Microsoft Teams (free)

Smlouva o odběru online služeb společnosti

Tato smlouva o odběru online služeb společnosti Microsoft teams (free) se uzavírá mezi vámi zastupovaným subjektem nebo, pokud v souvislosti se zakoupením nebo prodloužením odběru žádný subjekt neurčíte, mezi vámi jako jednotlivcem („vy“ nebo „váš“) a společností Microsoft Ireland Operations Limited („Microsoft“, „my“, „nás“ nebo „náš“). Obsahuje podmínky a ujednání uvedené níže a dále podmínky online služeb, podmínky smlouvy SLA a podrobnosti cenové nabídky pro váš odběr nebo jeho prodloužení (souhrnně označované jako „smlouva“). Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy vám poskytneme potvrzení vašeho odběru, nebo ke dni jeho prodloužení, podle konkrétní situace. Klíčové termíny jsou definovány v oddílu 8.

1.               Užívání online služeb.

a.      Právo k užívání. Poskytujeme vám právo přístupu a užívání online služeb a právo k instalaci a užívání softwaru zahrnutého do vašeho odběru, jak je dále popsán v této smlouvě. Všechna ostatní práva si vyhrazujeme.

b.      Přijatelné užívání. Produkt můžete užívat pouze v souladu s touto smlouvou. Nesmíte na žádném produktu provádět zpětnou analýzu, dekompilovat jej, rozkládat ani překonávat jeho technická omezení, není-li to bez ohledu na tato omezení povoleno rozhodným právem. Nesmíte žádným způsobem deaktivovat, měnit ani se pokoušet obcházet jakýkoli účtovací mechanismus, který měří vaše užívání online služeb. Nesmíte pronajímat, poskytovat na leasing, půjčovat, dále prodávat, převádět ani hostovat produkt či kteroukoli jeho část pro třetí strany, není-li tak výslovně povoleno v této smlouvě nebo v podmínkách online služeb.

c.      Koncoví uživatelé. Řídíte přístup koncových uživatelů a zodpovídáte za to, že tento produkt užívají v souladu s touto smlouvou. Například zajišťujete, aby koncoví uživatelé dodržovali zásady přijatelného užívání.

d.      Data zákazníka. Nesete výlučnou odpovědnost za obsah všech dat zákazníka. V rámci dat zákazníka zabezpečíte a budete zachovávat všechna práva, která jsou pro nás nezbytná, abychom vám mohli poskytovat online služby bez porušení práv kterékoli třetí strany nebo vzniku jakéhokoli závazku společnosti Microsoft vůči vám nebo jakékoli třetí straně. Společnost Microsoft nepřijímá ani nepřijme žádné povinnosti, co se týká dat zákazníka nebo vašeho užívání produktu, jiným způsobem, než je výslovně stanoveno v této smlouvě nebo jak je vyžadováno dle rozhodného práva.  Také jste zodpovědní za informování koncových uživatelů o vašich zásadách týkajících se dat zákazníka a za zajištění, že zpracování dat zákazníka je prováděno v souladu s platnými zákony.

e.      Zodpovědnost za vaše účty. Zodpovídáte za zachování důvěrnosti jakýchkoli neveřejných ověřovacích oprávnění spojených s vaším užíváním online služeb. O jakékoli možnosti zneužití vašich účtů nebo ověřovacích pověření či narušení bezpečnosti ve vztahu k online službám jste povinni ihned informovat náš tým zákaznické podpory.

f.       Předběžné verze. Za určitých podmínek můžeme zpřístupnit předběžné verze produktů a služeb. Předběžné verze jsou poskytovány, „jak stojí a leží“, „se všemi závadami“ a „tak, jak jsou k dispozici“ a jsou vyloučeny ze smluv SLA a všech omezených záruk poskytovaných na základě této smlouvy. K předběžným verzím nemusí být za určitých okolností poskytována zákaznická podpora. Předběžné verze můžeme kdykoli změnit nebo ukončit bez předchozího sdělení. Také se můžeme rozhodnout nevydat předběžnou verzi v rámci obecné dostupnosti.

g.      Spravované služby pro systém Microsoft Azure. Pomocí služeb Microsoft Azure můžete poskytovat řešení spravované služby, pokud (1) máte výhradní oprávnění pro konfiguraci a správu služeb Microsoft Azure a pro přístup k nim, (2) máte přístup správce k případným virtuálním prostředím OSE v řešení spravované služby a (3) třetí strana má přístup správce pouze ke svým aplikacím nebo virtuálním prostředím OSE. Nesete odpovědnost za to, že používání služeb Microsoft Azure třetí stranou bude v souladu s podmínkami této smlouvy. Vaše poskytování spravovaných služeb nadále podléhá následujícím omezením (a jakýmkoli dalším omezením uvedeným v podmínkách pro online služby):

