Microsoft Teams (tasuta)

Võrguteenuste kordustellimuse leping

See Microsoft Teams (tasuta) võrguteenuste kordustellimuse leping on sõlmitud teie esindatava juriidilise isiku või (kui sellist juriidilist isikut pole kordustellimuse ostu või uuendamisega seoses määratud) individuaalselt teie („teie”) ja Microsoft Ireland Operations Limitedi vahel („Microsoft” või „meie”). See koosneb järgmistest tingimustest, võrguteenuste tingimustest, teenindustaseme lepingutest (SLA) ja kordustellimuse või uuendamise pakkumise üksikasjadest (ühise nimetusega „leping”). See jõustub kuupäeval, mil edastame teile kordustellimuse kinnituse või mil teie kordustellimust uuendatakse (olenevalt sellest, kumb on kohaldatav). Põhimõisteid on selgitatud punktis 8.

1.               Võrguteenuste kasutamine.

a.      Kasutusõigus. Anname teile õiguse võrguteenustele juurdepääsuks ja nende kasutamiseks ning teie kordustellimuses sisalduva tarkvara kasutamiseks vastavalt selles lepingus edaspidi kirjeldatule. Jätame endale kõik muud õigused.

b.      Aktsepteeritav kasutamine. Võite kasutada toodet ainult selle lepingu alusel. Te ei tohi toodet pöördprojekteerida, dekompileerida, osadeks lahutada ega vaadata mööda toote tehnilistest kitsendustest, v.a siis, kui selline tegevus on nendest piirangutest hoolimata kohaldatava seadusega lubatud. Ühtegi arveldussüsteemi, mis mõõdab teie võrguteenuste kasutust, ei tohi keelata, rikkuda ega sellest muul viisil kõrvale hoida. Toodet ega selle mis tahes osa ei tohi muule osapoolele rendile anda, liisida, laenata, edasi müüa, üle anda ega tema jaoks hostida, v.a selles lepingus või võrguteenuste tingimustes sõnaselgelt lubatud juhtudel.

c.      Lõppkasutajad. Teie juhite lõppkasutajate juurdepääsu ja vastutate selle eest, et nad kasutaksid toodet selle lepingu alusel. Peate näiteks tagama, et lõppkasutajad järgiksid kasutamispoliitikat.

d.      Kliendiandmed. Vastutate ainuisikuliselt kõikide kliendiandmete sisu eest. Peate tagama ja säilitama kõik õigused kliendiandmetele, mida vajame teile võrguteenuste osutamiseks, rikkumata ühegi muu osapoole õigusi või tekitamata Microsoftile kohustusi teie ega ühegi muu osapoole ees. Microsoft ei võta kliendiandmete ega toote kasutamisega seoses mingeid muid kohustusi peale nende, mis on selles lepingus sõnaselgelt esitatud või mida nõuab kehtiv seadus.  Samuti olete kohustatud teavitama lõppkasutajaid kliendiandmeid puudutavatest tingimustest ja tagama, et kliendiandmete töötlemine toimuks kehtivate õigusaktide kohaselt.

e.      Vastutus teie kontode eest. Vastutate teie võrguteenuste kasutamisega seotud mis tahes mitteavaliku autentimise identimisteabe konfidentsiaalsuse säilitamise eest. Peate kohe teavitama meie kasutajatoe meeskonda oma kontode või autentimiseks vajaliku identimisteabe mis tahes võimalikust väärkasutusest või võrguteenustega seotud mis tahes turvaintsidendist.

f.       Väljalaske-eelsed versioonid. Võime teha eelvaated saadavalolevaks. Eelväljaandeid pakutakse olemasoleval kujul kõigi vigadega ja saadaoleval viisil ning SLA-d ja ükski selles lepingus esitatud piiratud garantii ei kehti neile. Eelväljaannetele ei pruugita pakkuda kasutajatuge. Võime igal ajal eelvaateid muuta või nende pakkumise lõpetada. Samuti võime otsustada mitte teha eelväljaannet üldsusele kättesaadavaks.

g.      Hallatavad teenused Microsoft Azure’ile. Te võite kasutada Microsoft Azure’i teenuseid, et pakkuda hallatavat teenuselahendust, eeldusel, et (1) teil on ainsana võimalus pääseda juurde Microsoft Azure’i teenustele, neid konfigureerida ja hallata, (2) teil on haldusjuurdepääs hallatava teenuselahenduse virtuaalse(te)le OSE-(de)le, kui neid on; ja (3) muul osapoolel on haldusjuurdepääs ainult oma rakendus(t)ele või virtuaalse(te)le OSE-(de)le. Teie vastutate, et muu osapool kasutaks Microsoft Azure’i teenuseid vastavalt selle lepingu tingimustele. Teie hallatavate teenuste ettevalmistusele jäävad kehtima järgmised piirangud (ja mis tahes muud võrguteenuste tingimuste piirangud):

