön fiókját.

(ii)    Minden egyéb Előfizetés esetén a felfüggesztés az Online Szolgáltatásoknak csak a feltétlenül szükséges részére terjed ki, és csak addig marad érvényben, amíg fennáll a felfüggesztés oka vagy szükségessége. Felfüggesztés előtt a Microsoft értesítést küld, kivéve azt az esetet, amikor a Microsoftnak jó oka van arra, hogy a felfüggesztést azonnali hatállyal léptesse érvénybe. Nem fizetés miatti felfüggesztés előtt a Microsoft legalább 30 nappal értesítést küld. Ha Ön a felfüggesztést követő 60 napon belül nem szünteti meg teljes mértékben a felfüggesztés okát, akkor a Microsoftnak jogában áll felmondani az Előfizetést és adatmegőrzési időszak biztosítása nélkül törölni az Ön Ügyféladatait. Akkor is megszüntethetjük az Ön Előfizetését, ha az Online Szolgáltatások Ön általi használata bármely 12 hónapos időszak során kettőnél többször lett felfüggesztve.

4.               Jótállás.

a.      Korlátozott garancia.

(i)      Online Szolgáltatások: A Microsoft szavatolja, hogy az Online Szolgáltatások a Tartam folyamán ki fogják elégíteni az SLA feltételeit. A jelen szavatossági kötelezettség megszegése esetén Önt kizárólag az SLA-ban foglalt jogorvoslat illeti meg.

(ii)    Szoftver. A Microsoft szavatolja, hogy attól a naptól számított egy évig, amikor Ön a Szoftvert használatba veszi, a Szoftver lényegében a rá vonatkozó felhasználói dokumentáció szerint működik. A Szoftverre vonatkozó jelen szavatossági kötelezettség megszegése esetén a Microsoft – saját döntése szerint – vagy (1) visszatéríti a Szoftver vételárát, vagy (2) megjavítja, illetve kicseréli a Szoftvert, és ez jelenti az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetőségét.

b.      A korlátozott garancia korlátozásai. Erre a korlátozott garanciára a következő korlátozások érvényesek:

(i)     az olyan esetleges vélelmezett szavatossági jogok, jótállások, garanciák és egyéb feltételek, amelyek a törvény értelmében nem zárhatók ki, csak a korlátozott jótállás tartamának kezdetétől számított egy évig érvényesek;

(ii)    ez a korlátozott szavatosság nem terjed ki azokra a problémákra, amelyek balesetből, a Termékek helytelen, illetve a jelen szerződés vagy az általunk közzétett dokumentáció vagy útmutatás rendelkezéseitől eltérő módon történő használatából erednek, vagy amelyek olyan eseményekből származnak, amelyeket a Microsoft józan belátás szerint nem befolyásolhat;

(iii)  ez a korlátozott szavatosság nem terjed ki a minimális rendszerkövetelményeknek való meg nem felelés által okozott problémákra; valamint

(iv)  ez a korlátozott szavatosság nem terjed ki az Előzetesekre és a Korlátozott Ajánlatokra.

c.      KIZÁRÓ RENDELKEZÉSEK. A jelen szavatosságon túl a Microsoft nem vállal semmilyen más szavatosságot, legyen az kifejezett, vélelmezett, jogszabályban előírt vagy egyéb, ideértve a forgalmazhatóságra és a meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok nem tiltják, e kizáró rendelkezések alkalmazandók.

5.               Igénnyel szembeni védekezés.

a.      Védekezés.

(i)     A Microsoft megvédi Önt minden olyan, független harmadik féltől származó igénnyel szemben, amely szerint bármely Termék sérti az adott harmadik fél szabadalmi, szerzői vagy védjegyjogait, illetve jogszerűtlenül használja fel annak kereskedelmi titkát.