(i)     nesmíte dále prodávat ani distribuovat služby Microsoft Azure a

(ii)    nesmíte umožnit více uživatelům přímo nebo nepřímo přistupovat k žádné funkci služeb Microsoft Azure, která je k dispozici pro jednotlivé uživatele.

h.      Správce pro Microsoft Teams Free.  Aplikace Microsoft Teams (free) je vám poskytována jako Limitovaná nabídka, jak je uvedeno v této smlouvě. Pokud zastupujete organizaci nebo jste prvním uživatelem přihlašujícím se k aplikaci Microsoft Teams, který zastupuje skupinu spolupracovníků nebo obchodních partnerů, jste Zákazník souhlasící s touto smlouvou a máte oprávnění tak učinit.   Když přizvete jednotlivce do aplikace Microsoft Teams (free) nebo když uživatelé, které jste pozvali, pozvou dalšího jednotlivce, berete na sebe další zodpovědnost s ohledem na použití aplikace Microsoft Teams (free) tímto jednotlivcem.  Vaše poskytování aplikace Microsoft Teams (free) se nadále řídí podmínkami služby Online Services, včetně vlastnění a správy dat zákazníka vámi.  Například, vy kontrolujete zpracování dat zákazníka, opravňujete společnost Microsoft ke zpracování dat zákazníka a poskytujete společnosti Microsoft pokyny ke zpracování dat zákazníka. Vaše pokyny mohou zahrnovat přístup, kontrolu, využití a mazání dat zákazníka a nesete zodpovědnost za všechny povinnosti v rámci podmínek služby Online Services.  Dále (i) kontrolujete a spravujete váš účet a účty koncových uživatelů, včetně úprav nebo ukončení přístupu a (ii) můžete přistupovat k vašim datům a datům koncových uživatelů a tato data zpracovávat, včetně obsahu sdělení a souborů.  Koncoví uživatelé mohou také odesílat požadavky týkající se administrativních operací jejich účtů, jako jsou smazání, přístup a kontrola dat zákazníka, poskytnutí a odebrání přístupu k Produktu, správa týmů a kanálů, správa přístupových oprávnění.  Další informace naleznete v podmínkách služby Online Services.  Jakákoliv administrativní a reprezentativní funkce vykonávaná vámi může být převedena a znovu přidělena jinému jednotlivci.  Souhlasíte, že provedete veškeré činnosti odůvodněně vyžadované společností Microsoft za účelem usnadnění převodu funkce administrátora nebo zástupce na jiného jednotlivce.   To může zahrnovat oznámení narušení bezpečnosti dat koncovým uživatelům do 72 hodin od zjištění narušení bezpečnosti dat zákazníka.  Také souhlasíte, že zajistíte, aby všichni koncoví uživatelé byli starší 16 let, protože aplikace Microsoft Teams Free je určena uživatelům starším 16 let.  Pokud se rozhodnete přejít na placené členství, budou pro vás platit platební podmínky uvedené v této Smlouvě.  Dále, v čase upgradu, vyberete jednu doménu spojenou s organizací, která bude používána pro všechny účty koncových uživatelů.  Aplikace Microsoft Teams je limitovaná nabídka, která se může kdykoliv změnit, být odmítnuta nebo ukončena společností Microsoft, jak je uvedeno v oddíle 3 této smlouvy.  Například, pokud překročíte limity použití, na které budete občas upozornění, jak je uvedeno na stránce https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=872008, může vám být možnost používání aplikace Microsoft Teams odebrána.  Sdílená data z adresáře. Při objednání online služby za použití e-mailové adresy s doménou poskytovanou organizací, ke které jste přidruženi (např. zaměstnavatel nebo škola), vás online služba přidá do adresáře s uživateli, kteří s vámi sdílí stejnou e-mailovou doménu. Vaše data z adresáře (jméno, datum přihlášení a e-mailová adresa) mohou být viditelná pro ostatní uživatele online služeb v rámci e-mailové domény vaší organizace.

i.        Další software pro použití s online službami. K zajištění optimálního přístupu a užívání určitých online služeb můžete v souvislosti s užíváním online služby nainstalovat a užívat určitý software, jak je popsáno v podmínkách pro online služby. Software vám poskytujeme na základě licence; software neprodáváme. Dokladem o vaší licenci k softwaru je: (1) tato smlouva, (2) jakékoli potvrzení objednávky a (3) doklad o zaplacení. Vaše práva na přístup k softwaru v libovolném zařízení vám nedávají žádná práva k implementaci patentů společnosti Microsoft či jiného duševního vlastnictví společnosti Microsoft v softwaru nebo v zařízeních přistupujících k tomuto zařízení.