(i)     te ei või Microsoft Azure’i teenuseid edasi müüa ega levitada ja

(ii)    te ei või lubada mitmele kasutajale otsest või kaudset juurdepääsu ühelegi Microsoft Azure’i teenuste funktsioonile, mis on saadaval kasutajapõhiselt.

h.      Microsoft Teamsi (tasuta) administraator.  Lahendust Microsoft Teams (tasuta) pakutakse teile selles lepingus määratletu kohaselt piiratud pakkumisena. Kui esindate organisatsiooni või kui olete esimene kasutaja, kes registreerib Microsoft Teamsi ja esindab töökaaslaste või äripartnerite gruppi, siis olete teie seda lepingut sõlmiv klient ja esindamiseks volitatud.   Kui kutsute isiku kasutama Microsoft Teamsi (tasuta) või kui kasutajad, kelle olete kutsunud, kutsuvad uue isiku, võtate te täiendavaid kohustusi selle isiku Microsoft Teamsi (tasuta) kasutamise eest.  Sellisena kehtivad teie Microsoft Teamsi (tasuta) pakkumise puhul võrguteenuste tingimused, sealhulgas teie kasutuses olevate kliendiandmete omandiõigus ja haldamine.  Näiteks saate te kontrollida kliendiandmete töötlemist ning anda Microsoftile loa ja juhised kliendiandmete töötlemiseks. Teie juhised võivad hõlmata juurdepääsu kliendiandmetele, nende kontrollimist, kasutamist ja kustutamist ning te vastutate võrguteenuste kõikide tingimuste eest.  Peale selle: i) kontrollite ja haldate oma kontot ja lõppkasutajate kontosid, sealhulgas muudate juurdepääsu ja lõpetate selle, ning ii) võite pääseda ligi enda ja lõppkasutajate andmetele, mis sisaldavad sideteateid ja faile, ning neid töödelda.  Lõppkasutajad võivad esitada ka päringuid oma konto administratiivsete toimingute kohta (näiteks kliendiandmete kustutamine, juurdepääs neile ja nende kontroll, tootele juurdepääsu tagamine ja selle lõpetamine, meeskondade ja kanalite juhtimine, juurdepääsuõiguste haldamine).  Lisateabe saamiseks vaadake üle võrguteenuste tingimused.  Teie kasutatava haldus- ja esindusfunktsiooni võib üle kanda ja määrata teisele isikule.  Te nõustute vastama Microsofti igasugustele põhjendatud nõuetele, et hõlbustada haldusliku või esindusliku funktsiooni üleandmist teisele isikule.   See võib hõlmata andmete turvarikke teadete edastamist lõppkasutajatele 72 tunni jooksul pärast kliendiandmete turvarikkest teadasaamist.  Samuti nõustute tagama, et kõik lõppkasutajad on vanemad kui 16 aastat, kuna Microsoft Teams (tasuta) on mõeldud üle 16-aastastele kasutajatele.  Kui otsustasite minna üle tasulisele tellimusele, kehtivad kõik selles lepingus sätestatud maksetingimused.  Peale selle saate te ülemineku ajal valida organisatsiooniga seotud domeeni, mida kasutatakse edaspidi kõigi lõppkasutajate kontode puhul.  Microsoft Teamsi pakkumine on piiratud ja see on esitatud teile ning Microsoft võib mis tahes põhjusel ja ajal seda muuta, tühistada või lõpetada, nagu on kirjeldatud selle lepingu jaotises 3.  Näiteks kui te rikute aeg-ajalt teile seatud kasutuspiiranguid, nagu on kirjeldatud aadressil https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=872008, siis võidakse teie Microsoft Teamsi kasutusõigus tühistada.

i.        Jagatud kataloogi andmed. Kui te tellite võrguteenuse kasutades selleks meiliaadressi, mille domeeni eest kannab hoolt organisatsioon, millega te olete seotud (nt tööandja või kool), lisab võrguteenus teid sama e-posti domeeni jagavate kasutajate kataloogi. Teie kataloogi andmed (nimi, registreerimise kuupäev ja meiliaadress) võivad olla nähtavad teistele teie organisatsiooni e-posti domeenis olevatele võrguteenuste kasutajatele.