(ii)    Ön köteles megvédeni a Microsoftot minden olyan független harmadik féltől származó igénnyel szemben, (1) amely szerint egy Termék használata során bármely Ügyféladat, Ügyfélmegoldás vagy Nem-Microsoft-Termék vagy Ön által biztosított szolgáltatás közvetlenül vagy közvetett módon sérti a harmadik fél szabadalmi, szerzői vagy védjegyjogait, illetve szándékosan jogszerűtlenül használja fel annak kereskedelmi titkát, vagy (2) amely a Megfelelő Használatra vonatkozó Szabályzat megsértéséből ered.

b.      Korlátozások. A Microsoft 5.a. alszakaszbeli kötelezettsége nem áll fenn, amennyiben az igény vagy a kártérítés a következőkön alapul: (i) Ügyfélmegoldás, Ügyféladatok, Nem-Microsoft-Termékek, Termék Ön általi módosítása, illetve a Termék használatának részeként Ön által biztosított vagy elérhetővé tett bármilyen szolgáltatás vagy anyag; (ii) a Termék Ön általi kombinálása Ügyféladattal vagy Nem-Microsoft-Termékkel, adattal vagy üzleti folyamattal, illetve az ezek értékén alapuló károk; (iii) a Microsoft védjegyeinek Ön általi használata a Microsoft kifejezett írásos hozzájárulása nélkül, illetve a Termék Ön általi használata azt követően, hogy a Microsoft felszólította Önt arra, hogy harmadik fél igénye miatt hagyjon fel az ilyen használattal; (iv) a Termék Ön általi továbbértékesítése független harmadik félnek, vagy a Termék független harmadik fél javára történő használata; illetve (v) ingyenesen biztosított Termékek.

c.      Jogorvoslat. Ha a Microsoftnak alapos oka van azt feltételezni, hogy egy, az 5.a.(i) szakasz alapján megfogalmazott igény megtilthatja Önnek a Termék használatát, akkor a Microsoft: (i) megszerzi az Ön számára a jogot a Termék használatának folytatására; vagy (ii) módosítja vagy kicseréli egy funkcionálisan egyenértékűre, és felszólítja Önt, hogy ne használja tovább a Termék korábbi verzióját. Ha ezek a lehetőségek üzletileg nem ésszerűek, akkor a Microsoftnak jogában áll megszüntetni az Ön Termékre vonatkozó használati jogát, és visszafizetni minden előre kifizetett, de fel nem használt Előfizetési jogot.

d.      Kötelezettségek. Mindkét fél haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni a másikat a jelen szakasz szerinti igény felmerülése esetén. A védelmet igénylő félnek (i) át kell adnia a másik számára a kizárólagos irányítást az igény elleni védekezés és az egyezség fölött; és (ii) meg kell adnia az elvárható segítséget az igénnyel szembeni védekezésben. A védelmet biztosító fél (1) megtéríti a másik félnek a segítségnyújtás során indokoltan felmerülő közvetlen költségeket, és (2) kifizeti az esetleges jogerős elmarasztaló ítéletben vagy egyezségben foglalt összeget. A felek védelemre és az ítéletekből (illetve a másik fél által is elfogadott egyezségekből) származó összegek megfizetésére vonatkozó, a jelen 5. szakaszban körülírt jogai a precedensek által biztosított jogok vagy a jogorvoslatra vonatkozó törvényben biztosított jogok, illetve az ezekkel analóg jogok helyébe lépnek, és mindkét fél lemond az ilyen általános jogszabályok vagy törvény által biztosított jogairól.