2.               Nákup služeb.

a.      Dostupné nabídky odběru. Pro dostupné nabídky odběru poskytuje portál podrobnosti nabídek, které lze obecně rozdělit do těchto kategorií jako samostatné nebo ve vzájemné kombinaci:

(i)     Nabídka závazku. Předem se zavazujete zakoupit určité množství online služeb k užívání v době účinnosti a předem nebo pravidelně, a to ještě před jejich využitím, za tyto služby platit. S ohledem na služby Microsoft Azure může být další nebo jiné užívání (například užívání nad rámec vašeho závazku definovaného množstvím) považováno za nabídku odběru. Potvrzená množství nevyužitá během období odběru vyprší na konci období odběru.

(ii)    Nabídka odběru (také označovaná Pay-As-You-Go nebo-li průběžné hrazení). Platíte podle skutečného využití v předchozím měsíci bez jakýchkoli předběžných závazků. Platby jsou pravidelné v jednotlivých oblastech.

(iii)  Omezená nabídka. Obdržíte omezené množství online služeb na omezenou dobu bez poplatku (například zkušební verzi odběru nebo účet zdarma) nebo jako součást jiné nabídky společnosti Microsoft (například MSDN). Podmínky uvedené v této smlouvě týkající se cen, poplatků za storno, plateb a uchování dat se nemusí na tuto nabídku vztahovat.

b.      Objednání.

(i)     Objednávkou nebo prodloužením odběru vyjadřujete svůj souhlas s podrobnostmi cenové nabídky tohoto odběru. Není-li v těchto podrobnostech cenové nabídky stanoveno jinak, online služby jsou nabízeny podle aktuální dostupnosti. Objednávky můžete na základě této smlouvy zadávat pro své afilace a poskytnout svým afilacím oprávnění správce pro účely správy odběru. Afilace však objednávky na základě této smlouvy zadávat nesmějí. Můžete rovněž převést práva k užívání udělená na základě oddílu 1.a. třetí straně v rámci vaší interní obchodní činnosti. Jestliže poskytnete afilacím nebo třetím stranám jakákoli práva v souvislosti se softwarem nebo svým odběrem, takové afilace nebo třetí strany budou vázány touto smlouvou a souhlasíte, že ponesete společnou a nedílnou odpovědnost za jakékoli konání takových afilací nebo třetích stran související s jejich užíváním produktů.

(ii)    Některé nabídky vám mohou umožňovat změny množství online služeb objednaných během období odběru. Platnost dodatečných množství online služeb přidaných k odběru uplyne na konci daného odběru. Pokud množství snížíte v době účinnosti, můžeme vám účtovat stornovací poplatek za snížení množství, jak je uvedeno níže v oddílu 3.b.

c.      Ceny a platby. Platby jsou splatné a musí být uhrazeny podle podrobností nabídky pro váš odběr.

(i)     V případě nabídek závazku může být cenový stupeň vypočten na základě vámi objednaného množství online služeb. Některé nabídky mohou povolovat změnu objednaného množství online služeb během doby účinnosti a váš cenový stupeň může být odpovídajícím způsobem upraven, avšak změny cenového stupně nebudou mít zpětnou účinnost. Během doby účinnosti vašeho odběru nebudou ceny za online služby týkající se vašeho odběru zvyšovány vzhledem k cenám uvedeným na portálu na začátku nebo po prodloužení účinnosti vašeho odběru, s výjimkou případů, kdy jsou ceny označené jako přechodné v podrobnostech nabídky nebo v případě předběžných verzí či produktů jiného subjektu než Microsoft. Všechny ceny se mohou změnit na počátku dalšího prodloužení odběru.

(ii)    Pro nabídky odběru se mohou ceny kdykoli změnit bez předchozího sdělení.

d.      Prodloužení.

(i)     Při prodloužení vašeho odběru bude ukončena platnost této smlouvy a váš odběr se od tohoto okamžiku bude řídit podmínkami a ujednáními uvedenými na portálu ke dni prodloužení odběru („Podmínky prodloužení“). Nesouhlasíte-li s některými z podmínek prodloužení, můžete prodloužení vašeho odběru odmítnout.