j.        Täiendav tarkvara kasutamiseks koos võrguteenustega. Teatud võrguteenustele optimaalseks juurdepääsuks ja nende optimaalseks kasutamiseks võib olla vaja installida ja kasutada teatud tarkvara seoses teie võrguteenuse kasutamisega võrguteenuste tingimustes kirjeldatud viisil. Litsentsime teile tarkvara, me ei müü seda. Teie tarkvaralitsentsi tõendab (1) see leping, (2) mis tahes tellimuse kinnitus ja (3) maksetõend. Mis tahes seadmesse installitud tarkvarale juurdepääsu õigused ei anna teile mitte mingit õigust võtta kasutusele Microsofti patente või muud Microsofti intellektuaalset omandit tarkvaras või seadmetes, millel on juurdepääs sellele seadmele.

2.               Teenuste ostmine.

a.      Kordustellimuse saadaolevad pakkumised. Portaalis on olemas saadaolevate kordustellimuse pakkumiste üksikasjad, mida saab üldiselt paigutada ühte või mitmesse järgmistest kategooriatest.

(i)     Kohustusega pakkumine. Kohustute enne ostma teatud koguses võrguteenuseid kasutamiseks teatud ajal ja maksma kohe või perioodipõhiselt ettemaksuga enne kasutamist. Microsoft Azure’i teenuste kohaselt võidakse täiendavat või muud kasutust käsitleda tarbimispakkumisena. Kohustusega kogused, mis on kehtivusaja jooksul kasutamata, aeguvad kehtivusaja lõppedes.

(ii)    Tarbimispakkumine (nn minutipõhised maksed). Tasute vastavalt tegelikule kasutamisele eelneval kuul esialgse kohustuseta. Tasumine toimub perioodipõhiselt tagantjärele.

(iii)  Piiratud pakkumine. Teile pakutakse piiratud koguses võrguteenuseid piiratud aja jooksul tasuta (nt proovitellimuse või tasuta kontona) või osana teisest Microsofti pakkumisest (nt MSDN). Selles lepingus toodud ettevalmistused, mis on seotud hindade, tühistamistasude, maksmise ja andmete säilitamisega, ei pruugi kehtida.

b.      Tellimine.

(i)     Kordustellimuse hankimise või uuendamisega nõustute selle kordustellimuse pakkumise üksikasjadega. Võrguteenuseid pakutakse saadavuse põhjal, kui pakkumise üksikasjades pole teisiti määratud. Võite selle lepingu alusel esitada tellimusi oma sidusettevõtete nimel ja anda sidusettevõtetele kordustellimuse haldusõigused, kuid sidusettevõtted ei tohi selle lepingu alusel tellimusi esitada. Samuti võite jaotises 1.a. esitatud õigused määrata muule osapoolele teie ettevõtte siseseks kasutamiseks. Kui annate sidusettevõtetele või muudele osapooltele mis tahes õigusi seoses tarkvara või kordustellimusega, on see leping nendele sidusettevõtetele ja muudele osapooltele siduv ning nõustute üheskoos ja eraldi vastutama nende sidusettevõtete või muude osapoolte mis tahes tegevuste eest seoses toodete kasutamisega.

(ii)    Mõni pakkumine võib lubada muuta kordustellimuse kehtivusaja jooksul tellitud võrguteenuste kogust. Kordustellimusele lisatud võrguteenuste lisakogused aeguvad selle kordustellimuse lõpus. Kui vähendate kehtivusaja jooksul kogust, võime esitada teile koguse vähendamise eest tühistamistasu arve allolevas jaotises 3.b.

c.      Hinnad ja tasumine. Maksed tuleb teha teie kordustellimuse pakkumise üksikasju ja maksekuupäeva arvestades.

(i)     Kohustusega pakkumiste korral võib hinnatase põhineda võrguteenuste tellitud kogusel. Mõni pakkumine võib lubada muuta kehtivusaja jooksul tellitud võrguteenuste kogust ja hinnataset võidakse selle põhjal kohandada, kuid hinnataseme muudatused ei ole tagasiulatuvad. Kordustellimuse kehtivusaja jooksul ei suurendata teie kordustellimusega seoses võrguteenuste hindu võrreldes kordustellimuse jõustumise või uuendamise ajal portaali sisestatud hindadega, v.a juhul kui hinnad olid pakkumise üksikasjades määratud ajutiseks, samuti eelvaadete või mitte-Microsofti toodete korral. Kõik hinnad võivad muutuda kordustellimuse mis tahes uuendamise alguses.