6.               A felelősség korlátozása:

a.      Korlátozás. Az egyes feleknek a jelen szerződés alapján keletkező összes igényből eredő halmozott felelőssége a közvetlen károkra korlátozódik annak az összegnek a mértékéig, amelyet Ön az Online Szolgáltatásért a jelen szerződés alapján az esemény okának bekövetkezését megelőző 12 hónapban kifizetett, de egy félnek bármely Online Szolgáltatásért vállalt összesített kártérítési felelőssége egyetlen esetben sem haladhatja meg az adott Online Szolgáltatásért az Előfizetés során kifizetett összeget. Ingyenes termékek esetén a Microsoft felelőssége a közvetlen károkra korlátozódik, és nem haladhatja meg az 5000,00 USD összeget.

b.      KIZÁRÁS. Egyik fél sem felelős a bevétel elmaradásáért, a közvetett, a rendkívüli a véletlenszerű, a következményi, a büntető jellegű és a példát statuáló károkért, illetve az elmaradt haszonból vagy bevételből, az üzletvitel megszakadásából vagy az üzleti adatok elvesztéséből eredő károkért, még akkor sem, ha az adott fél tudatában volt az ilyen károk lehetőségének, vagy ha észszerűen előre látható volt a kár bekövetkezésének lehetősége.

c.      Kivételek a korlátozások alól. A jelen szakaszban körülírt felelősségkorlátozások az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben érvényesek, de nem alkalmazandók: (1) a felek 5. szakaszban megfogalmazott kötelezettségeire; továbbá (2) a másik fél szellemi tulajdonjogának megsértése esetén.

7.               Vegyes rendelkezések:

a.      Értesítések: Az értesítéseknek írásbelieknek kell lenniük; a címen történő kézbesítés napján, a tértivevényen szereplő dátum napján, az e-mail elküldésének napján vagy a kézbesítésnek a futárszolgálat vagy a faxkészülék visszaigazolásán szereplő dátum napján minősülnek kézbesítettnek. A Microsoftnak szóló értesítéseket a következő címre kell megküldeni:

Microsoft Ireland Operations Limited

One Microsoft Place

South County Business Park

Leopardstown

Dublin 18,

D18 P521

Az Önnek szóló értesítések küldése az Ön fiókjában értesítési elérhetőségként azonosított címre történik. A Microsoft értesítéseket és egyéb információkat e-mailben vagy egyéb elektronikus úton juttathatja el Önhöz.

b.      Licencek átruházása és átrendelése. A Microsoft jóváhagyása nélkül Ön sem részben, sem egészében nem ruházhatja vagy rendelheti át a jelen szerződést, illetve a licenceket.

c.      Hozzájárulás a partner díjaihoz. Amikor Ön megrendelést nyújt be, lehetősége nyílhat arra, hogy Előfizetéseihez hozzárendelje a Microsoft valamelyik „Bejegyzett Partnerét”. Ön a Bejegyzett Partner megadásával – amelyet megadhat közvetlenül vagy egy harmadik fél erre történő felhatalmazásával – hozzájárul ahhoz, hogy díjakat fizessünk a Bejegyzett Partnernek. Ezek a díjak az értékesítés előtti támogatásra vonatkoznak, azonban az értékesítés utáni tevékenységeket is magukban foglalhatják. A díjak összege az Ön által benyújtott megrendelésen alapul, és ennek mértékétől függően nő. Online Szolgáltatásokra vonatkozó árainkat nem befolyásolja, hogy Ön megad-e Bejegyzett Partnert vagy sem.

d.      Részleges érvénytelenség: Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése végrehajthatatlannak minősül, a többi rendelkezés teljes mértékben érvényes és hatályos marad.

e.      Joglemondás: Nem minősül joglemondásnak, ha valamelyik fél nem kényszeríti ki a jelen Szerződés valamely rendelkezésének betartását.

f.       Nem képviselet. A jelen szerződés nem hoz létre sem képviseleti, sem partneri jogviszonyt, sem pedig közös vállalatot.

g.      Harmadik fél nem lehet kedvezményezett. A jelen szerződésnek nincs harmadik fél kedvezményezettje.

h.      Alkalmazandó jog és illetékesség. A jelen szerződésre Írország joga irányadó. Amennyiben a Microsoft a jelen Szerződést bíróság előtt kívánja érvényesíteni, akkor e jogérvényesítés helye az Ön székhelye szerinti ország lesz. Ha Ön a jelen Szerződés rendelkezéseinek betartását bíróság segítségével kívánja kikényszeríteni, e jogérvényesítés helye Írország lesz. A jelen joghatósági kikötés nem akadályozza meg egyik felet sem abban, hogy bármely illetékes joghatóságnál ideiglenes intézkedést kérjen a szellemi tulajdonjogok megsértésével kapcsolatban.