(ii)    V případě nabídek odběru se můžete rozhodnout mezi automatickým prodloužením nebo ukončením odběru po uplynutí doby účinnosti. Možnost automatického prodloužení je vybrána jako předvolba. Tuto volbu můžete během doby účinnosti kdykoli změnit. Pokud je stávající doba účinnosti delší než jeden kalendářní měsíc, zašleme vám oznámení o automatickém prodloužení odběru před uplynutím doby účinnosti.

(iii)  V případě nabídek odběru bude váš odběr vždy automaticky prodloužen o další měsíc, a to až do jeho ukončení.

(iv)  V případě omezených nabídek nemusí být prodloužení povoleno.

e.      Oprávněnost k verzím pro vzdělávací instituce, státní správu a neziskové organizace. Souhlasíte, že v případě zakoupení nabídky určené pro vzdělávací instituce, státní správu nebo neziskové organizace splňujete příslušné požadavky určující oprávněnost uvedené na následujících webových stránkách:

(i)     V případě nabídek pro vzdělávací instituce se jedná o požadavky platné pro vzdělávací instituce (včetně administrativních oddělení nebo vzdělávacích rad, veřejných knihoven či veřejných muzeí) uvedené v seznamu na adrese http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7.

(ii)    V případě nabídek pro státní správu se jedná o požadavky uvedené v seznamu na adrese http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6.

(iii)  V případě nabídek pro neziskové organizace se jedná o požadavky uvedené v seznamu na adrese http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19.

Společnost Microsoft si vyhrazuje právo tuto oprávněnost kdykoli ověřit a pozastavit online službu, pokud kvalifikující požadavky nebudou splněny.

f.       Daně. Ceny nezahrnují žádné daně, není-li na faktuře uvedeno, že se jedná o cenu včetně daně. Musíte uhradit všechny platné daně z přidané hodnoty, daně ze zboží a služeb, daně z prodeje, daně ze zisku, jiné daně z transakcí, poplatky, výlohy nebo přirážky či regulatorní poplatky nebo podobné částky, které jsou splatné podle této smlouvy a které jsme oprávněni zákazníkovi účtovat na základě příslušných zákonů. Budete odpovědni za veškeré příslušné kolkovné a ostatní poplatky a daně, které jste ze zákona povinni odvádět, včetně všech daní, které vyplývají z distribuce nebo poskytování produktů vašim afilacím. Odpovídáme za všechny daně vycházející z našeho čistého příjmu, daně z hrubého příjmu nahrazující daně z příjmu nebo zisků či daně z našeho majetku.

V případě, že je požadována úhrada daní srážkou z plateb hrazených vámi naší společnosti, můžete si takové daně odečíst od částky, kterou nám dlužíte, a uhradit je příslušnému daňovému orgánu za předpokladu, že neprodleně zajistíte a doručíte nám oficiální potvrzení o přijetí těchto daní vybíraných srážkou a ostatní doklady, které můžeme přiměřeně požadovat pro účely započtení daně uhrazené v zahraničí. Musíte zajistit, aby byly všechny daně vybírané srážkou minimalizovány, a to v co největší míře přípustné rozhodným právem.

3.               Doba účinnosti, vypovězení a pozastavení smlouvy

a.      Dohoda o době účinnosti a vypovězení smlouvy. Tato smlouva zůstane účinná až do uplynutí doby účinnosti, ukončení nebo prodloužení vašeho odběru, podle toho, která z okolností nastane nejdříve.

b.      Ukončení odběru. V průběhu doby účinnosti můžete odběr kdykoli ukončit, před nabytím účinnosti ukončení odběru však musíte uhradit veškeré splatné a dlužné částky.

(i)     Měsíční odběr. Odběr na jeden měsíc je možné kdykoli ukončit bez jakéhokoli poplatku za zrušení.

(ii)    Odběry na více než jeden měsíc. Pokud ukončíte odběr služeb Microsoft Azure ve lhůtě 30 dnů ode dne účinnosti nebo prodloužení odběru, nebudou vám poskytovány žádné náhrady a jste povinni uhradit prvních 30 dnů odběru, poplatky za zbývající část ukončeného odběru vám však účtovány nebudou. Pokud ukončíte odběr služeb Microsoft Azure kdykoli během doby účinnosti, jste povinni uhradit zbytek doby odběru a nebudou vám poskytnuty žádné náhrady.

(iii)  Omezená nabídka. Společnost Microsoft může váš odběr omezené nabídky kdykoli a bez předchozího upozornění zrušit.