(ii)    Tarbimispakkumiste korral võivad hinnad igal ajal etteteatamisega muutuda.

d.      Pikendamine.

(i)     Kordustellimuse uuendamise korral see leping lõpetatakse ja edaspidi reguleerivad teie kordustellimust portaalis kordustellimuse uuendamise kuupäeval sätestatud tingimused („uuendamise tingimused”). Kui te ei nõustu uuendamise mõne tingimusega, võite kordustellimuse uuendamisest keelduda.

(ii)    Kohustusega pakkumiste korral võite otsustada kordustellimust automaatselt uuendada või selle kehtivusaja lõppemisel lõpetada. Automaatne pikendamine on eelnevalt valitud. Võite oma valikut kehtivusajal mis tahes hetkel muuta. Kui olemasolev kehtivusaeg ületab ühte kalendrikuud, saadame teile enne kehtivusaja lõppu teate automaatse uuendamise kohta.

(iii)  Tarbimispakkumiste korral uuendatakse teie kordustellimust automaatselt ühe kuu võrra, kuni lõpetate kordustellimuse.

(iv)  Piiratud pakkumiste korral ei pruugi uuendamine lubatud olla.

e.      Õigused akadeemilisele, riigiasutuse ja mittetulundusliku organisatsiooni versioonile. Nõustute, et akadeemilise, riigiasutuse või mittetulundusliku organisatsiooni pakkumise ostmisel täidate asjakohased sobivusnõuded, mis on esitatud järgmistel saitidel.

(i)     Akadeemiliste pakkumiste kohta on haridusasutuste nõuded (sh kantseleid või haridusametid, avalikud raamatukogud või muuseumid) esitatud veebilehel http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7;

(ii)    Riigiasutuse pakkumiste kohta on nõuded esitatud veebilehel http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6; and

(iii)  Mittetulundusliku organisatsiooni pakkumiste kohta on nõuded esitatud veebilehel http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19.

Microsoft jätab endale õiguse kontrollida nõuetele vastavust mis tahes hetkel ja peatada võrguteenus, kui nõuetele ei vastata.

f.       Maksud. Hinnad on esitatud igasuguste maksudeta, välja arvatud juhul, kui need on arvel märgitud makse sisaldavateks. Teie tasute kogu rakenduva käibemaksu, kauba- ja teenusemaksu, müügimaksu või muud tehingumaksud, tasud või lisatasud või mis tahes seadusega ettenähtud kulude korvamised või sarnased summad, mis selle lepingu alusel tasumisele kuuluvad ja mida me võime teilt kehtiva seaduse alusel nõuda. Vastutate mis tahes kehtiva riigilõivu ja muude maksude tasumise eest, mida olete seaduse alusel kohustatud maksma, sh kõigi maksude tasumise eest, mis tekivad toodete levitamisel või edastamisel teie sidusettevõtetele. Meie kohustume tasuma meie puhastulul põhinevaid makse, tulumaksu asemel laekuvaid kogutuluga seotud makse või meie omandiõiguse makse.

Kui teilt meile tehtud maksetest tuleb kinni pidada mis tahes maksud, võite need maksud meile võlguolevast summast maha arvestada ja maksta need asjakohasele maksuametile, kui on tagatud, et saate kinnipeetava summa kohta ning edastate kohe meile nende kinnipidamiste kohta ametliku kviitungi ja muud mõistlikult nõutavad dokumendid, et saaksime taotleda välismaist maksukrediiti või tagasimakset. Peate tagama, et mis tahes kinnipeetud maksud vähendatakse kehtiva seaduse alusel vähima võimaliku määrani.

3.               Kehtivusaeg, lõpetamine ja peatamine.

a.      Lepingu kehtivusaeg ja lõpetamine. See leping on jõus kuni kordustellimuse aegumise, lõpetamise või uuendamiseni olenevalt sellest, mis varem kätte jõuab.

b.      Kordustellimuse lõpetamine. Võite lõpetada kordustellimuse igal ajal selle kehtivusaja jooksul, kuid peate tasuma kõik võlgnevused enne lõpetamise jõustumist.

(i)     Ühekuine kordustellimus. Ühe kuu pikkuse kehtivusajaga kordustellimuse saab igal ajal tühistamistasuta lõpetada.