i.        A szerződés teljessége. A jelen Szerződés alkotja a felek teljes megállapodását a Szerződés tárgyának tekintetében, és hatályon kívül helyez minden korábbi vagy egyidejű közlést. Amennyiben a jelen szerződésben említett dokumentumok között olyan ellentmondás áll fenn, amelynek feloldásáról e dokumentumok külön nem rendelkeznek, feltételeik a következő sorrendben irányadóak (fontosságuk csökkenő sorrendjében): (1) a jelen Microsoft Online Előfizetési Szerződés, (2) az Online Szolgáltatások Feltételei, (3) az alkalmazandó Részletes Ajánlat, valamint (4) a jelen szerződésben található bármely más dokumentum.

j.        Hatályban maradó rendelkezések: Az 1., a 2.c., a 2.e., a4., az 5., a 6., a 7. és a 8. szakaszban foglalt feltételek a jelen a szerződés megszűnése vagy lejárta után is hatályban maradnak.

k.      Az Egyesült Államok exportszabályai. A Termékekre az Amerikai Egyesült Államok exportszabályai vonatkoznak. Önnek be kell tartania minden alkalmazandó jogszabályt, beleértve az Amerikai Egyesült Államok exportszabályozását, a Nemzetközi Hadianyag-kereskedelmi Szabályzatot, valamint az amerikai és más kormányoknak a végfelhasználóra, illetve a rendeltetési helyre és használatra vonatkozó korlátozásait is.

l.        Vis maior. Egyik fél sem vonható felelősségre az ésszerű ellenőrzésén kívül eső okokból (például tűz, robbanás, áramkimaradás, földrengés, árvíz, súlyos vihar, sztrájk, embargó, munkaügyi viták, polgári vagy katonai hatóság cselekedetei, háború, terrorizmus (internetes terrorizmus), vis maior, internetes adatszolgáltatók cselekedetei vagy mulasztásai, szabályozó vagy kormányzati hatóságok tevékenysége vagy mulasztásai (beleértve olyan jogszabályok, rendelkezések vagy egyéb kormányzati intézkedések bevezetését, amelyek befolyásolják az Online Szolgáltatások nyújtását)) bekövetkezett nem teljesítés miatt. Azonban ez a szakasz nem érvényes az Ön jelen szerződésből adódó fizetési kötelezettségeire.

m.    Felhatalmazás szerződéskötésre. Ha Ön egy olyan természetes személy, aki egy jogi személy nevében fogadja el a jelen feltételeket, akkor Ön ezúton kijelenti, hogy jogosult az ilyen jogi személy nevében megkötni a jelen szerződést. Ha egy Előfizetés megvásárlásával vagy megújításával kapcsolatban Ön jogi személyt ad meg vagy egy olyan jogi személy által biztosított e-mail címet használ, amely jogi személyhez Ön hozzátartozik (ilyen például az Ön munkáltatója), akkor a jelen szerződés vonatkozásában az adott jogi személy tekintendő az Előfizetés tulajdonosának.

n.      Kormányzati ügyfelek esetén. A kormányzati ügyfeleknek az elfogadás előtt egyeztetniük kell a Microsofttal. A jelen szerződés elfogadásával Ön kijelenti, hogy jelenleg és a jövőben is megfelel az összes alkalmazandó jogszabálynak és kormányzati beszerzési előírásnak.

8.               Meghatározások:

A jelen szerződésben található minden „nap”-ra vonatkozó hivatkozás naptári napot jelent.

„A Megfelelő Használatra vonatkozó Szabályzat” az Online Szolgáltatások Feltételei között található.