(iv)  Ostatní typy odběru. U všech ostatních odběrů platí, že ukončíte-li odběr před koncem doby účinnosti, musíte uhradit poplatek, který odpovídá poplatku za odběr na jeden měsíc, a obdržíte náhradu za jakoukoli část poplatku, který jste uhradili za zbytek doby účinnosti. Nebudou vám však poskytnuty žádné náhrady za částečně nevyužité měsíce.

c.      Pozastavení. Vaše užívání online služeb můžeme kdykoli pozastavit, pokud: (1) je toto přiměřeně potřeba pro zamezení neoprávněného přístupu k datům zákazníka, (2) v přiměřené lhůtě nebudete reagovat na nárok ohledně údajného porušení práv podle oddílu 5, (3) neuhradíte částky dlužné z titulu této smlouvy, (4) nedodržíte zásady přijatelného užívání nebo porušíte jiné podmínky této smlouvy, nebo (5) v případě omezené nabídky se odběr stane neaktivním z důvodu vašeho neúspěšného přístupu k online službám, jak je uvedeno v podrobnostech nabídky. Vyskytne-li se některá z těchto podmínek, pak platí, že:

(i)     V případě omezených nabídek můžeme pozastavit vaše užívání online služeb, odběr a účet, a to okamžitě a bez předchozího oznámení.

(ii)    V případě všech dalších odběrů se bude pozastavení vztahovat na minimální nezbytnou část online služeb a bude účinné pouze po dobu existence příslušné podmínky nebo potřeby. Před pozastavením služeb vám toto oznámíme s výjimkou případů, kdy máme oprávněný důvod se domnívat, že je služby nutné pozastavit okamžitě. Pozastavení služeb z důvodu neplacení vám oznámíme v předstihu nejméně 30 dnů. Pokud důvody k pozastavení zcela neodstraníte ve lhůtě 60 dnů od pozastavení, můžeme váš odběr ukončit a vymazat vaše data zákazníka bez dodržení doby uchování. Váš odběr jsme oprávněni dále ukončit, pokud používání online služeb pozastavíte častěji než dvakrát za libovolné 12měsíční období.

4.               Záruky.

a.      Omezená záruka.

(i)     Online služby. Zaručujeme, že online služby budou po dobu účinnosti smlouvy splňovat podmínky smlouvy SLA. Vaše výlučné možnosti nápravy za porušení této záruky je stanoveno ve smlouvě SLA.

(ii)    Software. Zaručujeme, že po dobu jednoho roku od data prvního použití softwaru bude software v podstatných rysech fungovat způsobem popsaným v příslušné uživatelské dokumentaci. Jestliže software nesplní tuto záruku, dle našeho uvážení a jako výlučné odškodnění vám buďto (1) vrátíme částku zaplacenou za software, nebo (2) opravíme či nahradíme software.

b.      Výluky z omezené záruky. Tato omezená záruka podléhá následujícím omezením:

(i)     všechny odvozené záruky, garance a podmínky, které nelze právně vyloučit, mají platnost po dobu jednoho roku od počátku omezené záruky,

(ii)    tato omezená záruka se nevztahuje na problémy způsobené nehodou, nesprávným použitím nebo užíváním produktů způsobem, který se neslučuje s touto smlouvou nebo naší publikovanou dokumentací či pokyny, nebo jsou důsledkem událostí, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu,

(iii)  tato omezená záruka se nevztahuje na problémy vzniklé v důsledku nesplnění minimálních systémových požadavků,

(iv)  tato omezená záruka se nevztahuje na předběžné verze ani omezené nabídky.

c.      ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI. Mimo této záruky neposkytujeme žádné záruky, ať již výslovné, odvozené, zákonné či jiné včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tato vyloučení platí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s rozhodným právem.

5.               Obhajoba proti nárokům

a.      Obhajoba.

(i)     Budeme vás hájit proti všem nárokům uplatněným třetí stranou, která není afilací, podle nichž produkt porušuje patent, autorská práva nebo ochrannou známku třetí strany nebo představuje neoprávněné použití jejího obchodního tajemství.