(ii)    Mitmekuised kordustellimused. Kui lõpetate Microsoft Azure’i teenuste kordustellimuse 30 päeva jooksul kordustellimuse jõustumise või uuendamise kuupäevast, siis tagasimakset ei tehta ja peate maksma kordustellimuse esimese 30 päeva eest, kuid lõpetatud kordustellimuse ülejäänud osa eest ei pea midagi tasuma. Kui lõpetate Microsoft Azure’i teenuste kordustellimuse mis tahes muul ajal kehtivusaja jooksul, peate tasuma järelejäänud kehtivusaja eest ja tagasimakset ei tehta.

(iii)  Piiratud pakkumised. Microsoft võib etteteatamata lõpetada teie piiratud pakkumise kordustellimuse tellimusperioodi ajal igal.

(iv)  Muud tellimused. Kõikide teiste kordustellimuste korral peate enne kehtivusaja lõppu kordustellimuse lõpetamise korral tasuma kordustellimuse ühe kuu tasu ja teile tehakse tagasimakse ülejäänud kehtivusaja eest juba tasutud kordustellimuse tasu mis tahes osa kohta, kuid osaliselt kasutamata kuude eest tagasimakset ei tehta.

c.      Peatamine. Võime peatada teie võrguteenuste kasutamise, kui (1) see on mõistlikult vajalik kliendiandmetele volitamata juurdepääsu vältimiseks; (2) te ei reageeri väidetava rikkumise nõudele jaotise 5 alusel mõistliku aja jooksul; (3) te ei tasu lepingu alusel maksmisele kuuluvaid summasid; (4) te ei järgi kasutamispoliitikat või rikute teisi selle lepingu tingimusi; või (5) piiratud pakkumiste korral muutub tellimus mitteaktiivseks alates teie suutmatusest pääseda ligi võrguteenustele nii, nagu on kirjeldatud pakkumise üksikasjades. Ühe või mitme tingimuse esinemise korral võime teha järgmist.

(i)     Piiratud pakkumiste korral võime peatada teie võrguteenuste kasutamise, teie kordustellimuse või teie konto kohe ilma etteteatamiseta.

(ii)    Kõigi teiste kordustellimuste korral rakendub peatamine võrguteenuste vähimale vajalikule osale ja rakendub ainult sel ajal, kui tingimus endiselt kehtib või vajadus kestab. Teavitame teid enne peatamist, välja arvatud juhul, kui meil on mõistlik põhjus arvata, et peame viivitamatult peatama. Tasumata jätmisel teavitame teid enne peatamist vähemalt 30 päeva ette. Kui te ei kõrvalda täielikult peatamise põhjuseid 60 päeva jooksul pärast peatamist, võime lõpetada teie kordustellimuse ja kustutada teie kliendiandmed säilitusperioodi arvestamata. Võime teie kordustellimuse lõpetada ka siis, kui teie võrguteenuste kasutamine on mis tahes 12-kuulise perioodi jooksul rohkem kui kahel korral peatatud.

4.               Garantiid

a.      Piiratud garantii.

(i)     Võrguteenused. Garanteerime, et võrguteenused vastavad kehtivusajal SLA tingimustele. Teie ainsad hüvitised selle garantii rikkumise ees sisalduvad SLA-s.

(ii)    Tarkvara. Garanteerime, et ühe aasta jooksul tarkvara esmakordsest kasutamisest toimib see põhilises osas nii, nagu on kirjeldatud kehtivas kasutajadokumentatsioonis. Kui tarkvara ei vasta selle garantii tingimustele, siis me omal valikul ja teie ainsa hüvitisena kas (1) tagastame tarkvara eest makstud hinna või (2) parandame või asendame tarkvara.

b.      Piiratud garantii välistused. Sellel piiratud garantiil on järgmised piirangud:

(i)     mis tahes kaudsed garantiid või tingimused kehtivad seadusega lubatud määral ainult ühe aasta jooksul piiratud garantii algusest;

(ii)    see piiratud garantii ei kehti probleemidele, mille on põhjustanud õnnetus, väärkasutus või toodete kasutamine viisil, mis ei sobi kokku selle lepinguga või meie avaldatud dokumentatsiooni või juhendiga, või mis tulenevad meie mõistliku kontrolli alt välja jäävatest sündmustest;

(iii)  see piiratud garantii ei kehti probleemidele, mille on põhjustanud süsteemi miinimumnõuete eiramine;

(iv)  see piiratud garantii ei kehti eelväljaannetele ega piiratud pakkumistele.

c.      LAHTIÜTLUS. Peale selle garantii ei anna me mingit sõnaselget, kaudset, seadusjärgset ega muud garantiid, sh kaubastatavuse või kindlaks otstarbeks sobivuse garantiid. Need lahtiütlused kehtivad, kui kohaldatav seadus neid ei keela.