A „Társvállalat” bármely olyan jogi személy, amely egy adott fél tulajdonában van, amely az adott félnek tulajdonosa, vagy amely az adott fél és egy másik fél közös tulajdonában van. A „tulajdon” a jelen meghatározás alkalmazásában több mint 50%-os részesedést jelent egy jogi személyben.

A „Felhasználási ajánlat”, a „Vállalási ajánlat” és a „Korlátozott ajánlat” az Előfizetési ajánlatok 2. szakaszban körülírt kategóriáit jelenti.

Az „Ügyféladatok” fogalmát az Online Szolgáltatások Feltételei határozzák meg.

Az „Ügyfélmegoldás” fogalmát az Online Szolgáltatások Feltételei határozzák meg.

A „Végfelhasználó” bármely olyan személyt jelent, akinek Ön megengedi, hogy az Online Szolgáltatásokon üzemeltetett Ügyféladatokat elérje, vagy az Online Szolgáltatásokat más módon használja, jelenti továbbá egy Ügyfélmegoldás bármely felhasználóját is.

A „Felügyelt Szolgáltatási Megoldás” olyan felügyelt IT szolgáltatást jelent, amelyet Ön nyújt egy harmadik félnek, és amely Microsoft Azure Szolgáltatások felügyeletéből és támogatásából áll.

A „Microsoft Azure Szolgáltatások” fogalmát az Online Szolgáltatások Feltételei határozzák meg.

A „Nem-Microsoft Termék” fogalmát az Online Szolgáltatások Feltételei határozzák meg.

A „Részletes Ajánlat” az egy Előfizetési ajánlatra alkalmazandó árképzési és kapcsolódó feltételeket jelenti a Portálon közzétett módon.

Az „Online Szolgáltatások” minden olyan Microsoft által üzemeltetett szolgáltatást jelentenek, amelyekre Ön a jelen szerződés alapján fizet elő.

Az „Online Szolgáltatások Feltételei” a Termék Ön általi használatára vonatkozó, a https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/product-licensing/products.aspx webhelyen közzétett feltételeket jelenti. Az Online Szolgáltatások Feltételei a jelen szerződésben foglalt feltételeken kívül egyéb feltételeket is meghatároznak a Termékek Ön általi használatára vonatkozóan.

Az „Előzetes” az Online Szolgáltatásoknak, illetve a Szoftvernek olyan előzetes, béta- vagy egyéb kibocsátás előtti verzióját vagy szolgáltatását, funkcióját jelenti, amelyet a Microsoft azért ad ki, hogy visszajelzéseket kapjon rá az ügyfelektől.

A „Portál” az egyes Online Szolgáltatások https://products.office.com/en-us/home, http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/ címen elérhető megfelelő webhelyét jelenti, vagy a Microsoft által megadott más webhelyet jelent.

A „Termék” tetszőleges Online Szolgáltatást (ideértve bármely Szoftvert is) jelent.

Az „SLA” (Szolgáltatási Szint Megállapodás) egy Online Szolgáltatás nyújtására és/vagy teljesítményére vonatkozóan a Microsoft által vállalt kötelezettségeket jelenti, amely a http://aka.ms/csla, a http://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/ vagy a Microsoft által megadott más webhelyen érhető el.

A „Szoftver” az Ön Előfizetésének részeként vagy bizonyos funkciók elérése érdekében az Online Szolgáltatással együtt történő használatra Önnek általunk biztosított Microsoft-szoftvert jelenti, amelyet Ön telepíthet az eszközére.

Az „Előfizetés” az Online Szolgáltatásokra vonatkozó, meghatározott Tartamra érvényes beléptetést jelent a Portálon meghatározott feltételek szerint. Ön több Előfizetést is vásárolhat, azokat külön-külön kezelheti, és rájuk külön Microsoft Online Előfizetési Szerződés feltételei fognak vonatkozni.

A „Tartam” egy Előfizetés időtartamát (például 30 nap vagy 12 hónap) jelenti.