(ii)    Budete nás hájit proti jakýmkoli nárokům vzneseným třetí stranou, která není afilací, podle nichž (1) jakákoli data zákazníka, zákaznické řešení nebo produkty jiného subjektu než Microsoft či služby, které přímo nebo nepřímo poskytujete při užívání produktu, porušují patent, autorská práva nebo ochrannou známku takové třetí strany nebo představují neoprávněné použití jejího obchodního tajemství, nebo (2) proti nárokům, které vyplývají z porušení zásad přijatelného užívání.

b.      Omezení. Naše povinnosti stanovené v oddílu 5.a. se nevztahují na nároky nebo rozhodnutí založené na: (i) jakémkoli zákaznickém řešení, datech zákazníka, produktech jiného subjektu než Microsoft, vámi provedených úpravách produktu, službách nebo materiálech, které poskytujete nebo zpřístupňujete v rámci užívání produktu, (ii) vaší kombinaci produktu s daty zákazníka nebo produktem jiného subjektu než Microsoft, daty nebo obchodním procesem nebo na škodách vycházejících z jejich hodnoty, (iii) vašem užívání ochranné známky společnosti Microsoft bez výslovného písemného souhlasu nebo na vašem užívání produktu poté, co jsme vás informovali o nutnosti užívání ukončit z důvodu nároku třetí strany, (iv) vaší další distribuci produktu třetí straně, která není afilací, nebo užívání produktu ve prospěch takové strany; nebo (v) produktech poskytovaných zdarma.

c.      Prostředky nápravy. Máme-li důvodné podezření, že nárok podle oddílu 5.a.(i). může bránit vašemu užívání produktu, přistoupíme k následujícím krokům: (i) získáme pro vás právo pokračovat v užívání produktu nebo (ii) upravíme či nahradíme produkt funkčním ekvivalentem a informujeme vás o nutnosti zastavit užívání předchozí verze produktu. Pokud takové možnosti nejsou komerčně přiměřené, můžeme ukončit vaše práva k užívání produktu a vrátit vám jakékoli zálohové platby za nevyužitá práva k odběru.

d.      Povinnosti. Každá ze stran musí neprodleně informovat druhou stranu o nároku vzneseném podle tohoto oddílu. Strana, která usiluje o ochranu, je povinna (i) poskytnout druhé straně výhradní kontrolu nad obhajobou a vyrovnáním pro takový nárok a (ii) poskytnout přiměřenou pomoc při obhajobě proti nároku. Strana poskytující ochranu (1) nahradí druhé straně přiměřené hotovostní výdaje, které jí vzniknou při poskytování takové pomoci, a (2) uhradí částku jakéhokoli výsledného nepříznivého pravomocného rozsudku nebo vyrovnání. Příslušná práva smluvních stran na obhajobu proti soudním rozhodnutím a související úhrady (nebo úhradu vyrovnání, s nímž druhá strana souhlasí) v souladu s tímto oddílem 5 nahrazují veškerá práva vyplývající ze zvykového práva a zákonná práva na odškodnění nebo odpovídající práva a každá ze stran se zříká takových zvykových či zákonných práv.

6.               Omezení odpovědnosti.

a.      Omezení. Souhrnná odpovědnost každé strany za všechny nároky vyplývající z této smlouvy je omezena na přímé škody až do výše uhrazené na základě této smlouvy za online služby během 12 měsíců než nastala jejich příčina. Celková odpovědnost strany za online služby v žádném případě nepřekročí částku, kterou daná strana za danou online službu během odběru zaplatila. V případě produktů poskytovaných zdarma je odpovědnost společnosti Microsoft omezena na přímé škody do výše 5 000 USD.

b.      VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI. Žádná ze stran není odpovědná za ztrátu příjmů ani žádné nepřímé, zvláštní, náhodné, následné, trestné ani exemplární škody, případně škody z ušlého zisku nebo výnosů, přerušení obchodní činnosti nebo ztráty obchodních informací, a to i v případě, že příslušná strana věděla, že takové škody byly možné, či takovou možnost bylo možné rozumně předpokládat.

c.      Výjimky z omezení. Omezení odpovědnosti v tomto oddílu platí v nejširším rozsahu povoleném rozhodným právem, nevztahují se však na: (1) povinnosti stran podle oddílu 5 nebo (2) porušení práv duševního vlastnictví druhé strany.

d.      Doplňkové podmínky. V jakémkoli případě, kdy je rozhodným právem právo České republiky na základě podmínek smlouvy nebo rozhodnutí soudu, platí podmínky následujících pododdílů:

(i)     Omezení obsažená v tomto oddílu se vztahují na újmu, kterou, jak se smluvní strany výslovně dohodly, lze předvídat v okamžiku uzavření této smlouvy při zohlednění veškerých okolností, jichž si jsou smluvní strany vědomy či jichž by si vědomy měly být při uplatnění řádné péče, a která může vzniknout následkem porušení povinností společnosti Microsoft podle této smlouvy. Omezení odpovědnosti v tomto oddílu se nevztahuje na újmu způsobenou jednou ze stran druhé straně úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

(ii)    Nárok kterékoli smluvní strany na náhradu škody případně vzniklé podle této smlouvy bude uhrazen v penězích. Ustanovení § 2951 odst. 1 občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se neuplatní.