5.               Kaitse pretensioonide korral.

a.      Kaitse.

(i)     Kaitseme teid ettevõttega mitteseotud muude osapoolte kõigi nõuete eest, mille järgi toode rikub selle osapoole patenti, autoriõigust või kaubamärki või kasutab ebaseaduslikult tema ärisaladust.

(ii)    Kaitsete meid mis tahes nõuete eest, mille on esitanud ettevõttega mitteseotud muu osapool, kui (1) mis tahes kliendiandmed, kliendi lahendus või mitte-Microsofti tooted või teenused, mida toote kasutamisel otseselt või kaudselt pakute, rikub muu osapoole patenti, autoriõigust või kaubamärki või kasutab ebaseaduslikult selle ärisaladust või (2) rikub kasutamispoliitikat.

b.      Piirangud. Meie kohustused jaotises 5.a. ei kehti pretensiooni või väljamõistetud kahjuhüvitise korral, mis põhineb: (i) kliendi mis tahes lahendusel, kliendiandmetel, mitte-Microsofti toodetel, muudatustel, mida tootele teete, või teenustel või materjalidel, mida toote kasutamise osana pakute või kättesaadavaks muudate; ii) teie toote kombineerimisel või kahjustuste tekkimisel seoses kliendiandmete või mitte-Microsofti toote, andmete või äriprotsessiga; iii) Microsofti kaubamärgi kasutamisel meie sõnaselge kirjaliku nõusolekuta või toote kasutamisel pärast seda, kui palume teil selle lõpetada muu osapoole nõude tõttu; iv) toote levitamisel ettevõttega mitteseotud mis tahes muule osapoolele või kasutamisel tema huvides; või v) tasuta pakutavatel toodetel.

c.      Parandusmeetmed. Kui meil on põhjust uskuda, et jaotise 5.a.(i). alusel esitatud nõue võib keelata teil toote kasutamise, püüame teha järgmist: (i) hankida teile õiguse selle kasutamist jätkata või (ii) seda muuta või võrdväärsete funktsioonidega toote või parandusega asendada ning paluda teil eelmise versiooni kasutamine lõpetada. Kui need võimalused pole majanduslikult põhjendatud, võime peatada teie õigused toodet kasutada ja tagastada teile mis tahes ettemaksed kasutamata kordustellimuste õiguste eest.

d.      Kohustused. Kumbki pool peab teavitama viivitamatult teist poolt selle jaotise alusel esitatud pretensioonist. Kaitset vajav pool peab (i) andma teisele poolele nõude kaitsmisel ja lahendamisel täieliku kontrolli ning (ii) osutama mõistlikku abi nõude kaitsmisel. Kaitset pakkuv pool (1) korvab teisele poolele mõistlikud kulud, mis abi osutamisel tekivad, ja (2) tasub nõudest tuleneva mis tahes negatiivse kohtulahendi või poolte kokkuleppe alusel tasumisele kuuluva summa. Poolte asjakohased õigused kaitsele ja kohtukulude (või kokkulepitud tasude) maksmisele selle 5. jaotise alusel asendavad mis tahes tavaõigused või seadusega sätestatud õigused või sarnased õigused ning iga pool loobub niisugusest tavaõigusest või seadusega sätestatud õigusest.

6.               Vastutuse piirang.

a.      Piirang. Mõlema osapoole kaasvastutus kõikide selle lepingu järgsete nõuete korral on piiratud otseste kahjudega kuni summani, mis tasutakse selle lepingu järgi võrguteenuste eest 12 kuu jooksul enne probleemi põhjuse tekkimist eeldusel, et ühelgi juhul ei ületa osapoole kaasvastutus mis tahes võrguteenuse eest kordustellimuse kehtivusaja jooksul selle võrguteenuse eest tasutud summat. Tasuta pakutavate toodete korral on Microsofti vastutus piiratud otseste kahjudega kuni 5000 USA dollari ulatuses.

b.      VÄLISTAMINE. Kumbki osapool ei vastuta saamatajäänud tulu või kaudsete, spetsiifiliste, juhuslike, põhjuslike, karistuslikku mõju omavate või näitlike kahjude eest või saamata jäänud kasumist, tuludest, äritegevuse katkestamisest või ärilise tähtsusega teabe kaotsiminekust põhjustatud kahjude eest isegi juhul kui osapool teadis, et need on võimalikud või põhjendatult eeldatavad.

c.      Piirangute erandid. Selles jaotises olevad vastutuse piirangud kehtivad maksimaalsel seadustega lubatud määral, kuid need ei kehti: (1) poolte kohustustele jaotise 5 alusel või (2) teise poole intellektuaalse omandi õiguste rikkumisel.

7.               MITMESUGUST.

a.      Teated. Teatised peavad olema esitatud kirjalikult ja neid loetakse kättesaaduks esitatud aadressil kätte saamise kuupäeval, tagastuskviitungi kuupäeval, e-kirja edastamise kuupäeval või kulleri või faksi kättesaamisteatel oleval kuupäeval. Microsoftile mõeldud teated tuleb saata järgnevale aadressile:

Microsoft Ireland Operations Limited

One Microsoft Place

South County Business Park

Leopardstown

Dublin 18,

D18 P521

Teile mõeldud teated saadetakse teie poolt oma kontol teadete kontaktandmetena ära toodud aadressil. Microsoft võib teile teateid ja muud teavet saata e-kirjaga või muul elektroonilisel kujul.

b.      Litsentside üleandmised ja määramine. Microsofti loata ei või te seda lepingut tervenisti ega osaliselt määrata ega litsentse edasi anda.

c.      Nõusolek partneri tasudega. Kui tellimuse esitate, võidakse teile anda võimalus nimetada oma kordustellimustega seotud äripartner. Äripartneri nimetamisega, kas otse või volitades selleks kolmanda isiku, annate nõusoleku, et me võime äripartnerile tasu maksta. Tasu makstakse müügieelse toe eest ja see võib sisaldada ka müügijärgset tuge. Tasu suurus põhineb teie tellimuse mahul ja kasvab selle suurenemisel. Võrguteenuste hinnad on samad olenemata sellest, kas nimetate äripartneri või mitte.

d.      Osade lahutamine. Kui mis tahes selle lepingu osa kaotab kehtivuse, jäävad muud sätted täiel määral jõusse.

e.      Loobumine. Suutmatus selle lepingu mis tahes sätet rakendada ei kujuta endast sellest loobumist.

f.       Puudub esindamine. See leping ei loo agentuuri, partnerlust ega ühisfirmat.

g.      Kolmandatest isikutest kasusaajad puuduvad. Sellel lepingul puuduvad kolmandatest osapooltest kasusaajad.

h.      Kohaldatav seadus ja asukoht. Käesolevat lepingut reguleerivad Iiri Vabariigi seadused. Kui võtame midagi ette selle lepingu jõustamiseks, teeme seda jurisdiktsioonis, kus on teie peakontor. Kui võtate midagi ette selle lepingu jõustamiseks, teete seda Iirimaal. See õiguspiirkonna valik ei takista kummalgi poolel otsimast kohtulikku abi mis tahes sobivas õiguspiirkonnas intellektuaalse omandi õiguste rikkumise puhul.

i.        Tervikleping. See leping moodustab käsitletava teema kogulepingu ning sellega asendatakse kõik varasemad ja samaaegselt vahetatud teated. Juhul kui selles lepingus määratletud dokumentide vahel esineb vastuolu, mida dokumentides selgesõnaliselt ei lahendata, kehtivad nende tingimused järgmises järjestuses (tähtsuse vähenemise järjekorras): (1) see Microsofti võrguteenuste kordustellimuse leping, (2) võrguteenuste tingimused, (3) kohaldatava pakkumise üksikasjad ja (4) selle lepingu muud dokumendid.

j.        Kestvus Jaotiste 1, 2.c., 2.e., 4, 5, 6, 7 ja 8 tingimused jäävad jõusse ka selle lepingu lõpetamisel või aegumisel.

k.      USA ekspordiõigused. Toodetele kohaldub USA ekspordiõigus. Peate täitma kõiki kohalduvaid seadusi, k.a USA ekspordihalduse eeskirjad, rahvusvahelised relvakaubanduse eeskirjad ning ka lõppkasutaja, lõppkasutuse ja sihtkoha piirangud, mille on kehtestanud USA ning teised valitsused.

l.        Vääramatu jõud. Kumbki osapool ei vastuta mis tahes kohustuste täitmatajätmise eest põhjustel, mis ei allu osapoole mõistlikule kontrollile (nt tulekahju, plahvatus, elektrikatkestus, maavärin, üleujutus, suured tormid, streik, embargo, töövaidlused, tsiviil- või sõjalise organi tegevus, sõda, terrorism (sh küberterrorism), loodusõnnetused, Interneti-liikluse kandjate tegevus või tegevusetus, seadusandlike või valitsusorganite tegevus või tegevusetus (sh seaduste või eeskirjade või muude valitsuse dokumentide vastuvõtmine, mis mõjutab võrguteenuste osutamist)). See jaotis ei mõjuta teie maksekohustusi käesoleva lepingu alusel.