7.               Různé.

a.      Sdělení. Sdělení musí mít písemnou formu a budou považována za doručená k datu doručení na uvedenou adresu, k datu uvedenému v potvrzení o převzetí, k datu odeslání e-mailu nebo k datu v potvrzení o doručení kurýrem nebo faxem. Sdělení společnosti Microsoft je třeba zasílat na tuto adresu:

Microsoft Ireland Operations Limited

One Microsoft Place

South County Business Park

Leopardstown

Dublin 18,

D18 P521

Sdělení vám budou zasílána na adresu, kterou jste uvedli ve svém účtu jako kontaktní adresu pro sdělení. Tato sdělení a ostatní informace vám může společnost Microsoft odeslat e-mailem nebo jinou elektronickou formou.

b.      Převody a přiřazení licencí. Tuto smlouvu, ať již celou, nebo její část, nesmíte postoupit a nesmíte převádět licence bez svolení společnosti Microsoft.

c.      Souhlas s poplatky partnerům. Když odešlete objednávku, můžete získat příležitost určit společně s odběry partnera záznamů. Stanovením partnera záznamů, ať už přímo, nebo zmocněním třetí strany, nám dáváte souhlas k odvádění určitých poplatků partnerovi záznamů. Tyto poplatky slouží k podpoře před prodejem a mohou také zahrnovat náklady na podporu po prodeji. Poplatky závisejí na velikosti vaší objednávky a zvyšují se podle ní. Naše ceny za online služby jsou stejné, ať již určíte partnera záznamů nebo ne.

d.      Oddělitelnost. V případě, že jakákoli část této smlouvy bude shledána nevymahatelnou, zbylá část smlouvy zůstává plně v účinnosti.

e.      Prominutí. Nevymáhání jakéhokoli ustanovení této smlouvy nepředstavuje jeho prominutí.

f.       Žádné zastoupení. Touto smlouvou nevzniká žádné zastoupení, obchodní společnost ani společný podnik.

g.      Žádné oprávněné osoby třetích stran. Účastníky této smlouvy nejsou žádné oprávněné osoby třetích stran.

h.      Rozhodné právo a jurisdikce. Tato smlouva se řídí zákony Irska. Případné žaloby na vynucení této smlouvy budeme podávat v jurisdikci, v níž máte své sídlo. Případné žaloby na vymáhání této smlouvy musíte podat v Irsku. Tato volba jurisdikce nebrání žádné ze stran domáhat se předběžného opatření s ohledem na porušení práv duševního vlastnictví v jakékoli příslušné jurisdikci.

i.        Úplná dohoda. Tato smlouva tvoří úplnou smlouvu stran ohledně předmětu této smlouvy a nahrazuje jakákoli jiná předchozí nebo současná sdělení. V případě rozporu mezi kterýmikoli z dokumentů v této smlouvě, který není v těchto dokumentech výslovně upraven, platí podmínky v nich uvedené v následujícím pořadí podle klesající důležitosti: (1) tato smlouva o odběru online služeb společnosti Microsoft, (2) podmínky online služeb, (3) příslušné podrobnosti nabídky a (4) jakékoli další dokumenty v této smlouvě.

j.        Pokračování platnosti. Podmínky uvedené v oddílech 1, 2.c., 2.e., 4, 5, 6, 7 a 8 zůstávají v platnosti i po uplynutí nebo ukončení účinnosti této smlouvy.

k.      Vývozní předpisy Spojených států amerických. Produkty podléhají vývozním předpisům Spojených států amerických. Jste povinni dodržovat veškeré příslušné právní předpisy včetně předpisů Spojených států amerických týkajících se správy exportu, pravidel ITAR pro mezinárodní obchod se zbraněmi a omezení koncových uživatelů, koncového použití a míst určení stanovených vládami Spojených států amerických a dalších zemí.