m.    Ostja. Kui olete üksikisik, kes nõustub nende tingimustega üksuse nimel, on teil õigus osaleda selles lepingus selle üksuse nimel. Kui määrate kordustellimuse ostmise või uuendamisega seoses juriidilise isiku või kui kasutate selleks juriidilise isiku (kellega olete seotud, nt tööandja) pakutud meiliaadressi, loetakse seda juriidilist isikut selle lepingu puhul kordustellimuse omanikuks.

n.      Riigiasutuste kliendid. Riigiasutusest kliendid peaksid enne aktsepteerimist Microsoftiga konsulteerima. Käesoleva lepingu aktsepteerimisega väljendate te seda, et olete täitnud kõiki kehtivaid seadusi ja riigihangete nõudeid ja jätkate nende täitmist.

8.               Määratlused.

Iga lepingus esitatud viide „päevale” tähendab kalendripäeva.

„Kasutamispoliitika” on esitatud võrguteenuste tingimustes.

„Sidusettevõte” on mis tahes juriidiline isik, mida lepingupool omab, mis omab lepingupoolt või mis on nende ühisomandis. „Omand” tähendab selles lepingus üksuse enam kui 50%-list osalust.

„Tarbimispakkumine”, „Kohustusega pakkumine” või „Piiratud pakkumine” kirjeldavad kordustellimuse pakkumiste kategooriaid ja neid on selgitatud 2. jaotises.

Mõistet „Kliendiandmed” on selgitatud võrguteenuste tingimustes.

Mõistet „Kliendi lahendus” on selgitatud võrguteenuste tingimustes.

„Lõppkasutaja” on mis tahes isik, kellele lubate juurdepääsu võrguteenustes hostitud kliendiandmetele või kellel lubate muul moel võrguteenuseid kasutada, või kliendi lahenduse mis tahes kasutaja.

„Hallatav teenuselahendus” tähendab hallatavat IT-teenust, mida te osutate muule osapoolele ja mis koosneb Microsoft Azure’i teenuste haldusest ja toest.

Mõistet Microsoft Azure’i teenused” on selgitatud võrguteenuste tingimustes.

Mõistet „Mitte-Microsofti toode” on selgitatud võrguteenuste tingimustes.

„Pakkumise üksikasjad” tähendavad kordustellimuse pakkumisele kohaldatavaid hindu ja seotud tingimusi, mis on portaalis avaldatud.

Võrguteenused” tähendab mistahes Microsofti poolt hostitud teenuseid, mille te selle lepingu alusel tellite.

„Võrguteenuste tingimused” on tingimused, mis kehtivad veebiaadressil https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/product-licensing/products.aspx. saadaolevate toodete kasutamisel. Võrguteenuste tingimused sisaldavad teiepoolset toote kasutamist reguleerivaid tingimusi, mis lisanduvad selle lepingu tingimustele.

„Eelväljaanded” on eelväljaanne, beeta- või muu võrguteenuste või tarkvara väljalaske-eelne versioon või funktsioon, mida Microsoft klientidelt tagasiside saamiseks pakub.

„Portaal” tähendab võrguteenuste vastavaid veebisaite, mis on esitatud aadressil https://products.office.com/en-us/home, http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/ või muul meie määratud veebisaidil.

„Toode” on mis tahes võrguteenus (sealhulgas mis tahes tarkvara).

„SLA” tähendab kohustusi, mille oleme võtnud seoses võrguteenuse osutamise ja/või toimimisega saidil http://aka.ms/csla, http://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/, või muul meie määratud saidil esitatud teabe järgi.

„Tarkvara” on Microsofti tarkvara, mille anname installimiseks teie seadmesse osana teie kordustellimusest või kasutamiseks koos võrguteenustega teatud funktsioonide võimaldamiseks.

„Kordustellimus” on registreerumine võrguteenuste saamiseks kindlal ajal portaalis määratud tingimustel. Saate osta mitu kordustellimust, mida võib eraldi hallata ja mida reguleerivad eraldi Microsofti võrguteenuste kordustellimuse lepingu tingimused.

„Kehtivusaeg” on kordustellimuse kestus (nt 30 päeva või 12 kuud).