l.        Vyšší moc. Žádná strana nenese odpovědnost za nedostatky výkonu v důsledku událostí, které jsou mimo její přiměřenou kontrolu (například požár, výbuch, rozsáhlý výpadek sítě, zemětřesení, povodeň, silné bouře, úder blesku, embargo, pracovní spory, zásah státního nebo vojenského úřadu, válka, teroristický útok (včetně kybernetického terorismu), zásahy vyšší moci, konání nebo nekonání internetových operátorů, konání nebo nekonání regulačních nebo státních orgánů (včetně právních norem a přepisů nebo jiných zásahů, které mají vliv na doručování online služeb). Tato část se však nevztahuje na vaše platební povinnosti, které vyplývají z této smlouvy.

m.    Oprávnění k uzavření smlouvy. Pokud jste fyzická osoba, která tyto podmínky přijímá jménem právnické osoby, prohlašujete, že máte oprávnění uzavřít tuto smlouvu jménem dané právnické osoby. Určíte-li subjekt nebo použijete-li e-mailovou adresu poskytnutou subjektem, ke kterému jste přidruženi (například jako zaměstnavatel) ve spojení se zakoupením nebo prodloužením odběru, tento subjekt bude pro účely této smlouvy považován za vlastníka odběru.

n.      Zákazníci ze státní správy.  Zákazníci ze státní zprávy by měli před udělením souhlasu s podmínkami kontaktovat společnost Microsoft.  Udělením souhlasu s touto smlouvou prohlašujete, že jste dodržovali a budete i nadále dodržovat všechny platné zákony a požadavky na veřejné zakázky.

8.               Definice

Všechny zmínky o „dni“ v této smlouvě odkazují na kalendářní den.

V podmínkách online služeb jsou uvedeny „zásady přijatelného užívání“.

„Afilace“ znamená jakoukoli právnickou osobu, kterou strana vlastní, která vlastní stranu nebo která je ve společném vlastnictví některé strany. „Vlastnictví“ znamená pro účely této definice ovládání více než 50 % podílu na právnické osobě.

Pojmy „nabídka odběru“, „nabídka závazku“ nebo „omezená nabídka“ popisují kategorie nabídek odběru a jsou definovány v oddílu 2.

„Data zákazníka“ jsou definována v podmínkách online služeb.

V podmínkách online služeb je definováno „řešení zákazníka“.

Pojem „koncový uživatel“ označuje jakoukoli osobu, které povolíte přístup k datům zákazníka hostovaným ve službách online či jiné užívání online služeb, nebo jakéhokoli uživatele řešení zákazníka.

„Řešení spravované služby“ označuje spravovanou IT službu vámi poskytovanou třetí straně, která zahrnuje správu a podporu služeb Microsoft Azure.

„Služby Microsoft Azure“ jsou definovány v podmínkách online služeb.

V podmínkách online služeb je definován „produkt jiného subjektu než Microsoft“.

Pojem „podrobnosti cenové nabídky“ označuje podmínky cen a související podmínky vztahující se na nabídku odběru publikovanou na portálu.

„Online služby“ znamenají jakékoliv služby poskytované společností Microsoft, které v rámci této smlouvy odebíráte.

„Podmínky online služeb“ znamenají podmínky, které se vztahují na vaše užívání produktů a které jsou k dispozici na adrese https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/product-licensing/products.aspx. Podmínky online služeb zahrnují podmínky, jimiž se řídí vaše užívání produktů a které rozšiřují podmínky uvedené v této smlouvě.

Pojem „předběžné verze“ označuje předběžné verze, beta verze nebo jiné verze či funkce online služeb nebo softwaru uvedené před jejich vydáním, které jsou společností Microsoft nabízeny za účelem zjištění zpětné vazby zákazníků.

Pojem „portál“ označuje příslušné webové stránky online služeb, které se nacházejí na adrese https://products.office.com/en-us/home, http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/ nebo na alternativních webových stránkách, které určíme.

„Produkt“ znamená jakoukoli online službu (včetně libovolného softwaru).

Pojem „smlouvy SLA“ označuje závazky, které jsme přijali s ohledem na dodávání a plnění online služby, zveřejněné na adrese http://aka.ms/csla, http://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/ nebo na alternativních webových stránkách, které určíme.

Pojem „software“ označuje software společnosti Microsoft, který naše strana poskytla pro instalaci do vašeho zařízení jako součást vašeho odběru nebo pro užívání s online službou, jejíž určitou funkci zajišťuje.

Pojem „odběr“ označuje prováděcí smlouvu pro online služby na určené období, jak je uvedeno na portálu. Je možné zakoupit více odběrů, které mohou být spravovány odděleně a které budou řízeny dle podmínek samostatné smlouvy o odběru online služeb společnosti Microsoft.

Pojem „doba účinnosti“ označuje trvání odběru (například 30 dnů nebo 12 měsíců).